ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 26 din 4 februarie 2020privind modificarea și completarea unor acte normative în materia alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților, precum și unele măsuri pentru buna organizare și desfășurare a alegerilor parlamentare anticipate
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 118 din 14 februarie 2020  Notă
  Prin DECIZIA CURȚII CONSTIȚUTIONALE nr. 150 din 12 martie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 17 martie 2020, a fost admisă excepția de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 26/2020 privind modificarea și completarea unor acte normative în materia alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților, precum și unele măsuri pentru buna organizare și desfășurare a alegerilor parlamentare anticipate, constatăndu-se că Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 26/2020 este neconstituțională, în ansamblul său.
  Conform art. 147 din CONSTIȚUTIA ROMÂNIEI republicată în MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 31 octombrie 2003, dispozitțiile din legile și ordonantele în vigoare, precum și cele din regulamente, constatate ca fiind neconstituționale, își încetează efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curții Constituționale dacă, în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu pun de acord prevederile neconstituționale cu dispozițiile Constitutiei. Pe durata acestui termen, dispozițiile constatate ca fiind neconstituționale sunt suspendate de drept.
  Prin urmare, începând cu data de 17 martie 2020, dispozitiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 26/2020 privind modificarea și completarea unor acte normative în materia alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților, precum și unele măsuri pentru buna organizare și desfășurare a alegerilor parlamentare anticipate, se suspendă de drept, urmând să-și înceteze efectele juridice, începând cu data de 1 mai 2020, dacă legiuitorul nu intervine pentru modificarea prevederilor atacate.
  Având în vedere criza politică actuală și impactul negativ al acesteia asupra activității Parlamentului și a Guvernului,observând că în data de 3 februarie 2020 a fost prezentată o moțiune de cenzură ca urmare a angajării răspunderii Guvernului asupra unui proiect de lege,luând în considerare eventualitatea adoptării moțiunii de cenzură, precum și probabilitatea crescută a declanșării procedurii dizolvării Parlamentului României,ținând cont de prevederile art. 89 raportat la art. 63 alin. (2) din Constituția României, republicată, referitoare la procedura dizolvării Parlamentului României și la alegerile anticipate,având în vedere inexistența în legislația primară a reglementărilor care să acorde eficiență juridică dispozițiilor constituționale menționate,luând în considerare faptul că, potrivit legislației în vigoare, perioada electorală este stabilită la cel puțin 90 de zile, necorelată cu termenul de 3 luni prevăzut de legea fundamentală în care trebuie să aibă loc alegerile parlamentare anticipate,întrucât dizolvarea Parlamentului subîntinde o urgență proprie, dată de necesitatea reinstituirii acestuia, ca organ reprezentativ suprem al poporului român și unică autoritate legiuitoare a țării,dat fiind faptul că celeritatea alegerilor anticipate trebuie corelată cu necesitatea asigurării efectivității drepturilor electorale, perioada electorală neputând fi redusă cu mai mult de 40 de zile fără a periclita organizarea alegerilor și exercitarea drepturilor electorale,observând că actualele texte normative privind înscrierea în Registrul electoral ca alegător în străinătate sau alegător prin corespondență, depunerea candidaturilor, exercitarea dreptului de vot prin corespondență, înscrierea în Corpul experților electorali stabilesc termene care nu pot fi conciliate cu alegerile parlamentare anticipate,văzând că scurtarea termenelor nu poate fi realizată fără luarea unor măsuri suplimentare care să asigure organizarea secțiilor de votare, colectarea semnăturilor de susținere a candidaturilor și accesul la vot,întrucât, în cazul în care data alegerilor parlamentare ar fi stabilită într-o zi din cadrul perioadei electorale pentru alegerile locale, ar trebui să fie constituită o infrastructură electorală paralelă, care ar implica, în mod suplimentar, aproximativ 200.000 de membri ai organismelor electorale, precum și secții de votare diferite,ținând cont de faptul că alegătorii români cu domiciliul în străinătate nu sunt luați în calcul la stabilirea numărului de mandate de parlamentar, prezența mare la vot la alegerile prezidențiale din anul 2019 impunând o mai bună reprezentare a acestora,luând în considerare necesitatea asigurării accesului la vot al alegătorilor din străinătate, precum și imperativul evitării repetării incidentelor grave produse la secțiile de votare din străinătate la scrutinele din 26 mai 2019,constatând faptul că se impune creșterea legitimității organismelor electorale, prin includerea de jure a unui reprezentant comun al organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale reprezentate în grupul parlamentar al minorităților naționale, precum și a altor formațiuni politice reprezentative,de vreme ce organizarea alegerilor parlamentare anticipate presupune luarea măsurilor tehnico-organizatorice adecvate de către un guvern demis,luând în considerare situațiile în care birourile electorale ale secțiilor de votare din străinătate din statele în care au optat să voteze prin corespondență mai puțin de 5.000 de alegători cu domiciliul sau reședința în statul respectiv și care, în urma deciziei biroului electoral pentru secțiile de votare din străinătate, vor îndeplini, suplimentar, și atribuțiile prevăzute de lege pentru birourile electorale pentru corespondență,ținând cont de faptul că, potrivit legislației în vigoare, participarea concomitentă a președintelui și a locțiitorului acestuia la activitatea biroului electoral al secției de votare este obligatorie, în străinătate, timpul de lucru al acestora pe durata celor 3 zile de votare putând ajunge la peste 50 de ore, cu un repaus total de 12 ore, iar în țară, durata activităților ar fi de aproximativ 18 ore,constatând faptul că, în lipsa unor proceduri care să permită membrilor birourilor electorale ale secțiilor de votare să beneficieze de timp de odihnă, volumul mare al activității birourilor electorale ale secțiilor de votare din străinătate este de natură să genereze riscuri majore, precum scăderea numărului persoanelor care vor dori să facă parte din birourile electorale, creșterea numărului de erori cauzate de oboseala membrilor birourilor electorale și retragerea din birourile electorale a membrilor acestora pe parcursul desfășurării activității,văzând necesitatea asigurării accesului la vot și a fluidizării operațiunilor de votare din străinătate, precum și bunele practici utilizate la alegerile prezidențiale din anul 2019, precum creșterea duratei votării la secțiile de votare din străinătate, asigurarea accesului la vot al alegătorilor cu mobilitate redusă, acordarea posibilității prelungirii programului de votare, creșterea capacității secțiilor de votare din străinătate prin mărirea numărului membrilor birourilor electorale ale acestora și generarea listelor electorale suplimentare din străinătate în format electronic, în mod automat, pe baza datelor înregistrate în Sistemul informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal,întrucât actualele prevederi legale, care condiționează exercitarea dreptului de vot de domiciliul sau reședința în circumscripția electorală, reprezintă restricții la adresa libertății votului, în contextul unui proces electoral organizat pentru un organ reprezentativ național,observând necesitatea implementării în cadrul alegerilor parlamentare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), astfel încât partidele politice și candidații independenți să poată îndeplini formalitățile necesare depunerii candidaturilor, în considerarea termenului mai scurt pentru depunerea candidaturilor în cazul alegerilor parlamentare anticipate,observând că centralizarea rezultatelor votării poate fi grav afectată de incidente cibernetice și convenționale, ceea ce reclamă asigurarea unei securități sporite a acesteia,dat fiind faptul că alegătorii, care în ziua votării desfășoară activități care nu le permit să părăsească locul de muncă, nu au acces la vot,întrucât în contextul actual sunt necesare măsuri suplimentare pentru pregătirea implementării noilor tehnologii în procesele electorale, în sensul introducerii unor alternative moderne la mersul la urne, precum votul electronic și votul prin internet,observând numărul mare de retrageri din Corpul experților electorali din anul 2018 și 2019 generat de volumul mare al activității din secțiile de votare, precum și de lipsa timpului liber după finalizarea unei activități care durează în medie 20 de ore fără întrerupere,constatând că, în acest moment, la peste 4 ani de la data intrării în vigoare a Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 553 din 24 iulie 2015, cu modificările și completările ulterioare, Centrul „Expert electoral“ nu este operațional, ceea ce afectează îndeplinirea obiectivelor trasate de către legiuitor, de vreme ce activitățile de resortul acestuia nu pot fi realizate separat de către Autoritatea Electorală Permanentă,văzând că în ipoteza materializării riscurilor menționate, alegerile parlamentare anticipate nu vor putea fi organizate în termenul prevăzut de Constituția României, republicată, conform standardelor și principiilor internaționale în materie electorală,întrucât măsurile propuse prin prezentul proiect nu sunt de natură a afecta drepturile electorale, în înțelesul stabilit de jurisprudența Curții Constituționale, cum ar fi, de exemplu, Deciziile Curții Constituționale a României nr. 1.189/2008, nr. 1.248/2008 și nr. 47/2018, respectiv Codul de bune practici în materie electorală, și nici nu îngreunează organizarea și desfășurarea alegerilor,în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public și constituie o situație de urgență și extraordinară, în vederea desfășurării în bune condiții a alegerilor parlamentare anticipate și a asigurării condițiilor necesare pentru consultarea corpului electoral, a cărei reglementare nu poate fi amânată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul ILegea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 553 din 24 iulie 2015, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 5, alineatul (7) se modifică și va avea următorul cuprins:(7) În cazul alegerilor parlamentare anticipate, numărul de mandate pentru Senat, respectiv pentru Camera Deputaților, pentru fiecare circumscripție în parte, este cel prevăzut în anexa nr. 1.2. La articolul 6, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 6(1) Votarea în țară se desfășoară într-o singură zi, care poate fi numai duminica. În străinătate, votarea se desfășoară și pe parcursul zilelor de vineri și sâmbătă imediat anterioare datei votării.3. La articolul 6, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) În străinătate, în ziua de vineri, votarea începe la ora locală 12,00 și se încheie la ora locală 21,00, iar în ziua de sâmbătă, votarea se deschide la ora locală 7,00 și se încheie la ora locală 21,00.4. După articolul 6 se introduce un nou articol, articolul 6^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 6^1(1) Alegerile parlamentare anticipate se desfășoară în cadrul perioadei de 3 luni de la data dizolvării Parlamentului, prevăzută de art. 63 alin. (2) din Constituția României, republicată.