REGLEMENTĂRI CONTABILE din 16 decembrie 2010 (*republicate*)conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aplicabile instituțiilor de credit
EMITENT
 • BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI
 • Publicate în  MONITORUL OFICIAL nr. 96 bis din 10 februarie 2020  Notă
  Aprobate prin ORDINUL nr. 27 din 16 decembrie 2010, republicat, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 96 din 10 februarie 2020.
   +  Capitolul I DISPOZIȚII GENERALE1. (1) Prezentele reglementări prevăd reguli de întocmire, aprobare, auditare statutară și publicare a situațiilor financiare anuale și a situațiilor financiare anuale consolidate, reguli de întocmire, aprobare și auditare a situațiilor financiare interimare, așa cum sunt definite la pct. 44, ale băncilor persoane juridice române, organizațiilor cooperatiste de credit, băncilor de economisire și creditare în domeniul locativ, băncilor de credit ipotecar, sucursalelor din România ale instituțiilor de credit străine, sucursalelor din străinătate ale instituțiilor de credit, persoane juridice române, denumite în continuare instituții de credit, precum și regulile de înregistrare în contabilitatea instituțiilor de credit a operațiunilor economico-financiare efectuate, planul de conturi aplicabil instituțiilor de credit, precizări privind documentele, formularele și registrele de contabilitate, precum și normele de întocmire și utilizare a acestora.(2) Prevederile IFRS se aplică la recunoașterea, clasificarea, evaluarea și înregistrarea în contabilitate a operațiunilor economico-financiare efectuate de instituțiile de credit, precum și la prezentarea și descrierea elementelor și operațiunilor reflectate în situațiile financiare.2. (1) Răspunderea pentru organizarea și ținerea contabilității, în conformitate cu prevederile Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, revine administratorului sau altei persoane care are obligația gestionării instituției de credit.(2) În acest scop, persoanele prevăzute la alineatul precedent trebuie să asigure, potrivit legii, condițiile necesare pentru: întocmirea documentelor justificative privind operațiile economice; organizarea și ținerea corectă și la zi a contabilității; organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de activ, datorii, capitaluri proprii și elementelor înregistrate în conturi în afara bilanțului, precum și valorificarea rezultatelor acesteia; respectarea regulilor de întocmire a situațiilor financiare, publicarea și depunerea la termen a acestora la autoritățile competente; păstrarea documentelor justificative, a registrelor și situațiilor financiare și organizarea contabilității de gestiune adaptată la specificul instituției de credit.3. Documentele oficiale de prezentare a situației economico-financiare a instituțiilor de credit sunt situațiile financiare anuale.4. (1) Contabilitatea se ține în limba română și în moneda națională. Contabilitatea operațiunilor efectuate în valută se ține atât în moneda națională, cât și în valută.(2) Prin valută se înțelege altă monedă decât leul.(3) Subunitățile fără personalitate juridică, care aparțin instituțiilor de credit, persoane juridice române, organizează și conduc contabilitatea proprie la nivel de balanță de verificare, dacă sunt împuternicite în acest sens de către conducerea instituției de credit, fără a întocmi situații financiare, astfel încât aceasta să permită determinarea informațiilor și a obligațiilor prevăzute de lege, iar persoanele juridice cărora le aparțin să poată întocmi situații financiare anuale.(4) Instituțiile de credit care au subunități fără personalitate juridică organizează și conduc contabilitatea astfel încât să fie disponibile informațiile necesare privind activitatea desfășurată de aceste subunități.(5) În înțelesul prezentelor reglementări, prin subunități fără personalitate juridică, care aparțin instituțiilor de credit persoane juridice române, se înțelege sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică, înființate potrivit legii.5. În situația instituțiilor de credit administrate în sistem dualist, referirile din cadrul prezentelor reglementări la "administratori" și "consiliu de administrație" se vor citi ca referiri la "membrii directoratului" și, respectiv, "directorat".6. Documentul care conține situațiile financiare trebuie să precizeze denumirea instituției de credit raportoare, precum și informații referitoare la:a) registrul comerțului la care este păstrat dosarul instituției de credit, împreună cu numărul de înmatriculare al instituției de credit în registrul în cauză;b) forma juridică a instituției de credit, adresa sediului social și, după caz, faptul că instituția de credit este în lichidare.  +  Capitolul II PREVEDERI REFERITOARE LA SITUAȚIILE FINANCIARE ANUALE (INDIVIDUALE) ALE INSTITUȚIILOR DE CREDIT  +  Secţiunea 1 Elaborarea situațiilor financiare anuale7. Fiecare instituție de credit are obligația să întocmească situații financiare anuale.8. Întocmirea situațiilor financiare anuale de către instituțiile de credit se va face în conformitate cu cerințele IFRS.9. Notele explicative vor trebui să furnizeze cel puțin următoarele informații, dacă acestea nu sunt cerute de IFRS:a) denumirea și sediul social ale fiecăreia dintre entitățile în care instituția deține fie direct, fie printr-o persoană care acționează în nume propriu, dar în contul instituției, un interes de participare, prezentând: proporția de capital deținută, valoarea capitalului și rezervelor, precum și profitul sau pierderea entității respective pentru ultimul exercițiu financiar pentru care au fost aprobate situațiile financiare anuale. Informațiile privind capitalul, rezervele și profitul sau pierderea entității în care se deține interesul de participare pot fi omise dacă entitatea în cauză nu își publică bilanțul și nu este controlată de către instituție sau sunt de natură a cauza un prejudiciu grav oricăreia dintre entitățile la care se referă. Orice astfel de omisiune este prezentată în notele explicative la situațiile financiare;b) denumirea, sediul principal sau sediul social și forma juridică ale fiecăreia dintre entitățile la care instituția de credit este asociat cu răspundere nelimitată. Aceste informații pot fi omise dacă sunt doar de o importanță neglijabilă în sensul prevederilor din prezentele reglementări;c) denumirea și sediul social ale entității care întocmește situațiile financiare anuale consolidate ale celui mai mare grup de entități din care face parte instituția de credit în calitate de filială;d) denumirea și sediul social ale entității care întocmește situațiile financiare anuale consolidate ale celui mai mic grup de entități din care face parte instituția de credit în calitate de filială și care este, de asemenea, inclusă în grupul de entități prevăzut la lit. c);e) locul de unde pot fi obținute copii ale situațiilor financiare anuale consolidate prevăzute la lit. c) și d), cu condiția ca acestea să fie disponibile;f) numărul mediu de persoane angajate în cursul exercițiului financiar, defalcat pe categorii și, dacă acestea nu sunt prezentate distinct în contul de profit sau pierdere, cheltuielile cu angajații aferente exercițiului financiar, defalcate după cum urmează:f.1) Salarii și indemnizații;f.2) Cheltuieli cu asigurările sociale, din care:f.2.1) cheltuieli aferente pensiilor;g) suma indemnizațiilor acordate în exercițiul financiar membrilor organelor de administrație, conducere și de supraveghere în virtutea responsabilităților acestora, precum și orice angajamente generate sau asumate privind pensiile pentru foștii membri ai acestor organe, indicându-se valoarea totală a angajamentelor pentru fiecare categorie;h) valoarea avansurilor și creditelor acordate de către instituția de credit membrilor organelor de administrare, conducere sau supraveghere, precum și angajamentele luate în contul acestor persoane cu titlu de garanție de orice tip. Aceste informații trebuie să fie furnizate în mod global pentru fiecare categorie în parte.  +  Secţiunea 2 Semnarea situațiilor financiare anuale10. Situațiile financiare anuale sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând și numele în clar al acestora, calitatea persoanei care a întocmit situațiile financiare anuale și numărul de înregistrare în organismul profesional, dacă este cazul.11. Calitatea persoanei care a întocmit situațiile financiare anuale se completează astfel:a) directorul economic, contabilul-șef sau altă persoană desemnată prin decizie scrisă de administrator;b) persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România.  +  Secţiunea 3 Raportul administratorilor12. (1) Consiliul de administrație elaborează pentru fiecare exercițiu financiar un raport, denumit în continuare raportul administratorilor, care cuprinde cel puțin o prezentare fidelă a dezvoltării și performanței activităților instituției de credit și a poziției sale financiare, împreună cu o descriere a principalelor riscuri și incertitudini cu care se confruntă.(2) Prezentarea de mai sus este o analiză echilibrată și cuprinzătoare a dezvoltării și performanței activităților instituției de credit și a poziției sale financiare, corelată cu dimensiunea și complexitatea activităților.(3) În măsura în care este necesar pentru a înțelege dezvoltarea instituției de credit, performanța sau poziția sa financiară, analiza cuprinde indicatori financiari și, atunci când este cazul, indicatori nefinanciari-cheie de performanță, relevanți pentru activități specifice, inclusiv informații despre aspecte privind mediul înconjurător și angajații.(4) În furnizarea analizei sale, raportul administratorilor include, atunci când este cazul, referiri și explicații suplimentare privind sumele raportate în situațiile financiare anuale.13. Raportul administratorilor oferă, de asemenea, informații despre:a) dezvoltarea previzibilă a instituției de credit;b) activitățile din domeniul cercetării și dezvoltării;c) informații privind achizițiile propriilor acțiuni, și anume:c.1) motivele achizițiilor efectuate în cursul exercițiului financiar;c.2) numărul și valoarea nominală sau, în absența acesteia, echivalentul contabil al acțiunilor achiziționate și înstrăinate în cursul exercițiului financiar și proporția din capitalul subscris pe care acestea o reprezintă;c.3) în cazul achiziției și înstrăinării cu titlu oneros, contravaloarea acțiunilor;c.4) numărul și valoarea nominală sau, în absența acesteia, echivalentul contabil al tuturor acțiunilor achiziționate și deținute de instituția de credit și proporția din capitalul subscris pe care acestea o reprezintă;d) existența de sucursale ale instituției de credit;e) utilizarea de către instituția de credit de instrumente financiare, în cazul în care sunt semnificative pentru evaluarea activelor sale, datoriilor, poziției financiare și a profitului sau pierderii:e.1) obiectivele și politicile instituției de credit în materie de gestiune a riscului financiar, inclusiv politica sa de acoperire împotriva riscurilor pentru fiecare tip major de tranzacție previzionată pentru care se utilizează contabilitatea de acoperire împotriva riscurilor, șie.2) expunerea instituției de credit la riscul de preț, riscul de credit, riscul de lichiditate și la riscul fluxului de trezorerie.14. (1) Entitățile de interes public care, la data bilanțului, depășesc criteriul de a avea un număr mediu de 500 de angajați în cursul exercițiului financiar includ în raportul administratorilor o declarație nefinanciară care conține informații, în măsura în care acestea sunt necesare pentru înțelegerea dezvoltării, performanței și poziției entității și a impactului activității sale, privind cel puțin aspectele de mediu, sociale și de personal, respectarea drepturilor omului și combaterea corupției și a dării de mită, inclusiv:a) o descriere succintă a modelului de afaceri al entității;b) o descriere a politicilor adoptate de entitate în legătură cu aceste aspecte, inclusiv a procedurilor de diligență necesară aplicate;c) rezultatele politicilor respective;d) principalele riscuri legate de aceste aspecte care decurg din operațiunile entității, inclusiv, atunci când este relevant și proporțional, relațiile sale de afaceri, produsele sau serviciile sale care ar putea avea un impact negativ asupra domeniilor respective și modul în care entitatea gestionează riscurile respective;e) indicatori-cheie de performanță nefinanciară relevanți pentru activitatea specifică a entității.(2) Dacă entitatea nu pune în aplicare politici în ceea ce privește unul sau mai multe dintre aspectele menționate la alin. (1), declarația nefinanciară oferă o explicație clară și motivată cu privire la această opțiune.(3) Declarația nefinanciară menționată la alin. (1) conține, de asemenea, după caz, trimiteri și explicații suplimentare privind sumele raportate în situațiile financiare anuale.(4) Informațiile referitoare la evoluții iminente sau aspecte în curs de negociere pot fi omise în cazurile excepționale în care, potrivit avizului justificat în mod corespunzător al membrilor organelor de administrație, conducere și supraveghere, care acționează în limitele competențelor conferite de legislația națională și au o răspundere colectivă pentru avizul respectiv, prezentarea acestor informații ar aduce prejudicii grave poziției comerciale a entității, cu condiția ca aceste omisiuni să nu împiedice o înțelegere corectă și echilibrată a dezvoltării, performanței și poziției entității și a impactului activității sale.(5) Pentru prezentarea informațiilor menționate la alin. (1), entitățile se pot baza pe cadrul de reglementare stabilit la nivel național, al Uniunii Europene sau la nivel internațional, cu precizarea explicită a acestora.(6) Se consideră că entitățile care îndeplinesc obligația prevăzută la alin. (1) și-au îndeplinit obligația legată de analiza informațiilor nefinanciare prevăzută la pct. 12 alin. (3).(7) O entitate care este filială este exonerată de obligația prevăzută la alin. (1) dacă entitatea respectivă și filialele sale sunt incluse în raportul consolidat al administratorilor întocmit la nivelul unei alte entități, în conformitate cu prevederile pct. 32.(8) Auditorul statutar sau firma de audit are obligația de a verifica dacă s-a furnizat declarația nefinanciară menționată la alin. (1).15. (1) O instituție de credit ale cărei valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată, astfel cum aceasta este definită în legislația în vigoare privind piața de capital, va include în raportul administratorilor o declarație referitoare la guvernanța corporativă. Această declarație va fi inclusă ca o secțiune distinctă a raportului administratorilor și va cuprinde cel puțin următoarele informații:a) o trimitere la elementele următoare, după caz:a.1) codul de guvernanță corporativă care se aplică instituției de credit și/sau codul de guvernanță corporativă pe care instituția de credit a decis în mod voluntar să-l aplice. Instituția de credit va indica totodată locul unde sunt disponibile public textele pertinente; și/saua.2) toate informațiile relevante referitoare la practicile de guvernanță corporativă aplicate în plus față de cerințele legislației naționale. În acest caz, instituția de credit va face publice detaliile practicilor sale de guvernanță corporativă;b) în măsura în care, potrivit legislației naționale, instituția de credit se îndepărtează de la codul de guvernanță corporativă care i se aplică sau pe care a ales să-l aplice, o explicație a acesteia privind părțile din cod pe care nu le aplică și motivele neaplicării. În situația în care instituția de credit a decis să nu aplice nicio prevedere a unui cod de guvernanță corporativă, la care se face referire la lit. a.1), aceasta va explica motivele pentru care a decis de o asemenea manieră;c) o descriere a principalelor caracteristici ale controlului intern și sistemelor de gestionare a riscurilor, în relație cu procesul de raportare financiară;d) în cazul instituțiilor de credit ale căror valori mobiliare - în totalitate sau o parte din aceste titluri - sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată și ale căror valori mobiliare fac obiectul unei oferte publice de preluare, astfel cum aceasta este definită în legislația în vigoare privind piața de capital:d.1) deținerile semnificative directe și indirecte de acțiuni (inclusiv deținerile indirecte prin structuri piramidale și dețineri încrucișate de acțiuni, așa cum acestea sunt definite în reglementările în vigoare privind piața de capital);d.2) deținătorii oricăror valori mobiliare cu drepturi speciale de control și o descriere a acestor drepturi;d.3) orice restricții privind drepturile de vot, cum ar fi limitările drepturilor de vot ale deținătorilor unui procent stabilit sau număr de voturi, termenele de exercitare a drepturilor de vot sau sistemele prin care, cooperând cu instituția de credit, drepturile financiare atașate valorilor mobiliare sunt separate de deținerea de valori mobiliare;d.4) regulile care prevăd numirea sau înlocuirea membrilor consiliului de administrație și modificarea actelor constitutive ale instituției de credit;d.5) competențele membrilor consiliului de administrație și, în special, cele referitoare la emiterea sau răscumpărarea de valori mobiliare;e) modul de desfășurare a adunării generale a acționarilor sau asociaților și atribuțiile cheie ale acesteia, ca și o descriere a drepturilor acționarilor sau asociaților și a modului în care acestea pot fi exercitate;f) structura și modul de operare a organelor de administrație, conducere și supraveghere și ale comitetelor acestora;g) o descriere a politicii de diversitate aplicate în ceea ce privește organele de administrație, conducere și supraveghere ale instituției de credit referitor la aspecte cum ar fi, de exemplu, vârsta, genul sau educația și experiența profesională, obiectivele acestei politici de diversitate, modul în care a fost pusă în aplicare și rezultatele în perioada de raportare. Dacă nu se aplică o astfel de politică, declarația conține o explicație în acest sens.(2) Membrii organelor de administrație, conducere și supraveghere ale instituției de credit au obligația colectivă de a asigura că situațiile financiare anuale și raportul administratorilor sunt întocmite și publicate în conformitate cu legislația națională.(3) Auditorul statutar sau firma de audit își exprimă avizul referitor la informațiile pregătite în temeiul alin. (1) lit. c) și d) și verifică dacă au fost prezentate informațiile menționate la alin. (1) lit. a), b), e), f) și g).(4) În scopul de a îmbunătăți și mai mult transparența pentru acționari, investitori și alte părți interesate și în plus față de informațiile cu privire la elementele menționate la alin. (1), instituțiile de credit ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată, trebuie să descrie modul în care au aplicat recomandările codului de guvernanță corporativă relevant cu privire la subiectele de maximă importanță pentru acționari.(5) Informațiile menționate trebuie să fie suficient de clare, precise și exhaustive pentru a permite acționarilor, investitorilor și altor părți interesate să dobândească o bună înțelegere a modului în care este administrată instituția de credit ale cărei valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată. În plus, trebuie să se facă referire la caracteristicile și situația specifică a instituției de credit, cum ar fi mărimea, structura instituției de credit sau structura acționariatului sau orice alte caracteristici relevante.(6) În scopul de a facilita accesul pentru acționari, investitori și alte părți interesate, instituțiile de credit ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată, trebuie să pună la dispoziție periodic, pe site-urile lor, informațiile menționate la prezentul punct și să includă o trimitere către site în raportul administratorilor, chiar dacă acestea oferă deja informații prin alte mijloace precizate în prezentele reglementări.16. (1) În caz de abatere de la recomandările codului de guvernanță corporativă sub incidența căruia se află sau pe care au decis să îl aplice în mod voluntar, instituțiile de credit ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată, trebuie să indice în mod clar de la ce recomandări specifice s-au abătut și, pentru fiecare abatere în parte de la o recomandare individuală:a) să explice în ce mod s-a abătut instituția de credit de la o recomandare;b) să descrie motivele abaterii;c) să descrie modul în care a fost luată decizia de a se abate de la recomandare în cadrul instituției de credit;d) dacă abaterea este limitată în timp, să explice când preconizează instituția de credit că se va conforma cu o anumită recomandare;e) să descrie, dacă este cazul, măsura luată în locul conformării și să explice în ce fel măsura respectivă atinge obiectivul care stă la baza recomandării specifice sau a codului în ansamblu ori să clarifice modul în care contribuie la o bună guvernanță corporativă a instituției de credit.(2) Informațiile menționate la alin. (1) trebuie să fie suficient de clare, exacte și complete astfel încât să permită acționarilor, investitorilor și altor părți interesate să evalueze consecințele care decurg din abaterea de la o anumită recomandare. Acestea trebuie să se refere și la caracteristicile și situația specifică a instituției de credit, cum ar fi mărimea, structura instituției de credit sau structura acționariatului sau orice alte caracteristici relevante.(3) Explicațiile pentru abateri trebuie să fie clar prezentate în declarația de guvernanță corporativă, astfel încât să fie ușor de găsit de către acționari, investitori și alte părți interesate. Acest lucru ar putea fi realizat, de exemplu, urmând aceeași ordine a recomandărilor ca și în codul relevant sau prin gruparea tuturor explicațiilor privind abaterea din aceeași secțiune din declarația de guvernanță corporativă, atât timp cât metoda utilizată este explicată clar.17. Raportul administratorilor se aprobă de consiliul de administrație și se semnează în numele acestuia de președintele consiliului.  +  Secţiunea 4 Auditarea statutară a situațiilor financiare anuale18. (1) Situațiile financiare anuale ale instituțiilor de credit sunt auditate de către auditorul statutar sau firma de audit, potrivit legii.(2) Auditorul statutar sau firma de audit își exprimă, de asemenea, o opinie privind coerența raportului administratorilor cu situațiile financiare pentru același exercițiu financiar și întocmirea raportului administratorilor în conformitate cu cerințele legale aplicabile.(3) Auditorul statutar sau firma de audit declară dacă, pe baza cunoașterii și a înțelegerii dobândite în cursul auditului cu privire la instituția de credit și la mediul acesteia, au identificat informații eronate semnificative prezentate în raportul administratorilor, indicând natura acestor informații eronate.(4) Prevederile prezentului punct nu se aplică în cazul declarației nefinanciare menționate la pct. 14 alin. (1).19. (1) Raportul auditorului statutar sau firmei de audit cuprinde:a) menționarea situațiilor financiare anuale care fac obiectul auditului statutar, împreună cu cadrul de raportare financiară care a fost aplicat la întocmirea acestora;b) o descriere a ariei auditului statutar, respectiv a standardelor de audit conform cărora a fost efectuat auditul statutar;c) o opinie de audit care exprimă în mod clar opinia auditorului statutar sau firmei de audit potrivit căreia respectivele situații financiare oferă o imagine fidelă conform cadrului relevant de raportare financiară și, după caz, dacă situațiile financiare anuale respectă cerințele legale; opinia de audit este fără rezerve, cu rezerve, o opinie contrară sau, dacă auditorul statutar sau firma de audit nu a fost în măsură să exprime o opinie de audit, imposibilitatea exprimării unei opinii;d) o referire la aspectele asupra cărora auditorul statutar sau firma de audit atrage atenția, printr-un paragraf distinct, fără ca opinia de audit să fie cu rezerve;e) opinia și declarația menționate la pct. 18 alin. (2) și (3).(2) Raportul de audit se semnează și se datează de către auditorul statutar. În cazul în care situațiile financiare anuale sunt auditate statutar de către firme de audit, raportul se semnează cel puțin de către auditorul/auditorii statutar(i) care a(u) efectuat auditul în numele firmelor de audit și se datează.20. (1) În notele explicative la situațiile financiare, instituțiile de credit prezintă, pe lângă informațiile cerute de IFRS, totalul onorariilor aferente exercițiului financiar percepute de fiecare auditor statutar sau firmă de audit pentru auditul statutar al situațiilor financiare anuale și totalul onorariilor percepute de fiecare auditor statutar sau firmă de audit pentru alte servicii de asigurare, pentru servicii de consultanță fiscală și pentru alte servicii decât cele de audit.(2) Filialele care sunt consolidate în situațiile financiare ale unui grup, întocmite conform prezentelor reglementări, sunt scutite de la obligația prezentării informațiilor menționate la alin. (1), cu condiția ca aceste informații să fie furnizate în notele explicative la situațiile financiare anuale consolidate.(3) În cazul unui grup, informațiile menționate la alin. (1) se prezintă nu numai în ceea ce privește auditorul grupului, dar și pentru fiecare auditor sau firmă de audit implicat(ă) în auditul grupului. Dacă un auditor sau o firmă de audit a auditat mai multe entități din grup, totalul onorariilor financiare percepute de fiecare auditor statutar sau firmă de audit se poate prezenta pe o bază agregată, în notele explicative la situațiile financiare anuale consolidate.  +  Secţiunea 5 Aprobarea, depunerea și publicarea situațiilor financiare anuale21. Situațiile financiare anuale se întocmesc și se publică, potrivit legii, în limba română și în moneda națională.22. Situațiile financiare anuale și raportul administratorilor pentru exercițiul financiar în cauză sunt supuse aprobării adunării generale a acționarilor sau asociaților, potrivit legislației în vigoare. Acestea vor fi însoțite și de raportul de audit semnat de persoana responsabilă, potrivit legii.23. Un exemplar al situațiilor financiare anuale, aprobate în mod corespunzător, împreună cu un exemplar al raportului administratorilor pentru exercițiul financiar respectiv, și un exemplar al raportului auditorului statutar sau firmei de audit vor fi trimise de instituția de credit în termen de 130 zile de la încheierea exercițiului financiar la Banca Națională a României. Situațiile financiare anuale vor fi trimise la Banca Națională a României - Direcția Supraveghere, însoțite de balanța de verificare a conturilor sintetice pentru sfârșitul exercițiului financiar, atât în format letric cât și electronic.24. În cazul organizațiilor cooperatiste de credit, documentele menționate la pct. 23 se depun astfel:a) la casa centrală a cooperativelor de credit se depun situațiile financiare anuale întocmite de cooperativele de credit afiliate, însoțite de raportul auditorului statutar sau firmei de audit și de raportul administratorilor;b) la Direcția Supraveghere din cadrul Băncii Naționale a României se depun situațiile financiare anuale, însoțite de raportul auditorului statutar sau firmei de audit, raportul administratorilor, precum și de balanța de verificare a conturilor sintetice pentru sfârșitul exercițiului financiar, întocmite de casele centrale ale cooperativelor de credit, care să reflecte operațiunile proprii, precum și cele care să reflecte operațiunile rețelei cooperatiste de credit.25. Situațiile financiare anuale, aprobate în mod corespunzător, împreună cu raportul administratorilor și raportul de audit semnat de persoana responsabilă, potrivit legii, se publică în conformitate cu legislația în vigoare.26. Ori de câte ori situațiile financiare anuale și raportul administratorilor se publică în întregime, acestea trebuie să fie reproduse în forma și conținutul pe baza cărora auditorul statutar sau firma de audit și-a întocmit raportul lor. Acestea trebuie să fie însoțite de textul complet al raportului de audit statutar.27. Dacă situațiile financiare anuale nu se publică în întregime, trebuie să se indice faptul că versiunea publicată este o formă prescurtată și trebuie să se facă trimitere la oficiul registrului comerțului la care au fost depuse situațiile financiare anuale. În cazul în care situațiile financiare anuale nu au fost încă depuse, acest lucru trebuie prezentat. Raportul de audit statutar nu se publică, dar se menționează dacă a fost exprimată o opinie de audit fără rezerve, cu rezerve sau contrară, sau dacă auditorul statutar sau firma de audit nu a fost în măsură să exprime o opinie de audit. De asemenea, se menționează dacă raportul de audit statutar face referire la aspecte asupra cărora auditorul statutar sau firma de audit atrage atenția printr-un paragraf distinct, fără ca opinia de audit să fie cu rezerve.28. Situațiile financiare anuale întocmite de instituțiile de credit trebuie să fie publicate în fiecare stat membru al Uniunii Europene în care respectivele instituții de credit au sucursale. Aceste state membre ale Uniunii Europene pot cere ca publicarea documentelor în cauză să se facă în limba lor oficială.  +  Capitolul III PREVEDERI REFERITOARE LA SITUAȚIILE FINANCIARE ANUALE CONSOLIDATE  +  Secţiunea 1 Elaborarea situațiilor financiare consolidate29. Întocmirea situațiilor financiare consolidate de către instituțiile de credit se va face în conformitate cu cerințele IFRS.30. Notele explicative la situațiile financiare consolidate trebuie să furnizeze cel puțin următoarele informații, dacă acestea nu sunt cerute de IFRS:a) denumirile și sediile sociale ale entităților incluse în consolidare;b) proporția de capital deținută în entitățile incluse în consolidare, altele decât societatea - mamă, de către entitățile incluse în consolidare sau de către persoanele ce acționează în nume propriu, dar în contul acestor entități;c) criteriile/cerințele IFRS pe baza cărora a fost efectuată consolidarea;d) informațiile prevăzute la lit. a) și b) trebuie prezentate cu privire la entitățile excluse din consolidare, precum și explicații cu privire la aplicarea excluderii;e) denumirile și sediile sociale ale entităților asociate, respectiv controlate în comun, incluse în consolidare prin metoda punerii în echivalență, precum și proporția de capital al acestora deținută de entitățile incluse în consolidare sau de persoane ce acționează în nume propriu, dar în contul acestor entități;f) denumirile și sediile sociale ale entităților, altele decât cele menționate la lit. a) și e), în care entitățile incluse în consolidare dețin, direct sau prin intermediul unor persoane care acționează în nume propriu, dar în contul acestor entități, un interes de participare, cu indicarea proporției de capital deținută, a valorii capitalului și rezervelor și a profitului sau pierderii entității respective pentru ultimul exercițiu financiar pentru care s-au întocmit situații financiare; informațiile privind capitalul și rezervele, precum și profitul sau pierderea pot fi omise dacă entitatea în cauză nu își publică situațiile financiare.g) numărul mediu de angajați în cursul exercițiului financiar, defalcat pe categorii și, dacă acestea nu sunt prezentate distinct în contul de profit și pierdere, cheltuielile cu angajații aferente exercițiului financiar, defalcate pe salarii și indemnizații, cheltuieli cu asigurările sociale și cheltuieli cu pensiile;h) la prezentarea indemnizațiilor și avansurilor și creditelor acordate membrilor organelor de administrație, conducere și de supraveghere, se prezintă numai sumele acordate membrilor organelor respective ale societății-mamă, de către societatea-mamă și de filialele sale, indiferent dacă aceste filiale au fost sau nu incluse în consolidare.  +  Secţiunea 2 Semnarea situațiilor financiare anuale consolidate31. Prevederile pct. 10 și 11 din prezentele reglementări se aplică și situațiilor financiare anuale consolidate.  +  Secţiunea 3 Raportul consolidat al administratorilor32. (1) Raportul consolidat al administratorilor cuprinde, pe lângă informațiile prevăzute de alte dispoziții ale prezentelor reglementări, cel puțin informațiile cerute conform punctelor 12, 13 și 15, ținând cont de ajustările esențiale care decurg din caracteristicile specifice ale unui raport consolidat al administratorilor comparativ cu un raport al administratorilor, într-un mod care să faciliteze evaluarea poziției instituțiilor de credit incluse în consolidare, luate în ansamblu.(2) Se aplică următoarele ajustări ale informațiilor prevăzute la pct. 12, 13 și 15:a) la prezentarea de detalii privind acțiunile proprii deținute, raportul consolidat al administratorilor indică numărul și valoarea nominală sau, în absența unei valori nominale, echivalentul contabil al tuturor acțiunilor societății-mamă deținute de ea însăși, de filiale ale acesteia sau de o persoană care acționează în nume propriu, dar în contul oricăreia dintre aceste entități;b) în ceea ce privește informațiile referitoare la sistemele de control intern și de gestionare a riscurilor, declarația privind guvernanța corporativă face trimitere la principalele caracteristici ale acestor sisteme pentru instituțiile de credit incluse în consolidare, luate în ansamblu.(3) Atunci când se solicită un raport consolidat al administratorilor, pe lângă raportul administratorilor, cele două rapoarte pot fi prezentate sub forma unui raport unic.33. (1) Entitățile de interes public care sunt societăți - mamă și care, la data bilanțului pe o bază consolidată, depășesc criteriul de a avea un număr mediu de 500 angajați în cursul exercițiului financiar, includ în raportul consolidat al administratorilor o declarație nefinanciară consolidată care conține informații, în măsura în care acestea sunt necesare pentru înțelegerea dezvoltării, performanței și poziției grupului și a impactului activității sale, privind cel puțin aspectele de mediu, sociale și de personal, respectarea drepturilor omului, combaterea corupției și a dării de mită, inclusiv:a) o descriere succintă a modelului de afaceri al grupului;b) o descriere a politicilor adoptate de grup în legătură cu aceste aspecte, inclusiv a procedurilor de diligență necesară aplicate;c) rezultatele politicilor respective;d) principalele riscuri legate de aceste aspecte care decurg din operațiunile grupului, inclusiv, atunci când este relevant și proporțional, relațiile de afaceri, produsele sau serviciile sale care ar putea avea un impact negativ asupra domeniilor respective și modul în care grupul gestionează riscurile respective;e) indicatori - cheie de performanță nefinanciară relevanți pentru activitatea specifică a entității.(2) Dacă grupul nu pune în aplicare politici în ceea ce privește unul sau mai multe dintre aspectele menționate la alin. (1), declarația nefinanciară consolidată oferă o explicație clară și motivată în acest sens.(3) Declarația nefinanciară consolidată menționată la alin. (1) conține, de asemenea, după caz, trimiteri și explicații suplimentare privind sumele raportate în situațiile financiare consolidate.(4) Informațiile referitoare la evoluții iminente sau aspecte în curs de negociere pot fi omise în cazurile excepționale în care, potrivit avizului justificat în mod corespunzător al membrilor organelor de administrație, conducere și supraveghere, care acționează în limitele competențelor conferite de legislația națională și au o răspundere colectivă pentru avizul respectiv, prezentarea acestor informații ar aduce prejudicii grave poziției comerciale a grupului, cu condiția ca aceste omisiuni să nu împiedice o înțelegere corectă și echilibrată a dezvoltării, performanței și poziției grupului și a impactului activității sale.(5) Pentru prezentarea informațiilor menționate la alin. (1), societatea - mamă se poate baza pe cadrul de reglementare stabilit la nivel național, al Uniunii Europene sau la nivel internațional, cu precizarea explicită a acestora.(6) Se consideră că o societate - mamă care îndeplinește obligația prevăzută la alin. (1) și-a îndeplinit obligația legată de analiza informațiilor nefinanciare prevăzută la pct. 12 alin. (3) și la pct. 32.(7) O societate - mamă care este de asemenea filială este exonerată de obligația prevăzută la alin. (1) dacă societatea - mamă exonerată respectivă și filialele sale sunt incluse în raportul consolidat al administratorilor întocmit la nivelul unei alte entități, în conformitate cu prevederile pct. 32.(8) Auditorul statutar sau firma de audit are obligația de a verifica dacă s-a furnizat declarația nefinanciară consolidată menționată la alin. (1).34. Membrii organelor de administrație, conducere și supraveghere ale instituțiilor de credit care întocmesc situații financiare consolidate și raport consolidat al administratorilor au obligația colectivă de a asigura că situațiile financiare consolidate și raportul consolidat al administratorilor sunt întocmite și publicate în conformitate cu cerințele prezentelor reglementări.  +  Secţiunea 4 Auditarea statutară a situațiilor financiare anuale consolidate35. (1) Situațiile financiare anuale consolidate ale instituțiilor de credit sunt auditate de către auditorul statutar sau firma de audit, potrivit legii.(2) Auditorul statutar sau firma de audit își exprimă, de asemenea, o opinie privind coerența raportului consolidat al administratorilor cu situațiile financiare anuale consolidate pentru același exercițiu financiar și întocmirea raportului consolidat al administratorilor în conformitate cu cerințele legale aplicabile.(3) Auditorul statutar sau firma de audit declară dacă, pe baza cunoașterii și a înțelegerii dobândite în cursul auditului cu privire la instituția de credit și la mediul acesteia, au identificat informații eronate semnificative prezentate în raportul consolidat al administratorilor, indicând natura acestor informații eronate.(4) Prevederile prezentului punct nu se aplică în cazul declarației nefinanciare consolidate menționate la pct. 33 alin. (1).36. Raportul auditorului statutar sau firmei de audit cuprinde:a) o introducere care identifică cel puțin situațiile anuale consolidate care fac obiectul auditului statutar, împreună cu cadrul de raportare financiară care a fost aplicat la întocmirea acestora;b) o descriere a ariei auditului statutar care identifică cel puțin standardele de audit conform cărora a fost efectuat auditul statutar;c) o opinie de audit care exprimă în mod clar opinia auditorului statutar sau firmei de audit potrivit căreia situațiile anuale consolidate oferă o imagine fidelă conform cadrului relevant de raportare financiară și, după caz, dacă situațiile anuale consolidate respectă cerințele legale; opinia de audit este fără rezerve, cu rezerve, o opinie contrară sau, dacă auditorul statutar sau firma de audit nu a fost în măsură să exprime o opinie de audit, imposibilitatea exprimării unei opinii;d) o referire la orice aspecte asupra cărora auditorul statutar sau firma de audit atrage atenția printr-un paragraf distinct, fără ca opinia de audit să fie cu rezerve;e) opinia și declarația menționate la pct. 35 alin. (2) și (3).37. Raportul de audit se semnează și se datează de către auditorul statutar. În cazul în care situațiile financiare anuale consolidate sunt auditate statutar de către firme de audit, raportul se semnează cel puțin de către auditorul/auditorii statutar(i) care a(u) efectuat auditul în numele firmelor de audit și se datează corespunzător de către aceștia.38. În cazul în care situațiile financiare anuale ale instituției de credit (societate-mamă) se atașează la situațiile financiare anuale consolidate, raportul auditorului statutar sau firmei de audit cerut de prezenta secțiune poate fi combinat cu raportul auditorului statutar sau firmei de audit asupra situațiilor financiare anuale ale instituției de credit (societate-mamă), prevăzut de prezentele reglementări.  +  Secţiunea 5 Aprobarea, semnarea și publicarea situațiilor financiare anuale consolidate39. Situațiile financiare anuale consolidate se întocmesc și se publică, potrivit legii, în limba română și în moneda națională.40. Situațiile financiare anuale consolidate și raportul administratorilor pentru exercițiul financiar în cauză sunt supuse aprobării adunării generale a acționarilor sau asociaților societății-mamă (instituție de credit), potrivit legislației în vigoare. Acestea vor fi însoțite și de raportul de audit semnat de persoana responsabilă, potrivit legii.41. Un exemplar al situațiilor financiare anuale consolidate, aprobate în mod corespunzător, împreună cu un exemplar al raportului administratorilor pentru exercițiul financiar respectiv, și un exemplar al raportului auditorului statutar sau firmei de audit vor fi trimise de instituția de credit care a întocmit situațiile financiare consolidate, în termenul prevăzut de lege, la Banca Națională a României - Direcția Supraveghere, atât în format letric cât și electronic.42. Situațiile financiare anuale consolidate, aprobate în mod corespunzător, împreună cu raportul consolidat al administratorilor și raportul de audit semnat de persoana responsabilă, potrivit legii, se publică de instituția de credit care a întocmit situațiile financiare anuale consolidate, în conformitate cu legislația în vigoare.43. Prevederile pct. 26 - 28 din prezentele reglementări se aplică și situațiilor financiare anuale consolidate.  +  Capitolul IV PREVEDERI REFERITOARE LA SITUAȚIILE FINANCIARE INTERIMARE44. În înțelesul prezentelor reglementări, situațiile financiare interimare reprezintă situații financiare cu scop special întocmite de instituțiile de credit în situația în care acestea au optat, potrivit legii, pentru repartizarea trimestrială de dividende.45. Instituțiile de credit întocmesc situațiile financiare interimare în conformitate cu prevederile IAS 34.46. Situațiile financiare interimare se întocmesc pe baza balanței de verificare în care sunt cuprinse rezultatele inventarierii.47. Situațiile financiare interimare sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând și numele în clar al acestora, calitatea persoanei care a întocmit situațiile financiare interimare și numărul de înregistrare în organismul profesional, dacă este cazul.48. Calitatea persoanei care a întocmit situațiile financiare interimare, se completează astfel:a) directorul economic, contabilul-șef sau altă persoană desemnată prin decizie scrisă de administrator;b) persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România.49. Situațiile financiare interimare sunt auditate de către auditorul statutar sau firma de audit, potrivit legii.50. (1) Situațiile financiare interimare se întocmesc în limba română și în moneda națională.(2) Situațiile financiare interimare, aprobate în mod corespunzător, împreună cu un extras din hotărârea adunării generale a acționarilor, un exemplar al raportului auditorului statutar sau firmei de audit și al balanței de verificare a conturilor sintetice, vor fi trimise de instituția de credit, în termen de 30 de zile de la aprobarea acestora de către adunarea generală a acționarilor, la Banca Națională a României - Direcția Supraveghere și la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice.  +  Capitolul V PREVEDERI SPECIFICE PRIVIND ÎNTOCMIREA ȘI PUBLICAREA DOCUMENTELOR CONTABILE DE CĂTRE SUCURSALELE DIN ROMÂNIA ALE INSTITUȚIILOR DE CREDIT STRĂINE  +  Secţiunea 1 Prevederi referitoare la sucursalele din România ale instituțiilor de credit cu sediul în alt Stat Membru al Uniunii Europene51. Sucursalele din România ale instituțiilor de credit cu sediul în alt Stat Membru al Uniunii Europene publică, cu respectarea prevederilor pct. 21 - 28 și 39 - 42 din prezentele reglementări, documentele instituției de credit străine de care aparțin, la care se face referire în aceste prevederi (situații financiare anuale, situații financiare consolidate, raportul administratorilor, raportul consolidat al administratorilor, opiniile auditorului statutar sau firmei de audit).52. Aceste documente trebuie întocmite și auditate potrivit dispozițiilor prevăzute, în conformitate cu reglementările comunitare, de legislația din Statul Membru în care instituția de credit își are sediul.53. Sucursalele din România ale instituțiilor de credit cu sediul în alt Stat Membru al Uniunii Europene nu vor publica situații financiare anuale referitoare la propria activitate.  +  Secţiunea 2 Prevederi referitoare la sucursalele din România ale instituțiilor de credit cu sediul într-un Stat Nemembru al Uniunii Europene54. Sucursalele din România ale instituțiilor de credit cu sediul într-un Stat Nemembru al Uniunii Europene, vor publica, în conformitate cu prevederile pct. 51 din prezentele reglementări, documentele menționate la punctul respectiv, întocmite și auditate statutar potrivit cerințelor legislației țării unde își au sediul.55. Când documentele în cauză sunt în conformitate sau echivalente cu documentele întocmite potrivit reglementărilor contabile comunitare și când condiția de reciprocitate, pentru instituțiile de credit din Statele Membre ale Uniunii Europene, este îndeplinită în Statul Nemembru în care este situat sediul social, se aplică prevederile pct. 53 din prezentele reglementări.56. În alte cazuri decât cel prevăzut la pct. 55 din prezentele reglementări, sucursalele respective vor publica situații financiare anuale referitoare la activitatea proprie.  +  Secţiunea 3 Limba de publicare57. Documentele prevăzute în prezentul Capitol vor fi publicate în limba română. În cazurile în care respectivele documente au fost întocmite într-o altă limbă, traducerea variantei publicate în limba română trebuie să fie una certificată.  +  Capitolul VI CONTABILITATEA OPERAȚIUNILOR BANCARE  +  Secţiunea 1 Operațiuni de trezorerie și interbancare58. Contabilitatea operațiunilor de trezorerie și operațiunilor interbancare asigură, în principal, evidența:a) operațiunilor de casă;b) operațiunilor de decontare cu Banca Națională a României privind conturile curente, conturile de depozit, precum și împrumuturile de refinanțare primite de la Banca Națională a României;c) operațiunilor prin conturile de corespondent, depozitelor, creditelor și împrumuturilor interbancare;d) operațiunilor interbancare reprezentând acorduri de răscumpărare și titluri date sau luate cu împrumut.59. Activele și datoriile financiare înregistrate în clasa 1 sunt evaluate la cost amortizat, în conformitate cu prevederile IFRS aplicabile.60. (1) Contabilitatea operațiunilor de casă se ține potrivit normelor proprii, emise cu respectarea reglementărilor Băncii Naționale a României. Cu ajutorul conturilor din grupa 10 "Casa și alte valori" se asigură evidența existenței și mișcării valorilor în casă (bancnote, monede și cecuri de călătorie), inclusiv a numerarului aflat în ghișeele automate de bancă (ATM-uri) și în automatele de schimb valutar (ASV-uri).(2) În contul "Casa" se înregistrează valoarea bancnotelor și monedelor românești și străine în circulație, utilizate de obicei pentru efectuarea de plăți, aflate în casieriile instituției de credit. Celelalte bancnote și monede sunt înregistrate în conturile de stocuri.(3) Cecurile de călătorie sunt instrumente de plată emise, de regulă, de organisme specializate, pentru o sumă fixă și într-o monedă determinată. Cecurile de călătorie au în general o valabilitate nelimitată în timp, sunt acceptate ca instrument de plată sau pot fi schimbate imediat în monedă locală.(4) Principalele operațiuni care se efectuează cu cecurile de călătorie sunt:a) emiterea cecurilor de călătorie și/sau darea lor în consignație pentru a fi vândute de către alte instituții de credit;b) primirea în consignație și vânzarea cecurilor de călătorie;c) cumpărarea cecurilor de călătorie de la clientelă, remiterea spre încasare și încasarea contravalorii acestora de la emitent.(5) Înregistrarea operațiunilor privind cecurile de călătorie în conturile de bilanț nu intervine decât în momentul vânzării sau cumpărării acestora, precum și în cadrul operațiunilor de decontare cu emitentul.(6) Cecurile de călătorie date și, respectiv, primite în consignație se înregistrează în alte conturi în afara bilanțului până la punerea lor în circulație.61. Contabilitatea operațiunilor de decontare cu Banca Națională a României se ține cu ajutorul conturilor curente deschise la Banca Națională a României, în conformitate cu reglementările legale aplicabile.62. Contabilitatea operațiunilor privind împrumuturile de refinanțare de la Banca Națională a României evidențiază împrumuturile colateralizate cu active eligibile pentru garantare, împrumuturi lombard și alte împrumuturi primite de instituțiile de credit, în baza reglementărilor legale aplicabile.63. (1) Contabilitatea decontărilor interbancare se ține cu ajutorul conturilor de corespondent (nostro și respectiv, loro), deschise în conformitate cu reglementările legale aplicabile și a convențiilor încheiate între instituțiile de credit.(2) În conturile de depozite interbancare se înregistrează depozitele la vedere, depozitele la termen, depozitele rambursabile după notificare și depozitele colaterale, evaluate la cost amortizat.(3) În conturile de depozite la vedere se înregistrează depozitele care corespund definiției de la pct. 9.1. al Anexei II Partea 2, Tabelul "Categorii de instrumente" din Regulamentul BCE/2013/33*1), cu excepția sumelor înregistrate în conturile curente deschise la Banca Națională a României și în conturile de corespondent.*1) Regulamentul (UE) nr. 1071/2013 al Băncii Centrale Europene din 24 septembrie 2013 privind bilanțul sectorului instituții financiare monetare (reformare) (BCE/2013/33)(4) În conturile de depozite la termen se înregistrează depozitele care corespund definiției de la pct. 9.2. al Anexei II Partea 2, Tabelul "Categorii de instrumente" din Regulamentul BCE/2013/33.(5) În conturile de depozite rambursabile după notificare se înregistrează depozitele care corespund definiției de la pct. 9.3. al Anexei II Partea 2, Tabelul "Categorii de instrumente" din Regulamentul BCE/2013/33.(6) Depozitele colaterale sunt constituite drept garanții sau pentru efectuarea unor operațiuni ulterioare, determinate.(7) Creditele și împrumuturile interbancare pot fi de pe o zi pe alta și la termen.(8) Creditele și împrumuturile de pe o zi pe alta sunt credite acordate sau împrumuturi primite, pe o perioadă de cel mult o zi lucrătoare.(9) Creditele și împrumuturile la termen sunt credite acordate sau împrumuturi primite, pentru care durata inițială este mai mare de o zi lucrătoare.(10) Contabilitatea operațiunilor interbancare reprezentând acorduri de răscumpărare și titluri date sau luate cu împrumut se realizează cu ajutorul conturilor 151 "Operațiuni repo și titluri date cu împrumut" și 152 "Operațiuni reverse repo și titluri luate cu împrumut".64. (1) Acordurile de răscumpărare (operațiunile repo/reverse repo) interbancare reprezintă operațiuni desfășurate între instituții de credit prin care cedentul transferă către cesionar active financiare cu angajamentul de a răscumpăra aceleași active (sau active identice) la un preț fixat și la o dată viitoare specificată.(2) Activele financiare cedate rămân înregistrate de către cedent în conturile de activ corespunzătoare dar trebuie evidențiate distinct, iar prețul cesiunii (datoria față de cesionar) este înregistrat în conturile de operațiuni repo.(3) Cesionarul contabilizează prețul cesiunii (creanța față de cedent) în activ, în conturile de operațiuni reverse repo.(4) În situația în care cesionarul utilizează activele financiare respective în cadrul unui nou acord de răscumpărare, acesta înregistrează în conturile de operațiuni repo prețul noii cesiuni (datoria sa față de noul cesionar).(5) Dacă cesionarul procedează la vânzarea activelor financiare respective, datoria aferentă se înregistrează în contul 30121 "Poziții scurte".65. Operațiunile de împrumuturi de titluri garantate cu numerar se înregistrează similar acordurilor de răscumpărare (operațiunilor repo/reverse repo), cu deosebirea că sumele primite, respectiv plătite, în aceste situații sunt evidențiate în conturile de titluri date cu împrumut, respectiv titluri luate cu împrumut.66. (1) Acordurile de răscumpărare de pe o zi pe alta și titlurile date sau luate cu împrumut de pe o zi pe alta sunt operațiuni a căror scadență este de cel mult o zi lucrătoare.(2) Acordurile de răscumpărare la termen și titlurile date sau luate cu împrumut la termen sunt operațiuni a căror scadență este mai mare de o zi lucrătoare.67. Valorile de recuperat sau datorate altor instituții de credit aferente operațiunilor de decontare, reprezentând sume plătite care urmează să fie recuperate de la alte instituții de credit, sume primite care urmează să fie puse la dispoziția altor instituții de credit, precum și alte sume aflate în curs de clarificare în relația cu alte instituții de credit, se înregistrează provizoriu în conturile 161 "Valori de recuperat" și 162 "Alte sume datorate".68. Operațiunile între organizațiile cooperatiste de credit din cadrul aceleiași rețele (conturi curente, depozite, credite, împrumuturi, valori de recuperat, alte sume datorate, creanțe atașate, datorii atașate și sume de amortizat) se înregistrează într-o grupă distinctă "Operațiuni între organizațiile cooperatiste de credit din cadrul rețelei". Activele financiare din operațiuni între organizațiile cooperatiste de credit din cadrul aceleiași rețele, precum și dobânzile și sumele de amortizat aferente, care înregistrează restanțe, dar pentru care nu sunt recunoscute pierderi așteptate pe durata de viață și nu au fost depreciate la momentul recunoașterii inițiale, se evidențiază în contul 1781 "Active financiare restante", cele pentru care riscul de credit a crescut semnificativ de la recunoașterea inițială, dar nu sunt depreciate, se evidențiază în contul 1782 "Active financiare pentru care riscul de credit a crescut semnificativ", cele care sunt depreciate la data raportării se evidențiază în contul 1783 "Active financiare depreciate la data raportării", iar cele care au fost depreciate la momentul recunoașterii inițiale se evidențiază în contul 1784 "Active financiare depreciate la recunoașterea inițială".69. (1) Dobânzile de primit (calculate pe baza ratei de dobândă prevăzute în înțelegerile contractuale și neajunse la scadență), aferente exercițiului în curs, se calculează de la data punerii la dispoziție a fondurilor și se înregistrează în contabilitate periodic (obligatoriu lunar), sau la scadența operațiunilor, dacă fondurile aferente au termen de restituire în cursul lunii, în conturile sintetice de gradul III "Creanțe atașate" sau în conturi analitice deschise în cadrul conturilor sintetice de gradul III "Creanțe atașate și sume de amortizat" din cadrul grupelor de conturi, în contrapartida conturilor de venituri.(2) Dobânzile de plătit (calculate pe baza ratei de dobândă prevăzute în înțelegerile contractuale și neajunse la scadență), aferente exercițiului în curs, se calculează de la data primirii fondurilor și se înregistrează în contabilitate periodic (obligatoriu lunar), sau la scadența operațiunilor, dacă fondurile aferente au termen de restituire în cursul lunii, în conturile sintetice de gradul III "Datorii atașate" sau în conturi analitice deschise în cadrul conturilor sintetice de gradul III "Datorii atașate și sume de amortizat" din cadrul grupelor de conturi, în contrapartida conturilor de cheltuieli.(3) Celelalte sume care sunt avute în vedere la calculul ratei efective a dobânzii și care trebuie amortizate prin metoda dobânzii efective (diferența dintre valoarea nominală a instrumentelor financiare și costul amortizat al acestora, înainte de determinarea ajustărilor pentru pierderi așteptate, după caz) sunt evidențiate în conturile sintetice de gradul III "Sume de amortizat" sau în conturi analitice deschise în cadrul conturilor sintetice de gradul III "Creanțe atașate și sume de amortizat"/"Datorii atașate și sume de amortizat".70. Activele financiare din operațiuni de trezorerie și interbancare, precum și dobânzile și sumele de amortizat aferente, care înregistrează restanțe, dar pentru care nu sunt recunoscute pierderi așteptate pe durata de viață și nu au fost depreciate la momentul recunoașterii inițiale, se evidențiază în contul 181 "Active financiare restante", cele pentru care riscul de credit a crescut semnificativ de la recunoașterea inițială, dar nu sunt depreciate, se evidențiază în contul 182 "Active financiare pentru care riscul de credit a crescut semnificativ", cele care sunt depreciate la data raportării se evidențiază în contul 183 "Active financiare depreciate la data raportării", iar cele care au fost depreciate la momentul recunoașterii inițiale se evidențiază în contul 184 "Active financiare depreciate la recunoașterea inițială".71. (1) Ajustările pentru pierderi așteptate aferente creanțelor din operațiuni de trezorerie și interbancare se constituie periodic, pe seama cheltuielilor, și se înregistrează în conturi distincte în funcție de nivelul la care au fost identificate deprecierile (individual sau colectiv) și în funcție de stadiile de depreciere.(2) Ajustările pentru pierderi așteptate se analizează și se regularizează periodic, precum și la derecunoașterea activelor financiare și la reducerea directă a valorii activelor financiare nerecuperabile acoperite integral sau parțial cu ajustări pentru pierderi așteptate, astfel:a) prin debitul conturilor de cheltuieli, în cazul majorării pierderilor așteptate;b) prin creditul conturilor de venituri când ajustările pentru pierderi așteptate trebuie diminuate sau anulate, respectiv când se constată o scădere sau anularea valorii pierderilor așteptate aferente activelor financiare;c) când are loc derecunoașterea activelor financiare sau reducerea directă a valorii activelor financiare nerecuperabile acoperite integral sau parțial cu ajustări pentru pierderi așteptate, conturile de ajustări pentru pierderi așteptate constituite anterior se închid prin creditul conturilor în care sunt evidențiate activele respective.(3) Veniturile din dobânzi, calculate prin aplicarea ratei efective a dobânzii la valoarea contabilă a creanțelor depreciate din operațiuni de trezorerie și interbancare (înainte de deducerea ajustărilor pentru pierderi așteptate) se înregistrează în contul 7018 "Dobânzi din active financiare depreciate".(4) Ulterior recunoașterii pierderilor așteptate aferente creanțelor depreciate din operațiuni de trezorerie și interbancare, în condițiile în care valoarea estimată a fluxurilor de trezorerie viitoare nu se modifică, determinarea veniturilor din dobânzi prin aplicarea ratei efective a dobânzii la valoarea contabilă a activului financiar (după deducerea ajustărilor pentru pierderi așteptate) face necesară ajustarea veniturilor din dobânzi înregistrate potrivit alin. (3) cu diferența dintre acestea și veniturile din dobânzi calculate în condițiile deprecierii activului. Această ajustare se înregistrează în contul 6617 "Cheltuieli cu ajustări pentru dobânzi calculate aferente creanțelor depreciate" în contrapartidă cu contul de ajustări pentru dobânzi aferente creanțelor depreciate. Veniturile din dobânzi aferente creanțelor depreciate, prezentate în situațiile financiare, sunt date de diferența dintre veniturile din dobânzi corespunzătoare înregistrate în contul 7018 "Dobânzi din active financiare depreciate" și sumele înregistrate în contul 6617 "Cheltuieli cu ajustări pentru dobânzi calculate aferente creanțelor depreciate".(5) În cazul activelor financiare depreciate la momentul recunoașterii inițiale, diferența dintre valoarea contractuală a acestora și valoarea la care trebuie recunoscute inițial în contabilitate, se înregistrează în conturile de "Alte ajustări". Conturile de "Alte ajustări" se închid la derecunoașterea activelor financiare aferente în contrapartidă cu conturile în care sunt evidențiate respectivele active financiare și cu conturile de "Modificări ale pierderilor așteptate aferente activelor financiare depreciate la recunoașterea inițială", după caz.72. În situația executării silite a creanțelor aferente operațiunilor de trezorerie și interbancare, numerarul încasat și titlurile intrate în posesia instituției de credit sunt înregistrate în conturile de trezorerie și, respectiv, în conturile corespunzătoare de titluri, în contrapartidă cu conturile de creanțe aferente (la nivelul sumelor cuvenite instituției de credit) și contul 3566 "Alți creditori diverși" (pentru eventuala diferență de restituit), iar câștigurile sau pierderile nete rezultate în urma derecunoașterii creanțelor se înregistrează în contul 767 "Venituri din recuperări de creanțe" sau 668 "Pierderi din creanțe neacoperite cu ajustări pentru pierderi așteptate", după caz. Totodată conturile de ajustări pentru pierderi așteptate constituite anterior executării silite se închid potrivit pct. 71 alin. (2) lit. c). Contabilizarea ulterioară a respectivelor titluri se realizează potrivit regulilor specifice categoriei în care au fost încadrate. Pentru celelalte categorii de bunuri, se vor avea în vedere dispozițiile pct. 122 din prezentele reglementări.73. Pierderile din creanțele derecunoscute, neacoperite cu ajustări pentru pierderi așteptate, aferente operațiunilor de trezorerie și interbancare, sunt înregistrate în contul 668 "Pierderi din creanțe neacoperite cu ajustări pentru pierderi așteptate", analitic distinct."  +  Secţiunea 2 Operațiuni cu clientela74. Operațiunile cu clientela sunt operațiuni efectuate cu clienții, alții decât instituțiile de credit. În această categorie se includ și operațiunile cu instituțiile de credit prevăzute la pct. 79.75. Contabilitatea operațiunilor cu clientela asigură, în principal, evidența:a) operațiunilor de creditare cu clientela nefinanciară;b) operațiunilor de creditare/primire de împrumuturi cu instituțiile financiare;c) operațiunilor reprezentând acorduri de răscumpărare și titluri date sau luate cu împrumut, efectuate cu clientela;d) operațiunilor în contul curent al clientelei;e) operațiunilor de constituire de depozite la vedere, la termen, colaterale și rambursabile după notificare, pentru clientelă.76. Activele și datoriile financiare înregistrate în clasa 2 sunt evaluate la cost amortizat, în conformitate cu prevederile IFRS aplicabile.77. Contabilitatea creditelor acordate clientelei (altele decât cele cuprinse în cadrul Clasei 3 "Operațiuni cu titluri și operațiuni diverse" și Clasei 4 "Active imobilizate") evidențiază ansamblul creanțelor deținute asupra clienților, alții decât instituțiile de credit.78. Contabilitatea creditelor acordate clientelei se ține în funcție de destinația acestora, pe următoarele categorii:a) creanțe comerciale (operațiuni de scontare, factoring, forfetare și alte creanțe comerciale);b) credite de trezorerie;c) credite de consum și vânzări în rate;d) credite pentru finanțarea operațiunilor de comerț exterior;e) credite pentru finanțarea stocurilor și pentru echipamente;f) credite pentru investiții imobiliare;g) alte credite acordate clientelei.79. În conturile de creanțe comerciale se înregistrează creanțele clienților și ale instituțiilor de credit finanțate de către instituția de credit, sub forma operațiunilor de scontare, factoring, forfetare și alte creanțe comerciale, dacă respectivele active financiare sunt evaluate la cost amortizat. Creanțele de acest tip clasificate în alte categorii de active financiare se înregistrează în conturile corespunzătoare din grupa 30 "Operațiuni cu titluri și alte instrumente financiare".80. Scontul comercial reprezintă operațiunea prin care în schimbul unui efect de comerț (cambie, bilet la ordin), instituția de credit pune la dispoziția posesorului creanței valoarea nominală a efectului, mai puțin agio (taxa de scont și comisioanele aferente), fără a aștepta scadența efectului respectiv, iar instituția de credit are drept de recurs asupra beneficiarului fondurilor.81. Factoringul este operațiunea prin care clientul, denumit aderent, transferă proprietatea creanțelor (facturilor) sale comerciale instituției de credit, denumită factor, aceasta având obligația, conform contractului încheiat, de a asigura încasarea creanțelor aderentului. Instituția de credit, pe baza documentelor primite, plătește valoarea nominală a creanțelor, mai puțin agio, fără a aștepta scadența acestora.82. Forfetarea reprezintă cumpărarea, fără recurs asupra oricărui deținător anterior, a unor creanțe scadente la termen, ca rezultat al livrării de bunuri sau prestării de servicii.83. Contabilitatea creditelor de trezorerie asigură evidența creditelor acordate clientelei, în general, pe termen scurt, destinate asigurării nevoilor de trezorerie ale clientelei, persoane juridice și fizice, care completează sau înlocuiesc alte tipuri de finanțare mai speciale (utilizări din deschideri de credite permanente, credite pe bază de linii globale de exploatare, diferențe de rambursat legate de utilizarea cardurilor și alte credite de trezorerie).84. (1) Creditele de consum reprezintă creditele acordate persoanelor fizice, în vederea satisfacerii nevoilor personale ale solicitantului și/sau ale familiei acestuia ori pentru achiziționarea de bunuri, altele decât cele care se circumscriu unei investiții imobiliare.(2) Vânzările în rate reprezintă creditele acordate persoanelor juridice, destinate finanțării vânzării de bunuri în rate și care se rambursează prin vărsăminte periodice, cel mai adesea lunare sau trimestriale.85. Contabilitatea creditelor pentru finanțarea operațiunilor de comerț exterior asigură evidența creditelor acordate pentru importuri (credite acordate consecutiv cu deschiderea de credite documentare, avansuri în valută acordate importatorilor, alte credite acordate clientelei pentru importuri), precum și a creditelor pentru export.86. (1) Creditele pentru finanțarea stocurilor reprezintă creditele acordate clientelei pentru finanțarea operațiunilor având un caracter ciclic (credite de campanie, de stocare de cereale, warante agricole, industriale, hoteliere, petroliere etc.).(2) Contabilitatea creditelor pentru echipament asigură evidența creditelor acordate, de regulă pe termen mediu sau lung, pentru finanțarea investițiilor productive efectuate de clienți (cumpărări de materiale, achiziții, construcții sau amenajări de imobilizări corporale de uz profesional, cu excepția investițiilor imobiliare, achiziții de imobilizări necorporale etc.). În această categorie de credite se cuprind și creditele acordate agricultorilor pentru investiții productive, inclusiv creditele cu dobândă subvenționată de stat.87. Contabilitatea creditelor pentru investiții imobiliare asigură evidența creditelor acordate clientelei, destinate investițiilor imobiliare care au ca obiect:a) dobândirea sau menținerea drepturilor de proprietate asupra unui teren și/sau unei construcții, realizate sau care urmează să se realizeze;b) amenajarea, reabilitarea, modernizarea, consolidarea sau extinderea unei construcții; sauc) viabilizarea unui teren.88. În categoria "Alte credite acordate clientelei" se evidențiază, de regulă creditele care nu pot fi încadrate în categoriile de credite din cadrul grupei 20 "Credite acordate clientelei".89. Contabilitatea creditelor și împrumuturilor privind instituțiile financiare asigură evidența acestor operațiuni efectuate cu instituții financiare, cum sunt: instituțiile financiare nebancare (societățile de leasing financiar, societățile de factoring, societăți de credit ipotecar, alte categorii de instituții financiare nebancare), societățile de plasament, de investiții și de portofoliu, agenții de schimb și intermediarii de valori mobiliare.90. Contabilitatea operațiunilor cu clientela reprezentând acorduri de răscumpărare și titluri date sau luate cu împrumut se realizează cu ajutorul conturilor 241 "Operațiuni repo și titluri date cu împrumut" și 243 "Operațiuni reverse repo și titluri luate cu împrumut", prin aplicarea corespunzătoare a prevederilor pct. 64 - 66.91. (1) Conturile curente ale clientelei deschise la instituțiile de credit evidențiază disponibilitățile clientelei și operațiunile de încasări și de plăți dispuse de aceasta.(2) Disponibilitățile din conturile curente ale clientelei pot fi retrase de titularii de conturi în orice moment, fără întârzieri, restricții sau penalizări semnificative.(3) Conturile curente ale clientelei permit efectuarea de depuneri pentru a putea utiliza serviciile instituției de credit. Soldurile creditoare ale conturilor curente reprezintă disponibilitățile clientelei.(4) Conturile curente pot avea și solduri debitoare:a) în condiții accidentale, neautorizate (overdraft);b) în situația evidențierii în acest cont a sumelor utilizate provenite din credite acordate în baza unui contract prin care instituția de credit se angajează ca pe o anumită durată de timp să împrumute clientelei fonduri utilizabile în mod fracționat, în funcție de nevoile acesteia;c) în situația evidențierii în acest cont a creditelor acordate clientelei, în limita unui nivel global de credit, care acoperă ansamblul nevoilor de exploatare ale acesteia și este stabilit potrivit bugetului previzional de trezorerie;d) în situația evidențierii în acest cont a facilităților de trezorerie acordate titularilor cardurilor, conform contractelor, prin admiterea acoperirii ulterioare a sumelor plătite.92. (1) În conturile de depozite ale clientelei se înregistrează depozitele la vedere, depozitele la termen, depozitele rambursabile după notificare și depozitele colaterale, evaluate la cost amortizat.(2) În conturile de depozite la vedere se înregistrează depozitele care corespund definiției de la pct. 9.1. al Anexei II Partea 2, Tabelul "Categorii de instrumente" din Regulamentul BCE/2013/33, cu excepția sumelor înregistrate în conturile curente ale clientelei.(3) În conturile de depozite la termen se înregistrează depozitele care corespund definiției de la pct. 9.2. al Anexei II Partea 2, Tabelul "Categorii de instrumente" din Regulamentul BCE/2013/33.(4) În conturile de depozite rambursabile după notificare se înregistrează depozitele care corespund definiției de la pct. 9.3. al Anexei II Partea 2, Tabelul "Categorii de instrumente" din Regulamentul BCE/2013/33.(5) Depozitele colaterale sunt constituite drept garanții sau pentru efectuarea unor plăți ulterioare determinate.93. Certificatele de depozit, carnetele și libretele de economii reprezintă instrumente la vedere sau la termen, nenegociabile, emise de instituția de credit pentru atragerea disponibilităților de la clientelă și evaluate la cost amortizat. Dobânda aferentă acestor instrumente se plătește în avans, periodic sau la scadență.94. Valorile de recuperat sau datorate clientelei aferente operațiunilor de decontare, reprezentând sume plătite care urmează să fie recuperate de la clientelă, sume primite care urmează să fie puse la dispoziția clientelei, precum și alte sume în curs de clarificare în relația cu clientela, se înregistrează provizoriu în conturile 261 "Valori de recuperat" și 262 "Alte sume datorate".95. Dobânzile (de primit și de plătit) calculate potrivit înțelegerilor contractuale și neajunse la scadență, precum și celelalte sume care sunt avute în vedere la calculul ratei efective a dobânzii și care trebuie amortizate prin metoda dobânzii efective (diferența dintre valoarea nominală a instrumentelor financiare și costul amortizat al acestora, înainte de determinarea ajustărilor pentru pierderi așteptate, după caz) sunt înregistrate în conturile corespunzătoare din cadrul grupelor de conturi, potrivit prevederilor de la pct. 69.96. Activele financiare din operațiuni cu clientela, inclusiv dobânzile și sumele de amortizat aferente, care înregistrează restanțe, dar pentru care nu sunt recunoscute pierderi așteptate pe durata de viață și nu au fost depreciate la momentul recunoașterii inițiale, se evidențiază în contul 281 "Active financiare restante", cele pentru care riscul de credit a crescut semnificativ de la recunoașterea inițială, dar nu sunt depreciate, se evidențiază în contul 282 "Active financiare pentru care riscul de credit a crescut semnificativ", cele care sunt depreciate la data raportării se evidențiază în contul 283 "Active financiare depreciate la data raportării", iar cele care au fost depreciate la momentul recunoașterii inițiale se evidențiază în contul 284 "Active financiare depreciate la recunoașterea inițială". Creanțele comerciale, inclusiv dobânzile și sumele de amortizat aferente, pentru care se aplică abordarea simplificată în vederea determinării pierderilor așteptate, se evidențiază în contul 285 "Creanțe comerciale - abordarea simplificată", indiferent dacă sunt sau nu sunt depreciate la data raportării.97. (1) Ajustările pentru pierderi așteptate aferente creanțelor din operațiuni cu clientela se constituie/regularizează similar prevederilor pct. 71.(2) În situația executării silite a creanțelor aferente operațiunilor cu clientela, se vor aplica în mod corespunzător dispozițiile pct. 72 din prezentele reglementări.(3) Pierderile din creanțele derecunoscute, neacoperite cu ajustări pentru pierderi așteptate, aferente operațiunilor cu clientela, sunt înregistrate în contul 668 "Pierderi din creanțe neacoperite cu ajustări pentru pierderi așteptate", analitic distinct.  +  Secţiunea 3 Operațiuni cu titluri și operațiuni diverse98. În înțelesul prezentelor reglementări, sunt considerate "titluri" activele financiare de natura instrumentelor de datorie sau a instrumentelor de capitaluri proprii, reprezentate printr-un titlu negociabil pe o piață organizată sau pe piețele la buna înțelegere (așa-numitele piețe "over-the-counter").99. (1) Activele și datoriile financiare evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere (incluzând activele și datoriile financiare deținute în vederea tranzacționării, activele și datoriile financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere și activele financiare evaluate obligatoriu la valoarea justă prin profit sau pierdere, altele decât cele deținute în vederea tranzacționării), activele financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global și instrumentele de datorie evaluate la cost amortizat se înregistrează în contabilitate cu ajutorul conturilor din grupa 30 "Operațiuni cu titluri și alte instrumente financiare", cu excepția instrumentelor derivate, care se înregistrează în conturile deschise în cadrul grupei 31 "Instrumente derivate" și a titlurilor de participare deținute în filiale, în entități asociate și în entități controlate în comun, care sunt înregistrate cu ajutorul conturilor din Clasa 4 "Active imobilizate".(2) Activele financiare evaluate la cost amortizat, altele decât instrumentele de datorie la cost amortizat prevăzute la alin. (1), se înregistrează cu ajutorul conturilor corespunzătoare de credite, depozite constituite și alte creanțe prevăzute de Planul de conturi la grupa 35 "Debitori și creditori" și la clasele 1, 2 și 4.(3) Datoriile financiare evaluate la cost amortizat se înregistrează cu ajutorul conturilor corespunzătoare de împrumuturi, depozite primite și alte datorii prevăzute de Planul de conturi la clasele 1, 2, 3 și 4.(4) În conturile de active și datorii financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere sunt evidențiate instrumentele financiare astfel clasificate de către instituția de credit, altele decât instrumentele financiare deținute în vederea tranzacționării și activele financiare evaluate obligatoriu la valoarea justă prin profit sau pierdere.100. (1) Costurile de tranzacționare direct atribuibile achiziției de active și datorii financiare evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere (active și datorii financiare deținute în vederea tranzacționării, active și datorii financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere și, respectiv, active financiare evaluate obligatoriu la valoarea justă prin profit sau pierdere, altele decât cele deținute în vederea tranzacționării) sunt înregistrate în contul 60313 "Costuri de tranzacționare", 60323 "Costuri de tranzacționare", respectiv 60352 "Costuri de tranzacționare".(2) În situația aplicării contabilității la data decontării, activele financiare evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere ce urmează a fi primite se înregistrează în afara bilanțului în contul 921 "Titluri și alte active financiare de primit". Diferențele din evaluare constatate până în momentul decontării se înregistrează în contul 3729 "Conturi de ajustare privind alte elemente din afara bilanțului", în contrapartidă cu conturile de câștiguri sau pierderi din evaluare și cesiune corespunzătoare, după caz.(3) Diferențele favorabile sau nefavorabile din evaluarea ulterioară a instrumentelor evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere, precum și cele rezultate în urma derecunoașterii acestora, se înregistrează în conturile de câștiguri sau pierderi din evaluare și cesiune corespunzătoare, după caz.101. (1) În situația aplicării contabilității la data decontării, activele financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global ce urmează a fi primite sunt înregistrate în afara bilanțului în contul 921 "Titluri și alte active financiare de primit". Diferențele din evaluare constatate până în momentul decontării se înregistrează în 3729 "Conturi de ajustare privind alte elemente din afara bilanțului", în contrapartidă cu contul 5221 "Diferențe din modificarea valorii juste aferente instrumentelor de capitaluri proprii" sau 5222 "Diferențe din modificarea valorii juste aferente instrumentelor de datorie și creditelor și creanțelor", după caz.(2) În momentul achiziției instrumentelor de datorie, precum și a creditelor și creanțelor clasificate în categoria activelor financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global, valoarea dobânzilor calculate (cuponul scurs sau dobânda contractuală) poate fi înregistrată fie în contul 3037 "Creanțe atașate", fie în conturile de active financiare. Valoarea dobânzilor (cuponul scurs sau dobânda contractuală) calculate ulterior este înregistrată în contul 3037 "Creanțe atașate" în contrapartidă cu contul 70331 "Dobânzi". Celelalte sume care sunt avute în vedere la calculul ratei efective a dobânzii și care trebuie recunoscute prin metoda dobânzii efective sunt înregistrate în conturile de active financiare în contrapartidă cu contul 70331 "Dobânzi".(3) Veniturile din dividende și asimilate, aferente instrumentelor de capitaluri proprii, inclusiv titluri de participare deținute în filiale, în entități asociate și în entități controlate în comun, clasificate în categoria activelor financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global, sunt înregistrate în contul 70333 "Dividende și venituri asimilate".(4) Diferențele favorabile sau nefavorabile din evaluarea ulterioară a activelor financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global se înregistrează în contul 5221 "Diferențe din modificarea valorii juste aferente instrumentelor de capitaluri proprii" sau 5222 "Diferențe din modificarea valorii juste aferente instrumentelor de datorie și creditelor și creanțelor", după caz.(5) Pierderile așteptate aferente activelor financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global, altele decât instrumentele de capitaluri proprii, se înregistrează în contul 5223 "Deprecieri cumulate aferente instrumentelor de datorie și creditelor și creanțelor", în corespondență (i) fie cu contul 66311 "Cheltuieli cu pierderi așteptate aferente activelor financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global", pentru recunoașterea unei scăderi a valorii juste, asociată unei pierderi din depreciere, (ii) fie cu contul 76311 "Venituri din reluarea pierderilor așteptate aferente activelor financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global", pentru recunoașterea unei creșteri a valorii juste, asociată cu reluarea unei pierderi din depreciere.(6) Câștigurile sau pierderile din derecunoașterea activelor financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global, reprezentând diferențe favorabile sau nefavorabile din evaluare (nete de deprecierile cumulate, după caz), evidențiate anterior în contul 5222 "Diferențe din modificarea valorii juste aferente instrumentelor de datorie și creditelor și creanțelor" și respectiv în contul 5223 "Deprecieri cumulate aferente instrumentelor de datorie și creditelor și creanțelor", se înregistrează în contul 70336 "Câștiguri din cesiune", respectiv 6033 "Pierderi din cesiunea activelor financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global".102. (1) În situația aplicării contabilității la data decontării, instrumentele de datorie evaluate la cost amortizat ce urmează a fi primite sunt înregistrate în afara bilanțului în contul 921 "Titluri și alte active financiare de primit".(2) În momentul achiziției instrumentelor de datorie evaluate la cost amortizat, valoarea dobânzilor calculate (cuponul scurs sau dobânda contractuală) poate fi înregistrată fie în contul 3047 "Creanțe atașate", fie în conturile de active financiare. Valoarea dobânzilor (cuponul scurs sau dobânda contractuală) calculate ulterior este înregistrată în contul 3047 "Creanțe atașate" în contrapartidă cu contul 70341 "Dobânzi". Celelalte sume care sunt avute în vedere la calculul ratei efective a dobânzii și care trebuie recunoscute prin metoda dobânzii efective sunt înregistrate în conturile de active financiare în contrapartidă cu contul 70341 "Dobânzi".(3) Constituirea, regularizarea și anularea ajustărilor pentru pierderi așteptate aferente instrumentelor de datorie evaluate la cost amortizat se înregistrează în conturile corespunzătoare din cadrul contului 391 "Ajustări pentru pierderi așteptate aferente instrumentelor de datorie la cost amortizat", în contrapartidă cu conturile de cheltuieli sau venituri corespunzătoare sau, în situația derecunoașterii, în contrapartidă cu contul în care sunt evidențiate activele respective.(4) Câștigurile sau pierderile din derecunoașterea instrumentelor de datorie evaluate la cost amortizat se înregistrează în contul 70342 "Câștiguri din cesiune", respectiv 6034 "Pierderi din cesiunea instrumentelor de datorie evaluate la cost amortizat", după caz.103. (1) Datoriile constituite prin titluri reprezintă împrumuturile obținute de o instituție de credit, pe baza emisiunii de titluri, pentru asigurarea necesităților de lichidități, pe termen scurt, mediu și lung. Titlurile care pot fi emise în acest scop sunt, în principal, următoarele: certificate de depozit, carnete și librete de economii, obligațiuni și alte titluri.(2) Împrumuturile primite pe baza titlurilor negociabile emise, care sunt evaluate la cost amortizat, se înregistrează în conturile din cadrul grupei 32 "Datorii constituite prin titluri". Împrumuturile primite pe baza titlurilor negociabile emise, care sunt deținute în vederea tranzacționării sau sunt desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere, se înregistrează în conturile de datorii constituite prin titluri din cadrul grupei 30 "Operațiuni cu titluri și alte instrumente financiare".(3) Dobânzile datorate pentru împrumuturile primite evidențiate în conturile din cadrul grupei 32 "Datorii constituite prin titluri" se înregistrează în conturile de "Datorii atașate" din cadrul respectivei grupe.(4) Cheltuielile de emisiune (cheltuieli de publicitate, tipărire sau pentru diverse documente informative, precum și comisioanele plătite eventualilor intermediari), primele de emisiune, primele de rambursare, precum și celelalte sume care sunt avute în vedere la calculul ratei efective a dobânzii și care trebuie amortizate prin metoda dobânzii efective (diferența dintre valoarea nominală a titlurilor și costul amortizat al acestora) aferente titlurilor emise care sunt evidențiate în conturile din cadrul grupei 32 "Datorii constituite prin titluri" sunt înregistrate în conturile "Sume de amortizat" din cadrul respectivei grupe.104. Contabilizarea operațiunilor de cumpărare și de vânzare a titlurilor, în cont propriu, în contul clientelei și al altor instituții de credit, inclusiv mișcarea fondurilor legate de aceste operațiuni, se realizează cu ajutorul conturilor din grupa 33 "Conturi de decontare privind operațiunile cu titluri".105. Contabilitatea operațiunilor diverse asigură evidența:a) decontărilor intrabancare;b) decontărilor între organizațiile cooperatiste din cadrul aceleiași rețele;c) debitorilor și creditorilor;d) stocurilor și a activelor asimilate;e) operațiunilor de regularizare.106. Contabilitatea decontărilor intrabancare cuprinde operațiunile efectuate între sediu și sediile secundare din țară, precum și cele efectuate între sediile secundare. La sfârșitul perioadei (de regulă la sfârșitul lunii), acest cont nu trebuie să prezinte sold. Eventualul sold debitor sau creditor, înregistrat cu totul excepțional, se regularizează în cel mai scurt timp posibil.107. Contabilitatea decontărilor între organizațiile cooperatiste din cadrul aceleiași rețele se referă la operațiunile efectuate între organizațiile cooperatiste de credit, membre ale aceleiași rețele cooperatiste de credit. La sfârșitul perioadei (de regulă la sfârșitul lunii), acest cont nu trebuie să prezinte sold. Eventualul sold debitor sau creditor, înregistrat cu totul excepțional, se regularizează în cel mai scurt timp posibil.108. Contabilitatea debitorilor și creditorilor asigură evidența creanțelor și datoriilor instituției de credit în relațiile acesteia cu: angajații, asigurările și protecția socială, bugetul statului și fondurile speciale, asociații sau acționarii, precum și cu diverși debitori și creditori.109. (1) Contabilitatea beneficiilor angajaților cuprinde:a) contabilitatea beneficiilor pe termen scurt;b) contabilitatea beneficiilor postangajare;c) contabilitatea altor beneficii pe termen lung ale angajaților;d) contabilitatea beneficiilor pentru terminarea contractului de muncă.(2) Contabilitatea beneficiilor pe termen scurt ale angajaților cuprinde indemnizații și salarii, contribuțiile la asigurările sociale plătite de către angajator, concediul anual și concediul medical plătit, participarea la profit, prime de plătit precum și beneficiile nemonetare.