HOTĂRÂRE nr. 174 din 10 martie 2020pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 12 martie 2020  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 473 din 30 iulie 2013, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 5, după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:f) performanța profesională.2. La articolul 7 litera D, litera b) se abrogă.3. La articolul 9, alineatele (6) și (8) se modifică și vor avea următorul cuprins:(6) Numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu al Agenției și structuri subordonate este de 25.582, inclusiv președintele, vicepreședinții și posturile aferente cabinetelor demnitarilor.(...)(8) Personalul Agenției este compus din demnitari, funcționari publici și personal contractual.4. La articolul 11, alineatele (5), (9) și (10) se modifică și vor avea următorul cuprins:(5) Răspunderile și atribuțiile vicepreședinților se stabilesc prin ordin al președintelui Agenției.(...)(9) În cazul în care președintele Agenției, din motive întemeiate, nu își poate exercita atribuțiile, îl deleagă prin ordin pe unul dintre cei 3 vicepreședinți sau pe secretarul general să exercite aceste atribuții, cu informarea ministrului finanțelor publice.(10) În cazul în care unul dintre vicepreședinții Agenției, din motive întemeiate, nu își poate exercita atribuțiile, acestea vor fi delegate unuia dintre cei 2 vicepreședinți sau secretarului general.5. La articolul 12, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Secretarul general îndeplinește atribuțiile prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.6. La articolul 13, alineatul (13) se modifică și va avea următorul cuprins:(13) În cadrul Direcției generale regionale a finanțelor publice București funcționează, ca structuri subordonate, fără personalitate juridică, Administrația Județeană a Finanțelor Publice Ilfov, administrațiile sectoarelor 1-6 ale finanțelor publice, Administrația fiscală pentru contribuabili nerezidenți și Administrația Fiscală pentru Contribuabili Mijlocii a Municipiului București.7. La articolul 13, alineatul (14) se abrogă.8. La articolul 15, alineatele (2) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) În cadrul Direcției generale antifraudă fiscală funcționează direcții regionale antifraudă fiscală. Sediul principal al direcțiilor regionale antifraudă fiscală se stabilește în municipiile prevăzute în anexa nr. 2.(3) Personalul Direcției generale antifraudă fiscală este împuternicit să efectueze control pe teritoriul național.9. Articolul 16 se abrogă.10. Articolul 17 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 17Funcțiile utilizate de Direcția generală antifraudă fiscală în realizarea atribuțiilor stabilite de lege sunt funcții publice generale și funcții contractuale.11. La articolul 18, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 18(1) Personalul Direcției generale antifraudă fiscală execută operațiuni de control operativ și inopinat sub forma controlului curent sau tematic.12. La articolul 19, alineatele (1) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 19(1) Personalul Agenției care ocupă funcții publice în cadrul Direcției generale antifraudă fiscală poartă în timpul serviciului uniformă, însemne distinctive, ecusoane și, după caz, armament și alte mijloace tehnice utilizate ca mijloc individual de apărare, protecție și comunicare, care se atribuie gratuit. Armamentul, uniforma și celelalte dotări prevăzute de prezenta hotărâre pot fi utilizate numai în timpul exercitării atribuțiilor de serviciu, în condițiile prevăzute în regulamentul de organizare și funcționare. În anumite situații, în realizarea atribuțiilor de serviciu, funcționarii publici din cadrul Direcției generale antifraudă fiscală pot îmbrăca ținuta civilă.(...)(4) Regulamentul privind normele generale și speciale de dotare ale personalului Direcției generale antifraudă fiscală, modelul uniformei de serviciu, al însemnelor distinctive, accesoriile care însoțesc portul acesteia, durata normală de utilizare, condițiile de acordare și personalul care beneficiază de uniformă se regăsesc în anexele nr. 3 și 4.13. La articolul 25 alineatul (1), partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 25(1) Modificarea raporturilor de serviciu ale funcționarilor publici din cadrul Agenției și al structurilor sale subordonate se realizează, în condițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, astfel:14. Anexele nr. 1, 3-5 și 8 se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 1-5 la prezenta hotărâre.  +  Articolul IIAplicarea procedurilor legale privind reorganizarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală se realizează în termen de maximum 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, cu respectarea condițiilor prevăzute de legislația în vigoare.