(2) În cel mult 5 zile de la data dizolvării Parlamentului, Guvernul stabilește, prin hotărâre, la propunerea Autorității Electorale Permanente, data votării, calendarul operațiunilor electorale, cheltuielile și măsurile tehnico-organizatorice necesare bunei organizări și desfășurări a alegerilor parlamentare anticipate.(3) În cel mult 5 zile de la data dizolvării Parlamentului, Guvernul alocă, prin hotărâre, fondurile necesare bunei organizări și desfășurări a alegerilor parlamentare anticipate din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului.(4) În cazul alegerilor parlamentare anticipate, data desfășurării acestora se stabilește cu cel puțin 50 de zile înaintea votării. În acest caz, termenele prevăzute de prezenta lege, cu excepția celor de 24 de ore și a celor care se referă expres la alegerile parlamentare anticipate, se reduc la jumătate. Dacă din operațiunea de reducere la jumătate a termenelor rezultă fracțiuni de zile egale sau mai mari de 12 ore, rotunjirile se fac în plus; fracțiunile mai mici de 12 ore nu se iau în calcul.(5) În cazul alegerilor parlamentare anticipate, campania electorală începe în ziua următoare celei în care se constată rămânerea definitivă a candidaturilor și se încheie cu 24 de ore înainte de momentul începerii votării.5. Articolul 7 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 7(1) În perioada electorală se constituie Biroul Electoral Central, birouri electorale de circumscripție la nivel județean, al municipiului București, oficii electorale de sector, în cazul municipiului București, și un birou electoral de circumscripție pentru secțiile de votare din străinătate, precum și birouri electorale ale secțiilor de votare.(2) În îndeplinirea atribuțiilor ce le revin, membrii birourilor electorale exercită o funcție ce implică autoritatea de stat. Exercitarea corectă și imparțială a funcției de membru al biroului electoral este obligatorie. Nerespectarea acestei obligații atrage răspunderea contravențională sau penală, după caz.(3) Pot îndeplini atribuțiile ce revin operatorilor de calculator numai membrii birourilor electorale ale secțiilor de votare desemnați în acest sens, care au fost declarați admiși la examenul organizat de Serviciul de Telecomunicații Speciale împreună cu Autoritatea Electorală Permanentă.6. După articolul 7 se introduc două noi articole, articolele 7^1 și 7^2, cu următorul cuprins:  +  Articolul 7^1(1) Candidații nu pot fi membri ai birourilor sau oficiilor electorale.(2) Soțul, soția, rudele sau afinii candidatului până la gradul al doilea inclusiv nu pot fi membri ai biroului electoral de circumscripție în cazul în care candidatura a fost depusă în circumscripția respectivă.(3) Soțul, soția, rudele sau afinii candidatului până la gradul al doilea inclusiv nu pot fi membri ai birourilor electorale ale secțiilor de votare din circumscripția electorală unde s-a depus candidatura.(4) După rămânerea definitivă a candidaturilor, persoanele aflate în situațiile de incompatibilitate prevăzute de alin. (1)-(3) sunt înlocuite din calitatea de membru în biroul electoral.(5) În cazul în care membrul biroului electoral este chemat să participe la adoptarea unei decizii sau hotărâri care privește în mod direct sau indirect un candidat cu care are relații de rudenie de până la gradul IV, este obligat să informeze despre aceasta ceilalți membri ai biroului electoral și să nu ia parte la adoptarea hotărârii.  +  Articolul 7^2(1) În cazul în care perioada electorală corespunzătoare alegerilor parlamentare anticipate începe în timpul unei perioade electorale aferente altor alegeri generale, organismele electorale constituite sau care se vor constitui în cadrul acelui scrutin vor îndeplini, în mod corespunzător, și atribuțiile prevăzute de prezenta lege pentru Biroul Electoral Central, birourile electorale de circumscripție, oficiile electorale și birourile electorale ale secțiilor de votare.(2) În cazul în care după data începerii perioadei electorale corespunzătoare alegerilor parlamentare anticipate începe perioada electorală aferentă altor alegeri generale, organismele electorale constituite sau care se vor constitui pentru organizarea alegerilor parlamentare anticipate vor îndeplini, în mod corespunzător, și atribuțiile prevăzute de legea care reglementează scrutinul respectiv.(3) În cazurile prevăzute de alin. (1) și (2), votarea va avea loc la date diferite.(4) În cazurile prevăzute de alin. (1) și (2), organismele electorale își încetează activitatea după publicarea rezultatelor tuturor scrutinelor în Monitorul Oficial al României, Partea I.7. La articolul 8, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) În cursul zilei votării, membrii biroului electoral al secției de votare pot beneficia de pauze de cel mult 30 de minute la fiecare 6 ore, sub condiția asigurării cvorumului minim de prezență prevăzut de alin. (1), fiind obligatoriu ca fie președintele biroului electoral al secției de votare, fie locțiitorul acestuia să fie prezent.8. Articolul 10 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 10(1) Calitatea de membru al unui birou sau oficiu electoral încetează de drept în cazul în care s-a dispus trimiterea în judecată pentru săvârșirea unei infracțiuni prevăzute la art. 385-391 din Codul penal. Constatarea cazului încetării de drept a calității de membru al unui birou sau oficiu electoral se face, în termen de 48 de ore de la intervenirea cazului, de către președintele biroului electoral ierarhic superior, iar în cazul Biroului Electoral Central, de către președintele Înaltei Curți de Casație și Justiție. Dispozițiile art. 9 se aplică în mod corespunzător.(2) În cazul în care președinții birourilor electorale ale secțiilor de votare nu își îndeplinesc atribuțiile ce le revin sau săvârșesc contravenții prevăzute de prezenta lege sunt înlocuiți, de îndată, la solicitarea biroului electoral ierarhic superior, cu locțiitorii acestora. În cazul în care ceilalți membri ai birourilor electorale ale secțiilor de votare, respectiv operatorii de calculator nu își îndeplinesc atribuțiile ce le revin sau săvârșesc contravenții prevăzute de prezenta lege, sunt înlocuiți de îndată, la solicitarea biroului electoral ierarhic superior, de către organismele sau persoanele care le-au desemnat, după caz, cu alte persoane desemnate potrivit procedurilor prevăzute de prezenta lege.9. La articolul 11, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 11(1) La nivel național se constituie Biroul Electoral Central, format din 21 de membri, după cum urmează:a) 5 judecători ai Înaltei Curți de Casație și Justiție, din care un președinte și un locțiitor;b) președintele și vicepreședinții Autorității Electorale Permanente; c) membrii propuși de partidele politice parlamentare și organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale cu grup parlamentar propriu în fiecare Cameră a Parlamentului;d) un membru desemnat în baza propunerii grupului parlamentar al minorităților naționale din Camera Deputaților;e) membrii propuși de partidele politice neparlamentare care participă la alegeri, precum și de alianțele politice și alianțele electorale, care nu au în componență niciun partid politic parlamentar, care participă la alegeri, în limita numărului maxim de membri.10. La articolul 11, după alineatul (10) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:(11) Aparatul tehnic auxiliar al birourilor electorale asigură relația cu publicul, relația cu mass-media, accesul la informațiile de interes public, înregistrarea și arhivarea documentelor, înregistrarea audio a ședințelor, secretariatul ședințelor, efectuarea operațiunilor materiale privind centralizarea rezultatelor alegerilor, precum și a operațiunilor materiale de predare - primire a materialelor electorale.11. La articolul 12 alineatul (1), literele c), i) și j) se modifică și vor avea următorul cuprins:c) rezolvă întâmpinările referitoare la propria sa activitate și contestațiile cu privire la operațiunile efectuate și actele adoptate de birourile electorale de circumscripție; contestațiile se soluționează prin decizii care sunt obligatorii pentru biroul electoral în cauză, precum și pentru autoritățile și instituțiile publice la care se referă, sub sancțiunile prevăzute de prezenta lege;....................................................i) dispune renumărarea voturilor într-o secție de votare sau refacerea centralizării voturilor și rezultatului alegerilor dintr-o circumscripție electorală în situația în care există indicii temeinice privind incorectitudinea numărătorii sau constată că au fost comise erori ori au fost înregistrate neconcordanțe între datele înregistrate în procesele-verbale;j) veghează la corectitudinea funcționării Sistemului informatic de centralizare a rezultatelor votării; totalizează rezultatul național, pe baza proceselor-verbale primite de la birourile electorale constituite la niveluri inferioare;12. La articolul 13, alineatele (1), (6) și (9) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 13(1) La nivelul fiecăreia dintre cele 43 de circumscripții electorale se constituie un birou electoral de circumscripție, format din 15 membri, după cum urmează:a) 3 judecători;b) un reprezentant al Autorității Electorale Permanente;c) membrii propuși de partidele politice parlamentare și organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale cu grup parlamentar propriu în fiecare Cameră a Parlamentului;d) un reprezentant comun al organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale reprezentate în grupul parlamentar al minorităților naționale din Camera Deputaților;e) membrii propuși de partidele politice neparlamentare care participă la alegeri, precum și de alianțele politice și alianțele electorale, care nu au în componență niciun partid politic parlamentar, care participă la alegeri, în limita numărului maxim de membri...................................................................................................