NORMĂ nr. 39 din 28 decembrie 2015pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară, aplicabile entităților autorizate, reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară din Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare
EMITENT
 • AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 982 din 30 decembrie 2015  În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 6 alin. (2) și ale art. 14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,în baza prevederilor art. 4 alin. (3) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 5 din Regulamentul (CE) nr. 1.606/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 19 iulie 2002 privind aplicarea standardelor internaționale de contabilitate, cu modificările și completările ulterioare,potrivit deliberărilor Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară din data de 16 decembrie 2015,Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea normă:  +  Articolul 1(1) Se aprobă Reglementările contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară, prevăzute în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta normă, aplicabile entităților autorizate, reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, din Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare, enumerate la art. 2 alin. (1).(2) Reglementările contabile prevăzute la alin. (1) sunt aplicabile împreună cu prevederile Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Standardele internaționale de raportare financiară, precum și cu alte prevederi legale aplicabile, în vederea asigurării unui grad ridicat de transparență și comparabilitate a situațiilor financiare.  +  Articolul 2(1) Prevederile prezentei norme sunt aplicabile următoarelor categorii de entități:a) societăți de servicii de investiții financiare;b) societăți de administrare a investițiilor;c) administratori de fonduri de investiții alternative;d) organisme de plasament colectiv;e) operatori de piață; (la 27-03-2020, Litera e) din Alineatul (1) , Articolul 2 a fost modificată de Articolul I din NORMA nr. 15 din 17 martie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 253 din 27 martie 2020 ) f) depozitari centrali;g) contrapărți centrale; (la 27-03-2020, Litera g) din Alineatul (1) , Articolul 2 a fost modificată de Articolul I din NORMA nr. 15 din 17 martie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 253 din 27 martie 2020 ) h) Fondul de Compensare a Investitorilor;i) subunități fără personalitate juridică, din străinătate, care aparțin entităților prevăzute la lit. a)-h), persoane juridice române;j) subunități fără personalitate juridică, din România, care aparțin unor persoane juridice din străinătate.(2) În înțelesul prezentei norme, prin subunități fără personalitate juridică, care aparțin entităților persoane juridice române se înțelege sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică, înființate potrivit legii.  +  Articolul 3În înțelesul prezentei norme, Standardele internaționale de raportare financiară, denumite în continuare IFRS, reprezintă standardele adoptate potrivit procedurii prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1.606/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 19 iulie 2002 privind aplicarea standardelor internaționale de contabilitate, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 4Administratorii, directorii economici, contabilii-șefi și orice alte persoane care au obligația gestionării entităților care intră sub incidența prezentei norme vor asigura măsurile necesare pentru aplicarea corespunzătoare a acestuia.  +  Articolul 5(1) Situațiile financiare anuale conforme cu IFRS întocmite de entități și situațiile financiare anuale consolidate conforme cu IFRS întocmite de entități, după caz, în calitate de societăți-mamă, sunt auditate potrivit legii.(2) Situațiile financiare prevăzute la alin. (1) vor fi transmise la Autoritatea de Supraveghere Financiară în termenul prevăzut de reglementările aplicabile în vigoare, emise în acest sens.  +  Articolul 6(1) În aplicarea prevederilor art. 3 alin. (2) și (3) din Instrucțiunea Autorității de Supraveghere Financiară nr. 2/2014 privind aplicarea Standardelor internaționale de raportare financiară de către entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară din Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare, cu modificările ulterioare, pentru data de 31 decembrie 2015 se procedează la întocmirea balanței de verificare cuprinzând informații determinate în baza Regulamentului nr. 4/2011 privind Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităților Economice Europene aplicabile entităților autorizate, reglementate și supravegheate de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, aprobate prin Ordinul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 13/2011, se efectuează și se înregistrează în contabilitate operațiunile de retratare și se obține balanța de verificare cuprinzând informații determinate potrivit prevederilor IFRS.(2) Balanța de verificare cuprinzând informații determinate potrivit prevederilor IFRS stă la baza întocmirii situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar al anului 2015.