HOTĂRÂRE nr. 24 din 16 ianuarie 2020privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației și Cercetării
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 34 din 20 ianuarie 2020  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 8 și 12 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 68/2019 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările ulterioare, și al art. 62 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1(1) Ministerul Educației și Cercetării este organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, care se organizează și funcționează în subordinea Guvernului.(2) Ministerul Educației și Cercetării are rol de sinteză și de coordonare în domeniul educației, formării profesionale, cercetării științifice, dezvoltării tehnologice și inovării. (3) Ministerul Educației și Cercetării, în calitate de autoritate de stat: proiectează, fundamentează și aplică strategiile naționale în domeniul educației, formării profesionale și cercetării științifice, dezvoltării tehnologice și inovării, în conformitate cu prevederile art. 14 alin. (1) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 4 din Ordonanța Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 2Sediul principal al Ministerului Educației și Cercetării este în municipiul București, str. General Berthelot nr. 28-30, sectorul 1, iar sediul secundar în str. D.I. Mendeleev nr. 21-25, sectorul 1, București.  +  Capitolul II Misiune și funcții  +  Articolul 3(1) Ministerul Educației și Cercetării organizează și conduce sistemul național al educației, formării profesionale, cercetării științifice, dezvoltării tehnologice și inovării și exercită atribuțiile stabilite prin legi și prin alte acte normative din sfera sa de activitate.(2) Ministerul Educației și Cercetării, ca organ de specialitate al administrației publice centrale, elaborează și implementează politica națională în domeniul educației, formării profesionale, cercetării științifice, dezvoltării tehnologice și inovării. Ministerul Educației și Cercetării are drept de inițiativă și de execuție în domeniul politicii financiare și al politicii în domeniul resurselor umane din sfera educației, formării profesionale, cercetării științifice, dezvoltării tehnologice și inovării.  +  Articolul 4(1) Pentru realizarea obiectivelor din domeniile sale de activitate, Ministerul Educației și Cercetării îndeplinește următoarele funcții principale:a) de strategie, prin care planifică strategic și asigură elaborarea și implementarea politicilor în domeniul educației, formării profesionale, cercetării științifice, dezvoltării tehnologice și inovării;b) de autoritate de stat, prin care asigură urmărirea și controlul respectării reglementărilor din domeniile sale de activitate;c) de evaluare, coordonare și control al realizării politicilor în domeniul educației, formării profesionale, cercetării științifice, dezvoltării tehnologice și inovării;d) de reglementare și sinteză, prin care se asigură elaborarea cadrului normativ-metodologic, funcțional, operațional, instituțional și financiar prin care se realizează politicile din domeniile sale de activitate.(2) Pentru realizarea obiectivelor din domeniile sale de activitate, Ministerul Educației și Cercetării îndeplinește următoarele funcții specifice:a) de administrare, prin care alocă, monitorizează și evaluează utilizarea resurselor pentru implementarea politicilor în domeniile sale de activitate;b) de reprezentare, prin care asigură, în condițiile legii, în numele statului român și al Guvernului României, reprezentarea pe plan intern și extern, inclusiv în privința afacerilor europene, în conformitate cu prevederile cadrului normativ privind organizarea și funcționarea Sistemului național de gestionare a afacerilor europene în vederea participării României la procesul decizional al instituțiilor Uniunii Europene;c) de comunicare cu celelalte structuri ale administrației publice centrale și locale și cu societatea civilă;d) de cooperare internațională, prin care asigură: aplicarea acordurilor internaționale în domeniile sale de activitate și promovarea de noi acorduri, inițierea și implementarea de oferte unilaterale în domeniul educației, participarea în proiecte și programe bilaterale, regionale și internaționale; încheierea tratatelor internaționale la nivel departamental sau inițierea demersurilor necesare încheierii tratatelor la nivel de stat sau de guvern în domeniile de responsabilitate, în condițiile prevăzute de Legea nr. 590/2003 privind tratatele; încheierea documentelor de cooperare internațională care nu sunt guvernate de dreptul internațional cu autorități având competențe echivalente din state membre ale Uniunii Europene sau state terțe, respectiv organizații internaționale, în domeniile de responsabilitate;e) de implementare de proiecte din fonduri externe rambursabile și nerambursabile în domeniul său de competență.  +  Capitolul III Atribuțiile principale ale Ministerului Educației și Cercetării  +  Articolul 5(1) Ministerul Educației și Cercetării exercită în domeniul educației, formării profesionale, cercetării științifice, dezvoltării tehnologice și inovării următoarele atribuții principale:A. Domeniul educație:a) elaborează strategia de punere în aplicare a programului de guvernare în domeniul său de competență;b) îndeplinește obligațiile ce revin României în calitate de stat membru al Uniunii Europene și participă la procesul de elaborare a politicilor și actelor normative europene în domeniile sale de competență;c) coordonează și controlează sistemul național de educație, de formare profesională și de cercetare științifică, dezvoltare tehnologică și inovare;d) asigură, în numele Guvernului, reprezentarea în organismele și în organizațiile naționale, regionale și internaționale, ca autoritate de stat pentru domeniul său de activitate, și aplicarea acordurilor internaționale în domeniu și promovarea de noi acorduri, inițierea și implementarea de oferte unilaterale în domeniul educației, cercetării și inovării, participarea în proiecte și programe bilaterale, regionale și internaționale;e) colaborează cu structurile de elevi și studenți legal constituite și sprijină financiar acțiunile structurilor asociative de elevi și studenți care corespund obiectivelor cuprinse în programele proprii;f) poate încheia, în condițiile legii, contracte civile, direct sau prin unitățile subordonate, cu persoane juridice ori cu persoane fizice, pentru realizarea de programe și acțiuni privind elevii și studenții și implicarea acestora în viața socială;g) derulează, direct sau prin instituțiile din subordinea sa, programe de stimulare și recompensare a elevilor și studenților;h) coordonează și monitorizează buna desfășurare a activităților extrașcolare/extracurriculare