  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  Ministrul finanțelor publice,
  Vasile-Florin Cîțu
  Ministrul muncii și protecției sociale,
  Victoria Violeta Alexandru
  București, 10 martie 2020.Nr. 174.  +  Anexa nr. 1^1)^1) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 520/2013)Numărul maxim de posturi: 25.582 de posturi (inclusiv președintele, vicepreședinții și posturile aferente cabinetelor demnitarilor)
  STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
  a Agenției Naționale de Administrare Fiscală
   +  Anexa nr. 2(Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 520/2013)
  REGULAMENT
  privind normele generale și speciale de dotare a personalului Direcției generale antifraudă fiscală
   +  Articolul 1(1) Personalul agenției care ocupă funcții publice de inspector în cadrul Direcției generale antifraudă fiscală, denumit în continuare personalul antifraudă, are îndatorirea de a purta uniforma de serviciu, cu însemnele și accesoriile specifice, numai în timpul exercitării atribuțiilor de serviciu.(2) Este interzis portul uniformei, cu însemnele și accesoriile specifice, în locuri și în condiții care ar putea afecta prestigiul funcției și interesele Direcției generale antifraudă fiscală.  +  Articolul 2Prin excepție de la prevederile art. 1 alin. (1), personalul antifraudă poate primi aprobarea să poarte uniforma de serviciu cu însemnele și accesoriile specifice, în situații speciale stabilite prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală, la propunerea vicepreședintelui coordonator al Direcției generale antifraudă fiscală.  +  Articolul 3Uniforma de serviciu, însemnele și accesoriile specifice se acordă gratuit.  +  Articolul 4Pentru fiecare inspector din cadrul Direcției generale antifraudă fiscală care beneficiază de uniforma de serviciu se ține o fișă de evidență în care sunt consemnate data acordării, durata normată de folosință, caracteristicile funcționale și mărimea, precum și orice alte date utile.  +  Articolul 5(1) Personalul antifraudă este obligat să păstreze uniforma de serviciu în stare normală de utilizare, curată și îngrijită și să respecte cu strictețe reglementările stabilite privind portul acesteia.(2) Personalul antifraudă care exercită funcții de conducere are îndatorirea să verifice permanent modul în care personalul din subordine răspunde cerințelor prevăzute la alin. (1) și să ia măsurile corespunzătoare pentru asigurarea respectării acestora.  +  Articolul 6(1) În cazul deteriorării sau distrugerii, parțiale ori totale, în timpul și în exercitarea atribuțiilor de serviciu, a uniformei de serviciu, a însemnelor și accesoriilor specifice, datorită unor cauze imprevizibile și imposibil de înlăturat, asimilate forței majore sau cazului fortuit, inspectorul aflat în această situație primește o nouă uniformă sau, după caz, însemne ori accesorii specifice, fără suportarea contravalorii acestora.(2) Deteriorarea sau distrugerea parțială ori totală a uniformei de serviciu, a însemnelor și a accesoriilor specifice, din motive imputabile inspectorului, atrage răspunderea patrimonială a acestuia, proporțional cu durata normată de folosință neîndeplinită. În acest caz, obținerea unei noi uniforme de serviciu, a însemnelor și a accesoriilor specifice se face cu plata contravalorii acestora.  +  Articolul 7Personalul antifraudă căruia i-au încetat raporturile de serviciu din motive imputabile acestuia, potrivit prevederilor legale în vigoare, este obligat să restituie contravaloarea uniformei de serviciu, a însemnelor și a accesoriilor specifice, proporțional cu durata normată de folosință neîndeplinită.  +  Articolul 8În perioada suspendării din funcție, uniforma de serviciu, însemnele și accesoriile specifice nu se acordă, iar perioada suspendării nu se include în calculul duratei normate de folosință a acestora.  +  Articolul 9Portul uniformei de serviciu, corespunzătoare sezonului rece sau cald, se stabilește prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală, la propunerea vicepreședintelui coordonator al Direcției generale antifraudă fiscală.  +  Articolul 10Este interzisă purtarea unor articole vestimentare diferite de cele care fac parte din uniforma de serviciu.  +  Articolul 11Asigurarea uniformei de serviciu pentru personalul antifraudă se va face treptat, în limita fondurilor bugetare aprobate anual, prin legea bugetului de stat, pentru această natură de cheltuieli.
