ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 19 din 4 februarie 2020privind organizarea și desfășurarea recensământului populației și locuințelor din România în anul 2021
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 106 din 12 februarie 2020  Având în vedere:– Regulamentul (UE) 2017/712 al Comisiei din 20 aprilie 2017 de stabilire a anului de referință și a programului de date statistice și de metadate privind recensământul populației și al locuințelor prevăzut de Regulamentul (CE) nr. 763/2008 al Parlamentului European și al Consiliului, publicat în JOL 105 din 21.04.2017, care prevede, la articolul 3, că „Fiecare stat membru stabilește o dată de referință care se înscrie în cursul anului 2021 pentru datele privind recensământul populației și al locuințelor care urmează a fi transmise Comisiei (Eurostat). Statele membre informează Comisia (Eurostat) până la 31 decembrie 2019 cu privire la data de referință aleasă.“;– Regulamentul (UE) 2018/1.799 al Comisiei din 21 noiembrie 2018 privind stabilirea unei acțiuni statistice directe temporare pentru diseminarea tematicilor selectate ale recensământului populației și al locuințelor din 2021, geocodate la nivel de griduri de 1 kmp; care prevede, la art. 9 alin. (1), ca rezultatele RPL2021, validate și agregate referitoare la populația totală, la nivel de griduri de 1 kmp, trebuie furnizate Comisiei (Eurostat) până la data de 31 decembrie 2022,întrucât:– recensământul este o cercetare statistică de mare anvergură, care are ca obiectiv prioritar producerea de statistici oficiale naționale și europene, sub forma unor indicatori statistici, în condiții de calitate, privind numărul și distribuția teritorială a populației rezidente, a structurii demografice și socioeconomice, date referitoare la gospodăriile populației, precum și la fondul locativ, condițiile de locuit ale populației și clădirile în care se situează locuințele.România, ca stat membru al Uniunii Europene, este obligată să efectueze recensământul populației și locuințelor (RPL2021) în anul 2021 în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 763/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 iulie 2008 privind recensământul populației și al locuințelor și a cerințelor regulamentelor de implementare a acestuia;– colectarea datelor RPL 2021 trebuie să se realizeze în cursul anului 2021, motiv pentru care anii 2020 și 2021 sunt cruciali pentru pregătirea și efectuarea în bune condiții a acestuia.Pentru respectarea termenelor propuse, începând cu anul 2020, trebuie realizate următoarele activități principale:• elaborarea instrumentarului statistic;• achiziția și punerea în funcțiune a componentelor sistemului informatic integrat care să permită, printre altele, colectarea on-line a datelor de recensământ;• recrutarea personalului suplimentar;• sectorizarea teritoriului localităților;• efectuarea recensământului de probă (pilot);• elaborarea campaniei de popularizare a recensământului și derularea acțiunilor de popularizare;• recrutarea și instruirea personalului pentru desfășurarea activităților în teren;• elaborarea cerințelor de prelucrare informatică a datelor;• dezvoltarea metodelor și aplicațiilor informatice necesare pentru prelucrarea și validarea datelor, pentru asigurarea protecției și confidențialității datelor;• dezvoltarea infrastructurii necesare validării, prelucrării și agregării datelor de recensământ;• distribuirea materialelor de recensământ în teritoriu;• organizarea activităților în teritoriu etc.Ținând seama de:– scopul fundamental al recensământului, acela de a oferi informații esențiale și de calitate pentru politicile guvernamentale în domeniul economic și social, inclusiv pentru dezvoltarea umană, pentru cercetare și pentru mediul de afaceri;– riscul demarării de către Comisia Europeană a procedurii de constatare a neîndeplinirii obligațiilor - infringement - stabilite României prin regulamentele amintite mai sus, în situația în care recensământul populației și locuințelor nu poate fi desfășurat în anul 2021 ca urmare a imposibilității pregătirii și organizării acestuia, acțiuni care se întind pe o perioadă de 2 ani premergătoare recenzării,având în vedere:– situația extraordinară generată de faptul că procedura de avizare a proiectului de Lege privind organizarea și desfășurarea recensământului populației și locuințelor din România în anul 2021, lansată încă din anul 2018, nu a reușit să fie finalizată din cauza schimbărilor intervenite în componența anterioară a guvernelor României, ceea ce a determinat reluarea, în mod repetat, a procedurii de avizare, conducând astfel la imposibilitatea obținerii tuturor avizelor necesare finalizării procedurii legislative parlamentare;– imposibilitatea definirii anumitor politici publice naționale și locale în domeniul social ca urmare a nerealizării recensământului populației și locuințelor din cauza lipsei informațiilor pe care recensământul le poate furniza. Prin urmare, nerealizarea recensământului ar conduce la imposibilitatea elaborării anumitor strategii, planificări strategice și planuri de acțiune pe termen scurt și lung ale statului român, care ar aduce o atingere gravă a interesului public, la nivel central și local;– imposibilitatea accesării fondurilor europene nerambursabile ce vizează incluziunea socială ca urmare a lipsei informațiilor cu privire la populație și locuințe, în situația în care recensământul populației și locuințelor nu poate fi pregătit și organizat cât mai curând, fapt care ar conduce automat la imposibilitatea desfășurării recensământului în anul 2021.Astfel, nepromovarea prezentului act normativ în regim de urgență atrage imposibilitatea pregătirii și organizării recensământului populației și locuințelor, operațiuni care sunt necesare desfășurării recensământului în anul 2021, fără de care acesta nu se poate realiza.Ținând cont că cele prezentate mai sus vizează interesul public și constituie o situație extraordinară a cărei reglementare nu mai poate fi amânată, în sensul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată, iar o eventuală legiferare pe altă cale decât delegarea legislativă nu ar fi de natură să înlăture de îndată consecințele negative asupra societății în ansamblu care s-ar produce în urma imposibilității desfășurării recensământului populației și locuințelor pe fondul lipsei pregătirii și organizării acestuia,aceste aspecte mai sus menționate vizează interesul public și constituie, în sensul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată, o situație extraordinară a cărei reglementare nu mai poate fi amânată, iar o eventuală legiferare, pe altă cale decât delegarea legislativă, nu ar fi de natură să înlăture de îndată aceste consecințe negative asupra societății în ansamblu.În temeiul art. 115 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Capitolul I Definiții, clasificări și nomenclatoare  +  Articolul 1În înțelesul prezentei ordonanțe de urgență, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:a) adresa locuință - adresa locuinței unde se livrează serviciul sau utilitatea de către firmele furnizoare de utilități, inclusiv cele de telefonie fixă sau mobilă;b) anonimizarea - tehnică de prelucrare aplicată informațiilor și datelor cu caracter personal în vederea eliminării ireversibile a posibilității de identificare a persoanelor vizate;c) autorecenzarea - acțiunea prin care înregistrarea informațiilor cuprinse în programul de observare al recensământului pentru o anumită unitate statistică este efectuată de către persoana însăși;d) autorecenzarea asistată - acțiunea prin care înregistrarea informațiilor cuprinse în programul de observare al recensământului pentru o anumită unitate statistică este efectuată de către persoana însăși, cu sprijinul unui recenzor;e) cercetare statistică postrecensământ - sondaj desfășurat la scurt timp după recensământ, în scopul evaluării gradului de acoperire și a conținutului recensământului;f) cetățenia - în conformitate cu definiția prevăzută în anexa la Regulamentul (UE) 2017/543 sunt stabilite normele de aplicare ale Regulamentului (CE) nr. 763/2008, respectiv specificațiile tehnice pentru tematicile de recensământ și pentru defalcările acestora;g) codul statistic de adresă, denumit în continuare CSA - cod numeric unic, generat în scopuri exclusiv statistice pentru fiecare adresă, folosit pentru a verifica dacă baza de date sau orice listă de adrese include o singură înregistrare pentru fiecare adresă și pentru a se realiza legătura între înregistrări;h) confidențialitatea informațiilor statistice - protejarea datelor confidențiale referitoare la unitățile statistice individuale, care sunt obținute direct în scopuri statistice sau indirect din surse administrative ori din alte surse și implică interzicerea utilizării datelor în alte scopuri decât cele statistice și a divulgării ilegale a acestora; prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează ținând seama de prevederile art. 51;i) criptare - proces de codificare a informațiilor, inclusiv a datelor cu caracter personal, care sunt protejate prin măsuri tehnologice astfel încât să poată fi accesibile doar persoanelor autorizate;j) date criptate - datele asupra cărora s-a aplicat algoritmul de criptare;k) date anonimizate - date care, datorită originii sau modalității specifice de prelucrare, nu pot fi asociate cu o persoană identificată sau identificabilă;l) domiciliul - adresa înscrisă în actul de identitate românesc de către autoritățile competente;m) etnia - opțiunea unei persoane de a aparține unui grup care își asumă o origine și identitate istorică comună, prin una sau mai multe dintre caracteristicile referitoare la limbă, religie, tradiții și obiceiuri;n) gospodărie a populației - grupul de două sau mai multe persoane care locuiesc împreună în mod obișnuit într-o unitate de locuit sau doar într-o parte a acesteia având, în general, legături de rudenie și care se gospodăresc în comun - contribuie împreună la aprovizionarea și la consumul de alimente și de alte bunuri esențiale traiului - și participă integral sau parțial la bugetul de venituri și cheltuieli. Persoanele care, la momentul de referință al recensământului, locuiesc și se gospodăresc singure sunt considerate gospodării de o singură persoană. La fel se