(3) Concediile de odihnă neefectuate, respectiv costul absențelor compensate acumulate, precum și beneficiile pe termen scurt sub forma planurilor privind participarea la profit și primelor sunt înregistrate în cursul exercițiului financiar cu ajutorul contului 5521 "Provizioane pentru beneficii ale angajaților sub forma absențelor compensate pe termen scurt", respectiv, 5522 "Provizioane pentru participarea angajaților la profit și prime de plătit". În momentul recunoașterii acestora ca datorii față de angajați, valoarea provizioanelor va fi reluată prin conturile de venituri corespunzătoare.(4) Beneficiile postangajare, alte beneficii pe termen lung acordate angajaților, precum și cele acordate la terminarea contractului de muncă se înregistrează în contabilitate în conturi analitice de gradul II deschise în cadrul contului sintetic de gradul I 552 "Provizioane pentru beneficiile angajaților". În momentul recunoașterii acestora ca datorii, valoarea provizioanelor va fi reluată prin conturile de venituri corespunzătoare.(5) Beneficiile angajaților neridicate în termenul legal se înregistrează într-un cont distinct, 3516 "Beneficii ale angajaților neridicate", pe persoane.(6) Reținerile din salarii pentru cumpărări cu plata în rate, chirii sau pentru alte obligații opozabile angajaților și datorate terților (popriri, pensii alimentare și altele), se efectuează numai în baza unor titluri executorii sau ca urmare a unor relații contractuale.(7) Beneficiile datorate și neachitate angajaților (concediile de odihnă și alte drepturi ale angajaților), respectiv eventualele sume ce urmează a fi încasate de la aceștia, aferente exercițiului în curs, se înregistrează, ca alte datorii și creanțe în legătură cu angajații.(8) Debitele provenite din avansuri nedecontate, din distribuiri de uniforme și echipament de lucru, precum și debitele provenite din pagube materiale, amenzile și penalitățile pretinse, stabilite în baza unor hotărâri ale instanțelor judecătorești definitive, și alte creanțe față de angajații instituției de credit se înregistrează ca alte creanțe în legătură cu angajații. Creanțele datorate de alte persoane fizice sau juridice se înregistrează în conturile de debitori diverși.110. Beneficiile sub forma acțiunilor proprii ale instituției de credit (sau alte instrumente de capitaluri proprii), acordate angajaților sunt înregistrate în contul 6115 "Cheltuieli cu beneficiile angajaților sub forma plăților pe bază de acțiuni" în contrapartida contului 525 "Beneficii acordate angajaților sub forma instrumentelor de capitaluri proprii".111. (1) Contabilitatea decontărilor privind asigurările sociale cuprinde obligațiile pentru contribuția la asigurări sociale, contribuția de asigurări sociale de sănătate și contribuția pentru șomaj.(2) Eventualele sume datorate sau care urmează a se încasa în perioadele următoare, aferente exercițiului în curs, se înregistrează ca alte datorii și creanțe sociale.112. (1) În cadrul decontărilor cu bugetul statului și fondurile speciale se cuprind: impozitul pe profit, taxa pe valoarea adăugată, impozitul pe venituri de natura salariilor, subvențiile guvernamentale de primit și alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate precum și contribuții la fondurile speciale.(2) Taxa pe valoarea adăugată se determină și se înregistrează în contabilitate potrivit legii.(3) Impozitul pe veniturile de natura salariilor cuprinde totalul impozitelor individuale, calculate potrivit legii.(4) La alte impozite, taxe și vărsăminte datorate bugetului statului sau bugetelor locale se cuprind: accizele, impozitul pe clădiri, impozitul pe terenuri, impozitul pe dividende, taxa asupra mijloacelor de transport, taxa pentru folosirea terenurilor proprietate de stat și alte impozite și taxe. Acestea se defalcă în contabilitatea analitică pe feluri de impozite, taxe și vărsăminte datorate bugetului de stat sau bugetelor locale.(5) Reflectarea în contabilitate a accizelor și fondurilor speciale incluse în prețuri sau tarife se face pe seama conturilor corespunzătoare de datorii, fără a tranzita prin conturile de venituri și cheltuieli.113. (1) Subvențiile guvernamentale se înregistrează în contul 379 "Subvenții guvernamentale și alte conturi de regularizare" în funcție de natura acestora drept subvenții privind activele sau subvenții privind veniturile. În conturile de subvenții guvernamentale se înregistrează și împrumuturile nerambursabile cu caracter de subvenții.(2) Subvențiile guvernamentale de primit sunt evidențiate cu ajutorul contului 3534 "Subvenții guvernamentale de primit".(3) Subvențiile primite pentru care nu există nicio bază pentru alocarea acesteia în alte perioade se înregistrează în contul 7493 "Venituri din subvenții privind veniturile".114. Sumele reprezentând dividende anuale sunt evidențiate în rezultatul reportat urmând ca, după aprobarea de către adunarea generală a acționarilor sau asociaților a acestei destinații, să fie reflectate în contul 354 "Dividende de plată".115. (1) Instituțiile de credit care au optat, potrivit legii, să repartizeze dividende în cursul exercițiului financiar evidențiază acea repartizare în contul 3553 "Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar".(2) Dividendele repartizate conform alin. (1) se regularizează pe seama dividendelor repartizate pe baza situațiilor financiare anuale, aprobate potrivit legii, respectiv prin diminuarea sumelor evidențiate în contul 3553 "Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar", în contrapartidă cu contul 354 "Dividende de plată" și/sau pe seama sumelor încasate reprezentând restituiri de dividende datorate, conform legii.116. (1) Contabilitatea clienților (debitorilor) și furnizorilor (creditorilor), a celorlalte creanțe și datorii se ține pe categorii, precum și pe fiecare persoană fizică sau juridică.(2) În acest sens, în evidența analitică, debitorii și creditorii se grupează astfel: interni și externi, iar în cadrul acestora pe termene de plată, respectiv de încasare.(3) În cadrul conturilor de debitori și creditori se grupează distinct datoriile și creanțele care decurg din tranzacțiile cu clauze de rezervă de proprietate. De asemenea, în evidența analitică se grupează distinct debitorii și creditorii la care instituția de credit deține titluri de participare.117. Debitele aferente depozitelor de garanții vărsate, avansurilor spre decontare, precum și alte sume datorate instituției de credit de debitori diverși se înregistrează în contul 355 "Debitori diverși".118. Sumele datorate terților de către instituția de credit pentru furnizări de materiale, prestări de servicii și executări de lucrări, depozite de garanții pentru leasing și alte depozite de garanții primite, precum și alte sume datorate terților, se înregistrează în contul 356 "Creditori diverși".119. Evidența decontărilor din operațiuni în asocieri în participație, respectiv a decontării cheltuielilor și veniturilor realizate din operațiuni în asocieri în participație, precum și a sumelor virate între coparticipanți, se realizează cu ajutorul contului 357 "Decontări din operațiuni în asocieri în participație".120. Contabilitatea stocurilor și a activelor asimilate asigură evidența existenței și mișcării activelor deținute în vederea vânzării, cum sunt valorile din aur, metale și pietre prețioase, a materialelor și a altor consumabile deținute pentru necesități interne, și a activelor imobilizate clasificate drept deținute în vederea vânzării.121. Bunurile de natura stocurilor și a activelor asimilate, aflate în custodie, în prelucrare sau consignație la terți vor fi înregistrate în conturi analitice distincte, deschise în cadrul conturilor de stocuri.122. (1) Bunurile mobile și imobile, altele decât titlurile și numerarul, care urmare a executării silite a creanțelor sau rezilierii contractelor de leasing financiar au intrat în posesia instituției de credit sunt evidențiate în contul 3612 "Alte active deținute în vederea vânzării" (analitice distincte pentru clasele de conturi în care au fost înregistrate creanțele aferente), în contrapartidă cu conturile de creanțe (la nivelul sumelor cuvenite instituției de credit) și contul 3566 "Alți creditori diverși" (pentru eventuala diferență de restituit), iar câștigurile sau pierderile nete rezultate în urma derecunoașterii creanțelor se înregistrează în contul 767 "Venituri din recuperări de creanțe" sau 668 "Pierderi din creanțe neacoperite cu ajustări pentru pierderi așteptate", după caz.(2) Bunurile imobile care au intrat în posesia instituției de credit ca urmare a operațiunilor de dare în plată sunt evidențiate în contul 3612 "Alte active deținute în vederea vânzării" (analitice distincte) în contrapartidă cu conturile de credite, iar câștigurile sau pierderile nete rezultate în urma derecunoașterii creditelor se înregistrează în contul 767 "Venituri din recuperări de creanțe" sau 668 "Pierderi din creanțe neacoperite cu ajustări pentru pierderi așteptate", după caz.(3) În situațiile prevăzute la alineatele (1) și (2), conturile de ajustări pentru pierderi așteptate constituite anterior se închid potrivit pct. 71 alin. (2) lit. c).(4) Pentru bunurile destinate vânzării, prețul vânzării se înregistrează în contul 7495 "Venituri privind bunurile mobile și imobile provenite din stingerea creanțelor", iar respectivul activ este scos din evidență prin creditarea contului 3612 "Alte active deținute în vederea vânzării" în contrapartidă cu contul 6497 "Alte cheltuieli diverse din exploatare".123. Bunurile destinate vânzării, deținute de instituția de credit în calitate de broker-trader sunt evidențiate în contul 3613 "Bunuri la valoarea justă". Diferențele din evaluarea acestora sunt înregistrate în contul 6312 "Pierderi din reevaluarea și cesiunea bunurilor evaluate la valoarea justă" sau 742 "Câștiguri din reevaluarea și cesiunea bunurilor evaluate la valoarea justă", după caz.124. Activele imobilizate și toate grupurile destinate cedării clasificate ca deținute în vederea vânzării se înregistrează în contul 363 "Active imobilizate deținute în vederea vânzării".125. (1) Atunci când există o modificare a utilizării unei imobilizări corporale, în sensul că aceasta este deținută în vederea vânzării, la momentul luării deciziei privind modificarea destinației, în contabilitate se înregistrează transferul activului din categoria imobilizări corporale în cea de stocuri, respectiv în contul 363 "Active imobilizate deținute în vederea vânzării".(2) În cazul activelor care inițial erau destinate vânzării (inclusiv cele care au intrat în posesia instituției de credit ca urmare a stingerii creanțelor, respectiv a executării silite a creanțelor, a rezilierii contractelor de leasing financiar, a operațiunilor de dare în plată sau a altor operațiuni similare) și care ulterior își schimbă destinația, încadrându-se în categoria imobilizărilor, în contabilitate se înregistrează un transfer de la stocuri în conturile de imobilizări.126. (1) Instituțiile de credit țin contabilitatea stocurilor cantitativ și valoric, prin folosirea inventarului permanent.(2) Prin folosirea inventarului permanent, în contabilitate se înregistrează toate operațiunile de intrare și ieșire, ceea ce permite stabilirea și cunoașterea în orice moment a stocurilor, atât cantitativ cât și valoric.(3) Reducerea valorii contabile a stocurilor față de nivelul costului, la valoarea realizabilă netă, presupune constituirea de ajustări pentru depreciere care se înregistrează cu ajutorul contului 393 "Ajustări pentru deprecierea stocurilor și activelor asimilate" în contrapartidă cu contul 6633 "Cheltuieli cu ajustări pentru deprecierea stocurilor și a activelor asimilate". Orice reducere a diminuării valorii contabile a stocurilor ca urmare a creșterii valorii realizabile nete se va înregistra ca reluare a ajustării pentru depreciere constituite anterior prin contul 7633 "Venituri din ajustări pentru deprecierea stocurilor și a activelor asimilate".127. (1) Cheltuielile efectuate și veniturile realizate în perioada curentă, dar care privesc perioadele sau exercițiile următoare, se înregistrează distinct în contabilitate prin folosirea conturilor de regularizare 375 "Cheltuieli înregistrate în avans", respectiv 376 "Venituri înregistrate în avans". În aceste conturi se înregistrează, în principal, următoarele cheltuieli și venituri înregistrate în avans: comisioane și alte sume plătite sau încasate aferente angajamentelor în afara bilanțului, abonamente, chirii, polițe de asigurare și alte cheltuieli sau venituri aferente perioadelor următoare.(2) Datoriile constatate, de regulă, la fiecare închidere contabilă, reprezentând: datorii față de terți privind telecomunicațiile și energia electrică; comisioane pentru angajamente în afara bilanțului, precum și alte datorii similare, care nu se regăsesc în conturile de datorii atașate sau sume de amortizat, se înregistrează într-un cont distinct 377 "Cheltuieli de plătit".(3) Creanțele constatate, de regulă, la fiecare închidere contabilă, reprezentând: comisioane pentru angajamente în afara bilanțului și alte creanțe similare, care nu se regăsesc în conturile de creanțe atașate sau sume de amortizat, se înregistrează într-un cont distinct 378 "Venituri de primit".128. Dobânzile (de primit și de plătit) calculate potrivit înțelegerilor contractuale și neajunse la scadență, precum și celelalte sume care sunt avute în vedere la calculul ratei efective a dobânzii și care trebuie amortizate prin metoda dobânzii efective (diferența dintre valoarea nominală a respectivelor instrumente financiare și costul amortizat al acestora, înainte de determinarea ajustărilor pentru pierderi așteptate, după caz) sunt înregistrate în conturile corespunzătoare din cadrul grupelor de conturi, potrivit prevederilor de la pct. 69.129. Titlurile, alte active financiare, creanțele din operațiuni diverse și activele aferente unui contract, inclusiv dobânzile și sumele de amortizat aferente, care înregistrează restanțe, dar pentru care nu sunt recunoscute pierderi așteptate pe durata de viață și nu au fost depreciate la momentul recunoașterii inițiale, se evidențiază în contul 381 "Active financiare restante", cele pentru care riscul de credit a crescut semnificativ de la recunoașterea inițială, dar nu sunt depreciate, se evidențiază în contul 382 "Active financiare pentru care riscul de credit a crescut semnificativ", cele care sunt depreciate la data raportării se evidențiază în contul 383 "Active financiare depreciate la data raportării", iar cele care au fost depreciate la momentul recunoașterii inițiale se evidențiază în contul 384 "Active financiare depreciate la recunoașterea inițială". Activele aferente unui contract, inclusiv dobânzile și sumele de amortizat aferente, pentru care se aplică abordarea simplificată în vederea determinării pierderilor așteptate, se evidențiază în contul 385 "Active aferente unui contract - abordarea simplificată", indiferent dacă sunt sau nu sunt depreciate la data raportării.130. (1) Ajustările pentru pierderi așteptate aferente creanțelor din operațiuni diverse și activelor aferente unui contract se constituie/regularizează similar prevederilor pct. 71.(2) Constituirea, regularizarea și reluarea pierderilor așteptate aferente activelor financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global, a ajustărilor pentru pierderi așteptate aferente instrumentelor de datorie evaluate la cost amortizat și a ajustărilor pentru depreciere aferente stocurilor se înregistrează potrivit pct. 101 alin. (5), pct. 102 alin. (3) și, respectiv, pct. 126 alin. (3).(3) În situația executării silite a creanțelor aferente operațiunilor cu titluri și operațiunilor diverse se vor aplica în mod corespunzător dispozițiile pct. 72 din prezentele reglementări.(4) Pierderile din creanțele derecunoscute, neacoperite cu ajustări pentru pierderi așteptate, aferente operațiunilor cu titluri și operațiunilor diverse, sunt înregistrate în contul 668 "Pierderi din creanțe neacoperite cu ajustări pentru pierderi așteptate", analitic distinct.  +  Secţiunea 4 Contabilitatea activelor imobilizate131. În cadrul Clasei 4 Active imobilizate se cuprind: credite subordonate, titluri de participare deținute în filiale, titluri de participare deținute în entități asociate, titluri de participare deținute în entități controlate în comun, dotări pentru unitățile proprii din străinătate, imobilizări în curs, imobilizări necorporale și corporale, active reprezentând dreptul de utilizare, precum și creanțe din operațiuni de leasing financiar și datorii aferente operațiunilor de leasing.132. (1) Creditele subordonate sunt creanțe, nereprezentate de un titlu, pentru care împrumutătorul acceptă ca drepturile sale să fie restituite numai după satisfacerea celorlalți creanțieri.(2) Creditele subordonate sunt clasificate la termen și pe durată nedeterminată și se înregistrează în conturi distincte din grupa 40 "Credite subordonate".(3) În categoria creditelor subordonate la termen se includ creanțe, nereprezentate de un titlu, care au fixată, în momentul acordării, o dată de rambursare.(4) Creditele subordonate pe durată nedeterminată sunt creanțe de natura creditelor subordonate ale căror termene de rambursare nu au fost fixate sau fac obiectul unor condiții sau preavize menționate în contracte.133. (1) Titlurile de participare deținute în filiale, în entități asociate și în entități controlate în comun se înregistrează în conturile din grupa 41 "Titluri de participare deținute în filiale, în entități asociate și în entități controlate în comun" în funcție de categoria în care sunt încadrate acestea în vederea contabilizării și de tipul entității în care sunt deținute participațiile.(2) Conturile de cheltuieli, venituri și alte elemente ale rezultatului global, utilizate pentru contabilizarea diferențelor din evaluare, a veniturilor din dividende și asimilate, precum și a câștigurilor și pierderilor din cesiunea titlurilor de participare respective, altele decât cele contabilizate la cost, sunt cele specifice activelor financiare înregistrate în Clasa 3 "Operațiuni cu titluri și operațiuni diverse", în funcție de categoria în care au fost clasificate titlurile de participare.(3) În cazul titlurilor de participare contabilizate la cost, veniturile din dividende se înregistrează în contul 7054 "Venituri din dividende aferente titlurilor contabilizate la cost", iar câștigurile sau pierderile din cesiune se înregistrează în contul 7055 "Câștiguri din cesiunea titlurilor contabilizate la cost", respectiv în contul 6055 "Pierderi din cesiunea titlurilor contabilizate la cost".(4) Constituirea, regularizarea și anularea ajustărilor pentru depreciere aferente titlurilor de participare contabilizate la cost se înregistrează în contul 491 "Ajustări pentru deprecierea titlurilor de participare deținute în filiale, în entități asociate și în entități controlate în comun", în contrapartidă cu conturile de cheltuieli sau venituri corespunzătoare sau, în situația derecunoașterii, în contrapartidă cu contul în care sunt evidențiate activele respective.134. (1) Imobilizările necorporale cuprind: fondul comercial achiziționat într-o combinare de întreprinderi și alte imobilizări necorporale.(2) Valoarea amortizării aferentă imobilizărilor necorporale corespunzătoare fiecărei perioade se înregistrează pe cheltuieli cu ajutorul contului 651 "Cheltuieli cu amortizările imobilizărilor necorporale", cu excepția cazului în care ea este inclusă în valoarea contabilă a unui alt activ.(3) Ajustările pentru deprecierea imobilizărilor necorporale se înregistrează pe cheltuieli cu ajutorul contului 66422 "Cheltuieli cu ajustări pentru deprecierea imobilizărilor necorporale".(4) În cazul în care se efectuează reevaluarea imobilizărilor necorporale, surplusul din reevaluare se înregistrează cu ajutorul contului 5161 "Rezerve din reevaluarea imobilizărilor necorporale".(5) Surplusul din reevaluare transferat în rezultatul reportat se înregistrează în contul 5816 "Rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare".(6) În cazul derecunoașterii unei imobilizări necorporale sunt evidențiate distinct veniturile generate de această operațiune cu ajutorul contului 7461 "Venituri din cedarea și casarea imobilizărilor necorporale", cheltuielile reprezentând valoarea contabilă a imobilizării necorporale și alte cheltuieli legate de derecunoașterea acesteia cu ajutorul contului 6461 "Cheltuieli din cedarea și casarea imobilizărilor necorporale". În această situație, eventualele ajustări pentru depreciere constituite anterior se reiau prin conturile de imobilizări necorporale corespunzătoare. În situațiile financiare, câștigurile sau pierderile nete rezultate în urma derecunoașterii imobilizărilor necorporale se determinată ca diferență între veniturile înregistrate în contul 7461 "Venituri din cedarea și casarea imobilizărilor necorporale" și cheltuielile evidențiate în contul 6461 "Cheltuieli din cedarea și casarea imobilizărilor necorporale".(7) În situația în care cheltuielile de dezvoltare nu au fost integral amortizate, nu se face nicio distribuire din profituri, cu excepția cazului în care suma rezervelor disponibile pentru distribuire și a profitului reportat este cel puțin egală cu cea a cheltuielilor neamortizate.135. (1) Imobilizările corporale cuprind: terenuri și amenajări de terenuri; construcții; instalații tehnice și mijloace de transport; mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active corporale. În cadrul conturilor de imobilizări corporale sunt evidențiate și investițiile imobiliare.(2) Contabilitatea terenurilor se ține pe două categorii: terenuri și amenajări de terenuri, iar în evidența analitică, terenurile pot fi evidențiate pe diferite categorii specifice (terenuri fără construcții, terenuri cu construcții și altele).(3) Evidența analitică a celorlalte imobilizări corporale se ține pe fiecare element individual din cadrul fiecărei categorii de imobilizări corporale sau, după caz, pe grupe de elemente nesemnificative.(4) Costurile estimate inițial cu demontarea și mutarea imobilizării la scoaterea din funcțiune, precum și cele cu restaurarea amplasamentului pe care este poziționată imobilizarea corporală se înregistrează în debitul contului de imobilizări corporale în corespondență cu contul de provizioane 555 "Provizioane pentru dezafectarea imobilizărilor corporale și alte acțiuni similare legate de acestea".(5) Valoarea amortizării aferentă imobilizărilor corporale corespunzătoare fiecărei perioade se înregistrează pe cheltuieli cu ajutorul contului 652 "Cheltuieli cu amortizările imobilizărilor corporale", cu excepția cazului în care ea este inclusă în valoarea contabilă a unui alt activ.(6) Ajustările pentru deprecierea imobilizărilor corporale se înregistrează pe cheltuieli cu ajutorul contului 66423 "Cheltuieli cu ajustări pentru deprecierea imobilizărilor corporale".(7) În cazul în care se efectuează reevaluarea imobilizărilor corporale, surplusul din reevaluare se înregistrează cu ajutorul contului 5162 "Rezerve din reevaluarea imobilizărilor corporale".(8) Surplusul de reevaluare transferat în rezultatul reportat se înregistrează potrivit prevederilor pct. 134 alin. (5) din prezentele reglementări.(9) În cazul derecunoașterii unei imobilizări corporale sunt evidențiate distinct veniturile generate de această operațiune cu ajutorul contului 7462 "Venituri din cedarea și casarea imobilizărilor corporale", iar cheltuielile reprezentând valoarea contabilă a imobilizării și alte cheltuieli legate de derecunoașterea acesteia cu ajutorul contului 6462 "Cheltuieli din cedarea și casarea imobilizărilor corporale". În această situație, eventualele ajustări pentru depreciere constituite anterior se reiau prin conturile de imobilizări corporale corespunzătoare. În situațiile financiare, câștigurile sau pierderile nete rezultate în urma derecunoașterii imobilizărilor corporale se determinată ca diferență între veniturile înregistrate în contul 7462 "Venituri din cedarea și casarea imobilizărilor corporale" și cheltuielile evidențiate în contul 6462 "Cheltuieli din cedarea și casarea imobilizărilor corporale".136. (1) Valoarea amortizării aferentă activelor reprezentând dreptul de utilizare corespunzătoare fiecărei perioade se înregistrează pe cheltuieli cu ajutorul contului 653 "Cheltuieli cu amortizarea activelor reprezentând dreptul de utilizare".(2) Ajustările pentru deprecierea activelor reprezentând dreptul de utilizare se înregistrează pe cheltuieli cu ajutorul contului 66424 "Cheltuieli cu ajustări pentru deprecierea activelor reprezentând dreptul de utilizare".(3) În cazul în care se efectuează reevaluarea activelor aferente drepturilor de utilizare, surplusul din reevaluare se înregistrează cu ajutorul contului 5163 "Rezerve din reevaluarea activelor reprezentând dreptul de utilizare".(4) Surplusul din reevaluare înregistrat în contul 5163 "Rezerve din reevaluarea activelor reprezentând dreptul de utilizare" este transferat în rezultatul reportat în contul 5816 "Rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare", potrivit IFRS 16 "Contracte de leasing".137. (1) Contabilitatea imobilizărilor în curs se ține distinct pentru: imobilizări necorporale și imobilizări corporale.(2) Imobilizările necorporale în curs reprezintă imobilizările necorporale neterminate până la sfârșitul perioadei.(3) Imobilizările corporale în curs reprezintă investițiile neterminate efectuate în regie proprie sau în antrepriză.(4) Imobilizările corporale în curs se trec în categoria imobilizărilor finalizate după recepția, darea în folosință sau punerea în funcțiune a acestora, după caz.138. (1) Investițiile imobiliare sunt înregistrate cu ajutorul contului 4425 "Investiții imobiliare".(2) Veniturile, respectiv cheltuielile generate de o modificare a valorii juste a investițiilor imobiliare înregistrate potrivit modelului bazat pe valoarea justă sunt înregistrate cu ajutorul contului 744 "Venituri din investiții imobiliare", respectiv 644 "Cheltuieli din investiții imobiliare".(3) Înregistrarea derecunoașterii unei investiții imobiliare se efectuează prin aplicarea, în mod corespunzător, a prevederilor pct. 135 alin. (9) din prezentele reglementări.139. La contabilizarea operațiunilor de leasing, instituția de credit, în calitate de locatar, înregistrează un activ reprezentând dreptul de utilizare, cu ajutorul contului 443 "Active reprezentând dreptul de utilizare" și datoria care decurge din contractul de leasing cu ajutorul conturilor deschise în cadrul contului 472 "Datorii din operațiuni de leasing"; bunurile preluate în regim de leasing se înregistrează în alte conturi în afara bilanțului.140. (1) În calitate de locator, în cadrul contractelor de leasing financiar, instituția de credit va reflecta în contabilitate creanțele din leasing financiar cu ajutorul conturilor deschise în cadrul contului 471 "Creanțe din operațiuni de leasing financiar".(2) La contabilizarea operațiunilor de leasing operațional, locatorii vor menține bunurile date în regim de leasing operațional în conturile de imobilizări necorporale, corporale sau alte active.(3) Sumele primite sau de primit reprezentând chirii în cadrul contractelor de leasing operațional, aferente perioadei curente, sunt înregistrate cu ajutorul contului 7042 "Venituri din chirii".141. În cazul contractelor de leasing pe termen scurt sau a contractelor de leasing pentru care activul suport are o valoare mică, locatarul va înregistra sumele plătite sau de plătit aferente perioadei curente cu ajutorul contului 6042 "Cheltuieli cu chiriile".142. Câștigurile sau pierderile asociate drepturilor transferate către locatorul - cumpărător în cadrul tranzacțiilor de vânzare și de leaseback, în care transferul activului este clasificat ca și vânzare conform IFRS 15, se înregistrează de către locatarul vânzător în conturile 746 "Venituri din cedarea și casarea imobilizărilor", respectiv 646 "Cheltuieli din cedarea și casarea imobilizărilor", după caz.143. Dobânzile (de primit și de plătit) calculate potrivit înțelegerilor contractuale și neajunse la scadență, precum și celelalte sume care sunt avute în vedere la calculul ratei efective a dobânzii și care trebuie amortizate prin metoda dobânzii efective (diferența dintre valoarea nominală a instrumentelor financiare și costul amortizat al acestora, înainte de determinarea ajustărilor pentru pierderi așteptate, după caz) sunt înregistrate în conturile corespunzătoare din cadrul grupelor de conturi, potrivit prevederilor de la pct. 69 din prezentele reglementări.144. Activele financiare de natura activelor imobilizate (creditele subordonate, creanțele din operațiuni de leasing financiar), inclusiv dobânzile și sumele de amortizat aferente, care înregistrează restanțe, dar pentru care nu sunt recunoscute pierderi așteptate pe durata de viață și nu au fost depreciate la momentul recunoașterii inițiale, se evidențiază în contul 481 "Active financiare restante", cele pentru care riscul de credit a crescut semnificativ de la recunoașterea inițială, dar nu sunt depreciate, se evidențiază în contul 482 "Active financiare pentru care riscul de credit a crescut semnificativ", cele care sunt depreciate la data raportării se evidențiază în contul 483 "Active financiare depreciate la data raportării", iar cele care au fost depreciate la momentul recunoașterii inițiale se evidențiază în contul 484 "Active financiare depreciate la recunoașterea inițială". Creanțele din operațiuni de leasing financiar, inclusiv dobânzile și sumele de amortizat aferente, pentru care se aplică abordarea simplificată în vederea determinării pierderilor așteptate, se evidențiază în contul 485 "Creanțe din operațiuni de leasing financiar - abordarea simplificată", indiferent dacă sunt sau nu sunt depreciate la data raportării.145. (1) Ajustările pentru pierderi așteptate aferente creanțelor aferente activelor imobilizate se constituie/regularizează similar prevederilor pct. 71.(2) Constituirea, regularizarea și anularea ajustărilor pentru depreciere aferente titlurilor de participare contabilizate la cost se înregistrează potrivit pct. 133 alin. (4).(3) În situația executării silite a creanțelor aferente activelor imobilizate se vor aplica în mod corespunzător dispozițiile pct. 72 din prezentele reglementări.(4) Pierderile din creanțele derecunoscute, neacoperite cu ajustări pentru pierderi așteptate, aferente activelor imobilizate, sunt înregistrate în contul 668 "Pierderi din creanțe neacoperite cu ajustări pentru pierderi așteptate", analitic distinct.  +  Secţiunea 5 Capitaluri proprii, asimilate și provizioane146. Conturile de capitaluri proprii, asimilate și provizioane cuprind: conturile de capital, prime de capital și rezerve, alte conturi de capitaluri proprii, datorii subordonate, conturile de rezultat reportat și rezultatul exercițiului financiar, precum și provizioane.147. (1) Capitalul subscris și vărsat se înregistrează distinct în contabilitate, pe baza actelor de constituire a instituției de credit și a documentelor justificative privind vărsămintele de capital cu ocazia constituirii și majorării de capital social.(2) Evidența analitică a capitalului social se ține pe acționari sau asociați, cuprinzând numărul și valoarea nominală a acțiunilor sau părților sociale subscrise și vărsate.(3) Primele de capital cuprind primele de emisiune, fuziune, aport și de conversie a obligațiunilor în acțiuni, precum și alte prime.(4) Prima de emisiune se determină ca diferență între valoarea de emisiune a noilor acțiuni sau părți sociale și valoarea nominală a acestora.(5) Prima de fuziune se înregistrează de instituția de credit absorbantă ca diferență între valoarea aportului rezultat din fuziune și valoarea cu care a crescut capitalul social al societății absorbante.(6) Prima de aport se calculează ca diferență între valoarea bunurilor aportate și valoarea nominală a capitalului social cu care au fost remunerate aceste aporturi.(7) Prima de conversie a obligațiunilor în acțiuni se calculează ca diferență între valoarea contabilă a obligațiunilor corespunzătoare împrumuturilor obligatare și valoarea nominală a acțiunilor emise potrivit prevederilor contractuale, atunci când valoarea obligațiunilor depășește valoarea acțiunilor corespunzătoare.148. (1) Activele achiziționate în cadrul unei tranzacții cu plata pe bază de acțiuni cu decontare în acțiuni se înregistrează în conturile de active corespunzătoare în contrapartida contului 503 "Acțiuni proprii".(2) Diferența dintre valoarea justă a activelor achiziționate în cazul unei tranzacții cu plata pe baza de acțiuni cu decontare în acțiuni și valoarea contabilă a acțiunilor proprii se înregistrează în contul 529 "Alte conturi de capitaluri proprii".(3) Activele achiziționate în cadrul unei tranzacții cu plata pe bază de acțiuni cu decontare în numerar se înregistrează în conturile de active corespunzătoare în contrapartida contului 30129 "Alte datorii financiare".149. Valoarea ajustărilor aferente capitalului social/capitalului de dotare se înregistrează distinct, în contul 504 "Ajustări ale capitalului social/capitalului de dotare", și se referă, în principal, la:a) diferențe din ajustarea la inflație, aferente capitalului social/capitalului de dotare;b) ajustări ale capitalului social cu sumele reprezentând diferențe din reevaluări, care au fost incluse în perioadele anterioare în capitalul social și care trebuie să fie înregistrate ca diferențe din reevaluare.150. (1) Contabilitatea rezervelor se ține pe categorii de rezerve: rezerve legale, rezerve statutare sau contractuale, rezerve pentru riscuri bancare, rezerve din reevaluarea imobilizărilor, rezerva de întrajutorare, rezerva mutuală de garantare și alte rezerve.(2) Rezervele legale se constituie anual din profitul instituției de credit, în cotele și limitele stabilite și din alte surse prevăzute de lege.(3) Rezervele legale pot fi utilizate numai în condițiile prevăzute de lege.(4) Rezervele statutare sau contractuale se constituie anual din profitul determinat după deducerea impozitului pe profit (profitul net) al instituției de credit, conform prevederilor din actul constitutiv al acesteia.(5) Rezervele pentru riscuri bancare includ rezerva generală pentru riscul de credit și rezerva reprezentând fondul pentru riscuri bancare generale.(6) Rezervele din reevaluare se constituie din diferențe rezultate din reevaluarea imobilizărilor necorporale și corporale. Evidențierea rezervelor din reevaluare trebuie efectuată pe fiecare imobilizare în parte și pe fiecare operațiune de reevaluare care a avut loc.(7) Rezerva de întrajutorare se constituie anual de către cooperativele de credit din profitul determinat după deducerea impozitului pe profit (profitul net), în cotele și limitele prevăzute de lege.(8) Rezerva mutuală de garantare se constituie la nivelul casei centrale din sumele plătite de cooperativele de credit afiliate reprezentând cotizații pentru constituirea acestor rezerve, precum și din sumele repartizate din profitul contabil al casei centrale determinat înainte de deducerea impozitului pe profit (profitul brut), în cotele și limitele prevăzute de lege.(9) Alte rezerve se constituite potrivit prevederilor legale sau hotărârii adunării generale a acționarilor sau asociaților, cu respectarea prevederilor legale.151. În cadrul altor conturi de capitaluri proprii se includ:a) diferențele de curs valutar aferente activelor financiare nemonetare, în valută, clasificate în categoria celor evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global;b) diferențe din modificarea valorii juste și deprecieri cumulate aferente activelor financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global;c) diferențe privind contabilitatea de acoperire;d) valoarea impozitului pe profit curent și a impozitului pe profit amânat care trebuie recunoscută în conturile de capitaluri proprii;e) valoarea beneficiilor acordate angajaților sub forma instrumentelor de capitaluri proprii;f) valoarea diferențelor aferente activelor imobilizate deținute în vederea vânzării;g) valoarea componentei de capitaluri proprii a instrumentelor financiare compuse;h) diferențele din modificarea valorii juste, datorate riscului propriu de credit, aferente datoriilor financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere;i) alte sume care trebuie înregistrate în conturile de capitaluri proprii.152. (1) Conturile privind datoriile subordonate asigură evidența distinctă a datoriilor subordonate la termen, respectiv a celor pe durată nedeterminată, evaluate la cost amortizat.(2) În categoria datoriilor subordonate la termen se includ împrumuturile subordonate la termen, primite pe baza emisiunilor de titluri, precum și împrumuturile subordonate la termen, nereprezentate printr-un titlu.(3) În categoria datoriilor subordonate pe durată nedeterminată se includ împrumuturile subordonate pe durată nedeterminată, primite pe baza emisiunilor de titluri, precum și împrumuturile subordonate pe durată nedeterminată, nereprezentate printr-un titlu.153. (1) Provizioanele se înregistrează în contabilitate cu ajutorul conturilor din grupa 55 "Provizioane" și se constituie periodic pe seama cheltuielilor, cu excepția celor aferente dezafectării imobilizărilor corporale și altor acțiuni similare legate de acestea pentru care se vor avea în vedere dispozițiile pct. 135 alin. (4) din prezentele reglementări.(2) Provizioanele sunt grupate în contabilitate pe categorii și se constituie pentru:a) angajamente de creditare, garanții financiare și alte angajamente date;b) beneficiile angajaților;c) litigii;d) restructurare;e) dezafectarea imobilizărilor corporale și alte acțiuni similare legate de acestea;f) alte provizioane.(3) Periodic, provizioanele constituite anterior se analizează și se regularizează astfel:a) prin debitul conturilor de cheltuieli cu provizioanele, analitice distincte, în cazul majorării provizioanelor în vederea reflectării celei mai bune estimări curente;b) prin debitul contului 6657 "Cheltuieli privind actualizarea provizioanelor", în cazul majorării provizioanelor datorate trecerii timpului sau costurilor cu dobânda aferente planurilor de beneficii determinate;c) prin creditul conturilor de venituri din provizioane, analitice distincte, în cazul diminuării provizioanelor în vederea reflectării celei mai bune estimări curente;d) prin creditul conturilor de venituri din provizioane, analitice distincte, în situația utilizării provizioanelor; concomitent, pierderile aferente se înregistrează în conturile corespunzătoare, în raport de natura lor;e) prin conturile de cheltuieli cu provizioanele sau venituri din provizioane, analitice distincte, în situația modificării valorii provizioanelor datorate modificării ratei de actualizare.  +  Secţiunea 6 Contabilitatea cheltuielilor, veniturilor și rezultatelor154. Cheltuielile se înregistrează în contabilitate cu ajutorul conturilor din Clasa 6 "Cheltuieli".155. Contabilitatea cheltuielilor se ține pe feluri de cheltuieli, după natura lor, care se grupează astfel:a) Cheltuieli de exploatare (cheltuieli cu operațiunile de trezorerie și operațiunile interbancare; cheltuieli cu operațiunile cu clientela; cheltuieli pentru operațiunile cu titluri și alte instrumente financiare; cheltuieli cu operațiunile de leasing; cheltuieli privind datoriile subordonate, creditele subordonate și titlurile contabilizate la cost; cheltuieli privind operațiunile de schimb; cheltuieli privind operațiunile în afara bilanțului și operațiunile cu instrumente derivate; cheltuieli cu prestațiile de servicii financiare; alte cheltuieli de exploatare);b) Cheltuieli cu angajații (cheltuieli cu beneficiile pe termen scurt ale angajaților; cheltuieli privind asigurările și protecția socială și alte cheltuieli privind angajații);c) Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (cheltuieli cu impozite - altele decât impozitul pe profit, taxe și vărsăminte asimilate);d) Cheltuieli cu stocurile, lucrările și serviciile executate de terți (cheltuieli cu activele deținute în vederea vânzării; cheltuieli cu materialele și alte consumabile; cheltuieli cu active imobilizate deținute în vederea vânzării, cheltuieli cu lucrările și serviciile executate de terți; cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate);e) Cheltuieli diverse de exploatare (cota-parte din cheltuielile sediului social; cheltuieli din investiții imobiliare; cheltuieli din cedarea și casarea imobilizărilor; cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor și alte cheltuieli diverse din exploatare);f) Cheltuieli cu amortizările privind imobilizările necorporale și corporale și activele reprezentând dreptul de utilizare (amortizarea imobilizărilor necorporale, corporale și a activelor reprezentând dreptul de utilizare);g) Cheltuieli cu ajustări pentru depreciere, pierderi așteptate, provizioane, pierderi din creanțe, modificări ale fluxurilor de trezorerie contractuale și alte ajustări (cheltuieli cu ajustări pentru pierderi așteptate aferente creanțelor din operațiuni de trezorerie și interbancare, pierderi din modificări ale fluxurilor de trezorerie contractuale și alte ajustări; cheltuieli cu ajustări pentru pierderi așteptate aferente creanțelor din operațiuni cu clientela, pierderi din modificări ale fluxurilor de trezorerie contractuale și alte ajustări; cheltuieli cu ajustări pentru depreciere și pierderi așteptate aferente titlurilor, operațiunilor diverse și activelor aferente unui contract, pierderi din modificări ale fluxurilor de trezorerie contractuale și alte ajustări; cheltuieli cu ajustări pentru depreciere și pierderi așteptate aferente activelor imobilizate, pierderi din modificări ale fluxurilor de trezorerie contractuale și alte ajustări; cheltuieli cu provizioane; pierderi din creanțe neacoperite cu ajustări pentru pierderi așteptate);h) Cheltuieli din ajustarea la inflație;i) Cheltuieli cu impozitul pe profit (cheltuieli cu impozitul pe profit curent, cheltuieli cu impozitul pe profit amânat).156. Veniturile se înregistrează în contabilitate cu ajutorul conturilor din Clasa 7 "Venituri".157. Contabilitatea veniturilor se ține pe feluri de venituri, după natura lor, care se grupează astfel:a) Venituri din activitatea de exploatare (venituri din operațiunile de trezorerie și operațiunile interbancare; venituri din operațiunile cu clientela; venituri din operațiunile cu titluri și alte instrumente financiare; venituri din operațiunile de leasing; venituri din credite subordonate, datorii subordonate și titluri contabilizate la cost; venituri din operațiunile de schimb; venituri din operațiunile în afara bilanțului și operațiunile cu instrumente derivate; venituri din prestațiile de servicii financiare; alte venituri din activitatea de exploatare);b) Venituri diverse din exploatare (cota-parte din cheltuielile sediului social; câștiguri din reevaluarea bunurilor evaluate la valoarea justă; venituri din investiții imobiliare; venituri din cedarea și casarea imobilizărilor; venituri din reevaluarea imobilizărilor; venituri accesorii; alte venituri diverse din exploatare);c) Venituri din ajustări pentru depreciere, pierderi așteptate, provizioane, recuperări de creanțe, câștiguri din modificări ale fluxurilor de trezorerie contractuale și alte ajustări (venituri din ajustări pentru pierderi așteptate aferente creanțelor din operațiuni de trezorerie și interbancare, câștiguri din modificări ale fluxurilor de trezorerie contractuale și alte ajustări; venituri din ajustări pentru pierderi așteptate aferente creanțelor din operațiuni cu clientela, câștiguri din modificări ale fluxurilor de trezorerie contractuale și alte ajustări; venituri din ajustări pentru depreciere și pierderi așteptate aferente titlurilor, operațiunilor diverse și activelor aferente unui contract, câștiguri din modificări ale fluxurilor de trezorerie contractuale și alte ajustări; venituri din ajustări pentru depreciere și pierderi așteptate aferente activelor imobilizate, câștiguri din modificări ale fluxurilor de trezorerie contractuale și alte ajustări; venituri din provizioane și venituri din recuperări de creanțe);d) Venituri din ajustarea la inflație;e) Venituri din impozitul pe profit amânat.158. (1) Cheltuielile și veniturile determinate de operațiunile asocierilor în participație se contabilizează distinct de către unul din asociați, conform prevederilor contractului de asociere.