METODOLOGIE din 7 februarie 2020de evaluare a studiilor universitare de doctorat și a sistemelor de criterii, standarde și indicatori de performanță utilizați în evaluare
EMITENT
  • MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 132 din 19 februarie 2020    Notă
    Aprobată prin ORDINUL nr. 3.200 din 7 februarie 2020, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 132 din 19 februarie 2020.
     +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1Evaluarea studiilor doctorale(1) Evaluarea studiilor universitare de doctorat se realizează în scopul acreditării sau menținerii acreditării.(2) În cazul în care un domeniu de studii universitare de doctorat este organizat de mai multe școli doctorale din cadrul aceleiași instituții organizatoare de studii universitare de doctorat (IOSUD), evaluarea se realizează o singură dată, la nivelul IOSUD.(3) Procesul de evaluare externă periodică a studiilor doctorale sau în vederea acreditării, după caz, se realizează în conformitate cu prevederile art. 158 alin. (4) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, și implică parcurgerea următoarelor etape:a) evaluarea, în cadrul evaluării externe a IOSUD, prevăzută de art. 13 lit. a)-c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările și completările ulterioare, a componentei organizatorice, denumită școală doctorală, organizată în condițiile art. 132 alin. (4) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, în cadrul IOSUD;b) evaluarea domeniilor de studii universitare de doctorat, în care sunt organizate programele de studii universitare de doctorat.  +  Articolul 2Entități care realizează evaluarea studiilor doctorale(1) Procesele de evaluare prevăzute de prezenta metodologie se realizează de către Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS) sau de către o altă agenție de asigurare a calității din străinătate, înscrisă în EQAR (The European Quality Assurance Register for Higher Education), denumită în cele ce urmează Agenția.(2) În activitatea de evaluare a studiilor doctorale, atât în evaluarea domeniilor de studii universitare de doctorat, cât și în evaluarea școlilor doctorale, Agenția cooptează studenți-doctoranzi și experți internaționali.  +  Articolul 3Aspecte generale privind studiile doctorale(1) Programele de studii universitare de doctorat sunt organizate în școli doctorale acreditate sau autorizate provizoriu, conform prevederilor art. 158 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.(2) Programele de studii universitare de doctorat, organizate de școlile doctorale, se desfășoară sub coordonarea conducătorilor de doctorat, conform prevederilor art. 159 alin. (1) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.(3) Școlile doctorale se pot organiza de către o universitate sau un consorțiu universitar ori de către consorții sau parteneriate care se stabilesc legal între o universitate sau un consorțiu universitar și unități de cercetare-dezvoltare. (4) Universitățile, respectiv parteneriatele sau consorțiile organizatoare de una sau mai multe școli doctorale acreditate sau autorizate provizoriu constituie o IOSUD, recunoscută ca atare de Ministerul Educației și Cercetării, pe baza autorizării provizorii, a acreditării, respectiv a evaluării periodice, conform art. 158 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.(5) În cazul IOSUD format din consorții/parteneriate, membrii acesteia vor desemna unul dintre membri, obligatoriu o instituție de învățământ superior acreditată, drept coordonator instituțional al procesului de evaluare externă a IOSUD de către Agenție.(6) Studiile universitare de doctorat dispun, în cadrul instituțional al IOSUD, de sisteme proprii și specifice de conducere și administrare a programelor de studii și a cercetării, inclusiv la nivelul școlilor doctorale. La nivelul IOSUD funcționează Consiliul pentru studiile universitare de doctorat, denumit în continuare CSUD, iar la nivelul fiecărei școli doctorale funcționează Consiliul școlii doctorale, denumit în continuare CSD. Aceste structuri funcționează conform prevederilor Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, și ale Codului studiilor universitare de doctorat.