ORDIN nr. 46 din 13 februarie 2020pentru completarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate nr. 432/2019 privind aprobarea condițiilor și a metodologiei de suspendare a acreditării unităților sanitare cu paturi
EMITENT
  • AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII ÎN SĂNĂTATE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 135 din 20 februarie 2020    Având în vedere:– Referatul Serviciului juridic și relații externe, aprobat cu nr. 686 din 13.02.2020;– prevederile art. 1 alin. (4), art. 2 lit. h^1) și i), art. 4 alin. (1) și art. 13 alin. (5) lit. a) din Legea nr. 185/2017 privind asigurarea calității în sistemul de sănătate, cu modificările și completările ulterioare;– dispozițiile Ordinului președintelui Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate nr. 10/2018 privind aprobarea categoriilor de acreditare a unităților sanitare cu paturi aferente celui de al II-lea ciclu de acreditare, cu modificările și completările ulterioare;– Hotărârea Colegiului director al Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate nr. 4/2020*) pentru modificarea Hotărârii Colegiului director nr. 27/2019 privind aprobarea condițiilor și a metodologiei de suspendare a acreditării unităților sanitare cu paturi,*) Hotărârea Colegiului director al Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate nr. 4/2020 nu a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.în temeiul art. 13 alin. (6) din Legea nr. 185/2017, cu modificările și completările ulterioare,președintele Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate emite prezentul ordin.  +  Articolul IOrdinul președintelui Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate nr. 432/2019 privind aprobarea condițiilor și a metodologiei de suspendare a acreditării unităților sanitare cu paturi, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 6 din 7 ianuarie 2020, se completează după cum urmează:1. La articolul 5, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:(6) Pe durata suspendării acreditării, ordinul președintelui Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate pentru acreditarea unității sanitare continuă să își producă efectele juridice, iar unitatea sanitară este monitorizată de către A.N.M.C.S. în ceea ce privește remedierea neconformităților cuprinse în planul de măsuri prevăzut la alin. (2).2. La articolul 7, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:(2) Unitățile sanitare acreditate care, la data expirării termenului de suspendare a acreditării, nu fac dovada remedierii neconformităților cuprinse în planul de măsuri prevăzut la art. 5 alin. (2) intră în proces de reevaluare.  +  Articolul II(1) Structurile de specialitate din cadrul Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.(2) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Președintele Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate,
    Vasile Cepoi
    București, 13 februarie 2020.Nr. 46.----