(2) Ulterior, cheltuielile și veniturile înregistrate, în funcție de natura lor, se transmit pe baza de decont fiecărui asociat în vederea înregistrării acestora în contabilitatea proprie.159. Profitul sau pierderea se stabilește cumulat de la începutul exercițiului financiar.160. (1) Rezultatul exercițiului, respectiv profitul sau pierderea, se determină ca diferență între veniturile și cheltuielile exercițiului.(2) Rezultatul definitiv al exercițiului financiar se stabilește la închiderea acestuia și reprezintă soldul final al contului de profit sau pierdere.(3) Repartizarea profitului se înregistrează în contabilitate pe destinații, după aprobarea situațiilor financiare anuale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.(4) Sumele reprezentând rezerve constituite din profitul exercițiului financiar curent, în baza unor prevederi legale, se înregistrează în conturile de rezerve corespunzătoare în contrapartidă cu contul 592 "Repartizarea profitului". Profitul contabil rămas după această repartizare se preia la începutul exercițiului financiar următor celui pentru care se întocmesc situațiile financiare anuale în contul 581 "Rezultatul reportat", de unde urmează a fi repartizat pe celelalte destinații hotărâte de adunarea generală a acționarilor sau asociaților, cu respectarea prevederilor legale. Evidențierea în contabilitate a destinațiilor profitului contabil se efectuează după adunarea generală a acționarilor sau asociaților care a aprobat repartizarea profitului, prin înregistrarea sumelor reprezentând dividende cuvenite acționarilor sau asociaților, rezerve și alte destinații, potrivit legii.(5) Pierderea contabilă reportată se acoperă din profitul exercițiului financiar și cel reportat, din rezerve, prime de capital și capital social, potrivit hotărârii adunării generale a acționarilor sau asociaților, cu respectarea prevederilor legale. În lipsa unor prevederi legale exprese, stabilirea ordinii surselor din care se acoperă pierderea contabilă este de competența adunării generale a acționarilor sau asociaților, respectiv a consiliului de administrație.(6) Închiderea conturilor 591 "Profit sau pierdere" și 592 "Repartizarea profitului" se efectuează la începutul exercițiului financiar următor celui pentru care se întocmesc situațiile financiare anuale. Ca urmare, cele două conturi apar cu soldurile corespunzătoare în balanța de verificare a conturilor sintetice, întocmită pentru exercițiul financiar la care se referă situațiile financiare anuale.161. Dividendele repartizate trimestrial, potrivit legii, se regularizează, conform pct. 115 alin. (2).  +  Secţiunea 7 Operațiuni în afara bilanțului162. Operațiunile în afara bilanțului cuprind angajamentele date și primite reprezentând drepturi și obligații ale căror efecte asupra mărimii și structurii poziției financiare a instituției de credit sunt condiționate de realizarea unor operațiuni ulterioare, precum și unele bunuri și operațiuni care nu îndeplinesc criteriile de recunoaștere ca active, datorii sau capitaluri proprii.163. Contabilizarea operațiunilor în afara bilanțului se realizează cu ajutorul conturilor din Clasa 9 "Operațiuni în afara bilanțului", grupate în funcție de natura lor, astfel:a) angajamente de creditare;b) garanții financiare;c) angajamente privind titlurile și alte active financiare;d) operațiuni de schimb la vedere;e) conturi de ajustare valută în afara bilanțului;f) instrumente derivate;g) garanții reale;h) alte angajamente;i) angajamente îndoielnice;j) alte conturi în afara bilanțului.164. Contabilitatea operațiunilor în afara bilanțului se ține, de asemenea, în partidă dublă, prin utilizarea conturilor corespondente prevăzute pentru operațiunile în valută la vedere sau, după caz, a contului 999 "Contrapartida" pentru celelalte operațiuni în afara bilanțului.165. (1) Prin convenție, conturile în afara bilanțului sunt conturi de activ sau de pasiv, în funcție de modalitatea de înregistrare în conturile de bilanț a operațiunii, la scadență sau la data realizării acesteia.(2) Prin convenție, conturile în afara bilanțului cu ajutorul cărora sunt evidențiate valorile noționale ale instrumentelor derivate (altele decât operațiunile ferme de schimb la termen și swap-ul financiar de valute) sunt considerate conturi de activ.166. Angajamentele de creditare se înregistrează în afara bilanțului, în funcție de calitatea de instituție de credit sau de client a beneficiarului, la nivelul prevăzut în contract și se diminuează pe măsura punerii la dispoziție a fondurilor. Utilizările sunt înregistrate în conturile respective din activ.167. (1) Garanțiile financiare sunt contabilizate în funcție de calitatea de instituție de credit sau de client a ordonatorului, respectiv a entității ale cărei obligații sunt garantate.(2) Astfel, în cazul în care pentru a răspunde exigențelor unor anumite categorii de beneficiari (autorități sau întreprinderi străine, administrații fiscale sau vamale), o instituție de credit recurge la un corespondent pentru a garanta executarea unei obligații asumate de unul dintre clienții proprii, aceasta va înregistra angajamentul asumat în raport cu clientul său în contul 913 "Garanții date pentru clientelă", iar instituția de credit corespondentă va înregistra angajamentul asumat în raport cu instituția de credit garantată în contul 911 "Garanții date instituțiilor de credit" (din ordinul instituțiilor de credit).(3) Când mai multe instituții de credit se asociază pentru a acorda o garanție financiară, fiecare dintre acestea (șef de filă, participant, sub-participant) înregistrează cota-parte din riscul final pe care și-l asumă în conturile corespunzătoare din Clasa 9 "Operațiuni în afara bilanțului".(4) O promisiune de finanțare a trezoreriei făcută sub formă consorțială este înscrisă în egală măsură în conturile din afara bilanțului la șeful de filă și la ceilalți participanți, în funcție de valoarea angajamentelor asumate de fiecare în parte.168. În conturile de angajamente de creditare și garanții financiare se înregistrează și angajamentele de furnizare de facilități de garantare sau acceptare.169. Angajamentele privind titlurile și alte active financiare cuprind operațiunile efectuate de către instituția de credit aferente titlurilor și altor active financiare de primit sau de livrat, în situația în care instituția de credit utilizează metoda contabilizării în funcție de data decontării.170. Conturile în afara bilanțului privind operațiunile de schimb la vedere evidențiază angajamentele aferente sumelor de primit și, respectiv, de livrat, în situația în care instituția de credit utilizează metoda contabilizării în funcție de data decontării.171. În conturile de garanții reale sunt evidențiate valorile bunurilor date sau primite în garanție.172. (1) Angajamentele îndoielnice cuprind angajamentele de creditare date, garanțiile financiare date și alte angajamente date pentru care au fost constituite provizioane, altele decât provizioanele pentru pierderi așteptate pe următoarele 12 luni.(2) Provizioanele aferente angajamentelor și garanțiilor financiare date se înregistrează în contul 551 "Provizioane pentru angajamente de creditare, garanții financiare și alte angajamente date".173. (1) Alte conturi în afara bilanțului asigură înregistrarea în contabilitate a altor elemente cum ar fi: bunurile luate cu chirie, valorile primite în păstrare sau custodie, alte active și datorii contingente, precum și alte elemente.(2) În această categorie de conturi se include și contul 999 "Contrapartida" care se utilizează pentru debitarea sau creditarea unor conturi în afara bilanțului.  +  Secţiunea 8 Operațiuni în valută174. Contabilitatea operațiunilor în valută asigură evidența:a) operațiunilor de schimb la vedere;b) operațiunilor cu titluri în valută;c) operațiunilor privind conturile curente, conturile de corespondent, depozitele, creditele și împrumuturile în valută;d) alte operațiuni în valută.175. Contabilizarea operațiunilor de schimb la vedere, precum și a celorlalte operațiuni în valută se face pe feluri de valute, cu ajutorul conturilor prevăzute în planul de conturi.176. Operațiunile de schimb la vedere sunt operațiunile de cumpărare și de vânzare a valutelor cu decontarea în termenul stabilit în general prin reglementări sau convenții ale pieței respective, de regulă maxim două zile lucrătoare de la data încheierii tranzacției, la cursul de schimb stabilit între părți (curs SPOT).177. Operațiunile în valută se clasifică în:a) operațiuni care nu generează risc de schimb, respectiv operațiuni care nu modifică nivelul poziției de schimb;b) operațiuni care generează risc de schimb, respectiv operațiuni care modifică nivelul poziției de schimb.178. Contabilizarea operațiunilor care generează risc de schimb impune utilizarea conturilor "Poziție de schimb" și "Contravaloarea poziției de schimb", deschise în cadrul bilanțului și în afara bilanțului, pe feluri de valute.179. Imobilizările corporale și necorporale, precum și stocurile achiziționate în valută, capitalul social subscris în valută, capitalul de dotare vărsat în valută și celelalte elemente de capitaluri proprii, precum și cheltuielile și veniturile aferente operațiunilor în valută se contabilizează în moneda națională prin intermediul contului "Contravaloarea poziției de schimb".180. (1) Contul "Poziție de schimb" din bilanț reprezintă soldul activului net într-o anumită valută, iar acesta este expresia riscului de schimb aferent elementelor în valută din bilanț.(2) Contul "Poziție de schimb" din afara bilanțului este expresia riscului de schimb aferent operațiunilor de schimb la vedere, nedecontate încă, pentru care se aplică înregistrarea la data decontării.(3) Pozițiile de schimb, lungi sau scurte, sunt determinate de următoarele elemente:a) elementele de activ și de datorii exprimate în valută, inclusiv dobânzile calculate, de primit sau de plătit, scadente sau nescadente; șib) operațiunile de schimb la vedere.181. Conturile "Poziție de schimb" și "Contravaloarea poziției de schimb" sunt conturi de legătură între contabilitatea în valută și contabilitatea în moneda națională, utilizate pentru restabilirea echilibrului dintre active, datorii și capitaluri proprii, prin înregistrarea în contul de rezultate sau în conturile de capitaluri proprii a câștigurilor și/sau pierderilor aferente evaluării operațiunilor în valută.182. (1) Pentru tranzacțiile în cazul cărora nu se specifică utilizarea unui anumit curs de schimb, se utilizează cursul de schimb al pieței valutare, comunicat de Banca Națională a României, din ultima zi bancară anterioară tranzacției.(2) Înregistrarea capitalului social subscris în valută se face la cursul de schimb al pieței valutare, comunicat de Banca Națională a României, din data subscrierii.183. (1) La finele fiecărei luni, instituțiile de credit au obligația să evalueze elementele exprimate în valută, din bilanț și în afara bilanțului, în funcție de natura acestora, prin utilizarea cursului de schimb al pieței valutare, comunicat de Banca Națională a României, din ultima zi bancară a lunii în cauză.(2) Fără a aduce atingere prevederilor alin. (1), instituțiile de credit pot opta pentru efectuarea evaluării în cursul lunii a elementelor exprimate în valută, situație în care se va utiliza cursul de schimb al pieței valutare, comunicat de Banca Națională a României, fie din ziua efectuării evaluării, fie din ultima zi bancară anterioară datei de evaluare.(3) Instituțiile de credit trebuie să fie consecvente în aplicarea prevederilor de la alin. (2).(4) Diferențele dintre sumele rezultate din evaluarea periodică a conturilor 3721 "Poziție de schimb" și sumele înscrise în conturile corespunzătoare 3722 "Contravaloarea poziției de schimb" se înregistrează astfel:a) diferențele aferente elementelor nemonetare, exprimate în valută, evidențiate la cost (titlurile de participare deținute în filiale, în entități asociate și în entități controlate în comun, evaluate la cost) sunt înregistrate în conturi analitice distincte, deschise în cadrul conturilor în care sunt evidențiate respectivele elemente în valută;b) diferențele aferente elementelor nemonetare, exprimate în valută, înregistrate la valoarea justă și pentru care diferențele de valoare justă sunt înregistrate în conturile de capitaluri proprii (investițiile în instrumente de capitaluri proprii înregistrate la valoarea justă și evidențiate în contul de active financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global) sunt înregistrate în contul 521 "Diferențe de curs valutar aferente activelor financiare nemonetare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global";c) diferențele aferente instrumentelor financiare evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere sunt înregistrate în conturile de câștiguri sau pierderi din evaluarea respectivelor instrumente;d) celelalte diferențe, inclusiv diferențele aferente componentei valutare a instrumentelor de acoperire (în cadrul unei operațiuni de acoperire a valorii juste) care nu sunt instrumente derivate, se înregistrează în contul 6061 "Cheltuieli din diferențe de curs valutar aferente tranzacțiilor în valută" sau 7061 "Venituri din diferențe de curs valutar aferente tranzacțiilor în valută", după caz.(5) Evaluarea operațiunilor în valută înregistrate în conturile în afara bilanțului, corespunzător evaluării contului 941 "Poziție de schimb", se face prin utilizarea contului 943 "Conturi de ajustare valută" în contrapartida contului 942 "Contravaloarea poziției de schimb".(6) La întocmirea raportărilor contabile, conturile 3721 "Poziție de schimb" (după evaluare) și 3722 "Contravaloarea poziției de schimb" nu se iau în considerare deoarece nu reprezintă un activ sau o datorie.  +  Operațiuni de schimb la vedere184. (1) În situația adoptării metodei înregistrării în funcție de data decontării, operațiunile de schimb la vedere se înregistrează în conturi în afara bilanțului, la cursul de la data încheierii contractului, respectiv angajamentului, cu ajutorul conturilor 931 "Operațiuni de schimb la vedere", prin intermediul conturilor 941 "Poziție de schimb" și 942 "Contravaloarea poziției de schimb" deschise în afara bilanțului.(2) Periodic, obligatoriu lunar, evaluarea angajamentului se înregistrează în afara bilanțului prin utilizarea contului 943 "Conturi de ajustare valută" în contrapartida contului 942 "Contravaloarea poziției de schimb". Concomitent, aceeași diferență de curs, se înregistrează în contul 6061 "Cheltuieli din diferențe de curs valutar aferente tranzacțiilor în valută" sau 7061 "Venituri din diferențe de curs valutar aferente tranzacțiilor în valută", după caz, cu ajutorul conturilor 3722 "Contravaloarea poziției de schimb" și 3723 "Conturi de ajustare valută".  +  Operațiuni în valută cu clientela185. Principalele operațiuni în valută cu clientela, sunt: schimbul manual; operațiunile cu cecuri de călătorie; schimbul la vedere; operațiunile prin conturile în valută; transferurile de valută; angajamentele de creditare și garanțiile financiare.186. (1) Schimbul manual este operațiunea prin care o cantitate de monedă este schimbată fizic contra unei alte monede.(2) Contabilizarea operațiunilor de schimb manual urmează principiile de contabilizare a operațiunilor în valută și presupune utilizarea conturilor 3721 "Poziție de schimb" și 3722 "Contravaloarea poziției de schimb".187. (1) Contabilizarea cecurilor de călătorie în valută se efectuează cu ajutorul conturilor 109 "Alte valori" (la cumpărare) și 162 "Alte sume datorate" (la vânzare).(2) La plata în altă valută, se vor utiliza și conturile 3721 "Poziție de schimb" și 3722 "Contravaloarea poziției de schimb" aferente valutelor respective.188. Operațiunile de schimb la vedere efectuate în contul clienților sunt definite și se contabilizează potrivit pct. 176 și pct. 184 din prezentul capitol.189. Operațiunile prin conturile în valută ale clienților se înregistrează în mod similar cu operațiunile prin conturile în lei ale acestora.190. Transferurile în valută sunt operațiunile prin care, la cererea clientului ordonator, o sumă în valută este pusă la dispoziția unui beneficiar, în general, rezident în străinătate. Punerea la dispoziție a fondurilor se efectuează, de regulă, prin intermediul conturilor de corespondent cu băncile străine.  +  Operațiuni cu titluri în valută191. Contabilizarea titlurilor în valută respectă regulile de contabilizare și de evaluare stabilite pentru titlurile exprimate în lei.  +  Secţiunea 9 Instrumente derivate și contabilitatea de acoperire192. (1) Înregistrarea în contabilitate a instrumentelor derivate se face în funcție de următoarele criterii:a) în funcție de riscul care determină modificarea valorii instrumentelor: instrumente pe rata dobânzii, pe instrumente de capitaluri proprii, pe cursul de schimb, pe riscul de credit, pe mărfuri și alte instrumente derivate;b) în funcție de scopul utilizării: instrumente deținute în vederea tranzacționării, instrumente de acoperire a valorii juste și instrumente de acoperire a fluxurilor de trezorerie și a investițiilor nete într-o operațiune din străinătate. În categoria instrumentelor derivate deținute în vederea tranzacționării se includ și instrumentele derivate care sunt deținute pentru scopuri de acoperire dar care nu îndeplinesc condițiile pentru aplicarea regulilor specifice contabilității de acoperire, precum și instrumentele derivate pe riscul de credit care sunt deținute pentru scopuri de acoperire prin utilizarea opțiunii valorii juste.(2) Instrumentele derivate încorporate în instrumente hibride, care trebuie contabilizate separat de contractele gazdă, se înregistrează în conturile de instrumente derivate, în funcție de natura lor.193. Instrumentele derivate sunt clasificate în funcție de riscul care determină modificarea valorii acestora, astfel:a) Instrumentele derivate pe rata dobânzii sunt contractele legate de un instrument financiar purtător de dobândă ale cărui fluxuri de trezorerie sunt determinate prin referire la ratele dobânzilor sau la un alt contract de rată a dobânzii (de exemplu, o opțiune existentă într-un contract futures de a cumpăra un bilet de trezorerie). Această categorie este limitată la acele contracte ale căror părți sunt expuse la rata dobânzii aferentă unei singure monede. Astfel, această categorie exclude contractele care implică schimbul uneia sau mai multor valute (de exemplu, contracte swap financiar de valute și opțiuni valutare), precum și alte contracte a căror caracteristică predominantă de risc este riscul de schimb valutar, care urmează să fie înregistrate ca și contracte pe curs de schimb. Contractele pe rata dobânzii includ acorduri forward pe rata dobânzii, contracte swap pe rata dobânzii într-o singură monedă, futures pe rata dobânzii, opțiuni pe rata dobânzii (inclusiv caps, floors, collars, corridors), swaptions pe rata dobânzii și warrante pe rata dobânzii.b) Instrumentele derivate pe instrumente de capitaluri proprii sunt contracte a căror valoare se modifică (integral sau parțial) în funcție de prețul unui anumit instrument de capitaluri proprii sau de un indice al prețurilor instrumentelor de capitaluri proprii.c) Instrumentele derivate pe cursul de schimb sunt cele care implică schimbul de monede pe piața la termen sau o expunere pe cotația aurului. Acestea includ operațiunile ferme de schimb la termen, contracte swap de trezorerie, contracte swap financiar de valute, futures pe curs de schimb, opțiuni pe curs de schimb, swaptions pe curs de schimb și warrante pe curs de schimb. Instrumentele derivate pe cursul de schimb includ toate contractele care implică expunerea la cel puțin o valută, indiferent dacă este vorba de expunerea la ratele de dobândă aferente acestora sau de expunerea la evoluția cursurilor de schimb. Contractele pe aur includ toate contractele care implică expunerea pe cotațiile acestuia.d) Instrumentele derivate pe riscul de credit reprezintă contracte în care valoarea la scadență este legată în primul rând de măsura credibilității aferente unui anumit credit de referință. Contractele prevăd un schimb de plăți în care cel puțin una dintre acestea este determinată de performanța creditului de referință. Valoarea la scadență depinde de o serie de evenimente, cum ar fi neîndeplinirea obligațiilor contractuale, reducerea rating-ului sau o modificare stipulată a marjei de credit aferente activului de referință.e) Instrumentele derivate pe mărfuri sunt cele a căror valoare se modifică (integral sau parțial) în funcție de prețul unei mărfi sau de valoarea indicelui aferent unei mărfi cum ar fi un metal prețios (altul decât aurul), petrolul sau produsele agricole.f) Alte instrumente derivate sunt orice alte instrumente derivate care nu implică o expunere pe cursul de schimb, pe rata dobânzii, pe instrumente de capitaluri proprii, pe mărfuri sau pe riscul de credit (ex. instrumentele derivate pe vreme sau pe asigurări).194. Atunci când un instrument derivat este influențat de mai multe tipuri de risc, acesta trebuie alocat celui care influențează cel mai mult valoarea instrumentului. În cazul în care clasificarea instrumentelor derivate cu expunere multiplă nu este evidentă, acestea sunt clasificate în următoarea ordine:a) Instrumente derivate pe mărfuri - toate instrumentele derivate care implică o marfă sau expunerea la un indice de mărfuri, indiferent dacă acestea implică o expunere atât pe mărfuri cât și pe alt tip de risc (de exemplu, riscul de curs de schimb, de rată a dobânzii), trebuie incluse în această categorie.b) Instrumente derivate pe instrumente de capitaluri proprii - cu excepția contractelor cu o expunere atât pe mărfuri cât și pe instrumente de capitaluri proprii, toate instrumentele derivate legate de performanța instrumentelor de capitaluri proprii sau a indicilor pe instrumente de capitaluri proprii trebuie incluse în această categorie. Prin urmare, instrumentele derivate pe instrumente de capitaluri proprii cu expunere și pe riscul de curs de schimb sau de rată a dobânzii trebuie incluse în această categorie.c) Instrumente derivate pe cursul de schimb - această categorie cuprinde toate instrumentele derivate, altele decât cele prevăzute la lit. a) și b), care sunt expuse la cel puțin o valută.195. Operațiunile ferme de schimb la termen sunt operațiunile de cumpărare și vânzare de valută cu decontare după termenul stabilit în general prin reglementări sau convenții ale pieței respective, de regulă mai mult de două zile lucrătoare de la data încheierii tranzacției, la cursul de schimb stabilit între părți (curs FORWARD).196. (1) Operațiunile de swap pe valute reprezintă combinația dintre un împrumut primit într-o monedă și un credit acordat într-o altă monedă, cele două operațiuni fiind simultane și încheiate cu aceeași contrapartidă. Acestea pot fi realizate sub următoarele forme: swap de trezorerie sau swap cambist și swap financiar sau swap lung de valute.(2) Swapul de trezorerie, denumit și swap cambist, reprezintă două operațiuni de schimb a unor sume nominale în monede diferite pe baza a două cursuri diferite (curs la vedere la inițierea operațiunii și curs la termen la scadența operațiunii). În fapt, reprezintă combinația dintre o operațiune de schimb la termen și o operațiune de schimb la vedere. Pe perioada dintre cele două operațiuni nu se calculează și nu se varsă dobânzi.(3) Swapul financiar de valute, denumit și swap lung de valute, este operațiunea prin care se efectuează schimbul unei sume într-o monedă, contra unei sume în altă monedă, urmând ca la termen să se procedeze la schimbul simetric. Pe toată perioada contractului, părțile contractante calculează și varsă dobânzi în funcție de volumul schimbului.197. (1) Valoarea noțională a instrumentelor derivate se înregistrează în conturile în afara bilanțului în momentul încheierii contractelor, cu respectarea următoarelor prevederi:a) pentru instrumentele derivate cu valoarea noționalului variabilă, variația ulterioară a acesteia se evidențiază în conturile corespunzătoare în afara bilanțului;b) pentru instrumentele derivate cu o componentă de multiplicare, valoarea noționalului înregistrată în conturi în afara bilanțului este cea rezultată în urma aplicării factorului de multiplicare;c) pentru contractele swap, cu excepția contractelor swap de valute, valoarea noțională înregistrată în conturi în afara bilanțului este valoarea principalului pe care se bazează schimbul de dobânzi sau alte venituri sau cheltuieli;d) pentru instrumentele derivate pe mărfuri sau pe instrumente de capitaluri proprii, valoarea noțională care trebuie înregistrată în conturi în afara bilanțului se obține prin multiplicarea cantității (de exemplu, numărul de unități) de mărfuri sau de instrumente de capitaluri proprii contractate pentru cumpărare sau vânzare, cu prețul contractual al unei unități. Valoarea noționalului înregistrată în conturile în afara bilanțului în cazul instrumentelor derivate pe mărfuri ce prevăd schimburi multiple, este dată de valoarea contractuală, multiplicată cu numărul schimburilor de principal rămase;e) pentru instrumentele derivate pe riscul de credit, valoarea noționalului înregistrată în conturi în afara bilanțului este valoarea nominală a creditului de referință.(2) Instituțiile de credit trebuie să își organizeze evidența astfel încât să fie capabile să identifice aceste valori noționale, cel puțin pe baza următoarelor criterii: natura contractelor, tipul contrapartidei, scadența operațiunii.(3) În cazul operațiunilor ferme de schimb la termen, angajamentele aferente se înregistrează în afara bilanțului cu ajutorul conturilor "Operațiuni ferme de schimb la termen", în corespondență cu contul 999 "Contrapartida".(4) În cazul contractelor swap de trezorerie (cambist), atât sumele de primit cât și cele de plătit la scadența contractului se înregistrează în afara bilanțului în conturile "Operațiuni ferme de schimb la termen", în corespondență cu contul 999 "Contrapartida".(5) Pentru operațiunile de swap financiar de valute, sumele ce urmează a fi schimbate la scadența contractului sunt evidențiate în afara bilanțului în conturile corespunzătoare din cadrul conturilor "Swap financiar de valute", în corespondență cu contul 999 "Contrapartida". Valoarea dobânzilor ce urmează să fie plătite și încasate până la scadența operațiunii nu se înregistrează în conturile în afara bilanțului specifice instrumentelor derivate.(6) Angajamentele aferente operațiunilor efectuate în contul clientelei nu se înregistrează în conturile de angajamente în afara bilanțului, dar pot fi înregistrate cu ajutorul conturilor din grupa 99 - Alte conturi în afara bilanțului.(7) Titlurile aflate în proprietatea instituției de credit și care sunt destinate garantării operațiunilor efectuate în contul propriu sunt înregistrate în afara bilanțului în conturile de garanții reale date.(8) Valorile primite în garanție de la terți sunt evidențiate în afara bilanțului în conturile de garanții reale primite.198. Depozitele de garanție constituite, aferente operațiunilor cu instrumente derivate, sunt înregistrate în conturi distincte în funcție de tipul pieței aferente (depozite de garanție constituite pentru operațiunile pe piețe organizate, depozite de garanție constituite pentru alte operațiuni cu instrumente derivate).199. (1) Operațiunile cu instrumente derivate se evaluează periodic, obligatoriu la sfârșitul fiecărei luni.(2) Valoarea instrumentelor derivate se înregistrează în conturile din grupa 31 "Instrumente derivate", corespunzător categoriei din care fac parte respectivele instrumente.(3) Câștigurile sau pierderile rezultate în urma evaluării instrumentelor derivate deținute în vederea tranzacționării sunt înregistrate în conturile de venituri și cheltuieli privind operațiunile cu instrumente derivate, corespunzător tipului instrumentelor respective.200. (1) Pentru instrumentele derivate desemnate, din punct de vedere contabil, ca instrumente de acoperire a riscului de rată a dobânzii, dobânzile de plătit sau de primit se înregistrează în contabilitate în funcție de situațiile în care există un singur flux financiar (diferența dintre dobânda de primit sau de plătit) sau două fluxuri financiare diferite, astfel:a) contabilizarea distinctă a sumelor reprezentând dobânzi încasate și, respectiv, plătite se aplică în situația în care scadențele celor două fluxuri financiare de dobânzi sunt diferite;b) contabilizarea sumei nete ce corespunde diferenței dintre dobânzile plătite și cele încasate se aplică în situația în care fluxurile financiare de dobânzi sunt concomitente, iar transferul privește doar diferența netă (există un singur flux financiar de dobânzi).(2) Dobânzile respective sunt înregistrate periodic, obligatoriu lunar, în conturile în care sunt evidențiate instrumentele derivate respective în contrapartidă cu contul 7076 "Venituri din dobânzi aferente instrumentelor derivate desemnate ca instrumente de acoperire a riscului de rată a dobânzii" sau 6076 "Cheltuieli cu dobânzile aferente instrumentelor derivate desemnate ca instrumente de acoperire a riscului de rată a dobânzii", după caz.201. (1) Operațiunile de acoperire a valorii juste sunt înregistrate în contabilitate astfel:a) modificările de valoare justă aferente instrumentelor derivate desemnate ca instrumente de acoperire sunt înregistrate în contul 60751 "Pierderi privind instrumentele de acoperire a valorii juste" sau 70751 "Câștiguri privind instrumentele de acoperire a valorii juste", după caz. Modificările de valoare justă aferente instrumentelor derivate desemnate ca instrumente de acoperire a instrumentelor de capitaluri proprii evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global sunt înregistrate în contul 5232 "Diferențe privind instrumentele de acoperire a instrumentelor de capitaluri proprii". Câștigurile sau pierderile aferente componentei valutare a instrumentelor de acoperire nederivate sunt înregistrate în contul 6061 "Cheltuieli din diferențe de curs valutar aferente tranzacțiilor în valută" sau 7061 "Venituri din diferențe de curs valutar aferente tranzacțiilor în valută", după caz;b) modificările de valoare justă ale elementului acoperit, atribuite riscului acoperit, sunt recunoscute în contul 60753 "Pierderi privind instrumentele acoperite în cadrul unei operațiuni de acoperire a valorii juste" sau 70753 "Câștiguri privind instrumentele acoperite în cadrul unei operațiuni de acoperire a valorii juste", după caz. Modificările de valoare justă aferente instrumentelor de capitaluri proprii acoperite care sunt evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global sunt înregistrate în contul 5233 "Diferențe privind instrumentele de capitaluri proprii acoperite".(2) În situația în care elementele acoperite ar fi fost evaluate la cost amortizat, prin utilizarea ratei efective a dobânzii (dacă nu ar fi fost desemnate ca elemente acoperite), ajustarea de valoare atribuibilă riscului acoperit se înregistrează în conturile "Sume de amortizat" sau în conturile în care sunt înregistrate elementele acoperite, după caz.(3) Câștigurile sau pierderile aferente elementului acoperit, atribuibile altor riscuri decât riscul ce este acoperit, sunt înregistrate potrivit regulilor generale de contabilizare.202. Operațiunile de acoperire a fluxurilor de trezorerie și a investițiilor nete într-o operațiune din străinătate sunt contabilizate astfel:a) modificările de valoare justă ale instrumentului de acoperire, aferente părții eficiente a operațiunii de acoperire, sunt înregistrate în contul 5231 "Diferențe privind instrumentele de acoperire a fluxurilor de trezorerie și a investițiilor nete într-o operațiune din străinătate (partea eficientă)", ca diferențe din evaluarea instrumentelor de acoperire a fluxurilor de trezorerie și a investițiilor nete într-o operațiune din străinătate, iar diferențele de valoare justă ale instrumentului de acoperire aferente părții ineficiente a operațiunii de acoperire sunt înregistrate în contul 60747 "Pierderi privind instrumentele de acoperire a fluxurilor de trezorerie și a investițiilor nete într-o operațiune din străinătate (partea ineficientă)" sau în contul 70747 "Câștiguri privind instrumentele de acoperire a fluxurilor de trezorerie și a investițiilor nete într-o operațiune din străinătate (partea ineficientă)", după caz;b) în momentul recunoașterii în profit sau pierdere a câștigurilor sau pierderilor recunoscute în conturile de capitaluri proprii, acestea sunt transferate în contul 70752 "Câștiguri privind instrumentele de acoperire a fluxurilor de trezorerie și a investițiilor nete într-o operațiune din străinătate" sau în contul 60752 "Pierderi privind instrumentele de acoperire a fluxurilor de trezorerie și a investițiilor nete într-o operațiune din străinătate", după caz.  +  Secţiunea 10 Închiderea și deschiderea conturilor și corectarea erorilor203. (1) Potrivit prevederilor art. 27, alin. (1) și (4) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, exercițiul financiar reprezintă perioada pentru care trebuie întocmite situațiile financiare anuale și, de regulă, coincide cu anul calendaristic, cu excepția primului an de activitate, când acesta începe la data înființării, respectiv înmatriculării.(2) Închiderea și deschiderea conturilor se poate efectua fie prin utilizarea unor conturi distincte "bilanț de închidere" și "bilanț de deschidere", fie prin debitarea conturilor cu solduri creditoare și creditarea conturilor cu solduri debitoare.(3) Corectarea erorilor aferente perioadelor anterioare, constatate în contabilitate, se efectuează pe seama rezultatului reportat.(4) În cazul corectării de erori care generează pierdere contabilă reportată, aceasta trebuie acoperită înainte de efectuarea oricărei repartizări din profit.(5) Corectarea erorilor aferente exercițiilor financiare precedente nu determină modificarea situațiilor financiare ale acelor exerciții, acestea rămânând așa cum au fost publicate.(6) La efectuarea corecturilor în contabilitate, care privesc erori aferente exercițiului financiar curent, înregistrările contabile efectuate greșit se corectează, înainte de aprobarea situațiilor financiare, prin stornarea (înregistrarea în roșu/cu semnul minus sau prin metoda înregistrării inverse) operațiunii contabilizate greșit și, concomitent, înregistrarea corespunzătoare a operațiunii în cauză.  +  Capitolul VII PLANUL DE CONTURI APLICABIL INSTITUȚIILOR DE CREDIT204. Planul de conturi aplicabil instituțiilor de credit pentru întocmirea situațiilor financiare anuale individuale și a situațiilor financiare interimare, conține conturile necesare înregistrării în contabilitate a operațiunilor economico-financiare, precum și conținutul acestora. La elaborarea planului de conturi s-au avut în vedere, în principal, tratamentele contabile cuprinse în IFRS, prevederile IFRS privind informațiile prezentate în situațiile financiare anuale (individuale) sau în situațiile financiare interimare și cerințele de raportare către Banca Națională a României.205. Planul de conturi aplicabil instituțiilor de credit nu constituie temei legal pentru efectuarea operațiunilor economico-financiare, ci servește numai la înregistrarea corespunzătoare în contabilitate a operațiunilor efectuate. Operațiunile economico- financiare supuse înregistrării în contabilitate trebuie efectuate în concordanță strictă cu prevederile actelor normative care le reglementează.206. (1) Planul de conturi conține opt clase de conturi simbolizate cu o cifră, grupe de conturi simbolizate cu două cifre, conturi sintetice de gradul I simbolizate cu trei cifre, conturi sintetice de gradul II simbolizate cu patru cifre, conturi sintetice de gradul III simbolizate cu cinci cifre. Conturile din cele opt clase (1-7 și 9) se utilizează de către toate instituțiile de credit la înregistrarea în contabilitate a operațiunilor economico- financiare și servesc la elaborarea de către instituțiile de credit a situațiilor financiare anuale și a altor raportări financiare, inclusiv a situațiilor financiare interimare.(2) Conturile pot avea funcțiune contabilă de activ (A), pasiv (P) sau sunt bifuncționale (B). În general, conturile cu funcțiune contabilă de activ corespund elementelor de natura activelor și cheltuielilor, iar conturile cu funcțiune contabilă de pasiv corespund elementelor de natura datoriilor, capitalurilor proprii și veniturilor sau sunt aferente ajustărilor de valoare (ajustări pentru depreciere, ajustări pentru pierderi așteptate și amortizări).207. În scopul efectuării de raportări specifice, precum și pentru necesități proprii, instituțiile de credit au obligația de a dezvolta sisteme de evidență (conturi analitice sau alte sisteme de evidență), astfel încât să poată răspunde necesităților impuse de anumite reglementări și/sau raportări.208. Conturile prevăzute în planul de conturi sunt ordonate în funcție de lichiditatea activelor, exigibilitatea datoriilor și natura capitalurilor proprii, în corelare cu regulile care stau la baza întocmirii situațiilor financiare.209. La elaborarea și adaptarea programelor informatice trebuie avută în vedere și asigurarea cuprinderii în procedurile de prelucrare a respectării prevederilor reglementărilor în vigoare, precum și posibilitatea actualizării acestora în funcție de modificările intervenite în legislație, iar sistemele informatice de prelucrare automată a datelor în domeniul financiar-contabil trebuie să răspundă la o serie de criterii considerate minimale, printre care se numără și cea referitoare la asigurarea concordanței stricte a rezultatului prelucrărilor informatice cu prevederile actelor normative care le reglementează.210. Planul de conturi aplicabil instituțiilor de credit este următorul:
  PLANUL DE CONTURI APLICABIL INSTITUȚIILOR DE CREDIT