(7) Școlile doctorale din cadrul IOSUD se organizează pe discipline sau tematici disciplinare și interdisciplinare, conform art. 158 alin. (7) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.(8) Academia Română poate înființa Școala de studii doctorale a Academiei Române, cu respectarea prevederilor legale în vigoare în privința autorizării, acreditării și funcționării ca instituție de învățământ superior. Școala de studii doctorale a Academiei Române poate fi IOSUD și poate organiza programe universitare de doctorat cu îndeplinirea sistemului de criterii, standarde și indicatori de performanță prevăzut în anexele nr. 2 și 3 la ordin.  +  Capitolul II Procesul de evaluare periodică a studiilor doctorale  +  Articolul 4Evaluarea periodică(1) Fiecare școală doctorală este evaluată la fiecare 5 ani, de către Agenție, în cadrul procesului de evaluare periodică a IOSUD, în vederea menținerii acreditării. Evaluarea periodică a IOSUD se va realiza, de regulă, în cadrul evaluării instituționale a instituției de învățământ superior coordonatoare a respectivei IOSUD.(2) Evaluarea periodică a programelor de studii universitare de doctorat se realizează pe domenii de studii universitare de doctorat, la fiecare 5 ani, de către Agenție, pe bază de contract.  +  Articolul 5Etapele evaluării periodice a domeniilor de studii universitare de doctorat(1) În vederea evaluării periodice a domeniilor de studii universitare de doctorat, IOSUD elaborează un raport de evaluare internă și solicită Agenției evaluarea fiecărui domeniu de studii universitare de doctorat, pe baza sistemului de criterii, standarde și indicatori de performanță, prevăzut anexa nr. 2 la ordin, elaborat în baza art. 10 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările și completările ulterioare.(2) Agenția numește o comisie de experți, care analizează raportul de evaluare internă prevăzut la alin. (1) și verifică, prin vizite la IOSUD solicitantă, îndeplinirea sistemului de criterii, standarde și indicatori de performanță, în conformitate cu dispozițiile art. 13 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările și completările ulterioare, și elaborează propriul raport de evaluare.(3) Agenția supune validării, în forurile sale decizionale interne, raportul experților, după verificarea respectării prevederilor prezentei metodologii și a sistemului de criterii, standarde și indicatori de performanță utilizați în procesul de evaluare externă, prevăzuți în anexa nr. 2 la ordin, elaborat în baza art. 10 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările și completările ulterioare. (4) În cazul constatării respectării/nerespectării sistemului de criterii, standarde și indicatori de performanță menționat la alin. (3), Agenția propune Ministerului Educației și Cercetării menținerea/retragerea acreditării pentru domeniul de studii universitare de doctorat evaluat.  +  Articolul 6Etapele evaluării periodice a școlilor doctorale(1) În vederea evaluării periodice a școlilor doctorale, IOSUD, în structura căreia sunt organizate școlile doctorale, elaborează un raport de evaluare internă, pe baza sistemului de criterii, standarde și indicatori de performanță, prevăzut în anexa nr. 3 la ordin, elaborat în baza art. 10 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările și completările ulterioare, și solicită evaluarea externă de către Agenție.(2) Agenția numește o comisie de experți, analizează raportul de evaluare internă prevăzut la alin. (1) și verifică, prin vizite la IOSUD solicitantă, îndeplinirea sistemului de criterii, standarde și indicatori de performanță, pe baza art. 13 lit. a)-c) și e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările și completările ulterioare, și elaborează propriul raport de evaluare.