REGULAMENT din 24 august 2005 privind concediile judecătorilor și procurorilor
EMITENT
  • CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII - PLENUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 815 din 8 septembrie 2005    Notă
    Aprobat prin HOTĂRÂREA nr. 325 din 24 august 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 815 din 8 septembrie 2005.
     +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1Judecătorii și procurorii au dreptul la concediu de odihnă, concedii de studii, pentru participarea la cursuri sau la alte forme de specializare organizate în țară sau în străinătate, pentru pregătirea și susținerea examenului de capacitate și de doctorat, concedii fără plată, concedii medicale, precum și alte concedii, potrivit legii.  +  Capitolul II Concediul de odihnă  +  Articolul 2(1) Judecătorii și procurorii au dreptul anual la un concediu de odihnă de 35 de zile lucrătoare, plătit. Acest drept nu poate forma obiectul vreunei renunțări sau limitări.(2) Durata concediului de odihnă prevăzută în prezentul regulament este corespunzătoare activității desfășurate timp de un an calendaristic. La stabilirea duratei concediului de odihnă anual, perioadele de incapacitate temporară de muncă și cele aferente concediului de maternitate, concediului de risc maternal și concediului pentru îngrijirea copilului bolnav se consideră perioade de activitate prestată. (la 28-04-2015, Alin. (2) al art. 2 a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 327 din 7 aprilie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 287 din 28 aprilie 2015. ) (3) Judecătorii și procurorii efectuează concediul de odihnă, de regulă, în perioada vacanței judecătorești. Pentru motive temeinice, conducerea instanței sau, după caz, a parchetului poate aproba efectuarea concediului de odihnă în altă perioadă decât cea a vacanței judecătorești.(4) Conducerea Înaltei Curți de Casație și Justiție, conducerile instanțelor judecătorești și ale parchetelor, precum și conducerile compartimentelor din aparatul propriu al Consiliului Superior al Magistraturii au obligația să asigure efectuarea concediului de odihnă de către toți judecătorii, procurorii și asimilații acestora, în cursul anului calendaristic în care s-a născut acest drept.  +  Articolul 3Judecătorii și procurorii care îndeplinesc, în condițiile legii, prin cumul, pe lângă funcția de bază la instanțe sau parchete, o funcție didactică în învățământul universitar au dreptul la concediu de odihnă plătit numai de la instanța sau parchetul la care au funcția de bază.  +  Articolul 4În anul în care au fost numiți în funcție, judecătorii și procurorii au dreptul la un concediu de odihnă stabilit proporțional cu perioada cuprinsă între data numirii și ultima zi a acelui an.  +  Articolul 5(1) Concediul de odihnă se efectuează în fiecare an calendaristic.(2) Abrogat. (la 28-04-2015, Alin. (2) al art. 5 a fost abrogat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 327 din 7 aprilie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 287 din 28 aprilie 2015. ) (3) Concediul de odihnă poate fi fracționat, la cererea judecătorului sau a procurorului, sub condiția ca una dintre fracțiuni să fie de cel puțin 15 zile lucrătoare de concediu neîntrerupt.  +  Articolul 6(1) Pe durata concediului de odihnă judecătorii și procurorii beneficiază de o indemnizație de concediu, care nu poate fi mai mică decât valoarea totală a drepturilor salariale cuvenite pentru perioada respectivă.(2) Indemnizația de concediu de odihnă se stabilește în raport cu numărul zilelor de concediu înmulțite cu media zilnică a indemnizației de încadrare brute lunare, a majorării indemnizației de încadrare brute lunare, precum și a celorlalte sporuri cu caracter permanent, luate împreună, corespunzătoare lunii calendaristice în care se efectuează zilele de concediu. În cazul în care concediul de odihnă se efectuează în cursul a două luni consecutive, media zilnică se calculează distinct pentru fiecare lună.(3) Media zilnică a veniturilor prevăzute la alin. (2) se stabilește în raport cu numărul zilelor lucrătoare din fiecare lună în care se efectuează zilele de concediu.