   +  CLASA 1 - OPERAȚIUNI DE TREZORERIE ȘI OPERAȚIUNI INTERBANCARE Grupa 10 - CASA ȘI ALTE VALORI A 101 - Casa A 102 - Numerar în ATM-uri și ASV-uri A 109 - Alte valori Grupa 11 - DECONTĂRI CU BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI A 111 - Cont curent și depozite la Banca Națională a României A 1111 - Cont curent la Banca Națională a României A 1112 - Depozite la vedere la Banca Națională a României A 1113 - Depozite la termen la Banca Națională a României A 1114 - Depozite colaterale la Banca Națională a României A 1115 - Depozite la Banca Națională a României rambursabile după notificare P 112 - Împrumuturi de refinanțare de la Banca Națională a României P 1121 - Împrumuturi colateralizate cu active eligibile pentru garantare P 1122 - Împrumuturi lombard P 1123 - Alte împrumuturi B 117 - Creanțe atașate, datorii atașate și sume de amortizat B 1171 - Creanțe atașate și sume de amortizat A 11711 - Creanțe atașate B 11712 - Sume de amortizat B 1172 - Datorii atașate și sume de amortizat P 11721 - Datorii atașate B 11722 - Sume de amortizat Grupa 12 - CONTURI DE CORESPONDENT A 121 - Conturi de corespondent la instituții de credit (nostro) P 122 - Conturi de corespondent ale instituțiilor de credit (loro) B 127 - Creanțe și datorii atașate A 1271 - Creanțe atașate P 1272 - Datorii atașate Grupa 13 - DEPOZITE INTERBANCARE B 131 - Depozite la instituții de credit A 1311 - Depozite la vedere la instituții de credit A 1312 - Depozite la termen la instituții de credit A 1313 - Depozite colaterale la instituții de credit A 1314 - Depozite la instituții de credit rambursabile după notificare B 1317 - Creanțe atașate și sume de amortizat A 13171 - Creanțe atașate B 13172 - Sume de amortizat B 132 - Depozite ale instituțiilor de credit P 1321 - Depozite la vedere ale instituțiilor de credit P 1322 - Depozite la termen ale instituțiilor de credit P 1323 - Depozite colaterale ale instituțiilor de credit P 1324 - Depozite ale instituțiilor de credit rambursabile după notificare B 1327 - Datorii atașate și sume de amortizat P 13271 - Datorii atașate B 13272 - Sume de amortizat Grupa 14 - CREDITE ȘI ÎMPRUMUTURI INTERBANCARE B 141 - Credite acordate instituțiilor de credit A 1411 - Credite de pe o zi pe alta acordate instituțiilor de credit A 1412 - Credite la termen acordate instituțiilor de credit B 1417 - Creanțe atașate și sume de amortizat A 14171 - Creanțe atașate B 14172 - Sume de amortizat B 142 - Împrumuturi primite de la instituții de credit P 1421 - Împrumuturi de pe o zi pe alta primite de la instituții de credit P 1422 - Împrumuturi la termen primite de la instituții de credit B 1427 - Datorii atașate și sume de amortizat P 14271 - Datorii atașate B 14272 - Sume de amortizat Grupa 15 - ACORDURI DE RĂSCUMPĂRARE ȘI TITLURI DATE SAU LUATE CU ÎMPRUMUT B 151 - Operațiuni repo și titluri date cu împrumut P 1511 - Operațiuni repo de pe o zi pe alta P 1512 - Operațiuni repo la termen P 1513 - Titluri date cu împrumut de pe o zi pe alta P 1514 - Titluri date cu împrumut la termen B 1517 - Datorii atașate și sume de amortizat P 15171 - Datorii atașate B 15172 - Sume de amortizat B 152 - Operațiuni reverse repo și titluri luate cu împrumut A 1521 - Operațiuni reverse repo de pe o zi pe alta A 1522 - Operațiuni reverse repo la termen A 1523 - Titluri luate cu împrumut de pe o zi pe alta A 1524 - Titluri luate cu împrumut la termen B 1527 - Creanțe atașate și sume de amortizat A 15271 - Creanțe atașate B 15272 - Sume de amortizat Grupa 16 - VALORI DE RECUPERAT ȘI ALTE SUME DATORATE B 161 - Valori de recuperat A 1611 - Valori de recuperat B 1617 - Creanțe atașate și sume de amortizat A 16171 - Creanțe atașate B 16172 - Sume de amortizat B 162 - Alte sume datorate P 1621 - Alte sume datorate B 1627 - Datorii atașate și sume de amortizat P 16271 - Datorii atașate B 16272 - Sume de amortizat B 163 - Dobânzi care rezultă dintr-o rată negativă a dobânzii efective A 1631 - Dobânzi de încasat P 1632 - Dobânzi de plătit Grupa 17 - OPERAȚIUNI ÎNTRE ORGANIZAȚIILE COOPERATISTE DE CREDIT DIN CADRUL REȚELEI*2)*2) Conturile din grupa 17 "Operațiuni între organizațiile cooperatiste de credit din cadrul rețelei" se utilizează numai de către organizațiile cooperatiste de credit. B 171 - Conturi curente A 1711 - Cont curent la casa centrală P 1712 - Conturi curente ale cooperativelor de credit afiliate B 1717 - Creanțe și datorii atașate A 17171 - Creanțe atașate P 17172 - Datorii atașate B 173 - Depozite între organizațiile cooperatiste de credit din cadrul rețelei B 1731 - Depozite la casa centrală A 17311 - Depozite la vedere la casa centrală A 17312 - Depozite la termen la casa centrală A 17313 - Depozite colaterale la casa centrală A 17314 - Depozite la casa centrală rambursabile după notificare B 17317 - Creanțe atașate și sume de amortizat B 1732 - Depozite ale cooperativelor de credit afiliate P 17321 - Depozite la vedere ale cooperativelor de credit afiliate P 17322 - Depozite la termen ale cooperativelor de credit afiliate P 17323 - Depozite colaterale ale cooperativelor de credit afiliate P 17324 - Depozite ale cooperativelor de credit afiliate rambursabile după notificare B 17327 - Datorii atașate și sume de amortizat B 174 - Credite și împrumuturi între organizațiile cooperatiste de credit din cadrul rețelei B 1741 - Credite acordate organizațiilor cooperatiste de credit din cadrul rețelei A 17411 - Credite de pe o zi pe alta acordate organizațiilor cooperatiste de credit din cadrul rețelei A 17412 - Credite la termen acordate organizațiilor cooperatiste de credit din cadrul rețelei B 17417 - Creanțe atașate și sume de amortizat B 1742 - Împrumuturi primite de la organizațiile cooperatiste de credit din cadrul rețelei P 17421 - Împrumuturi de pe o zi pe alta primite de la organizațiile cooperatiste de credit din cadrul rețelei P 17422 - Împrumuturi la termen primite de la organizațiile cooperatiste de credit din cadrul rețelei B 17427 - Datorii atașate și sume de amortizat B 176 - Valori de recuperat și alte sume datorate organizațiilor cooperatiste de credit din cadrul rețelei B 1761 - Valori de recuperat de la organizațiile cooperatiste de credit din cadrul rețelei A 17611 - Valori de recuperat B 17617 - Creanțe atașate și sume de amortizat B 1762 - Alte sume datorate organizațiilor cooperatiste de credit din cadrul rețelei P 17621 - Alte sume datorate B 17627 - Datorii atașate și sume de amortizat B 178 - Active financiare restante și active financiare depreciate privind operațiunile cu organizațiile cooperatiste de credit din cadrul rețelei B 1781 - Active financiare restante A 17811 - Active financiare restante B 17817 - Creanțe atașate și sume de amortizat B 1782 - Active financiare pentru care riscul de credit a crescut semnificativ A 17821 - Active financiare pentru care riscul de credit a crescut semnificativ B 17827 - Creanțe atașate și sume de amortizat B 1783 - Active financiare depreciate la data raportării A 17831 - Active financiare depreciate la data raportării B 17837 - Creanțe atașate și sume de amortizat B 1784 - Active financiare depreciate la recunoașterea inițială A 17841 - Active financiare depreciate la recunoașterea inițială B 17847 - Creanțe atașate și sume de amortizat Grupa 18 - ACTIVE FINANCIARE RESTANTE ȘI ACTIVE FINANCIARE DEPRECIATE B 181 - Active financiare restante A 1811 - Active financiare restante B 1817 - Creanțe atașate și sume de amortizat A 18171 - Creanțe atașate B 18172 - Sume de amortizat B 182 - Active financiare pentru care riscul de credit a crescut semnificativ A 1821 - Active financiare pentru care riscul de credit a crescut semnificativ B 1827 - Creanțe atașate și sume de amortizat A 18271 - Creanțe atașate B 18272 - Sume de amortizat B 183 - Active financiare depreciate la data raportării A 1831 - Active financiare depreciate la data raportării B 1837 - Creanțe atașate și sume de amortizat A 18371 - Creanțe atașate B 18372 - Sume de amortizat B 184 - Active financiare depreciate la recunoașterea inițială A 1841 - Active financiare depreciate la recunoașterea inițială B 1847 - Creanțe atașate și sume de amortizat A 18471 - Creanțe atașate B 18472 - Sume de amortizat Grupa 19 - AJUSTĂRI PENTRU PIERDERI AȘTEPTATE AFERENTE CREANȚELOR DIN OPERAȚIUNI DE TREZORERIE ȘI INTERBANCARE ȘI ALTE AJUSTĂRI B 191 - Ajustări pentru pierderi așteptate calculate la nivel individual P 1911 - Pierderi așteptate pe următoarele 12 luni P 1912 - Pierderi așteptate pe durata de viață P 19121 - Pierderi așteptate aferente activelor financiare pentru care riscul de credit a crescut semnificativ P 19122 - Pierderi așteptate aferente activelor financiare depreciate la data raportării B 1913 - Modificări ale pierderilor așteptate aferente activelor financiare depreciate la recunoașterea inițială B 192 - Ajustări pentru pierderi așteptate calculate la nivel colectiv P 1921 - Pierderi așteptate pe următoarele 12 luni P 1922 - Pierderi așteptate pe durata de viață P 19221 - Pierderi așteptate aferente activelor financiare pentru care riscul de credit a crescut semnificativ P 19222 - Pierderi așteptate aferente activelor financiare depreciate la data raportării B 1923 - Modificări ale pierderilor așteptate aferente activelor financiare depreciate la recunoașterea inițială P 197 - Ajustări pentru dobânzi aferente creanțelor depreciate B 199 - Alte ajustări  +  CLASA 2 - OPERAȚIUNI CU CLIENTELA Grupa 20 - CREDITE ACORDATE CLIENTELEI B 201 - Creanțe comerciale A 2011 - Creanțe comerciale A 20111 - Scont A 20112 - Factoring cu recurs A 20113 - Forfetare A 20114 - Factoring fără recurs A 20119 - Alte creanțe comerciale B 2017 - Creanțe atașate și sume de amortizat A 20171 - Creanțe atașate B 20172 - Sume de amortizat B 202 - Credite de trezorerie A 2021 - Credite de trezorerie A 20211 - Utilizări din deschideri de credite permanente A 20212 - Credit global de exploatare A 20213 - Diferențe de rambursat legate de utilizarea cardurilor A 20219 - Alte credite de trezorerie B 2027 - Creanțe atașate și sume de amortizat A 20271 - Creanțe atașate B 20272 - Sume de amortizat B 203 - Credite de consum și vânzări în rate A 2031 - Credite de consum A 20311 - Credite de consum pentru nevoi personale A 20312 - Credite de consum pentru achiziționarea de bunuri A 2032 - Vânzări în rate B 2037 - Creanțe atașate și sume de amortizat A 20371 - Creanțe atașate B 20372 - Sume de amortizat B 204 - Credite pentru finanțarea operațiunilor de comerț exterior A 2041 - Credite pentru import A 2042 - Credite pentru export B 2047 - Creanțe atașate și sume de amortizat A 20471 - Creanțe atașate B 20472 - Sume de amortizat B 205 - Credite pentru finanțarea stocurilor și pentru echipamente A 2051 - Credite pentru finanțarea stocurilor A 2052 - Credite pentru echipamente B 2057 - Creanțe atașate și sume de amortizat A 20571 - Creanțe atașate B 20572 - Sume de amortizat B 206 - Credite pentru investiții imobiliare A 2061 - Credite pentru investiții imobiliare A 20611 - Credite ipotecare A 20619 - Alte credite pentru investiții imobiliare B 2067 - Creanțe atașate și sume de amortizat A 20671 - Creanțe atașate B 20672 - Sume de amortizat B 209 - Alte credite acordate clientelei A 2091 - Alte credite acordate clientelei B 2097 - Creanțe atașate și sume de amortizat A 20971 - Creanțe atașate B 20972 - Sume de amortizat Grupa 23 - CREDITE ȘI ÎMPRUMUTURI PRIVIND INSTITUȚIILE FINANCIARE B 231 - Credite acordate instituțiilor financiare A 2311 - Credite de pe o zi pe alta acordate instituțiilor financiare A 2312 - Credite la termen acordate instituțiilor financiare B 2317 - Creanțe atașate și sume de amortizat A 23171 - Creanțe atașate B 23172 - Sume de amortizat B 232 - Împrumuturi primite de la instituțiile financiare P 2321 - Împrumuturi de pe o zi pe alta de la instituțiile financiare P 2322 - Împrumuturi la termen de la instituțiile financiare B 2327 - Datorii atașate și sume de amortizat P 23271 - Datorii atașate B 23272 - Sume de amortizat Grupa 24 - ACORDURI DE RĂSCUMPĂRARE ȘI TITLURI DATE SAU LUATE CU ÎMPRUMUT B 241 - Operațiuni repo și titluri date cu împrumut P 2411 - Operațiuni repo de pe o zi pe alta P 2412 - Operațiuni repo la termen P 2413 - Titluri date cu împrumut de pe o zi pe alta P 2414 - Titluri date cu împrumut la termen B 2417 - Datorii atașate și sume de amortizat P 24171 - Datorii atașate B 24172 - Sume de amortizat B 243 - Operațiuni reverse repo și titluri luate cu împrumut A 2431 - Operațiuni reverse repo de pe o zi pe alta A 2432 - Operațiuni reverse repo la termen A 2433 - Titluri luate cu împrumut de pe o zi pe alta A 2434 - Titluri luate cu împrumut la termen B 2437 - Creanțe atașate și sume de amortizat A 24371 - Creanțe atașate B 24372 - Sume de amortizat Grupa 25 - CONTURILE CLIENTELEI B 251 - Conturi curente B 2511 - Conturi curente B 2517 - Creanțe atașate, datorii atașate și sume de amortizat B 25171 - Creanțe atașate și sume de amortizat B 25172 - Datorii atașate și sume de amortizat B 253 - Conturi de depozite P 2531 - Depozite la vedere P 2532 - Depozite la termen P 2533 - Depozite colaterale P 25331 - Depozite pentru deschiderea de acreditive P 25332 - Depozite pentru emiterea de scrisori de garanție P 25333 - Depozite pentru cecuri certificate P 25335 - Depozite pentru garanții gestionari P 25336 - Alte depozite colaterale P 2534 - Depozite rambursabile după notificare B 2537 - Datorii atașate și sume de amortizat P 25371 - Datorii atașate B 25372 - Sume de amortizat B 254 - Certificate de depozit, carnete și librete de economii P 2541 - Certificate de depozit P 2542 - Carnete și librete de economii B 2547 - Datorii atașate și sume de amortizat P 25471 - Datorii atașate B 25472 - Sume de amortizat Grupa 26 - VALORI DE RECUPERAT ȘI ALTE SUME DATORATE B 261 - Valori de recuperat A 2611 - Valori de recuperat B 2617 - Creanțe atașate și sume de amortizat A 26171 - Creanțe atașate B 26172 - Sume de amortizat B 262 - Alte sume datorate P 2621 - Alte sume datorate P 2622 - Avansuri primite de la clienți B 2627 - Datorii atașate și sume de amortizat P 26271 - Datorii atașate B 26272 - Sume de amortizat B 263 - Dobânzi care rezultă dintr-o rată negativă a dobânzii efective A 2631 - Dobânzi de încasat P 2632 - Dobânzi de plătit Grupa 28 - ACTIVE FINANCIARE RESTANTE ȘI ACTIVE FINANCIARE DEPRECIATE B 281 - Active financiare restante A 2811 - Active financiare restante B 2817 - Creanțe atașate și sume de amortizat A 28171 - Creanțe atașate B 28172 - Sume de amortizat B 282 - Active financiare pentru care riscul de credit a crescut semnificativ A 2821 - Active financiare pentru care riscul de credit a crescut semnificativ B 2827 - Creanțe atașate și sume de amortizat A 28271 - Creanțe atașate B 28272 - Sume de amortizat B 283 - Active financiare depreciate la data raportării A 2831 - Active financiare depreciate la data raportării B 2837 - Creanțe atașate și sume de amortizat A 28371 - Creanțe atașate B 28372 - Sume de amortizat B 284 - Active financiare depreciate la recunoașterea inițială A 2841 - Active financiare depreciate la recunoașterea inițială B 2847 - Creanțe atașate și sume de amortizat A 28471 - Creanțe atașate B 28472 - Sume de amortizat B 285 - Creanțe comerciale - abordarea simplificată A 2851 - Creanțe comerciale B 2857 - Creanțe atașate și sume de amortizat A 28571 - Creanțe atașate B 28572 - Sume de amortizat Grupa 29 - AJUSTĂRI PENTRU PIERDERI AȘTEPTATE AFERENTE CREANȚELOR DIN OPERAȚIUNI CU CLIENTELA ȘI ALTE AJUSTĂRI B 291 - Ajustări pentru pierderi așteptate calculate la nivel individual P 2911 - Pierderi așteptate pe următoarele 12 luni P 2912 - Pierderi așteptate pe durata de viață P 29121 - Pierderi așteptate aferente activelor financiare pentru care riscul de credit a crescut semnificativ P 29122 - Pierderi așteptate aferente activelor financiare depreciate la data raportării P 29123 - Pierderi așteptate aferente creanțelor comerciale - abordarea simplificată B 2913 - Modificări ale pierderilor așteptate aferente activelor financiare depreciate la recunoașterea inițială B 292 - Ajustări pentru pierderi așteptate calculate la nivel colectiv P 2921 - Pierderi așteptate pe următoarele 12 luni P 2922 - Pierderi așteptate pe durata de viață P 29221 - Pierderi așteptate aferente activelor financiare pentru care riscul de credit a crescut semnificativ P 29222 - Pierderi așteptate aferente activelor financiare depreciate la data raportării P 29223 - Pierderi așteptate aferente creanțelor comerciale - abordarea simplificată B 2923 - Modificări ale pierderilor așteptate aferente activelor financiare depreciate la recunoașterea inițială P 297 - Ajustări pentru dobânzi aferente creanțelor depreciate B 299 - Alte ajustări  +  CLASA 3 - OPERAȚIUNI CU TITLURI ȘI OPERAȚIUNI DIVERSE Grupa 30 - OPERAȚIUNI CU TITLURI ȘI ALTE INSTRUMENTE FINANCIARE B 301 - Active și datorii financiare deținute în vederea tranzacționării A 3011 - Active financiare deținute în vederea tranzacționării A 30111 - Instrumente de capitaluri proprii A 30112 - Instrumente de datorie A 30113 - Credite și creanțe P 3012 - Datorii financiare deținute în vederea tranzacționării P 30121 - Poziții scurte P 30122 - Depozite P 30123 - Datorii constituite prin titluri P 30129 - Alte datorii financiare B 302 - Active și datorii financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere A 3021 - Active financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere A 30212 - Instrumente de datorie A 30213 - Credite și creanțe P 3022 - Datorii financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere P 30221 - Depozite P 30222 - Datorii constituite prin titluri P 30229 - Alte datorii financiare A 303 - Active financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global A 3031 - Instrumente de capitaluri proprii A 3032 - Instrumente de datorie A 3033 - Credite și creanțe A 3037 - Creanțe atașate A 304 - Instrumente de datorie la cost amortizat A 3041 - Instrumente de datorie A 3047 - Creanțe atașate A 305 - Active financiare evaluate obligatoriu la valoarea justă prin profit sau pierdere A 3051 - Instrumente de capitaluri proprii A 3052 - Instrumente de datorie A 3053 - Credite și creanțe Grupa 31 - INSTRUMENTE DERIVATE B 311 - Instrumente derivate deținute în vederea tranzacționării B 3111 - Instrumente derivate pe rata dobânzii B 31111 - Swap pe rata dobânzii B 31112 - Opțiuni pe piețe la buna înțelegere B 31113 - Alte instrumente pe piețe la buna înțelegere B 31114 - Opțiuni pe piețe organizate B 31115 - Alte instrumente pe piețe organizate B 3112 - Instrumente derivate pe instrumente de capitaluri proprii B 31121 - Opțiuni pe piețe la buna înțelegere B 31122 - Alte instrumente pe piețe la buna înțelegere B 31123 - Opțiuni pe piețe organizate B 31124 - Alte instrumente pe piețe organizate B 3113 - Instrumente derivate pe cursul de schimb B 31131 - Operațiuni ferme de schimb la termen B 31132 - Swap financiar de valute B 31133 - Opțiuni pe piețe la buna înțelegere B 31134 - Alte instrumente pe piețe la buna înțelegere B 31135 - Opțiuni pe piețe organizate B 31136 - Alte instrumente pe piețe organizate B 3114 - Instrumente derivate pe riscul de credit B 31141 - Credit default swap B 31142 - Credit spread option B 31143 - Total return swap B 31144 - Alte instrumente B 3115 - Instrumente derivate pe mărfuri B 3116 - Alte instrumente derivate B 312 - Instrumente derivate de acoperire a valorii juste B 3121 - Instrumente derivate pe rata dobânzii B 31211 - Swap pe rata dobânzii B 31212 - Opțiuni pe piețe la buna înțelegere B 31213 - Alte instrumente pe piețe la buna înțelegere B 31214 - Opțiuni pe piețe organizate B 31215 - Alte instrumente pe piețe organizate B 3122 - Instrumente derivate pe instrumente de capitaluri proprii B 31221 - Opțiuni pe piețe la buna înțelegere B 31222 - Alte instrumente pe piețe la buna înțelegere B 31223 - Opțiuni pe piețe organizate B 31224 - Alte instrumente pe piețe organizate B 3123 - Instrumente derivate pe cursul de schimb B 31231 - Operațiuni ferme de schimb la termen B 31232 - Swap financiar de valute B 31233 - Opțiuni pe piețe la buna înțelegere B 31234 - Alte instrumente pe piețe la buna înțelegere B 31235 - Opțiuni pe piețe organizate B 31236 - Alte instrumente pe piețe organizate B 3124 - Instrumente derivate pe riscul de credit B 31241 - Credit default swap B 31242 - Credit spread option B 31243 - Total return swap B 31244 - Alte instrumente B 3125 - Instrumente derivate pe mărfuri B 3126 - Alte instrumente derivate B 313 - Instrumente derivate de acoperire a fluxurilor de trezorerie și a investițiilor nete într-o operațiune din străinătate B 3131 - Instrumente derivate pe rata dobânzii B 31311 - Swap pe rata dobânzii B 31312 - Opțiuni pe piețe la buna înțelegere B 31313 - Alte instrumente pe piețe la buna înțelegere B 31314 - Opțiuni pe piețe organizate B 31315 - Alte instrumente pe piețe organizate B 3132 - Instrumente derivate pe instrumente de capitaluri proprii B 31321 - Opțiuni pe piețe la buna înțelegere B 31322 - Alte instrumente pe piețe la buna înțelegere B 31323 - Opțiuni pe piețe organizate B 31324 - Alte instrumente pe piețe organizate B 3133 - Instrumente derivate pe cursul de schimb B 31331 - Operațiuni ferme de schimb la termen B 31332 - Swap financiar de valute B 31333 - Opțiuni pe piețe la buna înțelegere B 31334 - Alte instrumente pe piețe la buna înțelegere B 31335 - Opțiuni pe piețe organizate B 31336 - Alte instrumente pe piețe organizate B 3134 - Instrumente derivate pe riscul de credit B 31341 - Credit default swap B 31342 - Credit spread option B 31343 - Total return swap B 31344 - Alte instrumente B 3135 - Instrumente derivate pe mărfuri B 3136 - Alte instrumente derivate B 314 - Instrumente derivate de acoperire a valorii juste a unui portofoliu împotriva riscului de rată a dobânzii B 315 - Instrumente derivate de acoperire a fluxurilor de trezorerie aferente unui portofoliu împotriva riscului de rată a dobânzii B 316 - Modificări de valoare justă aferente elementelor acoperite în cadrul unei operațiuni de acoperire a valorii juste a unui portofoliu împotriva riscului de rată a dobânzii Grupa 32 - DATORII CONSTITUITE PRIN TITLURI B 321 - Certificate de depozit P 3211 - Certificate de depozit B 3217 - Datorii atașate și sume de amortizat P 32171 - Datorii atașate B 32172 - Sume de amortizat B 322 - Carnete și librete de economii P 3221 - Carnete și librete de economii B 3227 - Datorii atașate și sume de amortizat P 32271 - Datorii atașate B 32272 - Sume de amortizat B 325 - Obligațiuni P 3251 - Obligațiuni B 3257 - Datorii atașate și sume de amortizat P 32571 - Datorii atașate B 32572 - Sume de amortizat B 326 - Alte datorii constituite prin titluri P 3261 - Alte datorii constituite prin titluri B 3267 - Datorii atașate și sume de amortizat P 32671 - Datorii atașate B 32672 - Sume de amortizat Grupa 33 - CONTURI DE DECONTARE PRIVIND OPERAȚIUNILE CU TITLURI P 331 - Conturile instituțiilor de credit P 332 - Conturile organismelor de plasament colectiv de valori mobiliare (OPCVM) B 333 - Conturile societăților de bursă P 334 - Conturile altor instituții financiare P 335 - Conturile clientelei B 336 - Alte conturi de decontare privind operațiunile cu titluri P 3361 - Alte sume de plătit privind operațiunile cu titluri A 3362 - Alte sume de încasat privind operațiunile cu titluri B 337 - Creanțe și datorii atașate A 3371 - Creanțe atașate P 3372 - Datorii atașate Grupa 34 - DECONTĂRI INTRABANCARE ȘI ÎNTRE ORGANIZAȚIILE COOPERATISTE DE CREDIT DIN CADRUL REȚELEI B 341 - Decontări intrabancare B 342 - Decontări între organizațiile cooperatiste de credit din cadrul rețelei Grupa 35 - DEBITORI ȘI CREDITORI B 351 - Beneficii ale angajaților P 3511 - Indemnizații și salarii datorate P 3512 - Absențe pe termen scurt compensate P 3513 - Participarea angajaților la profit și prime de plătit P 3514 - Beneficii nemonetare P 35141 - Angajați ajutoare materiale datorate P 35149 - Alte beneficii nemonetare A 3515 - Avansuri acordate angajaților P 3516 - Beneficii ale angajaților neridicate P 3517 - Rețineri din salarii datorate terților P 3518 - Alte beneficii ale angajaților P 35181 - Beneficii postangajare P 35182 - Alte beneficii pe termen lung ale angajaților P 35183 - Beneficii pentru terminarea contractului de muncă B 3519 - Alte datorii și creanțe în legatură cu angajații P 35191 - Alte datorii în legatură cu angajații A 35192 - Alte creanțe în legatură cu angajații B 352 - Asigurări sociale, protecția socială și conturi asimilate B 3521 - Asigurări sociale B 35211 - Contribuția unității la asigurările sociale B 35212 - Contribuția angajaților la asigurările sociale B 35213 - Contribuția angajaților pentru asigurările sociale de sănătate B 35214 - Contribuția angajatorului pentru asigurările sociale de sănătate B 3522 - Ajutor de șomaj B 35221 - Contribuția unității la fondul de șomaj B 35222 - Contribuția angajaților la fondul de șomaj B 3526 - Alte datorii și creanțe sociale P 35261 - Alte datorii sociale A 35262 - Alte creanțe sociale B 353 - Bugetul statului, fonduri speciale și conturi asimilate B 3531 - Impozitul pe profit B 35311 - Impozitul pe profit curent B 35312 - Impozitul pe profit amânat B 3532 - Taxa pe valoarea adăugată P 35323 - TVA de plată A 35324 - TVA de recuperat A 35326 - TVA deductibilă P 35327 - TVA colectată B 35328 - TVA neexigibilă B 3533 - Impozitul pe venituri de natura salariilor A 3534 - Subvenții guvernamentale de primit B 3536 - Alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate B 3538 - Fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate B 3539 - Alte datorii și creanțe cu bugetul statului P 35391 - Alte datorii față de bugetul statului A 35392 - Alte creanțe privind bugetul statului P 354 - Dividende de plată B 355 - Debitori diverși A 3551 - Depozite de garanții vărsate A 35511 - Depozite aferente operațiunilor pe piețele organizate de instrumente derivate A 35512 - Depozite aferente altor operațiuni cu instrumente derivate A 35516 - Alte depozite A 3552 - Debitori din avansuri spre decontare A 3553 - Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar A 3556 - Alți debitori diverși B 3557 - Creanțe atașate și sume de amortizat A 35571 - Creanțe atașate B 35572 - Sume de amortizat B 356 - Creditori diverși P 3561 - Depozite de garanții pentru leasing P 3562 - Alte depozite de garanții primite P 3566 - Alți creditori diverși B 3567 - Datorii atașate și sume de amortizat P 35671 - Datorii atașate B 35672 - Sume de amortizat B 357 - Decontări din operațiuni în asocieri în participație A 3571 - Creanțe din operațiuni în asocieri în participație P 3572 - Datorii din operațiuni în asocieri în participație Grupa 36 - CONTURI DE STOCURI ȘI ASIMILATE A 361 - Active deținute în vederea vânzării A 3611 - Valori din aur, metale și pietre prețioase A 3612 - Alte active deținute în vederea vânzării A 3613 - Bunuri la valoarea justă A 362 - Materiale și alte consumabile A 3621 - Materiale A 3622 - Alte consumabile A 363 - Active imobilizate deținute în vederea vânzării Grupa 37 - CONTURI DE REGULARIZARE A 371 - Valori primite la încasare B 372 - Conturi de ajustare B 3721 - Poziție de schimb B 3722 - Contravaloarea poziției de schimb B 3723 - Conturi de ajustare valută B 3729 - Conturi de ajustare privind alte elemente din afara bilanțului A 375 - Cheltuieli înregistrate în avans P 376 - Venituri înregistrate în avans P 377 - Cheltuieli de plătit A 378 - Venituri de primit B 379 - Subvenții guvernamentale și alte conturi de regularizare P 3791 - Subvenții guvernamentale P 37911 - Subvenții privind activele P 37912 - Subvenții privind veniturile P 37913 - Împrumuturi nerambursabile cu caracter de subvenții B 3799 - Alte conturi de regularizare Grupa 38 - ACTIVE FINANCIARE RESTANTE ȘI ACTIVE FINANCIARE DEPRECIATE B 381 - Active financiare restante A 3811 - Active financiare restante B 3817 - Creanțe atașate și sume de amortizat A 38171 - Creanțe atașate B 38172 - Sume de amortizat B 382 - Active financiare pentru care riscul de credit a crescut semnificativ A 3821 - Active financiare pentru care riscul de credit a crescut semnificativ B 3827 - Creanțe atașate și sume de amortizat A 38271 - Creanțe atașate B 38272 - Sume de amortizat B 383 - Active financiare depreciate la data raportării A 3831 - Active financiare depreciate la data raportării B 3837 - Creanțe atașate și sume de amortizat A 38371 - Creanțe atașate B 38372 - Sume de amortizat B 384 - Active financiare depreciate la recunoașterea inițială A 3841 - Active financiare depreciate la recunoașterea inițială B 3847 - Creanțe atașate și sume de amortizat A 38471 - Creanțe atașate B 38472 - Sume de amortizat B 385 - Active aferente unui contract - abordarea simplificată A 3851 - Active aferente unui contract B 3857 - Creanțe atașate și sume de amortizat A 38571 - Creanțe atașate B 38572 - Sume de amortizat Grupa 39 - AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE ȘI PIERDERI AȘTEPTATE AFERENTE TITLURILOR, OPERAȚIUNILOR DIVERSE ȘI ACTIVELOR AFERENTE UNUI CONTRACT ȘI ALTE AJUSTĂRI B 391 - Ajustări pentru pierderi așteptate aferente instrumentelor de datorie la cost amortizat P 3911 - Pierderi așteptate pe următoarele 12 luni P 3912 - Pierderi așteptate pe durata de viață P 39121 - Pierderi așteptate aferente activelor financiare pentru care riscul de credit a crescut semnificativ P 39122 - Pierderi așteptate aferente activelor financiare depreciate la data raportării B 3913 - Modificări ale pierderilor așteptate aferente activelor financiare depreciate la recunoașterea inițială B 392 - Ajustări pentru pierderi așteptate aferente creanțelor din operațiuni diverse și activelor aferente unui contract și alte ajustări P 3921 - Pierderi așteptate pe următoarele 12 luni P 3922 - Pierderi așteptate pe durata de viață P 39221 - Pierderi așteptate aferente activelor financiare pentru care riscul de credit a crescut semnificativ P 39222 - Pierderi așteptate aferente activelor financiare depreciate la data raportării P 39223 - Pierderi așteptate privind activele aferente unui contract - abordarea simplificată B 3923 - Modificări ale pierderilor așteptate aferente activelor financiare depreciate la recunoașterea inițială P 3927 - Ajustări pentru dobânzi aferente creanțelor depreciate B 3929 - Alte ajustări P 393 - Ajustări pentru deprecierea stocurilor și activelor asimilate  +  CLASA 4 - ACTIVE IMOBILIZATE Grupa 40 - CREDITE SUBORDONATE A 401 - Credite subordonate la termen A 402 - Credite subordonate pe durată nedeterminată B 407 - Creanțe atașate și sume de amortizat A 4071 - Creanțe atașate B 4072 - Sume de amortizat P 408 - Dobânzi de plătit care rezultă dintr-o rată negativă a dobânzii efective Grupa 41 - TITLURI DE PARTICIPARE DEȚINUTE ÎN FILIALE, ÎN ENTITĂȚI ASOCIATE ȘI ÎN ENTITĂȚI CONTROLATE ÎN COMUN A 411 - Titluri contabilizate la cost A 4111 - Titluri de participare deținute în filiale A 4112 - Titluri de participare deținute în entități asociate A 4113 - Titluri de participare deținute în entități controlate în comun A 412 - Titluri evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere A 4121 - Titluri de participare deținute în filiale A 4122 - Titluri de participare deținute în entități asociate A 4123 - Titluri de participare deținute în entități controlate în comun A 413 - Titluri evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global A 4131 - Titluri de participare deținute în filiale A 4132 - Titluri de participare deținute în entități asociate A 4133 - Titluri de participare deținute în entități controlate în comun Grupa 42 - DOTĂRI PENTRU UNITĂȚILE PROPRII DIN STRĂINĂTATE A 421 - Dotări pentru unitățile proprii din străinătate Grupa 43 - IMOBILIZĂRI ÎN CURS A 431 - Imobilizări necorporale în curs A 432 - Imobilizări corporale în curs A 4321 - Amenajări de terenuri și construcții A 4322 - Instalații tehnice și mijloace de transport A 4323 - Alte imobilizări corporale Grupa 44 - IMOBILIZĂRI NECORPORALE, CORPORALE ȘI ACTIVE REPREZENTÂND DREPTUL DE UTILIZARE A 441 - Imobilizări necorporale A 4411 - Fondul comercial A 4419 - Alte imobilizări necorporale A 442 - Imobilizări corporale A 4421 - Terenuri și amenajări de terenuri A 44211 - Terenuri A 44212 - Amenajări de terenuri A 4422 - Construcții A 4423 - Instalații tehnice și mijloace de transport A 4424 - Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active corporale A 4425 - Investiții imobiliare A 443 - Active reprezentând dreptul de utilizare Grupa 46 - AMORTIZĂRI PRIVIND IMOBILIZĂRILE P 461 - Amortizări privind imobilizările necorporale și corporale P 4611 - Amortizarea imobilizărilor necorporale P 4612 - Amortizarea imobilizărilor corporale P 46121 - Amortizarea amenajărilor de terenuri P 46122 - Amortizarea construcțiilor P 46123 - Amortizarea instalațiilor tehnice și mijloacelor de transport P 46124 - Amortizarea altor active corporale (mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active corporale) P 46125 - Amortizarea investițiilor imobiliare P 462 - Amortizarea activelor reprezentând dreptul de utilizare Grupa 47 - LEASING B 471 - Creanțe din operațiuni de leasing financiar A 4711 - Creanțe din operațiuni de leasing financiar cu imobilizări necorporale A 4712 - Creanțe din operațiuni de leasing financiar cu imobilizări corporale A 4713 - Creanțe din operațiuni de leasing financiar cu alte active B 4717 - Creanțe atașate și sume de amortizat A 47171 - Creanțe atașate B 47172 - Sume de amortizat B 472 - Datorii din operațiuni de leasing P 4721 - Datorii din operațiuni de leasing cu imobilizări necorporale P 4722 - Datorii din operațiuni de leasing cu imobilizări corporale P 4723 - Datorii din operațiuni de leasing cu alte active B 4727 - Datorii atașate și sume de amortizat P 47271 - Datorii atașate B 47272 - Sume de amortizat B 473 - Dobânzi care rezultă dintr-o rată negativă a dobânzii efective A 4731 - Dobânzi de încasat P 4732 - Dobânzi de plătit Grupa 48 - ACTIVE FINANCIARE RESTANTE ȘI ACTIVE FINANCIARE DEPRECIATE B 481 - Active financiare restante A 4811 - Active financiare restante B 4817 - Creanțe atașate și sume de amortizat A 48171 - Creanțe atașate B 48172 - Sume de amortizat B 482 - Active financiare pentru care riscul de credit a crescut semnificativ A 4821 - Active financiare pentru care riscul de credit a crescut semnificativ B 4827 - Creanțe atașate și sume de amortizat A 48271 - Creanțe atașate B 48272 - Sume de amortizat B 483 - Active financiare depreciate la data raportării A 4831 - Active financiare depreciate la data raportării B 4837 - Creanțe atașate și sume de amortizat A 48371 - Creanțe atașate B 48372 - Sume de amortizat B 484 - Active financiare depreciate la recunoașterea inițială A 4841 - Active financiare depreciate la recunoașterea inițială B 4847 - Creanțe atașate și sume de amortizat A 48471 - Creanțe atașate B 48472 - Sume de amortizat B 485 - Creanțe din operațiuni de leasing financiar - abordarea simplificată A 4851 - Creanțe din operațiuni de leasing financiar B 4857 - Creanțe atașate și sume de amortizat A 48571 - Creanțe atașate B 48572 - Sume de amortizat Grupa 49 - AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE ȘI PIERDERI AȘTEPTATE AFERENTE ACTIVELOR IMOBILIZATE ȘI ALTE AJUSTĂRI P 491 - Ajustări pentru deprecierea titlurilor de participare deținute în filiale, în entități asociate și în entități controlate în comun P 492 - Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor și activelor reprezentând dreptul de utilizare P 4921 - Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor în curs P 49211 - Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor necorporale în curs P 49212 - Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor corporale în curs P 4922 - Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor necorporale P 49221 - Ajustări pentru deprecierea fondului comercial P 49222 - Ajustări pentru deprecierea altor imobilizări necorporale P 4923 - Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor corporale P 49231 - Ajustări pentru deprecierea terenurilor și amenajărilor de terenuri P 49232 - Ajustări pentru deprecierea construcțiilor P 49233 - Ajustări pentru deprecierea instalațiilor tehnice și mijloacelor de transport P 49234 - Ajustări pentru deprecierea altor active corporale (mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active corporale) P 49235 - Ajustări pentru deprecierea investițiilor imobiliare P 4924 - Ajustări pentru deprecierea activelor reprezentând dreptul de utilizare B 493 - Ajustări pentru pierderi așteptate aferente creanțelor din operațiuni de leasing financiar, calculate la nivel individual, și alte ajustări P 4931 - Pierderi așteptate pe următoarele 12 luni P 4932 - Pierderi așteptate pe durata de viață P 49321 - Pierderi așteptate aferente activelor financiare pentru care riscul de credit a crescut semnificativ P 49322 - Pierderi așteptate aferente activelor financiare depreciate la data raportării P 49323 - Pierderi așteptate aferente creanțelor din operațiuni de leasing financiar - abordarea simplificată B 4933 - Modificări ale pierderilor așteptate aferente activelor financiare depreciate la recunoașterea inițială P 4937 - Ajustări pentru dobânzi aferente creanțelor depreciate B 4939 - Alte ajustări B 494 - Ajustări pentru pierderi așteptate aferente creanțelor din operațiuni de leasing financiar, calculate la nivel colectiv P 4941 - Pierderi așteptate pe următoarele 12 luni P 4942 - Pierderi așteptate pe durata de viață P 49421 - Pierderi așteptate aferente activelor financiare pentru care riscul de credit a crescut semnificativ P 49422 - Pierderi așteptate aferente activelor financiare depreciate la data raportării P 49423 - Pierderi așteptate aferente creanțelor din operațiuni de leasing financiar - abordarea simplificată B 4943 - Modificări ale pierderilor așteptate aferente activelor financiare depreciate la recunoașterea inițială B 495 - Ajustări pentru pierderi așteptate aferente creanțelor din active imobilizate, calculate la nivel individual, și alte ajustări P 4951 - Pierderi așteptate pe următoarele 12 luni P 4952 - Pierderi așteptate pe durata de viață P 49521 - Pierderi așteptate aferente activelor financiare pentru care riscul de credit a crescut semnificativ P 49522 - Pierderi așteptate aferente activelor financiare depreciate la data raportării B 4953 - Modificări ale pierderilor așteptate aferente activelor financiare depreciate la recunoașterea inițială P 4957 - Ajustări pentru dobânzi aferente creanțelor depreciate B 4959 - Alte ajustări B 496 - Ajustări pentru pierderi așteptate aferente creanțelor din active imobilizate, calculate la nivel colectiv P 4961 - Pierderi așteptate pe următoarele 12 luni P 4962 - Pierderi așteptate pe durata de viață P 49621 - Pierderi așteptate aferente activelor financiare pentru care riscul de credit a crescut semnificativ P 49622 - Pierderi așteptate aferente activelor financiare depreciate la data raportării B 4963 - Modificări ale pierderilor așteptate aferente activelor financiare depreciate la recunoașterea inițială  +  CLASA 5 - CAPITALURI PROPRII, ASIMILATE ȘI PROVIZIOANE Grupa 50 - CAPITAL P 501 - Capital social P 5011 - Capital subscris nevărsat P 5012 - Capital subscris vărsat P 502 - Elemente asimilate capitalului A 503 - Acțiuni proprii B 504 - Ajustări ale capitalului social/capitalului de dotare B 508 - Acționari sau asociați Grupa 51 - PRIME DE CAPITAL ȘI REZERVE P 511 - Prime de capital P 5111 - Prime de emisiune P 5112 - Prime de fuziune P 5113 - Prime de aport P 5114 - Prime de conversie a obligațiunilor în acțiuni P 5119 - Alte prime P 512 - Rezerve legale P 5121 - Rezerve legale din profitul determinat înainte de deducerea impozitului pe profit P 5122 - Rezerve legale din profitul determinat după deducerea impozitului pe profit P 513 - Rezerve statutare sau contractuale P 514 - Rezerve pentru riscuri bancare P 5141 - Rezerva generală pentru riscul de credit din profitul determinat înainte de deducerea impozitului pe profit P 5142 - Rezerva generală pentru riscul de credit din profitul determinat după deducerea impozitului pe profit P 5143 - Rezerva reprezentând fondul pentru riscuri bancare generale P 516 - Rezerve din reevaluarea imobilizărilor P 5161 - Rezerve din reevaluarea imobilizărilor necorporale P 5162 - Rezerve din reevaluarea imobilizărilor corporale P 5163 - Rezerve din reevaluarea activelor reprezentând dreptul de utilizare P 517 - Rezerve specifice organizațiilor cooperatiste de credit P 5171 - Rezerva de întrajutorare P 5172 - Rezerva mutuală de garantare P 51721 - Rezerva mutuală de garantare constituită din profitul casei centrale determinat înainte de deducerea impozitului pe profit P 51722 - Rezerva mutuală de garantare constituită din cotizațiile cooperativelor de credit afiliate P 519 - Alte rezerve Grupa 52 - ALTE CONTURI DE CAPITALURI PROPRII B 521 - Diferențe de curs valutar aferente activelor financiare nemonetare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global B 522 - Diferențe din modificarea valorii juste, nete de deprecieri cumulate, aferente activelor financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global B 5221 - Diferențe din modificarea valorii juste aferente instrumentelor de capitaluri proprii B 5222 - Diferențe din modificarea valorii juste aferente instrumentelor de datorie și creditelor și creanțelor B 5223 - Deprecieri cumulate aferente instrumentelor de datorie și creditelor și creanțelor P 52231 - Pierderi așteptate pe următoarele 12 luni P 52232 - Pierderi așteptate aferente activelor financiare pentru care riscul de credit a crescut semnificativ P 52233 - Pierderi așteptate aferente activelor financiare depreciate la data raportării B 52234 - Modificări ale pierderilor așteptate aferente activelor financiare depreciate la recunoașterea inițială B 523 - Diferențe privind contabilitatea de acoperire B 5231 - Diferențe privind instrumentele de acoperire a fluxurilor de trezorerie și a investițiilor nete într-o operațiune din străinătate (partea eficientă) B 5232 - Diferențe privind instrumentele de acoperire a instrumentelor de capitaluri proprii B 5233 - Diferențe privind instrumentele de capitaluri proprii acoperite B 5234 - Diferențe privind instrumentele de acoperire (elemente nedesemnate) B 524 - Impozit pe profit curent și impozit pe profit amânat B 5241 - Impozit pe profit curent B 5242 - Impozit pe profit amânat B 525 - Beneficii acordate angajaților sub forma instrumentelor de capitaluri proprii B 526 - Diferențe aferente activelor imobilizate deținute în vederea vânzării P 527 - Componenta de capitaluri proprii a instrumentelor financiare compuse B 528 - Diferențe din modificarea valorii juste, datorate riscului propriu de credit, aferente datoriilor financiare B 529 - Alte conturi de capitaluri proprii A 5291 - Alte elemente de capitaluri proprii rezultate în urma fuziunii B 5292 - Alte conturi de capitaluri proprii Grupa 53 - DATORII SUBORDONATE P 531 - Datorii subordonate la termen P 5311 - Titluri subordonate la termen P 5312 - Împrumuturi subordonate la termen P 532 - Datorii subordonate pe durată nedeterminată P 5321 - Titluri subordonate pe durată nedeterminată P 5322 - Împrumuturi subordonate pe durată nedeterminată B 537 - Datorii atașate și sume de amortizat P 5371 - Datorii atașate B 5372 - Sume de amortizat A 538 - Dobânzi de încasat care rezultă dintr-o rată negativă a dobânzii efective Grupa 55 - PROVIZIOANE P 551 - Provizioane pentru angajamente de creditare, garanții financiare și alte angajamente date P 5511 - Provizioane pentru angajamente de creditare date, calculate la nivel individual P 55111 - Pierderi așteptate pe următoarele 12 luni P 55112 - Pierderi așteptate pe durata de viață P 5512 - Provizioane pentru angajamente de creditare date, calculate la nivel colectiv P 55121 - Pierderi așteptate pe următoarele 12 luni P 55122 - Pierderi așteptate pe durata de viață P 5513 - Provizioane pentru garanții financiare date, calculate la nivel individual P 55131 - Pierderi așteptate pe următoarele 12 luni P 55132 - Pierderi așteptate pe durata de viață P 5514 - Provizioane pentru garanții financiare date, calculate la nivel colectiv P 55141 - Pierderi așteptate pe următoarele 12 luni P 55142 - Pierderi așteptate pe durata de viață P 5515 - Provizioane pentru alte angajamente date P 5516 - Alte provizioane pentru garanții financiare date P 552 - Provizioane pentru beneficiile angajaților P 5521 - Provizioane pentru beneficii ale angajaților sub forma absențelor compensate pe termen scurt P 5522 - Provizioane pentru participarea angajaților la profit și prime de plătit P 5523 - Provizioane pentru pensii și alte obligații similare P 5525 - Provizioane pentru alte beneficii postangajare P 5526 - Provizioane pentru alte beneficii pe termen lung ale angajaților P 5527 - Provizioane pentru beneficii ale angajaților la terminarea contractului de muncă P 5529 - Provizioane pentru alte beneficii ale angajaților P 553 - Provizioane pentru litigii P 554 - Provizioane pentru restructurare P 555 - Provizioane pentru dezafectarea imobilizărilor corporale și alte acțiuni similare legate de acestea P 559 - Alte provizioane Grupa 58 - REZULTATUL REPORTAT B 581 - Rezultatul reportat B 5811 - Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat, respectiv pierderea neacoperită B 5812 - Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IFRS, mai puțin IAS 29 B 5813 - Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS 29 B 5814 - Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor B 5815 - Rezultatul reportat provenit din modificările politicilor contabile B 5816 - Rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare B 5817 - Rezultatul reportat provenit din implementarea IFRS ca bază a contabilității B 58171 - Rezultatul reportat din provizioane specifice B 58172 - Rezultatul reportat provenit din alte ajustări, mai puțin ajustarea la inflație B 58173 - Rezultatul reportat provenit din aplicarea IAS 29 Grupa 59 - REZULTATUL EXERCIȚIULUI FINANCIAR B 591 - Profit sau pierdere A 592 - Repartizarea profitului  +  CLASA 6 - CHELTUIELI Grupa 60 - CHELTUIELI DE EXPLOATARE A 601 - Cheltuieli cu operațiunile de trezorerie și operațiunile interbancare A 6011 - Dobânzi la Banca Națională a României A 6012 - Dobânzi la conturile de corespondent A 6013 - Dobânzi la depozitele instituțiilor de credit A 60131 - Dobânzi la depozitele la vedere A 60132 - Dobânzi la depozitele la termen A 60133 - Dobânzi la depozitele colaterale A 60134 - Dobânzi la depozitele rambursabile după notificare A 6014 - Dobânzi la împrumuturile de la instituții de credit A 60141 - Dobânzi la împrumuturile de pe o zi pe alta A 60142 - Dobânzi la împrumuturile la termen A 6015 - Dobânzi la operațiunile repo și titlurile date cu împrumut A 60151 - Dobânzi la operațiunile repo de pe o zi pe alta A 60152 - Dobânzi la operațiunile repo la termen A 60153 - Dobânzi la titlurile date cu împrumut de pe o zi pe alta A 60154 - Dobânzi la titlurile date cu împrumut la termen A 6016 - Cheltuieli cu operațiunile organizațiilor cooperatiste de credit din cadrul rețelei A 60161 - Dobânzi la conturile curente ale cooperativelor de credit afiliate A 60162 - Dobânzi la depozitele cooperativelor de credit afiliate A 60163 - Dobânzi la împrumuturile de la organizațiile cooperatiste de credit din cadrul rețelei A 60164 - Dobânzi privind alte sume datorate organizațiilor cooperatiste de credit din cadrul rețelei A 60169 - Comisioane A 6017 - Alte cheltuieli cu dobânzile A 6019 - Comisioane A 602 - Cheltuieli cu operațiunile cu clientela A 6022 - Dobânzi la împrumuturile