(6) În termen de 3 zile de la data rămânerii definitive a candidaturilor, partidele politice, organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianțele politice și alianțele electorale care participă la alegeri, altele decât cele prevăzute la alin. (5), trebuie să comunice, în scris, birourilor electorale de circumscripție numele și prenumele reprezentanților lor care vor face parte din acestea. Comunicările transmise după acest termen nu se iau în considerare...................................................................................................(9) Oficiile electorale se organizează la nivelul sectoarelor municipiului București și sunt alcătuite dintr-un președinte, un locțiitor al acestuia, un reprezentant al Autorității Electorale Permanente și din cel mult 8 reprezentanți ai partidelor politice, organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianțelor politice și alianțelor electorale.13. La articolul 15, alineatele (1), (2) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 15(1) Birourile electorale ale secțiilor de votare sunt alcătuite dintr-un președinte, un locțiitor al acestuia, care sunt, de regulă, magistrați sau juriști, precum și din 8 membri. (2) Președintele biroului electoral al secției de votare și locțiitorul acestuia sunt desemnați de către Autoritatea Electorală Permanentă, în ședință publică, anunțată cu 48 de ore înainte, prin tragere la sorți computerizată, organizată cu respectarea următoarelor condiții:a) tragerea la sorți este organizată la nivelul fiecărui județ și la nivelul municipiului București;b) tragerea la sorți se face pe funcții;c) tragerea la sorți se face pe localități, în ordinea alfabetică a acestora;d) tragerea la sorți se face pe secții de votare, în ordinea numerotării acestora;e) tragerea la sorți se face pe baza criteriului experienței anterioare ca președinte al biroului electoral al secției de votare sau locțiitor al acestuia;f) tragerea la sorți se face pe baza criteriului studiilor absolvite, în următoarea ordine: absolvenții de studii universitare de licență în domeniul științelor juridice, apoi absolvenții de studii universitare de licență și apoi absolvenții învățământului general obligatoriu;g) tragerea la sorți se face pe baza opțiunii privind localitatea înscrisă în cerere, acordându-se prioritate experților electorali care au domiciliul în localitatea respectivă și apoi experților electorali care au reședința în localitatea respectivă.(3) În cazul vacanței funcției de președinte al biroului electoral al secției de votare, aceasta este preluată, de drept, de către locțiitor. Persoana care va înlocui locțiitorul este desemnată de Autoritatea Electorală Permanentă, cu aplicarea corespunzătoare a alin. (2).14. Articolul 16 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 16(1) Poate fi admisă în Corpul experților electorali, prin decizie a Autorității Electorale Permanente, persoana care îndeplinește următoarele condiții:a) are cetățenia română;b) cunoaște limba română, scris și vorbit;c) are drept de vot;d) are o stare de sănătate corespunzătoare îndeplinirii funcției;e) nu a împlinit încă vârsta de 70 de ani;f) nu face parte dintr-un partid politic;g) a absolvit cel puțin învățământul general obligatoriu;h) nu este urmărită penal, trimisă în judecată penală sau condamnată penal;i) a făcut cerere pentru admiterea în Corpul experților electorali cuprinzând numele, codul numeric personal, domiciliul, reședința, ocupația, profesia, vechimea în specialitate juridică, unde este cazul, telefonul, adresa de e-mail și precizarea că îndeplinește condițiile prevăzute la lit. d, e) și g), însoțită de o copie a actului de identitate, de o copie a actului de studii și, dacă este cazul, de documente doveditoare ale vechimii în specialitate juridică;j) a fost declarată admisă ca urmare a examenului organizat de Autoritatea Electorală Permanentă.(2) Experții electorali care săvârșesc contravenții în legătură cu alegerile ori referendumurile, precum și cei a căror activitate ca președinți ai birourilor electorale ale secțiilor de votare sau ca locțiitori ai acestora este evaluată ca necorespunzătoare de către Autoritatea Electorală Permanentă sunt suspendați din Corpul experților electorali. Evaluarea activității se realizează pe baza informațiilor furnizate de către birourile electorale ierarhic superioare și observatori, precum și pe baza documentelor electorale întocmite. (3) Suspendarea din Corpul experților electorali încetează după următorul scrutin, sub condiția susținerii unui nou examen organizat de Autoritatea Electorală Permanentă.(4) Experții electorali care sunt desemnați ca președinți ai birourilor electorale ale secțiilor de votare sau locțiitori ai acestora și nu confirmă participarea la activitatea acestora în cel mult 5 zile de la data desemnării sunt suspendați din Corpul experților electorali.(5) Experții electorali care, în timpul campaniei electorale, fac propagandă electorală pentru o formațiune politică sau un candidat sunt excluși din Corpul experților electorali.(6) Retragerea din Corpul experților electorali se realizează pe bază de cerere formulată în scris până cel mai târziu cu 25 de zile înaintea datei alegerilor. (7) În cazul în care un expert electoral nu poate îndeplini funcția de președinte al unui birou electoral al unei secții de votare sau funcția de locțiitor al acestuia cu ocazia unui scrutin este obligat să solicite în scris Autorității Electorale Permanente suspendarea din Corpul experților electorali, pe durata acestora, cel mai târziu cu 25 de zile înaintea datei scrutinului.(8) Autoritatea Electorală Permanentă gestionează Corpul experților electorali, care cuprinde următoarele date de identificare ale persoanelor înscrise: numele, prenumele, codul numeric personal, domiciliul, reședința, ocupația, profesia, vechimea în specialitate juridică, telefonul și adresa de e-mail.(9) Autoritatea Electorală Permanentă aduce la cunoștință publică, prin afișare pe site-ul propriu, următoarele date de identificare ale persoanelor înscrise în Corpul experților electorali:a) numele;b) prenumele;c) inițiala tatălui;d) domiciliul - se înscriu numai județul și localitatea sau municipiul București și sectorul, după caz.(10) La solicitarea Autorității Electorale Permanente, autoritățile publice cu atribuții în domeniul electoral au obligația de a pune la dispoziție, gratuit, spații pentru organizarea examenelor pentru admiterea în Corpul experților electorali.(11) Alineatele (1)-(9) se aplică în mod corespunzător persoanelor cu domiciliul sau reședința în străinătate.(12) Autoritatea Electorală Permanentă transmite prefecților numele, codurile numerice personale, domiciliile și telefoanele persoanelor desemnate ca președinți ai birourilor electorale ale secțiilor de votare și locțiitori ai acestora.(13) Procedurile de selecție, examinare, suspendare, retragere și excludere a experților electorali, precum și de gestionare a evidenței acestora sunt aprobate prin hotărâre a Autorității Electorale Permanente.15. Articolul 17 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 17(1) Birourile electorale ale secțiilor de votare din străinătate sunt alcătuite din 10 membri, din care un președinte, un locțiitor al acestuia și cel mult 8 membri propuși de formațiunile politice care participă la alegeri. Birourile electorale ale secțiilor de votare din străinătate nu pot funcționa cu mai puțin de 3 membri.(2) Președinții birourilor electorale ale secțiilor de votare din străinătate și locțiitorii acestora sunt desemnați de către Autoritatea Electorală Permanentă la propunerea șefilor misiunilor diplomatice și ai oficiilor consulare. Desemnarea se realizează în baza cererilor cetățenilor cu drept de vot, semnate și datate, care cuprind datele prevăzute de art. 16 alin. (1), transmise prin poștă, fax ori e-mail sau depuse la misiunile diplomatice și oficiile consulare. Deciziile privind desemnarea președinților birourilor secțiilor de votare din străinătate și a locțiitorilor acestora se comunică Biroului electoral de circumscripție pentru secțiile de votare din străinătate. Operațiunile de desemnare a președinților birourilor secțiilor de votare din străinătate și a locțiitorilor acestora încep cu 30 de zile înaintea primei zile a votării, pe măsură ce sunt stabilite sediile secțiilor de votare din străinătate, și se finalizează până cel mai târziu cu 15 zile înaintea primei zile a votării, fiind aduse la cunoștință publică prin afișare pe site-ul biroului electoral pentru secțiile de votare din străinătate.(3) În cel mult 5 zile de la data finalizării operațiunilor de desemnare a președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare din străinătate și a locțiitorilor acestora, formațiunile politice care au propus candidaturi ce au rămas definitive transmit biroului electoral de circumscripție pentru secțiile de votare din străinătate, prin mijloace electronice, listele reprezentanților lor în secția de votare din străinătate respectivă, cuprinzând numele, prenumele, telefoanele, e-mailurile și codurile numerice personale ale titularului și ale supleanților, însoțite de declarațiile lor de acceptare. O formațiune politică poate avea un titular și 2 supleanți ai acestuia pentru fiecare secție de votare. Supleanții pot înlocui temporar titularii când aceștia nu pot participa la activitatea birourilor electorale ale secțiilor de votare din străinătate.(4) În cel mult 48 de ore de la data expirării termenului prevăzut de alin. (3), președintele Biroului electoral de circumscripție pentru secțiile de votare din străinătate completează birourile electorale ale secțiilor de votare din străinătate, ai căror președinți și locțiitori au fost desemnați. În această componență, birourile electorale ale secțiilor de votare din străinătate îndeplinesc toate atribuțiile prevăzute de prezenta lege. Operațiunile de completare a birourilor electorale ale secțiilor de votare din străinătate se consemnează în procese-verbale care reprezintă actele de învestire, fiind aduse la cunoștință publică prin afișare pe site-ul Biroului electoral de circumscripție pentru secțiile de votare din străinătate și comunicate Ministerului Afacerilor Externe și Autorității Electorale Permanente.(5) Operațiunile de completare a birourilor electorale ale secțiilor de votare din străinătate trebuie să se finalizeze până cel mai târziu cu 7 zile înaintea primei zile a votării.(6) În urma învestirii într-un birou electoral al secției de votare din străinătate, președintele, locțiitorul și ceilalți membri sunt obligați să îndeplinească atribuțiile ce le revin conform legii, aceștia răspunzând pentru buna gestiune a materialelor ce le sunt predate pentru desfășurarea procesului electoral.