  MODELELE*)
  uniformei, însemnelor distinctive, legitimației de control și ordinului de serviciu permanent
  *) Modelele uniformei, însemnelor distinctive, legitimației de control și ordinului de serviciu permanent sunt reproduse în facsimil.Purtarea uniformei și a acestor însemne de către persoane neautorizate se pedepsește conform legii.  +  Uniforma3.1. Uniforma de vară pentru personalul antifraudă3.2. Uniforma pentru personalul antifraudă - bărbați și femei3.3. Geacă cu pantaloni pentru personalul antifraudă - bărbați și femei3.4. Geacă și pantalon pentru personalul antifraudă - bărbați și femei  +  Vedere lateral pantalon/vedere spate geacă cu pantalon3.5. Scurta toamnă/iarnă pentru personalul antifraudă - bărbați și femei3.6. Coifura pentru personalul antifraudă - femei3.7. Coifura pentru personalul antifraudă - bărbați3.8. Șapca pentru personalul antifraudă - bărbați și femei3.9. Coifura pentru personalul antifraudă ce ocupă funcții de conducere din cadrul Direcției generale antifraudă fiscală - femei3.10. Coifura pentru personalul antifraudă ce ocupă funcții de conducere din cadrul Direcției generale antifraudă fiscală - bărbați3.11. Șapca pentru personalul antifraudă ce ocupă funcții de conducere din cadrul Direcției generale antifraudă fiscală - femei și bărbațiCuloarea pentru articolele de uniformă, scurtă, veston, pantalon, fustă, geacă, coifură și șapcă este gri închis.  +  Însemne distinctive, specifice3.12. Sigla Direcției generale antifraudă fiscală - care se aprobă prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală3.13. Emblema cu serie/Insigna metalică pentru legitimația de control. Modelul emblemei și al insignei metalice se aprobă prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală. Emblema/Insigna metalică conține sigla Direcției generale antifraudă fiscală, aprobată prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală, precum și seria prezentată în figură.3.14. Emblema coifură3.15. Însemne de grad (trese și stele care indică funcția), atașabile la uniformă3.16. Legitimația de control/serviciu3.17. Emblema aplicabilă pe mâneca stângă a articolelor de echipament3.18. Ordinul de serviciu permanent.NOTĂ:Portlegitimația de control va fi de culoare neagră și cuprinde însemnele de împuternicire pentru realizarea controlului.Fig. 3.1. - Modelul uniformei de vară pentru personalul antifraudă - bărbați și femeiLa uniforma de vară, personalul antifraudă femei poate purta fustă sau pantalon.Pe mâneca stângă a cămășii se aplică emblema de la fig. 3.17.Pentru personalul antifraudă ce ocupă funcții de conducere în cadrul Direcției generale antifraudă fiscală, pe lateralele gulerului cămășii se vor aplica stele aurii, conform gradului.Pe umerii cămășii se aplică însemnele de grad, care indică funcția.Pe buzunarul stâng al cămășii se aplică emblema cu serie de la fig. 3.13.Seria A0025 a emblemei cu serie este dată pentru exemplificare.Fig. 3.2. - Modelul uniformei de vară cu veston și al uniformei de iarnă pentru personalul antifraudă - bărbați și femeiLa uniforma de vară cu veston și uniforma de iarnă, personalul antifraudă femei poate purta fustă sau pantalon.Pe fiecare mânecă a vestonului, deasupra nasturilor manșetei:– pentru personalul antifraudă ce ocupă funcții de execuție se aplică o bandă textilă aurie, de 