(4) La plecarea în concediu de odihnă judecătorii și procurorii au dreptul, în condițiile legii, pe lângă indemnizația de concediu prevăzută la alin. (1), și la o primă de concediu egală cu indemnizația de încadrare brută lunară din luna anterioară plecării în concediu. Indemnizația de concediu și prima de concediu se plătesc cumulat, cu cel puțin 5 zile înaintea datei plecării în concediu. În cazul în care concediul de odihnă se efectuează fracționat, prima de concediu și indemnizația de concediu se acordă o singură dată. (la 25-06-2007, Alin. (4) al art. 6 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 422 din 14 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 421 din 25 iunie 2007. )  +  Articolul 7(1) Dacă judecătorul sau procurorul, din motive justificate, nu a putut efectua, integral sau parțial, concediul de odihnă anual la care avea dreptul în anul calendaristic respectiv, la cererea sa, concediul de odihnă neefectuat va fi acordat într-o perioadă de 18 luni începând cu anul următor celui în care s-a născut dreptul la acest concediu, pe baza programării aprobate de președinții instanțelor judecătorești sau, după caz, de conducătorii parchetelor. În acest caz, drepturile bănești se suportă din fondurile aferente anului în care se efectuează concediul de odihnă. (la 28-04-2015, Alin. (1) al art. 7 a fost modificat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 327 din 7 aprilie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 287 din 28 aprilie 2015. ) (2) Compensarea în bani a concediului de odihnă este permisă numai în cazul situațiilor de eliberare din funcție a judecătorului ori procurorului, prevăzute în Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările ulterioare, sau al situațiilor de încetare a calității de membru al Consiliului Superior al Magistraturii ori a funcției de inspector judiciar, prevăzute în Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare. În situațiile prevăzute la art. 12 indemnizația aferentă concediului de odihnă neefectuat se suportă de instituția la care a funcționat judecătorul sau procurorul până la data eliberării din funcție. (la 27-12-2016, Alineatul (2) din Articolul 7 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.637 din 20 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1051 din 27 decembrie 2016 ) (3) Compensarea se calculează pe baza numărului de zile de concediu neefectuat și a mediei zilnice a indemnizației de încadrare brute lunare, precum și a celorlalte sporuri cu caracter permanent, luate împreună, corespunzător lunii în care intervine eliberarea din funcție a judecătorului sau procurorului ori încetarea calității de membru al Consiliului Superior al Magistraturii sau a funcției de inspector judiciar. (la 03-07-2018, Alineatul (3) din Articolul 7 , Capitolul II a fost modificat de Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 708 din 14 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 557 din 03 iulie 2018 ) (4) În cazul decesului judecătorului sau al procurorului, suma reprezentând compensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat se va acorda membrilor de familie, conform legii.  +  Articolul 8Programarea concediilor de odihnă se face la sfârșitul anului, pentru anul următor, de către conducerile instanțelor și parchetelor, având în vedere opțiunile judecătorilor și procurorilor, precum și asigurarea funcționării în bune condiții a instanțelor și parchetelor.  +  Articolul 9(1) Concediul de odihnă poate fi întrerupt, la cerere, pentru motive temeinice.(2) Concediul de odihnă poate fi întrerupt și în cazul în care judecătorul ori procurorul este rechemat, în scris, de către conducerea instanței sau parchetului, numai pentru situații de serviciu urgente care fac necesară prezența acestuia. În situația rechemării, cel în cauză are dreptul la rambursarea cheltuielilor de transport și a cheltuielilor legate de efectuarea concediului în altă localitate, egale cu sumele cheltuite pentru prestația de care nu a mai putut beneficia din cauza rechemării.(3) În cazul întreruperii concediului, judecătorul ori procurorul are dreptul să efectueze restul zilelor de concediu după ce au încetat situațiile respective sau, când acest lucru nu mai este posibil, în perioada stabilită printr-o nouă programare, în cursul aceluiași an calendaristic.  +  Articolul 10(1) În cazul în care concediul de odihnă început la o anumită dată este întrerupt, indemnizația nu se restituie. În această situație se va proceda la regularizarea plăților în raport cu indemnizația aferentă zilelor de concediu neefectuat și cu indemnizația cuvenită judecătorului ori procurorului pentru perioada lucrată după întreruperea concediului sau cu drepturile cuvenite pe această perioadă, după caz, potrivit legii.