(7) În cazul în care numărul persoanelor propuse de formațiunile politice este insuficient pentru completarea birourilor electorale ale secțiilor de votare din străinătate, acestea sunt completate cu cetățeni români cu drept de vot propuși de către șefii misiunilor diplomatice sau ai oficiilor consulare, după caz.(8) În situația în care birourile electorale ale secțiilor de votare nu pot fi completate conform alin. (3) și (7), acestea se completează de către președintele biroului electoral de circumscripție pentru secțiile de votare din străinătate cu personal asigurat de către Ministerul Afacerilor Externe, precum și de alte autorități publice la solicitarea Ministerului Afacerilor Externe. Costurile deplasării și cazării personalului trimis în străinătate pentru a face parte din birourile electorale ale secțiilor de votare sunt suportate de către Ministerul Afacerilor Externe. (9) Prin excepție de la prevederile alin. (1), dacă președintele biroului electoral al unei secții de votare din străinătate constată, în preziua sau ziua votării, că numărul membrilor biroului electoral este insuficient pentru buna desfășurare a votării, acesta poate suplimenta numărul membrilor biroului electoral respectiv, până la cel mult 15 membri, cu aprobarea biroului electoral pentru secțiile de votare din străinătate. Completarea se poate face cu supleanții propuși de către partidele politice sau, dacă numărul acestora nu este suficient, cu orice cetățean român cu drept de vot, fiind consemnată într-un proces-verbal.(10) Toate cheltuielile privind transportul, cazarea, masa și alte cheltuieli curente ale membrilor birourilor electorale ale secțiilor de votare din străinătate se suportă de către cei care îi desemnează.(11) Atunci când numărul persoanelor propuse potrivit alin. (3) este insuficient sau când acestea nu au confirmat până cu 3 zile înaintea datei votării, în scris, prin e-mail sau mesaj text, că se vor prezenta la activitatea biroului electoral al secției de votare din străinătate, acesta este completat cu supleanții propuși de aceeași formațiune politică, până cel mai târziu cu două zile înaintea primei zile a votării, iar dacă aceștia nu confirmă prezența se completează, inclusiv în zilele votării, de către președinții birourilor electorale ale secțiilor de votare din străinătate, după informarea biroului electoral ierarhic superior, cu cetățeni români cu drept de vot propuși de către șefii misiunilor diplomatice și ai oficiilor consulare.(12) În cazul în care președinții birourilor electorale ale secțiilor de votare din străinătate nu își îndeplinesc atribuțiile ce le revin sau săvârșesc contravenții prevăzute de prezenta lege, sunt înlocuiți, de îndată, la solicitarea biroului electoral ierarhic superior, cu locțiitorii acestora. În cazul în care ceilalți membri ai birourilor electorale ale secțiilor de votare nu își îndeplinesc atribuțiile ce le revin sau săvârșesc contravenții prevăzute de prezenta lege, sunt înlocuiți de îndată, de către președinții birourilor electorale ale secțiilor de votare din străinătate, după informarea biroului electoral ierarhic superior, cu cetățeni români cu drept de vot propuși de către șefii misiunilor diplomatice și ai oficiilor consulare.(13) Cetățenii români cu drept de vot prevăzuți de alin. (8), (9) și (11) trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de art. 16 alin. (1) lit. a)-h), dovedite prin declarație pe propria răspundere.16. La articolul 18, literele d) și j) se modifică și vor avea următorul cuprins:d) numără voturile și consemnează rezultatele votării în procesele-verbale prevăzute la art. 93; pot decide renumărarea voturilor, la solicitarea oricărui membru, înainte de consemnarea rezultatului numărătorii în procesul-verbal prevăzut la art. 93;..................................................................................................j) verifică, prin mijloace electronice, îndeplinirea condițiilor prevăzute de lege pentru exercitarea dreptului de vot, precum și corelațiile dintre datele ce vor fi înscrise în procesele-verbale privind consemnarea rezultatelor votării, conform procedurii stabilite prin hotărâre a Autorității Electorale Permanente;17. După articolul 18 se introduce un nou articol, articolul 18^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 18^1Membrii birourilor electorale ale secțiilor de votare efectuează sub coordonarea președintelui biroului electoral al secției de votare operațiunile necesare pentru exercitarea dreptului de vot de către alegătorii care se prezintă la urne, precum și pentru consemnarea și centralizarea rezultatelor votării.18. La articolul 24, după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:f) organizarea evidenței interdicțiilor privind dreptul de vot și dreptul de a fi ales.19. La articolul 42, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:(5) În cazul alegerilor parlamentare anticipate, termenul de înregistrare ca alegător în străinătate începe în 48 de ore de la data dizolvării Parlamentului și se termină la data expirării a 15 zile de la data începerii perioadei electorale.20. La articolul 42, alineatul (6) se abrogă.21. La articolul 49, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Listele electorale permanente din străinătate se întocmesc și se tipăresc de către Autoritatea Electorală Permanentă și se transmit biroului electoral de circumscripție pentru secțiile de votare din străinătate, până cel mai târziu cu 10 zile înaintea primei zile a votării.22. Articolul 51 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 51(1) Listele electorale suplimentare se întocmesc în cazurile prevăzute de prezenta lege și vor cuprinde elementele prevăzute la art. 49 alin. (5) sau (6), după caz. Listele electorale suplimentare se semnează de președintele biroului electoral al secției de votare și de către ceilalți membri care le-au întocmit.(2) În listele electorale suplimentare utilizate în secțiile de votare din țară vor fi trecute următoarele persoane:a) alegătorii care se prezintă la vot și fac dovada că au domiciliul pe raza secției de votare respective, însă nu sunt înscriși în listele electorale permanente ale secției respective;b) alegătorii care în ziua votării se află în altă unitate administrativ-teritorială sau subdiviziune administrativ-teritorială decât cea unde își au domiciliul, precum și alegătorii cu domiciliul în străinătate care în ziua votării se află în țară;c) membrii birourilor electorale ale secțiilor de votare, operatorii de calculator, precum și persoanele însărcinate cu menținerea ordinii sau cu verificarea dispozitivului de menținere a ordinii;d) candidații, dacă aceștia candidează în circumscripția electorală respectivă.e) alegătorii cu mobilitate redusă care nu sunt înscriși în lista electorală permanentă a secției de votare respective.(3) La secțiile de votare organizate în străinătate se utilizează numai liste electorale suplimentare.(4) Listele electorale suplimentare din străinătate sunt generate în format electronic, în mod automat, pe baza datelor înregistrate pe terminalul informatic din cadrul Sistemului informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal.(5) În situația disfuncționalității Sistemului informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal, listele electorale suplimentare din străinătate se întocmesc pe suport de hârtie și cuprind rubrici pentru numele și prenumele, codul numeric personal și semnătura alegătorului.23. La articolul 52, după alineatul (12) se introduce un nou alineat, alineatul (12^1), cu următorul cuprins:(12^1) În cazul alegerilor parlamentare anticipate, prin excepție de la prevederile alin. (1)-(12), listele de candidați și candidaturile independente se depun la birourile electorale de circumscripție sau Biroul Electoral Central, după caz, până cel mai târziu cu 30 de zile înaintea datei alegerilor.24. La articolul 54, alineatele (1)-(3) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 54(1) Partidele politice, alianțele politice, alianțele electorale și organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale, care depun la Biroul Electoral Central o listă de susținători cuprinzând cel puțin 0,5% din numărul total al alegătorilor înscriși în Registrul electoral la nivel național, pot depune liste de candidați în toate circumscripțiile electorale. În acest caz, prevederile art. 53 alin. (2) privind numărul exemplarelor originale și al copiilor listei susținătorilor se aplică în mod corespunzător.(2) Partidele politice, alianțele politice, alianțele electorale și organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale, care optează să depună listele de susținători la birourile electorale de circumscripție, pot depune liste de candidați numai dacă acestea sunt susținute de minimum 0,5% din numărul total al alegătorilor înscriși în Registrul electoral cu adresa de domiciliu sau reședința în circumscripția respectivă, fără ca numărul acestora să fie mai mic de 1.000 de alegători.(3) Candidații independenți trebuie să fie susținuți de minimum 0,5% din numărul total al alegătorilor înscriși în Registrul electoral cu adresa de domiciliu sau reședința în circumscripția respectivă, fără ca numărul acestora să fie mai mic de 500 de alegători.25. La articolul 54, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (8), cu următorul cuprins:(8) Datele personale ale susținătorilor formațiunilor politice prevăzute de prezentul articol pot fi colectate numai de către persoane desemnate, în scris, de către conducerile formațiunilor politice.26. După articolul 54 se introduc două noi articole, articolele 54^1 și 54^2, cu următorul cuprins:  +  Articolul 54^1(1) Pentru susținerea candidaților independenți se pot constitui comitete formate din cel puțin 3 cetățeni cu drept de vot. Comitetul se constituie în urma unei adunări, la care este prezent și candidatul independent, se alege președintele comitetului și se aprobă lista membrilor comitetului de susținere a candidatului independent. Comitetul poate susține doar un singur candidat independent. Membrii unui comitet de susținere a unui candidat independent nu pot fi în același timp membri ai altui comitet.(2) Lista membrilor comitetului, în care este indicat președintele acestuia, poate fi depusă la Autoritatea Electorală Permanentă, cu suficient timp înaintea datei-limită pentru depunerea candidaturilor. Lista cuprinde numele, prenumele, codul numeric personal și domiciliile membrilor comitetului și este însoțită de declarația de acceptare a candidatului susținut de acesta.