LEGE nr. 20 din 17 martie 2020pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 11/2020 privind stocurile de urgență medicală, precum și unele măsuri aferente instituirii carantinei
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 218 din 17 martie 2020  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  ARTICOL UNICSe aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 11 din 4 februarie 2020 privind stocurile de urgență medicală, precum și unele măsuri aferente instituirii carantinei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 102 din 11 februarie 2020, cu următoarele completări:1. La articolul 4, după alineatul (2) se introduc trei noi alineate, alineatele (3), (4) și (5), cu următorul cuprins:(3) Pentru situații justificate, cantitățile prevăzute în anexă și suma totală cu care se suplimentează bugetul Ministerului Afacerilor Interne, pentru Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, pot fi majorate la propunerea «Grupului de suport tehnico-științific privind gestionarea bolilor contagioase pe teritoriul României» din cadrul Comitetului Național pentru Situații de Urgență.(4) Pentru finanțarea cantităților sau sumei totale majorate potrivit alin. (3) se pot aloca Ministerului Afacerilor Interne pentru Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, prin hotărâre a Guvernului, sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020.(5) Produsele și cantitățile achiziționate prevăzute în anexă sunt scutite de taxele vamale în conformitate cu prevederile art. 206 alin. (1) din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, cu modificările și completările ulterioare.2. După articolul 7 se introduce un nou articol, articolul 7^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 7^1Pentru situațiile în care există un risc iminent pentru sănătatea publică se împuternicește secretarul de stat, șef al Departamentului pentru Situații de Urgență din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, sau înlocuitorul legal al acestuia să dispună prin ordin orice măsuri necesare pentru prevenirea și combaterea efectelor, inclusiv stabilirea unor zone de carantină, restricții temporare de circulație, precum și măsuri de evacuare, care sunt obligatorii pentru toate instituțiile publice centrale și locale.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  ION-MARCEL CIOLACU
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  TITUS CORLĂȚEAN
  București, 17 martie 2020.Nr. 20.----