20 mm lățime;– pentru personalul antifraudă ce ocupă funcții de conducere se aplică stelele aferente gradului, în culoare aurie.Pe mâneca stângă a vestonului, la partea superioară, se aplică emblema de la fig. 3.17.Pe umerii vestonului se aplică însemnele de grad, care indică funcția.Pe partea stângă a vestonului, în zona superioară, se aplică emblema cu serie de la fig. 3.13.Seria A0025 a emblemei cu serie este dată pentru exemplificare.Fig. 3.3. - Modelul de geacă și pantalon pentru personalul antifraudă - bărbați și femeiLa partea superioară, pe mâneca stângă a gecii, se va aplica emblema de la fig. 3.13.Pe umerii gecii se aplică însemnele de grad, care indică funcția.Pe partea stângă a gecii, în zona superioară se aplică emblema cu seria de la fig. 3.13, precum și înscrisul „ANAF Antifraudă“, de culoare galbenă fosforescentă.Geaca are mânecile și căptușeala detașabile. Pentru timp friguros, geaca este prevăzută cu o căptușeală matlasată, atașabilă.Seria A0025 a emblemei cu serie este dată pentru exemplificare.Fig. 3.4. - Modelul de geacă și pantalon pentru personalul antifraudă - bărbați și femeiVedere lateral pantalon/Vedere spate geacă cu pantalonPe partea laterală a pantalonului se va aplica înscrisul „ANAF Antifraudă“, de culoare galbenă fosforescentă.Pe spatele gecii se va aplica înscrisul „ANAF Antifraudă“, de culoare galbenă fosforescentă.Pe geacă se va aplica la nivel superior al mânecii stângi emblema de la fig. 3.13.Pe umerii gecii se aplică însemnele de grad care indică funcția.Fig. 3.5. - Modelul de scurtă semiimpermeabilă toamnă-iarnă pentru personalul antifraudă - bărbați și femeiPe umerii scurtei semiimpermeabile toamnă-iarnă se aplică însemnele de grad, care indică funcția.Fig. 3.6. - Modelul de coifură pentru personalul antifraudă - femeiFig. 3.7. - Modelul de coifură pentru personalul antifraudă - bărbațiFig. 3.8. - Modelul de șapcă pentru personalul antifraudă - femei și bărbațiFig. 3.9. - Modelul de coifură pentru personalul antifraudă ce ocupă funcții de conducere din cadrul Direcției generale antifraudă fiscală - femeiFig. 3.10. - Modelul de coifură pentru personalul antifraudă ce ocupă funcții de conducere din cadrul Direcției generale antifraudă fiscală - bărbațiFig. 3.11. - Modelul de șapcă pentru personalul antifraudă ce ocupă funcții de conducere din cadrul Direcției generale antifraudă fiscală - femei și bărbațiFig. 3.12. - Sigla Direcției generale antifraudă fiscală - se aprobă prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare FiscalăFig. 3.13. - Emblema cu serie/Insigna metalică pentru legitimația de controlSeria A0025 este dată pentru exemplificare.Fig. 3.14. - Emblema coifurăFig. 3.15. Însemne de grad (trese și stele care indică funcția), pe suport textil gri închis, atașabile la uniformă  +  Însemne de grad (trese care indică funcția), atașabile la uniformă
  Însemne de grad cu o tresă aurie, de 7 mm lățime, pentru personal antifraudă debutant

  Însemne de grad cu o tresă aurie, de 7 mm lățime și două trese longitudinale pentru personal antifraudă asistent

  Însemne de grad cu două trese aurii, de 7 mm lățime și două trese longitudinale, pentru personal antifraudă principal

  Însemne de grad cu trei trese aurii, de 7 mm lățime și două trese longitudinale, pentru personal antifraudă superior
