HOTĂRÂRE nr. 90 din 28 ianuarie 2020privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 127 din 19 februarie 2020  Având în vedere prevederile art. 5 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 68/2019 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 4/2020 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative,în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 62 alin. (3) și alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1(1) Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor este organul de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, care se organizează și funcționează în subordinea Guvernului, având sediul principal în municipiul București, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, și sediile secundare în municipiul București, Bd. Libertății nr. 14, sectorul 5, și Str. Italiană nr. 22, sectorul 2.(2) Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor stabilește, la nivel național, politica în domeniul transporturilor și infrastructurii de transport, comunicațiilor electronice, serviciilor poștale și elaborează strategia și reglementările specifice de dezvoltare și de armonizare ale activităților în cadrul politicii generale a Guvernului, pe domeniile coordonate și îndeplinește rolul de autoritate de stat, în domeniul său de activitate.(3) Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor este autoritatea publică centrală responsabilă cu implementarea politicilor de transport și infrastructură de transport, a celor referitoare la infrastructura de comunicații electronice și servicii poștale, adoptate la nivelul Uniunii Europene și al organismelor internaționale.  +  Articolul 2(1) Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor exercită în domeniile sale de activitate următoarele funcții:a) de planificare strategică;b) de reglementare și avizare;c) de reprezentare;d) de autoritate de stat în domeniile sale de activitate;e) de administrare și gestiune;f) de implementare și gestionare a programelor și proiectelor finanțate din fonduri europene, naționale, precum și din alte surse legal constituite;g) de monitorizare și control;h) de coordonare;i) de informare și conștientizare a publicului în domeniile sale de activitate.(2) În îndeplinirea funcțiilor sale Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor are următoarele atribuții generale principale:1. elaborează, finanțează, implementează, monitorizează, evaluează, promovează și administrează programe și proiecte în scopul atingerii obiectivelor definite în documentele strategice;2. elaborează și implementează strategii, politici de dezvoltare în domeniul său de activitate, în concordanță cu documentele strategice naționale, europene și internaționale;3. cooperează cu celelalte structuri ale administrației publice, cu sectorul privat și cu societatea civilă, la elaborarea politicilor și strategiilor;4. inițiază, conduce, asigură finanțarea, monitorizarea și/sau implementarea de programe și proiecte în domeniul său de activitate;5. planifică, alocă, monitorizează și evaluează utilizarea resurselor pentru implementarea politicilor în domeniu;6. asigură participarea și reprezintă, în condițiile legii, interesele României în procesele de negociere și adoptare a inițiativelor instituțiilor Uniunii Europene și dezvoltă relații de colaborare cu entități din statele membre ale Uniunii Europene, în domeniul său de competență;7. elaborează și fundamentează propunerile privind pozițiile României în cadrul negocierilor care se desfășoară la nivelul Consiliului Uniunii Europene, pe problematica aferentă domeniului său de competență;8. promovează standardele și recomandările emise de Uniunea Europeană și organisme internaționale în domeniul său de competență;9. propune spre adoptare în vederea aplicării la nivel național a standardelor internaționale;10. contribuie la elaborarea și implementarea politicilor, programelor și strategiilor Uniunii Europene, cooperând în acest sens cu toate entitățile relevante;11. asigură și monitorizează participarea României la programe și proiecte europene și internaționale în domeniul său de activitate;12. notifică Comisiei Europene măsurile de transpunere a directivelor Uniunii Europene, precum și măsurile pentru aplicarea regulamentelor și deciziilor Uniunii Europene, potrivit domeniului său de responsabilitate;13. încurajează dezvoltarea parteneriatului internațional în domeniul său de activitate;14. reprezintă, în condițiile legii, interesele României în cadrul organismelor internaționale, pe baza convențiilor, acordurilor și înțelegerilor și a altor tratate la care România este parte, și dezvoltă relații de colaborare cu autorități și organizații similare din alte state și cu organisme internaționale de interes din domeniul său de activitate;15. asigură reprezentarea și colaborează cu instituții și organizații internaționale din domeniul său de activitate în vederea dezvoltării și stimulării relațiilor cu acestea;16. asigură participarea României la târguri, expoziții și alte asemenea manifestări internaționale din domeniul său de activitate;17. urmărește și controlează aplicarea prevederilor cuprinse în actele normative în vigoare, în acordurile internaționale din domeniul său de activitate, luând măsuri pentru prevenirea, combaterea și sancționarea nerespectării acestor prevederi, potrivit competenței sale;18. susține promovarea intereselor operatorilor economici autohtoni de profil pe piețele internaționale, în condițiile legii;19. promovează, propune și supune spre aprobare Guvernului măsuri necesare în vederea creării și dezvoltării cadrului instituțional în domeniul său de competență;20. elaborează politica economică în domeniul său de activitate;21. asigură administrarea, dezvoltarea și gestionarea infrastructurilor și ale echipamentelor de interes național, aparținând domeniului public, din domeniul său de activitate;22. propune Guvernului concesionarea bunurilor proprietate publică pe care le are în administrare, în condițiile legii;23. administrează, gestionează și atribuie spre utilizare patrimoniul său și a altor bunuri proprietate publică din domeniul său de activitate, în mod eficient și cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare;24. asigură tuturor utilizatorilor acces egal și nediscriminatoriu la infrastructurile deschise accesului public, din domeniul său de activitate;25. emite certificate de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor societăților cu capital integral sau majoritar de stat de sub autoritatea sa și celor la care ministerul îndeplinește atribuțiile statului în calitate de acționar, potrivit legii;26. prognozează, planifică și programează în proiectul de buget propriu resursele financiare necesare în vederea realizării politicilor în domeniul său de competență;27. fundamentează, elaborează și solicită Ministerului Finanțelor Publice necesarul de fonduri de la bugetul de stat pentru domeniul său de activitate;28. gestionează resursele financiare alocate prin bugetul de stat și din credite externe, în domeniul său de activitate;29. coordonează și gestionează activitatea de statistică din domeniul său de activitate participând la sistemul informațional statistic și internațional;30. monitorizează execuția bugetară pentru unitățile aflate în subordinea sa, dacă legea nu prevede altfel;31. exercită atribuțiile ce îi revin potrivit legii, ca organ al administrației publice centrale, sub a cărui autoritate directă funcționează unități aflate în subordine, în coordonare sub autoritatea sau la care ministerul îndeplinește atribuțiile pe care statul român le are în calitate de acționar;32. exercită drepturile și obligațiile statului ca acționar la companiile naționale, societățile naționale și societățile aflate sub autoritatea sa, precum și la care ministerul exercită atribuțiile pe care statul le are în calitate de acționar;33. elaborează și supune Guvernului, spre aprobare, măsurile privind gestionarea proceselor de privatizare și postprivatizare pentru unitățile de sub autoritatea sa și/sau la care este acționar;34. încurajează dezvoltarea regională și locală, precum și pe cea a sectorului privat și promovează parteneriatul public-privat, în domeniul său de activitate;35. elaborează și supune spre aprobare proiecte de acte