(3) În înțelesul prezentei norme, prin retratare se înțelege efectuarea și înregistrarea în contabilitate a operațiunilor determinate de trecerea de la Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităților Economice Europene la Reglementările contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară, aplicabile entităților prevăzute la art. 2.(4) În scopul întocmirii situațiilor financiare anuale în conformitate cu IFRS, entitățile realizează inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii și evaluarea acestora potrivit prevederilor IFRS.(5) Pentru înregistrarea în contabilitate a rezultatelor retratării prevăzute la alin. (1) se utilizează conturile din Planul de conturi cuprins în cap. V din anexa nr. 1.(6) Situațiile financiare anuale aferente exercițiului financiar al anului 2015 se depun la Autoritatea de Supraveghere Financiară, precum și la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, în termenul prevăzut prin reglementările emise în acest sens, împreună cu documentul care reflectă rezultatele retratării, cu explicațiile detaliate privind natura acestora, precum și modul de transpunere a sumelor în conturile prevăzute de reglementările cuprinse în anexa nr. 1. Totodată se vor prezenta modificările aduse politicilor contabile generate de trecerea la aplicarea IFRS.(7) Începând cu exercițiul financiar al anului 2015, entitățile prevăzute la art. 2 alin. (1) depun la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice o raportare anuală întocmită pe baza datelor din balanța de verificare cuprinzând elementele determinate potrivit prevederilor IFRS. Formatul standardizat, conținutul și termenul de depunere ale acestei raportări vor fi stabilite prin reglementări emise de Autoritatea de Supraveghere Financiară.(7^1) În cadrul raportărilor anuale menționate la alin. (7) prezentarea elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, respectiv a veniturilor și cheltuielilor, poate fi diferită de cea din situațiile financiare anuale conform cu IFRS, aceasta fiind determinată de cerințele de informații ale instituțiilor statului. (la 23-01-2018, Articolul 6 a fost completat de Punctul 1, Articolul I din NORMA nr. 2 din 12 ianuarie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 71 din 23 ianuarie 2018 ) (7^2) Dacă modificarea politicilor contabile sau corectarea erorilor contabile impune retratarea informațiilor comparative, raportările menționate la alin. (7^1) conțin informații comparative retratate. În acest caz, informațiile comparative referitoare la elementele de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, respectiv a veniturilor și cheltuielilor, sunt cele determinate în urma aplicării noilor politici contabile, respectiv a corectării erorilor contabile (la 23-01-2018, Articolul 6 a fost completat de Punctul 1, Articolul I din NORMA nr. 2 din 12 ianuarie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 71 din 23 ianuarie 2018 ) (8) Situațiile financiare anuale, respectiv situațiile financiare anuale consolidate au componentele prevăzute de IAS 1.(9) Documentul menționat la alin. (6) se depune în formatul prevăzut în anexa nr. 2.(10) Societățile de administrare care au în administrare și fonduri de pensii private aplică prevederile prezentei norme.  +  Articolul 7Prezenta normă transpune parțial prevederile Directivei 2014/95/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 octombrie 2014 de modificare a Directivei 2013/34/UE în ceea ce privește prezentarea de informații nefinanciare și de informații privind diversitatea de către anumite întreprinderi și grupuri mari, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L, nr. 330 din data de 15 noiembrie 2014.  +  Articolul 8(1) Prevederile prezentei norme sunt aplicabile începând cu situațiile financiare anuale aferente exercițiului financiar 2015.(2) La data aplicării cerințelor prezentei norme se abrogă orice dispoziții contrare acestuia, iar prevederile Regulamentului nr. 4/2011 privind Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităților Economice Europene aplicabile entităților autorizate, reglementate și supravegheate de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordinul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 13/2011, și ale Regulamentului nr. 3/2011 privind Reglementările contabile conforme cu Directiva a VII-a a Comunităților Economice Europene aplicabile entităților autorizate, reglementate și supravegheate de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordinul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 12/2011, nu mai sunt aplicabile entităților menționate la art. 2 alin. (1).  +  Articolul 9Anexele nr. 1 și 2*) fac parte integrantă din prezenta normă. Notă
  *) Anexele nr. 1 și 2 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 982 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", București, șos. Panduri nr. 1.
   +  Articolul 10Prezenta normă se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară, precum și pe site-ul acesteia.
  Președintele Autorității de
  Supraveghere Financiară,
  Mișu Negrițoiu
  București, 28 decembrie 2015.Nr. 39.  +  Anexa nr. 1REGLEMENTĂRI CONTABILE conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aplicabile entitățilorautorizate, reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară dinSectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare  +  Anexa nr. 2ANEXĂ la Norma nr. 39/2015