primite de la instituții financiare A 60221 - Dobânzi la împrumuturile de pe o zi pe alta A 60222 - Dobânzi la împrumuturile la termen A 6023 - Dobânzi la operațiunile repo și titlurile date cu împrumut A 60231 - Dobânzi la operațiunile repo de pe o zi pe alta A 60232 - Dobânzi la operațiunile repo la termen A 60233 - Dobânzi la titlurile date cu împrumut de pe o zi pe alta A 60234 - Dobânzi la titlurile date cu împrumut la termen A 6024 - Dobânzi la conturile curente A 6025 - Dobânzi la conturile de depozite A 60251 - Dobânzi la depozitele la vedere A 60252 - Dobânzi la depozitele la termen A 60253 - Dobânzi la depozitele colaterale A 60254 - Dobânzi la depozitele rambursabile după notificare A 6026 - Dobânzi la certificatele de depozit, carnetele și libretele de economii A 6027 - Alte cheltuieli cu dobânzile A 6029 - Comisioane A 603 - Cheltuieli privind operațiunile cu titluri și alte instrumente financiare A 6031 - Pierderi aferente activelor și datoriilor financiare deținute în vederea tranzacționării A 60311 - Pierderi din evaluarea și cesiunea activelor financiare deținute în vederea tranzacționării A 60312 - Pierderi din evaluarea și cesiunea datoriilor financiare deținute în vederea tranzacționării A 60313 - Costuri de tranzacționare A 6032 - Pierderi aferente activelor și datoriilor financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere A 60321 - Pierderi din evaluarea și cesiunea activelor financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere A 60322 - Pierderi din evaluarea și cesiunea datoriilor financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere A 60323 - Costuri de tranzacționare A 6033 - Pierderi din cesiunea activelor financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global A 6034 - Pierderi din cesiunea instrumentelor de datorie la cost amortizat A 6035 - Pierderi aferente activelor financiare evaluate obligatoriu la valoarea justă prin profit sau pierdere A 60351 - Pierderi din evaluarea și cesiunea activelor financiare evaluate obligatoriu la valoarea justă prin profit sau pierdere A 60352 - Costuri de tranzacționare A 6036 - Cheltuieli privind datorii constituite prin titluri A 60361 - Dobânzi privind certificatele de depozit A 60362 - Dobânzi privind carnetele și libretele de economii A 60363 - Dobânzi privind obligațiunile A 60364 - Dobânzi privind alte datorii constituite prin titluri A 6037 - Cheltuieli diverse privind operațiunile cu titluri și alte instrumente financiare A 6039 - Comisioane A 604 - Cheltuieli cu operațiunile de leasing A 6041 - Dobânzi aferente datoriilor din operațiuni de leasing A 6042 - Cheltuieli cu chiriile A 6043 - Alte cheltuieli cu dobânzile A 6049 - Comisioane A 605 - Cheltuieli privind datoriile subordonate, creditele subordonate și titlurile contabilizate la cost A 6051 - Cheltuieli privind datoriile subordonate la termen A 6052 - Cheltuieli privind datoriile subordonate pe durată nedeterminată A 6053 - Alte cheltuieli cu dobânzile A 6055 - Pierderi din cesiunea titlurilor contabilizate la cost A 6059 - Comisioane A 606 - Cheltuieli privind operațiunile de schimb A 6061 - Cheltuieli din diferențe de curs valutar aferente tranzacțiilor în valută A 6069 - Comisioane A 607 - Cheltuieli privind operațiunile în afara bilanțului și operațiunile cu instrumente derivate A 6071 - Cheltuieli cu angajamentele de creditare A 60711 - Cheltuieli cu angajamentele de creditare primite de la instituții de credit A 60712 - Cheltuieli cu angajamentele de creditare primite de la clientelă A 6072 - Cheltuieli cu garanțiile financiare A 60721 - Cheltuieli cu garanțiile financiare primite de la instituții de credit A 60722 - Cheltuieli cu garanțiile financiare primite de la clientelă A 6074 - Cheltuieli privind operațiunile cu instrumente derivate deținute în vederea tranzacționării A 60741 - Pierderi privind instrumentele derivate pe rata dobânzii A 60742 - Pierderi privind instrumentele derivate pe instrumente de capitaluri proprii A 60743 - Pierderi privind instrumentele derivate pe cursul de schimb A 60744 - Pierderi privind instrumentele derivate pe riscul de credit A 60745 - Pierderi privind instrumentele derivate pe mărfuri A 60746 - Pierderi privind alte instrumente derivate A 60747 - Pierderi privind instrumentele de acoperire a fluxurilor de trezorerie și a investițiilor nete într-o operațiune din străinătate (partea ineficientă) A 60749 - Costuri de tranzacționare A 6075 - Pierderi privind contabilitatea de acoperire A 60751 - Pierderi privind instrumentele de acoperire a valorii juste A 60752 - Pierderi privind instrumentele de acoperire a fluxurilor de trezorerie și a investițiilor nete într-o operațiune din străinătate A 60753 - Pierderi privind instrumentele acoperite în cadrul unei operațiuni de acoperire a valorii juste A 6076 - Cheltuieli cu dobânzile aferente instrumentelor derivate desemnate ca instrumente de acoperire a riscului de rată a dobânzii A 6077 - Cheltuieli cu alte angajamente primite A 608 - Cheltuieli cu prestațiile de servicii financiare A 6081 - Cheltuieli cu mijloacele de plată A 6087 - Alte cheltuieli cu prestațiile de servicii financiare A 609 - Alte cheltuieli de exploatare Grupa 61 - CHELTUIELI CU ANGAJAȚII A 611 - Cheltuieli cu beneficiile angajaților A 6111 - Cheltuieli cu indemnizații și salarii A 6112 - Cheltuieli cu absențele pe termen scurt compensate A 6113 - Cheltuieli cu prime reprezentând participarea angajaților la profit și alte sume similare A 6114 - Cheltuieli cu beneficiile nemonetare A 61141 - Cheltuieli cu tichetele de masă acordate angajaților A 61149 - Alte cheltuieli privind beneficiile nemonetare A 6115 - Cheltuieli cu beneficiile angajaților sub forma plăților pe bază de acțiuni A 6116 - Cheltuieli cu alte beneficii ale angajaților A 61161 - Cheltuieli cu beneficiile postangajare A 61162 - Cheltuieli cu alte beneficii pe termen lung ale angajaților A 61163 - Cheltuieli cu beneficiile pentru terminarea contractului de muncă A 612 - Cheltuieli privind asigurările și protecția socială A 6121 - Contribuția unității la asigurările sociale A 6122 - Contribuția unității pentru ajutorul de șomaj A 6123 - Contribuția angajatorului pentru asigurările sociale de sănătate A 6127 - Alte cheltuieli privind asigurările și protecția socială A 617 - Alte cheltuieli privind angajații Grupa 62 - CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE ȘI VĂRSĂMINTE ASIMILATE A 621 - Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate Grupa 63 - CHELTUIELI CU STOCURILE, LUCRĂRILE ȘI SERVICIILE EXECUTATE DE TERȚI A 631 - Cheltuieli cu activele deținute în vederea vânzării A 6311 - Cheltuieli cu activele vândute A 6312 - Pierderi din reevaluarea și cesiunea bunurilor evaluate la valoarea justă A 632 - Cheltuieli cu materialele și alte consumabile A 633 - Cheltuieli cu active imobilizate deținute în vederea vânzării A 634 - Cheltuieli cu lucrările și serviciile executate de terți A 6341 - Cheltuieli de întreținere și reparații A 6342 - Cheltuieli privind energia și apa A 6343 - Cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații A 6344 - Cheltuieli cu colaboratorii și de intermediere A 6345 - Cheltuieli cu deplasări, detașări, transferări și transportul angajaților și bunurilor A 6347 - Alte cheltuieli cu lucrările și serviciile executate de terți A 63471 - Cheltuieli cu primele de asigurare A 63479 - Alte cheltuieli A 635 - Cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate Grupa 64 - CHELTUIELI DIVERSE DE EXPLOATARE A 641 - Cota - parte din cheltuielile sediului social A 644 - Cheltuieli din investiții imobiliare A 646 - Cheltuieli din cedarea și casarea imobilizărilor A 6461 - Cheltuieli din cedarea și casarea imobilizărilor necorporale A 6462 - Cheltuieli din cedarea și casarea imobilizărilor corporale A 647 - Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor A 6471 - Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor necorporale A 6472 - Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale A 6473 - Cheltuieli din reevaluarea activelor reprezentând dreptul de utilizare A 649 - Alte cheltuieli diverse din exploatare A 6491 - Despăgubiri, amenzi și penalități A 6492 - Donații și subvenții acordate A 6493 - Cheltuieli privind sponsorizările A 6496 - Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare A 6497 - Alte cheltuieli diverse din exploatare Grupa 65 - CHELTUIELI CU AMORTIZĂRILE PRIVIND IMOBILIZĂRILE NECORPORALE ȘI CORPORALE ȘI ACTIVELE REPREZENTÂND DREPTUL DE UTILIZARE A 651 - Cheltuieli cu amortizările imobilizărilor necorporale A 652 - Cheltuieli cu amortizările imobilizărilor corporale A 653 - Cheltuieli cu amortizarea activelor reprezentând dreptul de utilizare Grupa 66 - CHELTUIELI CU AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE, PIERDERI AȘTEPTATE, PROVIZIOANE, PIERDERI DIN CREANȚE, MODIFICĂRI ALE FLUXURILOR DE TREZORERIE CONTRACTUALE ȘI ALTE AJUSTĂRI A 661 - Cheltuieli cu ajustări pentru pierderi așteptate aferente creanțelor din operațiuni de trezorerie și interbancare, pierderi din modificări ale fluxurilor de trezorerie contractuale și alte ajustări A 6611 - Cheltuieli cu ajustări pentru pierderi așteptate pe următoarele 12 luni A 6612 - Cheltuieli cu ajustări pentru pierderi așteptate aferente activelor financiare pentru care riscul de credit a crescut semnificativ A 6613 - Cheltuieli cu ajustări pentru pierderi așteptate aferente activelor financiare depreciate la data raportării A 6615 - Cheltuieli cu modificări ale pierderilor așteptate aferente activelor financiare depreciate la recunoașterea inițială A 6617 - Cheltuieli cu ajustări pentru dobânzi calculate aferente creanțelor depreciate A 6618 - Pierderi din modificări ale fluxurilor de trezorerie contractuale A 6619 - Cheltuieli cu alte ajustări A 662 - Cheltuieli cu ajustări pentru pierderi așteptate aferente creanțelor din operațiuni cu clientela, pierderi din modificări ale fluxurilor de trezorerie contractuale și alte ajustări A 6621 - Cheltuieli cu ajustări pentru pierderi așteptate pe următoarele 12 luni A 6622 - Cheltuieli cu ajustări pentru pierderi așteptate aferente activelor financiare pentru care riscul de credit a crescut semnificativ A 6623 - Cheltuieli cu ajustări pentru pierderi așteptate aferente activelor financiare depreciate la data raportării A 6624 - Cheltuieli cu ajustări pentru pierderi așteptate aferente creanțelor comerciale - abordarea simplificată A 6625 - Cheltuieli cu modificări ale pierderilor așteptate aferente activelor financiare depreciate la recunoașterea inițială A 6627 - Cheltuieli cu ajustări pentru dobânzi calculate aferente creanțelor depreciate A 6628 - Pierderi din modificări ale fluxurilor de trezorerie contractuale A 6629 - Cheltuieli cu alte ajustări A 663 - Cheltuieli cu ajustări pentru depreciere și pierderi așteptate aferente titlurilor, operațiunilor diverse și activelor aferente unui contract, pierderi din modificări ale fluxurilor de trezorerie contractuale și alte ajustări A 6631 - Cheltuieli cu pierderi așteptate aferente activelor financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global și instrumentelor de datorie la cost amortizat și pierderi din modificări ale fluxurilor de trezorerie contractuale A 66311 - Cheltuieli cu pierderi așteptate aferente activelor financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global A 66312 - Cheltuieli cu ajustări pentru pierderi așteptate aferente instrumentelor de datorie la cost amortizat A 66318 - Pierderi din modificări ale fluxurilor de trezorerie contractuale A 6632 - Cheltuieli cu ajustări pentru pierderi așteptate aferente creanțelor din operațiuni diverse și activelor aferente unui contract, pierderi din modificări ale fluxurilor de trezorerie contractuale și alte ajustări A 66321 - Cheltuieli cu ajustări pentru pierderi așteptate aferente creanțelor din operațiuni diverse și activelor aferente unui contract A 66324 - Cheltuieli cu ajustări pentru pierderi așteptate privind activele aferente unui contract - abordarea simplificată A 66327 - Cheltuieli cu ajustări pentru dobânzi calculate aferente creanțelor depreciate A 66328 - Pierderi din modificări ale fluxurilor de trezorerie contractuale A 66329 - Cheltuieli cu alte ajustări A 6633 - Cheltuieli cu ajustări pentru deprecierea stocurilor și a activelor asimilate A 664 - Cheltuieli cu ajustări pentru depreciere și pierderi așteptate aferente activelor imobilizate, pierderi din modificări ale fluxurilor de trezorerie contractuale și alte ajustări A 6641 - Cheltuieli cu ajustări pentru deprecierea titlurilor de participare deținute în filiale, în entități asociate și în entități controlate în comun A 6642 - Cheltuieli cu ajustări pentru deprecierea imobilizărilor și activelor reprezentând dreptul de utilizare A 66421 - Cheltuieli cu ajustări pentru deprecierea imobilizărilor în curs A 66422 - Cheltuieli cu ajustări pentru deprecierea imobilizărilor necorporale A 66423 - Cheltuieli cu ajustări pentru deprecierea imobilizărilor corporale A 66424 - Cheltuieli cu ajustări pentru deprecierea activelor reprezentând dreptul de utilizare A 6643 - Cheltuieli cu ajustări pentru pierderi așteptate aferente creanțelor din operațiuni de leasing financiar, pierderi din modificări ale fluxurilor de trezorerie contractuale și alte ajustări A 66431 - Cheltuieli cu ajustări pentru pierderi așteptate pe următoarele 12 luni A 66432 - Cheltuieli cu ajustări pentru pierderi așteptate aferente activelor financiare pentru care riscul de credit a crescut semnificativ A 66433 - Cheltuieli cu ajustări pentru pierderi așteptate aferente activelor financiare depreciate la data raportării A 66434 - Cheltuieli cu ajustări pentru pierderi așteptate aferente creanțelor din operațiuni de leasing financiar - abordarea simplificată A 66435 - Cheltuieli cu modificări ale pierderilor așteptate aferente activelor financiare depreciate la recunoașterea inițială A 66437 - Cheltuieli cu ajustări pentru dobânzi calculate aferente creanțelor depreciate A 66438 - Pierderi din modificări ale fluxurilor de trezorerie contractuale A 66439 - Cheltuieli cu alte ajustări A 6644 - Cheltuieli cu ajustări pentru pierderi așteptate aferente creanțelor din active imobilizate, pierderi din modificări ale fluxurilor de trezorerie contractuale și alte ajustări A 66441 - Cheltuieli cu ajustări pentru pierderi așteptate pe următoarele 12 luni A 66442 - Cheltuieli cu ajustări pentru pierderi așteptate aferente activelor financiare pentru care riscul de credit a crescut semnificativ A 66443 - Cheltuieli cu ajustări pentru pierderi așteptate aferente activelor financiare depreciate la data raportării A 66445 - Cheltuieli cu modificări ale pierderilor așteptate aferente activelor financiare depreciate la recunoașterea inițială A 66447 - Cheltuieli cu ajustări pentru dobânzi calculate aferente creanțelor depreciate A 66448 - Pierderi din modificări ale fluxurilor de trezorerie contractuale A 66449 - Cheltuieli cu alte ajustări A 665 - Cheltuieli cu provizioane A 6651 - Cheltuieli cu provizioane pentru angajamente de creditare, garanții financiare și alte angajamente date A 6652 - Cheltuieli cu provizioane pentru beneficiile angajaților A 66521 - Cheltuieli cu provizioane pentru beneficii ale angajaților sub forma absențelor compensate pe termen scurt A 66522 - Cheltuieli cu provizioane pentru participarea angajaților la profit și prime de plătit A 66523 - Cheltuieli cu provizioane pentru pensii și alte obligații similare A 66525 - Cheltuieli cu provizioane pentru alte beneficii postangajare A 66526 - Cheltuieli cu provizioane pentru alte beneficii pe termen lung ale angajaților A 66527 - Cheltuieli cu provizioane pentru beneficii ale angajaților la terminarea contractului de muncă A 66529 - Cheltuieli cu provizioane pentru alte beneficii ale angajaților A 6653 - Cheltuieli cu provizioane pentru litigii A 6654 - Cheltuieli cu provizioane pentru restructurare A 6655 - Cheltuieli cu provizioane pentru dezafectarea imobilizărilor corporale și alte acțiuni similare legate de acestea A 6657 - Cheltuieli privind actualizarea provizioanelor A 6659 - Cheltuieli cu alte provizioane A 668 - Pierderi din creanțe neacoperite cu ajustări pentru pierderi așteptate Grupa 68 - CHELTUIELI DIN AJUSTAREA LA INFLAȚIE A 681 - Cheltuieli cu ajustarea la inflație Grupa 69 - CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT A 691 - Cheltuieli cu impozitul pe profit curent A 692 - Cheltuieli cu impozitul pe profit amânat  +  CLASA 7 - VENITURI Grupa 70 - VENITURI DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE P 701 - Venituri din operațiunile de trezorerie și operațiunile interbancare P 7011 - Dobânzi de la Banca Națională a României P 7012 - Dobânzi de la conturile de corespondent P 7013 - Dobânzi de la conturile de depozite la instituții de credit P 70131 - Dobânzi de la depozitele la vedere P 70132 - Dobânzi de la depozitele la termen P 70133 - Dobânzi de la depozitele colaterale P 70134 - Dobânzi de la depozitele rambursabile după notificare P 7014 - Dobânzi de la creditele acordate instituțiilor de credit P 70141 - Dobânzi de la creditele de pe o zi pe alta P 70142 - Dobânzi de la creditele la termen P 7015 - Dobânzi de la operațiunile reverse repo și titlurile luate cu împrumut P 70151 - Dobânzi de la operațiunile reverse repo de pe o zi pe alta P 70152 - Dobânzi de la operațiunile reverse repo la termen P 70153 - Dobânzi de la titlurile luate cu împrumut de pe o zi pe alta P 70154 - Dobânzi de la titlurile luate cu împrumut la termen P 7016 - Venituri din operațiunile cu organizațiile cooperatiste de credit din cadrul rețelei P 70161 - Dobânzi de la contul curent la casa centrală P 70162 - Dobânzi de la depozitele la casa centrală P 70163 - Dobânzi de la creditele acordate organizațiilor cooperatiste de credit din cadrul rețelei P 70164 - Dobânzi privind valorile de recuperat de la organizațiile cooperatiste de credit din cadrul rețelei P 70168 - Dobânzi din active financiare depreciate privind operațiunile cu organizațiile cooperatiste de credit din cadrul rețelei P 70169 - Comisioane P 7017 - Alte venituri din dobânzi P 7018 - Dobânzi din active financiare depreciate P 7019 - Comisioane P 702 - Venituri din operațiunile cu clientela P 7021 - Dobânzi de la creanțe comerciale și credite acordate clientelei P 70211 - Dobânzi de la operațiunile de scont, forfetare și alte creanțe comerciale P 70212 - Dobânzi de la operațiunile de factoring P 70213 - Dobânzi de la creditele de trezorerie P 70214 - Dobânzi de la creditele de consum și vânzări în rate P 70215 - Dobânzi de la creditele pentru finanțarea operațiunilor de comerț exterior P 70216 - Dobânzi de la creditele pentru finanțarea stocurilor și pentru echipamente P 70217 - Dobânzi de la creditele pentru investiții imobiliare P 70218 - Dobânzi de la alte credite acordate clientelei P 7022 - Dobânzi de la creditele acordate instituțiilor financiare P 70221 - Dobânzi de la creditele de pe o zi pe alta P 70222 - Dobânzi de la creditele la termen P 7023 - Dobânzi de la operațiunile reverse repo și titlurile luate cu împrumut P 70231 - Dobânzi de la operațiunile reverse repo de pe o zi pe alta P 70232 - Dobânzi de la operațiunile reverse repo la termen P 70233 - Dobânzi de la titlurile luate cu împrumut de pe o zi pe alta P 70234 - Dobânzi de la titlurile luate cu împrumut la termen P 7024 - Dobânzi de la conturile curente debitoare P 7027 - Alte venituri din dobânzi P 7028 - Dobânzi din active financiare depreciate P 7029 - Comisioane P 703 - Venituri din operațiunile cu titluri și alte instrumente financiare P 7031 - Câștiguri aferente activelor și datoriilor financiare deținute în vederea tranzacționării P 70311 - Câștiguri din evaluarea și cesiunea activelor financiare deținute în vederea tranzacționării P 70312 - Câștiguri din evaluarea și cesiunea datoriilor financiare deținute în vederea tranzacționării P 7032 - Câștiguri aferente activelor și datoriilor financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere P 70321 - Câștiguri din evaluarea și cesiunea activelor financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere P 70322 - Câștiguri din evaluarea și cesiunea datoriilor financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere P 7033 - Venituri aferente activelor financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global P 70331 - Dobânzi P 70333 - Dividende și venituri asimilate P 70336 - Câștiguri din cesiune P 7034 - Venituri aferente instrumentelor de datorie la cost amortizat P 70341 - Dobânzi P 70342 - Câștiguri din cesiune P 7035 - Câștiguri din evaluarea și cesiunea activelor financiare evaluate obligatoriu la valoarea justă prin profit sau pierdere P 7036 - Venituri din datorii constituite prin titluri P 7037 - Venituri diverse din operațiunile cu titluri și alte instrumente financiare P 7038 - Dobânzi din active financiare depreciate P 7039 - Comisioane P 704 - Venituri din operațiunile de leasing P 7041 - Dobânzi aferente creanțelor din operațiuni de leasing financiar P 7042 - Venituri din chirii P 7043 - Alte venituri din dobânzi P 7048 - Dobânzi din active financiare depreciate P 7049 - Comisioane P 705 - Venituri din credite subordonate, datorii subordonate și titluri contabilizate la cost P 7051 - Dobânzi de la creditele subordonate la termen P 7052 - Dobânzi de la creditele subordonate pe durată nedeterminată P 7053 - Alte venituri din dobânzi P 7054 - Venituri din dividende aferente titlurilor contabilizate la cost P 7055 - Câștiguri din cesiunea titlurilor contabilizate la cost P 7058 - Dobânzi din active financiare depreciate P 7059 - Comisioane P 706 - Venituri din operațiunile de schimb P 7061 - Venituri din diferențe de curs valutar aferente tranzacțiilor în valută P 7069 - Comisioane P 707 - Venituri din operațiunile în afara bilanțului și operațiunile cu instrumente derivate P 7071 - Venituri din angajamentele de creditare P 70711 - Venituri din angajamentele de creditare în favoarea instituțiilor de credit P 70712 - Venituri din angajamentele de creditare în favoarea clientelei P 7072 - Venituri din garanțiile financiare P 70721 - Venituri din garanțiile financiare în favoarea instituțiilor de credit P 70722 - Venituri din garanțiile financiare în favoarea clientelei P 7074 - Venituri privind operațiunile cu instrumente derivate deținute în vederea tranzacționării P 70741 - Câștiguri privind instrumentele derivate pe rata dobânzii P 70742 - Câștiguri privind instrumentele derivate pe instrumente de capitaluri proprii P 70743 - Câștiguri privind instrumentele derivate pe cursul de schimb P 70744 - Câștiguri privind instrumentele derivate pe riscul de credit P 70745 - Câștiguri privind instrumentele derivate pe mărfuri P 70746 - Câștiguri privind alte instrumente derivate P 70747 - Câștiguri privind instrumentele de acoperire a fluxurilor de trezorerie și a investițiilor nete într-o operațiune din străinătate (partea ineficientă) P 70749 - Comisioane P 7075 - Câștiguri privind contabilitatea de acoperire P 70751 - Câștiguri privind instrumentele de acoperire a valorii juste P 70752 - Câștiguri privind instrumentele de acoperire a fluxurilor de trezorerie și a investițiilor nete într-o operațiune din străinătate P 70753 - Câștiguri privind instrumentele acoperite în cadrul unei operațiuni de acoperire a valorii juste P 7076 - Venituri din dobânzi aferente instrumentelor derivate desemnate ca instrumente de acoperire a riscului de rată a dobânzii P 7077 - Venituri din alte angajamente date P 708 - Venituri din prestațiile de servicii financiare P 7081 - Comisioane privind titlurile gestionate sau în depozit P 7082 - Comisioane privind operațiunile cu titluri efectuate în contul clientelei P 7083 - Comisioane din activitățile de asistență și consultanță P 70831 - Comisioane din activitățile de asistență și consultanță pentru persoane fizice P 70832 - Comisioane din activitățile de asistență și consultanță pentru persoane juridice P 70839 - Alte comisioane P 7085 - Venituri privind mijloacele de plată P 7087 - Alte venituri din prestațiile de servicii financiare P 709 - Alte venituri din activitatea de exploatare Grupa 74 - VENITURI DIVERSE DIN EXPLOATARE P 741 - Cota - parte din cheltuielile sediului social P 742 - Câștiguri din reevaluarea și cesiunea bunurilor evaluate la valoarea justă P 744 - Venituri din investiții imobiliare P 746 - Venituri din cedarea și casarea imobilizărilor P 7461 - Venituri din cedarea și casarea imobilizărilor necorporale P 7462 - Venituri din cedarea și casarea imobilizărilor corporale P 747 - Venituri din reevaluarea imobilizărilor P 7471 - Venituri din reevaluarea imobilizărilor necorporale P 7472 - Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale P 7473 - Venituri din reevaluarea activelor reprezentând dreptul de utilizare P 748 - Venituri accesorii P 7481 - Venituri din alte activități P 7489 - Alte venituri accesorii P 74891 - Venituri din operațiuni de intermediere în domeniul asigurărilor P 74899 - Venituri accesorii diverse P 749 - Alte venituri diverse din exploatare P 7492 - Cota - parte din subvenții aferente activelor trecută la venituri P 7493 - Venituri din subvenții privind veniturile P 74931 - Venituri din subvenții pentru activitatea de exploatare P 74932 - Venituri din subvenții pentru stocuri P 74933 - Venituri din subvenții pentru plata angajaților P 74934 - Venituri din subvenții pentru asigurări și protecția socială P 74935 - Venituri din subvenții pentru alte cheltuieli de exploatare P 74936 - Venituri din subvenții aferente altor venituri P 7494 - Venituri din producția de imobilizări P 7495 - Venituri privind bunurile mobile și imobile provenite din stingerea creanțelor P 7496 - Venituri din subvenții pentru evenimente extraordinare și altele similare P 7499 - Alte venituri P 74991 - Venituri din despăgubiri, amenzi și penalități P 74992 - Venituri din donații P 74997 - Alte venituri diverse din exploatare Grupa 76 - VENITURI DIN AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE, PIERDERI AȘTEPTATE, PROVIZIOANE, RECUPERĂRI DE CREANȚE, CÂȘTIGURI DIN MODIFICĂRI ALE FLUXURILOR DE TREZORERIE CONTRACTUALE ȘI ALTE AJUSTĂRI P 761 - Venituri din ajustări pentru pierderi așteptate aferente creanțelor din operațiuni de trezorerie și interbancare, câștiguri din modificări ale fluxurilor de trezorerie contractuale și alte ajustări P 7611 - Venituri din ajustări pentru pierderi așteptate pe următoarele 12 luni P 7612 - Venituri din ajustări pentru pierderi așteptate aferente activelor financiare pentru care riscul de credit a crescut semnificativ P 7613 - Venituri din ajustări pentru pierderi așteptate aferente activelor financiare depreciate la data raportării P 7615 - Venituri din modificări ale pierderilor așteptate aferente activelor financiare depreciate la recunoașterea inițială P 7618 - Câștiguri din modificări ale fluxurilor de trezorerie contractuale P 7619 - Venituri din alte ajustări P 762 - Venituri din ajustări pentru pierderi așteptate aferente creanțelor din operațiuni cu clientela, câștiguri din modificări ale fluxurilor de trezorerie contractuale și alte ajustări P 7621 - Venituri din ajustări pentru pierderi așteptate pe următoarele 12 luni P 7622 - Venituri din ajustări pentru pierderi așteptate aferente activelor financiare pentru care riscul de credit a crescut semnificativ P 7623 - Venituri din ajustări pentru pierderi așteptate aferente activelor financiare depreciate la data raportării P 7624 - Venituri din ajustări pentru pierderi așteptate aferente creanțelor comerciale - abordarea simplificată P 7625 - Venituri din modificări ale pierderilor așteptate aferente activelor financiare depreciate la recunoașterea inițială P 7628 - Câștiguri din modificări ale fluxurilor de trezorerie contractuale P 7629 - Venituri din alte ajustări P 763 - Venituri din ajustări pentru depreciere și pierderi așteptate aferente titlurilor, operațiunilor diverse și activelor aferente unui contract, câștiguri din modificări ale fluxurilor de trezorerie contractuale și alte ajustări P 7631 - Venituri din pierderi așteptate aferente activelor financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global și instrumentelor de datorie la cost amortizat și câștiguri din modificări ale fluxurilor de trezorerie contractuale P 76311 - Venituri din reluarea pierderilor așteptate aferente activelor financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global P 76312 - Venituri din ajustări pentru pierderi așteptate aferente instrumentelor de datorie la cost amortizat P 76318 - Câștiguri din modificări ale fluxurilor de trezorerie contractuale P 7632 - Venituri din ajustări pentru pierderi așteptate aferente creanțelor din operațiuni diverse și activelor aferente unui contract, câștiguri din modificări ale fluxurilor de trezorerie contractuale și alte ajustări P 76321 - Venituri din ajustări pentru pierderi așteptate aferente creanțelor din operațiuni diverse și activelor aferente unui contract P 76324 - Venituri din ajustări pentru pierderi așteptate privind activele aferente unui contract - abordarea simplificată P 76328 - Câștiguri din modificări ale fluxurilor de trezorerie contractuale P 76329 - Venituri din alte ajustări P 7633 - Venituri din ajustări pentru deprecierea stocurilor și a activelor asimilate P 764 - Venituri din ajustări pentru depreciere și pierderi așteptate aferente activelor imobilizate, câștiguri din modificări ale fluxurilor de trezorerie contractuale și alte ajustări P 7641 - Venituri din ajustări pentru deprecierea titlurilor de participare deținute în filiale, în entități asociate și în entități controlate în comun P 7642 - Venituri din ajustări pentru deprecierea imobilizărilor și activelor reprezentând dreptul de utilizare P 76421 - Venituri din ajustări pentru deprecierea imobilizărilor în curs P 76422 - Venituri din ajustări pentru deprecierea imobilizărilor necorporale P 76423 - Venituri din ajustări pentru deprecierea imobilizărilor corporale P 76424 - Venituri din ajustări pentru deprecierea activelor reprezentând dreptul de utilizare P 7643 - Venituri din ajustări pentru pierderi așteptate aferente creanțelor din operațiuni de leasing financiar, câștiguri din modificări ale fluxurilor de trezorerie contractuale și alte ajustări P 76431 - Venituri din ajustări pentru pierderi așteptate pe următoarele 12 luni P 76432 - Venituri din ajustări pentru pierderi așteptate aferente activelor financiare pentru care riscul de credit a crescut semnificativ P 76433 - Venituri din ajustări pentru pierderi așteptate aferente activelor financiare depreciate la data raportării P 76434 - Venituri din ajustări pentru pierderi așteptate aferente creanțelor din operațiuni de leasing financiar - abordarea simplificată P 76435 - Venituri din modificări ale pierderilor așteptate aferente activelor financiare depreciate la recunoașterea inițială P 76438 - Câștiguri din modificări ale fluxurilor de trezorerie contractuale P 76439 - Venituri din alte ajustări P 7644 - Venituri din ajustări pentru pierderi așteptate aferente creanțelor din active imobilizate, câștiguri din modificări ale fluxurilor de trezorerie contractuale și alte ajustări P 76441 - Venituri din ajustări pentru pierderi așteptate pe următoarele 12 luni P 76442 - Venituri din ajustări pentru pierderi așteptate aferente activelor financiare pentru care riscul de credit a crescut semnificativ P 76443 - Venituri din ajustări pentru pierderi așteptate aferente activelor financiare depreciate la data raportării P 76445 - Venituri din modificări ale pierderilor așteptate aferente activelor financiare depreciate la recunoașterea inițială P 76448 - Câștiguri din modificări ale fluxurilor de trezorerie contractuale P 76449 - Venituri din alte ajustări P 765 - Venituri din provizioane P 7651 - Venituri din provizioane pentru angajamente de creditare, garanții financiare și alte angajamente date P 7652 - Venituri din provizioane pentru beneficiile angajaților P 76521 - Venituri din provizioane pentru beneficii ale angajaților sub forma absențelor compensate pe termen scurt P 76522 - Venituri din provizioane pentru participarea angajaților la profit și prime de plătit P 76523 - Venituri din provizioane pentru pensii și alte obligații similare P 76525 - Venituri din provizioane pentru alte beneficii postangajare P 76526 - Venituri din provizioane pentru alte beneficii pe termen lung ale angajaților P 76527 - Venituri din provizioane pentru beneficii ale angajaților la terminarea contractului de muncă P 76529 - Venituri din provizioane pentru alte beneficii ale angajaților P 7653 - Venituri din provizioane pentru litigii P 7654 - Venituri din provizioane pentru restructurare P 7655 - Venituri din provizioane pentru dezafectarea imobilizărilor corporale și alte acțiuni similare legate de acestea P 7659 - Venituri din alte provizioane P 767 - Venituri din recuperări de creanțe Grupa 78 - VENITURI DIN AJUSTAREA LA INFLAȚIE P 781 - Venituri din ajustarea la inflație Grupa 79 - VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT P 791 - Venituri din impozitul pe profit amânat  +  CLASA 9 - OPERAȚIUNI ÎN AFARA BILANȚULUI Grupa 90 - ANGAJAMENTE DE CREDITARE A 901 - Angajamente în favoarea instituțiilor de credit P 902 - Angajamente primite de la instituții de credit A 903 - Angajamente în favoarea clientelei P 904 - Angajamente primite de la clientelă Grupa 91 - GARANȚII FINANCIARE A 911 - Garanții date instituțiilor de credit P 912 - Garanții primite de la instituții de credit A 913 - Garanții date pentru clientelă P 914 - Garanții primite de la clientelă Grupa 92 - ANGAJAMENTE PRIVIND TITLURILE ȘI ALTE ACTIVE FINANCIARE A 921 - Titluri și alte active financiare de primit P 922 - Titluri și alte active financiare de livrat Grupa 93 - OPERAȚIUNI DE SCHIMB LA VEDERE B 931 - Operațiuni de schimb la vedere A 9311 - Lei cumpărați și încă neprimiți A 9312 - Valută cumpărată și încă neprimită P 9313 - Lei vânduți și încă nelivrați P 9314 - Valută vândută și încă nelivrată Grupa 94 - CONTURI DE AJUSTARE VALUTĂ ÎN AFARA BILANȚULUI B 941 - Poziție de schimb B 942 - Contravaloarea poziției de schimb B 943 - Conturi de ajustare valută Grupa 95 - INSTRUMENTE DERIVATE B 951 - Instrumente derivate deținute în vederea tranzacționării A 9511 - Instrumente derivate pe rata dobânzii A 95111 - Swap pe rata dobânzii A 95112 - Opțiuni pe piețe la buna înțelegere A 95113 - Alte instrumente pe piețe la buna înțelegere A 95114 - Opțiuni pe piețe organizate A 95115 - Alte instrumente pe piețe organizate A 9512 - Instrumente derivate pe instrumente de capitaluri proprii A 95121 - Opțiuni pe piețe la buna înțelegere A 95122 - Alte instrumente pe piețe la buna înțelegere A 95123 - Opțiuni pe piețe organizate A 95124 - Alte instrumente pe piețe organizate B 9513 - Operațiuni ferme de schimb la termen A 95131 - Lei de primit contra valută de livrat P 95132 - Valută de livrat contra lei de primit A 95133 - Valută de primit contra lei de livrat P 95134 - Lei de livrat contra valută de primit A 95135 - Valută de primit contra valută de livrat P 95136 - Valută de livrat contra valută de primit B 9514 - Swap financiar de valute A 95141 - Lei de primit contra valută de livrat P 95142 - Valută de livrat contra lei de primit A 95143 - Valută de primit contra lei de livrat P 95144 - Lei de livrat contra valută de primit A 95145 - Valută de primit contra valută de livrat P 95146 - Valută de livrat contra valută de primit A 9515 - Alte instrumente derivate pe cursul de schimb A 95151 - Opțiuni pe piețe la buna înțelegere A 95152 - Alte instrumente pe piețe la buna înțelegere A 95153 - Opțiuni pe piețe organizate A 95154 - Alte instrumente pe piețe organizate A 9516 - Instrumente derivate pe riscul de credit A 95161 - Credit default swap A 95162 - Credit spread option A 95163 - Total return swap A 95164 - Alte instrumente A 9517 - Instrumente derivate pe mărfuri A 9518 - Alte instrumente derivate B 952 - Instrumente derivate de acoperire a valorii juste A 9521 - Instrumente derivate pe rata dobânzii A 95211 - Swap pe rata dobânzii A 95212 - Opțiuni pe piețe la buna înțelegere A 95213 - Alte instrumente pe piețe la buna înțelegere A 95214 - Opțiuni pe piețe organizate A 95215 - Alte instrumente pe piețe organizate A 9522 - Instrumente derivate pe instrumente de capitaluri proprii A 95221 - Opțiuni pe piețe la buna înțelegere A 95222 - Alte instrumente pe piețe la buna înțelegere A 95223 - Opțiuni pe piețe organizate A 95224 - Alte instrumente pe piețe organizate B 9523 - Operațiuni ferme de schimb la termen A 95231 - Lei de primit contra valută de livrat P 95232 - Valută de livrat contra lei de primit A 95233 - Valută de primit contra lei de livrat P 95234 - Lei de livrat contra valută de primit A 95235 - Valută de primit contra valută de livrat P 95236 - Valută de livrat contra valută de primit B 9524 - Swap financiar de valute A 95241 - Lei de primit contra valută de livrat P 95242 - Valută de livrat contra lei de primit A 95243 - Valută de primit contra lei de livrat P 95244 - Lei de livrat contra valută de primit A 95245 - Valută de primit contra valută de livrat P 95246 - Valută de livrat contra valută de primit A 9525 - Alte instrumente derivate pe cursul de schimb A 95251 - Opțiuni pe piețe la buna înțelegere A 95252 - Alte instrumente pe piețe la buna înțelegere A 95253 - Opțiuni pe piețe organizate A 95254 - Alte instrumente pe piețe organizate A 9526 - Instrumente derivate pe riscul de credit A 95261 - Credit default swap A 95262 - Credit spread option A 95263 - Total return swap A 95264 - Alte instrumente A 9527 - Instrumente derivate pe mărfuri A 9528 - Alte instrumente derivate B 953 - Instrumente derivate de acoperire a fluxurilor de trezorerie și a investițiilor nete într-o operațiune din străinătate A 9531 - Instrumente derivate pe rata dobânzii A 95311 - Swap pe rata dobânzii A 95312 - Opțiuni pe piețe la buna înțelegere A 95313 - Alte instrumente pe piețe la buna înțelegere A 95314 - Opțiuni pe piețe organizate A 95315 - Alte instrumente pe piețe organizate A 9532 - Instrumente derivate pe instrumente de capitaluri proprii A 95321 - Opțiuni pe piețe la buna înțelegere A 95322 - Alte instrumente pe piețe la buna înțelegere A 95323 - Opțiuni pe piețe organizate A 95324 - Alte instrumente pe piețe organizate B 9533 - Operațiuni ferme de schimb la termen A 95331 - Lei de primit contra valută de livrat P 95332 - Valută de livrat contra lei de primit A 95333 - Valută de primit contra lei de livrat P 95334 - Lei de livrat contra valută de primit A 95335 - Valută de primit contra valută de livrat P 95336 - Valută de livrat contra valută de primit B 9534 - Swap financiar de valute A 95341 - Lei de primit contra valută de livrat P 95342 - Valută de livrat contra lei de primit A 95343 - Valută de primit contra lei de livrat P 95344 - Lei de livrat contra valută de primit A 95345 - Valută de primit contra valută de livrat P 95346 - Valută de livrat contra valută de primit A 9535 - Alte instrumente derivate pe cursul de schimb A 95351 - Opțiuni pe piețe la buna înțelegere A 95352 - Alte instrumente pe piețe la buna înțelegere A 95353 - Opțiuni pe piețe organizate A 95354 - Alte instrumente pe piețe organizate A 9536 - Instrumente derivate pe riscul de credit A 95361 - Credit default swap A 95362 - Credit spread option A 95363 - Total return swap A 95364 - Alte instrumente A 9537 - Instrumente derivate pe mărfuri A 9538 - Alte instrumente derivate A 954 - Instrumente derivate de acoperire a valorii juste a unui portofoliu împotriva riscului de rată a dobânzii A 955 - Instrumente derivate de acoperire a fluxurilor de trezorerie aferente unui portofoliu împotriva riscului de rată a dobânzii Grupa 96 - GARANȚII REALE P 961 - Garanții reale primite P 9611 - Ipoteci imobiliare P 9612 - Gajuri cu deposedare P 9613 - Gajuri fără deposedare P 9619 - Alte garanții primite A 962 - Garanții reale date A 9621 - Ipoteci imobiliare A 9622 - Gajuri cu deposedare A 9623 - Gajuri fără deposedare A 9629 - Alte garanții date Grupa 97 - ALTE ANGAJAMENTE A 971 - Alte angajamente date P 972 - Alte angajamente primite Grupa 98 - ANGAJAMENTE ÎNDOIELNICE A 981 - Angajamente îndoielnice A 9811 - Angajamente de creditare A 9812 - Garanții financiare A 9819 - Alte angajamente date Grupa 99 - ALTE CONTURI ÎN AFARA BILANȚULUI P 991 - Bunuri luate cu chirie P 992 - Valori primite în păstrare sau custodie A 993 - Alte active contingente P 994 - Alte datorii contingente P 995 - Filtre prudențiale A 996 - Active financiare nerecuperabile A 9961 - Credite nerecuperabile A 99611 - Credite nerecuperabile A 99612 - Creanțe atașate și sume de amortizat aferente creditelor nerecuperabile A 99617 - Creanțe atașate și sume de amortizat A 9962 - Alte active financiare nerecuperabile A 99621 - Alte active financiare nerecuperabile A 99622 - Creanțe atașate și sume de amortizat aferente altor active financiare nerecuperabile A 99627 - Creanțe atașate și sume de amortizat B 998 - Alte conturi în afara bilanțului P 9981 - Alte valori primite A 9982 - Alte valori date B 9989 - Conturi diverse în afara bilanțului B 999 - Contrapartida
  211. Funcțiunea conturilor prevăzute de Planul de conturi trebuie adaptată de instituțiile de credit la specificul operațiunilor economico-financiare înregistrate în contabilitatea acestora, cu condiția respectării conținutului conturilor prevăzut la pct. 212.212. Conținutul conturilor prevăzute de Planul de conturi aplicabil instituțiilor de credit este următorul:  +  CLASA 1 - OPERAȚIUNI DE TREZORERIE ȘI OPERAȚIUNI INTERBANCARE Clasa 1 cuprinde conturile cu ajutorul cărora se înregistrează operațiunile de casă, operațiunile de decontare cu Banca Națională a României, operațiunile prin conturile de corespondent, depozitele, creditele și împrumuturile interbancare, operațiunile interbancare reprezentând acorduri de răscumpărare și titluri date sau luate cu împrumut, valorile de recuperat și alte sume datorate și operațiunile între organizațiile cooperatiste de credit din cadrul rețelei. Din CLASA 1 "OPERAȚIUNI DE TREZORERIE ȘI OPERAȚIUNI INTERBANCARE" fac parte următoarele grupe de conturi: Grupa 10 - CASA ȘI ALTE VALORI Grupa 11 - DECONTĂRI CU BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI Grupa 12 - CONTURI DE CORESPONDENT Grupa 13 - DEPOZITE INTERBANCARE Grupa 14 - CREDITE ȘI ÎMPRUMUTURI INTERBANCARE Grupa 15 - ACORDURI DE RĂSCUMPĂRARE ȘI TITLURI DATE SAU LUATE CU ÎMPRUMUT Grupa 16 - VALORI DE RECUPERAT ȘI ALTE SUME DATORATE Grupa 17 - OPERAȚIUNI ÎNTRE ORGANIZAȚIILE COOPERATISTE DE CREDIT DIN CADRUL REȚELEI Grupa 18 - ACTIVE FINANCIARE RESTANTE ȘI ACTIVE FINANCIARE DEPRECIATE Grupa 19 - AJUSTĂRI PENTRU PIERDERI AȘTEPTATE AFERENTE CREANȚELOR DIN OPERAȚIUNI DE TREZORERIE ȘI INTERBANCARE ȘI ALTE AJUSTĂRI Grupa 10 - CASA ȘI ALTE VALORI 101 - Casa 102 - Numerar în ATM-uri și ASV-uri 109 - Alte valori CONȚINUT: 101 - numerarul aflat în casierie (bancnote și monede în circulație, utilizate de obicei pentru efectuarea de plăți), precum și mișcarea acestuia ca urmare a încasărilor și plăților efectuate; 102 - numerarul aflat în ghișeele automate de bancă (ATM-uri) și în automatele de schimb valutar (ASV-uri); 109 - cecuri de călătorie cumpărate și neremise la emitenți pentru încasare.