normative în domeniul său de activitate;36. avizează proiectele de acte normative care conțin prevederi cu incidență asupra domeniului său de activitate;37. supune spre aprobare Guvernului cadrul legislativ pentru stimularea dezvoltării sectorului privat, din domeniul său de competență;38. organizează seminare și mese rotunde, acțiuni promoționale de imagine, informare și de conștientizare a publicului, având posibilitatea să contracteze în aceste scopuri serviciile aferente;39. elaborează și promovează cadrul legal în vederea stimulării investițiilor în domeniul său de activitate;40. emite, avizează și aprobă, după caz, ghiduri, singur sau împreună cu alte entități relevante, în domeniul său de activitate;41. emite avize de specialitate pentru obiectivele de investiții finanțate integral sau parțial de la bugetul de stat, din fonduri ale Uniunii Europene și din credite garantate de stat, precum și pentru lucrările de interes național care sunt finanțate din alte surse legal constituite, din domeniul său de activitate;42. coordonează activitatea de avizare/aprobare a studiilor de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele de investiții din domeniul său de activitate, potrivit prevederilor legale;43. coordonează și gestionează asistența financiară din fonduri externe nerambursabile și programele de asistență tehnică acordate de Uniunea Europeană și de alte organisme internaționale, în domeniul său de competență, cu respectarea prevederilor art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 398/2015 pentru stabilirea cadrului instituțional de coordonare și gestionare a fondurilor europene structurale și de investiții și pentru asigurarea continuității cadrului instituțional de coordonare și gestionare a instrumentelor structurale 2007-2013, cu modificările și completările ulterioare;44. în calitate de organism intermediar pentru transport în cadrul POIM 2014-2020 gestionează implementarea fondurilor europene structurale și de investiții aferente perioadei de programare 2014-2020, în domeniul său de activitate, în conformitate cu reglementările naționale și europene;45. asigură punctul de contact sectorial pentru Mecanismul Interconectarea Europei 2014-2020 în conformitate cu reglementările naționale și europene;46. cooperează cu instituțiile financiare internaționale în vederea stimulării investițiilor și a altor activități din domeniul său de activitate;47. elaborează politicile publice aferente derulării programelor de asistență financiară de la Uniunea Europeană în domeniul său de activitate;48. asigură îndeplinirea atribuțiilor în domeniul protecției infrastructurilor critice, potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 98/2010 privind identificarea, desemnarea și protecția infrastructurilor critice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 18/2011, cu modificările și completările ulterioare;49. îndeplinește atribuții rezultate din calitatea de membru al Sistemului național de prevenire și combatere a terorismului, potrivit Legii nr. 535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului, cu modificările și completările ulterioare;50. asigură îndeplinirea sarcinilor privind pregătirea economiei naționale și a teritoriului pentru apărare în conformitate cu hotărârile Consiliului Suprem de Apărare a Țării și a Strategiei naționale de apărare;51. contribuie la implementarea deciziilor și politicilor privind transporturile strategice și infrastructurii cu dublă utilizare, civilă - militară, în cadrul conceptelor de apărare colectivă și mobilitate militară pentru dezvoltarea capacității de acțiune integrată la nivelul Sistemului național de apărare în conformitate cu cerințele NATO;52. asigură managementul situațiilor de urgență în domeniul său de competență, în conformitate cu prevederile legale;53. asigură dialogul permanent cu mass-media și societatea civilă în general și colaborează cu sindicatele, patronatele și alte asociații legal constituite în scopul informării reciproce și perfecționării cadrului legislativ existent;54. asigură relațiile dintre Guvern și Parlament, în problemele specifice, pentru domeniul său de activitate;55. contribuie, în domeniul său de activitate, la creșterea capacității Guvernului de a pune în aplicare politici publice pentru o guvernare deschisă, participativă, responsabilă și performantă, inclusiv privitor la relația cu organizațiile societății civile și cu cetățenii;56. încheie tratate internaționale la nivel departamental, pe domeniile coordonate, sau inițiază demersurile necesare încheierii tratatelor la nivel de stat sau de guvern în domeniile de responsabilitate, în condițiile prevăzute de Legea nr. 590/2003 privind tratatele sau, după caz, Legea nr. 276/2011 privind procedura prin care România devine parte la tratatele încheiate între Uniunea Europeană și statele membre, pe de o parte, și state terțe sau organizații internaționale, pe de altă parte;57. încheie documente de cooperare internațională care nu sunt guvernate de dreptul internațional cu autorități având competențe echivalente din state membre UE sau state terțe, respectiv organizații internaționale, în domeniile de responsabilitate;58. asigură participarea, elaborează și fundamentează pozițiile României în procesul de negociere și adoptare a inițiativelor la nivel european, în domeniul său de activitate, potrivit cadrului normativ privind organizarea și funcționarea Sistemului național de gestionare a afacerilor europene în vederea participării României la procesul decizional al instituțiilor Uniunii Europene, cu modificările și completările ulterioare;59. asigură îndeplinirea, în domeniul de competență, a obligațiilor decurgând din calitatea României de stat membru al Uniunii Europene, inclusiv în ceea ce privește transpunerea și/sau crearea cadrului juridic de aplicare directă a actelor juridice obligatorii ale Uniunii, implementarea și monitorizarea aplicării acestora.  +  Articolul 3Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, în calitatea sa de organ de specialitate al administrației publice centrale, îndeplinește, în conformitate cu reglementările în vigoare, următoarele atribuții principale:A. În domeniul transporturilor:1. elaborează și supune spre aprobare cadrul legislativ privind domeniul transporturilor, administrarea, tarifarea și utilizarea infrastructurii de transport și punerea acestei infrastructuri la dispoziția utilizatorilor, potrivit legii, în limita domeniului său de activitate;2. elaborează și propune spre aprobare Strategia națională de siguranță rutieră și planul de acțiuni pentru punerea în aplicare a acesteia, potrivit art. 6 alin. (2) lit. a) și c) din Ordonanța Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările și completările ulterioare;3. asigură managementul siguranței infrastructurii rutiere, în conformitate cu prevederile Legii nr. 265/2008 privind gestionarea siguranței circulației pe infrastructura rutieră, republicată, cu modificările și completările ulterioare;4. elaborează și implementează strategii, politici și programe privind rețeaua națională de drumuri publice din România;5. elaborează politici pentru dezvoltarea transporturilor multimodale și a transportului combinat, care fac parte integrantă din sistemul național de transport, potrivit art. 4 și 5 din Ordonanța Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;6. stabilește și monitorizează strategiile, politicile, planurile de acțiuni și obiectivele în domeniul său de competență privind protecția mediului și eficiența energetică, adoptate în contextul strategiilor, politicilor, planurilor de acțiuni și obiectivelor Uniunii Europene și internaționale și raportează periodic stadiul de realizare al acestora;7. stabilește și monitorizează strategiile, politicile și planurile de acțiuni în domeniul său de competență privind inovarea, digitalizarea, mobilitatea conectată, automată și autonomă, inclusiv sisteme de transport inteligente adoptate în contextul strategiilor, politicilor și planurilor de acțiuni ale Uniunii Europene și internaționale;8. asigură adoptarea măsurilor de aplicare și/sau transpunere a legislației Uniunii Europene privind inovarea, digitalizarea, mobilitatea conectată, automată și autonomă, inclusiv sisteme de transport inteligente;9. elaborează strategiile