(3) Agenția supune validării, în forurile sale decizionale interne, raportul experților prin verificarea respectării prezentei metodologii și a sistemului de criterii, standarde și indicatori de performanță utilizat în procesul de evaluare externă, prevăzut în anexa nr. 3 la ordin, elaborat în baza art. 10 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările și completările ulterioare. (4) În cazul constatării respectării/nerespectării sistemului de criterii, standarde și indicatori de performanță menționat la alin. (3), Agenția propune Ministerului Educației și Cercetării menținerea/retragerea acreditării școlii doctorale evaluate.  +  Capitolul III Evaluarea în vederea acreditării  +  Articolul 7Evaluarea în vederea înființării într-o IOSUD existentă a unui nou domeniu de doctorat, domeniu deja înscris în Nomenclatorul domeniilor și al specializărilor/ programelor de studii universitare(1) Pentru înființarea la nivelul IOSUD a unui nou domeniu de studii universitare de doctorat, domeniu care este deja înscris în Nomenclatorul domeniilor și al specializărilor/programelor de studii universitare, evaluarea se declanșează la solicitarea adresată Agenției de IOSUD interesată, pe bază de raport de evaluare internă.(2) Evaluarea prevăzută la alin. (1) poate fi solicitată:a) direct pentru acreditare, atunci când IOSUD solicitantă îndeplinește condițiile stipulate de art. 29 alin. (4^2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările și completările ulterioare;b) pentru autorizarea de funcționare provizorie, doar în condițiile prevăzute la art. 8, atunci când IOSUD solicitantă nu îndeplinește condițiile prevăzute de art. 29 alin. (4^2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările și completările ulterioare.(3) Prevederile art. 5 alin. (2) și (3) se aplică în mod corespunzător.(4) Domeniul de studii universitare de doctorat ce se dorește a fi înființat poate fi integrat:a) într-o școală doctorală autorizată să funcționeze provizoriu sau acreditată din cadrul IOSUD - caz în care IOSUD va depune la Agenție un raport de evaluare internă în vederea reorganizării structurii existente, conform art. 10;b) într-o școală doctorală nouă - caz în care IOSUD va depune, în paralel cu raportul de evaluare internă pentru autorizarea de funcționare provizorie sau acreditarea, după caz, a domeniului de studii universitare de doctorat, conform prezentului articol, și un raport de evaluare internă în vederea autorizării de funcționare provizorie a noii structuri, conform art. 12.(5) Dacă în urma procesului de evaluare Agenția constată, prin raportul de evaluare externă, îndeplinirea sistemului de criterii, standarde și indicatori de performanță prevăzut în anexa nr. 2 la ordin, propune Ministerului Educației și Cercetării, după caz, acordarea acreditării sau autorizării de funcționare provizorie pentru domeniul de studii universitare de doctorat evaluat.  +  Articolul 8Evaluarea în vederea înființării într-o IOSUD existentă a unui nou domeniu de doctorat care nu este înscris în Nomenclatorul domeniilor și al specializărilor/ programelor de studii universitare(1) Pentru a se solicita înființarea unui domeniu de studii universitare de doctorat care nu este înscris, în prezent, în Nomenclatorul domeniilor și al specializărilor/programelor de studii universitare, IOSUD interesată are obligația de a solicita, în prealabil, înscrierea și înregistrarea calificării aferente în Registrul național al calificărilor din învățământul superior (RNCIS), gestionat de Autoritatea Națională pentru Calificări (ANC).(2) După înscrierea în nomenclator, prevederile art. 7 se aplică în mod corespunzător.  +  Articolul 9 Evaluarea în vederea acreditării domeniilor de studii universitare de doctorat autorizate să funcționeze provizoriu(1) IOSUD au obligația de a se supune procesului de evaluare în vederea acreditării domeniilor de studii universitare de doctorat autorizate să funcționeze provizoriu conform prezentului articol în termen de cel mult un an de la acordarea primului titlu de doctor pentru un absolvent al domeniului respectiv.