   +  Însemne de grad cu stele, care indică funcția, pe suport textil gri închis, atașabile la uniformă
  Însemne de grad cu o stea mică aurie, pentru personal conducere (șef birou)

  Însemne de grad cu o stea mare aurie, cu chenar auriu al gradului, pentru personal conducere (șef serviciu)

  Însemne de grad cu două stele mari aurii, cu chenar auriu al gradului, pentru personal conducere (director)

  Însemne de grad cu trei stele mari aurii, cu chenar auriu al gradului, pentru personal conducere (director general adjunct)

  Însemne de grad cu patru stele mari aurii, cu chenar auriu al gradului, pentru director general
  Fig. 3.16. a - Modelul legitimației de controlFig. 3.16. b - Modelul legitimației de serviciuFig. 3.17. - Model emblemă aplicabilă pe mâneca stângă a articolelor de echipamentFig. 3.18 - Modelul ordinului de serviciu permanent
   +  Anexa nr. 3(Anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 520/2013)
  NORMA DE DOTARE ȘI DURATA DE SERVICIU
  privind drepturile de echipament ale inspectorilor din cadrul Direcției generale antifraudă fiscală
  I. Norma de dotare și durata de serviciu privind drepturile de echipament ale inspectorilor din cadrul Direcției generale antifraudă fiscală
  Nr. crt.Denumirea echipamentuluiU/MPrevederi cantitateDurata de serviciu - ani -Observații
  1.Coifura de iarnăbuc.12 
  2.Coifura de varăbuc.12 
  3.Șapcăbuc.12 
  4.Scurtă semiimpermeabilă pentru toamnă - iarnă, bărbați/femeibuc.13 
  5.Costum (veston cu doi pantaloni lungi pentru bărbați/femei sau fustă pentru femei) de iarnăbuc.23 
  6.Costum (veston cu patru pantaloni lungi pentru bărbați/femei sau fustă pentru femei) de varăbuc.12 
  7.Geacă și pantaloni buc.12 
  8.Cămașă albă cu mânecă lungăbuc.51 
  9.Cămașă albă cu mânecă scurtăbuc.51 
  10.Cămașă-bluzăbuc.51 
  11.Pantofi de iarnăper.12Se distribuie alternativ, cu pantofii de vară.
  12.Pantofi de varăper.12Se distribuie alternativ, cu pantofii de iarnă.
  13.Ghete îmblănite pentru bărbațiper.12 
  14.Cizme îmblănite pentru femeiper.12 
  15.Cravatăbuc.42 
  16.Curea din piele, pentru pantalonibuc.12 
  17.Șosete bbc.per.51 
  18.Ciorapi lânăper.31 
  II. Însemne specifice
  Nr. crt.Denumirea însemnelor specificeU/MPrevederi cantitateObservații
   Însemne distinctive   
  1.Emblemă coifurăbuc.31 buc. pentru șapcă, 1 buc. pentru coifură vară și 1 buc. pentru coifură iarnă
  2.Set cuprinzând însemne de împuternicire a controluluiset11 pentru fiecare inspector
  - legitimație cu insignă metalică înseriatăbuc.11 pentru fiecare inspector
  - portlegitimațiebuc.11 pentru fiecare inspector
  - ordinul de serviciu permanentbuc.11 pentru fiecare inspector
  3.Emblema cu serie; 4 buc./set, câte 1 buc. pentru vestoane, geacă și bluzăset11 pentru fiecare inspector
  4.Însemne grad (trese și stele care indică funcția) 5 buc./set de însemne grad câte 1 buc. pentru fiecare articol scurtă, vestoane, geacă și bluzăset11 pentru fiecare inspector
  NOTĂ:Detalii minime cu privire la modelul articolelor de uniformă și al însemnelor distinctive se regăsesc în planșele prevăzute în anexa nr. 3 la hotărâre.Norma de dotare și durata de serviciu se referă la funcționari publici de conducere și funcționari publici de execuție, cu drept de control, din cadrul Direcției generale antifraudă fiscală.