(2) La data programată pentru efectuarea părții restante a concediului de odihnă se acordă judecătorului sau procurorului indemnizația de concediu cuvenită pentru această parte, în condițiile prezentului regulament.  +  Articolul 11(1) Concediul de odihnă cuvenit judecătorilor și procurorilor detașați la alte instanțe sau parchete ori în cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, Institutului Național al Magistraturii, Școlii Naționale de Grefieri, Ministerului Justiției ori al altor autorități sau instituții publice se acordă de către instituțiile la care aceștia își desfășoară activitatea.(2) Judecătorii și procurorii detașați la o instanță sau la un parchet cu sediul în altă localitate, precum și judecătorii și procurorii din alte localități, detașați în cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, Institutului Național al Magistraturii, Școlii Naționale de Grefieri, Ministerului Justiției ori al altor autorități sau instituții publice, au dreptul la rambursarea cheltuielilor de transport dus-întors, potrivit legii, din localitatea unde sunt detașați în localitatea unde se află instanța ori parchetul la care sunt încadrați, pentru cazul în care concediul se efectuează în timpul detașării.(3) Dispozițiile alin. (1) și (2) se aplică și judecătorilor sau procurorilor delegați la alte instanțe ori parchete.  +  Articolul 12(1) Concediul de odihnă neacordat judecătorilor sau procurorilor transferați la o altă instanță ori la un alt parchet se va acorda acestora de către instanța ori parchetul la care au fost transferați, iar indemnizația de concediu acordată potrivit legii va fi suportată de către instituția la care au fost transferați.(2) Prevederile alin. (1) se aplică în mod corespunzător și în cazul judecătorilor și procurorilor promovați, delegați sau detașați la alte instanțe, parchete, la alte autorități sau instituții publice, precum și în cazul judecătorilor numiți în funcția de procuror sau al procurorilor numiți în funcția de judecător. (la 27-12-2016, Alineatul (2) din Articolul 12 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.637 din 20 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1051 din 27 decembrie 2016 ) (la 28-04-2015, Art. 12 a fost modificat de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 327 din 7 aprilie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 287 din 28 aprilie 2015. )  +  Articolul 13Judecătorii și procurorii sunt obligați să restituie instituției partea din indemnizația de concediu corespunzătoare perioadei nelucrate din anul pentru care li s-a acordat acel concediu, în situația în care au fost eliberați din funcție pentru următoarele motive:a) demisie;b) incapacitate profesională;c) sancționare disciplinară;d) condamnare definitivă;e) neîndeplinirea oricăreia dintre condițiile prevăzute la art. 13 alin. (2) lit. a), c) și e) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, cu modificările și completările ulterioare; (la 25-06-2007, Lit. e) a art. 13 a fost modificată de pct. 2 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 422 din 14 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 421 din 25 iunie 2007. ) f) încălcarea dispozițiilor art. 7 din Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare; (la 25-06-2007, Lit. f) a art. 13 a fost modificată de pct. 2 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 422 din 14 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 421 din 25 iunie 2007. ) g) nepromovarea examenului prevăzut la art. 33 alin. (14) din Legea nr. 303/2004; (la 25-06-2007, Lit. g) a art. 13 a fost modificată de pct. 2 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 422 din 14 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 421 din 25 iunie 2007. ) h) pensionare. (la 19-07-2010, Lit. h) a art. 13 a fost introdusă de art. I din HOTĂRÂREA nr. 596 din 1 iulie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 498 din 19 iulie 2010. )  +  Capitolul III Concedii pentru formare profesională  +  Articolul 14Judecătorii și procurorii au dreptul la concedii pentru formare profesională, la cerere, cu plată sau fără plată.  +  Articolul 15(1) Judecătorii și procurorii au dreptul, la cerere, la concedii plătite pentru formare profesională, în următoarele situații:a) participarea la cursuri sau la alte forme de specializare, organizate în țară sau în străinătate;b) pregătirea și susținerea examenului de capacitate, a examenelor pentru doctorat și a concursului de promovare în funcții de execuție.