consideră și persoanele care, deși ocupă o locuință împreună cu alte persoane, declară că se gospodăresc singure;o) identificator statistic unic, denumit în continuare ISU - cod numeric unic, generat în scopuri exclusiv statistice pentru fiecare CNP, în urma aplicării asupra fiecărui CNP a unui algoritm specific de anonimizare utilizat într-o bază de date sau în orice listă de unități statistice și folosit pentru a verifica că baza de date sau lista de unități statistice include o singură înregistrare pentru fiecare unitate statistică și pentru a se realiza legătura între înregistrări;p) imputare prin metode statistice - inserarea unei valori artificiale, dar plauzibile cu privire la o anumită variabilă într-o înregistrare individuală care există deja într-o bază de date, dar care nu conține această valoare sau conține o valoare care nu este considerată plauzibilă;q) interviu față-în-față - metodă de colectare a datelor statistice prin care acestea se colectează de către un operator statistic, în cazul recensământului de către un recenzor, pe baza unui interviu purtat direct cu persoana intervievată, prin care operatorul statistic adresează întrebările incluse în formularul statistic și înscrie în spațiile special destinate răspunsurile pe care le-a dat persoana intervievată, respectiv recenzată. În general interviul față-în-față se desfășoară la reședința obișnuită a persoanei intervievate, respectiv recenzate;r) interviu proxy - metodă de colectare a datelor statistice prin care acestea se colectează de către un operator statistic, în cazul recensământului de către un recenzor, despre o anumită persoană, prin interviu cu o altă persoană în măsura în care aceasta deține informații despre situația persoanei care ar trebui să fie intervievată, respectiv recenzată. Interviurile proxy se desfășoară doar în cazuri excepționale, după ce încercările repetate ale recenzorului de a contacta persoana ce trebuie recenzată au eșuat;s) înregistrări individuale - date referitoare la o persoană fizică destinate exclusiv procesării în scop statistic;t) limba maternă - limbă pe care o persoană și-o însușește încă din copilărie, fiind prima limbă transmisă și utilizată prin intermediul familiei;u) nucleul familial - unitatea constituită din soț sau partener și soție sau parteneră fără copii, soț sau partener și soție sau parteneră cu copii necăsătoriți sau unul dintre părinți cu copii;v) operator statistic - persoana asimilată în cuprinsul prezentei ordonanțe de urgență ca parte a personalului de recensământ, atrasă temporar, pe bază de contract încheiat în temeiul Codului civil, pentru colectarea datelor în scop statistic de la gospodăriile populației și de la persoanele juridice cuprinse în cercetările statistice de interes național de tipul recensămintelor, aflată sub autoritatea unui producător de statistici oficiale și la ale căror venituri obținute din această activitate le sunt aplicabile prevederile art. 114 alin. (2) lit. a^1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal;w) populația după domiciliu - numărul persoanelor cu cetățenie română și domiciliul pe teritoriul României, delimitat după criterii administrativ-teritoriale;x) populația rezidentă - totalitatea persoanelor cu cetățenie română, străină sau fără cetățenie, care au reședința obișnuită pe teritoriul României;y) prelucrare - orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea;z) procesarea datelor în scop statistic - etapă complexă a procesului statistic realizată prin activități de codificare, clasificare, validare, agregare, corelare, modelare, analiză statistică, stocare, arhivare, bazate pe metode științifice și utilizând infrastructură și aplicații informatice;aa) pseudonimizarea - prelucrarea datelor cu caracter personal într-un asemenea mod încât acestea să nu mai poată fi atribuite unei anume persoane vizate fără a se utiliza informații suplimentare, cu condiția ca aceste informații suplimentare să fie stocate separat și să facă obiectul unor măsuri de natură tehnică și organizatorică în măsură să asigure neatribuirea respectivelor date cu caracter personal unei persoane fizice identificate sau identificabile;bb) recenzarea - acțiunea prin care se realizează înregistrarea informațiilor cuprinse în programul de observare al recensământului pentru o anumită unitate statistică de către un recenzor;cc) recenzarea on-line - acțiunea prin care înregistrarea informațiilor cuprinse în programul de observare al recensământului pentru o anumită unitate statistică este efectuată de către persoana însăși sau de către recenzor prin intermediul internetului, într-un formular electronic;dd) religia - un set de credințe și practici, de obicei implicând recunoașterea unei ființe divine, puteri sau principiu superior, prin care persoanele aleg să își conducă viața atât în sens practic, cât și în sens moral, indiferent dacă aceste credințe și practici sunt reprezentate de un grup organizat sau organizație;ee) reședința obișnuită - definită în conformitate cu prevederile din art. 2 lit. d) din Regulamentul (CE) nr. 763/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 iulie 2008 privind recensământul populației și al locuințelor;ff) scop statistic - cunoașterea cantitativă a manifestării fenomenelor economice, sociale și de mediu la nivelul ansamblului de unități statistice simple sau complexe de același fel. Pentru realizarea acestui scop se utilizează metode de colectare și de procesare a datelor;gg) sectorizarea - operațiunea de împărțire a suprafeței țării în zone bine delimitate, numite sectoare de recensământ, definite exclusiv în scopul organizării activității de colectare a datelor în teren și de comensurare a normei recenzorilor. Suprafața și forma lor variază de la o localitate la alta, în funcție de tipul acesteia și de forma de relief;hh) spațiul colectiv de locuit - una sau mai multe clădiri distincte, aflate la aceeași adresă, destinate a fi locuite, pe perioade diferite de timp, de către grupuri relativ mari de persoane, în general nelegate între ele prin legături de rudenie, care sunt reunite, de regulă, în scopuri și interese comune și care pot folosi în comun unele spații și instalații, cum ar fi băi, bucătării, săli de mese;ii) statistică oficială - activitățile reglementate prin Legea organizării și funcționării statisticii oficiale din România nr. 226/2009, cu modificările și completările ulterioare, sau prin alte acte normative adoptate în temeiul acesteia, precum și prin statutul Băncii Naționale a României, în conformitate cu principiile fundamentale ale statisticii naționale;jj) unitate administrativ-teritorială, denumită în continuare UAT - parte componentă a teritoriului țării, cu populația și instituțiile aferente, denumită și organizată prin lege. În țara noastră unitățile administrativ-teritoriale sunt județele, orașele, dintre care unele sunt municipii și comunele;kk) variabilă - o caracteristică a unității care este observată ce poate lua mai mult de o valoare dintr-un set de valori;ll) variabile de recensământ - variabilele care stau la baza calculării indicatorilor din statisticile oficiale solicitate de legislația națională și europeană de recensământ.  +  Articolul 2(1) În sensul prezentei ordonanțe de urgență se aplică următoarele clasificări și nomenclatoare, în versiunea în vigoare la momentul de referință, fără ca această enumerare să fie exhaustivă:(i) NUTS - Nomenclatorul unităților teritoriale pentru statistici la nivelul Uniunii Europene în sensul Regulamentului (CE) nr. 1.059/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 mai 2003 privind instituirea unui nomenclator comun al unităților teritoriale de statistică (NUTS), cu modificările ulterioare;(ii) SIRUTA - Sistemul informatic al Registrului unităților administrativ-teritoriale;(iii) ȚĂRI - Nomenclatorul țărilor, ISO 3166;(iv) Clasificarea ocupațiilor din România - nivel de ocupație (șase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei și protecției sociale și al președintelui Institutul Național de Statistică nr. 1.832/856/2011, cu modificările și completările ulterioare;(v) ISCED - Clasificarea Internațională Standard a Educației - ISCED2011;(vi) Clasificarea activităților din economia națională - CAEN, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997, actualizată prin Ordinul președintelui Institutul Național de Statistică nr. 337/2007 (CAEN Rev. 2);(vii) Nomenclatorul etniilor și al limbilor materne;(viii) Nomenclatorului religiilor din România;(ix) Nomenclatorul instituțiilor de învățământ din România;(2) Autoritățile și instituțiile publice prevăzute la art. 28 au obligația să utilizeze clasificările și nomenclatoarele prevăzute la alin. (1) și nomenclatoarele în vigoare la momentul de referință, elaborate conform Hotărârii Guvernului nr. 575 bis/1992 cu privire la realizarea unor nomenclatoare unitare de interes general prevăzute în concepția generală a informatizării în România.  +  Capitolul II Dispoziții generale  +  Articolul 3(1) Prezenta ordonanță de urgență reglementează organizarea și desfășurarea în anul 2021, pe întreg teritoriul țării, a recensământului populației și locuințelor în România, în conformitate cu cerințele pe plan național și cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 763/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 iulie 2008 privind recensământul populației și locuințelor și ale regulamentelor de punere în aplicare aferente rundei 2021 de recensăminte și cu recomandările Comisiei economice pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite, precum și producerea indicatorilor statistici de recensământ.(2) Recensământul din anul 2021 are ca obiectiv prioritar producerea de statistici oficiale naționale și europene, sub forma unor indicatori statistici, în condiții de calitate, privind numărul și distribuția teritorială a populației rezidente, a structurii demografice și socioeconomice, date referitoare la gospodăriile populației, precum și la fondul locativ, condițiile de locuit ale populației și clădirile în care se situează locuințele.  +  Articolul 4(1) Organizarea și efectuarea recensământului se realizează sub aspect tehnico-metodologic de către Institutul Național de Statistică, în concordanță cu regulamentele Uniunii Europene, precum și cu normele Comisiei economice pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite în domeniul recensământului populației și al locuințelor, sub coordonarea și controlul Comisiei centrale pentru recensământul populației și locuințelor.(2) În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se constituie Comisia centrală pentru recensământul populației și locuințelor din anul 2021, denumită în continuare CCRPL2021, structură fără personalitate juridică, în componența prevăzută în anexa nr. 1.(3) Nominalizarea persoanelor care intră în componența CCRPL2021 se face de către conducătorul fiecărei instituții implicate, respectiv de către președintele Asociației orașelor din România, al Asociației comunelor din România, al Asociației municipiilor din România și al Uniunii Naționale a Consiliilor Județene din România.(4) CCRPL2021 răspunde de pregătirea, conducerea, coordonarea și monitorizarea lucrărilor necesare efectuării recensământului, având următoarele atribuții principale:a) adoptă hotărâri în îndeplinirea atribuțiilor prevăzute de prezentul act normativ;b) aprobă Programul de desfășurare al activităților Recensământului populației și locuințelor, metodologia de recenzare și de prelucrare a datelor;c) aprobă normele de funcționare și atribuțiile comisiilor de recensământ județene, a municipiului București, municipale, orășenești, ale sectoarelor municipiului București și comunale, în componența prevăzută în anexa nr. 2;d) coordonează implementarea hotărârilor Guvernului privind bugetul recensământului, privind componența, organizarea, funcționarea și atribuțiile Unității de coordonare și implementare a recensământului, denumită în continuare UCIR, și, respectiv, ale Unităților județene de implementare a recensământului, denumite în continuare UJIR, privind specificațiile tehnice pentru transmiterea datelor din sursele administrative, privind stabilirea formei și conținutului instrumentarului recensământului, a clasificărilor și nomenclatoarelor utile recensământului și a proiectelor altor acte normative;e) aprobă metodologia de realizare a sectorizării teritoriului, îndrumă acțiunile de împărțire a teritoriului unităților administrativ-teritoriale în sectoare de recensământ;f) coordonează acțiunile de recrutare și instruire a întregului personal care participă la efectuarea lucrărilor de recensământ;g) aprobă Strategia de promovare și comunicare a recensământului;h) aprobă Programul final de diseminare al rezultatelor recensământului, elaborat de UCIR;i) publică rezultatele provizorii ale recensământului.(5) În pregătirea, organizarea și desfășurarea recensământului CCRPL2021 colaborează cu următoarele autorități ale administrației publice centrale și locale sau alte instituții publice, în funcție de specificul fiecăreia:a) consiliile județene;b) Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară;c) ministerele care dețin surse administrative sau gestionează date privind persoanele, clădirile, locuințele, spațiile colective de locuit, gospodăriile și familiile;d) alte instituții publice de interes național sau local.(6) Pentru pregătirea, organizarea, conducerea și efectuarea lucrărilor de recensământ, la nivel teritorial se constituie comisii de recensământ județene, a municipiului București, municipale, orășenești, ale sectoarelor municipiului București și comunale, în componența prevăzută în anexa nr. 2.(7) Comisiile prevăzute la alin. (6) poartă răspunderea pentru efectuarea recensământului în bune condiții pe teritoriul în care își desfășoară activitatea, conform instrucțiunilor CCRPL2021.(8) CCRPL2021 și comisiile prevăzute la alin. (6) își încetează activitatea la data publicării rezultatelor provizorii ale recensământului, iar rezultatele definitive și detaliate sunt diseminate de Institutul Național de Statistică.  +  Articolul 5(1) Fac obiectul recenzării la recensământul din România:a) persoanele cu cetățenie română, străină sau fără cetățenie, cu reședința obișnuită în România;b) persoanele cu cetățenie română, cu domiciliul în România, dar cu reședința în altă țară pentru o perioadă mai mică de 12 luni;c) persoanele cu cetățenie română care sunt membri ai personalului misiunilor diplomatice și oficiilor consulare ale României în străinătate, membrii forțelor armate naționale staționate în restul lumii, personalul național al bazelor științifice naționale stabilite în afara teritoriului geografic al țării, persoanele de cetățenie română care sunt membri ai echipajelor navelor de pescuit, altor nave, aeronave și platforme plutitoare operând parțial sau în întregime în afara teritoriului economic;d) gospodăriile și nucleele familiale;e) clădirile de locuit;f) clădirile cu altă destinație decât cea de locuit, dacă există cel puțin o locuință în acestea;g) locuințele situate în orice clădire, indiferent de forma de proprietate, de pe teritoriul României;h) spațiile colective de locuit.(2) Nu se înregistrează la recensământ persoanele care nu dețin cetățenie română din cadrul reprezentanțelor diplomatice, consulare și comerciale sau al reprezentanțelor organizațiilor internaționale și nici membrii familiilor lor, personalul forțelor armate străine, personalul flotei comerciale navale și aeriene - cetățeni străini, care la momentul de referință al recensământului se află temporar pe teritoriul țării.(3) La recensământ nu se înregistrează clădirile situate pe teritoriul României deținute cu titlu de proprietate de alte state, administrate de reprezentanțele diplomatice și consulare ale țărilor respective sau de reprezentanțele organizațiilor internaționale, dacă în cadrul lor nu au domiciliul sau reședința cetățeni români.  +  Articolul 6(1) Persoanele sunt înregistrate la locul unde își au reședința obișnuită în România.(2) Persoanele absente temporar din gospodărie sunt înregistrate la reședința lor obișnuită, pe baza informațiilor furnizate de celelalte persoane din gospodărie sau a informațiilor furnizate pe plan local, de alte persoane precum administratorii de bloc, vecini, rude, cunoștințe, în măsura în care dețin aceste informații.  +  Articolul 7Recensământul se desfășoară în conformitate cu termenele prevăzute în Programul de desfășurare al activităților Recensământului populației și locuințelor, care este elaborat de UCIR, constituită conform art. 16.  +  Articolul 8(1) Recenzarea persoanelor care locuiesc în imobilele aflate în administrarea unităților aparținând Sistemului Național de Apărare, Ordine Publică și Securitate Națională, ale Ministerului Justiției și a altor unități speciale se face de către persoane nominalizate de aceste instituții, în conformitate cu prevederile prezentei ordonanțe de urgență și ale normelor specifice elaborate de acestea și avizate de către UCIR.(2) Recenzarea persoanelor private de libertate se face în conformitate cu prevederile prezentei ordonanțe de urgență și ale normelor specifice elaborate de Administrația Națională a Penitenciarelor, denumită în continuare A.N.C., și de către Ministerul Afacerilor Interne, denumit în continuare M.A.I., și avizate de către UCIR.(3) Recenzarea cetățenilor români plecați în străinătate în cadrul misiunilor diplomatice și oficiilor consulare se face de către Ministerul Afacerilor Externe, denumit în continuare M.A.E., în conformitate cu prevederile prezentei ordonanțe de urgență și ale normelor specifice elaborate de M.A.E. și avizate de către UCIR.  +  Articolul 9(1) În vederea colectării datelor și obținerii rezultatelor definitive ale recensământului, Institutul Național de Statistică (I.N.S.) creează, completează și prelucrează o bază de date cu înregistrări individuale, numită în continuare „baza de recensământ RPL2021“.(2) Informațiile cu care se încarcă baza de recensământ RPL2021 se vor obține prin:a) colectare indirectă din surse administrative, prin completarea răspunsurilor la unele întrebări din formularele electronice de către I.N.S. cu informațiile regăsite în baze de date ale unor instituții centrale și locale - surse administrative;b) colectare directă de la populație: autorecenzare on-line, interviu față-în-față asistat de calculator;c) imputare prin metode statistice.(3) Autorecenzarea se poate realiza:a) de pe echipamentul propriu al persoanei care se auto-recenzează sau al gospodăriei din care aceasta face parte;b) de pe echipamente puse la dispoziție de către UJIR-uri prin intermediul primăriilor și instalate în spații special amenajate.  +  Articolul 10(1) Pentru verificarea practică a conținutului formularelor, a instrucțiunilor, a programului de recenzare și de prelucrare, precum și a măsurilor organizatorice, în cursul anului 2020 se desfășoară un recensământ de probă.(2) Participarea la recensământul de probă a persoanelor este obligatorie.(3) Personalului de recensământ care participă la recensământul de probă îi revin obligațiile de la art. 45 și art. 46 alin. (1) și (3) din prezenta ordonanță de urgență.(4) Recensământul de probă se efectuează cu recenzori selectați în acest scop.(5) Pentru recensământul de probă, instituțiilor prevăzute la art. 28 le revin obligațiile prevăzute la art. 30 din prezenta ordonanță de urgență.(6) În cazul recensământului de probă se aplică în mod corespunzător prevederile cap. VIII - Răspunderea juridică și sancțiuni.(7) Personalul prevăzut la alin. (4) beneficiază de aceleași drepturi și obligații prevăzute la cap. VI - Drepturi și obligații.  +  Articolul 11(1) Pentru verificarea calității informațiilor înregistrate la recensământ se organizează o cercetare statistică postrecensământ în perioada noiembrie-decembrie 2021; aceasta se efectuează cu recenzori selectați în acest scop, conform instrucțiunilor elaborate de către UCIR constituită conform prevederilor art. 16 alin. (1).(2) Personalul prevăzut la alin. (1) beneficiază de aceleași drepturi și obligații prevăzute la cap. VI - Drepturi și obligații.  +  Articolul 12(1) În vederea asigurării unei comunicări eficiente a informațiilor către populație și a unei transparențe maxime a lucrărilor recensământului se înființează pe lângă I.N.S., în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Consiliul de comunicare și transparență pentru runda 2021 a recensământului, organ consultativ, denumit în continuare Consiliul.