   +  Anexa nr. 4(Anexa nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 520/2013)
  LISTA
  mijloacelor tehnice, a echipamentelor de autoapărare, de protecție și comunicare și a altor mijloace speciale de dotare
  a) Arme de foc și mijloace individuale de autoapărare:– arme de foc:1. armament de serviciu: pistol cu un încărcător; câte o bucată pentru fiecare inspector;2. toc din piele pentru pistol;3. muniție de război pentru fiecare încărcător de pistol pentru fiecare ședință de tragere, precum și în cazul unor acțiuni speciale;– mijloace individuale de autoapărare:1. butelie cu gaz (spray) paralizant cu portbutelie pentru centură pentru dotarea fiecărui inspector*);2. electroșocuri:– maximum 500 de bucăți de mici dimensiuni;– maximum 500 de bucăți de pistoale/bastoane, pentru dotarea inspectorilor*).*) În mod justificat, directorul general al Direcției generale antifraudă fiscală poate aproba dotarea și a altor persoane din cadrul Direcției generale antifraudă fiscală cu astfel de mijloace, dacă acestea participă la acțiuni și numai pe timpul desfășurării acțiunii.b) Echipament individual de protecție:1. vesta de protecție fluorescent-reflectorizantă pe fond de culoare roșie (reprodusă în facsimil - fig. 5.1): 1.000 de bucăți;2. bastoane reflectorizante pentru acțiunile stradale: 1.000 de bucăți;c) Mijloace de comunicare:– telefon mobil și serviciile aferente - un aparat/persoană.d) Alte mijloace speciale de dotare:1. microscoape portabile pentru citirea elementelor de secretizare de pe timbre și banderole;2. sigilii metalice de unică folosință, personalizate și înseriate;3. imprimate (formulare cu regim special);4. alte articole necesare, bine justificate, propuse de directorul general, avizate de vicepreședintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală, coordonator al Direcției Generale Antifraudă Fiscală și aprobate de președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală.Fig. 5.1. - Model pentru vesta de protecție**), fluorescent-reflectorizantă, pe fond de culoare roșie**) Modelul vestei de protecție este reprodus în facsimil.Lista inspectorilor care primesc în dotare armament de serviciu se stabilește prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală, la propunerea vicepreședintelui coordonator al Direcției generale antifraudă fiscală.
   +  Anexa nr. 5(Anexa nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 520/2013)I. Mijloace de transport pentru activități specifice ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală
  Nr. crt.Unitatea Tipul mijlocului de transportNumărul maxim aprobat (bucăți)
  1. Agenția Națională de Administrare Fiscală - aparat propriu
   1.1. parc auto demnitari, înalți funcționari publici și asimilați(1) autoturism*)6
  1.2. parc comun (1) autoturism*)4
  (2) autoturism5
  (3) autoturism operativ**) 33
  (4) autovehicul transport marfă 1
  (5) autovehicul transport persoane (asigurare transport delegații)1
  1.3. Direcția generală a vămilor(1) autoturism1
  (2) autovehicul transport marfă și persoane (aprovizionare, deplasări operative, protocol)5
  (3) autoturism operativ (supravegheri, însoțiri, controale, investigații)7
  (4) autovehicul (autovehicule pentru transportul câinilor dresați de detecție bunuri a căror circulație este interzisă sau restricționată)4
  (5) autoturism operativ (control/inspecții/expertize-unitatea nucleară)2
  (6) autospecială (laborator mobil pentru control vamal cu raze X, raze gama)15
  1.4. Direcția generală executări silite cazuri speciale(1) autoturism operativ75
  (2) autovehicul transport marfă10
  (3) platformă transport autovehicule8
  2. Direcția generală antifraudă fiscală
    (1) autoturism operativ pentru acțiunile de prevenire și combatere a actelor și faptelor de evaziune fiscală, fraudă fiscală și vamală483