ale elevilor și studenților;i) finanțează acțiuni proprii, pe baza programelor aprobate de ministrul educației și cercetării;j) avizează necesarul de formulare solicitat de unitățile și instituțiile de învățământ superior de stat și particulare acreditate și transmite comanda pentru tipărirea acestora către Compania Națională „Imprimeria Națională“ - S.A., care poartă întreaga răspundere pentru asigurarea securității tipăririi;k) participă la programele, proiectele și reuniunile internaționale ale Uniunii Europene și bilaterale în domeniu;l) realizează și promovează strategii și tehnici moderne de instruire și educație;m) coordonează, controlează și dezvoltă funcționarea sistemului informatic național pentru învățământ, inclusiv prin cofinanțare;n) inițiază funcționarea unor rețele de comunicație pe domenii specifice între unitățile și instituțiile de învățământ superior;o) editează materiale de specialitate necesare pentru cunoașterea și dezvoltarea activității din domeniile sale de activitate;p) avizează proiectele de acte normative elaborate de ministere și de alte organe ale administrației publice centrale pentru domeniul său de activitate;q) asigură relația cu Parlamentul, Consiliul Economic și Social și exponenți ai societății civile în problemele specifice domeniilor sale de activitate;r) propune acordarea statutului de utilitate publică asociațiilor și fundațiilor din domeniul său de activitate, în condițiile prevăzute de lege;s) primește și soluționează sesizările persoanelor fizice și juridice, în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 233/2002, cu modificările ulterioare;ș) eliberează certificate de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor, în condițiile legii, pentru instituțiile de învățământ superior de stat;t) aprobă repartizarea pe județe/municipiul București a numărului maxim de posturi pentru unitățile de învățământ preuniversitar de stat, inclusiv învățământ special, centrele județene de resurse și asistență educațională/Centrul Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională;ț) efectuează acte de control potrivit reglementărilor în vigoare și regulamentelor naționale și ale Uniunii Europene în domeniile sale de activitate;u) coordonează și finanțează organisme și acțiuni de sprijin pe lângă Uniunea Europeană sau în țări din afara acesteia, potrivit reglementărilor în vigoare, în domeniile sale de activitate;v) alte atribuții din domeniul de activitate al Ministerului Educației și Cercetării, prevăzute în acte normative aflate în vigoare. B. Domeniul cercetare științifică, dezvoltare tehnologică și inovare:a) realizează studii, analize și monitorizări, evaluări și alte activități similare în domeniul cercetării științifice, dezvoltării tehnologice și inovării, pentru elaborarea, monitorizarea și evaluarea implementării Strategiei, a Planului național de cercetare-dezvoltare și inovare și a celorlalte instrumente pentru implementarea acesteia și în acest scop poate să contracteze servicii de consultanță, expertiză, asistență tehnică și altele asemenea;b) stabilește și actualizează obiectivele strategice implementate prin Planul național de cercetare-dezvoltare și inovare și prin celelalte instrumente pentru implementarea Strategiei naționale, în concordanță cu prioritățile politicilor economice și sociale ale Guvernului;c) elaborează Planul național de cercetare-dezvoltare și inovare pe perioade multianuale, pe baza evaluării resurselor necesare, evaluează programele cuprinse în acesta, asigură detalierea lor anuală și informează asupra realizării acestora;d) monitorizează și evaluează unitățile de cercetare, dezvoltare și inovare, în conformitate cu legislația în vigoare;e) asigură dezvoltarea instituțională a institutelor și unităților de cercetare aflate în subordine, coordonare și sub autoritate;f) stimulează, în rândul operatorilor economici și în economie în general, creșterea investiției private pentru dezvoltarea activităților de cercetare științifică, dezvoltare tehnologică și inovare, precum și transferul tehnologic și valorificarea rezultatelor de cercetare, prin absorbția și difuzia acestora;g) asigură atragerea, utilizarea, monitorizarea și evaluarea asistenței tehnice și a consultanței interne și internaționale pentru domeniul său specific de competență;h) stimulează dezvoltarea regională și locală, prin programe și proiecte de dezvoltare a cercetării științifice, dezvoltării tehnologice și inovării, prin înființarea și inițierea înființării, în condițiile legii, de entități de inovare și transfer tehnologic și de parcuri științifice și tehnologice, prin susținerea transferului tehnologic al rezultatelor cercetării către întreprinderile mici și mijlocii, în colaborare cu ministerele de resort, în baza unor programe aprobate de Guvern;i) definește procedurile specifice de analiză, de monitorizare și de evaluare a sistemului cercetării științifice, dezvoltării tehnologice și inovării;j) atribuie conducerea sau, după caz, conduce, finanțează și monitorizează programe/proiecte de cercetare științifică, dezvoltare tehnologică și inovare;k) prognozează, planifică și programează, după caz, bugetul aferent cercetării-dezvoltării și inovării, cuprins în bugetul de stat, și resursele financiare necesare realizării politicilor în domeniul său de competență;l) asigură alocarea, în condițiile legii, a fondurilor destinate finanțării Planului național de cercetare-dezvoltare și inovare, precum și a celorlalte instrumente pentru implementarea Strategiei, fonduri pe care le gestionează;m) aprobă și finanțează programele-nucleu, conform legii, elaborează planul sectorial de cercetare-dezvoltare propriu și avizează planurile sectoriale de cercetare-dezvoltare ale celorlalte autorități;n) finanțează acțiuni proprii, inclusiv organizarea de conferințe științifice, conferințe naționale și altele asemenea, inclusiv cu participare internațională, pe baza programelor aprobate de ministrul educației și cercetării;o) finanțează proiecte de inițiere de tip „de sus în jos“ (top down) și de parcurs de tip „de jos în sus“ (bottom-up), care să permită atât dezvoltarea de noi tehnologii, cât și stabilizarea cercetătorilor angajați.C. Domeniul formare profesională:a) asigură promovarea conceptului de formare profesională inițială în sistem dual prin Școala Profesională în Sistem Dual;b) controlează și coordonează activitatea, evaluează sistemul și procedurile de organizare și funcționare, aprobă programul de lucru anual al Agenției Naționale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale;c) reglementează cadrul legal și propune proiecte de acte normative pentru asigurarea calității formării profesionale inițiale în sistem dual a elevilor, precum și a personalului din cadrul unităților de învățământ și al operatorilor economici implicați în formarea profesională prin învățământul dual;d) elaborează sistemul de acreditare a furnizorilor publici/privați de formare profesională inițială în sistem dual;e) creează și gestionează baza de date privind competențele necesare pe piața forței de muncă și publică periodic studii și analize privind orientarea elevilor spre ocupații cerute de piața forței de muncă.