(2) Consiliul are următoarele atribuții:a) promovează recensământul și comunică opiniei publice principalele caracteristici ale recensământului, modalitățile de organizare și de recenzare, drepturile și obligațiile ce revin persoanelor, modalitățile de diseminare și semnificația rezultatelor provizorii și a celor definitive;b) asigură transparența modului de lucru în ceea ce privește pregătirea și desfășurarea recensământului sub aspectul respectării deontologiei profesionale pe parcursul desfășurării recensământului;c) susține efectuarea recensământului, mobilizează populația prin mesaje și apariții în mass-media.  +  Articolul 13Mesajele de popularizare a recensământului în mass-media au caracter de mesaje de interes public.  +  Articolul 14(1) Consiliul are următoarea componență:a) președintele Academiei Române;b) un reprezentant al Administrației Prezidențiale;c) trei reprezentanți ai Parlamentului României;d) un reprezentant al grupurilor parlamentare ale minorităților naționale din Parlamentul României;e) un reprezentant al Camerei de Comerț și Industrie a României;f) un reprezentant al Confederației Naționale a Patronatului Român;g) un reprezentant al Academiei Române;h) trei reprezentanți ai organizațiilor nonguvernamentale din domeniul dezvoltării economice și sociale;i) un reprezentant al Societății Române de Televiziune, denumită în continuare S.R.T.;j) un reprezentant al Societății Române de Radiodifuziune, denumită în continuare S.R.R.;k) doi reprezentanți ai presei scrise din domeniul economico-social, financiar;l) un reprezentant al mediului universitar cu profil economic și sociologic;m) doi reprezentanți ai institutelor de cercetare cu profil economic, social și sociologie.(2) Președintele I.N.S. și președintele Consiliului Statistic Național sunt membri de drept.(3) Membrii Consiliului sunt propuși, la solicitarea I.N.S., de organismele și instituțiile prevăzute la alin. (1), din cadrul structurilor de conducere ale acestora și sunt numiți astfel:a) membrii Consiliului prevăzuți la alin. (1) lit. a) și e)-m) sunt numiți prin decizie a prim-ministrului;b) membrul Consiliului prevăzut la alin. (1) lit. b) este numit prin decret al Președintelui României;c) membrii Consiliului prevăzuți la alin. (1) lit. c) și d) sunt numiți prin hotărâre a plenului celor două Camere ale Parlamentului României.(4) Membrii Consiliului beneficiază de o indemnizație de participare la ședință egală cu 25% din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată. Suma totală a indemnizațiilor pentru un membru al Consiliului nu poate depăși într-o lună salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată.(5) Indemnizațiile de participare la ședință acordate membrilor Consiliului prevăzute la alin. (4) se plătesc din bugetul recensământului prin I.N.S.  +  Articolul 15(1) Președintele Academiei Române este și președintele Consiliului. Acesta este ajutat de doi vicepreședinți, aleși prin vot deschis, cu majoritate simplă, din rândul membrilor acestuia.(2) Consiliul elaborează și aprobă regulamentul propriu de funcționare.(3) Consiliul se întrunește trimestrial sau ori de câte ori este necesar, la convocarea președintelui acestuia.(4) În activitatea sa, Consiliul este asistat de un secretariat asigurat de I.N.S., din personalul său de specialitate.(5) Consiliul elaborează un raport anual asupra activității desfășurate, pe care îl dă publicității, până la sfârșitul trimestrului I al anului următor, pe pagina proprie de internet a recensământului, https://www.recensamantromania.ro/.(6) Consiliul își încetează activitatea la data de 31 martie 2023.  +  Articolul 16(1) În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, la nivelul I.N.S. se constituie UCIR, care are responsabilitatea organizării și desfășurării recensământului la nivel național și local, sub aspect tehnico-metodologic. Acesta este condus de către un reprezentant al I.N.S. în calitate de coordonator general, numit de președintele I.N.S.(2) În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, la nivelul direcțiilor teritoriale de statistică se constituie UJIR-uri care au responsabilitatea pregătirii, organizării și desfășurării recensământului la nivel local, conducerea fiind exercitată de directorii executivi ai direcțiilor teritoriale de statistică.(3) Componența, organizarea, funcționarea și atribuțiile UCIR și, respectiv, ale UJIR sunt reglementate prin hotărâre a Guvernului, la inițiativa I.N.S. și a Secretariatului General al Guvernului, denumit în continuare S.G.G.(4) Personalul de recensământ din teritoriu este format din recenzori, recenzori șefi, coordonatori, recenzori pentru recensământul de probă, recenzori pentru cercetarea statistică post-recensământ, care reprezintă categorii ale operatorului statistic definit la art. 1 lit. v).(5) Personalul prevăzut la alin. (4) este selectat din rândul personalului din primării, instituțiile prefectului, consiliile județene, instituții deconcentrate, al personalului didactic, al specialiștilor în economie, informatică și în alte domenii, precum și din rândul pensionarilor, studenților și al altor persoane, având cel puțin studii medii absolvite.  +  Articolul 17În vederea realizării lucrărilor recensământului, I.N.S. și direcțiile teritoriale de statistică angajează, în vederea desfășurării de activitate în cadrul UCIR și, respectiv, UJIR-urilor, persoane cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, cu încadrarea în numărul de posturi stabilit în acest scop prin hotărâre de Guvern.  +  Articolul 18(1) Bugetul și categoriile de cheltuieli pentru recensământ se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la inițiativa I.N.S. și a Secretariatului General al Guvernului.(2) Prin derogare de la prevederile art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului în anul 2020, prin hotărârea de la alin. (1), se alocă sume pentru ordonatorii principali de credite cu atribuții în organizarea și desfășurarea recensământului.(3) Pentru municipii, orașe, comune și sectoarele municipiului București, sumele pentru plata personalului de recensământ din teritoriu prevăzut la art. 16 alin. (4) se asigură din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, aprobate în anexa la legea bugetului de stat într-o poziție globală distinctă. Repartizarea sumelor pe unități/subdiviziuni administrativ-teritoriale se face prin hotărâre a Guvernului, la propunerea I.N.S. Cu sumele repartizate se rectifică bugetele locale ale unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, în vederea efectuării plăților către personalul de recensământ.  +  Articolul 19La delimitarea unităților de recenzare pentru întregul teritoriu al țării, precum și pentru organizarea și efectuarea operațiilor de colectare a informațiilor sunt prelucrate, în condițiile legii, date și informații, inclusiv date cu caracter personal din Registrul Național de Evidență a Persoanelor, denumit în continuare RNEP, și alte surse administrative, materiale cartografice și informații din statistica curentă, precum și din recensămintele anterioare.  +  Articolul 20(1) În funcție de tipul indicatorilor statistici, rezultatele definitive ale recensământului se diseminează pe următoarele niveluri de dezagregare: total țară, macro-regiuni, regiuni de dezvoltare, județe, comune, orașe, municipii, sectoare ale Municipiului București și griduri de 1 kmp, în condițiile asigurării confidențialității datelor.(2) Programul final de diseminare a rezultatelor recensământului va fi elaborat de UCIR și aprobat prin hotărâre a CCRPL2021.  +  Capitolul III Etapele recensământului  +  Articolul 21Momentul de referință al recensământului din anul 2021 este ora „0“ din ziua de 1 mai 2021.  +  Articolul 22(1) Baza de date pentru RPL2021 cu date pentru clădiri și locuințe se realizează până la 31 august 2021;(2) În perioada iulie-noiembrie 2021 se desfășoară, etapizat, recenzarea populației și locuințelor.(3) Identificarea persoanelor se realizează pe baza CNP.(4) În luna iulie 2021 se realizează colectarea indirectă a variabilelor din programul de observare al recensământului identificate în surse administrative.(5) Pentru fiecare persoană alocată unei adrese de domiciliu din RNEP se completează o serie de variabile din formularul electronic individual prin preluare din sursele administrative disponibile.(6) În perioada august-septembrie 2021 se realizează colectarea on-line a înregistrărilor individuale și a celor referitoare la gospodării, locuințe și clădiri - autorecenzarea on-line.(7) Fiecare persoană cu reședința obișnuită în România trebuie să se autorecenzeze accesând pe Internet propriul formular individual P, completat deja parțial cu anumite date obținute prin colectarea indirectă, pe baza unui nume de utilizator și a unei parole, și să realizeze, după caz, următoarele modificări sau completări:a) să modifice informații deja completate în formular prin colectarea indirectă din surse administrative care nu corespund cu realitatea;b) să completeze adresa reședinței obișnuite în cazul în care aceasta nu corespunde cu adresa de domiciliu;c) să completeze răspunsurile la toate întrebările din formularul individual;d) să completeze răspunsurile la toate întrebările din formularul gospodăriei din care face parte dacă acesta nu a fost completat deja de un alt membru al gospodăriei;e) să completeze răspunsurile la toate întrebările referitoare la clădirea în care este amplasată locuința, în cazul în care răspunsurile la aceste întrebări nu sunt deja completate.(8) În perioada octombrie-noiembrie 2021 se realizează în teren colectarea prin interviu față-în-față asistată de calculator a înregistrărilor individuale, pentru acele persoane pentru care nu s-a realizat autorecenzarea on-line.(9) În perioada octombrie-noiembrie 2021 se realizează în teren colectarea prin interviu asistată de calculator a clădirilor și locuințelor, pentru care nu s-a realizat autorecenzarea on-line.(10) În perioada decembrie 2021-ianuarie 2022 se realizează asigurarea completitudinii înregistrărilor individuale privind persoanele, gospodăriile, locuințele și clădirile. Aceasta se realizează prin imputare prin metode statistice, din surse statistice și administrative, pentru acele unități statistice pentru care nu există un formular completat cu date.  +  Articolul 23În perioada februarie 2022-martie 2024 se realizează controlul, validarea, procesarea și diseminarea datelor colectate.  +  Capitolul IV Prelucrarea datelor de recensământ  +  Articolul 24(1) I.N.S. este autorizat, prin prezenta ordonanță de urgență, să realizeze colectarea, stocarea, procesarea, analiza și diseminarea datelor statistice oficiale de recensământ, în vederea asigurării informațiilor necesare utilizatorilor interni, precum și a celor ce decurg din prevederile Regulamentului (CE) nr. 763/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 iulie 2008 privind recensământul populației și locuințelor și ale regulamentelor de punere în aplicare aferente rundei 2021 de recensăminte.(2) Prelucrarea datelor de recensământ este necesară în vederea îndeplinirii obligației legale a I.N.S. de a furniza Comisiei - Eurostat date finale, validate și agregate și metadate, în conformitate cu cerințele art. 5 din Regulamentul (CE) nr. 763/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 iulie 2008 privind recensământul populației și locuințelor și ale regulamentelor de punere în aplicare aferente rundei 2021 de recensăminte, în calitatea sa de organism responsabil de coordonare a tuturor activităților la nivel național, în vederea dezvoltării, elaborării și difuzării statisticilor europene, reprezentând punctul de contact pentru Comisie - Eurostat, cu privire la chestiuni statistice, conform art. 14 alin. (1^1) din Legea organizării și funcționării statisticii oficiale în România, nr. 226/2009, cu modificările și completările ulterioare.(3) Pentru atingerea obiectivelor recensământului, fac obiectul prelucrării următoarele tipuri de date:a) date privind structura demografică și mobilitatea populației rezidente;b) caracteristicile etno-culturale ale populației rezidente;c) caracteristicile educaționale ale populației rezidente;d) date privind migrația internă și internațională;e) caracteristicile economice ale populației rezidente;f) date privind tipologia gospodăriilor și a nucleelor familiale;g) date privind clădirile în care se găsesc locuințe;h) date privind structura fondului de locuințe;i) date privind condițiile de locuit.(4) Baza de recensământ RPL2021 creată din înregistrări individuale în conformitate cu art. 9 alin. (1) este utilizată pentru producerea indicatorilor statistici finali ai recensământului. Asupra acestor înregistrări individuale au loc operațiuni de procesare, precum:a) validare pe baza unei liste de reguli de validare, numite condiții de control logic;b) corectare a valorilor eronate;c) ștergere a înregistrărilor care nu sunt unice, în cazul în care acestea există;d) imputare prin metode statistice; pentru etnie, limba maternă și religie nu se aplică metode de imputare statistice;e) calculul indicatorilor statistici care vor sta la baza producerii rezultatelor recensământului.  +  Articolul 25(1) Toate informațiile colectate la recensământ, din surse administrative sau de la populație, sunt prelucrate pentru:a) calculul numărului populației rezidente a României la 1 mai 2021;b) determinarea valorilor variabilelor de recensământ pentru fiecare unitate statistică;c) calculul celorlalți indicatori statistici determinați pe baza variabilelor de recensământ.(2) Lista variabilelor de recensământ este prevăzută în anexa nr. 3 la prezenta ordonanță de urgență - Lista variabilelor de recensământ al populației și locuințelor 2021. Având în vedere caracterul exhaustiv al unui recensământ și nevoia de informație la nivel detaliat în profil teritorial pe care numai un recensământ o poate acoperi, CCRPL2021 poate decide colectarea și a altor variabile, cu excepția celor de tipul datelor cu caracter personal, în limita a șase variabile, ca răspuns la solicitări justificate din partea autorităților naționale, formulate după aprobarea prezentei ordonanțe de urgență.(3) Toate întrebările incluse în formulare au caracter obligatoriu.  +  Articolul 26(1) La recensământ se prelucrează CNP-ul în vederea asigurării exhaustivității recenzării persoanelor și pentru asigurarea calității datelor, potrivit prevederilor capitolului X - Confidențialitatea și protecția datelor statistice din Legea organizării și funcționării statisticii oficiale în România nr. 226/2009, cu modificările și completările ulterioare, și cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/EC.(2) Prelucrarea celorlalte variabile de recensământ se realizează în condițiile asigurării confidențialității datelor statistice potrivit prevederilor capitolului X - Confidențialitatea și protecția datelor statistice din Legea nr. 226/2009 a organizării și funcționării statisticii oficiale în România, cu modificările și completările ulterioare, și cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/EC.(3) Prevederile art. 15, 16, 18 și 21 din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului european și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE nu se aplică pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în scopuri statistice la recensământ, deoarece drepturile menționate la aceste articole sunt de natură să facă imposibilă sau să afecteze în mod grav realizarea obiectivelor recensământului.(4) În cazul autorecenzării on-line sau a autorecenzării asistate, CNP-ul este criptat, cu ajutorul unui algoritm utilizat de I.N.S., în momentul în care o înregistrare individuală este salvată în baza de date RPL2021.(5) Transferul de date on-line se realizează printr-un sistem securizat, protejat împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale.  +  Articolul 27(1) În îndeplinirea abilitărilor prevăzute de prezenta ordonanță de urgență care presupun prelucrări de date cu caracter personal, I.N.S. elaborează, în condițiile Regulamentului (UE) 2016/679, norme de protecție a datelor cu caracter personal, aprobate prin ordin al președintelui I.N.S., care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, în cuprinsul cărora sunt descrise mecanismele și mijloacele de prelucrare, măsurile tehnice și organizatorice pentru stocarea datelor în condiții de siguranță, modul de acces la datele colectate doar pentru persoanele autorizate în acest sens, aspecte privind instruirea personalului implicat, modul în care sunt aplicate garanțiile prevăzute la art. 89 alin. (1) din Regulamentul (UE) 2016/679, precum și modul de îndeplinire a garanțiilor.(2) Entitățile și personalul implicate în realizarea recensământului care prelucrează date cu caracter personal sunt:a) I.N.S. și direcțiile sale teritoriale, în calitate de operatori de date cu caracter personal;b) autorități, instituții publice și furnizorii de date prevăzuți în prezenta ordonanță de urgență, în calitate de operatori asociați de date cu caracter personal;c) personalul de recensământ din teritoriu prevăzut la art. 16 alin. (4), în calitate de personal sub autoritatea operatorilor de date cu caracter personal prevăzuți la lit. a) și b);d) personalul care prelucrează datele sub autoritatea operatorilor de date cu caracter personal prevăzuți la lit. a) și b).(3) I.N.S. și direcțiile sale teritoriale nu transmit altor persoane fizice sau juridice, sub nicio formă, date cu caracter personal colectate în scopul asigurării finalității prezentei ordonanțe de urgență.(4) I.N.S. și direcțiile sale teritoriale nu transferă datele cu caracter personal colectate în state terțe, indiferent de mijloacele de prelucrare utilizate.(5) I.N.S. înregistrează prin mecanisme automatizate sau neautomatizate care să asigure trasabilitatea, orice prelucrare de date cu caracter personal începând cu momentul colectării datelor și până la distrugerea acestora. Înregistrările sunt ținute într-o formă care să permită auditarea acestora în scopul verificării legalității prelucrării și, la cerere, sunt puse la dispoziția Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, denumită în continuare A.N.S.P.D.C.P.(6) Datele cu caracter personal colectate în temeiul prezentei ordonanțe de urgență sunt distruse prin proceduri ireversibile în termen de 3 luni de la publicarea rezultatelor recensământului 2021. Finalizarea procedurii de distrugere va fi adusă la cunoștința publică.  +  Articolul 28(1) Pentru realizarea obiectivelor recensământului și calcularea indicatorilor statistici, autoritățile și instituțiile publice și furnizorii de date sunt autorizați și au obligația să pună la dispoziția I.N.S., cu titlu gratuit, baze de date cu înregistrări individuale, cuprinzând date corecte, actuale și complete, prin raportare la scopul colectării, unic identificate prin CNP sau ISU, în cazul persoanelor, și a altor identificatori stabiliți de comun acord cu deținătorul datelor, în cazul altor unități statistice. În cazul în care identificarea se face prin ISU, informațiile la nivel de înregistrare individuală prevăzute la art. 5 alin. (1) trebuie să conțină, obligatoriu, sexul și data nașterii.