(2) Durata concediilor prevăzute la alin. (1) lit. a) se aprobă de către conducerea instituției, în funcție de durata cursurilor ori a specializărilor efectuate.(3) Pentru pregătirea și susținerea examenului de capacitate, judecătorii stagiari și procurorii stagiari au dreptul la un concediu plătit de 30 de zile într-un an calendaristic.(4) Pentru participarea la concursul de admitere la doctorat și elaborarea și susținerea tezei de doctorat, precum și pentru susținerea concursului de promovare în funcții de execuție, judecătorii și procurorii beneficiază de un concediu plătit ce nu poate depăși 10 zile pentru fiecare examen, într-un an calendaristic, dacă nu este afectată activitatea instanței. (la 24-03-2017, Alineatul (4) din Articolul 15 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 179 din 28 februarie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 204 din 24 martie 2017 ) (5) Prin excepție de la prevederile alin. (4), pentru susținerea concursului de promovare în funcții de execuție, judecătorii și procurorii pot beneficia de două ori în cursul aceluiași an calendaristic de concediu plătit, dacă participă la concursuri pentru promovare în grade profesionale diferite. (la 29-12-2015, Alin. (5) al art. 15 a fost introdus de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.324 din 8 decembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 974 din 29 decembrie 2015. ) (la 25-06-2007, Art. 15 a fost modificat de pct. 3 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 422 din 14 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 421 din 25 iunie 2007. )  +  Articolul 15^1(1) Judecătorii și procurorii care, în mod nejustificat, nu se prezintă la examenul de capacitate, la concursul de admitere la doctorat sau la susținerea tezei de doctorat ori la concursul de promovare în funcție de execuție, pentru care au beneficiat de concediu plătit pentru formare profesională în condițiile art. 15, nu mai beneficiază de concediu plătit pentru formare profesională la următorul concurs sau examen de același fel la care participă. (la 24-03-2017, Alineatul (1) din Articolul 15^1 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 179 din 28 februarie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 204 din 24 martie 2017 ) (2) Judecătorii și procurorii care, în mod nejustificat, nu se prezintă la cursurile sau alte forme de specializare, organizate în țară sau în străinătate, pentru care au beneficiat de concediu plătit pentru formare profesională în condițiile art. 15, restituie indemnizația acordată pentru perioada concediului de formare profesională. (la 29-12-2015, Art. 15^1 a fost introdus de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.324 din 8 decembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 974 din 29 decembrie 2015. )  +  Articolul 16(1) Durata concediului pentru formare profesională, cu plată, nu poate fi dedusă din durata concediului de odihnă anual și este asimilată unei perioade de activitate efectivă în ceea ce privește drepturile judecătorilor și procurorilor.(2) Abrogat. (la 25-06-2007, Alin. (2) al art. 16 a fost abrogat de pct. 4 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 422 din 14 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 421 din 25 iunie 2007. )  +  Articolul 17Concediul pentru formare profesională fără plată poate fi acordat pentru situațiile prevăzute la art. 15 alin. (1), pe o durată stabilită potrivit art. 18 alin. (1) și (3).  +  Capitolul IV Concediul fără plată  +  Articolul 18(1) Judecătorii și procurorii au dreptul la concedii fără plată pentru rezolvarea unor situații personale. Durata însumată a acestor concedii nu poate depăși 90 de zile lucrătoare într-un an calendaristic. (la 25-06-2007, Alin. (1) al art. 18 a fost modificat de pct. 5 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 422 din 14 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 421 din 25 iunie 2007. ) (2) Judecătorii și procurorii au dreptul la concedii fără plată, fără limita prevăzută la alin. (1), în următoarele situații:a) îngrijirea copilului bolnav în vârstă de peste 7 ani, pe perioada indicată în certificatul medical; (la 25-06-2007, Lit. a) a alin. (2) al art. 18 a fost modificată de pct. 6 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 422 din 14 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 421 din 25 iunie 2007. ) b) însoțirea soțului sau, după caz, a soției ori a unei rude apropiate: fiu, fiică, soră, frate, părinte, pe timpul cât aceștia se află la tratament în străinătate, în ambele situații cu avizul obligatoriu al Ministerului Sănătății.