  Nu se înregistrează în conturile:Se înregistrează în conturile:
  109 - Valorile din aur, metale și pietre prețioase3611 "Valori din aur, metale și pietre prețioase"
  109 - Bancnote și monede care nu sunt în circulație3612 "Alte active deținute în vederea vânzării"
  Grupa 11 - DECONTĂRI CU BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI 111 - Cont curent și depozite la Banca Națională a României 1111 - Cont curent la Banca Națională a României 1112 - Depozite la vedere la Banca Națională a României 1113 - Depozite la termen la Banca Națională a României 1114 - Depozite colaterale la Banca Națională a României 1115 - Depozite la Banca Națională a României rambursabile după notificare 112 - Împrumuturi de refinanțare de la Banca Națională a României 1121 - Împrumuturi colateralizate cu active eligibile pentru garantare 1122 - Împrumuturi lombard 1123 - Alte împrumuturi 117 - Creanțe atașate, datorii atașate și sume de amortizat 1171 - Creanțe atașate și sume de amortizat 11711 - Creanțe atașate 11712 - Sume de amortizat 1172 - Datorii atașate și sume de amortizat 11721 - Datorii atașate 11722 - Sume de amortizat CONȚINUT: 1111 - disponibilitățile bănești aflate în contul curent la Banca Națională a României, precum și mișcarea acestora ca urmare a încasărilor și plăților efectuate;1112 - depozite constituite la Banca Națională a României care corespund definiției de la pct. 9.1. al Anexei II Partea 2, Tabelul "Categorii de instrumente" din Regulamentul BCE/2013/33, cu excepția sumelor înregistrate în conturile curente deschise la Banca Națională a României;1113 - depozite constituite la Banca Națională a României care corespund definiției de la pct. 9.2. al Anexei II Partea 2, Tabelul "Categorii de instrumente" din Regulamentul BCE/2013/33; 1114 - depozite constituite la Banca Națională a României, în garanție sau pentru efectuarea unor plăți ulterioare determinate;1115 - depozite constituite la Banca Națională a României, care corespund definiției de la pct. 9.3. al Anexei II Partea 2, Tabelul "Categorii de instrumente" din Regulamentul BCE/2013/33; 1121 - împrumuturi colateralizate cu active eligibile pentru garantare primite de instituția de credit, în condițiile prevăzute de reglementările Băncii Naționale a României; 1122 - împrumuturi lombard primite de instituția de credit, în condițiile prevăzute de reglementările Băncii Naționale a României; 1123 - alte împrumuturi primite de instituția de credit de la Banca Națională a României, în condițiile prevăzute de reglementările în vigoare; 1171 - creanțe din dobânzi, calculate și neajunse la scadență, și sume de amortizat, aferente disponibilităților bănești aflate în conturile la Banca Națională a României; 11711 - dobânda, calculată în baza ratei de dobândă prevăzută prin înțelegerile contractuale și neajunsă la scadență, aferentă disponibilităților bănești aflate în conturile la Banca Națională a României; 11712 - alte sume aferente disponibilităților bănești aflate în conturile la Banca Națională a României, care sunt avute în vedere la determinarea ratei efective a dobânzii și care sunt amortizate prin metoda dobânzii efective; 1172 - datorii din dobânzi, calculate și neajunse la scadență, și sume de amortizat, aferente împrumuturilor de refinanțare primite de la Banca Națională a României; 11721 - dobânda, calculată în baza ratei de dobândă prevăzută prin înțelegerile contractuale, aferentă împrumuturilor de refinanțare primite de la Banca Națională a României; 11722 - alte sume aferente împrumuturilor de refinanțare primite de la Banca Națională a României, care sunt avute în vedere la determinarea ratei efective a dobânzii și care sunt amortizate prin metoda dobânzii efective.
  Nu se înregistrează în conturile:Se înregistrează în conturile:
  111 - Operațiunile repo și reverse repo cu Banca Națională a României1511 "Operațiuni repo de pe o zi pe alta" 1512 "Operațiuni repo la termen" 1521 "Operațiuni reverse repo de pe o zi pe alta" 1522 "Operațiuni reverse repo la termen"
  - Creanțele și datoriile în legătură cu Banca Centrală din țările unde instituția de credit nu este implantată- Alte grupe de conturi din cadrul Clasei 1, după natura operațiunilor
  - Creanțele și datoriile în legătură cu Trezoreria publică- Alte grupe de conturi din cadrul Clasei 1, după natura operațiunilor
  - Creanțele și datoriile în legătură cu instituțiile financiare internaționale (F.M.I., B.I.R.D., B.R.I., B.E.R.D ..........)- Alte grupe de conturi din cadrul Clasei 1, după natura operațiunilor
  Grupa 12 - CONTURI DE CORESPONDENT 121 - Conturi de corespondent la instituții de credit (nostro) 122 - Conturi de corespondent ale instituțiilor de credit (loro) 127 - Creanțe și datorii atașate 1271 - Creanțe atașate 1272 - Datorii atașate CONȚINUT: 121 - existența și mișcarea disponibilităților bănești aflate în conturile de corespondent deschise la alte instituții de credit (nostro); 122 - existența și mișcarea disponibilităților bănești aflate în conturile de corespondent deschise de alte instituții de credit (loro); 1271 - creanțe din dobânzi, calculate și neajunse la scadență, aferente conturilor de corespondent (nostro); 1272 - datorii din dobânzi, calculate și neajunse la scadență, aferente conturilor de corespondent (loro).
  Nu se înregistrează în conturile:Se înregistrează în conturile:
  121, 122 - Creanțele și datoriile în legătură cu Banca Centrală din țările în care instituția de credit este implantatăGrupa 11 "DECONTĂRI CU BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI"
  - Depozitele la vedere interbancare, precum și creditele și împrumuturile interbancare, de pe o zi pe alta1311 "Depozite la vedere la instituții de credit" 1321 "Depozite la vedere ale instituțiilor de credit" 1411 "Credite de pe o zi pe alta acordate instituțiilor de credit" 1421 "Împrumuturi de pe o zi pe alta primite de la instituții de credit"
  Grupa 13 - DEPOZITE INTERBANCARE 131 - Depozite la instituții de credit 1311 - Depozite la vedere la instituții de credit 1312 - Depozite la termen la instituții de credit 1313 - Depozite colaterale la instituții de credit 1314 - Depozite la instituții de credit rambursabile după notificare 1317 - Creanțe atașate și sume de amortizat 13171 - Creanțe atașate 13172 - Sume de amortizat 132 - Depozite ale instituțiilor de credit 1321 - Depozite la vedere ale instituțiilor de credit 1322 - Depozite la termen ale instituțiilor de credit 1323 - Depozite colaterale ale instituțiilor de credit 1324 - Depozite ale instituțiilor de credit rambursabile după notificare 1327 - Datorii atașate și sume de amortizat 13271 - Datorii atașate 13272 - Sume de amortizat CONȚINUT:1311 - depozite constituite la alte instituții de credit care corespund definiției de la pct. 9.1. al Anexei II Partea 2, Tabelul "Categorii de instrumente" din Regulamentul BCE/2013/33, cu excepția sumelor înregistrate în conturile de corespondent;1312 - depozite constituite la alte instituții de credit care corespund definiției de la pct. 9.2. al Anexei II Partea 2, Tabelul "Categorii de instrumente" din Regulamentul BCE/2013/33; 1313 - depozite constituite la alte instituții de credit în garanție sau pentru efectuarea unor plăți ulterioare determinate;1314 - depozite constituite la alte instituții de credit, care corespund definiției de la pct. 9.3. al Anexei II Partea 2, Tabelul "Categorii de instrumente" din Regulamentul BCE/2013/33; 1317 - creanțe din dobânzi, calculate și neajunse la scadență, și sume de amortizat, aferente depozitelor constituite la alte instituții de credit; 13171 - dobânda, calculată în baza ratei de dobândă prevăzută prin înțelegerile contractuale și neajunsă la scadență, aferentă depozitelor constituite la alte instituții de credit; 13172 - alte sume aferente depozitelor constituite la alte instituții de credit, care sunt avute în vedere la determinarea ratei efective a dobânzii și care sunt amortizate prin metoda dobânzii efective;1321 - depozite constituite de alte instituții de credit care corespund definiției de la pct. 9.1. al Anexei II Partea 2, Tabelul "Categorii de instrumente" din Regulamentul BCE/2013/33, cu excepția sumelor înregistrate în conturile de corespondent;1322 - depozite constituite de alte instituții de credit care corespund definiției de la pct. 9.2. al Anexei II Partea 2, Tabelul "Categorii de instrumente" din Regulamentul BCE/2013/33; 1323 - depozite constituite de alte instituții de credit în garanție sau pentru efectuarea unor plăți ulterioare determinate;1324 - depozite constituite de alte instituții de credit, care corespund definiției de la pct. 9.3. al Anexei II Partea 2, Tabelul "Categorii de instrumente" din Regulamentul BCE/2013/33; 1327 - datorii din dobânzi, calculate și neajunse la scadență, și sume de amortizat, aferente depozitelor constituite de alte instituții de credit; 13271 - dobânda, calculată în baza ratei de dobândă prevăzută prin înțelegerile contractuale, aferentă depozitelor constituite de alte instituții de credit; 13272 - alte sume aferente depozitelor constituite de alte instituții de credit, care sunt avute în vedere la determinarea ratei efective a dobânzii și care sunt amortizate prin metoda dobânzii efective. Grupa 14 - CREDITE ȘI ÎMPRUMUTURI INTERBANCARE 141 - Credite acordate instituțiilor de credit 1411 - Credite de pe o zi pe alta acordate instituțiilor de credit 1412 - Credite la termen acordate instituțiilor de credit 1417 - Creanțe atașate și sume de amortizat 14171 - Creanțe atașate 14172 - Sume de amortizat 142 - Împrumuturi primite de la instituții de credit 1421 - Împrumuturi de pe o zi pe alta primite de la instituții de credit 1422 - Împrumuturi la termen primite de la instituții de credit 1427 - Datorii atașate și sume de amortizat 14271 - Datorii atașate 14272 - Sume de amortizat CONȚINUT: 1411 - credite acordate instituțiilor de credit, pentru care durata inițială este cel mult egală cu o zi lucrătoare; 1412 - credite acordate instituțiilor de credit, pentru care durata inițială este mai mare de o zi lucrătoare; 1417 - creanțe din dobânzi, calculate și neajunse la scadență, și sume de amortizat, aferente creditelor acordate instituțiilor de credit; 14171 - dobânda, calculată în baza ratei de dobândă prevăzută prin înțelegerile contractuale, aferentă creditelor acordate instituțiilor de credit; 14172 - alte sume aferente creditelor acordate instituțiilor de credit, care sunt avute în vedere la determinarea ratei efective a dobânzii și care sunt amortizate prin metoda dobânzii efective; 1421 - împrumuturile primite de la instituții de credit, pentru care durata inițială este cel mult egală cu o zi lucrătoare; 1422 - împrumuturile primite de la instituții de credit, pentru care durata inițială este mai mare de o zi lucrătoare; 1427 - datorii din dobânzi, calculate și neajunse la scadență, și sume de amortizat, aferente împrumuturilor primite de la alte instituții de credit; 14271 - dobânda, calculată în baza ratei de dobândă prevăzută prin înțelegerile contractuale, aferentă împrumuturilor primite de la instituții de credit; 14272 - alte sume aferente împrumuturilor primite de la instituții de credit, care sunt avute în vedere la determinarea ratei efective a dobânzii și care sunt amortizate prin metoda dobânzii efective. Grupa 15 - ACORDURI DE RĂSCUMPĂRARE ȘI TITLURI DATE SAU LUATE CU ÎMPRUMUT 151 - Operațiuni repo și titluri date cu împrumut 1511 - Operațiuni repo de pe o zi pe alta 1512 - Operațiuni repo la termen 1513 - Titluri date cu împrumut de pe o zi pe alta 1514 - Titluri date cu împrumut la termen 1517 - Datorii atașate și sume de amortizat 15171 - Datorii atașate 15172 - Sume de amortizat 152 - Operațiuni reverse repo și titluri luate cu împrumut 1521 - Operațiuni reverse repo de pe o zi pe alta 1522 - Operațiuni reverse repo la termen 1523 - Titluri luate cu împrumut de pe o zi pe alta 1524 - Titluri luate cu împrumut la termen 1527 - Creanțe atașate și sume de amortizat 15271 - Creanțe atașate 15272 - Sume de amortizat CONȚINUT: 1511 - datorii aferente operațiunilor repo efectuate cu instituțiile de credit pe o durată de cel mult o zi lucrătoare; 1512 - datorii aferente operațiunilor repo efectuate cu instituțiile de credit pe o durată mai mare de o zi lucrătoare; 1513 - datorii aferente titlurilor date cu împrumut instituțiilor de credit pe o durată de cel mult o zi lucrătoare; 1514 - datorii aferente titlurilor date cu împrumut instituțiilor de credit pe o durată mai mare de o zi lucrătoare; 1517 - datorii din dobânzi, calculate și neajunse la scadență, și sume de amortizat aferente operațiunilor repo interbancare și titlurilor date cu împrumut instituțiilor de credit; 15171 - dobânda, calculată în baza ratei de dobândă prevăzută prin înțelegerile contractuale, aferentă operațiunilor repo interbancare și titlurilor date cu împrumut instituțiilor de credit; 15172 - alte sume aferente operațiunilor repo interbancare și titlurilor date cu împrumut instituțiilor de credit, care sunt avute în vedere la determinarea ratei efective a dobânzii și care sunt amortizate prin metoda dobânzii efective; 1521 - creanțe aferente operațiunilor reverse repo efectuate cu instituțiile de credit pe o durată de cel mult o zi lucrătoare; 1522 - creanțe aferente operațiunilor reverse repo efectuate cu instituțiile de credit pe o durată mai mare de o zi lucrătoare; 1523 - creanțe aferente titlurilor luate cu împrumut de la instituțiile de credit pe o durată de cel mult o zi lucrătoare; 1524 - creanțe aferente titlurilor luate cu împrumut de la instituțiile de credit pe o durată mai mare de o zi lucrătoare; 1527 - creanțe din dobânzi, calculate și neajunse la scadență, și sume de amortizat, aferente operațiunilor reverse repo interbancare și titlurilor luate cu împrumut de la instituțiile de credit; 15271 - dobânda, calculată în baza ratei de dobândă prevăzută prin înțelegerile contractuale, aferentă operațiunilor reverse repo interbancare și titlurilor luate cu împrumut de la instituțiile de credit; 15272 - alte sume aferente operațiunilor reverse repo interbancare și titlurilor luate cu împrumut de la instituțiile de credit, care sunt avute în vedere la determinarea ratei efective a dobânzii și care sunt amortizate prin metoda dobânzii efective.
  Nu se înregistrează în conturile:Se înregistrează în conturile:
  151, 152 - Operațiuni reprezentând acorduri de răscumpărare și titluri date sau luate cu împrumut efectuate de instituțiile de credit cu entități, altele decât instituțiile de credit241 "Operațiuni repo și titluri date cu împrumut" 243 "Operațiuni reverse repo și titluri luate cu împrumut"
  152 - Active financiare cumpărate fermConturile de active financiare corespunzătoare
  Grupa 16 - VALORI DE RECUPERAT ȘI ALTE SUME DATORATE 161 - Valori de recuperat 1611 - Valori de recuperat 1617 - Creanțe atașate și sume de amortizat 16171 - Creanțe atașate 16172 - Sume de amortizat 162 - Alte sume datorate 1621 - Alte sume datorate 1627 - Datorii atașate și sume de amortizat 16271 - Datorii atașate 16272 - Sume de amortizat 163 - Dobânzi care rezultă dintr-o rată negativă a dobânzii efective 1631 - Dobânzi de încasat 1632 - Dobânzi de plătit CONȚINUT: 1611 - sume de recuperat de la alte instituții de credit, înregistrate provizoriu în acest cont până la încasarea acestora, cum ar fi:– creanțe rezultate din operațiuni de decontare;– creanțele față de ordonator (instituție de credit) rezultate în urma executării angajamentelor de garanție asumate de instituția de credit (în calitate de garant) în favoarea unui terț (beneficiar), dacă ordonatorul nu efectuează plata, în condițiile în care aceste creanțe nu se concretizează într-un credit acordat ordonatorului (care se înregistrează în conturile de credite corespunzătoare);– alte sume plătite aflate în curs de clarificare; 1617 - creanțe din dobânzi, calculate și neajunse la scadență, și sume de amortizat, aferente valorilor de recuperat; 16171 - dobânda, calculată în baza ratei de dobândă prevăzută prin înțelegerile contractuale, aferentă valorilor de recuperat; 16172 - alte sume aferente valorilor de recuperat, care sunt avute în vedere la determinarea ratei efective a dobânzii și care sunt amortizate prin metoda dobânzii efective; 1621 - sume datorate altor instituții de credit, înregistrate provizoriu în acest cont până la plata acestora, cum ar fi:– datorii rezultate din operațiuni de decontare;– alte sume încasate aflate în curs de clarificare; 1627 - datorii din dobânzi, calculate și neajunse la scadență, și sume de amortizat, aferente altor sume datorate; 16271 - dobânda, calculată în baza ratei de dobândă prevăzută prin înțelegerile contractuale, aferentă altor sume datorate; 16272 - alte sume aferente altor sume datorate, care sunt avute în vedere la determinarea ratei efective a dobânzii și care sunt amortizate prin metoda dobânzii efective; 1631 - dobânzi de încasat reprezentând remunerarea pozitivă a datoriilor financiare privind operațiunile de trezorerie și operațiunile interbancare (care rezultă dintr-o rată negativă a dobânzii efective); 1632 - dobânzi de plătit reprezentând remunerarea negativă a activelor financiare privind operațiunile de trezorerie și operațiunile interbancare (care rezultă dintr-o rată negativă a dobânzii efective). Grupa 17 - OPERAȚIUNI ÎNTRE ORGANIZAȚIILE COOPERATISTE DE CREDIT DIN CADRUL REȚELEI 171 - Conturi curente 1711 - Cont curent la casa centrală 1712 - Conturi curente ale cooperativelor de credit afiliate 1717 - Creanțe și datorii atașate 17171 - Creanțe atașate 17172 - Datorii atașate CONȚINUT: 1711 - cont utilizat de cooperativele de credit pentru înregistrarea disponibilităților bănești aflate în contul curent la casa centrală la care sunt afiliate, precum și a mișcării acestora ca urmare a încasărilor și plăților efectuate; 1712 - cont utilizat de casa centrală pentru înregistrarea existenței și mișcării disponibilităților bănești ale cooperativelor de credit afiliate; 17171 - creanțe din dobânzi, calculate și neajunse la scadență, aferente disponibilităților bănești aflate în contul curent la casa centrală; 17172 - datorii din dobânzi, calculate și neajunse la scadență, aferente disponibilităților bănești ale cooperativelor de credit afiliate. Grupa 17 - OPERAȚIUNI ÎNTRE ORGANIZAȚIILE COOPERATISTE DE CREDIT DIN CADRUL REȚELEI 173 - Depozite între organizațiile cooperatiste de credit din cadrul rețelei 1731 - Depozite la casa centrală 17311 - Depozite la vedere la casa centrală 17312 - Depozite la termen la casa centrală 17313 - Depozite colaterale la casa centrală 17314 - Depozite la casa centrală rambursabile după notificare 17317 - Creanțe atașate și sume de amortizat 1732 - Depozite ale cooperativelor de credit afiliate 17321 - Depozite la vedere ale cooperativelor de credit afiliate 17322 - Depozite la termen ale cooperativelor de credit afiliate 17323 - Depozite colaterale ale cooperativelor de credit afiliate 17324 - Depozite ale cooperativelor de credit afiliate rambursabile după notificare 17327 - Datorii atașate și sume de amortizat CONȚINUT:17311 - depozite constituite la casa centrală de către cooperativele de credit afiliate, care corespund definiției de la pct. 9.1. al Anexei II Partea 2, Tabelul "Categorii de instrumente" din Regulamentul BCE/2013/33, cu excepția sumelor înregistrate în contul curent la casa centrală;17312 - depozite constituite la casa centrală de către cooperativele de credit afiliate, care corespund definiției de la pct. 9.2. al Anexei II Partea 2, Tabelul "Categorii de instrumente" din Regulamentul BCE/2013/33; 17313 - depozite constituite la casa centrală de către cooperativele de credit afiliate, în garanție sau pentru efectuarea unor plăți ulterioare determinate;17314 - depozite constituite la casa centrală de către cooperativele de credit afiliate, care corespund definiției de la pct. 9.3. al Anexei II Partea 2, Tabelul "Categorii de instrumente" din Regulamentul BCE/2013/33; 17317 - creanțe din dobânzi, calculate și neajunse la scadență, aferente depozitelor constituite la casa centrală de către cooperativele de credit afiliate;– alte sume aferente depozitelor constituite la casa centrală de către cooperativele de credit afiliate, care sunt avute în vedere la determinarea ratei efective a dobânzii și care sunt amortizate prin metoda dobânzii efective;17321 - depozite constituite de cooperativele de credit afiliate la casa centrală, care corespund definiției de la pct. 9.1. al Anexei II Partea 2, Tabelul "Categorii de instrumente" din Regulamentul BCE/2013/33, cu excepția sumelor înregistrate în conturile curente ale cooperativelor de credit afiliate;17322 - depozite constituite de cooperativele de credit afiliate la casa centrală, care corespund definiției de la pct. 9.2. al Anexei II Partea 2, Tabelul "Categorii de instrumente" din Regulamentul BCE/2013/33; 17323 - depozite constituite de cooperativele de credit afiliate la casa centrală, în garanție sau pentru efectuarea unor plăți ulterioare determinate;17324 - depozite constituite de cooperativele de credit afiliate la casa centrală, care corespund definiției de la pct. 9.3. al Anexei II Partea 2, Tabelul "Categorii de instrumente" din Regulamentul BCE/2013/33; 17327 - datorii din dobânzi, calculate și neajunse la scadență, aferente depozitelor constituite de cooperativele de credit afiliate la casa centrală;– alte sume aferente depozitelor constituite de cooperativele de credit afiliate la casa centrală, care sunt avute în vedere la determinarea ratei efective a dobânzii și care sunt amortizate prin metoda dobânzii efective. Grupa 17 - OPERAȚIUNI ÎNTRE ORGANIZAȚIILE COOPERATISTE DE CREDIT DIN CADRUL REȚELEI 174 - Credite și împrumuturi între organizațiile cooperatiste de credit din cadrul rețelei 1741 - Credite acordate organizațiilor cooperatiste de credit din cadrul rețelei 17411 - Credite de pe o zi pe alta acordate organizațiilor cooperatiste de credit din cadrul rețelei 17412 - Credite la termen acordate organizațiilor cooperatiste de credit din cadrul rețelei 17417 - Creanțe atașate și sume de amortizat 1742 - Împrumuturi primite de la organizațiile cooperatiste de credit din cadrul rețelei 17421 - Împrumuturi de pe o zi pe alta primite de la organizațiile cooperatiste de credit din cadrul rețelei 17422 - Împrumuturi la termen primite de la organizațiile cooperatiste de credit din cadrul rețelei 17427 - Datorii atașate și sume de amortizat CONȚINUT: 17411 - credite acordate organizațiilor cooperatiste de credit din cadrul rețelei, pentru care durata inițială este cel mult egală cu o zi lucrătoare; 17412 - credite acordate organizațiilor cooperatiste de credit din cadrul rețelei, pentru care durata inițială este mai mare de o zi lucrătoare; 17417 - creanțe din dobânzi, calculate și neajunse la scadență, aferente creditelor acordate organizațiilor cooperatiste de credit din cadrul rețelei;– alte sume aferente creditelor acordate organizațiilor cooperatiste de credit din cadrul rețelei, care sunt avute în vedere la determinarea ratei efective a dobânzii și care sunt amortizate prin metoda dobânzii efective; 17421 - împrumuturi primite de la organizațiile cooperatiste de credit din cadrul rețelei, pentru care durata inițială este cel mult egală cu o zi lucrătoare; 17422 - împrumuturi primite de la organizațiile cooperatiste de credit din cadrul rețelei, pentru care durata inițială este mai mare de o zi lucrătoare; 17427 - datorii din dobânzi, calculate și neajunse la scadență, aferente împrumuturilor primite de la organizațiile cooperatiste de credit din cadrul rețelei;– alte sume aferente împrumuturilor primite de la organizațiile cooperatiste de credit din cadrul rețelei, care sunt avute în vedere la determinarea ratei efective a dobânzii și care sunt amortizate prin metoda dobânzii efective. Grupa 17 - OPERAȚIUNI ÎNTRE ORGANIZAȚIILE COOPERATISTE DE CREDIT DIN CADRUL REȚELEI 176 - Valori de recuperat și alte sume datorate organizațiilor cooperatiste de credit din cadrul rețelei 1761 - Valori de recuperat de la organizațiile cooperatiste de credit din cadrul rețelei 17611 - Valori de recuperat 17617 - Creanțe atașate și sume de amortizat 1762 - Alte sume datorate organizațiilor cooperatiste de credit din cadrul rețelei 17621 - Alte sume datorate 17627 - Datorii atașate și sume de amortizat CONȚINUT: 17611 - sume de recuperat de la alte organizații cooperatiste de credit din cadrul rețelei, înregistrate provizoriu în acest cont până la încasarea acestora, cum ar fi:– creanțe rezultate din operațiuni de decontare;– creanțele față de ordonator (organizație cooperatistă de credit din cadrul rețelei) rezultate în urma executării angajamentelor de garanție asumate de instituția de credit (în calitate de garant) în favoarea unui terț (beneficiar), dacă ordonatorul nu efectuează plata, în condițiile în care aceste creanțe nu se concretizează într-un credit acordat ordonatorului (care se înregistrează în conturile de credite corespunzătoare);– alte sume plătite aflate în curs de clarificare; 17617 - creanțe din dobânzi, calculate și neajunse la scadență, aferente valorilor de recuperat de la organizațiile cooperatiste de credit din cadrul rețelei;– alte sume aferente valorilor de recuperat de la organizațiile cooperatiste de credit din cadrul rețelei, care sunt avute în vedere la determinarea ratei efective a dobânzii și care sunt amortizate prin metoda dobânzii efective; 17621 - alte sume datorate organizațiilor cooperatiste de credit din cadrul rețelei, înregistrate provizoriu în acest cont până la plata acestora, cum ar fi:– datorii rezultate din operațiuni de decontare;– alte sume încasate aflate în curs de clarificare; 17627 - datorii din dobânzi, calculate și neajunse la scadență, aferente altor sume datorate organizațiilor cooperatiste de credit din cadrul rețelei;– alte sume aferente altor sume datorate organizațiilor cooperatiste de credit din cadrul rețelei, care sunt avute în vedere la determinarea ratei efective a dobânzii și care sunt amortizate prin metoda dobânzii efective. Grupa 17 - OPERAȚIUNI ÎNTRE ORGANIZAȚIILE COOPERATISTE DE CREDIT DIN CADRUL REȚELEI 178 - Active financiare restante și active financiare depreciate privind operațiunile cu organizațiile cooperatiste de credit din cadrul rețelei 1781 - Active financiare restante 17811 - Active financiare restante 17817 - Creanțe atașate și sume de amortizat 1782 - Active financiare pentru care riscul de credit a crescut semnificativ 17821 - Active financiare pentru care riscul de credit a crescut semnificativ 17827 - Creanțe atașate și sume de amortizat 1783 - Active financiare depreciate la data raportării 17831 - Active financiare depreciate la data raportării 17837 - Creanțe atașate și sume de amortizat 1784 - Active financiare depreciate la recunoașterea inițială 17841 - Active financiare depreciate la recunoașterea inițială 17847 - Creanțe atașate și sume de amortizat CONȚINUT: 17811 - active financiare care înregistrează restanțe dar pentru care nu sunt recunoscute pierderi așteptate pe durata de viață și nu au fost depreciate la momentul recunoașterii inițiale, aferente operațiunilor cu organizațiile cooperatiste de credit din cadrul rețelei; 17817 - dobânzi aferente activelor financiare din operațiuni cu organizațiile cooperatiste de credit din cadrul rețelei, care înregistrează restanțe dar pentru care nu sunt recunoscute pierderi așteptate pe durata de viață și nu au fost depreciate la momentul recunoașterii inițiale;– alte sume aferente activelor financiare și/sau dobânzilor care înregistrează restanțe dar pentru care nu sunt recunoscute pierderi așteptate pe durata de viață și nu au fost depreciate la momentul recunoașterii inițiale, privind operațiunile cu organizațiile cooperatiste de credit din cadrul rețelei, care sunt avute în vedere la determinarea ratei efective a dobânzii și care sunt amortizate prin metoda dobânzii efective; 17821 - active financiare pentru care riscul de credit a crescut semnificativ de la recunoașterea inițială, dar nu sunt depreciate aferente operațiunilor cu organizațiile cooperatiste de credit din cadrul rețelei; 17827 - dobânzi aferente activelor financiare din operațiuni cu organizațiile cooperatiste de credit din cadrul rețelei, pentru care riscul de credit a crescut semnificativ de la recunoașterea inițială, dar nu sunt depreciate;– alte sume aferente activelor financiare și/sau dobânzilor pentru care riscul de credit a crescut semnificativ de la recunoașterea inițială, dar nu sunt depreciate privind operațiunile cu organizațiile cooperatiste de credit din cadrul rețelei, care sunt avute în vedere la determinarea ratei efective a dobânzii și care sunt amortizate prin metoda dobânzii efective; 17831 - active financiare depreciate la data raportării, aferente operațiunilor cu organizațiile cooperatiste de credit din cadrul rețelei; 17837 - dobânzi aferente activelor financiare din operațiuni cu organizațiile cooperatiste de credit din cadrul rețelei depreciate la data raportării;– alte sume aferente activelor financiare și/sau dobânzilor depreciate la data raportării, privind operațiunile cu organizațiile cooperatiste de credit din cadrul rețelei, care sunt avute în vedere la determinarea ratei efective a dobânzii și care sunt amortizate prin metoda dobânzii efective; 17841 - active financiare depreciate la momentul recunoașterii inițiale, aferente operațiunilor cu organizațiile cooperatiste de credit din cadrul rețelei; 17847 - dobânzi aferente activelor financiare din operațiuni cu organizațiile cooperatiste de credit din cadrul rețelei, depreciate la momentul recunoașterii inițiale;– alte sume aferente activelor financiare și/sau dobânzilor depreciate la momentul recunoașterii inițiale privind operațiunile cu organizațiile cooperatiste de credit din cadrul rețelei, care sunt avute în vedere la determinarea ratei efective a dobânzii și care sunt amortizate prin metoda dobânzii efective. Grupa 18 - ACTIVE FINANCIARE RESTANTE ȘI ACTIVE FINANCIARE DEPRECIATE 181 - Active financiare restante 1811 - Active financiare restante 1817 - Creanțe atașate și sume de amortizat 18171 - Creanțe atașate 18172 - Sume de amortizat 182 - Active financiare pentru care riscul de credit a crescut semnificativ 1821 - Active financiare pentru care riscul de credit a crescut semnificativ 1827 - Creanțe atașate și sume de amortizat 18271 - Creanțe atașate 18272 - Sume de amortizat 183 - Active financiare depreciate la data raportării 1831 - Active financiare depreciate la data raportării 1837 - Creanțe atașate și sume de amortizat 18371 - Creanțe atașate 18372 - Sume de amortizat 184 - Active financiare depreciate la recunoașterea inițială 1841 - Active financiare depreciate la recunoașterea inițială 1847 - Creanțe atașate și sume de amortizat 18471 - Creanțe atașate 18472 - Sume de amortizat CONȚINUT: 1811 - active financiare care înregistrează restanțe dar pentru care nu sunt recunoscute pierderi așteptate pe durata de viață și nu au fost depreciate la momentul recunoașterii inițiale, aferente operațiunilor de trezorerie și interbancare; 18171 - dobânzi aferente activelor financiare din operațiuni de trezorerie și interbancare, care înregistrează restanțe dar pentru care nu sunt recunoscute pierderi așteptate pe durata de viață și nu au fost depreciate la momentul recunoașterii inițiale; 18172 - alte sume aferente activelor financiare și/sau dobânzilor din operațiuni de trezorerie și interbancare care înregistrează restanțe dar pentru care nu sunt recunoscute pierderi așteptate pe durata de viață și nu au fost depreciate la momentul recunoașterii inițiale, ce sunt avute în vedere la determinarea ratei efective a dobânzii și care sunt amortizate prin metoda dobânzii efective; 1821 - active financiare pentru care riscul de credit a crescut semnificativ de la recunoașterea inițială, dar nu sunt depreciate, aferente operațiunilor de trezorerie și interbancare; 18271 - dobânzi aferente activelor financiare din operațiuni de trezorerie și interbancare, pentru care riscul de credit a crescut semnificativ de la recunoașterea inițială, dar nu sunt depreciate; 18272 - alte sume aferente activelor financiare și/sau dobânzilor din operațiuni de trezorerie și interbancare pentru care riscul de credit a crescut semnificativ de la recunoașterea inițială, dar nu sunt depreciate, care sunt avute în vedere la determinarea ratei efective a dobânzii și care sunt amortizate prin metoda dobânzii efective; 1831 - active financiare depreciate la data raportării, aferente operațiunilor de trezorerie și interbancare; 18371 - dobânzi aferente activelor financiare din operațiuni de trezorerie și interbancare depreciate la data raportării; 18372 - alte sume aferente activelor financiare și/sau dobânzilor din operațiuni de trezorerie și interbancare depreciate la data raportării, care sunt avute în vedere la determinarea ratei efective a dobânzii și care sunt amortizate prin metoda dobânzii efective; 1841 - active financiare depreciate la momentul recunoașterii inițiale, aferente operațiunilor de trezorerie și interbancare; 18471 - dobânzi aferente activelor financiare din operațiuni de trezorerie și interbancare depreciate la momentul recunoașterii inițiale; 18472 - alte sume aferente activelor financiare și/sau dobânzilor din operațiuni de trezorerie și interbancare depreciate la momentul recunoașterii inițiale, care sunt avute în vedere la determinarea ratei efective a dobânzii și care sunt amortizate prin metoda dobânzii efective. Grupa 19 - AJUSTĂRI PENTRU PIERDERI AȘTEPTATE AFERENTE CREANȚELOR DIN OPERAȚIUNI DE TREZORERIE ȘI INTERBANCARE ȘI ALTE AJUSTĂRI 191 - Ajustări pentru pierderi așteptate calculate la nivel individual 1911 - Pierderi așteptate pe următoarele 12 luni 1912 - Pierderi așteptate pe durata de viață 19121 - Pierderi așteptate aferente activelor financiare pentru care riscul de credit a crescut semnificativ 19122 - Pierderi așteptate aferente activelor financiare depreciate la data raportării 1913 - Modificări ale pierderilor așteptate aferente activelor financiare depreciate la recunoașterea inițială 192 - Ajustări pentru pierderi așteptate calculate la nivel colectiv 1921 - Pierderi așteptate pe următoarele 12 luni 1922 - Pierderi așteptate pe durata de viață 19221 - Pierderi așteptate aferente activelor financiare pentru care riscul de credit a crescut semnificativ 19222 - Pierderi așteptate aferente activelor financiare depreciate la data raportării 1923 - Modificări ale pierderilor așteptate aferente activelor financiare depreciate la recunoașterea inițială 197 - Ajustări pentru dobânzi aferente creanțelor depreciate 199 - Alte ajustări CONȚINUT: 1911 - ajustări pentru pierderi așteptate pe următoarele 12 luni calculate la nivel individual, aferente creditelor și altor creanțe din operațiuni de trezorerie și interbancare; 19121 - ajustări pentru pierderi așteptate pe durata de viață calculate la nivel individual, aferente creditelor și altor creanțe din operațiuni de trezorerie și interbancare pentru care riscul de credit a crescut semnificativ de la recunoașterea inițială, dar nu sunt depreciate; 19122 - ajustări pentru pierderi așteptate pe durata de viață calculate la nivel individual, aferente creditelor și altor creanțe din operațiuni de trezorerie și interbancare depreciate la data raportării; 1913 - ajustări pentru modificări ale pierderilor așteptate pe durata de viață calculate la nivel individual, aferente creditelor și altor creanțe din operațiuni de trezorerie și interbancare depreciate la momentul recunoașterii inițiale; 1921 - ajustări pentru pierderi așteptate pe următoarele 12 luni calculate la nivel colectiv, aferente creditelor și altor creanțe din operațiuni de trezorerie și interbancare; 19221 - ajustări pentru pierderi așteptate pe durata de viață calculate la nivel colectiv, aferente creditelor și altor creanțe din operațiuni de trezorerie și interbancare pentru care riscul de credit a crescut semnificativ de la recunoașterea inițială, dar nu sunt depreciate; 19222 - ajustări pentru pierderi așteptate pe durata de viață calculate la nivel colectiv, aferente creditelor și altor creanțe din operațiuni de trezorerie și interbancare depreciate la data raportării; 1923 - ajustări pentru modificări ale pierderilor așteptate pe durata de viață calculate la nivel colectiv, aferente creditelor și altor creanțe din operațiuni de trezorerie și interbancare depreciate la momentul recunoașterii inițiale; 197 - ajustări pentru dobânzi calculate, aferente creditelor și altor creanțe din operațiuni de trezorerie și interbancare, depreciate; 199 - alte ajustări ale valorii contabile a creditelor și altor creanțe, precum și a datoriilor financiare, din operațiuni de trezorerie și interbancare (care nu pot fi înregistrate în conturile de ajustări pentru pierderi așteptate, ajustări pentru dobânzi aferente creanțelor depreciate sau sume de amortizat).
   +  CLASA 2 - OPERAȚIUNI CU CLIENTELA Clasa 2 cuprinde conturile cu ajutorul cărora se înregistrează operațiunile cu clienții, alții decât instituțiile de credit, privind creditele acordate, împrumuturile primite de la alte instituții financiare, acordurile de răscumpărare și titlurile date sau luate cu împrumut, conturile curente și depozitele primite, valorile de recuperat și alte sume datorate. În conturile din Clasa 2 se înregistrează și creanțele comerciale în legătură cu instituțiile de credit. Din CLASA 2 "OPERAȚIUNI CU CLIENTELA" fac parte următoarele grupe de conturi: Grupa 20 - CREDITE ACORDATE CLIENTELEI Grupa 23 - CREDITE ȘI ÎMPRUMUTURI PRIVIND INSTITUȚIILE FINANCIARE Grupa 24 - ACORDURI DE RĂSCUMPĂRARE ȘI TITLURI DATE SAU LUATE CU ÎMPRUMUT Grupa 25 - CONTURILE CLIENTELEI Grupa 26 - VALORI DE RECUPERAT ȘI ALTE SUME DATORATE Grupa 28 - ACTIVE FINANCIARE RESTANTE ȘI ACTIVE FINANCIARE DEPRECIATE Grupa 29 - AJUSTĂRI PENTRU PIERDERI AȘTEPTATE AFERENTE CREANȚELOR DIN OPERAȚIUNI CU CLIENTELA ȘI ALTE AJUSTĂRI Grupa 20 - CREDITE ACORDATE CLIENTELEI 201 - Creanțe comerciale 2011 - Creanțe comerciale 20111 - Scont 20112 - Factoring cu recurs 20113 - Forfetare 20114 - Factoring fără recurs 20119 - Alte creanțe comerciale 2017 - Creanțe atașate și sume de amortizat 20171 - Creanțe atașate 20172 - Sume de amortizat CONȚINUT: 20111 - operațiunile de scontare, în special operațiuni de cumpărare cu recurs sau cu recurs parțial a efectelor de comerț sub forma cambiilor și biletelor la ordin privind creanțele comerciale aferente livrărilor de bunuri sau prestărilor de servicii; 20112 - creanțe comerciale achiziționate cu recurs în cadrul contractelor de factoring; 20113 - operațiunile de forfetare, respectiv cumpărarea fără recurs asupra oricărui deținător anterior, a unor creanțe scadente la termen, ca rezultat al livrării de bunuri sau prestărilor de servicii; 20114 - creanțe comerciale achiziționate fără recurs în cadrul contractelor de factoring; 20119 - alte creanțe comerciale; 2017 - creanțe din dobânzi, calculate și neajunse la scadență, și sume de amortizat, aferente operațiunilor de scontare, de factoring, de forfetare și altor creanțe comerciale; 20171 - dobânda, calculată în baza ratei de dobândă prevăzută prin înțelegerile contractuale, aferentă operațiunilor de scontare, de factoring și asimilate; 20172 - alte sume aferente operațiunilor de scontare, de factoring, de forfetare și altor creanțe comerciale, care sunt avute în vedere la determinarea ratei efective a dobânzii și care sunt amortizate prin metoda dobânzii efective.