(2) IOSUD în care sunt organizate domenii de studii universitare de doctorat autorizate să funcționeze provizoriu elaborează, în vederea acreditării acestora, un raport de evaluare internă, pe baza sistemului de criterii, standarde și indicatori de performanță, prevăzut în anexa nr. 2 la ordin, elaborat în baza art. 10 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările și completările ulterioare, și solicită evaluarea externă de către Agenție.(3) Prevederile art. 5 alin. (2) și (3) se aplică în mod corespunzător.(4) Dacă Agenția care a realizat evaluarea constată:a) îndeplinirea sistemului de criterii, standarde și indicatori de performanță, prevăzut în anexa nr. 2 la ordin, aferent acreditării, propune Ministerului Educației și Cercetării acreditarea domeniului de studii universitare de doctorat evaluate;b) neîndeplinirea sistemului de criterii, standarde și indicatori de performanță, prevăzut în anexa nr. 2 la ordin, aferent acreditării, consemnată într-un raport propriu de evaluare, Agenția care a realizat evaluarea informează Ministerul Educației și Cercetării, care, în termen de 5 zile lucrătoare, avertizează IOSUD.(5) În termen de cel mult un an de la avertizarea prevăzută la alin. (4) lit. b), IOSUD are obligația de a solicita o nouă evaluare din partea agenției de asigurare a calității care a realizat evaluarea anterioară, ce va respecta toți pașii menționați la alin. (2) și (3); în caz contrar, raportul de evaluare elaborat în condițiile alin. (4) lit. b) devine definitiv, iar domeniul de studii universitare de doctorat în cauză intră în proces de lichidare, fără dreptul de a se mai organiza pentru acesta admitere de noi studenți doctoranzi.(6) În cazul în care Agenția constată în raportul de evaluare elaborat în condițiile alin. (5) neîndeplinirea sistemului de criterii, standarde și indicatori de performanță, prevăzut în anexa nr. 2 la ordin, domeniul de studii universitare de doctorat în cauză intră în proces de lichidare, fără dreptul de a se mai organiza pentru acesta admitere de noi studenți doctoranzi.(7) Costurile evaluării suplimentare sunt suportate de către IOSUD.  +  Articolul 10 Evaluarea în vederea autorizării de funcționare provizorie a școlilor doctorale(1) Pentru autorizarea de funcționare provizorie a unei școli doctorale, IOSUD/universitățile în care urmează să fie organizată școala doctorală elaborează, în vederea acreditării acestora, un raport de evaluare internă, pe baza sistemului de criterii, standarde și indicatori de performanță, prevăzut în anexa nr. 3 la ordin, elaborat în baza art. 10 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările și completările ulterioare, și solicită evaluarea externă de către Agenție.(2) Prevederile art. 6 alin. (2) și (3) se aplică în mod corespunzător.(3) Dacă Agenția care a realizat evaluarea constată:a) îndeplinirea sistemului de criterii, standarde și indicatori de performanță, prevăzut în anexa nr. 3 la ordin, aferent autorizării de funcționare provizorie, propune Ministerului Educației și Cercetării autorizarea de funcționare provizorie a școlii doctorale evaluate;b) neîndeplinirea sistemului de criterii, standarde și indicatori de performanță, prevăzut în anexa nr. 3 la ordin, aferent autorizării de funcționare provizorie, propune Ministerului Educației și Cercetării neautorizarea de funcționare provizorie a școlii doctorale evaluate.  +  Articolul 11 Evaluarea în vederea acreditării școlilor doctorale autorizate să funcționeze provizoriu(1) Școlile doctorale autorizate să funcționeze provizoriu au obligația de a se supune procesului de evaluare în vederea acreditării în termen de cel mult un an de la acordarea primului titlu de doctor.(2) IOSUD în care sunt organizate școli doctorale autorizate să funcționeze provizoriu elaborează, în vederea acreditării acestora, un raport de evaluare internă, pe baza sistemului de criterii, standarde și indicatori de performanță, prevăzut în anexa nr. 3 la ordin, elaborat în baza art. 10 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările și completările ulterioare, și solicită evaluarea externă de către Agenție.(3) Prevederile art. 6 alin. (2) și (3) se aplică în mod corespunzător.