naționale de dezvoltare a activităților de transport rutier, reglementări specifice în domeniul transporturilor rutiere și al activităților conexe acestora și programe de dezvoltare durabilă și de modernizare a sistemului național de transport rutier, de siguranță și securitate a transporturilor rutiere, monitorizează piața transporturilor rutiere în scopul constatării apariției situațiilor de criză și adoptă măsurile necesare acestor situații, în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările și completările ulterioare;10. reglementează organizarea, autorizarea și controlul activităților de transport alternativ cu autoturismul și conducător auto intermediate prin platforme digitale;11. asigură participarea corespunzătoare la procesul de elaborare a politicilor și actelor legislative europene, îndeplinirea obligațiilor ce revin României în calitate de stat membru al Uniunii Europene, realizarea strategiilor și programelor naționale adoptate în contextul politicilor Uniunii Europene și reprezentarea României la Consiliul Transporturi Telecomunicații Energie, comitetele și grupurile de lucru ale Consiliului Uniunii Europene, pentru domeniul său de activitate;12. aprobă sau supune aprobării, după caz, tarifele percepute, în condițiile legii, de instituțiile publice din subordine pentru eliberarea de autorizații și licențe, precum și tarifele pentru eliberarea atestatelor și certificatelor profesionale și pentru efectuarea activităților din domeniul managementului siguranței infrastructurii rutiere, precum și pentru alte prestații specifice, potrivit legii;13. promovează sistemul instituțional pentru dezvoltarea pieței libere a transporturilor, asigură condițiile unui mediu concurențial în cadrul fiecărui mod de transport, precum și între modurile de transport;14. avizează și urmărește realizarea programelor și proiectelor de infrastructură de transport și a altor obiective de investiții aferente acesteia, inclusiv din punctul de vedere al protecției mediului, în limita domeniului său de activitate;15. asigură beneficiarilor de transport dreptul de a alege liber modul de transport, transportatorul și mijlocul de transport;16. sprijină dezvoltarea și funcționarea transportului public;17. stimulează libera inițiativă și asigură autonomia transportatorilor;18. stabilește, prin autoritatea competentă, volumul de transport feroviar public de călători pe care operatorii de transport feroviar de călători îl pot realiza în cadrul pachetului minim social pentru care aceștia primesc compensații de la bugetul de stat, potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române și reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și Regulamentului (CE) nr. 1.370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1.191/69 și 1.107/70 ale Consiliului;19. clasifică infrastructurile de transport în conformitate cu standardele naționale și internaționale, în limita domeniului său de activitate;20. elaborează și supune spre aprobare Guvernului schema rețelei naționale de transport, care are ca obiective asigurarea deplasării persoanelor și a mărfurilor între toate localitățile țării, precum și conectarea infrastructurilor naționale de transport la principalele infrastructuri internaționale de transport, în limita domeniului său de activitate;21. încheie, în numele statului, contracte de activitate cu compania națională care administrează infrastructura feroviară, contracte de servicii publice cu operatorii de transport cu metroul și, prin autoritatea competentă, contracte de servicii publice cu societățile naționale și/sau cu societățile care efectuează transport feroviar public de călători, potrivit art. 37-39 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 12/1998, republicată, cu modificările și completările ulterioare;22. desemnează organisme tehnice specializate pentru: elaborarea și punerea în aplicare a normelor tehnice și a reglementărilor specifice, asigurarea pregătirii profesionale și perfecționării personalului din transporturi, efectuarea certificării și înmatriculării mijloacelor de transport și asigurarea inspecției și controlului acestora, efectuarea certificării operatorilor economici care desfășoară activități de transport, efectuarea certificării personalului cu atribuții în domeniul siguranței transporturilor, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;23. asigură managementul tipurilor de risc generatoare de situații de urgență, care i-au fost repartizate corespunzător domeniului său de activitate, și îndeplinirea funcțiilor de sprijin specifice, conform legislației aplicabile în vigoare;24. organizează, coordonează și controlează îndeplinirea sarcinilor stabilite prin Planul de mobilizare;25. desfășoară activități specifice asigurării implementării obiectivelor, priorităților și liniilor directoare ale acțiunilor preconizate în domeniul rețelelor de transport transeuropene;26. asigură implementarea acțiunilor specifice necesare interoperabilității rețelelor de transport comunitar, în special în domeniul armonizării standardelor tehnice;27. planifică, pregătește, atribuie, negociază, implementează și urmărește derularea contractelor de parteneriat public-privat și a celor de concesiune de servicii și lucrări publice din domeniul său de activitate, în condițiile legii;28. coordonează Aria prioritară 1.a „Căi navigabile interioare“ din cadrul Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării și participă în cadrul Grupurilor directoare ale altor arii prioritare relevante;B. În domeniul comunicațiilor:1. elaborează și implementează strategiile în domeniul comunicațiilor electronice, serviciilor poștale, inclusiv a planurilor de acțiuni aferente acestor strategii;2. coordonează activitățile guvernamentale din domeniul comunicațiilor electronice, serviciilor poștale, potrivit dispozițiilor legale în vigoare;3. definește cadrul normativ-metodologic, funcțional, operațional și financiar necesar implementării politicilor, inclusiv prin transpunerea normelor europene în domeniul comunicațiilor electronice, serviciilor poștale, în procesul de armonizare a legislației naționale cu cea a Uniunii Europene;4. coordonează celelalte autorități publice în vederea realizării coerenței politicilor și implementării strategiilor guvernamentale în domeniul comunicațiilor electronice și serviciilor poștale, în condițiile legii.  +  Articolul 4(1) În vederea îndeplinirii atribuțiilor sale, Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor colaborează cu celelalte ministere și organe de specialitate din subordinea Guvernului, cu autoritățile publice locale și cu alte organisme guvernamentale și neguvernamentale.(2) Pentru îndeplinirea atribuțiilor care îi revin, Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor poate solicita și obține, fără plata tarifelor, în urma încheierii unui protocol, informații privind date înregistrate în registrul comerțului computerizat, corespunzător domeniului său de activitate și în conformitate cu reglementările în vigoare.  +  Articolul 5(1) În calitatea sa de autoritate de stat în domeniul transporturilor și în domeniul comunicațiilor electronice și serviciilor poștale, Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor îndeplinește, în conformitate cu reglementările în vigoare, următoarele atribuții principale, pe care le exercită direct sau prin organisme tehnice specializate, instituții publice subordonate și în coordonare, unități care funcționează sub autoritatea sa ori societăți autorizate în acest sens:A. În domeniul transporturilor:1. aprobă, potrivit legii, instrucțiuni și regulamente obligatorii pentru activitățile de transport feroviar, rutier, naval și aerian;2. coordonează și participă la investigarea incidentelor și accidentelor produse în activitățile de transport și emite reglementări specifice privind raportarea și investigarea tehnică a acestora, în condițiile legii;3. elaborează, în condițiile legii, norme de efectuare a transporturilor speciale;4. exercită inspecția și controlul privind respectarea reglementărilor interne și internaționale în activitățile specifice transporturilor;5. acordă, pe bază de reciprocitate, în condițiile acordurilor rutiere bilaterale încheiate între România și state terțe Uniunii Europene, precum și în condițiile Regulamentului (CE) nr. 1.073/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piața internațională a serviciilor de transport cu autocarul și autobuzul și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006, dreptul de utilizare cu plată sau gratuit a infrastructurilor de transport pentru utilizatorii străini, potrivit legii;6. emite norme obligatorii de licențiere și autorizare a operatorilor economici care efectuează sau urmează să efectueze activități de transport ori activități specifice siguranței traficului și stabilește condițiile de acordare, de suspendare sau de anulare a licențelor, autorizațiilor, certificatelor ori brevetelor acordate în condițiile legii;7. stabilește organizarea regională a transporturilor rutiere, feroviare, navale și aeriene;8. aprobă utilizarea spațiului aerian, cu acordul organelor abilitate, în condițiile legii și în conformitate cu dispozițiile Codului aerian civil, aprobat prin Ordonanța Guvernului nr. 29/1997, republicată, cu modificările și completările ulterioare;9. exercită activitatea de registru, de inspecție de stat și de control în transporturi și infrastructură de transport de interes național;10. asigură controlul utilizării resurselor financiare alocate prin bugetul de stat din fonduri ale Uniunii Europene și a resurselor din credite interne și externe, al stadiului executării fizice a lucrărilor de infrastructură din domeniul său de activitate și al calității acestora;11. emite norme obligatorii de atestare, certificare, licențiere și brevetare a personalului care lucrează în transporturi ori care concură la siguranța traficului și stabilește condițiile de suspendare, de retragere sau de anulare a atestatelor, certificatelor, licențelor ori brevetelor acordate;12. emite norme obligatorii de siguranță a traficului în transporturile rutiere, feroviare, navale, aeriene, precum și în transportul multimodal și combinat și supraveghează respectarea acestora;13. autorizează funcționarea porturilor, aeroporturilor civile, gărilor și a autogărilor;14. emite norme obligatorii pentru efectuarea transporturilor de mărfuri periculoase;15. certifică starea tehnică a mijloacelor de transport, în conformitate cu reglementările naționale și convențiile și acordurile internaționale la care România este parte;16. asigură certificarea și omologarea de tip sau individuală a mijloacelor de transport;17. gestionează, potrivit legii, frecvențele de comunicații alocate, în domeniul său de competență;18. îndeplinește, prin structura sa de specialitate, activitățile de reglementare, coordonare și supraveghere a activității de examinare medicală și psihologică pentru personalul cu atribuții în siguranța transporturilor. Asigură, prin structura de specialitate, activitatea de medicină preventivă, avizare și autorizare sanitară și inspecție sanitară de stat în domeniul propriu de activitate al Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, conform prevederilor legale în vigoare, inclusiv pentru unitățile sanitare din rețeaua proprie;19. propune Guvernului închiderea unor linii de cale ferată nerentabile sau menținerea în exploatare a liniei respective și regimul exploatării acesteia, potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 12/1998, republicată, cu modificările și completările ulterioare;20. emite reglementări specifice privind certificarea agenților aeronautici civili și asigură eliberarea, prelungirea valabilității, validarea, echivalarea, modificarea, limitarea, suspendarea și revocarea documentelor de certificare a agenților aeronautici civili;21. emite reglementări specifice privind siguranța și securitatea activităților aeronautice civile și supraveghează respectarea acestora;22. emite reglementări specifice obligatorii pentru efectuarea transporturilor aeriene de mărfuri periculoase;23. asigură organizarea spațiului aerian național, potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 29/1997, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în colaborare cu organele specializate ale Ministerului Apărării Naționale;24. coordonează sistemul de securitate în domeniul aviației civile, aprobă sistemele de facilități aeronautice la nivelul aeroporturilor civile, exercită atribuțiile de autoritate competentă responsabilă de monitorizarea conformității în domeniul securității aviației civile, în condițiile Ordonanței Guvernului nr. 17/2011 privind controlul calității în domeniul securității aviației civile, aprobată cu modificări prin Legea nr. 149/2012;25. emite reglementări specifice privind certificarea tehnicii aeronautice și asigură certificarea acesteia;26. emite reglementări specifice privind certificarea personalului aeronautic civil și asigură eliberarea, prelungirea valabilității, validarea, echivalarea, modificarea, limitarea, suspendarea și revocarea documentelor de certificare pentru această categorie de personal;27. asigură organizarea și funcționarea serviciilor civile de navigație aeriană în spațiul aerian al României și autorizează efectuarea zborurilor în spațiul aerian național, în limita competențelor legale;28. avizează efectuarea de lucrări în zonele supuse servituților de aeronautică civilă;29. asigură certificarea aerodromurilor civile;30. emite reglementări specifice privind raportarea și investigarea evenimentelor de aviație civilă, precum și a actelor de intervenție ilicită asupra aeronavelor civile;31. aprobă tarifele percepute de către organismele tehnice specializate, instituțiile publice sau operatorii economici, ca urmare a prestării activităților pentru care le-au fost delegate competențe în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 29/1997, republicată, cu modificările și completările ulterioare;32. restricționează operarea aeronavelor civile pe aeroporturile din România sau în spațiul aerian național, după caz, în scopul protecției mediului;33. stabilește aeroporturile din România care, în urma derulării activităților specifice, au impact semnificativ asupra mediului, în vederea implementării de programe de protecție a mediului, cu avizul ministerului de resort;34. aprobă, la solicitarea administratorului aeroportului, măsuri speciale pentru operarea aeronavelor civile a căror funcționare are impact semnificativ asupra mediului;35. acordă permisiunea de intrare și de plecare a navelor românești și străine în/din porturile civile românești;36. efectuează supravegherea navigației și managementul traficului de nave în apele naționale navigabile și în porturile românești;37. efectuează controlul statului pavilionului la navele care arborează pavilionul român;38. efectuează controlul statului portului la navele care arborează pavilionul altor state și care se află în apele naționale navigabile și în porturile românești;39. stabilește, nominal și pe porțiuni, apele naționale navigabile ale României; pentru apele de frontieră va ține seama și de acordurile bilaterale privind regimul frontierei de stat;40. stabilește regulile de navigație în apele naționale navigabile și în porturile românești, în conformitate cu reglementările naționale și cu acordurile și convențiile internaționale la care România este parte; organizează și coordonează sistemele de management al traficului de nave în apele naționale navigabile;41. acordă dreptul de arborare a pavilionului român, suspendă sau retrage acest drept și emite actele de naționalitate navelor care au obținut dreptul de arborare a pavilionului român;42. emite reglementări cu privire la durata și conținutul cursurilor de pregătire, modul de obținere a brevetelor și certificatelor de capacitate, precum și a certificatelor de conducător de ambarcațiune de agrement, a documentelor de conformitate, precum și cu privire la anularea sau suspendarea acestora, monitorizează activitatea formelor de pregătire aprobate în vederea obținerii și menținerii brevetelor și certificatelor de capacitate ale personalului navigant român;43. coordonează activitățile de căutare și salvare a vieții omenești pe mare;44. stabilește porturile, căile navigabile interioare, zonele sau porțiunile din aceste zone, precum și categoriile de nave pentru care serviciul de pilotaj este obligatoriu;45. stabilește modul de recrutare, formare profesională și perfecționare, de acordare, suspendare și retragere a brevetului piloților, precum și efectuarea