(2) Ministerul Educației și Cercetării asigură participarea, elaborează și fundamentează pozițiile României în procesul de negociere și adoptare a inițiativelor la nivel european, în domeniul său de activitate, potrivit cadrului normativ privind organizarea și funcționarea Sistemului național de gestionare a afacerilor europene în vederea participării României la procesul decizional al instituțiilor Uniunii Europene.(3) Ministerul Educației și Cercetării asigură îndeplinirea, în domeniul său de competență, a obligațiilor decurgând din calitatea României de stat membru al Uniunii Europene, inclusiv în ceea ce privește transpunerea și/sau crearea cadrului juridic de aplicare direct a actelor juridice obligatorii ale Uniunii Europene, implementarea și monitorizarea aplicării acestora.  +  Articolul 6În îndeplinirea atribuțiilor sale, Ministerul Educației și Cercetării este autorizat:a) să desfășoare activități de informare, publicitate și promovare a programelor din domeniile sale de activitate, potrivit legii;b) să contracteze, în condițiile legii, servicii de specialitate de traduceri, documentare și arhivare documente;c) să încheie protocoale de colaborare și schimb de informații cu alte instituții publice, instituții private, organizații guvernamentale și neguvernamentale, potrivit competențelor sale, în condițiile legii;d) să emită norme și instrucțiuni obligatorii pentru aplicarea măsurilor dispuse în exercitarea atribuțiilor sale, potrivit legii;e) să solicite, în condițiile legii, informațiile și datele necesare realizării atribuțiilor sale;f) să efectueze acte de control, potrivit reglementărilor în vigoare și regulamentelor naționale și ale Uniunii Europene, în domeniile sale de activitate;g) să exercite responsabilități pentru asigurarea respectării cadrului legal în domeniile sale de competență prevăzute de legislația în vigoare și să aplice sancțiunile prevăzute de lege în competența sa, în conformitate cu legislația în vigoare.  +  Articolul 7Ministerul Educației și Cercetării acordă asistență de specialitate studenților și structurilor asociative studențești, în vederea elaborării unor proiecte și programe care au următoarele obiective:a) impulsionarea participării studenților, sub diverse forme, și anume: civică, culturală, economică și educațională, inclusiv prin implicarea acestora în actul decizional;b) stimularea creativității studenților;c) promovarea mobilității internaționale a studenților;d) atenuarea impactului factorilor de risc care conduc la marginalizare și excludere socială.  +  Articolul 8(1) În structura organizatorică a Ministerului Educației și Cercetării funcționează direcții generale, direcții, servicii și birouri.(2) Structura organizatorică a Ministerului Educației și Cercetării este prevăzută în anexa nr. 1. În cadrul acesteia, prin ordin al ministrului educației și cercetării, pot fi organizate servicii, birouri, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobate pentru minister.(3) Ministerul Educației și Cercetării poate constitui și alte structuri necesare în vederea realizării reformei în domeniul său de activitate, în conformitate cu Programul de guvernare, cu obligațiile asumate prin acorduri cu organismele internaționale și prin programele europene.  +  Articolul 9(1) Costurile aferente tipăririi formularelor tipizate ale actelor de studii se suportă după cum urmează:a) pentru unitățile de învățământ preuniversitar de stat, sumele se suportă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educației și Cercetării;b) pentru unitățile de învățământ preuniversitar particulare acreditate și pentru instituțiile de învățământ superior de stat și instituțiile de învățământ superior particulare acreditate, sumele se suportă de acestea.(2) Regulamentul privind activitatea de gestionare a formularelor actelor de studii și documentelor școlare se aprobă prin ordin al ministrului educației și cercetării.  +  Articolul 10(1) În cadrul Ministerului Educației și Cercetării funcționează, la nivel de direcție, Organismul intermediar în cadrul Programului operațional „Capital uman“, denumit în continuare OI POCU.(2) OI POCU va derula în continuare și activitățile și responsabilitățile Organismului intermediar în cadrul Programului operațional sectorial „Dezvoltarea resurselor umane“, până la închiderea Programului operațional „Dezvoltarea resurselor umane“ sectorial 2007-2013.(3) Posturile ocupate cu personalul aferent, pentru activitatea de organism intermediar OI POCU, din cadrul inspectoratelor școlare județene Alba, Brăila, Timiș, Călărași, Cluj, Dolj, Neamț, respectiv Inspectoratul Școlar al Municipiului București, se transferă în termen de 30 de zile de la publicarea prezentei hotărâri în structura Ministerului Educației și Cercetării.(4) Predarea-preluarea posturilor prevăzute la alin. (3), cu personal aferent, se va realiza cu păstrarea fișei de post și a locului de muncă în baza ordinului ministrului educației și cercetării.(5) OI POCU poate utiliza alocări financiare aferentei axei prioritare 7 - Asistență tehnică a POCU pentru suplimentarea structurii de personal, în afara numărului maxim de posturi.(6) OI POCU din cadrul Ministerului Educației și Cercetării îndeplinește atribuțiile delegate de Autoritatea de management pentru Programul operațional „Capital uman“ din cadrul Ministerul Fondurilor Europene, ca organism intermediar la nivel național.  +  Articolul 11(1) În cadrul Ministerului Educației și Cercetării funcționează, la nivel de direcție generală, Organismul intermediar pentru cercetare, denumit în continuare OIC.(2) OIC îndeplinește atribuțiile delegate de Autoritatea de management pentru Programul operațional „Creșterea competitivității economice“ și pentru Programul operațional „Competitivitate“ prin acordul părților implicate.(3) OIC va derula activitățile și responsabilitățile Organismului intermediar în cadrul Programului operațional „Creșterea competitivității economice“, care a funcționat în cadrul Autorității Naționale pentru Cercetare Științifică și Inovare, până la închiderea Programului operațional sectorial 2007-2013.(4) Numărul de posturi care funcționează în cadrul OIC este cuprins în numărul maxim de posturi aprobat pentru funcționarea Ministerului Educației și Cercetării.  +  Articolul 12(1) În fiecare județ și în municipiul București sunt organizate, ca servicii publice deconcentrate ale Ministerului Educației și Cercetării, inspectorate școlare, cu structură aprobată prin ordin al ministrului educației și cercetării.(2) Inspectorii școlari generali au calitatea de ordonator secundar de credite.(3) Inspectoratele școlare județene, respectiv al municipiului București au în subordine unități conexe ale Ministerului Educației și Cercetării, unități pentru activitatea extrașcolară și cluburi sportive școlare.  +  Articolul 13(1) În exercitarea atribuțiilor sale, Ministerul Educației și Cercetării este sprijinit de organismele consultative la nivel național în domeniul educației, formării profesionale, cercetării științifice, dezvoltării tehnologice și inovării, denumite în continuare organisme consultative, prevăzute în anexele nr. 2a și 2b, care se constituie și funcționează conform prevederilor Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanței Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii nr. 206/2004 privind buna conduită în cercetarea științifică, dezvoltarea tehnologică și inovare, cu modificările și completările ulterioare.(2) Pentru realizarea atribuțiilor sale privind elaborarea politicilor educaționale, Ministerul Educației și Cercetării este sprijinit de instituțiile din subordine înființate cu acest scop.(3) Componența și regulamentele de organizare și funcționare ale organismelor naționale prevăzute în anexa nr. 2a sunt stabilite prin ordin al ministrului educației și cercetării.(4) Organismele naționale prevăzute în anexa nr. 2a pot avea, în condițiile legii, câte un secretariat tehnic, format, de regulă, din 1-3 persoane, care ajută la elaborarea lucrărilor, și pot folosi în activitatea lor un corp de experți, remunerat din fondurile programelor naționale sau internaționale de dezvoltare a învățământului și/sau din alocațiile de la buget și veniturile proprii.(5) Activitatea organismelor naționale este coordonată de către ministrul educației și cercetării, cu excepția Consiliului Național al Rectorilor și Consiliului Național pentru Politica Științei și Tehnologiei, care este coordonat de prim-ministru.(6) Membrii organismelor de nivel național, precum și alți specialiști colaboratori ai acestora din afara Ministerului Educației și Cercetării pot fi remunerați și le pot fi decontate cheltuielile de deplasare, cu respectarea legislației în domeniul muncii, fiscal și achizițiilor publice.(7) Prin ordin al ministrului educației și cercetării se pot înființa organisme consultative, în condițiile legii.  +  Articolul 14(1) Instituțiile și unitățile de cercetare științifică, dezvoltare tehnologică și inovare care funcționează în subordinea Ministerului Educației și Cercetării sunt prevăzute în anexa nr. 3.(2) Institutele naționale de cercetare-dezvoltare care funcționează în coordonarea Ministerului Educației și Cercetării sunt prevăzute în anexa nr. 4.(3) Instituțiile și unitățile de cercetare științifică, dezvoltare tehnologică și inovare care funcționează sub autoritatea Ministerului Educației și Cercetării sunt prevăzute în anexa nr. 5.  +  Articolul 15(1) Conducerea Ministerului Educației și Cercetării se exercită de către ministrul educației și cercetării, care are calitatea de ordonator principal de credite și reprezentant legal al ministerului.(2) Ministrul educației și cercetării reprezintă Ministerul Educației și Cercetării în raporturile cu celelalte autorități publice, cu persoanele juridice și fizice din țară și din străinătate, precum și în justiție.(3) În exercitarea atribuțiilor ce îi revin, ministrul educației și cercetării emite ordine și instrucțiuni, în condițiile legii.(4) Ministrul educației și cercetării poate delega unele dintre competențele sale, în condițiile legii.(5) Ministrul educației și cercetării poate delega calitatea de ordonator principal de credite și reprezentant legal secretarilor de stat, secretarului general, secretarului general adjunct sau altor persoane împuternicite în acest scop.(6) Ministrul educației și cercetării îndeplinește, în domeniul de activitate al Ministerului Educației și Cercetării, atribuțiile generale prevăzute la art. 56 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare, precum și orice alte atribuții specifice stabilite prin actele normative în vigoare.  +  Articolul 16(1) În cadrul Ministerului Educației și Cercetării își desfășoară activitatea cinci secretari de stat, numiți și eliberați din funcție prin decizie a prim-ministrului.(2) Atribuțiile și responsabilitățile secretarilor de stat se stabilesc prin ordin al ministrului educației și cercetării.  +  Articolul 17(1) Ministerul Educației și Cercetării are un secretar general și doi secretari generali adjuncți, înalți funcționari publici, numiți în condițiile legii.(2) Secretarul general și cei doi secretari generali adjuncți îndeplinesc atribuțiile și responsabilitățile prevăzute la art. 61 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu completările ulterioare. (3) Secretarul general și cei doi secretari generali adjuncți îndeplinesc și alte atribuții stabilite prin ordin al ministrului educației și cercetării.  +  Articolul 18Se constituie, pe lângă ministrul educației și cercetării, Colegiul ministerului, organism consultativ ale cărui componență și regulament de organizare și funcționare se aprobă prin ordin al ministrului educației și cercetării.  +  Articolul 19(1) Numărul total de posturi pentru Ministerul Educației și Cercetării este de 720, exclusiv demnitarii și posturile aferente cabinetului ministrului.(2) Structura organizatorică, precum și funcțiile și atribuțiile aparatului propriu al Ministerului Educației și Cercetării sunt aprobate prin ordin al ministrului educației și cercetării. Posturile sunt prevăzute, în condițiile legii, pentru funcții publice și personal contractual.(3) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se face încadrarea personalului în numărul maxim de posturi aprobat și în noua structură organizatorică, cu respectarea condițiilor prevăzute de legislația în vigoare pentru fiecare categorie de personal.(4) În cadrul Ministerului Educației și Cercetării și al unităților subordonate se pot înființa unități de management pentru implementarea proiectelor cu finanțare nerambursabilă/ rambursabilă, conduse de către un director, potrivit legislației în vigoare, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat pentru instituțiile finanțate integral de la bugetul de stat.