  (2) autovehicul transport marfă și persoane (deplasări operative)153
  (3) autovehicul transport persoane (asigurare transport echipe operative)3
  (4) ambarcațiuni fluviale (4 locuri + echipaj)1
  (5) ambarcațiuni fluviale (8/10 locuri + echipaj)1
  3. Direcțiile generale regionale ale finanțelor publice
   3.1. Direcțiile generale regionale - structuri de administrare fiscală și trezorerie(1) autoturism555
  (2) autovehicul transport marfă 80
  (3) autovehicul transport valori la trezorerie59
  (4) șalupă pentru control (județul Tulcea)1
   3.2. Direcțiile regionale vamale(1) autoturism8
  (2) autovehicul transport marfă și persoane (aprovizionare, deplasări operative, protocol)8
  (3) autoturism operativ (supravegheri, însoțiri, controale, investigații)55
  (4) autovehicul (autovehicule pentru transportul câinilor dresați de detecție bunuri a căror circulație este interzisă sau restricționată)56
  (5) autoturism operativ (control/inspecții/expertize-unitatea nucleară)5
  (6) autospecială (laborator mobil pentru control vamal cu raze x, raze gama)2
  (7) autoturisme operative pentru birourile vamale de interior și frontieră88
  (8) autovehicule operative (control pistă pentru structurile din aeroporturile internaționale Otopeni și Timișoara)2
  (9) autovehicule operative pentru structurile de frontieră cu puncte vamale arondate (transport valori, bunuri confiscate, personal operativ, supraveghere porturi, zone libere)5
  (10) autovehicul operativ pentru structurile vamale situate între 5 și 90 km față de localitatea de reședință (transport valori, bunuri confiscate, personal operativ)14
  (11) autospeciale deszăpezire structuri vamale de frontieră rutieră9
  (12) șalupe patrulare control și supraveghere vamală, în limitele de competență10
   3
  4. Direcția generală de administrare a marilor contribuabili
   4.1. parc comun(1) autoturism*)3
  (2) autoturism operativ***)22
  *) Numărul autoturismelor este reglementat prin Ordonanța Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările și completările ulterioare.**) Cele 33 de autoturisme se repartizează direcțiilor/direcțiilor generale din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală - aparat propriu numai prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală și vor fi conduse numai de persoanele nominalizate în baza aceluiași ordin.***) Cele 22 de autoturisme se repartizează direcțiilor/serviciilor din cadrul Direcției generale de administrare a marilor contribuabili numai prin decizie a directorului general al Direcției generale de administrare a marilor contribuabili și vor fi conduse numai de persoanele nominalizate prin această decizie.
  II. Câini
  Nr. crt.Unitatea DenumireaNumărul maxim aprobat (bucăți)
  1Direcția generală a vămilorCâini dresați pentru depistarea bunurilor a căror circulație este interzisă sau restricționată60
  NOTE:1. Repartizarea, redistribuirea și modul de utilizare a mijloacelor de transport repartizate structurilor din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală - aparat propriu și structurilor subordonate se aprobă prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală.2. Mijloacele de transport din dotarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală pot fi conduse de salariații care au prevăzută această activitate prin fișa postului sau de demnitari și de alte categorii de salariați, persoane care au acest drept, potrivit legii, nominalizați în baza ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală.3. După finalizarea demersurilor de scoatere din uz a mijloacelor de transport care au îndeplinit toate condițiile de casare, pot fi achiziționate mijloace de transport noi, astfel încât totalul autovehiculelor din parc să nu depășească numărul total aprobat.
  -----