(3) Concediul fără plată poate fi acordat și pentru alte interese personale, pe durata stabilită prin acordul părților.  +  Articolul 19(1) În perioada concediilor fără plată persoanele respective își păstrează calitatea de judecător sau procuror.(2) Abrogat. (la 25-06-2007, Alin. (2) al art. 19 a fost abrogat de pct. 7 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 422 din 14 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 421 din 25 iunie 2007. )  +  Capitolul V Alte concedii plătite  +  Articolul 20Judecătorii și procurorii au dreptul la concedii medicale, potrivit legii.  +  Articolul 21(1) Judecătorii și procurorii au dreptul la concedii pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv până la 3 ani, în cazul copilului cu handicap, precum și la concediu de acomodare în vederea adopției. (la 08-11-2016, Alineatul (1) din Articolul 21 , Capitolul V a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.189 din 6 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 891 din 08 noiembrie 2016 ) (2) În perioada concediilor prevăzute la alin. (1) judecătorii și procurorii au dreptul la o indemnizație stabilită potrivit legii. (la 13-07-2016, Alin. (2) al art. 21 a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 712 din 16 iunie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 13 iulie 2016. ) (3) Abrogat. (la 13-12-2018, Alineatul (3) din Articolul 21 , Capitolul V a fost abrogat de Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.069 din 3 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1054 din 13 decembrie 2018 ) (la 25-06-2007, Art. 21 a fost modificat de pct. 8 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 422 din 14 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 421 din 25 iunie 2007. )  +  Articolul 22(1) Judecătorii și procurorii au dreptul la concedii plătite care nu se includ în durata concediului de odihnă, în cazul următoarelor evenimente familiale deosebite:a) căsătoria judecătorului sau a procurorului - 5 zile lucrătoare;b) căsătoria unui copil - 3 zile lucrătoare;c) decesul soțului sau soției ori al unei rude până la gradul al III-lea inclusiv a magistratului sau a soțului/soției acestuia - 3 zile lucrătoare;d) controlul medical anual - o zi lucrătoare.(2) Judecătorii și procurorii au dreptul la concediu paternal, în condițiile legii.(3) Concediile prevăzute la alin. (1) lit. a)-c) nu se pot acorda mai târziu de 30 de zile de la data producerii evenimentului.(4) Concediile plătite prevăzute la alin. (1) și (2) se acordă, la cerere, de conducerea instituției. (la 10-03-2020, Articolul 22 din Capitolul V a fost modificat de Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 26 din 20 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 193 din 10 martie 2020 )  +  Capitolul VI Dispoziții finale  +  Articolul 23(1) Judecătorii și procurorii care nu au desfășurat activitate pe durata întregului an calendaristic și nu s-au aflat în una din situațiile prevăzute la art. 2 alin. (2) nu au dreptul la concediu de odihnă pentru acel an.(2) Judecătorii și procurorii au dreptul la concediu de odihnă anual și în situația în care se află în incapacitate temporară de muncă, în condițiile legii, pe întreaga perioadă a unui an calendaristic. În acest caz, concediul de odihnă anual se acordă într-o perioadă de 18 luni începând cu anul următor celui în care aceștia s-au aflat în concediu medical. (la 28-04-2015, Art. 23 a fost modificat de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 327 din 7 aprilie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 287 din 28 aprilie 2015. )  +  Articolul 24(1) Efectuarea concediilor prevăzute de prezentul regulament se aprobă de conducătorii fiecărei instituții, astfel:a) pentru judecători și procurori, de către președinții instanțelor sau, după caz, conducătorii parchetelor la care funcționează;a^1) pentru procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, de către conducătorii direcțiilor, secțiilor și, respectiv, compartimentelor independente; (la 12-08-2008, Lit. a^1) a alin. (1) al art. 24 a fost introdusă de art. I din HOTĂRÂREA nr. 729 din 10 iulie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 602 din 12 august 2008. ) b) pentru vicepreședintele și membrii Consiliului Superior al Magistraturii, secretarul general și secretarul general adjunct ai Consiliului