serviciului de pilotaj;46. stabilește, potrivit reglementărilor în vigoare, cu acordul organelor abilitate în condițiile legii, locurile de acostare și de ancorare în afara limitelor porturilor, aflate în apele de frontieră sau în marea teritorială;47. asigură emiterea certificatelor de clasificare a navei și a echipamentelor acesteia, care atestă buna stare de navigabilitate, în conformitate cu legislația în vigoare și în acord cu reglementările Uniunii Europene, precum și cu acordurile și convențiile internaționale la care România este parte;48. stabilește normele tehnice privind construcția și exploatarea navelor;49. stabilește condițiile tehnice pe care trebuie să le îndeplinească vehiculele rutiere, metodologia de omologare pentru circulație a acestora, precum și metodologia de inspecție tehnică periodică;50. certifică prin omologare, agreare și prin inspecție tehnică periodică, după caz, încadrarea vehiculelor rutiere în normele tehnice privind siguranța circulației rutiere, protecția mediului și folosința conform destinației;51. autorizează stațiile de inspecție tehnică, supraveghează și controlează activitatea acestora și atestă personalul care efectuează inspecția tehnică periodică;52. autorizează operatorii economici care desfășoară activități de reparații, de întreținere, de reglare, de modificări constructive, de reconstrucție a vehiculelor rutiere, precum și de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz;53. stabilește condițiile tehnice și metodologia de omologare și certificare a produselor și a materialelor de exploatare utilizate la vehiculele rutiere, în vederea introducerii acestora pe piață;54. elaborează norme obligatorii privind clasificarea autovehiculelor destinate transportului de persoane, pe categorii de confort;55. desemnează/acreditează instituții publice subordonate, organisme tehnice specializate și societăți autorizate care să elaboreze și să pună în aplicare normele tehnice și reglementările specifice transportului rutier și să asigure inspecția și controlul tehnic de specialitate;56. autorizează școlile de conducători auto și stabilește condițiile privind pregătirea teoretică și practică a persoanelor în vederea obținerii permisului de conducere, autorizează instructorii auto, precum și centrele de pregătire și perfecționare a personalului din domeniul transporturilor rutiere, în condițiile prevăzute la art. 6 și 62 din Ordonanța Guvernului nr. 27/2011, cu modificările și completările ulterioare;57. elaborează norme obligatorii privind pregătirea, examinarea și atestarea profesională a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere, respectiv a persoanelor desemnate să conducă permanent și efectiv activități de transport rutier, a consilierilor de siguranță, a conducătorilor auto, a profesorilor de legislație rutieră, a instructorilor de conducere auto, precum și a lectorilor necesari procesului de pregătire și perfecționare profesională a acestora, în condițiile art. 6 din Ordonanța Guvernului nr. 27/2011, cu modificările și completările ulterioare;58. emite norme privind examinarea medicală și psihologică la angajare și examinarea periodică a personalului cu atribuții în siguranța transporturilor, precum și norme pentru agrearea altor unități medicale și psihologice în vederea efectuării acestor examinări, conform reglementărilor în vigoare;59. emite norme privind evaluarea psihologică obligatorie ce precedă pregătirea teoretică și practică a persoanelor în vederea obținerii permisului de conducere auto și pentru obținerea certificatului de atestare profesională pentru conducătorii de autovehicule și de tramvaie, precum și norme vizând autorizarea laboratoarelor de psihologie ce efectuează aceste evaluări, conform reglementărilor în vigoare;60. autorizează deplasarea pe teritoriul României a mijloacelor de transport străine și execută controlul acestei activități, în condițiile legii;61. stabilește, potrivit legii, norme și normative tehnice obligatorii de proiectare, construcție, reparare și exploatare a mijloacelor de transport și a infrastructurii de transport din domeniul său de activitate, astfel încât acestea să corespundă și nevoilor de apărare; asigură supravegherea aplicării acestor norme și autorizează operatorii economici să efectueze astfel de activități;62. stabilește, în colaborare cu celelalte organe abilitate potrivit legii, norme unitare ale activităților de intervenție, de căutare și de salvare a navelor, aeronavelor, a altor mijloace de transport, precum și a vieților omenești, potrivit reglementărilor interne și comunitare, precum și tratatelor la care România este parte;63. asigură buna organizare a activităților de supraveghere a traficului, de cercetare a evenimentelor și a situațiilor de pericol, pentru limitarea sau, după caz, înlăturarea acestora, solicitând, la nevoie, sprijinul altor ministere și organe de stat; coordonează sistemul de securitate în transporturi și activitățile de protecție împotriva actelor de intervenție ilicită;64. controlează respectarea de către deținătorii de mijloace de transport a normelor privind calitatea, prevenirea și stingerea incendiilor și protecția mediului, conform reglementărilor interne și internaționale;65. coordonează activitățile industriale, de construcții, de cercetare și proiectare, de sănătate, precum și alte activități specifice transporturilor și zonelor libere;66. emite norme tehnice pentru construcția, reparația, întreținerea infrastructurii din domeniul său de activitate și a mijloacelor de transport;67. elaborează programe de pregătire și de perfecționare pentru personalul de siguranță din transporturi și organizează desfășurarea acestora;68. asigură dirijarea navelor în apele naționale navigabile, în conformitate cu reglementările naționale și internaționale;69. editează publicații de specialitate și de informare specifice domeniilor sale de activitate;70. emite avizele și aprobările de specialitate prevăzute de lege în domeniile sale de activitate;71. monitorizează și verifică întocmirea cadastrului pentru domeniul public al statului aferent infrastructurii de transport, din domeniul său de activitate, în condițiile Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, și ale Legii cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare;72. elaborează norme și reglementări specifice în transporturi cu privire la protecția mediului;73. exercită toate drepturile și obligațiile care îi revin Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor - inclusiv cu privire la activitatea sucursalei societății pe acțiuni, înființate potrivit legii - în conformitate cu Legea nr. 166/2013 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Bulgaria privind constituirea unei entități comerciale mixte pentru exploatarea noului pod mixt (rutier și feroviar) peste fluviul Dunărea, între orașele Calafat (România) și Vidin (Republica Bulgaria), semnat la Sofia la 28 februarie 2013;74. coordonează și îndrumă activitatea economică, de investiții, de achiziții și administrativă a aparatului propriu și a instituțiilor publice aflate în subordinea sa, putând emite, în condițiile legii, norme și instrucțiuni obligatorii pentru aplicarea unitară a reglementărilor legale;75. aprobă modele-cadru de documentații de atribuire și condiții contractuale speciale, obligatorii pentru realizarea proiectelor de infrastructură de interes național de către entitățile aflate sub autoritatea sa;76. elaborează planul general de transport pentru toate formele de transport din România, în concordanță cu politicile Guvernului și nevoile de dezvoltare a transportului la nivel național;77. emite autorizații pentru executarea lucrărilor de construcții aferente infrastructurii de transport de interes național, în condițiile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;78. Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, în calitate de organism intermediar pentru transport, emite ghiduri ale solicitantului, instrucțiuni și ordine ale ministrului transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor în domeniile delegate în cadrul POIM, în condițiile legii;79. la solicitarea Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor sau a structurilor teritoriale din subordinea acesteia asigură prin unitățile din subordinea sau autoritatea sa suportul informațional disponibil, în vederea direcționării măsurilor de control al pestei porcine africane.B. În domeniul comunicațiilor:1. elaborează politicile și strategiile sectoriale în domeniul comunicațiilor electronice și serviciilor poștale, inclusiv planurile de acțiuni aferente acestora;2. monitorizează și controlează realizarea politicilor în domeniul comunicațiilor electronice și serviciilor poștale;3. asigură cadrul legislativ și instituțional necesar pentru liberalizarea completă a piețelor de comunicații electronice și servicii poștale;4. promovează politicile privind stimularea concurenței în toate segmentele piețelor de comunicații electronice și servicii poștale;5. elaborează politicile și strategia privind implementarea serviciului universal în domeniul comunicațiilor electronice și al serviciilor poștale;6. promovează drepturile și interesele utilizatorilor, inclusiv prin luarea tuturor măsurilor necesare pentru ca aceștia să obțină un maxim de beneficii în condițiile unei piețe concurențiale, în ceea ce privește diversitatea ofertei, tarifele și calitatea serviciilor, în domeniul comunicațiilor electronice și al serviciilor poștale;7. promovează drepturile persoanelor, în special dreptul la viață privată, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal în domeniul comunicațiilor electronice și serviciilor poștale;8. elaborează politicile privind asigurarea integrității și securității rețelelor publice de comunicații electronice;9. încurajează investițiile eficiente în infrastructură, promovarea și stimularea cercetării, dezvoltării, inovației și transferului de tehnologii în domeniul comunicațiilor electronice și serviciilor poștale;10. asistă celelalte structuri ale administrației publice în elaborarea politicilor privind dezvoltarea coerentă a infrastructurii de comunicații naționale în domeniile de competență, cu respectarea normelor și standardelor recomandate de Uniunea Europeană, în condițiile legii;11. asigură la nivel național atribuțiile Biroului de competență privind infrastructura de comunicații, cu respectarea recomandărilor Uniunii Europene;12. elaborează și monitorizează implementarea strategiei privind dezvoltarea comunităților inteligente (SMART CITI) în România;13. elaborează și promovează politici privind înființarea și dezvoltarea de parcuri științifice și tehnologice, centre de inovare și incubatoare de afaceri, de transfer tehnologic și altele asemenea, în domeniul coordonat;14. asigură gestionarea și utilizarea eficientă a pozițiilor orbitale atribuite României;15. elaborează politica în domeniul timbrelor și efectelor poștale;16. definește indicatori specifici și scheme de analiză în vederea monitorizării și evaluării evoluției domeniilor comunicațiilor electronice și serviciilor poștale;17. elaborează reglementările necesare în vederea asigurării protecției mediului în domeniul comunicațiilor electronice;18. comunică cu celelalte structuri ale administrației publice, cu societatea civilă, precum și cu furnizorii de produse și servicii în domeniul comunicațiilor electronice și serviciilor poștale;19. corelează politicile proprii cu politicile din domeniul industriei, comerțului, educației, precum și din alte domenii, în conformitate cu Programul de guvernare;20. promovează sistemul educațional bazat pe tehnologia domeniului comunicațiilor, în colaborare cu instituțiile abilitate potrivit legii;21. elaborează și monitorizează aplicarea politicilor în domeniul compatibilității electromagnetice și al conformității echipamentelor radio;22. elaborează și publică rapoarte, studii și altele asemenea în domeniul comunicațiilor electronice și serviciilor poștale, putând contracta în aceste scopuri servicii de consultanță, expertiză, asistență tehnică și altele asemenea;23. realizează studii, analize, monitorizări, evaluări și alte activități în domeniul comunicațiilor electronice și serviciilor poștale, pentru auditul performanței programelor și proiectelor, putând contracta în aceste scopuri servicii de consultanță, expertiză, asistență tehnică și altele asemenea;24. asigură corelarea legislației în domeniul comunicațiilor cu legislația din domeniul audiovizualului și al drepturilor de proprietate intelectuală, în vederea promovării convergenței media și a neutralității tehnologice;25. coordonează activitățile de elaborare a strategiilor și implementare a programelor și proiectelor privind infrastructura națională în domeniul comunicațiilor electronice, cu excepția programelor și proiectelor privind infrastructura națională în domeniul comunicațiilor electronice, elaborate și implementate în cadrul instituțiilor din domeniul apărării și securității naționale;26. avizează organizarea, implementarea, realizarea și administrarea tuturor programelor guvernamentale la nivel național privind infrastructura de comunicații și asigură coordonarea și controlul acestora în condițiile legii.(2) Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor îndeplinește și alte atribuții prevăzute de actele normative în vigoare pentru domeniul său de activitate.  +  Articolul 6(1) În condițiile legii, la nivelul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor se pot înființa unități de management de proiect, denumite în continuare UMP, în vederea asigurării unui cadru unitar pentru managementul proiectelor finanțate prin împrumuturi externe, contractate sau garantate de stat, rambursabile ori nerambursabile.(2) Organigrama, numărul de persoane, regulamentul de funcționare pentru fiecare UMP și, după caz, numărul de unități se vor stabili prin ordin al ministrului transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor.  +  Articolul 7(1) În cadrul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor se organizează și funcționează, în condițiile legii, unități de implementare a proiectului, în vederea implementării proiectelor finanțate prin împrumuturi externe rambursabile sau fonduri nerambursabile.(2) Organigrama, numărul de personal și regulamentul de organizare și funcționare ale unităților de implementare a proiectului prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor.(3) Ministrul transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor numește, în condițiile legii, personalul unităților de implementare a proiectului prevăzute la alin. (1).  +  Articolul 8(1) Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, prin Direcția generală organismul intermediar pentru transport, îndeplinește și funcțiile de selecție, evaluare și contractare a proiectelor, monitorizare a implementării, verificare tehnică și financiară, verificarea achizițiilor publice, în conformitate cu dispozițiile art. 26 din Hotărârea Guvernului nr. 398/2015, cu modificările și completările ulterioare, funcțiile de metodologie și capacitate administrativă, verificare nereguli și autorizare de cheltuieli, pentru proiecte de transport, ale organismului intermediar pentru transport, în cadrul Programului operațional Infrastructura mare 2014-2020, în condițiile legii.(2) Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor asigură gestiunea Mecanismului Interconectarea Europei (CEF) în sectorul de transport, în conformitate cu prevederile art. 22 din Regulamentul (UE) nr. 1.316/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 de instituire a Mecanismului pentru Interconectarea Europei, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 913/2010 și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 680/2007 și (CE) nr. 67/2010, în limitele Protocolului de colaborare încheiat în acest sens cu Ministerul Fondurilor Europene.(3) Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor exercită atribuții și responsabilități privind implementarea Mecanismului pentru interconectarea Europei pentru sectorul telecomunicații - CEF TELECOM.(4) Atribuțiile și responsabilitățile Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor privind implementarea Mecanismului pentru interconectarea Europei pentru sectorul telecomunicații - CEF TELECOM vor fi stabilite prin protocol de colaborare, care va fi încheiat cu Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de autoritate coordonatoare la nivel național a activității de gestionare a proiectelor finanțate prin Mecanismul pentru interconectarea Europei - Connecting Europe Facility pentru perioada 2014-2020.  +  Articolul 9(1) Ministrul transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor conduce întreaga activitate a aparatului propriu al ministerului, exercită întreaga autoritate asupra unităților aflate în subordinea, sub autoritatea, în coordonarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor sau la care ministerul îndeplinește atribuțiile pe care statul român le are în calitate de acționar.(2) Ministrul transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor este ordonator principal de credite.(3) Ministrul transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor reprezintă ministerul în raporturile cu celelalte ministere, cu alte autorități publice și organizații, precum și cu persoane juridice și fizice din țară și din străinătate.(4) În exercitarea atribuțiilor sale, ministrul transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor emite ordine și instrucțiuni.(5) Ministrul transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor este ajutat în activitatea de conducere a ministerului de 6 secretari de stat.(6) Atribuțiile secretarilor de stat se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor.(7) Ministrul transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor poate delega, prin ordin, secretarilor de stat o parte din atribuțiile sale, în condițiile legii.  +  Articolul 10(1) Secretarul general al Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor este înalt funcționar public, numit în condițiile legii. Acesta asigură stabilitatea funcționării ministerului, continuitatea conducerii și realizarea legăturilor funcționale dintre structurile acestei instituții.(2) Secretarul general îndeplinește atribuțiile prevăzute la art. 61 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare.(3) În realizarea atribuțiilor ce îi revin, secretarul general al Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor este ajutat de 3 secretari generali adjuncți, care sunt înalți funcționari publici, numiți în condițiile legii.(4) Secretarul general și secretarii generali adjuncți ai Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor îndeplinesc și alte atribuții prevăzute în regulamentul de organizare și funcționare al ministerului ori delegate prin ordin al ministrului, în condițiile legii.  +  Articolul 11(1) Organigrama Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor este prevăzută în anexa nr. 1.(2) În cadrul organigramei Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, prevăzută în anexa nr. 1, prin ordin al ministrului se organizează direcții în cadrul direcțiilor generale, servicii, birouri, compartimente, precum și cabinetul ministrului și cabinetele secretarilor de stat, în condițiile legii.(3) Organigrama detaliată, numărul posturilor de conducere, alocarea personalului în direcții generale, direcții, servicii, birouri, precum și compartimente, statul de funcții, atribuțiile și sarcinile personalului din cadrul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor se stabilesc prin ordin al ministrului, în condițiile legii.(4) Pe lângă ministrul transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor funcționează, ca organ consultativ, colegiul ministerului. Componența și regulamentul de funcționare ale colegiului ministerului se aprobă prin ordin al ministrului.  +  Articolul 12(1) Numărul maxim de posturi este 581, exclusiv demnitarii și posturile aferente cabinetului ministrului.(2) Personalul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor este compus din funcționari publici și din personal contractual.(3) Ministrul transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor desemnează, prin ordin, specialiști din cadrul ministerului care să își desfășoare activitatea, corespunzător domeniului lor de competență, pe lângă structurile specializate ale Uniunii Europene, în condițiile legii.  +  Articolul 13Atribuțiile direcțiilor generale, direcțiilor, serviciilor, birourilor și ale altor compartimente din aparatul propriu al Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor se stabilesc prin regulamentul de organizare și funcționare a ministerului, care se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor.  +  Articolul 14(1) Unitățile aflate în subordinea, sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor sau la care ministerul îndeplinește atribuțiile pe care statul român le are în calitate de acționar sunt prevăzute în anexa nr. 2.(2) Organigrama împreună cu repartizarea numărului de posturi pe compartimente și regulamentul de organizare și funcționare ale unităților din subordinea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor se aprobă prin ordin al ministrului, cu excepția unităților pentru care legea prevede altfel.(3) Statele de funcții pentru instituțiile publice subordonate, finanțate integral de la bugetul de stat, se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor, în condițiile legii.(4) Conducătorii unităților prevăzute la alin. (1) sunt numiți și mandatați să conducă unitățile și sunt eliberați din funcție prin ordin al ministrului transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor, dacă legislația nu prevede altfel.  +  Articolul 15Secretariatul Consiliului interministerial pentru siguranța rutieră este asigurat de către ministrul transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor, prin Autoritatea Rutieră Română - A.R.R.  +  Articolul 16Spațiile deținute de Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor sunt prevăzute în anexa nr. 3.  +  Articolul 17(1) Stabilirea numărului maxim de autoturisme se face potrivit dispozițiilor Ordonanței Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările și completările ulterioare.(2) Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor are în dotare, pentru activități specifice desfășurate, 36 de autoturisme.  +  Articolul 18Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor propune Guvernului, prin hotărâre a Guvernului, închirierea bunurilor imobile proprietate publică a statului pe care le are în administrare. Sumele obținute din chirii constituie venituri la bugetul de stat.  +  Articolul 19Personalul Ministerului Transporturilor și personalul preluat de la Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale se încadrează cu respectarea procedurii și regimului juridic aplicabil fiecărei categorii de personal și își păstrează drepturile salariale avute la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, potrivit legii.  +  Articolul 20Încadrarea în numărul maxim de posturi și în noua organigramă se face în termenele și cu respectarea regimului juridic aplicabil fiecărei categorii de personal, în conformitate cu legislația în vigoare, în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 21Patrimoniul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor se constituie prin preluarea patrimoniului Ministerului Transporturilor și al Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale, pe baza protocoalelor de predare-preluare ce se vor încheia în condițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 68/2019 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative.  +  Articolul 22În termen de 90 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor împreună cu Ministerul Finanțelor Publice vor opera modificările corespunzătoare în anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1020 și 1020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 23Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 24La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 50 din 21 ianuarie 2015, cu modificările și completările ulterioare, și Hotărârea Guvernului nr. 36/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 88 din 31 ianuarie 2017, cu modificările și completările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  Ministrul transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor,
  Lucian Nicolae Bode
  Ministrul muncii și protecției sociale,
  Victoria Violeta Alexandru
  Ministrul finanțelor publice,
  Vasile-Florin Cîțu
  Ministrul afacerilor externe,
  Bogdan Lucian Aurescu
  p. Ministrul fondurilor europene,
  Carmen Moraru,
  secretar de stat
  București, 28 ianuarie 2020.Nr. 90.  +  Anexa nr. 1^1) ^1) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.