(4) Dacă Agenția care a realizat evaluarea constată:a) îndeplinirea sistemului de criterii, standarde și indicatori de performanță, prevăzut în anexa nr. 3 la ordin, aferent acreditării, propune Ministerului Educației și Cercetării acreditarea școlii doctorale evaluate;b) neîndeplinirea sistemului de criterii, standarde și indicatori de performanță, prevăzut în anexa nr. 3 la ordin, aferent acreditării, propune Ministerului Educației și Cercetării neacreditarea școlii doctorale evaluate și avertizarea IOSUD.(5) În cazul prevăzut la alin. (4) lit. b), IOSUD are obligația de a depune un nou dosar de acreditare în termen de un an de la comunicarea neacreditării, sub sancțiunea intrării în lichidare.(6) Dacă Agenția care a realizat evaluarea prevăzută la alin. (2) constată neîndeplinirea sistemului de criterii, standarde și indicatori de performanță, prevăzut în anexa nr. 3 la ordin, aferent acreditării, propune Ministerului Educației și Cercetării neacreditarea școlii doctorale evaluate. În acest caz, IOSUD școlarizează în lichidare, fără dreptul de a organiza admitere pentru selectarea de noi studenți doctoranzi, conform prevederilor art. 170 alin. (1) lit. c) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.(7) IOSUD care nu și-a acreditat școala doctorală în condițiile prezentului articol pierde calitatea de școală doctorală autorizată provizoriu și, după caz, de IOSUD. În această situație, instituția poate să depună un nou dosar pentru autorizarea de funcționare provizorie după cel puțin 3 ani de la pierderea acestei calități, în urma reluării procesului de evaluare, conform prezentului articol.  +  Articolul 12 Evaluarea domeniului de studii universitare de doctorat și școlii doctorale, în vederea recunoașterii calității de IOSUD(1) În vederea recunoașterii de către Ministerul Educației și Cercetării a calității de IOSUD, orice universitate poate solicita Agenției evaluarea în vederea acreditării unui domeniu de studii universitare de doctorat, înscris în Nomenclatorul domeniilor și al specializărilor/programelor de studii universitare, conform art. 7, și pentru autorizarea de funcționare provizorie a școlii doctorale, conform art. 10, în care se vor organiza programele de studii universitare de doctorat aferente respectivului domeniu de studii.(2) În vederea evaluării prevăzute la alin. (1), universitatea solicitantă are obligația de a realiza un dosar de evaluare internă și trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiții:a) să dețină contracte individuale de muncă cu cel puțin 3 conducători de doctorat care au dreptul de a conduce doctorate în respectivul domeniu;b) să îndeplinească condițiile prevăzute de art. 29 alin. (4^2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările și completările ulterioare;c) să demonstreze capacitatea instituțională, eficacitatea educațională și existența procedurilor și structurilor de management al calității pentru domeniul de studii universitare de doctorat și pentru școala doctorală, conform sistemului de criterii, standarde și indicatori de performanță, prevăzut în anexele nr. 2 și 3 la ordin.(3) Prevederile art. 5 alin. (2) și (3) și ale art. 6 alin. (2) și (3) se aplică în mod corespunzător.(4) În cazul constatării respectării sistemului de criterii, standarde și indicatori de performanță, prevăzut în anexele nr. 2 și 3 la ordin, Agenția care a realizat evaluarea propune Ministerului Educației și Cercetării acreditarea pentru domeniul de studii universitare de doctorat evaluat și autorizarea de funcționare provizorie pentru școala doctorală.(5) Pe baza autorizării de funcționare provizorie sau acreditării, după caz, a domeniului de studii universitare de doctorat și autorizării de funcționare provizorie a școlii doctorale, universitatea dobândește calitatea de IOSUD.(6) Ministerul Educației și Cercetării recunoaște, prin hotărâre a Guvernului, calitatea de IOSUD pentru universitatea prevăzută la alin. (4).  +  Articolul 13Evaluarea reorganizării școlilor doctorale autorizate să funcționeze provizoriu sau acreditateÎn situația în care școlile doctorale se reorganizează (prin includerea/dispariția unor domenii de studii doctorale, prin comasarea/divizarea unor școli doctorale etc.), universitatea în care funcționează IOSUD informează Agenția, care în funcție de situația specifică va realiza evaluarea în conformitate cu prevederile prezentei metodologii.  +  Capitolul IV Consecințele nerespectării sistemului de criterii, standarde și indicatori de performanță  +  Articolul 14 Consecințele nerespectării sistemului de criterii, standarde și indicatori de performanță pentru domeniile de studii universitare de doctorat acreditate(1) În cazul constatării nerespectării sistemului de criterii, standarde și indicatori de performanță, prevăzut în anexa nr. 2 la ordin, în cadrul procesului de evaluare periodică a domeniilor de studii universitare de doctorat, consemnată într-un raport propriu de evaluare, Agenția care a realizat evaluarea informează Ministerul Educației și Cercetării, care, în termen de 5 zile lucrătoare, avertizează IOSUD prin notificare.(2) Ministerul Educației și Cercetării publică pe site-ul propriu avertismentul emis în condițiile alin. (1).(3) În termen de cel mult un an de la avertizarea prevăzută la alin. (1), IOSUD are obligația de a solicita o nouă evaluare din partea agenției de asigurare a calității care a realizat evaluarea anterioară, ce va respecta toți pașii menționați la art. 5; în caz contrar, raportul de evaluare elaborat în condițiile alin. (1) devine definitiv, iar domeniul de studii universitare de doctorat în cauză intră în proces de lichidare, fără dreptul de a se mai organiza pentru acesta admitere de noi studenți doctoranzi.(4) În cazul în care Agenția constată în raportul de evaluare elaborat în condițiile alin. (2) neîndeplinirea sistemului de criterii, standarde și indicatori de performanță, prevăzut în anexa nr. 2 la ordin, domeniul de studii universitare de doctorat în cauză intră în proces de lichidare, fără dreptul de a se mai organiza pentru acesta admitere de noi studenți doctoranzi, cu aplicarea art. 170 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. (5) Costurile evaluării suplimentare sunt suportate de către IOSUD.  +  Articolul 15Consecințele nerespectării sistemului de criterii, standarde și indicatori de performanță pentru școlile doctorale acreditate(1) În cazul constatării nerespectării sistemului de criterii, standarde și indicatori de performanță, prevăzut în anexa nr. 3 la ordin, în cadrul procesului de evaluare periodică a școlilor doctorale, consemnată într-un raport propriu de evaluare, Agenția care a realizat evaluarea propune Ministerului Educației și Cercetării retragerea acreditării.(2) În cazul retragerii acreditării unei școli doctorale, IOSUD școlarizează în lichidare, fără dreptul de a organiza admitere pentru selectarea de noi studenți doctoranzi în cadrul respectivei școli doctorale, conform prevederilor art. 158 și ale art. 170 alin. (1) lit. c) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.(3) O școală doctorală care și-a pierdut acreditarea în condițiile prevăzute de art. 6 poate să solicite acreditarea, după cel puțin 5 ani de la pierderea acestei calități, numai în urma reluării procesului de acreditare, conform prevederilor art. 158 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.(4) Pentru a putea funcționa, domeniile de studii universitare de doctorat acreditate organizate într-o școală doctorală pentru care a fost retrasă acreditarea trebuie să fie încadrate într-o altă școală doctorală acreditată sau autorizată să funcționeze provizoriu, fie prin procesul de reorganizare descris la art. 12, fie prin procesul de înființare a unei noi școli doctorale, descris la art. 10. IOSUD nu poate organiza proces de admitere la respectivele domenii de studii universitare de doctorat până când nu finalizează procesul de încadrare a acestora într-o școală doctorală acreditată sau autorizată să funcționeze provizoriu.  +  Capitolul V Dispoziții tranzitorii și finale  +  Articolul 16Aplicarea metodologiei(1) Pentru punerea în aplicare a prezentei metodologii, în termen de cel mult 45 de zile de la intrarea în vigoare a acesteia, ARACIS va elabora ghidul de evaluare a studiilor universitare de doctorat.(2) În ghidul de evaluare a studiilor universitare de doctorat se va preciza care sunt indicatorii care se aplică pentru procesul de autorizare de funcționare provizorie a școlilor doctorale, respectiv a domeniilor de studii universitare de doctorat.  +  Articolul 17Aspecte specifice procesului de evaluare externă în condițiile prezentei metodologii(1) Pentru primul proces de evaluare externă a studiilor universitare de doctorat, organizat în condițiile prezentei metodologii, fiecare IOSUD va demara procesul de evaluare externă a tuturor domeniilor de studii universitare de doctorat și a tuturor școlilor doctorale acreditate la acel moment, prin depunerea rapoartelor de evaluare internă la ARACIS sau la o altă agenție de asigurare a calității înscrisă în EQAR (The European Quality Assurance Register for Higher Education), în termen de cel mult 45 de zile de la publicarea ghidului de evaluare a studiilor universitare de doctorat de către ARACIS. (2) În condițiile alin. (1), procesul de evaluare externă a domeniilor de studii universitare de doctorat și a școlilor doctorale se va desfășura în paralel și concomitent.(3) Pentru cazurile în care au loc evaluări instituționale până la data de 30 septembrie 2021, procesul de evaluare menționat la alin. (2) pentru toate domeniile de studii universitare de doctorat și toate școlile doctorale va avea loc odată cu evaluarea instituțională a instituției de învățământ superior coordonatoare a respectivei IOSUD. (4) Pentru IOSUD a căror evaluare nu se poate sincroniza până la data de 30 septembrie 2021 cu evaluarea instituțională a instituției de învățământ superior coordonatoare a respectivei IOSUD, evaluarea tuturor școlilor doctorale și a tuturor domeniilor de studii universitare de doctorat acreditate în prezent va fi programată separat, într-un singur proces de evaluare. (5) Domeniile de studii universitare de doctorat acreditate la data intrării în vigoare a prezentei metodologii în IOSUD-uri în care în niciuna dintre instituțiile de învățământ superior componente nu funcționează domenii de studii universitare de masterat similare acreditate își pot menține acreditarea în urma procesului de evaluare externă derulat de către ARACIS sau o altă agenție de asigurare a calității înscrisă în EQAR (The European Quality Assurance Register for Higher Education), cu condițiile îndeplinirii sistemului de criterii, standarde și indicatori de performanță, prevăzut în anexa nr. 2 la ordin, elaborați în baza art. 10 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările și completările ulterioare, și fără acreditarea unui domeniu de studii universitare de masterat similar în una dintre instituțiile de învățământ superior componente ale IOSUD în care funcționează domeniul de studii universitare de doctorat respectiv.(6) Rapoartele de autoevaluare a studiilor doctorale depuse la termenul de 15.02.2019, conform Ordinului ministrului interimar al educației naționale nr. 5.403/2018* privind stabilirea Metodologiei de evaluare a studiilor universitare de doctorat și a sistemelor de criterii, standarde și indicatori de performanță utilizați în evaluare, rămân valabile și vor fi luate în considerare pentru procesul de evaluare. Aceste rapoarte vor fi actualizate cu minimum 30 de zile înainte de data vizitei de evaluare, conform prezentei metodologii. * Ordinul ministrului interimar al educației naționale nr. 5.403/2018 a fost abrogat prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 3.200/2019.(7) Rapoartele de evaluare internă a școlilor doctorale, respectiv a domeniilor de studii universitare de doctorat, prevăzute de prezenta metodologie ca fiind obligatoriu de elaborat în procesul de evaluare externă a studiilor doctorale, se vor redacta de către fiecare IOSUD atât în limba română, cât și în limba engleză, iar anexele acestor rapoarte vor fi redactate în limba română sau în limba engleză.----