(5) În vederea realizării unor activități necesare implementării Proiectului privind învățământul secundar, finanțat în baza Legii nr. 234/2015 pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiectul privind învățământul secundar) dintre România și Banca Internațională de Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la Washington la 17 aprilie 2015, cu modificările ulterioare, Ministerul Educației și Cercetării are dreptul de a angaja cu contracte individuale de muncă, pe perioada proiectului, în afara numărului maxim de posturi, pentru Unitatea de management al proiectelor cu finanțare externă, personalul necesar, conform procedurilor Băncii Mondiale.(6) De dreptul prevăzut la alin. (5) beneficiază și unitățile de învățământ liceal, respectiv instituțiile de învățământ superior, beneficiare de granturi, pentru implementarea activităților prevăzute în acordul de grant.(7) Finanțarea necesară acoperirii cheltuielilor de personal prevăzut la alin. (5) și (6) se asigură din fondurile Proiectului privind învățământul secundar.(8) Structura organizatorică, numărul maxim de posturi și regulamentul de organizare și funcționare ale unităților de management se stabilesc prin ordin al ministrului educației și cercetării.(9) Ministrul educației și cercetării numește personalul unităților de management și stabilește competențele directorului, în condițiile legii.  +  Articolul 20(1) În cadrul Ministerului Educației și Cercetării și în instituțiile/unitățile din subordine, prin ordin al ministrului educației și cercetării, se pot înființa, organiza și pot funcționa unități de implementare a proiectului, denumite în continuare UIP, cu personal angajat inclusiv pe perioadă determinată, în condițiile legii, conduse de un director, în vederea asigurării unui cadru unitar pentru managementul proiectelor finanțate din fonduri structurale. Finanțarea cheltuielilor de personal se face din costurile proiectului, prevăzute cu această destinație, în condițiile legii.(2) Organigrama, numărul de persoane, fișele de post și, după caz, regulamentul de organizare și funcționare pentru fiecare UIP și numărul de unități se prevăd în documentele proiectului și sunt preluate în ordinul ministrului educației și cercetării privind înființarea UIP, potrivit reglementărilor în vigoare.(3) Ministrul educației și cercetării numește personalul UIP și stabilește competențele directorului, în condițiile legii.  +  Articolul 21Personalul Ministerului Educației și Cercetării, numit prin ordin al ministrului în echipele de management sau de implementare a proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, în care ministerul este beneficiar sau partener, este remunerat pentru activitățile desfășurate în proiecte, potrivit legislației în vigoare.  +  Articolul 22(1) Instituțiile de învățământ superior de stat care funcționează în coordonarea Ministerului Educației și Cercetării sunt prevăzute în anexa nr. 6.(2) Instituțiile și unitățile care funcționează în subordinea sau în coordonarea Ministerului Educației și Cercetării sunt prevăzute în anexa nr. 7.(3) Cluburile sportive studențești cu personalitate juridică, înființate, potrivit legii, prin ordin al ministrului educației și cercetării, finanțate din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat, prevăzute în anexa nr. 8, pot funcționa în subordinea instituțiilor de învățământ superior de stat prevăzute în anexa nr. 6. Subvențiile se acordă prin bugetul Ministerului Educației și Cercetării.(4) Repartizarea cluburilor sportive studențești în subordinea instituțiilor de învățământ superior se face prin ordin al ministrului educației și cercetării.(5) Normativele de personal și criteriile de constituire a compartimentelor pentru unitățile și instituțiile publice subordonate, finanțate de la bugetul de stat, precum și atribuțiile acestora sunt stabilite prin ordin al ministrului educației și cercetării, în baza Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.(6) Structura organizatorică a instituțiilor și unităților din subordinea sau din coordonarea Ministerului Educației și Cercetării este aprobată prin ordin al ministrului educației și cercetării.  +  Articolul 23Ministerul Educației și Cercetării utilizează un parc auto propriu atât pentru aparatul central, cât și pentru programele/proiectele cu finanțare internațională și pentru instituțiile și unitățile subordonate, potrivit legii, precum și autovehicule destinate deplasărilor în teritoriu pentru monitorizare și inspecție, potrivit anexei nr. 9.  +  Articolul 24(1) Patrimoniul Ministerului Educației și Cercetării se constituie prin preluarea patrimoniului Ministerului Educației Naționale, Ministerului Cercetării și Inovării și Autorității Naționale pentru Formare Profesională Inițială în Sistem Dual din România pe baza protocolului de predare-preluare încheiat în condițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 68/2019, cu modificările ulterioare. (2) În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Ministerul Educației și Cercetării, împreună cu Ministerul Finanțelor Publice, va opera modificările corespunzătoare în anexa nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 25În cuprinsul contractelor, convențiilor, înțelegerilor, protocoalelor în care Ministerul Educației Naționale, Ministerul Cercetării și Inovării și Autoritatea Națională pentru Formare Profesională Inițială în Sistem Dual din România au fost parte, precum și în cuprinsul actelor normative în vigoare sau al înscrisurilor oficiale din domeniul educației, formării profesionale, cercetării științifice, dezvoltării tehnologice și inovării în care s-au folosit denumirile „Ministerul Educației Naționale“ , „Ministerul Cercetării și Inovării“ și „Autoritatea Națională pentru Formare Profesională Inițială în Sistem Dual din România“ se va citi „Ministerul Educației și Cercetării“.  +  Articolul 26(1) Inspectoratele școlare județene, respectiv al municipiului București asigură activitatea de distribuire a manualelor școlare către unitățile de învățământ preuniversitar de stat. Activitatea de distribuire a manualelor școlare este organizată în cadrul inspectoratelor școlare județene, respectiv al municipiului București, cu finanțare din bugetul de stat.(2) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, disponibilitățile existente în cont se utilizează cu aceeași destinație.  +  Articolul 27Anexele nr. 1, 2a, 2b și 3-9 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 28La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 51 din 18 ianuarie 2017, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 13/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Cercetării și Inovării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 44 din 16 ianuarie 2017, cu modificările și completările ulterioare, și Hotărârea Guvernului nr. 901/2018 pentru aprobarea regulamentului de organizare și funcționare și a structurii organizatorice ale Autorității Naționale pentru Formare Profesională Inițială în Sistem Dual din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 970 din 16 noiembrie 2018.
  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  Raluca Turcan
  Ministrul educației și cercetării,
  Cristina Monica Anisie
  Ministrul muncii și protecției sociale,
  Victoria Violeta Alexandru
  Ministrul fondurilor europene,
  Ioan Marcel Boloș
  p. Ministrul finanțelor publice,
  Sebastian Ioan Burduja,
  secretar de stat
  Ministrul afacerilor externe,
  Bogdan Lucian Aurescu
  București, 16 ianuarie 2020.Nr. 24.  +  Anexa nr. 1*)*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.
  Structura organizatorică a Ministerului Educației și Cercetării
   +  Anexa nr. 2a
  Consilii și colegii consultative la nivel național ale Ministerului Educației și Cercetării
  Nr. crt.Denumirea consiliului/colegiului consultativSursa de finanțare
  1.Consiliul Național de Statistică și Prognoză a Învățământului Superior (C.N.S.P.I.S.)Buget de stat
  2.Consiliul Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare (C.N.A.T.D.C.U.)Buget de stat
  3.Consiliul Național pentru Finanțarea Învățământului Superior (C.N.F.I.S.)Buget de stat
  4.Consiliul Național al Bibliotecilor Universitare (C.N.B.U.)Buget de stat
  5.Consiliul de Etică și Management Universitar (C.E.M.U.)Buget de stat
  6.Comisia specializată de acreditare a programelor de formare continuă din învățământul preuniversitarBuget de stat/Venituri proprii
  7.Colegiul Consultativ pentru Cercetare-Dezvoltare și Inovare (C.C.C.D.I.)Buget de stat
  8.Consiliul Național de Etică a Cercetării Științifice, Dezvoltării Tehnologice și Inovării (C.N.E.C.S.D.T.I.)Buget de stat
  9.Consiliul Național pentru Transfer Tehnologic (C.N.T.T.I.)Buget de stat
  10.Consiliul Național al Cercetării Științifice (C.N.C.S.)Buget de stat
   +  Anexa nr. 2b
  Consilii consultative la nivel național partenere ale Ministerului Educației și Cercetării
  Nr. crt.Denumirea consiliului consultativSursa de finanțare
  1.Consiliul Național al Rectorilor (C.N.R.)Venituri proprii
  2.Consiliul Național pentru Finanțarea Învățământului Preuniversitar (C.N.F.I.P.)Bugetul de stat
  3.Consiliul Minorităților Naționale (C.M.N.)Bugetul de stat
  4.Consiliul Național al Elevilor (C.N.E.)Bugetul de stat
   +  Anexa nr. 3
  Instituțiile și unitățile de cercetare științifică, dezvoltare tehnologică și inovare
  care funcționează în subordinea Ministerului Educației și Cercetării
  Nr. crt.Denumirea unitățiiSursa de finanțare
  1.Agenția Spațială RomânăVenituri proprii
  2.Institutul de Fizică AtomicăVenituri proprii
   +  Anexa nr. 4
  Institutele naționale de cercetare-dezvoltare care funcționează în coordonarea Ministerului Educației și Cercetării
  Nr. crt.Denumirea unitățiiSursa de finanțare
  012
  1.Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Optoelectronică - INOE 2000 BucureștiConform Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare
  2.Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Turbomotoare - COMOTI BucureștiConform Ordonanței Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare
  3.Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Geologiei, Geofizicii, Geochimiei și Teledetecției - IGR BucureștiConform Ordonanței Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare
  4.Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Textile și Pielărie - INCDTP BucureștiConform Ordonanței Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare
  5.Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Mașini Agricole și Instalații Destinate Agriculturii și Industriei Alimentare - INMA BucureștiConform Ordonanței Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare
  6.Institutul Național de Cercetare pentru Fizică și Inginerie Nucleară „Horia Hulubei“ - IFIN HH BucureștiConform Ordonanței Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare
  7.Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Laserilor, Plasmei și Radiației - INFLPR BucureștiConform Ordonanței Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare
  8.Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică Tehnică - IFT IașiConform Ordonanței Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare
  9.Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor - INCDFM BucureștiConform Ordonanței Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare
  10.Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului - INCDFP BucureștiConform Ordonanței Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare
  11.Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Chimico-Farmaceutică - ICCF BucureștiConform Ordonanței Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare
  12.Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Electrochimie și Materie Condensată - INCEMC TimișoaraConform Ordonanței Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare
  13.Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Geologie și Geoecologie Marină - GEOECOMAR BucureștiConform Ordonanței Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare
  14.Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Științe Biologice - INCDSB BucureștiConform Ordonanței Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare
  15.Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Microtehnologie - IMT BucureștiConform Ordonanței Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare
  16.Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice și Izotopice - ICSI Râmnicu VâlceaConform Ordonanței Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare
  17.Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice și Moleculare - INCDTIM Cluj-NapocaConform Ordonanței Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare
  18.Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrică - Cercetări Avansate - ICPE - CA BucureștiConform Ordonanței Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare
  19.Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli“ - I.N.C.A.S. BucureștiConform Ordonanței Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare
  20.Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Mecatronică și Tehnica Măsurării - INCDMTM BucureștiConform Ordonanței Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare
  21.Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare și Încercări pentru Electrotehnică - ICMET CraiovaConform Ordonanței Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare
  22.Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Industrială - ECOIND BucureștiConform Ordonanței Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare
  23.Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Utilaj Petrolier - IPCUP PloieștiConform Ordonanței Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare
  24.Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Sudură și Încercări de Materiale - ISIM TimișoaraConform Ordonanței Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare
  25.Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Metale și Resurse Radioactive - ICPMRR BucureștiConform Ordonanței Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare
  26.Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie și Petrochimie - ICECHIM BucureștiConform Ordonanței Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare
  27.Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Metale Neferoase și Rare - IMNR BucureștiConform Ordonanței Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare
  28.Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Securitate Minieră și Protecție Antiexplozivă - INSEMEX - S.A. PetroșaniConform Ordonanței Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare
  29.Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Energie - ICEMENERG BucureștiConform Ordonanței Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare
  30.Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Construcții și Urbanism și Dezvoltare Teritorială Durabilă - URBAN - INCERC BucureștiConform Ordonanței Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare
  31.Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Comunicații - București - INSCC BucureștiConform Ordonanței Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare
  32.Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Muncii „Alexandru Darabont“ - INCDPM BucureștiConform Ordonanței Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare
  33.Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Mediului - BucureștiConform Ordonanței Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare
  34.Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei și Științelor Biomedicale „Victor Babeș“ BucureștiConform Ordonanței Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare
  35.Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare - IBA BucureștiConform Ordonanței Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare
  36.Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie și Protecția Mediului - ICPA BucureștiConform Ordonanței Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare
  37.Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Agricolă - FunduleaConform Ordonanței Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare
  38.Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Biologie și Nutriție Animală - IBNA BaloteștiConform Ordonanței Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare
  39.Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof și Sfeclă de Zahăr BrașovConform Ordonanței Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare
  40.Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Turism - INCDTConform Ordonanței Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare
  41.Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare „Delta Dunării“ - INCDDD TulceaConform Ordonanței Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare
  42.Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Marină ”Grigore Antipa” - INCDM ConstanțaConform Ordonanței Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare
  43.Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură „Marin Drăcea“Conform Ordonanței Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare
  (la 11-03-2020, Anexa nr. 4 a fost modificată de RECTIFICAREA nr. 24 din 16 ianuarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 197 din 11 martie 2020 )
   +  Anexa nr. 5
  Instituțiile și unitățile de cercetare științifică, dezvoltare tehnologică și inovare
  care funcționează sub autoritatea Ministerului Educației și Cercetării
  Nr. crt.Denumirea unitățiiSursa de finanțare
  1.Societatea Comercială „Institutul de Cercetări în Transporturi INCETRANS - S.A.Venituri proprii
  2.Institutul de cercetare-Proiectare Rulmenți și Organe de Asamblare - ICPROA - S.A. BrașovVenituri proprii
   +  Anexa nr. 6
  Instituțiile de învățământ superior de stat care funcționează în coordonarea Ministerului Educației și Cercetării
  Nr. crt.Denumirea unității Sursa de finanțare
  012
  1.Universitatea Politehnica din București Venituri proprii
  2. Universitatea Tehnică de Construcții București Venituri proprii
  3.Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu“ din București Venituri proprii
  4. Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București Venituri proprii
  5. Universitatea din București Venituri proprii
  6. Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila“ din București Venituri proprii
  7. Academia de Studii Economice din București Venituri proprii
  8. Universitatea Națională de Muzică din București Venituri proprii
  9. Universitatea Națională de Arte din București Venituri proprii
  10. Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „Ion Luca Caragiale“ din București Venituri proprii
  11. Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport din București Venituri proprii
  12.Școala Națională de Studii Politice și Administrative din București Venituri proprii
  13. Universitatea „1 Decembrie 1918“ din Alba Iulia Venituri proprii
  14. Universitatea „Aurel Vlaicu“ din Arad Venituri proprii
  15. Universitatea „Vasile Alecsandri“ din Bacău Venituri proprii
  16.Universitatea „Transilvania“ din Brașov Venituri proprii
  17.Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca Venituri proprii
  18. Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca Venituri proprii
  19.Universitatea „Babeș-Bolyai“ din Cluj-Napoca Venituri proprii
  20.Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu“ din Cluj-Napoca Venituri proprii
  21.Academia Națională de Muzică „Gheorghe Dima“ din Cluj-Napoca Venituri proprii
  22. Universitatea de Artă și Design din Cluj-Napoca Venituri proprii
  23. Universitatea „Ovidius“ din Constanța Venituri proprii
  24. Universitatea Maritimă din Constanța Venituri proprii
  25. Universitatea din Craiova Venituri proprii
  26. Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova Venituri proprii
  27. Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați Venituri proprii
  28. Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi“ din Iași Venituri proprii
  29. Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad“ din Iași Venituri proprii
  30. Universitatea „Alexandru Ioan Cuza“ din Iași Venituri proprii
  31. Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa“ din Iași Venituri proprii
  32. Universitatea Națională de Arte „George Enescu“ din Iași Venituri proprii
  33. Universitatea din Oradea Venituri proprii
  34. Universitatea din Petroșani Venituri proprii
  35.Universitatea din Pitești Venituri proprii
  36. Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești Venituri proprii
  37. Universitatea „Eftimie Murgu“ din Reșița Venituri proprii
  38. Universitatea „Lucian Blaga“ din Sibiu Venituri proprii
  39. Universitatea „Ștefan cel Mare“ din Suceava Venituri proprii
  40. Universitatea „Valahia“ din Târgoviște Venituri proprii
  41. Universitatea „Constantin Brâncuși“ din Târgu Jiu Venituri proprii
  42. Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade“ din Târgu Mureș Venituri proprii
  43. Universitatea de Arte din Târgu Mureș Venituri proprii
  44. Universitatea Politehnica din Timișoara Venituri proprii
  45. Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României“ din Timișoara Venituri proprii
  46. Universitatea de Vest din Timișoara Venituri proprii
  47. Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș“ din Timișoara Venituri proprii
   +  Anexa nr. 7
  Instituțiile și unitățile care funcționează în subordinea sau în coordonarea Ministerului Educației și Cercetării
  A. Instituțiile și unitățile care funcționează în subordinea Ministerului Educației și Cercetării
  Nr. crt.Denumirea instituției/unitățiiSursa de finanțare
  1.Inspectorate școlare județene și Inspectoratul Școlar al Municipiului București - servicii publice deconcentrate ale Ministerului Educației și Cercetării în a căror subordine funcționează unități conexe, unități pentru activitatea extrașcolară și cluburi sportive școlareBugetul de stat
  2.Comisia Națională a României pentru UNESCOBugetul de stat
  3.Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior și a Cercetării, Dezvoltării și InovăriiVenituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
  4.Centrul Național de Politici și Evaluare în EducațieVenituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
  5.Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării ProfesionaleVenituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
  6.Agenția de Credite și Burse de StudiiVenituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
  7.Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și TehnicVenituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
  8.Federația Sportului Școlar și UniversitarBugetul de stat
  9.Centrul pentru Formarea Continuă în Limba GermanăVenituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
  10.Secretariatul Național Român al Rețelei Universităților de la Marea NeagrăVenituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
  11.Palatul Național al Copiilor din BucureștiVenituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
  12.Biblioteca Centrală Universitară din BucureștiBugetul de stat
  13.Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu“ din IașiBugetul de stat
  14.Biblioteca Centrală Universitară „Lucian Blaga“ din Cluj-NapocaBugetul de stat
  15.Biblioteca Centrală Universitară „Eugen Todoran“ din TimișoaraBugetul de stat
  16.Casa de Cultură a Studenților din Municipiul SuceavaVenituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
  17.Unitatea pentru Finanțarea Învățământului PreuniversitarBugetul de stat
  18.Centrul pentru Formarea Continuă în Limba MaghiarăVenituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
  19.Institutul Limbii RomâneVenituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
  20.Societatea Editura Didactică și Pedagogică - S.A.Venituri proprii
  21.Centrul de Cercetări Biologice din JibouVenituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
  NOTE:a) Inspectoratele școlare aprobă statele de funcții ale caselor corpului didactic, cluburilor sportive școlare, palatelor și cluburilor copiilor, precum și ale unităților de învățământ preuniversitar de stat, inclusiv învățământ special, centrelor județene de resurse și asistență educațională/Centrului Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat.b) Inspectoratele școlare verifică, controlează, auditează, după caz, modul de utilizare a sumelor alocate de la bugetul de stat pentru finanțarea unităților/instituțiilor din subordine, unităților de învățământ preuniversitar de stat, inclusiv învățământ special, centrelor județene de resurse și asistență educațională/Centrului Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională, precum și pentru finanțarea unităților de învățământ preuniversitar particular acreditate, pentru care se asigură finanțarea de bază din sume defalcate din TVA.
  B. Unități aflate în coordonarea Ministerului Educației și Cercetării
  Nr. crt.Denumirea unitățiiSursa de finanțare
  1.Autoritatea Națională pentru CalificăriVenituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
  2.Agenția de Administrare a Rețelei Naționale de Informatică pentru Educație și CercetareVenituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
  3.Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul PreuniversitarVenituri proprii
   +  Anexa nr. 8
  Cluburi sportive studențești
  Nr. crt.Denumirea clubului sportivSursa de finanțare
  1.Clubul Sportiv „Universitatea“ din Cluj-NapocaVenituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
  2.Clubul Sportiv „Universitatea“ din CraiovaVenituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
  3.Clubul Sportiv „Universitatea“ din GalațiVenituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
  4.Clubul Sportiv „Universitatea“ din BrașovVenituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
  5.Clubul Sportiv „Politehnica“ din IașiVenituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
  6.Clubul Sportiv „Știința“ din BacăuVenituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
  7.Clubul Sportiv „Știința“ din Baia MareVenituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
  8.Clubul Sportiv Universitar din SibiuVenituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
  9.Clubul Sportiv Universitar din PloieștiVenituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
  10.Clubul Sportiv Universitar din OradeaVenituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
  11.Clubul Sportiv Universitar din PiteștiVenituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
  12.Clubul Sportiv Studențesc „Medicina“ din TimișoaraVenituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
  13.Clubul Sportiv Universitar din ReșițaVenituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
  14.Clubul Sportiv Universitar din TârgovișteVenituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
  15.Clubul Sportiv Politehnica Cluj-NapocaVenituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
  16.Clubul Sportiv Universitar „Neptun“ din ConstanțaVenituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
  17.Clubul Sportiv Universitar „Constantin Brâncuși“ din Târgu JiuVenituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
  NOTE:a) Numărul maxim de posturi pentru instituțiile și unitățile din subordinea Ministerului Educației și Cercetării, finanțate integral de la bugetul de stat, este de 7.377.b) Numărul maxim de posturi pentru unitățile din subordinea Ministerului Educației și Cercetării, finanțate din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat, este de 1.235.c) Numărul total de posturi din învățământul preuniversitar de stat, inclusiv învățământul special, centrele județene de resurse și asistență educațională/Centrul Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională este de 285.460 posturi.
   +  Anexa nr. 9
  Parcul auto al Ministerului Educației și Cercetării pentru activități specifice
  Nr. crt.ActivitateaTipul mijlocului de transportNumărul maxim de bucăți
  1.Proiectul privind învățământul rural/ROSEAutoturism pentru unitatea centrală3
  Autoturism de teren3
  2.Proiectul privind reabilitarea infrastructurii școlareAutoturism pentru unitatea centrală2
  Autoturism pentru unitatea teritorială7
  3.Monitorizare și inspecțieAutoturism15
  Microbuz6
  4.OI POCUAutoturism pentru unitatea centrală3
  Autoturism pentru unitatea teritorială8
  -----