(2) Autoritățile și instituțiile publice, furnizorii de date și lista informațiilor la nivel de înregistrare individuală pe care trebuie să le transmită către I.N.S. sunt:a) M.A.I., Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date - D.E.P.A.B.D.:– pentru datele privind cetățenii români cu domiciliul în România la 1 ianuarie și la 1 mai 2021: CNP sau ISU, cod localitate administrativă, denumire localitate administrativă, cod județ, starea civilă, țara în care s-a născut, județul în care s-a născut, adresa de domiciliu - denumire stradă, număr imobil, bloc, scară, etaj, apartament - data stabilirii la adresa curentă, reședința anterioară 1, data stabilirii la reședința anterioară 1, data valabilității actului de identitate; dacă informația există în RNEP, CNP sau ISU al tatălui, CNP sau ISU al mamei, CNP sau ISU al soțului sau soției, CNP sau ISU al copiilor;– pentru datele privind cetățenii români care și-au stabilit sau restabilit domiciliul sau reședința obișnuită în România în cursul perioadei de referință: CNP sau ISU, țara de cetățenie, țara de naștere, țara de proveniență, data stabilirii domiciliului sau reședinței în România, județul de domiciliu, localitatea de domiciliu, județ de reședință, localitate de reședință, starea civilă;b) M.A.I., Inspectoratul General pentru Imigrări - I.G.I.:– pentru datele privind cetățenii străini și fără cetățenie care au un act care atestă dreptul de ședere în România la data de 1 ianuarie a anului de referință: CNP sau ISU, țara de cetățenie, țara de naștere, județul în care are reședința, localitatea în care are reședința, starea civilă, durata ultimului drept de ședere sau reședință;– pentru cetățenii străini și fără cetățenie care au solicitat azil sau au o durată efectivă de ședere de cel puțin 12 luni: CNP sau ISU, țara de cetățenie, țara de naștere, județul în care are reședința, localitatea în care are reședința, starea civilă;– pentru cetățenii străini și fără cetățenie care au obținut în cursul anului de referință un act care atestă dreptul de ședere în România: CNP sau ISU, sex, data nașterii, țara de cetățenie, țara de naștere, județul în care are reședința, localitatea în care are reședința, starea civilă, stare persoană;– pentru cetățenii străini și fără cetățenie cărora, în cursul anului de referință, le-a expirat dreptul de ședere în România, au decedat, au fost expulzați sau, din alte motive, nu mai beneficiază de un drept de ședere pe teritoriul României: CNP sau ISU, sex, data nașterii, țara de cetățenie, țara de naștere, data plecării din România, județul în care avea reședința, localitatea în care avea reședința, starea civilă, motivul excluderii, data și motivul încetării dreptului de ședere;c) M.A.I., Direcția Generală de Pașapoarte - D.G.P.:– pentru datele privind cetățenii români care la data de 1 mai 2021 aveau stabilit domiciliul în străinătate: CNP sau ISU, data aprobării cererii de pașaport cu menționarea statului de domiciliu;– pentru datele privind cetățenii români care, după anul 2011, și-au stabilit domiciliul în străinătate sau și-au reînnoit pașaportul cu menționarea țării de domiciliu: CNP sau ISU, data aprobării cererii de pașaport cu menționarea statului de domiciliu;d) M.A.I. - Inspectoratul General al Poliției Române: pentru datele privind persoanele condamnate sau arestate preventiv, aflate în centrele de reținere și arestare preventivă ale M.A.I., custodiate în perioada mai-noiembrie 2021: CNP sau ISU, perioada privării de libertate;e) M.F.P., Agenția Națională de Administrare Fiscală - A.N.A.F. - pentru datele privind plătitorii de contribuții sociale, impozite pe venit:– din declarația D112: CNP sau ISU, secțiune declarație, tip asigurat, cod CAEN declarație, an raportare, lună raportare, număr asigurați șomaj, inclusiv asimilați, număr asigurați sănătate, inclusiv asimilați, număr asigurați pensie, inclusiv asimilați, index încărcare, cod obligație, tip declarație, zile lucrate condiții normale, zile lucrate condiții deosebite, zile lucrate condiții speciale, număr contracte, casa de sănătate, dacă persoana este pensionar, tip contract, ore normă zilnică, ore lucrate, ore suspendate, data început, data sfârșit, data extragere, index asigurat, funcție asigurat, perioada de raportare, luna an început, luna an sfârșit, ID adresă, cod țară, cod județ, cod localitate, nume localitate, sector, stradă, număr stradă, bloc, scară, etaj, apartament;– din baza de date a sistemului informatic de administrare fiscală a impozitului pe venitul persoanelor fizice: CNP sau ISU, categorie de venit, anul fiscal de realizare a venitului, cod județ, data de început a contractului de închiriere sau asociere sau numărul autorizației, data de sfârșit a contractului de închiriere sau asociere sau a autorizației individuale, cod categorie venit, cod CAEN;f) Ministerul Muncii și Protecției Sociale - M.M.P.S., Casa Națională de Pensii Publice - C.N.P.P. - pentru datele conform prevederilor din Convenția de colaborare încheiată cu M.M.P.S. și pentru datele privind beneficiarii de asigurări sociale și indemnizații prevăzute de legi speciale, după modalitatea de plată: CNP sau ISU, identificator CTP, cod fel pensie, tip cod fel pensie, data înscrierii la pensie, modalitatea de plată - M - mandat, C - cont intern, E - export prestație;g) M.M.P.S., Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă - A.N.O.F.M. - pentru datele privind șomerii care beneficiază de indemnizație de șomaj, șomerii neindemnizați, persoanele în căutarea unui loc de muncă în țară sau, după caz, în străinătate, înregistrate în evidență: CNP sau ISU, categorie persoană, adresă, localitate, sector; h) M.M.P.S., Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială - A.N.P.I.S. - pentru datele privind persoanele care beneficiază de asistență socială: CNP sau ISU al persoanei care încasează beneficiul social, CNP sau ISU al persoanei pentru care se plătește beneficiul social, luna plății beneficiului social, codul județului, codul beneficiului social, numele și prenumele persoanei care încasează beneficiul social; luna pentru care se calculează beneficiul social, cod județ, codul beneficiului social, tipul persoanei, adresa de domiciliu;i) M.M.P.S., Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții - A.N.D.P.D.C.A. – din sistemul informatic CMTIS, dacă în decembrie 2020 acesta este funcțional: CNP sau ISU, data ultimei consultații - zi, lună și an, adresa - țara, județ, localitate, tipul adresei din interfața „Adrese“, numărul vizitelor părinților la copii, numărul întâlnirilor copiilor cu părinții în loc neutru, dacă copilul este înscris la o școală, tipul adresei din interfața „Situația școlară“;– din sistemul informatic RNA: CNP sau ISU adoptator, țara de naștere, județ de naștere, localitate de naștere, data eliberare permis ședere adoptator, țara din interfața „Adresa domiciliu“, județ din interfața „Adresa domiciliu“, localitate din interfața „Adresa domiciliu“;– date din sistemul informatic RENPH: CNP sau ISU, adresa - județ, localitate, comună, tip persoană, cetățenie, instituționalizare, tip eveniment, dată eveniment, cod centru;j) M.M.P.S., Inspecția Muncii - I.M.: pentru datele din Registrul General de Evidență a Salariaților, în forma transmisă de angajator: CUI angajator, denumire angajator, categorie angajator, forma juridică a angajatorului, tipul de proprietate angajator, domeniul de activitate economică angajator, județ angajator, localitate sau sector angajator, CNP sau ISU salariat, cetățenia, cod ocupație conform COR, număr contract, dată contract, tip contract, durată contract, tip normă, stare contract, dată începere contract, data încetare contract, data sfârșit contract, data reactivare contract, temei reactivare contract, dată începere suspendare contract, dată sfârșit suspendare contract, dată începere detașare contract, dată sfârșit detașare contract, data ultimei modificări a contractului, radiat salariat, radiat contract;k) Ministerul Justiției - M.J., A.N.C.: pentru datele privind persoanele care dobândesc cetățenia română în țară: identificator stabilit de comun acord, țara de cetățenie, țara de naștere, data la care a dobândit cetățenia română și, după caz, adresa de domiciliu în România;l) Ministerul Educației și Cercetării - M.E.C.: pentru datele privind persoanele înmatriculate în instituțiile sau unitățile de învățământ din sistemul național de educație, precum și mobilitatea acestora: CNP-ul sau ISU, limba maternă, naționalitate, județul de domiciliu, localitatea de domiciliu, județul în care se află unitatea de învățământ urmată, numărul unității de învățământ urmate, localitate unitate, clasa în care se află elevul, formațiune asociată, limba de predare, categorie unitate;m) Ministerul Sănătății - M.S., Institutul Național de Sănătate Publică - I.N.S.P.: pentru datele privind persoanele cuprinse în evidență privind bolile profesionale: CNP-ul sau ISU, cod CAEN, cod ocupație, dacă bolnavul a decedat, data completării fișei de declarare BP2;n) M.S., Casa Națională de Asigurări de Sănătate - C.N.A.S.: pentru datele din PIAS - platforma informatică din asigurările de sănătate: CNP-ul sau ISU, A - asigurat, CO - coasigurat, N - neasigurat, numărul evenimentelor medicale pentru fiecare lună din perioada 1 mai 2020-30 aprilie 2021;o) Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - M.A.D.R., Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură - A.P.I.A.: pentru cetățenii români, străini și fără cetățenie, care sunt în evidența agenției: CNP-ul sau ISU, cetățenia, adresa de domiciliu, adresa reședinței obișnuite în România;p) M.J., Administrația Națională a Penitenciarelor - A.N.P.: pentru datele privind persoanele condamnate, arestate preventiv sau internate, aflate în unitățile din sistemul administrației penitenciare;q) Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației - M.L.P.D.A. - Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară - A.N.C.P.I.: furnizarea limitelor administrativ-teritoriale stabilite conform Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, existente la 1 iulie 2019 și, respectiv, 1 ianuarie 2020 și datele disponibile din următoarele registre gestionate:– Registrul Agricol Național - RAN, cu date din:(i) Anexa nr. 1 Partea I: Tabele individuale la nivel de gospodărie sau exploatație agricolă individuală sau persoană fizică autorizată sau întreprindere familială și entități cu personalitate juridică - date de identificare: județul, localitatea, localitatea componentă - satul -, cod SIRUTA, strada, numărul, bloc, scară - tipul exploatației, domiciliul fiscal: județul, localitatea, cod SIRUTA, date din capitolul I privind componența gospodăriei sau a exploatației agricole fără personalitate agricolă: CNP, cod legătură de rudenie și date din capitolul XI: Clădiri existente la începutul anului pe raza localității: adresa clădirii, suprafața construită desfășurată, tipul clădirii, anul terminării;(ii) Anexa nr. 2 Partea II: Tabele centralizatoare - județul, comuna sau orașul sau municipiul, cod SIRUTA, capitolul XI: Clădiri existente la începutul anului pe raza localității în anul 2019 - adresa clădirii, suprafața construită desfășurată, tipul și destinația clădirii, anul terminării;– Registrul electronic al nomenclaturii stradale - RENNS - cu date pentru: (i) denumirile de drumuri, cu următoarele câmpuri: Tip drum, Denumire drum, Județ, UAT, SIRUTA, Nume localitate, Data, Istoric, CUA;(ii) denumirile de adrese administrative, cu următoarele câmpuri: Denumire adresă administrativă, Număr adresă administrativă, Județ, UAT, SIRUTA, Nume localitate, Data, Istoric, Coordonate x, Coordonate y; (iii) imobile, cu următoarele câmpuri: Denumire adresă administrativă, Număr adresă administrativă, Bloc adresă administrativă, Scara, Etaj, Apartament, Cod poștal, Județ, UAT, SIRUTA, Nume localitate, Data, Istoric, Coordonate x, Coordonate y;r) Consiliul județean - serviciile publice de asistență socială, respectiv direcțiile generale de asistență socială și protecție a copilului - D.G.A.S.P.C. - CNP sau ISU al persoanei beneficiare de servicii sociale și tipul de serviciu furnizat;s) Firmele furnizoare de utilități, inclusiv cele de telefonie fixă sau mobilă: CNP sau ISU al titularului de contract, adresa de corespondență, adresa locuință, consumul lunar la adresa locuință;(3) Înregistrările la nivel de individ identificate prin ISU, respectiv extrasele din bazele de date ale ministerelor și altor instituții centrale și locale, se transmit către I.N.S. după aplicarea algoritmului de anonimizare a CNP-urilor utilizat de I.N.S. - înainte de transmiterea datelor la I.N.S.;(4) Instituțiile prevăzute la alin. (2) furnizează datele necesare realizării recensământului cu respectarea prevederilor Regulamentului 679/2016 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE;(5) Specificațiile tehnice pentru transmiterea datelor din sursele administrative, de către fiecare sursă de date în parte, sunt aprobate prin hotărâre a Guvernului, la inițiativa I.N.S. și a S.G.G.  +  Capitolul V Atribuții și responsabilități  +  Articolul 29I.N.S. este responsabil, sub aspect tehnico-metodologic, de pregătirea, desfășurarea și monitorizarea lucrărilor necesare efectuării recensământului populației și locuințelor în România din anul 2021 și diseminarea rezultatelor definitive, având următoarele atribuții principale:a) proiectează, din punct de vedere metodologic și organizatoric, recensământul; b) planifică termenele de realizare a activităților recensământului, conform Programului de desfășurare a activităților Recensământului populației și locuințelor; c) stabilește forma și conținutul instrumentarului recensământului, respectiv modelele de formulare, instrucțiunile de completare a acestora, clasificările și nomenclatoarele utile recensământului - cu excepția celor a căror elaborare intră în competența altor instituții și a celor deja aprobate prin alte acte normative. Forma și conținutul instrumentarului recensământului și clasificările și nomenclatoarele utile recensământului elaborate de alte instituții vor fi supuse aprobării prin hotărâre a Guvernului, la inițiativa I.N.S. și a S.G.G.;d) elaborează, împreună cu celelalte instituții implicate, bugetul recensământului;e) colectează informații de la autorități publice centrale și locale necesare pentru realizarea sectorizării teritoriului României, pentru recensământ;f) organizează și desfășoară recensământul de probă;g) organizează și desfășoară cercetarea statistică post-recensământ; h) asigură, prin direcțiile teritoriale de statistică, selecția, instruirea și coordonează activitatea personalului recrutat, necesar recenzării, validării și prelucrării datelor;i) organizează și urmărește procesul de recenzare a populației și locuințelor;j) monitorizează și asigură suport tehnic în perioada de autorecenzare;k) achiziționează aplicațiile software, cartelele SIM și serviciile de comunicații aferente, necesare colectării datelor pentru recensământ;l) achiziționează licențele necesare funcționării sistemelor informatice utilizate în cadrul recensământului;m) asigură operarea call center-ului necesar pentru buna desfășurare a activităților de teren în vederea efectuării recensământului;n) administrează cu resurse proprii sau prin contractare servicii de administrare a bazelor de date și a sistemelor informatice necesare recenzării;o) asigură implementarea, funcționarea, întreținerea și securitatea bazei de date prevăzute la art. 9 alin. (1);p) prelucrează datele cu caracter personal astfel încât să asigure securitatea adecvată a acestora, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, distrugerii sau a deteriorării accidentale prin măsurile tehnice, organizatorice și administrative implementate;q) realizează procesarea datelor de recensământ;r) publică rezultatele definitive ale recensământului, pe baza programului și la termenele aprobate de către UCIR;s) diseminează statisticile europene provizorii și pe cele definitive de recensământ în formatul solicitat de Eurostat, precum și metadatele și Raportul de calitate a recensământului.  +  Articolul 30Instituțiile care dețin date și informații privind persoane, gospodării, nuclee familiale, locuințe, clădiri sunt obligate să sprijine I.N.S. în pregătirea, organizarea și desfășurarea în bune condiții a recensământului, sens în care le revin următoarele responsabilități:a) să desfășoare activitățile care se înscriu în sfera lor de responsabilitate, cuprinse în anexa nr. 4;b) să pună la dispoziția I.N.S. produsele finale precizate în anexa nr. 4;c) să furnizeze I.N.S. datele necesare construirii variabilelor de recensământ prevăzute la art. 28 alin. (2), fără erori, în formatul și la termenele stabilite în hotărârea de Guvern prevăzută la art. 28 alin. (5);  +  Articolul 31Departamentul de Relații Interetnice, în colaborare cu grupurile parlamentare ale minorităților naționale din Parlamentul României, are obligația elaborării Nomenclatorului etniilor și al limbilor materne, care este aprobat prin hotărârea Guvernului prevăzută la art. 29 lit. c).  +  Articolul 32M.E.C. are obligația elaborării Nomenclatorului instituțiilor de învățământ din România, care este aprobat prin hotărârea Guvernului prevăzută la art. 29 lit. c).  +  Articolul 33Secretariatul de Stat pentru Culte are obligația elaborării Nomenclatorului religiilor din România, care este aprobat prin hotărârea Guvernului prevăzută la art. 29 lit. c).  +  Articolul 34(1) Instituțiile prefectului, consiliile județene și Consiliul General al Municipiului București, precum și primarii comunelor, orașelor, municipiilor și sectoarelor municipiului București asigură condițiile necesare bunei desfășurări a activității de pregătire, organizare și efectuare a recensământului, potrivit acțiunilor care sunt stabilite de către CCRPL2021. (2) Prefectul, prin structurile de specialitate ale instituției prefectului, are următoarele atribuții:a) constituie, prin ordin, comisiile județene de recensământ, respectiv comisia municipiului București, în conformitate cu prevederile prezentei ordonanțe de urgență și cu instrucțiunile CCRPL2021;b) asigură spațiile, mobilierul și mijloacele de telecomunicații necesare activității comisiilor județene și a municipiului București, precum și, după caz, a UJIR-urilor, depozitării și păstrării în condiții corespunzătoare a materialelor de recensământ, cu excepția tabletelor, precum și alte mijloace necesare desfășurării în bune condiții a lucrărilor de recensământ;c) supraveghează și se asigură că acțiunile de verificare, completare și actualizare a denumirii străzilor, de numerotare a clădirilor, precum și de stabilire a limitelor administrativ-geografice ale UAT-urilor și ale localităților componente se finalizează până la data de 31 august 2020, în scopul delimitării sectoarelor de recensământ; d) asigură spațiile necesare desfășurării instruirilor personalului de recensământ; e) în vederea desfășurării tuturor activităților aferente recensământului, sprijină personalul de recensământ pentru asigurarea accesului acestuia în complexele rezidențiale aflate în proprietate privată, în cele aparținând cultelor religioase, precum și în zonele identificate cu risc infracțional ridicat; f) sprijină UJIR în distribuirea în teritoriu a materialelor de recensământ;g) sprijină UJIR în colectarea, verificarea și returnarea către I.N.S. a tuturor instrumentelor și a materialelor auxiliare utilizate, la 15 zile după încheierea activităților de recenzare;h) asigură, pentru facilitarea accesului în locațiile greu accesibile, mijloacele de transport sau identifică soluțiile pentru asigurarea acestora, necesare pregătirii și efectuării recensământului și a recensământului de probă la termenele și pe duratele prevăzute în graficele elaborate de UCIR.(3) Primarii au următoarele atribuții:a) constituie, prin dispoziție, comisiile municipale, orășenești, ale sectoarelor municipiului București și comunale, în conformitate cu prevederile prezentei ordonanțe de urgență și cu instrucțiunile CCRPL2021;b) asigură recrutarea și plata personalului de recensământ din teritoriu, selectat conform art. 29 lit. g), de I.N.S. prin direcțiile sale teritoriale de statistică, personal prevăzut la art. 16 alin. (4);c) asigură spațiile, mobilierul și mijloacele de telecomunicații necesare desfășurării activității de recensământ a comisiilor municipale, ale sectoarelor municipiului București, orășenești și comunale pentru recensământul populației și locuințelor; asigură depozitarea și păstrarea în condiții corespunzătoare a materialelor de recensământ, precum și a altor mijloace necesare desfășurării în bune condiții a lucrărilor de recensământ;d) asigură verificarea, completarea și actualizarea denumirii străzilor și numerotarea clădirilor, precum și limitele administrativ-geografice ale UAT-urilor și ale localităților componente, până la data de 31 august 2020, în scopul delimitării sectoarelor de recensământ. Ulterior acestei date și până la finalizarea activității de colectare a datelor autoritățile administrației publice locale nu mai efectuează schimbări de denumiri ale străzilor, renumerotări ale clădirilor sau modificări ale limitelor geografice;e) participă la împărțirea localităților în sectoare de recensământ, potrivit metodologiei de realizare a sectorizării teritoriului și sub îndrumarea UJIR; f) organizează instalarea unor posturi de lucru în spații special amenajate, cu echipamente puse la dispoziție de UJIR, în scopul realizării autorecenzării asistate a populației, conform normelor stabilite de către UCIR; g) informează populația despre existența, locul unde sunt amplasate spațiile special amenajate pentru realizarea auto-recenzării și programul lor de funcționare; h) sprijină UJIR în distribuirea în teritoriu a materialelor de recensământ; i) sprijină UJIR în colectarea, verificarea și returnarea, în termen de 15 zile după încheierea activităților de colectare a datelor, a tuturor instrumentelor și a materialelor auxiliare utilizate.  +  Articolul 35În scopul evitării posibilității de omisiune sau de dublare a unor unități statistice, pentru delimitarea sectoarelor de recensământ se utilizează limitele unităților administrativ-teritoriale stabilite conform Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996. În situația în care limitele sunt contestate, până la soluționarea definitivă a litigiului, în scopuri de colectare a datelor de recensământ, se utilizează limitele unităților administrativ-teritoriale din sistemul integrat de cadastru și carte funciară, folosite de oficiile de cadastru și publicitate imobiliară.  +  Articolul 36Instituțiile din mass-media audiovizuală au rol important în:a) organizarea, în funcție de specific, a emisiunilor de informare a publicului privind desfășurarea recensământului, distincte, special dedicate acestei teme, inclusiv prin asigurarea interpretării acestora în limbaj mimico-gestual;b) transmiterea știrilor privind desfășurarea recensământului în cadrul emisiunilor informative, inclusiv prin asigurarea interpretării acestora în limbaj mimico-gestual;c) difuzarea, gratuită, a spoturilor de informare și a celor necomerciale de popularizare a recensământului, puse la dispoziție de către I.N.S., cu frecvență zilnică, începând cu cel puțin 4 luni înainte de perioada de colectare a datelor și până la finalizarea acesteia, inclusiv prin asigurarea interpretării acestora în limbaj mimico-gestual;d) prezentarea publicului a știrilor veridice privind recensământul.  +  Articolul 37Instituțiile de mass-media din presa scrisă au rol important în:a) publicarea de articole de informare a publicului privind desfășurarea recensământului;b) publicarea de mesaje de popularizare a recensământului cu frecvență ridicată, începând cu cel puțin 3 luni înainte de perioada de colectare a datelor și până la finalizarea acesteia;c) prezentarea publicului de informații veridice privind recensământul.  +  Articolul 38(1) De la 1 mai 2021 până la 31 octombrie 2021, S.R.T și S.R.R. au rol important în a transmite, pe propriile cheltuieli, programe de popularizare a recensământului, prevăzute la art. 36 lit. a), b) și c), pe canale cu acoperire națională și regională, la intervale orare de audiență ridicată.(2) Timpul total de distribuire a programelor de popularizare prevăzute la art. 36 lit. a), b) și c) este de 160 ore.(3) Distribuția timpului total de distribuire a programelor de popularizare prevăzute la alin. (1) este următoarea:a) 30 ore de programe transmise pe canale cu acoperire națională de către S.R.T.;b) 30 ore de programe transmise pe canale cu acoperire regională de către S.R.T.;c) 50 ore de programe transmise pe canale cu acoperire națională de către S.R.R.;d) 50 ore de programe transmise pe canale cu acoperire regională de către S.R.R.(4) Prin hotărâri ale CCRPL2021 se poate modifica numărul și repartizarea orelor de distribuire a programelor de popularizare prevăzute la alin. (2) și (3).  +  Articolul 39(1) Administratorii spațiilor colective de locuit au obligația să permită efectuarea recenzării în incinta spațiilor pe care le administrează.(2) Administratorii spațiilor colective de locuit care optează să fie recenzori sunt selectați cu prioritate ca recenzori în conformitate cu prevederile art. 16 alin. (4) pentru spațiile colective de locuit pe care le administrează.  +  Articolul 40Administratorii complexelor rezidențiale aflate în proprietate privată, precum și ai spațiilor aflate în proprietatea cultelor religioase au obligația să permită personalului de recensământ accesul în interiorul complexurilor și spațiilor în vederea desfășurării tuturor activităților aferente.  +  Capitolul VI Drepturi și obligații  +  Articolul 41Recenzarea persoanelor care îndeplinesc condițiile de la art. 5 este obligatorie.  +  Articolul 42Persoanele care fac obiectul autorecenzării sau al recenzării au următoarele obligații:a) de a se autorecenza sau de a fi recenzate;b) de a furniza, pe propria răspundere, informații corecte și complete, iar în cazul interviurilor proxy de a furniza informații corecte și complete, în măsura în care dețin informații despre persoana pentru care se realizează interviul proxy;c) de a permite recenzarea gospodăriei, locuinței și clădirii în care se află locuința;d) de a respecta și a nu obstrucționa activitatea personalului de recensământ;e) de a prezenta, pentru înregistrarea corectă a datelor de identificare a persoanelor, după caz, pentru cetățenii români actul de identitate, certificatul de naștere în cazul minorilor, iar pentru persoanele de altă cetățenie ori fără cetățenie documente de trecere a frontierei sau documente eliberate de autoritățile române care atestă dreptul de ședere pe teritoriul României. Alte acte legale, cu excepția celor prevăzute anterior, care atestă validitatea informațiilor referitoare la persoane și locuințe, sunt consultate numai cu acordul persoanelor recenzate.  +  Articolul 43(1) Părinții sau, după caz, alți reprezentanți legali ai copilului minor, persoanele care au în plasament copii și persoanele care se ocupă de întreținerea copilului minor pe perioada în care părinții sunt plecați la muncă în străinătate, conform Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, au obligația de a realiza autorecenzarea on-line a acestora sau, dacă acest lucru nu este posibil, de a desfășura interviu proxy cu recenzorul pentru a asigura recenzarea minorilor, inclusiv pentru variabilele etnoculturale.(2) Părinții sau reprezentanții legali ai persoanelor cu dizabilități care, din cauza deficiențelor nu pot să acceseze internetul sau să răspundă la întrebările adresate de un recenzor în cadrul unui interviu față-în-față, precum și persoanele care îngrijesc astfel de persoane au obligația de a realiza autorecenzarea on-line a acestora sau, dacă acest lucru nu este posibil, de a desfășura interviu proxy cu un recenzor pentru a asigura recenzarea persoanelor aflate în aceste situații, inclusiv pentru variabilele etnoculturale.(3) Persoanele prezente într-o gospodărie în momentul vizitei recenzorului sunt obligate să furnizeze acestuia, în condițiile în care contactarea persoanelor temporar absente care au reședința obișnuită la aceeași adresă nu a fost posibilă în urma unor vizite repetate, următoarele informații referitoare la aceste persoane: CNP, sex, data nașterii, nivelul instituției de învățământ absolvite de cel mai înalt nivel și statutul activității curente, precum și alte informații utile completării formularelor de recensământ, în cazul în care le cunosc.(4) În spațiile colective de locuit, în condițiile în care interviul față-în-față cu persoanele care locuiesc în acele spații nu a fost posibilă în urma unor vizite repetate ale recenzorului, următoarele informații referitoare la aceste persoane sunt furnizate de către managerii sau administratorii acelor spații: CNP, sex, data nașterii, nivelul instituției de învățământ absolvite de cel mai înalt nivel și statutul activității curente.(5) Managerii de caz desemnați potrivit prevederilor legale pentru copiii beneficiari de măsuri de protecție specială în servicii de tip rezidențial organizate de furnizorii publici de servicii sociale acreditați și de furnizorii privați de servicii sociale acreditați au obligația de a realiza autorecenzarea on-line a acestora sau, dacă acest lucru nu este posibil, de a desfășura interviu proxy cu un recenzor pentru a asigura recenzarea minorilor.  +  Articolul 44(1) Informațiile despre clădirile administrate de persoane juridice sau alte entități fără personalitate juridică care trebuie recenzate sunt furnizate de către administratorii respectivelor spații.(2) Informațiile privind apartamentele neocupate situate în blocuri sunt furnizate de către administratorii de bloc în care aceste apartamente se află situate.  +  Articolul 45Obligațiile personalului de recensământ sunt următoarele:1. persoanele care efectuează înregistrarea, respectiv recenzorii, precum și cele cu atribuții de îndrumare, coordonare și control au obligația să respecte întocmai prevederile prezentei ordonanțe de urgență și instrucțiunile specifice elaborate de UCIR;2. recenzorii trebuie să aibă minimum 18 ani, cel puțin studii medii absolvite, fără cazier judiciar, să aibă abilități de utilizare a tabletelor și să dețină capacitate de a desfășura muncă pe teren;3. în îndeplinirea atribuțiilor care le revin pe timpul efectuării recensământului recenzorii trebuie să aibă o ținută decentă și un limbaj corespunzător;4. pe toată perioada de recenzare, în îndeplinirea atribuțiilor ce le revin, personalul de recensământ se identifică prin prezentarea legitimației care le atestă calitatea;5. personalul de recensământ care, din diferite motive, renunță la calitatea sa pe parcursul desfășurării recensământului este obligat să anunțe această intenție, cu minimum două zile înainte de încetarea activității, conducătorului UJIR din județul în care se află sectorul de recensământ în care a fost desemnat să lucreze.  +  Articolul 46(1) Personalul de recensământ și persoanele angajate în cadrul UCIR și UJIR trebuie să semneze un Angajament privind păstrarea confidențialității datelor, modelul acestuia urmând a se stabili în cadrul instrucțiunilor specifice elaborate de UCIR.(2) UJIR-urile au obligația de a organiza și gestiona semnarea angajamentelor privind păstrarea confidențialității datelor înainte de începerea activităților.(3) Pe toată perioada de recenzare și după încetarea activității, personalul de recensământ este obligat să păstreze confidențialitatea datelor individuale, potrivit prevederilor capitolului X - Confidențialitatea și protecția datelor statistice din Legea organizării și funcționării statisticii oficiale în România nr. 226/2009, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 47În îndeplinirea atribuțiilor care le revin pe timpul efectuării recensământului, persoanele prevăzute la art. 46 alin. (1) se bucură de protecția legii, fiind considerate ca îndeplinind funcții ce implică exercițiul autorității de stat.  +  Articolul 48(1) Plata personalului de recensământ va fi reglementată prin hotărârea Guvernului prevăzută la art. 18 alin. (1) și se stabilește în funcție de numărul de formulare completate, gradul de complexitate al activității, distanțele parcurse, numărul de vizite efectuate și numărul de ore de muncă.(2) