DECIZIA nr. 585 din 8 octombrie 2019referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 719 alin. (2) din Codul de procedură civilă, precum și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă, în ansamblul său
EMITENT
 • CURTEA CONSTITUȚIONALĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 154 din 26 februarie 2020  Valer Dorneanu- președinte
  Cristian Deliorga- judecător
  Marian Enache- judecător
  Daniel Marius Morar- judecător
  Mona-Maria Pivniceru- judecător
  Gheorghe Stan- judecător
  Livia Doina Stanciu- judecător
  Elena-Simina Tănăsescu- judecător
  Varga Attila- judecător
  Andreea Costin- magistrat-asistent
  Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Loredana Veisa.1. Pe rol se află soluționarea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 719 alin. (2) din Codul de procedură civilă, precum și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă, în ansamblul său, excepție ridicată de Oltița Manafu în Dosarul nr. 14.075/233/2017/a1 al Judecătoriei Galați - Secția civilă și care formează obiectul Dosarului Curții Constituționale nr. 2.379D/2017.2. La apelul nominal lipsesc părțile. Procedura de citare este legal îndeplinită.3. Președintele dispune a se face apelul și în dosarele nr. 2.419D/2017 și nr. 2.444D/2017 care au ca obiect excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 719 din Codul de procedură civilă și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă, în ansamblul său, excepție ridicată de Marcel Petre Străuț în Dosarul nr. 4.099/4/2017 al Judecătoriei Sectorului 5 București - Secția a II-a civilă și de Damian Roșu și Vasilica Roșu în Dosarul nr. 14.435/233/2017/a1 al Judecătoriei Galați - Secția civilă.4. La apelul nominal lipsesc părțile. Procedura de citare este legal îndeplinită.5. Având în vedere obiectul excepțiilor de neconstituționalitate, Curtea, din oficiu, pune în discuție conexarea dosarelor. Reprezentantul Ministerului Public este de acord cu măsura conexării dosarelor. Curtea, în temeiul art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, dispune conexarea dosarelor nr. 2.419D/2017 și nr. 2.444D/2017 la Dosarul nr. 2.379D/2017, care a fost primul înregistrat.6. Cauza fiind în stare de judecată, președintele Curții acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care solicită respingerea, ca inadmisibilă, a excepției de neconstituționalitate, întrucât autorii acesteia își exprimă, în realitate, nemulțumirea cu privire la absența reglementării cauțiunii printre formele de asistență judiciară.
  CURTEA,
  având în vedere actele și lucrările dosarelor, constată următoarele:7. Prin Încheierea nr. 587 din 16 august 2017, pronunțată în Dosarul nr. 14.075/233/2017/a1, Judecătoria Galați - Secția civilă a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 719 alin. (2) din Codul de procedură civilă, precum și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă, în ansamblul său. Excepția a fost invocată de Oltița Manafu într-o cauză având ca obiect soluționarea cererii de reexaminare a încheierii prin care s-a respins cererea de acordare a ajutorului public judiciar sub forma scutirii de la plata cauțiunii pentru suspendarea executării silite.8. Prin Încheierea din 20 iulie 2017, pronunțată în Dosarul nr. 4.099/4/2017, Judecătoria Sectorului 5 București - Secția a II-a civilă a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 719 din Codul de procedură civilă. Excepția a fost invocată de Marcel Petre Străuț într-o cauză având ca obiect soluționarea unei contestații la executare.9. Prin Încheierea nr. 632 din 12 septembrie 2017, pronunțată în Dosarul nr. 14.435/233/2017/a1, Judecătoria Galați - Secția civilă a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 719 alin. (2) din Codul de procedură civilă, precum și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă, în ansamblul său. Excepția a fost invocată de Damian Roșu și Vasilica Roșu întro cauză având ca obiect soluționarea cererii de reexaminare a încheierii prin care s-a respins cererea de acordare a ajutorului public judiciar sub forma scutirii de la plata cauțiunii pentru suspendarea executării silite.10. În motivarea excepției de neconstituționalitate se susține, în esență, că dispozițiile legale criticate sunt neconstituționale în măsura în care nu permit acordarea de asistență juridică sub forma scutirii de la plata cauțiunii, fiind, astfel, încălcate accesul liber la justiție și dreptul la un proces echitabil. De asemenea apreciază că dispozițiile legale criticate sunt lipsite de claritate, precizie și previzibilitate.11. Judecătoria Galați - Secția civilă apreciază că, deși autorii excepției de neconstituționalitate sunt nemulțumiți de modul de aplicare a legii de către instanțe, aceasta nu atrage încălcarea dispozițiilor constituționale invocate. Interpretarea și aplicarea diferită a dispozițiilor legale de către instanțele de judecată nu pot face obiectul controlului de contencios constituțional.12. Judecătoria Sectorului 5 București - Secția a II-a civilă apreciază că dispozițiile legale criticate sunt constituționale.13. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate președinților celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului și Avocatului Poporului, pentru a-și exprima punctele de vedere asupra excepției de neconstituționalitate ridicate.14. Guvernul apreciază că excepția de neconstituționalitate este neîntemeiată.15. Avocatul Poporului, în dosarele nr. 2.379D/2017 și nr. 2.419D/2017, apreciază că excepția de neconstituționalitate este inadmisibilă, întrucât susținerile de neconstituționalitate tind la completarea textelor legale criticate și nu au natura unor veritabile critici de neconstituționalitate. În Dosarul nr. 2.444D/2017 apreciază că dispozițiile legale criticate sunt constituționale.16. Președinții celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepției de neconstituționalitate.
  CURTEA,
  examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului și Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozițiile legale criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și Legea nr. 47/1992, reține următoarele:17. Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție, precum și ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 și 29 din Legea nr. 47/1992, să soluționeze excepția de neconstituționalitate.18. Obiectul excepției de neconstituționalitate, astfel cum rezultă din încheierile de sesizare a Curții Constituționale, îl reprezintă dispozițiile art. 719 din Codul de procedură civilă și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă, în ansamblul său. Având în vedere criticile formulate, Curtea va reține ca obiect al excepției de neconstituționalitate dispozițiile art. 719 alin. (2) din Codul de procedură civilă, precum și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 327 din 25 aprilie 2008, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 193/2008, cu modificările și completările ulterioare, în ansamblul său. Dispozițiile legale criticate punctual au următorul cuprins:– Art. 719 alin. (2): Pentru a se dispune suspendarea, cel care o solicită trebuie să dea în prealabil o cauțiune, calculată la valoarea obiectului contestației, după cum urmează:a) de 10%, dacă această valoare este până la 10.000 lei;b) de 1.000 lei plus 5% pentru ceea ce depășește 10.000 lei;c) de 5.500 lei plus 1% pentru ceea ce depășește 100.000 lei;d) de 14.500 lei plus 0,1% pentru ceea ce depășește 1.000.000 lei.19. În opinia autorilor excepției de neconstituționalitate dispozițiile legale criticate contravin prevederilor constituționale ale art. 1 privind statul de drept, ale art. 11 privind dreptul internațional și dreptul intern, ale art. 15 privind universalitatea, ale art. 16 privind egalitatea în drepturi, ale art. 21 privind accesul liber la justiție, astfel cum acesta se interpretează potrivit art. 20 din Constituție și prin prisma art. 6 privind dreptul la un proces echitabil din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, ale art. 24 privind dreptul la apărare și ale art. 148 privind integrarea în Uniunea Europeană.20. Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea observă că în jurisprudența sa a examinat constituționalitatea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 51/2008, prin prisma unor critici de neconstituționalitate similare celor invocate în prezenta cauză, și, prin Decizia nr. 868 din 18 decembrie 2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 232 din 26 martie 2019, paragraful 17, Decizia nr. 289 din 26 aprilie 2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 709 din 14 august 2018, paragraful 18, și Decizia nr. 502 din 7 octombrie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 941 din 22 decembrie 2014, paragraful 18, a reținut, referitor la critica de neconstituționalitate privind absența reglementării cauțiunii dintre formele de ajutor public judiciar, că aceasta vizează, în realitate, o omisiune legislativă. Or, Curtea Constituțională nu poate analiza un text de lege din perspectiva a ceea ce el nu prevede in terminis, adică a lipsei de reglementare, și nici printr-un examen comparativ al legislației într-o anumită materie.21. În ceea ce privește dispozițiile art. 719 alin. (2) din Codul de procedură civilă, chiar dacă autorii excepției de neconstituționalitate nu arată în ce mod acestea încalcă drepturile fundamentale, Curtea reține că aceștia sunt nemulțumiți de absența reglementării cauțiunii dintre formele de asistență judiciară, ca și în cazul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 51/2008, precum și de faptul că nu beneficiază de asistență judiciară sub forma scutirii de la plata cauțiunii stabilite de instanța de judecată.22. Astfel formulate, susținerile de neconstituționalitate tind la completarea textelor legale criticate și nu au natura unor veritabile critici de neconstituționalitate. Curtea s-a pronunțat constant, de exemplu, prin Decizia nr. 159 din 10 noiembrie 1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 51 din 4 februarie 1999, în sensul că nu este competentă a soluționa excepții de neconstituționalitate privind lacune legislative ori în cazul unor reglementări legale despre care se pretinde că ar fi incomplete ori nesatisfăcător redactate, deoarece ar presupune o intervenție nemijlocită în activitatea de legiferare (a se vedea, în acest sens, Decizia nr. 924 din 23 iunie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 531 din 31 iulie 2009, și Decizia nr. 895 din 6 iulie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 561 din 10 august 2010).23. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) și al art. 147 alin. (4) din Constituție, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) și al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,
  CURTEA CONSTITUȚIONALĂ
  În numele legii
  DECIDE:
  Respinge, ca inadmisibilă, excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 719 alin. (2) din Codul de procedură civilă, precum și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă, în ansamblul său, excepție ridicată de Oltița Manafu în Dosarul nr. 14.075/233/2017/a1 al Judecătoriei Galați - Secția civilă, de Marcel Petre Străuț în Dosarul nr. 4.099/4/2017 al Judecătoriei Sectorului 5 București - Secția a II-a civilă și de Damian Roșu și Vasilica Roșu în Dosarul nr. 14.435/233/2017/a1 al Judecătoriei Galați - Secția civilă.Definitivă și general obligatorie.Decizia se comunică Judecătoriei Galați - Secția civilă și Judecătoriei Sectorului 5 București - Secția a II-a civilă și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Pronunțată în ședința din data de 8 octombrie 2019.
  PREȘEDINTELE CURȚII CONSTITUȚIONALE
  prof. univ. dr. VALER DORNEANU
  Magistrat-asistent,
  Andreea Costin
  -----