(3) În cel mult 5 zile de la data depunerii listei membrilor comitetului, Autoritatea Electorală Permanentă înregistrează comitetul care îndeplinește condițiile prevăzute de alin. (1) și (2) și publică pe site-ul propriu lista comitetului de susținere a candidatului independent, precum și numele și prenumele membrilor comitetului.(4) Persoanele împuternicite, în scris, de către președintele comitetului prevăzut de prezentul articol pot colecta semnăturile de susținere a candidaților independenți.  +  Articolul 54^2Persoanele prevăzute la art. 53 alin. (8) și art. 54^1 alin. (4), partidele politice, alianțele politice, alianțele electorale, organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale, comitetele de susținere a candidaților independenți și candidații independenți vor asigura informarea, prin orice mijloc, a susținătorilor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), precum și ale Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).27. La articolul 58, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 58(1) Biroul electoral de circumscripție examinează respectarea condițiilor legale privind exercitarea dreptului de a fi ales, respectarea condițiilor de fond și de formă ale listei susținătorilor, înregistrând candidaturile care îndeplinesc aceste condiții sau respingând înregistrarea celor care nu îndeplinesc condițiile legale. Biroul electoral de circumscripție poate verifica realitatea mențiunilor înscrise în listele susținătorilor, inclusiv prin sondaj, pe baza datelor înscrise în Registrul electoral, beneficiind și de sprijinul organelor de poliție.28. La articolul 58, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) Autoritatea Electorală Permanentă comunică birourilor electorale de circumscripție și Biroului Electoral Central, la solicitarea acestora, informațiile pe care le deține referitoare la interdicțiile pe care candidații le au privind exercitarea dreptului de a fi ales.29. La articolul 59, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 59(1) Admiterea candidaturilor de către biroul electoral de circumscripție sau de către Biroul Electoral Central, după caz, se face, în termen de 5 zile de la data depunerii, prin decizie și poate fi contestată de către cetățenii cu drept de vot, partidele politice, alianțele politice, alianțele electorale și organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale, în termen de cel mult 48 de ore de la data afișării deciziei de admitere.(2) Respingerea candidaturilor de către biroul electoral de circumscripție sau de către Biroul Electoral Central, după caz, se face în termen de 5 zile de la data depunerii, prin decizie, și poate fi contestată de către candidat ori de către competitorii electorali care au propus candidatura respectivă, în termen de 48 de ore de la data afișării deciziei de respingere.30. La articolul 59, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:(2^1) În cazul alegerilor parlamentare anticipate, candidaturile sunt admise sau respinse, după caz, până cel mai târziu cu 25 de zile înaintea datei alegerilor.31. La articolul 62, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) În cazul alegerilor parlamentare anticipate, semnele electorale se stabilesc și se depun la Biroul Electoral Central de către fiecare partid politic, alianță politică, alianță electorală sau organizație a cetățenilor aparținând minorităților naționale care participă la alegeri în condițiile prezentei legi, până cel mai târziu cu 30 de zile înainte de data alegerilor.32. La articolul 63, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:(3^1) În cazul alegerilor parlamentare anticipate, prefecții asigură imprimarea buletinelor de vot și confecționarea ștampilelor electorale până cel mai târziu cu 10 zile înaintea datei votării.33. După articolul 82 se introduce un nou articol, articolul 82^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 82^1(1) În zilele de vineri și sâmbătă, la încheierea programului de votare prevăzut la art. 6 alin. (1^1), președinții birourilor electorale ale secțiilor de votare din străinătate, în prezența celorlalți membri, iau următoarele măsuri:a) sigilează urnele de vot prin lipirea de benzi de hârtie pe deschizăturile acestora, pe care le semnează după ce aplică în prealabil ștampila de control;b) introduc ștampilele cu mențiunea «VOTAT» într-un plic pe care îl sigilează și pe care aplică ștampila de control;c) încheie un proces-verbal, în care consemnează numărul buletinelor de vot nefolosite și numărul alegătorilor prezenți la vot.(2) La plecarea din localul de vot, după realizarea operațiunilor prevăzute la alin. (1), președintele biroului electoral al secției de votare sigilează toate căile de acces în localul de vot cu benzi de hârtie, pe care le semnează după ce aplică în prealabil ștampila de control. Este interzisă părăsirea localului de vot cu ștampila de control, ștampile cu mențiunea «VOTAT», buletine de vot sau liste electorale.(3) În fiecare zi, la începerea programului de votare prevăzut la art. 6 alin. (11), ridicarea sigiliilor se va face de către președintele biroului electoral al secției de votare din străinătate, în prezența celorlalți membri ai biroului electoral al secției de votare, numai după ce s-a verificat integritatea sigiliilor, a listelor electorale și a buletinelor de vot nefolosite.(4) Localurile secțiilor de votare din străinătate sunt monitorizate video, în condițiile stabilite prin hotărâre a Autorității Electorale Permanente la propunerea Ministerului Afacerilor Externe.34. Articolul 83 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 83(1) Cetățenii români își pot exercita dreptul de vot la secțiile de votare organizate în țară sau străinătate în baza unui act de identitate, valabil în ziua votării.(2) În sensul prezentei legi, prin act de identitate se înțelege un act de identitate emis de statul român, respectiv cartea de identitate, cartea de identitate provizorie, buletinul de identitate, pașaportul diplomatic, pașaportul diplomatic electronic, pașaportul de serviciu, pașaportul de serviciu electronic, pașaportul simplu, pașaportul simplu electronic, pașaportul simplu temporar, iar în cazul elevilor din școlile militare, carnetul de serviciu militar.35. Articolul 84 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 84(1) Alegătorul votează la una dintre următoarele secții de votare:a) în cazul în care se află în unitatea administrativ-teritorială sau sectorul municipiului București unde își are domiciliul sau reședința, poate vota numai la secția de votare la care este arondat conform domiciliului sau reședinței, după caz;b) în cazul în care se află în altă unitate administrativ-teritorială sau subdiviziune administrativ-teritorială decât cea unde își are domiciliul, poate vota la orice secție de votare;c) în cazul în care se află în străinătate, poate vota la orice secție de votare organizată în străinătate;d) în cazul în care are domiciliul în străinătate, iar în ziua votării se află în țară, poate vota la orice secție de votare organizată în țară;e) în cazul în care îndeplinește funcția de membru al biroului electoral al secției de votare sau de operator de calculator al biroului electoral al secției de votare ori asigură menținerea ordinii, votează la secția de votare unde își desfășoară activitatea;f) în cazul în care are mobilitate redusă, poate vota la orice secție de votare care îi asigură accesul la vot.(2) Accesul alegătorilor în sala de vot are loc în serii corespunzătoare numărului cabinelor. Alegătorii își prezintă actele de identitate sau documentele de identitate, după caz, operatorilor de calculator care preiau și introduc datele personale ale acestora în Sistemul informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal, conform hotărârii Autorității Electorale Permanente.(3) Sistemul informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal semnalează dacă:a) persoana care s-a prezentat la vot nu a împlinit vârsta de 18 ani până în ziua votării inclusiv;b) persoanei care s-a prezentat la vot i s-a interzis exercitarea dreptului de vot;c) alegătorul care s-a prezentat la vot este arondat la secția de votare respectivă;d) alegătorul care s-a prezentat la vot este arondat la altă secție de votare;e) alegătorul care s-a prezentat la vot este omis din listele electorale permanente;f) alegătorul care s-a prezentat la vot figurează că și-a mai exercitat dreptul de vot la același scrutin;g) alegătorul care s-a prezentat la vot figurează că a votat prin corespondență, votul prin corespondență transmis de acesta fiind recepționat de biroul electoral competent.(4) În baza rezultatelor generate de Sistemul informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal, a comunicărilor efectuate prin intermediul acestuia și a verificării actului de identitate, președintele biroului electoral al secției de votare:a) oprește de la votare persoana care nu a împlinit vârsta de 18 ani până în ziua votării;b) permite exercitarea dreptului de vot de către alegătorul care s-a prezentat la vot și care figurează în Sistemul informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal că i s-a interzis exercitarea dreptului de vot numai după ce asigură verificarea cazului semnalat de Sistemul informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal, precum și sesizarea organelor competente, potrivit procedurii stabilite prin hotărâre a Autorității Electorale Permanente, și după ce alegătorul dă o declarație potrivit căreia nu are sau nu mai are astfel de interdicții; după ce alegătorul confirmă prezența la vot prin semnarea listei electorale îi încredințează buletinele de vot și ștampila cu mențiunea «VOTAT»;c) permite exercitarea dreptului de vot de către alegătorul care s-a prezentat la vot și care figurează în Sistemul informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal că și-a mai exercitat dreptul de vot la același scrutin numai după ce asigură verificarea cazului semnalat de Sistemul informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal, precum și sesizarea organelor competente, potrivit procedurii stabilite prin hotărâre a Autorității Electorale Permanente, și după ce alegătorul dă o declarație potrivit căreia nu și-a mai exercitat dreptul de vot la același scrutin; după ce alegătorul confirmă prezența la vot prin semnarea listei electorale îi încredințează buletinele de vot și ștampila cu mențiunea «VOTAT»;d) permite exercitarea dreptului de vot de către alegătorul care s-a prezentat la vot și care figurează în Sistemul informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal că a votat prin corespondență numai după ce asigură verificarea cazului semnalat de Sistemul informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal, precum și sesizarea organelor competente, potrivit procedurii stabilite prin hotărâre a Autorității Electorale Permanente, și după ce alegătorul dă o declarație potrivit căreia nu și-a exercitat dreptul de vot prin corespondență; după ce alegătorul confirmă prezența la vot prin semnarea listei electorale îi încredințează buletinele de vot și ștampila cu mențiunea «VOTAT»;e) permite alegătorilor care nu sunt înscriși în lista electorală permanentă a secției de votare să își exercite dreptul de vot dacă au domiciliul în altă unitate administrativ-teritorială, subdiviziune administrativ-teritorială sau în străinătate; după ce alegătorul confirmă prezența la vot prin semnarea listei electorale suplimentare îi încredințează buletinele de vot și ștampila cu mențiunea «VOTAT»;f) îndrumă alegătorul să voteze la secția de votare la care este arondat, în cazul în care acesta este arondat la altă secție de votare din aceeași unitate administrativ-teritorială;g) permite alegătorilor cu mobilitate redusă arondați la altă secție de votare din aceeași unitate administrativ-teritorială sau subdiviziune administrativ-teritorială să voteze; după ce alegătorul confirmă prezența la vot prin semnarea listei electorale suplimentare îi încredințează buletinele de vot și ștampila cu mențiunea «VOTAT»;h) permite alegătorului arondat la secția de votare respectivă să voteze; după ce alegătorul confirmă prezența la vot prin semnarea listei electorale permanente îi încredințează buletinele de vot și ștampila cu mențiunea «VOTAT».