  ORGANIGRAMA
  Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor
   +  Anexa nr. 2
  Unitățile aflate în subordinea și sub autoritatea
  Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor
  A. Unitățile care funcționează în subordinea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor și care se finanțează de la bugetul de stat
  Nr. crt.Denumirea unitățiiLocalitateaNr. maxim de posturi
  1.Centrul Național de Calificare și Instruire Feroviară - CENAFERBucurești165
  2.Autoritatea pentru Reformă FeroviarăBucurești79
  B. Unitățile care funcționează în subordinea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor și care se finanțează din venituri proprii prin sistemul de asigurări sociale de sănătate
  Nr. crt.Denumirea unitățiiLocalitateaNr. maxim de posturi
  1.Spitalul Clinic Căi Ferate nr. 1 Witting BucureștiBucurești455
  2.Spitalul Clinic Căi Ferate nr. 2 BucureștiBucurești865
  3.Spitalul Clinic Căi Ferate IașiIași, județul Iași468
  4.Spitalul Clinic Căi Ferate Cluj-NapocaCluj-Napoca, județul Cluj403
  5.Spitalul Clinic Căi Ferate TimișoaraTimișoara, județul Timiș264
  6.Spitalul General Căi Ferate PloieștiPloiești, județul Prahova243
  7.Spitalul General Căi Ferate GalațiGalați, județul Galați442
  8.Spitalul Clinic Căi Ferate ConstanțaConstanța, județul Constanța299
  9.Spitalul General Căi Ferate BrașovBrașov, județul Brașov298
  10.Spitalul General Căi Ferate PașcaniPașcani, județul Iași164
  11.Spitalul General Căi Ferate SimeriaSimeria, județul Hunedoara196
  12.Spitalul Clinic Căi Ferate OradeaOradea, județul Bihor199
  13.Spitalul Clinic Căi Ferate CraiovaCraiova, județul Dolj243
  14.Spitalul General Căi Ferate SibiuSibiu, județul Sibiu103
  15.Spitalul General Căi Ferate Drobeta-Turnu SeverinDrobeta-Turnu Severin, județul Mehedinți125
  Numărul maxim de posturi la unitățile prevăzute la nr. crt. 1-15 este de 4.767. Unitățile sanitare pot primi sume de la bugetul de stat, în condițiile legii.
  C. Unitățile care funcționează în subordinea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor și care se finanțează din venituri proprii și din subvenții de la bugetul de stat, în condițiile legii
  Nr. crt.Denumirea unitățiiLocalitateaNr. maxim de posturi
  1.Clubul Sportiv „Rapid“București87
  2.Agenția Română de Salvare a Vieții Omenești pe Mare - ARSVOMConstanța, județul Constanța193
  3.Școala Superioară de Aviație CivilăBucurești103
  4.Aeroclubul RomânieiBucurești312
  D. Unitățile care funcționează în subordinea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor
  Nr. crt.Denumirea unitățiiSursa de finanțareLocalitateaNr. maxim de posturi
  1.Centrul Român pentru Pregătirea și Perfecționarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAVVenituri propriiConstanța, județul Constanța200
  2.Autoritatea Navală RomânăVenituri propriiConstanța, județul Constanța702
  3.Autoritatea Feroviară Română - AFERVenituri propriiBucurești480
  4.Autoritatea Rutieră Română - ARRVenituri propriiBucurești524
  5.Autoritatea de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile - AIASVenituri proprii, surse atrase, donații și sponsorizăriBucurești49
  6.Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul RutierVenituri propriiBucurești457
  7.Agenția de Investigare Feroviară Română - AGIFERVenituri propriiBucurești50
  E. Unitățile care funcționează sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor
  Nr. crt.Denumirea unitățiiLocalitatea
  1.Societatea Națională a Căilor Ferate Române - S.N.C.F.R. - R.A.București
  2.Compania Națională de Căi Ferate „C.F.R.“ - S.A.București
  3.Societatea Națională de Transport Feroviar de Marfă „C.F.R. - Marfă“ - S.A.București
  4.Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători „C.F.R. - Călători“ - S.A.București
  5.Societatea de Administrare Active Feroviare „S.A.A.F.“ - S.A.București
  6.Societatea Feroviară de Turism „S.F.T. - C.F.R.“ - S.A.București
  7.Societatea de Transport cu Metroul București „Metrorex“ - S.A.București
  8.Compania Națională „Aeroporturi București“ - S.A.Otopeni
  9.Societatea Națională „Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu - Constanța“ - S.A.Comuna Mihail Kogălniceanu, județul Constanța
  10.Societatea Națională „Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia“ - S.A.Timișoara, județul Timiș
  11.Regia Autonomă „Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA“București
  12.Regia Autonomă „Autoritatea Aeronautică Civilă Română“București
  13.Societatea „Compania Națională de Transporturi Aeriene Române TAROM“ - S.A.Otopeni, județul Ilfov
  14.Compania Națională „Administrația Porturilor Maritime“ - S.A. ConstanțaConstanța, județul Constanța
  15.Compania Națională „Administrația Canalelor Navigabile“ - S.A.Constanța, județul Constanța
  16.Compania Națională de Radiocomunicații Navale „Radionav“ - S.A.Constanța, județul Constanța
  17.Regia Autonomă „Administrația Fluvială a Dunării de Jos“Galați, județul Galați
  18.Compania Națională „Administrația Porturilor Dunării Maritime“ - S.A.Galați, județul Galați
  19.Compania Națională „Administrația Porturilor Dunării Fluviale“ - S.A.Giurgiu, județul Giurgiu
  20.Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A.București
  21.Compania Națională de Investiții Rutiere - S.A.București
  22.Regia Autonomă „Registrul Auto Român“București
  23.Societatea „Telecomunicații C.F.R.“ - S.A.București
  24.Societatea „Grup Exploatare și Întreținere Palat CFR“ - S.A.București
  25.Regia Autonomă „Administrația Canalului Navigabil Bega“ Timiș Timișoara, județul Timiș
  26.Compania Națională „Poșta Română“ - S.A.București
  27.Societatea Națională de Radiocomunicații - S.A.București
  F. Unități la care Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor îndeplinește atribuțiile pe care statul român le are în calitate de acționar
  Nr. crt.Denumirea unitățiiLocalitatea
  1.Telekom România Communications - S.A.București
   +  Anexa nr. 3
  Spațiile deținute de Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor
  în București, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, clădirea „Palat C.F.R.“
  Nr. M.F.P.AdministratorNivelurileSuprafața construită - m^2 -Suprafața utilă - m^2 -Suprafața comună - m^2 -Totalul suprafeței deținute - m^2 -
  34052Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și ComunicațiilorSubsol710,52509,86144,34654,20
  100602Parter689,74451,40183,67635,07
  100603Mezanin1.277,36813,87362,231.176,10
  100606Etajul I5.821,873.972,401.387,955.360,35
  100609Etajul II5.627,743.934,271.247,345.181,61
  152057Etajul III891,37617,10203,61820,71
   TOTAL: 15.018,6010.298,903.529,1413.828,04
  Spațiile deținute de Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor în clădirea din București, Bd. Libertății nr. 14, sectorul 5
  Nr. M.F.P.Cod de clasificațieAdministratorDescriere tehnică
  343878.29.06Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și ComunicațiilorClădire tronson 1, pe nivele: parter (523,28 mp), mezanin (654,75 mp), etaj 1 (670,91 mp), etaj 2 (674,29 mp), etaj 3 (896,54 mp cu parțial și în tronson 2) și 3 încăperi pe etajul 4 (87,31 mp); suprafață utilă = 3.507,08 mp; suprafață teren = 782 mp Cote părți comune 19.797
  Spațiile deținute de Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor în clădirea din București, Str. Italiană nr. 22, sectorul 1
  Nr. M.F.P.Cod de clasificațieAdministratorDescriere tehnică
  1628088.29.06Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și ComunicațiilorConstrucție sediu birouri S2 + S1 + P + 6E Suprafață teren = 1.113 mp Suprafață construită la sol = 681 mp Suprafață construită desfășurată = 6.321 mp
  Pozițiile orbitale atribuite României deținute de Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor
  Nr. M.F.P.Cod de clasificațieAdministratorDescriere tehnică
  970738.15.04Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și ComunicațiilorPoziții prin care un satelit geostaționar poate acoperi suprafața României
  -----