CONVENŢIE nr. 136 din 23 iunie 1971privind protecţia contra riscurilor de intoxicatie datorate benzenului*)
EMITENT
  • ORGANIZAŢIA INTERNATIONALA A MUNCII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 86 din 2 august 1975    ------------- Notă *) Traducere.Conferinţa generală a Organizaţiei Internaţionale a Muncii,convocată la Geneva de Consiliul de administraţie al Biroului Internaţional al Muncii şi întrunită la 2 iunie 1971 în cea de-a cincizeci şi şaptea sesiune a sa,după ce a hotărît sa adopte diferite propuneri privind protecţia împotriva riscurilor datorate benzenului, problema care constituie cel de-al saselea punct al ordinii de zi a sesiunii,după ce a hotărît ca aceste propuneri sa ia forma unei convenţii internaţionale,adopta, la 23 iunie 1971, convenţia următoare, care se va numi Convenţie asupra benzenului, 1971:  +  Articolul 1Prezenta convenţie se aplică tuturor activităţilor care expun pe lucrători: a) hidrocarburi aromatice benzen C6H6, denumita în cele ce urmează benzen; b) produselor a căror proporţie de benzen depăşeşte 1% din volum, denumite în cele ce urmează produse conţinînd benzen.  +  Articolul 21. Ori de cîte ori exista disponibilitati de produse inlocuitoare inofensive sau mai puţin nocive, acestea trebuie substituite benzenului sau produselor conţinînd benzen.2. Paragraful 1 al prezentului articol nu se aplică: a) producţiei de benzen; b) întrebuinţării benzenului la lucrările de sinteza chimica; c) întrebuinţării benzenului în carburanţi; d) lucrărilor de analiza sau cercetări în laboratoare.  +  Articolul 31. Autoritatea competenţa din fiecare ţara va putea sa acorde derogări temporare de la proporţia fixată de alin. b) al art. 1 şi de la dispoziţiile paragrafului 1 al art. 2 al prezentei convenţii, în limitele şi pentru perioada care se vor stabili după consultarea organizaţiilor cele mai reprezentative interesate, ale celor care angajează şi ale lucrătorilor, dacă acestea exista.2. În asemenea cazuri, statul membru interesat va indica în rapoartele sale asupra aplicării prezentei convenţii, pe care este obligat să le prezinte în virtutea art. 22 al Constituţiei Organizaţiei Internaţionale a Muncii, situaţia legislaţiei proprii şi practica sa privind problemele care fac obiectul derogarilor, precum şi progresele realizate în legătură cu aplicarea completa a dispoziţiilor convenţiei.3. La expirarea unei perioade de 3 ani de la intrarea iniţială în vigoare a prezentei convenţii, Consiliul de administraţie al Biroului Internaţional al Muncii va prezenta conferintei un raport special privind aplicarea paragrafelor 1 şi 2 de mai sus şi care va conţine propunerile pe care el le va considera oportune în legătură cu măsurile de luat în aceasta privinta.  +  Articolul 41. Folosirea benzenului şi a produselor conţinînd benzen trebuie să fie interzisă în anumite lucrări ce vor fi prevăzute de legislaţia naţionala.2. Aceasta interdicţie trebuie să vizeze cel puţin folosirea benzenului şi a produselor conţinînd benzen ca solventi sau diluanti, cu excepţia operaţiunilor efectuate în aparate închise sau prin alte procedee prezentind aceleaşi condiţii de securitate.  +  Articolul 5Pentru asigurarea unei protecţii eficace a lucrătorilor expusi benzenului sau produselor conţinînd benzen, vor fi luate măsuri de prevenire tehnica şi igiena a muncii.  +  Articolul 61. În localurile în care se fabrica, se minuieste sau se foloseşte benzenul sau produse conţinînd benzen trebuie luate toate măsurile necesare pentru prevenirea degajarii de vapori de benzen în atmosfera locurilor de muncă.2. Dacă lucrătorii sînt expusi benzenului sau produselor conţinînd benzen, cel care angajează trebuie să facă în asa fel încît concentraţia de benzen din atmosfera locurilor de muncă sa nu intreaca limita maxima pe care autoritatea competentă o va fixa la un nivel care să nu depăşească valoarea plafonului de 25 părţi la milion (80 mg/mc).3. Directivele autorităţii competente trebuie să precizeze procedeul de determinare a concentratiei de benzen în atmosfera locurilor de muncă.  +  Articolul 71. Lucrările care comporta folosirea benzenului sau a produselor conţinînd benzen trebuie să se efectueze, pe cît posibil, în aparate închise.2. Dacă folosirea aparatelor închise nu este posibila locurile de muncă unde se foloseşte benzen sau produse conţinînd benzen trebuie echipate cu mijloace eficace care să asigure evacuarea vaporilor de benzen în măsura necesară protejării sănătăţii lucrătorilor.  +  Articolul 81. Lucrătorii care intră în contact cu benzen lichid sau produse conţinînd benzen trebuie prevăzuţi cu mijloace de protecţie individuală adecvate contra riscurilor de absorbţie percutanata.2. Lucrătorii care, pentru motive deosebite, se pot găsi în situaţia de a fi expusi la concentratii de benzen în atmosfera locurilor de muncă care depăşesc limita maxima prevăzută de paragraful 2 al art. 6 al prezentei convenţii, trebuie prevăzuţi cu mijloace de protecţie individuală adecvate contra riscului de inhalare de vapori de benzen; durata expunerii trebuie să fie pe cît posibil limitată.  +  Articolul 91. Cînd lucrătorii sînt chemaţi să efectueze lucrări care îi expun la benzen sau la produse conţinînd benzen, ei trebuie să fie supuşi: a) unui aprofundat examen medical de aptitudine, prealabil angajării, care să comporte analiza singelui; b) unor examene periodice ulterioare care să comporte examinari biologice (inclusiv analiza singelui) şi a căror frecventa este stabilită de legislaţia naţionala.2. După consultarea organizaţiilor cele mai reprezentative ale celor care angajează şi ale lucrătorilor, interesate, dacă acestea exista, autoritatea competentă din fiecare ţara poate acorda derogări de la obligaţiile prevăzute la paragraful 1 al prezentului articol în ce priveşte anumite categorii de lucrători.  +  Articolul 101. Examenele medicale prevăzute la paragraful 1 al art. 9 al prezentei convenţii trebuie: a) să fie efectuate sub responsabilitatea unui medic calificat acceptat de autoritatea competentă, cu ajutorul, dacă este cazul, al laboratoarelor competente; b) să fie atestate în mod corespunzător.2. Aceste examene medicale ale lucrătorilor trebuie să fie gratuite.  +  Articolul 111. Femeile a căror sarcina a fost constatată medical şi mamele care alapteaza nu pot fi folosite la lucrări care comporta expunerea la benzen sau produse conţinînd benzen.2. Ţinerii sub vîrsta de 18 ani nu pot fi folosiţi la lucrări care comporta expunerea la benzen sau produse conţinînd benzen; totuşi, aceasta interdicţie poate să nu fie aplicată acelor tineri care primesc o şcolarizare sau o instruire, dacă sînt sub control tehnic şi medical adecvat.  +  Articolul 12Cuvintul "benzen" şi semnalizatoarele de pericol necesare trebuie să fie clar vizibile pe orice recipient care conţine benzen sau produse în a căror compoziţie intra benzenul.  +  Articolul 13Fiecare stat membru trebuie să ia toate măsurile necesare pentru ca orice lucrator expus benzenului sau produselor conţinînd benzen sa primească instructajul corespunzător asupra măsurilor de prevenire care trebuie avute în vedere pentru salvarea sănătăţii şi evitarea accidentelor, precum şi asupra măsurilor ce se iau în cazurile de manifestare a simptomelor de intoxicare.  +  Articolul 14Fiecare stat membru care ratifica prezenta convenţie: a) va lua, pe cale de legislaţie sau prin orice alta metoda conformă practicii şi condiţiilor naţionale, măsurile necesare pentru a pune în aplicare dispoziţiile prezentei convenţii; b) va indica, potrivit practicii naţionale, persoana sau persoanele cărora le revine sarcina de a asigura aplicarea dispoziţiilor prezentei convenţii; c) se va angaja sa insarcineze serviciile de inspecţie corespunzătoare cu controlul aplicării dispoziţiilor prezentei convenţii sau sa verifice ca este asigurata o inspecţie adecvată.  +  Articolul 15Ratificarile formale ale prezentei convenţii vor fi comunicate directorului general al Biroului Internaţional al Muncii, care le va inregistra.  +  Articolul 161. Prezenta convenţie nu va obliga decît statele membre ale Organizaţiei Internaţionale a Muncii a căror ratificare va fi înregistrată de către directorul general.2. Ea va intră în vigoare după 12 luni de la înregistrarea de către directorul general a primelor doua ratificări din partea statelor membre.3. Drept urmare, aceasta convenţie va intră în vigoare pentru fiecare stat membru la 12 luni după data înregistrării ratificării sale.  +  Articolul 171. Orice stat membru care a ratificat prezenta convenţie o poate denunta la expirarea unei perioade de 10 ani după data intrării în vigoare iniţiale a convenţiei, printr-un act comunicat directorului general al Biroului Internaţional al Muncii şi înregistrat de către acesta. Denunţarea nu-şi va produce efectele decît după un an de la înregistrarea ei.2. Orice membru care a ratificat prezenta convenţie şi care, timp de un an după expirarea perioadei de 10 ani menţionată în paragraful precedent, nu va face uz de facultatea de denunţare prevăzută de prezentul articol, se va obliga pentru o noua perioada de 10 ani şi, drept urmare, va putea sa denunţe prezenta convenţie la expirarea fiecărei perioade de 10 ani, în condiţiile prevăzute de prezentul articol.  +  Articolul 181. Directorul general al Biroului Internaţional al Muncii va notifica tuturor statelor membre ale Organizaţiei Internaţionale a Muncii înregistrarea tuturor ratificărilor şi denuntarilor care îi vor fi comunicate de către statele membre ale organizaţiei.2. Notificînd statelor membre ale organizaţiei înregistrarea celei de-a doua ratificări care i-a fost comunicată, directorul general va atrage atenţia statelor membre ale organizaţiei asupra datei la care prezenta convenţie va intră în vigoare.  +  Articolul 19Directorul general al Biroului Internaţional al Muncii va comunică secretarului general al Naţiunilor Unite, în scopul înregistrării, conform art. 102 al Cartei Naţiunilor Unite, informaţii complete cu privire la toate ratificarile şi toate actele de denunţare pe care el le va inregistra conform articolelor precedente.  +  Articolul 20De fiecare data cînd va considera necesar, Consiliul de administraţie al Biroului Internaţional al Muncii va prezenta conferintei generale un raport asupra aplicării prezentei convenţii şi va examina dacă este cazul sa înscrie pe ordinea de zi a conferintei problema revizuirii totale sau parţiale a acesteia.  +  Articolul 211. În cazul în care conferinţa va adopta o noua convenţie care să revizuiasca total sau parţial prezenta convenţie şi în măsura în care noua convenţie nu dispune altfel: a) ratificarea de către un membru a noii convenţii de revizuire va atrage de plin drept, fără a se mai tine seama de art. 17 de mai sus, denunţarea imediata a prezentei convenţii, sub rezerva ca noua convenţie de revizuire sa fi intrat în vigoare; b) cu începere de la data intrării în vigoare a noii convenţii de revizuire, prezenta convenţie va inceta de a mai fi deschisă ratificării de către statele membre.2. Prezenta convenţie va rămîne în orice caz în vigoare în forma şi conţinutul sau pentru statele membre care au ratificat-o dar care nu vor ratifica convenţia de revizuire.  +  Articolul 22Versiunile franceza şi engleza ale textului prezentei convenţii au egala valoare. --------