(5) Alegătorii care votează la secțiile de votare din străinătate semnează pe terminalul informatic prin intermediul căruia se operează în Sistemul informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal.(6) După ce a votat, alegătorul are obligația de a introduce buletinele de vot în urnele de vot.(7) Alegătorii votează separat, în cabine închise, aplicând ștampila cu mențiunea «VOTAT» în patrulaterul care cuprinde lista de candidați sau numele candidatului pe care îl votează.(8) Ștampila cu mențiunea «VOTAT» trebuie să fie rotundă și astfel dimensionată încât să fie mai mică decât patrulaterul în care se aplică.(9) După ce au votat, alegătorii îndoaie buletinele de vot astfel ca pagina albă care poartă ștampila de control să rămână în afară și le introduc în urne, având grijă să nu se deschidă. Îndoirea greșită a buletinului de vot nu atrage nulitatea votului, dacă secretul votului este asigurat.(10) În cazul în care buletinul de vot se deschide în așa fel încât secretul votului nu mai este asigurat, acesta se anulează și se dă alegătorului, numai o singură dată, un nou buletin de vot, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal al operațiunilor de votare.(11) Ștampila cu mențiunea «VOTAT», încredințată pentru votare, se restituie președintelui, care o aplică pe actul de identitate, menționând și data scrutinului. În cazul alegătorilor care votează pe baza cărții de identitate, pe versoul acesteia se aplică un timbru autocolant cu mențiunea «VOTAT» și data scrutinului.(12) Președintele poate lua măsuri ca staționarea unui alegător în cabina de votare să nu se prelungească nejustificat.(13) Președintele biroului electoral al secției de votare este obligat să ia măsurile necesare pentru ca alegerile să decurgă în bune condiții. Atribuțiile acestuia, în această privință, se întind și în afara localului de vot, în sediul secției de votare, în curtea acestuia, în intrările în curte, în jurul sediului secției de votare, precum și pe străzi și în piețe publice până la o distanță de 50 m.(14) Pentru menținerea ordinii, președintele biroului electoral al secției de votare va avea la dispoziție mijloacele de ordine necesare, asigurate de primar și de prefect, împreună cu reprezentanții Ministerului Afacerilor Interne.(15) În afară de membrii biroului electoral al secției de votare, de candidați și de delegații și de observatorii acreditați, nicio altă persoană nu poate staționa în locurile publice din zona de votare sau în localul de vot mai mult decât timpul necesar pentru votare.(16) Pe durata votării se interzice purtarea, postarea sau distribuirea materialelor de propagandă electorală.36. La articolul 85, după alineatul (10) se introduce un nou alineat, alineatul (10^1), cu următorul cuprins:(10^1) Prevederile alin. (10) se aplică în mod corespunzător persoanelor care din cauza specificului activității pe care o desfășoară nu se pot prezenta la secția de votare.37. Articolul 88 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 88(1) La ora 21,00, președintele biroului electoral al secției de votare declară votarea încheiată și dispune închiderea localului de vot.(2) Alegătorii care la ora 21,00 se află la sediul secției de votare, precum și cei care se află la rând în afara sediului secției de votare pentru a intra în localul de vot pot să își exercite dreptul de vot, în condițiile prezentei legi.(3) Președintele biroului electoral al secției de votare verifică la ora 21,00 dacă în afara sediului secției de votare se află alegători care așteaptă să își exercite dreptul de vot și dispune măsurile necesare pentru a asigura accesul ordonat al acestora în localul de vot, în serii corespunzătoare numărului cabinelor.(4) Alegătorii aflați în situațiile prevăzute de alin. (2) și (3) pot vota până cel târziu la ora 23,59.38. După articolul 92 se introduce un nou articol, articolul 92^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 92^1(1) Operatorii de calculator asigură, în condițiile stabilite prin hotărâre a Autorității Electorale Permanente, înregistrarea video-audio neîntreruptă a operațiunilor efectuate de către membrii birourilor electorale ale secțiilor de votare pentru numărarea voturilor.(2) Președintele biroului electoral al secției de votare asigură transmiterea prin mijloace electronice către Biroul Electoral Central a fotografiei procesului-verbal privind consemnarea rezultatelor votării, precum și a informațiilor provenite din verificarea corelării datelor înscrise în procesele-verbale privind consemnarea rezultatelor votării.(3) Înregistrările prevăzute la alin. (1) și fotografiile proceselor-verbale prevăzute la alin. (2) se realizează în localul de vot prin intermediul terminalelor informatice puse la dispoziție de Serviciul de Telecomunicații Speciale.(4) Serviciul de Telecomunicații Speciale verifică existența înregistrărilor prevăzute la alin. (1), consemnează aspectele constatate în procesul-verbal de primire a terminalelor informatice, cu ocazia primirii acestora de la operatorii de calculator și le transferă pe un mediu de stocare. Înregistrările video-audio se păstrează pentru o perioadă de 12 luni de la data încheierii perioadei electorale, în condițiile legii.(5) Serviciul de Telecomunicații Speciale pune la dispoziția organelor competente să constate contravenții și fraude electorale sau să urmărească infracțiuni, la cererea acestora, copii ale înregistrărilor video-audio prevăzute la alin. (1).39. La articolul 93, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Procesul-verbal cuprinde:a) numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne, înscriși în listele electorale existente în secția de votare, cu respectarea formulei:pct. a = pct. a1 + pct. a2 + pct. a3;a1) numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne, înscriși în lista electorală permanentă;a2) numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne, înscriși în lista electorală suplimentară;a3) numărul total al alegătorilor care au votat prin intermediul urnei speciale;b) numărul buletinelor de vot primite, cu respectarea formulei:pct. b ≥ pct. c + pct. d + pct. e;c) numărul buletinelor de vot neîntrebuințate și anulate;d) numărul total al voturilor valabil exprimate, cu respectarea formulei:pct. d ≤ [pct. a – (pct. e + pct. f)]; pct. d = suma voturilor valabil exprimate la pct. g;e) numărul voturilor nule;f) numărul voturilor albe;g) numărul voturilor valabil exprimate obținute de fiecare competitor electoral;h) numărul voturilor contestate;i) expunerea pe scurt a întâmpinărilor, contestațiilor și a modului de soluționare a lor, precum și a contestațiilor înaintate biroului electoral de circumscripție;j) starea sigiliilor de pe urne la încheierea votării.40. La articolul 95, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Procesul-verbal cuprinde:a) numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne, înscriși în listele electorale din circumscripția electorală, cu respectarea formulei:pct. a = pct. a1 + pct. a2a1) numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne, înscriși în listele electorale permanente;a2) numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne, înscriși în listele electorale suplimentare;a3) numărul total al alegătorilor care au votat prin intermediul urnei speciale;b) numărul buletinelor de vot primite, cu respectarea formulei:pct. b ≥ pct. c + pct. d + pct. e + pct. f;c) numărul buletinelor de vot neîntrebuințate și anulate;d) numărul total al voturilor valabil exprimate, cu respectarea formulei:pct. d ≤ [pct. a – (pct. e + pct. f)]; pct. d = suma voturilor valabil exprimate la pct. g;e) numărul voturilor nule;f) numărul voturilor albe;g) numărul voturilor valabil exprimate obținute de fiecare listă de candidați și candidat independent;h) modul de atribuire a mandatelor, potrivit art. 94, prenumele și numele candidaților aleși, precum și, după caz, partidul politic, alianța politică sau alianța electorală care i-a propus;i) mandatele ce nu au putut fi atribuite la nivelul circumscripției electorale, precum și voturile valabil exprimate ce urmează a fi însumate, potrivit art. 94, pe întreaga țară;j) expunerea, pe scurt, a întâmpinărilor, contestațiilor și hotărârilor luate de biroul electoral de circumscripție.41. La articolul 96 alineatul (1), litera a) se abrogă.42. La articolul 98, litera h) se modifică și va avea următorul cuprins:h) nerespectarea dispozițiilor art. 79;43. La articolul 98, litera t) se abrogă.44. La articolul 99, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 99(1) Contravențiile prevăzute la art. 98 lit. b)-e), g)-i), k), l), n)-p), r), s), u)-w), x) și y) se sancționează cu amendă de la 1.500 lei la 4.500 lei, iar cele de la lit. f), j), m), q) și z), cu amendă de la 4.500 lei la 10.000 lei.