Superior al Magistraturii, directorii și directorii adjuncți ai Institutului Național al Magistraturii și Școlii Naționale de Grefieri, de către președintele Consiliului Superior al Magistraturii;c) pentru magistrații-asistenți de la Înalta Curte de Casație și Justiție, de către vicepreședintele acestei instanțe;d) pentru personalul cu funcții de conducere din cadrul aparatului propriu al Consiliului Superior al Magistraturii de către secretarul general, iar pentru cel care ocupă funcții de execuție de către directori sau, după caz, de șefii serviciilor ori birourilor independente. (la 25-06-2007, Lit. d) a alin. (1) al art. 24 a fost modificată de pct. 10 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 422 din 14 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 421 din 25 iunie 2007. ) (2) Președinții curților de apel și procurorii generali ai parchetelor de pe lângă acestea aduc la cunoștință președintelui Consiliului Superior al Magistraturii perioada în care vor efectua concediul de odihnă, cu cel puțin 15 zile înainte de data plecării în concediu. (la 25-06-2007, Alin. (2) al art. 24 a fost modificat de pct. 11 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 422 din 14 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 421 din 25 iunie 2007. ) (3) Președinții tribunalelor, ai tribunalelor specializate și prim-procurorii parchetelor de pe lângă tribunale aduc la cunoștință președintelui curții de apel sau, după caz, procurorului general al parchetului de pe lângă curtea de apel perioada în care vor efectua concediul de odihnă, cu cel puțin 15 zile înainte de data plecării în concediu. (la 28-04-2009, Alin. (3) al art. 24 a fost introdus de art. I din HOTĂRÂREA nr. 632 din 2 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 274 din 28 aprilie 2009. ) (4) Președinții judecătoriilor și prim-procurorii parchetelor de pe lângă acestea aduc la cunoștință președintelui curții de apel și președintelui tribunalului sau, după caz, procurorului general al parchetului de pe lângă curtea de apel și prim-procurorului parchetului de pe lângă tribunal perioada în care vor efectua concediul de odihnă, cu cel puțin 15 zile înainte de data plecării în concediu. (la 28-04-2009, Alin. (4) al art. 24 a fost introdus de art. I din HOTĂRÂREA nr. 632 din 2 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 274 din 28 aprilie 2009. )  +  Articolul 24^1(1) Nu constituie vechime în magistratură și nici vechime efectivă în funcția de judecător sau procuror durata concediilor fără plată acordate pentru rezolvarea unor situații personale.(2) Concediul pentru formare profesională, fără plată, care nu se acordă la inițiativa conducerii instanței ori parchetului sau cu privire la care aceasta nu și-a exprimat acordul, în scris, referitor la relevanța studiilor efectuate pentru funcția exercitată se consideră concediu pentru rezolvarea unor situații personale.(3) Perioada în care judecătorul și procurorul s-au aflat în concediu pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, după caz, până la 3 ani, în cazul copilului cu handicap, ori în concediu de acomodare în vederea adopției constituie, potrivit legii, atât vechime în magistratură, cât și vechime în funcția de judecător sau procuror. (la 08-11-2016, Alineatul (3) din Articolul 24^1 , Capitolul VI a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.189 din 6 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 891 din 08 noiembrie 2016 ) (4) Instanțele și parchetele au obligația să comunice de îndată la Consiliul Superior al Magistraturii orice întrerupere a vechimii în activitatea de judecător sau procuror. (la 25-06-2007, Art. 24^1 a fost introdus de pct. 12 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 422 din 14 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 421 din 25 iunie 2007. )  +  Articolul 25Evidența efectuării concediilor prevăzute în prezentul regulament va fi ținută de primii-grefieri ori de grefierii-șefi ai instanțelor judecătorești sau, după caz, ai parchetelor de pe lângă acestea ori de conducătorii compartimentelor din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii.  +  Articolul 26Prezentul regulament se aplică și magistraților-asistenți de la Înalta Curte de Casație și Justiție, personalului de specialitate juridică asimilat magistraților din aparatul propriu al Consiliului Superior al Magistraturii, Ministerului Public, Institutului Național al Magistraturii și Școlii Naționale de Grefieri.------