  Nu se înregistrează în conturile:Se înregistrează în conturile:
  20111 - cumpărarea fără recurs asupra oricărui deținător anterior, a unor creanțe scadente la termen, ca rezultat al livrării de bunuri sau prestărilor de servicii20113 "Forfetare"
  Clasa 1 - operațiunile de scontare, factoring, forfetare și alte creanțe comerciale desfășurate în relație cu instituții de credit201 "Creanțe comerciale"
  201 - creanțele comerciale clasificate în altă categorie decât cea de "Împrumuturi și creanțe"Conturile de active financiare corespunzătoare din Clasa 3 "Operațiuni cu titluri și operațiuni diverse"
  Grupa 20 - CREDITE ACORDATE CLIENTELEI 202 - Credite de trezorerie 2021 - Credite de trezorerie 20211 - Utilizări din deschideri de credite permanente 20212 - Credit global de exploatare 20213 - Diferențe de rambursat legate de utilizarea cardurilor 20219 - Alte credite de trezorerie 2027 - Creanțe atașate și sume de amortizat 20271 - Creanțe atașate 20272 - Sume de amortizat CONȚINUT: 2021 - credite, în general pe termen scurt, destinate asigurării nevoilor de trezorerie ale persoanelor juridice și persoanelor fizice, care completează sau înlocuiesc alte tipuri de finanțare mai speciale; 20211 - credite acordate clientelei, utilizabile în mod fracționat, în funcție de nevoile acesteia; partea neutilizată din creditele aprobate se înregistrează în conturi în afara bilanțului; 20212 - creditele acordate clientelei, în limita unui nivel global de credit, care acoperă ansamblul nevoilor de exploatare ale acesteia și este stabilit potrivit bugetului previzional de trezorerie; partea neutilizată din creditele aprobate se înregistrează în conturi în afara bilanțului; 20213 - facilități de trezorerie acordate titularilor cardurilor, prin admiterea acoperirii ulterioare a sumelor plătite; 20219 - alte credite de trezorerie acordate clientelei; 2027 - creanțe din dobânzi, calculate și neajunse la scadență, și sume de amortizat, aferente creditelor de trezorerie; 20271 - dobânda, calculată în baza ratei de dobândă prevăzută prin înțelegerile contractuale, aferentă creditelor de trezorerie acordate; 20272 - alte sume aferente creditelor de trezorerie acordate, care sunt avute în vedere la determinarea ratei efective a dobânzii și care sunt amortizate prin metoda dobânzii efective.
  Nu se înregistrează în conturile:Se înregistrează în conturile:
  2021 - Descoperiri de cont neautorizate2511 "Conturi curente"
  Grupa 20 - CREDITE ACORDATE CLIENTELEI 203 - Credite de consum și vânzări în rate 2031 - Credite de consum 20311 - Credite de consum pentru nevoi personale 20312 - Credite de consum pentru achiziționarea de bunuri 2032 - Vânzări în rate 2037 - Creanțe atașate și sume de amortizat 20371 - Creanțe atașate 20372 - Sume de amortizat CONȚINUT: 20311 - creditele acordate persoanelor fizice, în vederea satisfacerii nevoilor personale ale solicitantului și/sau ale familiei acestuia; 20312 - creditele acordate persoanelor fizice, în vederea achiziționării de bunuri, altele decât cele care se circumscriu unei investiții imobiliare; 2032 - creditele acordate persoanelor juridice, destinate finanțării vânzării de bunuri în rate și care se rambursează prin vărsăminte periodice, cel mai adesea lunare sau trimestriale; 2037 - creanțe din dobânzi, calculate și neajunse la scadență, și sume de amortizat, aferente creditelor de consum și vânzărilor în rate; 20371 - dobânda, calculată în baza ratei de dobândă prevăzută prin înțelegerile contractuale, aferentă creditelor de consum și vânzărilor în rate; 20372 - alte sume aferente creditelor de consum și vânzărilor în rate, care sunt avute în vedere la determinarea ratei efective a dobânzii și care sunt amortizate prin metoda dobânzii efective. Grupa 20 - CREDITE ACORDATE CLIENTELEI 204 - Credite pentru finanțarea operațiunilor de comerț exterior 2041 - Credite pentru import 2042 - Credite pentru export 2047 - Creanțe atașate și sume de amortizat 20471 - Creanțe atașate 20472 - Sume de amortizat CONȚINUT: 2041 - creditele acordate importatorilor consecutiv cu deschiderea de credite documentare, avansuri în valută acordate importatorilor, precum și alte credite acordate clientelei pentru importuri; 2042 - creditele acordate clientelei pentru acoperirea nevoilor determinate de operațiuni de export de bunuri și servicii; 2047 - creanțe din dobânzi, calculate și neajunse la scadență, și sume de amortizat, aferente creditelor pentru finanțarea operațiunilor de comerț exterior; 20471 - dobânda, calculată în baza ratei de dobândă prevăzută prin înțelegerile contractuale, aferentă creditelor pentru finanțarea operațiunilor de comerț exterior; 20472 - alte sume aferente creditelor pentru finanțarea operațiunilor de comerț exterior, care sunt avute în vedere la determinarea ratei efective a dobânzii și care sunt amortizate prin metoda dobânzii efective. Grupa 20 - CREDITE ACORDATE CLIENTELEI 205 - Credite pentru finanțarea stocurilor și pentru echipamente 2051 - Credite pentru finanțarea stocurilor 2052 - Credite pentru echipamente 2057 - Creanțe atașate și sume de amortizat 20571 - Creanțe atașate 20572 - Sume de amortizat CONȚINUT: 2051 - creditele acordate clientelei pentru finanțarea operațiunilor având un caracter ciclic (credite de campanie, de stocare de cereale, warante agricole, industriale, hoteliere, petroliere etc.); 2052 - creditele, în general pe termen mijlociu și lung, acordate clientelei pentru finanțarea investițiilor productive: cumpărări de materiale, achiziții, construcții sau amenajări de imobilizări corporale de uz profesional (cu excepția investițiilor imobiliare), achiziții de imobilizări necorporale etc.; 2057 - creanțe din dobânzi, calculate și neajunse la scadență, și sume de amortizat, aferente creditelor pentru finanțarea stocurilor și pentru echipamente; 20571 - dobânda, calculată în baza ratei de dobândă prevăzută prin înțelegerile contractuale, aferentă creditelor pentru finanțarea stocurilor și pentru echipamente; 20572 - alte sume aferente creditelor pentru finanțarea stocurilor și pentru echipamente, care sunt avute în vedere la determinarea ratei efective a dobânzii și care sunt amortizate prin metoda dobânzii efective. Grupa 20 - CREDITE ACORDATE CLIENTELEI 206 - Credite pentru investiții imobiliare 2061 - Credite pentru investiții imobiliare 20611 - Credite ipotecare 20619 - Alte credite pentru investiții imobiliare 2067 - Creanțe atașate și sume de amortizat 20671 - Creanțe atașate 20672 - Sume de amortizat CONȚINUT: 2061 - creditele acordate clientelei, destinate investițiilor imobiliare care au ca obiect:– dobândirea sau menținerea drepturilor de proprietate asupra unui teren și/sau unei construcții, realizate sau care urmează să se realizeze;– amenajarea, reabilitarea, modernizarea, consolidarea sau extinderea unei construcții; sau– viabilizarea unui teren; 20611 - creditele ipotecare pentru investiții imobiliare, definite potrivit legislației specifice, acordate clientelei; 20619 - credite acordate clientelei pentru investiții imobiliare, altele decât cele ipotecare; 2067 - creanțe din dobânzi, calculate și neajunse la scadență, și sume de amortizat, aferente creditelor pentru investiții imobiliare; 20671 - dobânda, calculată în baza ratei de dobândă prevăzută prin înțelegerile contractuale, aferentă creditelor pentru investiții imobiliare; 20672 - alte sume aferente creditelor pentru investiții imobiliare, care sunt avute în vedere la determinarea ratei efective a dobânzii și care sunt amortizate prin metoda dobânzii efective. Grupa 20 - CREDITE ACORDATE CLIENTELEI 209 - Alte credite acordate clientelei 2091 - Alte credite acordate clientelei 2097 - Creanțe atașate și sume de amortizat 20971 - Creanțe atașate 20972 - Sume de amortizat CONȚINUT: 2091 - alte credite acordate clientelei și care nu se regăsesc în conturile de credite de la grupa 20 "Credite acordate clientelei"; 2097 - creanțe din dobânzi, calculate și neajunse la scadență, și sume de amortizat, aferente altor credite acordate clientelei; 20971 - dobânda, calculată în baza ratei de dobândă prevăzută prin înțelegerile contractuale, aferentă altor credite acordate clientelei; 20972 - alte sume aferente altor credite acordate clientelei, care sunt avute în vedere la determinarea ratei efective a dobânzii și care sunt amortizate prin metoda dobânzii efective.
  Nu se înregistrează în conturile:Se înregistrează în conturile:
  Grupa 20 - Creditele acordate instituțiilor financiare231 "Credite acordate instituțiilor financiare"
  Grupa 23 - CREDITE ȘI ÎMPRUMUTURI PRIVIND INSTITUȚIILE FINANCIARE 231 - Credite acordate instituțiilor financiare 2311 - Credite de pe o zi pe alta acordate instituțiilor financiare 2312 - Credite la termen acordate instituțiilor financiare 2317 - Creanțe atașate și sume de amortizat 23171 - Creanțe atașate 23172 - Sume de amortizat 232 - Împrumuturi primite de la instituțiile financiare 2321 - Împrumuturi de pe o zi pe alta de la instituțiile financiare 2322 - Împrumuturi la termen de la instituțiile financiare 2327 - Datorii atașate și sume de amortizat 23271 - Datorii atașate 23272 - Sume de amortizat CONȚINUT: 2311 - creditele acordate instituțiilor financiare, pentru care durata inițială este cel mult egală cu o zi lucrătoare; 2312 - creditele acordate instituțiilor financiare, pentru care durata inițială este mai mare de o zi lucrătoare; 2317 - creanțe din dobânzi, calculate și neajunse la scadență, și sume de amortizat, aferente creditelor acordate instituțiilor financiare; 23171 - dobânda, calculată în baza ratei de dobândă prevăzută prin înțelegerile contractuale, aferentă creditelor acordate instituțiilor financiare; 23172 - alte sume aferente creditelor acordate instituțiilor financiare, care sunt avute în vedere la determinarea ratei efective a dobânzii și care sunt amortizate prin metoda dobânzii efective; 2321 - împrumuturile primite de la instituțiile financiare, pentru care durata inițială este cel mult egală cu o zi lucrătoare; 2322 - împrumuturile primite de la instituțiile financiare, pentru care durata inițială este mai mare de o zi lucrătoare; 2327 - datorii din dobânzi, calculate și neajunse la scadență, și sume de amortizat, aferente împrumuturilor primite de la instituțiile financiare; 23271 - dobânda, calculată în baza ratei de dobândă prevăzută prin înțelegerile contractuale, aferentă împrumuturilor primite de la instituțiile financiare; 23272 - alte sume aferente împrumuturilor primite de la instituțiile financiare, care sunt avute în vedere la determinarea ratei efective a dobânzii și care sunt amortizate prin metoda dobânzii efective. Grupa 24 - ACORDURI DE RĂSCUMPĂRARE ȘI TITLURI DATE SAU LUATE CU ÎMPRUMUT 241 - Operațiuni repo și titluri date cu împrumut 2411 - Operațiuni repo de pe o zi pe alta 2412 - Operațiuni repo la termen 2413 - Titluri date cu împrumut de pe o zi pe alta 2414 - Titluri date cu împrumut la termen 2417 - Datorii atașate și sume de amortizat 24171 - Datorii atașate 24172 - Sume de amortizat 243 - Operațiuni reverse repo și titluri luate cu împrumut 2431 - Operațiuni reverse repo de pe o zi pe alta 2432 - Operațiuni reverse repo la termen 2433 - Titluri luate cu împrumut de pe o zi pe alta 2434 - Titluri luate cu împrumut la termen 2437 - Creanțe atașate și sume de amortizat 24371 - Creanțe atașate 24372 - Sume de amortizat CONȚINUT: 2411 - datorii aferente operațiunilor repo efectuate cu clientela, alta decât instituțiile de credit, pe o durată de cel mult o zi lucrătoare; 2412 - datorii aferente operațiunilor repo efectuate cu clientela, alta decât instituțiile de credit, pe o durată mai mare de o zi lucrătoare; 2413 - datorii aferente titlurilor date cu împrumut clientelei, alta decât instituțiile de credit, pe o durată de cel mult o zi lucrătoare; 2414 - datorii aferente titlurilor date cu împrumut clientelei, alta decât instituțiile de credit, pe o durată mai mare de o zi lucrătoare; 2417 - datorii din dobânzi, calculate și neajunse la scadență, și sume de amortizat, aferente operațiunilor repo și cu titluri date cu împrumut, efectuate cu clientela, alta decât instituțiile de credit; 24171 - dobânda, calculată în baza ratei de dobândă prevăzută prin înțelegerile contractuale, aferentă operațiunilor repo și cu titluri date cu împrumut, efectuate cu clientela, alta decât instituțiile de credit; 24172 - alte sume aferente operațiunilor repo și cu titluri date cu împrumut, efectuate cu clientela, alta decât instituțiile de credit, care sunt avute în vedere la determinarea ratei efective a dobânzii și care sunt amortizate prin metoda dobânzii efective; 2431 - creanțe aferente operațiunilor reverse repo efectuate cu clientela, alta decât instituțiile de credit, pe o durată de cel mult o zi lucrătoare; 2432 - creanțe aferente operațiunilor reverse repo efectuate cu clientela, alta decât instituțiile de credit, pe o durată mai mare de o zi lucrătoare; 2433 - creanțe aferente titlurilor luate cu împrumut de la clientelă, alta decât instituțiile de credit, pe o durată de cel mult o zi lucrătoare; 2434 - creanțe aferente titlurilor luate cu împrumut de la clientelă, alta decât instituțiile de credit, pe o durată mai mare de o zi lucrătoare; 2437 - creanțe din dobânzi, calculate și neajunse la scadență, și sume de amortizat, aferente operațiunilor reverse repo și cu titluri luate cu împrumut, efectuate cu clientela, alta decât instituțiile de credit; 24371 - dobânda, calculată în baza ratei de dobândă prevăzută prin înțelegerile contractuale, aferentă operațiunilor reverse repo și cu titluri luate cu împrumut, efectuate cu clientela, alta decât instituțiile de credit; 24372 - alte sume aferente operațiunilor reverse repo și cu titluri luate cu împrumut, efectuate cu clientela, alta decât instituțiile de credit, care sunt avute în vedere la determinarea ratei efective a dobânzii și care sunt amortizate prin metoda dobânzii efective.
  Nu se înregistrează în conturile:Se înregistrează în conturile:
  Grupa 24 - Acordurile de răscumpărare și operațiunile cu titluri date sau luate cu împrumut, efectuate cu instituții de creditGrupa 15 "ACORDURI DE RĂSCUMPĂRARE ȘI TITLURI DATE SAU LUATE CU ÎMPRUMUT"
  Grupa 24 - Activele financiare cumpărate fermConturile de active financiare corespunzătoare
  Grupa 25 - CONTURILE CLIENTELEI 251 - Conturi curente 2511 - Conturi curente 2517 - Creanțe atașate, datorii atașate și sume de amortizat 25171 - Creanțe atașate și sume de amortizat 25172 - Datorii atașate și sume de amortizat CONȚINUT: 2511 - conturi deschise clienților destinate operațiunilor curente de încasări și plăți. În aceste conturi se evidențiază și conturile deschise clienților, în baza O.G. nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA, cu modificările și completările ulterioare, destinate încasării și plății TVA potrivit legii. Aceste conturi au de regulă solduri creditoare, iar sumele respective pot fi retrase de către titularii de conturi în orice moment, fără preaviz, cu excepția celor destinate încasării și plății TVA, care se utilizează potrivit prevederilor legale incidente. Conturile curente pot avea și solduri debitoare:– în condiții accidentale, neautorizate (overdraft);– în situația evidențierii în acest cont a creditelor acordate clientelei, utilizabile în mod fracționat, în funcție de nevoile acesteia;– în situația evidențierii în acest cont a creditelor acordate clientelei, în limita unui nivel global de credit, care acoperă ansamblul nevoilor de exploatare ale acesteia și este stabilit potrivit bugetului previzional de trezorerie;– în situația evidențierii în acest cont a facilităților de trezorerie acordate titularilor cardurilor, conform contractelor, prin admiterea acoperirii ulterioare a sumelor plătite. Sumele înregistrate în soldurile debitoare ale conturilor curente trebuie evidențiate în analitice distincte corespunzător situațiilor de mai sus sau prin intermediul unor criterii care să permită obținerea de informații pentru fiecare categorie de credit, evidențiată cu ajutorul contului 2511 "Conturi curente"; 25171 - creanțe din dobânzi, calculate și neajunse la scadență, aferente soldului debitor al contului curent;– alte sume aferente soldului debitor al contului curent, care sunt avute în vedere la determinarea ratei efective a dobânzii și care sunt amortizate prin metoda dobânzii efective; 25172 - datorii din dobânzi, calculate și neajunse la scadență, aferente soldului creditor al contului curent, precum și cele aferente depozitelor la termen constituite de clientelă și desființate înainte de scadență, pentru care se acordă dobânda la vedere;– alte sume aferente soldului creditor al contului curent, precum și cele aferente depozitelor la termen constituite de clientelă și desființate înainte de scadență, pentru care se acordă dobânda la vedere, care sunt avute în vedere la determinarea ratei efective a dobânzii și care sunt amortizate prin metoda dobânzii efective. Grupa 25 - CONTURILE CLIENTELEI 253 - Conturi de depozite 2531 - Depozite la vedere 2532 - Depozite la termen 2533 - Depozite colaterale 25331 - Depozite pentru deschiderea de acreditive 25332 - Depozite pentru emiterea de scrisori de garanție 25333 - Depozite pentru cecuri certificate 25335 - Depozite pentru garanții gestionari 25336 - Alte depozite colaterale 2534 - Depozite rambursabile după notificare 2537 - Datorii atașate și sume de amortizat 25371 - Datorii atașate 25372 - Sume de amortizat CONȚINUT:2531 - depozite constituite de clientelă care corespund definiției de la pct. 9.1. al Anexei II Partea 2, Tabelul "Categorii de instrumente" din Regulamentul BCE/2013/33, cu excepția sumelor înregistrate în conturile curente ale clientelei;2532 - depozite constituite de clientelă care corespund definiției de la pct. 9.2. al Anexei II Partea 2, Tabelul "Categorii de instrumente" din Regulamentul BCE/2013/33; 2533 - depozite constituite de clientelă în scopuri de garantare sau pentru efectuarea unor plăți ulterioare determinate;2534 - depozite constituite de clientelă, care corespund definiției de la pct. 9.3. al Anexei II Partea 2, Tabelul "Categorii de instrumente" din Regulamentul BCE/2013/33; 2537 - datorii din dobânzi, calculate și neajunse la scadență, și sume de amortizat, aferente conturilor de depozite ale clientelei; 25371 - dobânda, calculată în baza ratei de dobândă prevăzută prin înțelegerile contractuale, aferentă conturilor de depozite ale clientelei; 25372 - alte sume aferente conturilor de depozite ale clientelei, care sunt avute în vedere la determinarea ratei efective a dobânzii și care sunt amortizate prin metoda dobânzii efective. Grupa 25 - CONTURILE CLIENTELEI 254 - Certificate de depozit, carnete și librete de economii 2541 - Certificate de depozit 2542 - Carnete și librete de economii 2547 - Datorii atașate și sume de amortizat 25471 - Datorii atașate 25472 - Sume de amortizat CONȚINUT: 2541 - depozite constituite de clientelă pe baza certificatelor de depozit care nu sunt titluri negociabile; 2542 - depozite constituite de clientelă pe baza carnetelor și libretelor de economii care nu sunt titluri negociabile; 2547 - datorii din dobânzi, calculate și neajunse la scadență, și sume de amortizat, aferente depozitelor constituite de clientelă pe baza certificatelor de depozit, carnetelor și libretelor de economii; 25471 - dobânda, calculată în baza ratei de dobândă prevăzută prin înțelegerile contractuale, aferentă depozitelor constituite de clientelă pe baza certificatelor de depozit, carnetelor și libretelor de economii; 25472 - alte sume aferente depozitelor constituite de clientelă pe baza certificatelor de depozit, carnetelor și libretelor de economii, care sunt avute în vedere la determinarea ratei efective a dobânzii și care sunt amortizate prin metoda dobânzii efective.
  Nu se înregistrează în conturile:Se înregistrează în conturile:
  2541 - Certificatele de depozit negociabile3211 "Certificate de depozit"
  2542 - Carnetele și libretele de economii negociabile3221 "Carnete și librete de economii"
  Grupa 26 - VALORI DE RECUPERAT ȘI ALTE SUME DATORATE 261 - Valori de recuperat 2611 - Valori de recuperat 2617 - Creanțe atașate și sume de amortizat 26171 - Creanțe atașate 26172 - Sume de amortizat 262 - Alte sume datorate 2621 - Alte sume datorate 2622 - Avansuri primite de la clienți 2627 - Datorii atașate și sume de amortizat 26271 - Datorii atașate 26272 - Sume de amortizat 263 - Dobânzi care rezultă dintr-o rată negativă a dobânzii efective 2631 - Dobânzi de încasat 2632 - Dobânzi de plătit CONȚINUT: 2611 - sume de recuperat de la clientelă, înregistrate provizoriu în acest cont până la încasarea acestora, cum ar fi:– creanțe rezultate din operațiuni de decontare;– creanțele față de ordonator (client care nu este o instituție de credit) rezultate în urma executării angajamentelor de garanție asumate de instituția de credit (în calitate de garant) în favoarea unui terț (beneficiar), dacă ordonatorul nu efectuează plata, în condițiile în care aceste creanțe nu se concretizează într-un credit acordat ordonatorului (care se înregistrează în conturile de credite corespunzătoare);– alte sume plătite aflate în curs de clarificare; 2617 - creanțe din dobânzi, calculate și neajunse la scadență, și sume de amortizat, aferente valorilor de recuperat de la clientelă; 26171 - dobânda, calculată în baza ratei de dobândă prevăzută prin înțelegerile contractuale, aferentă valorilor de recuperat de la clientelă; 26172 - alte sume aferente valorilor de recuperat de la clientelă, care sunt avute în vedere la determinarea ratei efective a dobânzii și care sunt amortizate prin metoda dobânzii efective; 2621 - sume datorate clientelei, înregistrate provizoriu în acest cont, până la plata acestora, cum ar fi:– datorii rezultate din operațiuni de decontare;– alte sume încasate aflate în curs de clarificare; 2622 - sume încasate în avans de la clienți sau de la alte persoane în numele și în contul clienților, reprezentând contravaloarea ratelor de credit, ce urmează a fi decontate la data scadenței, în situația în care clienții nu au conturi curente deschise la instituțiile de credit; 2627 - datorii din dobânzi, calculate și neajunse la scadență, și sume de amortizat, aferente altor sume datorate; 26271 - dobânda, calculată în baza ratei de dobândă prevăzută prin înțelegerile contractuale, aferentă altor sume datorate; 26272 - alte sume aferente altor sume datorate, care sunt avute în vedere la determinarea ratei efective a dobânzii și care sunt amortizate prin metoda dobânzii efective; 2631 - dobânzi de încasat reprezentând remunerarea pozitivă a datoriilor financiare privind operațiunile cu clientela (care rezultă dintr-o rată negativă a dobânzii efective); 2632 - dobânzi de plătit reprezentând remunerarea negativă a activelor financiare privind operațiunile cu clientela (care rezultă dintr-o rată negativă a dobânzii efective). Grupa 28 - ACTIVE FINANCIARE RESTANTE ȘI ACTIVE FINANCIARE DEPRECIATE 281 - Active financiare restante 2811 - Active financiare restante 2817 - Creanțe atașate și sume de amortizat 28171 - Creanțe atașate 28172 - Sume de amortizat 282 - Active financiare pentru care riscul de credit a crescut semnificativ 2821 - Active financiare pentru care riscul de credit a crescut semnificativ 2827 - Creanțe atașate și sume de amortizat 28271 - Creanțe atașate 28272 - Sume de amortizat 283 - Active financiare depreciate la data raportării 2831 - Active financiare depreciate la data raportării 2837 - Creanțe atașate și sume de amortizat 28371 - Creanțe atașate 28372 - Sume de amortizat 284 - Active financiare depreciate la recunoașterea inițială 2841 - Active financiare depreciate la recunoașterea inițială 2847 - Creanțe atașate și sume de amortizat 28471 - Creanțe atașate 28472 - Sume de amortizat 285 - Creanțe comerciale - abordarea simplificată 2851 - Creanțe comerciale 2857 - Creanțe atașate și sume de amortizat 28571 - Creanțe atașate 28572 - Sume de amortizat CONȚINUT: 2811 - active financiare care înregistrează restanțe dar pentru care nu sunt recunoscute pierderi așteptate pe durata de viață și nu au fost depreciate la momentul recunoașterii inițiale aferente operațiunilor cu clientela; 28171 - dobânzi aferente activelor financiare din operațiuni cu clientela, care înregistrează restanțe dar pentru care nu sunt recunoscute pierderi așteptate pe durata de viață și nu au fost depreciate la momentul recunoașterii inițiale; 28172 - alte sume aferente activelor financiare și/sau dobânzilor din operațiuni cu clientela care înregistrează restanțe dar pentru care nu sunt recunoscute pierderi așteptate pe durata de viață și nu au fost depreciate la momentul recunoașterii inițiale, care sunt avute în vedere la determinarea ratei efective a dobânzii și care sunt amortizate prin metoda dobânzii efective; 2821 - active financiare pentru care riscul de credit a crescut semnificativ de la recunoașterea inițială, dar nu sunt depreciate, aferente operațiunilor cu clientela; 28271 - dobânzi aferente activelor financiare din operațiuni cu clientela, pentru care riscul de credit a crescut semnificativ de la recunoașterea inițială, dar nu sunt depreciate; 28272 - alte sume aferente activelor financiare și/sau dobânzilor din operațiuni cu clientela pentru care riscul de credit a crescut semnificativ de la recunoașterea inițială, dar nu sunt depreciate, care sunt avute în vedere la determinarea ratei efective a dobânzii și care sunt amortizate prin metoda dobânzii efective; 2831 - active financiare depreciate la data raportării, aferente operațiunilor cu clientela; 28371 - dobânzi aferente activelor financiare din operațiuni cu clientela depreciate la data raportării; 28372 - alte sume aferente activelor financiare și/sau dobânzilor din operațiuni cu clientela depreciate la data raportării, care sunt avute în vedere la determinarea ratei efective a dobânzii și care sunt amortizate prin metoda dobânzii efective; 2841 - active financiare depreciate la momentul recunoașterii inițiale, aferente operațiunilor cu clientela; 28471 - dobânzi aferente activelor financiare din operațiuni cu clientela depreciate la momentul recunoașterii inițiale; 28472 - alte sume aferente activelor financiare și/sau dobânzilor din operațiuni cu clientela depreciate la momentul recunoașterii inițiale, care sunt avute în vedere la determinarea ratei efective a dobânzii și care sunt amortizate prin metoda dobânzii efective; 2851 - creanțe comerciale pentru care se aplică abordarea simplificată în vederea determinării pierderilor așteptate; 28571 - dobânzi aferente creanțelor comerciale pentru care se aplică abordarea simplificată în vederea determinării pierderilor așteptate; 28572 - alte sume privind creanțele comerciale și/sau dobânzile aferente acestora pentru care se aplică abordarea simplificată în vederea determinării pierderilor așteptate, care sunt avute în vedere la determinarea ratei efective a dobânzii și care sunt amortizate prin metoda dobânzii efective. Grupa 29 - AJUSTĂRI PENTRU PIERDERI AȘTEPTATE AFERENTE CREANȚELOR DIN OPERAȚIUNI CU CLIENTELA ȘI ALTE AJUSTĂRI 291 - Ajustări pentru pierderi așteptate calculate la nivel individual 2911 - Pierderi așteptate pe următoarele 12 luni 2912 - Pierderi așteptate pe durata de viață 29121 - Pierderi așteptate aferente activelor financiare pentru care riscul de credit a crescut semnificativ 29122 - Pierderi așteptate aferente activelor financiare depreciate la data raportării 29123 - Pierderi așteptate aferente creanțelor comerciale - abordarea simplificată 2913 - Modificări ale pierderilor așteptate aferente activelor financiare depreciate la recunoașterea inițială 292 - Ajustări pentru pierderi așteptate calculate la nivel colectiv 2921 - Pierderi așteptate pe următoarele 12 luni 2922 - Pierderi așteptate pe durata de viață 29221 - Pierderi așteptate aferente activelor financiare pentru care riscul de credit a crescut semnificativ 29222 - Pierderi așteptate aferente activelor financiare depreciate la data raportării 29223 - Pierderi așteptate aferente creanțelor comerciale - abordarea simplificată 2923 - Modificări ale pierderilor așteptate aferente activelor financiare depreciate la recunoașterea inițială 297 - Ajustări pentru dobânzi aferente creanțelor depreciate 299 - Alte ajustări CONȚINUT: 2911 - ajustări pentru pierderi așteptate pe următoarele 12 luni calculate la nivel individual, aferente creditelor și altor creanțe din operațiuni cu clientela; 29121 - ajustări pentru pierderi așteptate pe durata de viață calculate la nivel individual, aferente creditelor și altor creanțe din operațiuni cu clientela pentru care riscul de credit a crescut semnificativ de la recunoașterea inițială, dar nu sunt depreciate; 29122 - ajustări pentru pierderi așteptate pe durata de viață calculate la nivel individual, aferente creditelor și altor creanțe din operațiuni cu clientela depreciate la data raportării; 29123 - ajustări pentru pierderi așteptate pe durata de viață calculate la nivel individual, aferente creanțelor comerciale pentru care se aplică abordarea simplificată în vederea determinării pierderilor așteptate; 2913 - ajustări pentru modificări ale pierderilor așteptate pe durata de viață calculate la nivel individual, aferente creditelor și altor creanțe din operațiuni cu clientela depreciate la momentul recunoașterii inițiale; 2921 - ajustări pentru pierderi așteptate pe următoarele 12 luni calculate la nivel colectiv, aferente creditelor și altor creanțe din operațiuni cu clientela; 29221 - ajustări pentru pierderi așteptate pe durata de viață calculate la nivel colectiv, aferente creditelor și altor creanțe din operațiuni cu clientela pentru care riscul de credit a crescut semnificativ de la recunoașterea inițială, dar nu sunt depreciate; 29222 - ajustări pentru pierderi așteptate pe durata de viață calculate la nivel colectiv, aferente creditelor și altor creanțe din operațiuni cu clientela depreciate la data raportării; 29223 - ajustări pentru pierderi așteptate pe durata de viață calculate la nivel colectiv, aferente creanțelor comerciale pentru care se aplică abordarea simplificată în vederea determinării pierderilor așteptate; 2923 - ajustări pentru modificări ale pierderilor așteptate pe durata de viață calculate la nivel colectiv, aferente creditelor și altor creanțe din operațiuni cu clientela depreciate la momentul recunoașterii inițiale; 297 - ajustări pentru dobânzi calculate, aferente creditelor și altor creanțe din operațiuni cu clientela, depreciate; 299 - alte ajustări ale valorii contabile a creditelor și altor creanțe, precum și a datoriilor financiare, din operațiuni cu clientela (care nu pot fi înregistrate în conturile de ajustări pentru pierderi așteptate, ajustări pentru dobânzi aferente creanțelor depreciate sau sume de amortizat).
   +  CLASA 3 - OPERAȚIUNI CU TITLURI ȘI OPERAȚIUNI DIVERSE Clasa 3 cuprinde conturile cu ajutorul cărora se înregistrează operațiunile cu titluri și alte instrumente financiare, cu instrumente derivate, datoriile constituite prin titluri, operațiunile de decontări intrabancare și între organizațiile cooperatiste de credit din cadrul rețelei, operațiunile privind debitorii și creditorii, stocurile, precum și conturi de regularizare. Din CLASA 3 "OPERAȚIUNI CU TITLURI ȘI OPERAȚIUNI DIVERSE" fac parte următoarele grupe de conturi: Grupa 30 - OPERAȚIUNI CU TITLURI ȘI ALTE INSTRUMENTE FINANCIARE Grupa 31 - INSTRUMENTE DERIVATE Grupa 32 - DATORII CONSTITUITE PRIN TITLURI Grupa 33 - CONTURI DE DECONTARE PRIVIND OPERAȚIUNILE CU TITLURI Grupa 34 - DECONTĂRI INTRABANCARE ȘI ÎNTRE ORGANIZAȚIILE COOPERATISTE DE CREDIT DIN CADRUL REȚELEI Grupa 35 - DEBITORI ȘI CREDITORI Grupa 36 - CONTURI DE STOCURI ȘI ASIMILATE Grupa 37 - CONTURI DE REGULARIZARE Grupa 38 - ACTIVE FINANCIARE RESTANTE ȘI ACTIVE FINANCIARE DEPRECIATE Grupa 39 - AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE ȘI PIERDERI AȘTEPTATE AFERENTE TITLURILOR, OPERAȚIUNILOR DIVERSE ȘI ACTIVELOR AFERENTE UNUI CONTRACT ȘI ALTE AJUSTĂRI Grupa 30 - OPERAȚIUNI CU TITLURI ȘI ALTE INSTRUMENTE FINANCIARE 301 - Active și datorii financiare deținute în vederea tranzacționării 3011 - Active financiare deținute în vederea tranzacționării 30111 - Instrumente de capitaluri proprii 30112 - Instrumente de datorie 30113 - Credite și creanțe 3012 - Datorii financiare deținute în vederea tranzacționării 30121 - Poziții scurte 30122 - Depozite 30123 - Datorii constituite prin titluri 30129 - Alte datorii financiare CONȚINUT: 3011 - active financiare evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere întrucât sunt deținute în vederea tranzacționării; 30111 - instrumente de capitaluri proprii deținute în vederea tranzacționării;30112 - instrumente de datorie reprezentate prin titluri care nu se încadrează în definiția de la pct. 2 al Anexei II Partea 2, Tabelul "Categorii de instrumente" din Regulamentul BCE/2013/33, deținute în vederea tranzacționării;30113 - active financiare care se încadrează în definiția de la pct. 2 al Anexei II Partea 2, Tabelul "Categorii de instrumente" din Regulamentul BCE/2013/33, deținute în vederea tranzacționării; 3012 - datorii financiare evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere întrucât sunt deținute în vederea tranzacționării; 30121 - în general, valoarea titlurilor luate cu împrumut sau obținute printr-o operațiune reverse repo, vândute;30122 - datorii financiare care se încadrează în definiția de la pct. 9 al Anexei II Partea 2, Tabelul "Categorii de instrumente" din Regulamentul BCE/2013/33, deținute în vederea tranzacționării;30123 - instrumente de datorie emise sub formă de titluri de instituția de credit, care nu se încadrează în definiția de la pct. 9 al Anexei II Partea 2, Tabelul "Categorii de instrumente" din Regulamentul BCE/2013/33, deținute în vederea tranzacționării; 30129 - alte datorii financiare deținute în vederea tranzacționării. Grupa 30 - OPERAȚIUNI CU TITLURI ȘI ALTE INSTRUMENTE FINANCIARE 302 - Active și datorii financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere 3021 - Active financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere 30212 - Instrumente de datorie 30213 - Credite și creanțe 3022 - Datorii financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere 30221 - Depozite 30222 - Datorii constituite prin titluri 30229 - Alte datorii financiare CONȚINUT: 3021 - active financiare desemnate de instituția de credit ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere;30212 - instrumente de datorie reprezentate prin titluri care nu se încadrează în definiția de la pct. 2 al Anexei II Partea 2, Tabelul "Categorii de instrumente" din Regulamentul BCE/2013/33, desemnate de instituția de credit ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere;30213 - active financiare care se încadrează în definiția de la pct. 2 al Anexei II Partea 2, Tabelul "Categorii de instrumente" din Regulamentul BCE/2013/33, desemnate de instituția de credit ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere; 3022 - datorii financiare desemnate de instituția de credit ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere;30221 - datorii financiare care se încadrează în definiția de la pct. 9 al Anexei II Partea 2, Tabelul "Categorii de instrumente" din Regulamentul BCE/2013/33, desemnate de instituția de credit ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere;30222 - instrumente de datorie emise sub formă de titluri de instituția de credit, care nu se încadrează în definiția de la pct. 9 al Anexei II Partea 2, Tabelul "Categorii de instrumente" din Regulamentul BCE/2013/33, desemnate de instituția de credit ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere; 30229 - alte datorii financiare desemnate de instituția de credit ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere. Grupa 30 - OPERAȚIUNI CU TITLURI ȘI ALTE INSTRUMENTE FINANCIARE 303 - Active financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global 3031 - Instrumente de capitaluri proprii 3032 - Instrumente de datorie 3033 - Credite și creanțe 3037 - Creanțe atașate CONȚINUT: 3031 - instrumente de capitaluri proprii evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global;3032 - instrumente de datorie reprezentate prin titluri care nu se încadrează în definiția de la pct. 2 al Anexei II Partea 2, Tabelul "Categorii de instrumente" din Regulamentul BCE/2013/33, evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global;3033 - active financiare care se încadrează în definiția de la pct. 2 al Anexei II Partea 2, Tabelul "Categorii de instrumente" din Regulamentul BCE/2013/33, evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global; 3037 - creanțe din dobânzi (dobânzi contractuale sau cupon scurs), calculate și neajunse la scadență, aferente instrumentelor de datorie evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global.
  Nu se înregistrează în conturile:Se înregistrează în conturile:
  3037 - sumele, altele decât creanțele din dobânzi, care trebuie recunoscute prin metoda dobânzii efective3032 "Instrumente de datorie" 3033 "Credite și creanțe"
  Grupa 30 - OPERAȚIUNI CU TITLURI ȘI ALTE INSTRUMENTE FINANCIARE 304 - Instrumente de datorie la cost amortizat 3041 - Instrumente de datorie 3047 - Creanțe atașate CONȚINUT:3041 - instrumente de datorie reprezentate prin titluri care nu se încadrează în definiția de la pct. 2 al Anexei II Partea 2, Tabelul "Categorii de instrumente" din Regulamentul BCE/2013/33, evaluate la cost amortizat sau clasificate în categoria "Împrumuturi și creanțe"; 3047 - creanțe din dobânzi (dobânzi contractuale sau cupon scurs), calculate și neajunse la scadență, aferente instrumentelor de datorie evaluate la cost amortizat.
  Nu se înregistrează în conturile:Se înregistrează în conturile:
  3047 - sumele, altele decât creanțele din dobânzi, care trebuie recunoscute prin metoda dobânzii efective3041 "Instrumente de datorie"
  Grupa 30 - OPERAȚIUNI CU TITLURI ȘI ALTE INSTRUMENTE FINANCIARE 305 - Active financiare evaluate obligatoriu la valoarea justă prin profit sau pierdere 3051 - Instrumente de capitaluri proprii 3052 - Instrumente de datorie 3053 - Credite și creanțe CONȚINUT: 3051 - instrumente de capitaluri proprii evaluate obligatoriu la valoarea justă prin profit sau pierdere, altele decât cele deținute în vederea tranzacționării; 3052 - instrumente de datorie reprezentate prin titluri evaluate obligatoriu la valoarea justă prin profit sau pierdere, altele decât cele deținute în vederea tranzacționării; 3053 - credite și creanțe evaluate obligatoriu la valoarea justă prin profit sau pierdere, altele decât cele deținute în vederea tranzacționării. Grupa 31 - INSTRUMENTE DERIVATE 311 - Instrumente derivate deținute în vederea tranzacționării 3111 - Instrumente derivate pe rata dobânzii 31111 - Swap pe rata dobânzii 31112 - Opțiuni pe piețe la buna înțelegere 31113 - Alte instrumente pe piețe la buna înțelegere 31114 - Opțiuni pe piețe organizate 31115 - Alte instrumente pe piețe organizate 3112 - Instrumente derivate pe instrumente de capitaluri proprii 31121 - Opțiuni pe piețe la buna înțelegere 31122 - Alte instrumente pe piețe la buna înțelegere 31123 - Opțiuni pe piețe organizate 31124 - Alte instrumente pe piețe organizate 3113 - Instrumente derivate pe cursul de schimb 31131 - Operațiuni ferme de schimb la termen 31132 - Swap financiar de valute 31133 - Opțiuni pe piețe la buna înțelegere 31134 - Alte instrumente pe piețe la buna înțelegere 31135 - Opțiuni pe piețe organizate 31136 - Alte instrumente pe piețe organizate 3114 - Instrumente derivate pe riscul de credit 31141 - Credit default swap 31142 - Credit spread option 31143 - Total return swap 31144 - Alte instrumente 3115 - Instrumente derivate pe mărfuri 3116 - Alte instrumente derivate 312 - Instrumente derivate de acoperire a valorii juste 3121 - Instrumente derivate pe rata dobânzii 31211 - Swap pe rata dobânzii 31212 - Opțiuni pe piețe la buna înțelegere 31213 - Alte instrumente pe piețe la buna înțelegere 31214 - Opțiuni pe piețe organizate 31215 - Alte instrumente pe piețe organizate 3122 - Instrumente derivate pe instrumente de capitaluri proprii 31221 - Opțiuni pe piețe la buna înțelegere 31222 - Alte instrumente pe piețe la buna înțelegere 31223 - Opțiuni pe piețe organizate 31224 - Alte instrumente pe piețe organizate 3123 - Instrumente derivate pe cursul de schimb 31231 - Operațiuni ferme de schimb la termen 31232 - Swap financiar de valute 31233 - Opțiuni pe piețe la buna înțelegere 31234 - Alte instrumente pe piețe la buna înțelegere 31235 - Opțiuni pe piețe organizate 31236 - Alte instrumente pe piețe organizate 3124 - Instrumente derivate pe riscul de credit 31241 - Credit default swap 31242 - Credit spread option 31243 - Total return swap 31244 - Alte instrumente 3125 - Instrumente derivate pe mărfuri 3126 - Alte instrumente derivate 313 - Instrumente derivate de acoperire a fluxurilor de trezorerie și a investițiilor nete într-o operațiune din străinătate 3131 - Instrumente derivate pe rata dobânzii 31311 - Swap pe rata dobânzii 31312 - Opțiuni pe piețe la buna înțelegere 31313 - Alte instrumente pe piețe la buna înțelegere 31314 - Opțiuni pe piețe organizate 31315 - Alte instrumente pe piețe organizate 3132 - Instrumente derivate pe instrumente de capitaluri proprii 31321 - Opțiuni pe piețe la buna înțelegere 31322 - Alte instrumente pe piețe la buna înțelegere 31323 - Opțiuni pe piețe organizate 31324 - Alte instrumente pe piețe organizate 3133 - Instrumente derivate pe cursul de schimb 31331 - Operațiuni ferme de schimb la termen 31332 - Swap financiar de valute 31333 - Opțiuni pe piețe la buna înțelegere 31334 - Alte instrumente pe piețe la buna înțelegere 31335 - Opțiuni pe piețe organizate 31336 - Alte instrumente pe piețe organizate 3134 - Instrumente derivate pe riscul de credit 31341 - Credit default swap 31342 - Credit spread option 31343 - Total return swap 31344 - Alte instrumente 3135 - Instrumente derivate pe mărfuri 3136 - Alte instrumente derivate 314 - Instrumente derivate de acoperire