(2) Constatarea contravențiilor prevăzute la art. 98 și aplicarea sancțiunilor prevăzute la alin. (1) se fac de către:a) ofițerii și agenții de poliție din cadrul Poliției Române și ofițerii și subofițerii din cadrul Jandarmeriei Române, pentru faptele prevăzute la art. 98 lit. d), f), g), h), l), m), n), p), q), r), u), x), y), precum și pentru fapta prevăzută la art. 98 lit. j), în cazul în care aceasta este săvârșită de către persoane fizice sau de către persoane juridice de drept privat;b) biroul electoral ierarhic superior, pentru faptele prevăzute la art. 98 lit. j), o), s), v), w) și z) săvârșite de birourile electorale;c) Biroul Electoral Central, pentru faptele prevăzute la art. 98 lit. d) și i);d) împuterniciții președintelui Autorității Electorale Permanente, pentru faptele prevăzute la art. 98 lit. a), b), c), e), k), pentru fapta prevăzută la art. 98 lit. j) în cazul în care aceasta este săvârșită de partide politice, alianțe politice, organizații ale cetățenilor aparținând minorităților naționale, autorități ale administrației publice centrale sau locale.45. La articolul 102^1, alineatul (4) se abrogă.46. La articolul 103, literele q)-u) se modifică și vor avea următorul cuprins:q) coordonează Sistemul informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal și Sistemul informatic de centralizare a datelor din procesele-verbale privind consemnarea rezultatelor votării; asigură aplicațiile de repartizare și atribuire a mandatelor;r) organizează și implementează un sistem de colectare de date și de informare periodică a opiniei publice privind prezența populației la vot;s) elaborează și avizează proiecte de legi, ordonanțe, hotărâri ale Guvernului în domeniile sale de competență; pentru elaborarea proiectelor de acte normative complexe în domeniile sale de competență poate folosi colaboratori externi în condițiile prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 85/1998 privind plata colaboratorilor externi folosiți de ministere pentru elaborarea proiectelor de coduri și a altor acte normative, aprobată prin Legea nr. 218/2001;ș) elaborează și supune Guvernului spre aprobare proiectele de hotărâri specifice organizării și desfășurării alegerilor și a referendumurilor;t) elaborează proiecte de acte normative pentru îmbunătățirea și perfecționarea sistemului electoral românesc, a legislației privind referendumul, partidele politice, finanțarea acestora și a campaniilor electorale, pe care le supune Guvernului și/sau parlamentarilor spre analiză și exercitare a dreptului de inițiativă legislativă;ț) elaborează strategii și planuri de acțiune pentru consolidarea integrității și a rezilienței sistemului electoral românesc, precum și pentru introducerea noilor tehnologii în procesul de votare, pe care le supune spre aprobare Parlamentului sau Guvernului, după caz;u) certifică aplicațiile informatice utilizate de Biroul Electoral Central pentru centralizarea rezultatelor votării, repartizarea și atribuirea mandatelor și le pune, în cel mult 5 zile de la data certificării, la dispoziția partidelor politice și organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale care participă la alegeri, la cererea scrisă a acestora;47. După articolul 103 se introduce un nou articol, articolul 103^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 103^1(1) Autoritatea Electorală Permanentă, cu sprijinul Serviciului de Telecomunicații Speciale, asigură funcționarea în sediul Biroului Electoral Central a unei infrastructuri informatice care îndeplinește următoarele obiective:a) funcționarea Sistemului informatic de centralizare a datelor din procesele-verbale privind consemnarea rezultatelor votării;b) stocarea în timp real a duplicatelor bazelor de date generate de Sistemul informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal, precum și a jurnalelor mașinilor pe care rulează acesta, pentru facilitarea analizei și transparenței acestora.(2) Infrastructura informatică prevăzută de alin. (1) cuprinde servere, sisteme de stocare a datelor, echipamente de comunicații și de securitate, precum și licențe și aplicații informatice, asigurate, instalate și configurate de Serviciul de Telecomunicații Speciale, conform cerințelor operaționale ale Autorității Electorale Permanente.(3) Sistemul informatic de centralizare a datelor din procesele-verbale privind consemnarea rezultatelor votării și Sistemul informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal pot fi accesate pentru vizualizarea în timp real a datelor, din sediul Biroului Electoral Central, de către reprezentanții Biroului Electoral Central și cei ai Autorității Electorale Permanente, pe baza drepturilor de acces stabilite prin decizie a Autorității Electorale Permanente.(4) Autoritatea Electorală Permanentă împreună cu Serviciul de Telecomunicații Speciale asigură asistența și suportul tehnic pentru funcționarea echipamentelor și aplicațiilor informatice prevăzute de alin. (2).(5) Autoritatea Electorală Permanentă, cu sprijinul Serviciului de Telecomunicații Speciale, asigură aplicațiile și/sau serviciile informatice utilizate de Biroul Electoral Central pentru centralizarea datelor din procesele-verbale privind consemnarea rezultatelor votării, precum și echipamentele informatice necesare centralizării rezultatelor votării de către Biroul Electoral Central. Acestea vor funcționa în cadrul infrastructurii informatice prevăzute de alin. (1), cu asigurarea redundanței în centrul de date al Serviciului de Telecomunicații Speciale.(6) Formațiunile politice care participă la alegeri, precum și candidații independenți pot desemna specialiști în tehnologia informației cu drept de acces la infrastructura informatică prevăzută de alin. (1), în condițiile stabilite prin hotărâre a Autorității Electorale Permanente.48. Articolele 105-107 se abrogă.49. Articolul 109 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 109(1) Pe durata funcționării birourilor electorale, președinții birourilor electorale ale secțiilor de votare din țară, locțiitorii acestora și operatorii de calculator se consideră detașați și primesc pentru fiecare zi de activitate o indemnizație de 190 de lei, dar nu mai mult de 5 zile. Ceilalți membri ai birourilor electorale ale secțiilor de votare din țară primesc pentru fiecare zi de activitate o indemnizație de 100 de lei, dar nu mai mult de 5 zile.(2) Președinții birourilor electorale ale secțiilor de votare din străinătate, locțiitorii acestora, respectiv membrii care îndeplinesc atribuțiile ce revin operatorilor de calculator primesc pentru fiecare zi de activitate o indemnizație de 380 de lei, dar nu mai mult de 5 zile. Ceilalți membri ai birourilor electorale ale secțiilor de votare din străinătate primesc pentru fiecare zi de activitate o indemnizație de 190 de lei.(3) Membrii Biroului Electoral Central, membrii birourilor electorale de circumscripție, membrii oficiilor electorale ale sectoarelor municipiului București, statisticienii, informaticienii și personalul tehnic auxiliar se consideră detașați și primesc pentru fiecare zi de activitate o indemnizație de 150 de lei.(4) Pe durata funcționării birourilor electorale, autoritățile și instituțiile publice la care sunt angajate persoanele prevăzute la alin. (1)-(3) le asigură acestora plata drepturilor salariale, a indemnizațiilor de detașare, precum și a oricăror alte diurne și drepturi bănești cuvenite potrivit legii.(5) Primirea indemnizației prevăzute la alin. (1)-(3) nu afectează dreptul de a primi alte diurne, indemnizații, pensii sau alte drepturi bănești cuvenite în baza unor legi speciale.(6) Indemnizațiile acordate membrilor birourilor electorale, statisticienilor, informaticienilor și personalului tehnic auxiliar pentru executarea atribuțiilor privind organizarea și desfășurarea alegerilor prevăzute la alin. (1)-(3) reprezintă venituri din alte surse în sensul art. 114 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, pentru acestea datorându-se și virându-se numai impozitul pe venit potrivit legii.(7) Plata indemnizațiilor prevăzute la alin. (1)-(3), (8) și (9) se face pe baza listelor de prezență aprobate de președinții birourilor electorale, prin zi de activitate înțelegându-se munca desfășurată pe parcursul unei zile calendaristice, indiferent de numărul de ore prestate, dar nu mai puțin de 6 ore pe zi.(8) Membrii Biroului Electoral Central, statisticienii, informaticienii și personalul tehnic auxiliar al acestuia, precum și personalul Ministerului Afacerilor Interne care aplică măsuri de menținere și asigurare a ordinii și liniștii publice la acest birou, au dreptul la o indemnizație de protocol de 10 lei de persoană pentru apă, cafea și gustări pentru fiecare zi de activitate.(9) Membrii birourilor electorale, statisticienii, informaticienii și personalul tehnic auxiliar al acestora, operatorii de calculator ai secțiilor de votare, care participă la realizarea operațiunilor legate de desfășurarea alegerilor pentru Președintele României, precum și personalul Ministerului Afacerilor Interne care aplică măsuri de menținere și asigurare a ordinii și liniștii publice sau care este în misiune de pază la aceste birouri, au dreptul în ziua votării la o indemnizație de protocol de 10 lei de persoană pentru apă, cafea și gustări.(10) Membrii birourilor electorale ale secțiilor de votare din țară au dreptul să primească la cerere o zi liberă plătită de la locul de muncă, în ziua următoare datei votării, pe baza adeverinței eliberate în acest sens de către biroul electoral județean, biroul electoral al sectorului municipiului București sau Autoritatea Electorală Permanentă, după caz.(11) Prin derogare de la Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, indemnizația de protocol prevăzută la alin. (8) și (9) este venit neimpozabil și este exceptată de la plata contribuțiilor sociale.(12) Pentru sprijinirea activității birourilor de circumscripție și a oficiilor electorale, Ministerul Afacerilor Interne, împreună cu Autoritatea Electorală Permanentă, Institutul Național de Statistică și orice altă autoritate publică desemnată, asigură personalul tehnic auxiliar necesar. Ministerul Afacerilor Externe, împreună cu Autoritatea Electorală Permanentă, cu sprijinul Institutului Național de Statistică și al oricărei alte autorități publice desemnate, asigură personalul tehnic auxiliar necesar biroului electoral de circumscripție pentru secțiile de votare din străinătate.(13) Membrii birourilor electorale ale secțiilor de votare din țară și operatorii de calculator ai acestora au dreptul să primească la cerere o zi liberă plătită de la locul de muncă, în ziua următoare ultimei zile a votării, pe baza adeverinței eliberate în acest sens de către biroul electoral județean, biroul electoral al sectorului municipiului București sau Autoritatea Electorală Permanentă, după caz.(14) La cerere, membrii birourilor electorale ai secțiilor de votare din străinătate primesc adeverințe care atestă activitatea desfășurată în secția de votare de la președinții birourilor electorale ale secțiilor de votare din străinătate.(15) Fondurile necesare pentru acoperirea cheltuielilor de deplasare în vederea participării la procesul electoral ale președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare din străinătate, ale locțiitorilor acestora, precum și ale membrilor birourilor electorale pentru secțiile de votare din străinătate propuși de către șefii misiunilor diplomatice și ai oficiilor consulare se asigură din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Afacerilor Externe, în limitele prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi și obligații ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificările și completările ulterioare.(16) Prevederile prezentului articol se aplică în mod corespunzător la alegerile pentru autoritățile administrației publice locale, precum și la referendumurile naționale și locale.50. La articolul 110, alineatele (5), (8) și (9) se modifică și vor avea următorul cuprins:(5) Poate exercita calitatea de operator de calculator la un scrutin persoana care îndeplinește următoarele condiții:a) are cetățenia română;b) cunoaște limba română, scris și vorbit;c) are drept de vot;d) are o stare de sănătate corespunzătoare îndeplinirii funcției;e) nu a împlinit încă vârsta de 70 de ani;f) nu este candidat pentru funcția de parlamentar, membru din România în Parlamentul European sau ales local, după caz;g) a făcut o cerere pentru a deveni operator de calculator cuprinzând numele, codul numeric personal, telefonul, adresa de e-mail și precizarea că îndeplinește condițiile prevăzute la lit. d și e), însoțită de o copie a actului de identitate, cu până la 30 de zile înaintea datei votării;h) a fost declarată admisă ca urmare a examenului organizat de Serviciul de Telecomunicații Speciale împreună cu Autoritatea Electorală Permanentă................................................................................................(8) Operatorii de calculator au statut de personal tehnic auxiliar și își desfășoară activitatea în condițiile stabilite prin hotărâre a Autorității Electorale Permanente. La secțiile de votare din străinătate, activitatea operatorilor de calculator este efectuată de către membrii birourilor electorale ale secțiilor de votare.(9) Autoritatea Electorală Permanentă gestionează evidența permanentă a operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale secțiilor de votare.51. La anexa nr. 1, ultima poziție se modifică și va avea următorul cuprins:
  „Circumscripția electorală nr. 43Circumscripția electorală pentru cetățenii români cu domiciliul sau reședința în afara țării48“
   +  Articolul IILegea nr. 288/2015 privind votul prin corespondență, precum și modificarea și completarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 866 din 19 noiembrie 2015, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 4, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu următorul cuprins:(4^1) În cazul alegerilor parlamentare anticipate, termenul de înregistrare ca alegător prin corespondență începe în 48 de ore de la data dizolvării Parlamentului și se termină la data expirării a 15 zile de la data începerii perioadei electorale.2. La articolul 10, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) În cazul alegerilor parlamentare anticipate, documentele necesare exercitării dreptului de vot prin corespondență care sunt transmise alegătorului sunt următoarele: a) plicul exterior prevăzut de alin. (1) lit. a);b) un plic interior prevăzut cu elemente de siguranță care să asigure sigilarea acestuia, în care vor fi introduse opțiunea sau opțiunile de vot, după caz;c) certificatul de alegător;d) instrucțiuni privind exercitarea dreptului de vot, în care se indică datele de utilizator pentru accesarea site-ului de unde alegătorul își poate descărca buletinul de vot și termenul în care alegătorul trebuie să depună în cutia poștală sau la oficiul poștal documentele prevăzute la art. 14 alin. (5), astfel încât acestea să fie livrate biroului electoral competent, în termenul prevăzut de lege.3. După articolul 13 se introduce un nou articol, articolul 13^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 13^1În cazul alegerilor parlamentare anticipate, Autoritatea Electorală Permanentă asigură postarea pe site-ul propriu dedicat votului prin corespondență a machetelor electronice ale buletinelor de vot prin corespondență, până cel mai târziu cu 15 zile înaintea datei votării.4. La articolul 14, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) În cazul alegerilor parlamentare anticipate, alegătorul descarcă de pe site-ul Autorității Electorale Permanente, dedicat votului prin corespondență, fișierul electronic conținând buletinele de vot, tipărește și introduce în plicul interior numai pagina aferentă fiecărei Camere a Parlamentului.  +  Articolul III(1) În cazul în care după stabilirea datei alegerilor locale din anul 2020 se declanșează alegeri parlamentare anticipate, iar între datele celor două scrutine este o diferență mai mică de 60 de zile, organismele electorale constituite sau care se vor constitui pentru organizarea alegerilor locale din anul 2020 vor îndeplini și atribuțiile prevăzute de Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare, pentru Biroul Electoral Central, birourile electorale de circumscripție, oficiile electorale și birourile electorale ale secțiilor de votare. În acest caz, operațiunile de desemnare a judecătorilor în biroul electoral de circumscripție pentru secțiile de votare din străinătate prevăzute de art. 13 alin. (2) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare, se realizează în 5 zile de la data începerii perioadei electorale, termenele de completare prevăzute de art. 13 alin. (3) și (5) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare, curgând de la această dată.(2) În cazul în care data alegerilor locale din anul 2020 este stabilită după declanșarea alegerilor parlamentare anticipate, iar între datele celor două scrutine este o diferență mai mică de 60 de zile, organismele electorale constituite sau care se vor constitui pentru organizarea alegerilor locale din anul 2020 vor îndeplini și atribuțiile prevăzute de Legea nr. 115/2015, cu modificările și completările ulterioare, pentru Biroul Electoral Central, birourile electorale de circumscripție, oficiile electorale și birourile electorale ale secțiilor de votare.(3) În cazurile prevăzute de alin. (1) și (2), pentru organizarea alegerilor locale se vor constitui și birouri electorale de circumscripție comunală, orășenească și municipală conform prevederilor Legii nr. 115/2015, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul IV(1) În situația în care alegerile parlamentare anticipate nu pot fi organizate la altă dată decât cea a alegerilor locale generale din anul 2020, în țară, alegătorii votează în aceleași secții de votare, în același interval de timp, cu aceleași ștampile cu mențiunea „VOTAT“, pe buletine de vot separate, prezența la vot fiind consemnată pe liste electorale, cu semnături distincte pentru fiecare tip de scrutin.(2) În situația prevăzută la alin. (1), votarea poate fi prelungită până la ora 23,59, în condițiile prevăzute de art. 88 din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare.(3) Alegătorii pot opta să își exercite dreptul de vot numai pentru un singur tip de scrutin sau pentru ambele scrutine, în condițiile legii.(4) În cazul în care alegătorul care se prezintă la vot la o secție de votare din țară votează la un singur tip de scrutin, președintele biroului electoral al secției de votare sau membrul desemnat de către acesta va bara, dacă este cazul, în prezența alegătorului, cu o linie orizontală, rubrica destinată semnăturii din lista electorală aferentă tipului de scrutin pentru care nu a optat.(5) În situația prevăzută la alin. (1), organizarea și desfășurarea alegerilor parlamentare anticipate, atribuțiile care revin autorităților publice, precum și procedura de votare se realizează cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor Legii nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare.(6) În situația prevăzută la alin. (1), operațiunile necesare organizării și desfășurării alegerilor parlamentare anticipate în țară sunt îndeplinite de organismele electorale constituite pentru alegerile pentru autoritățile administrației publice locale.(7) În situația prevăzută la alin. (1), primarii vor asigura urne de vot distincte pentru fiecare scrutin.(8) În situația prevăzută la alin. (1), observatorii și reprezentanții mass-mediei acreditați conform Legii nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare, au dreptul să observe operațiunile specifice ambelor scrutine.  +  Articolul VPersoanele care la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență sunt înscrise în Corpul experților electorali își păstrează calitatea de expert electoral dacă, în termen de 90 de zile, transmit Autorității Electorale Permanente, în scris, prin e-mail sau mesaj text, o solicitare.  +  Articolul VI(1) Prin sintagma „partidele politice și organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale care au grup parlamentar propriu în cel puțin una din Camerele Parlamentului“ prevăzută de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare, se înțelege partidele politice și organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale care au cel puțin 7 senatori sau 10 deputați.(2) Prin sintagma „partide politice parlamentare“ prevăzută de Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare, se înțelege partidele politice care au cel puțin 7 senatori sau 10 deputați.  +  Articolul VII(1) Se aprobă acumularea ca stoc de urgență a cantității de 2.000 de tone de hârtie de ziar și constituirea unui stoc de urgență de hârtie, cu modificarea corespunzătoare a nivelului maxim prevăzut în Nomenclatorul produselor rezervă de stat.(2) Prin derogare de la art. 7 alin. (1) din Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicată, cu modificările și completările ulterioare, finanțarea acumulării prevăzute la alin. (1) se asigură din veniturile proprii ale Activității pentru intervenții operative și reîntregirea stocurilor diminuate, înființată pe lângă Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale, conform Hotărârii Guvernului nr. 598/2014 privind înființarea pe lângă Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale și pe lângă fiecare unitate teritorială a unor activități finanțate integral din venituri proprii, cu modificările și completările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  Ministrul afacerilor interne,
  Marcel Ion Vela
  Președintele Autorității Electorale Permanente,
  Constantin-Florin Mitulețu-Buică
  Ministrul lucrărilor publice, dezvoltării și administrației,
  Ion Ștefan
  p. Ministrul muncii și protecției sociale,
  Ion Alin Dan Ignat,
  secretar de stat
  Ministrul afacerilor externe,
  Bogdan Lucian Aurescu
  Ministrul finanțelor publice,
  Vasile-Florin Cîțu
  Secretarul general al Guvernului,
  Antonel Tănase
  București, 4 februarie 2020.Nr. 26.----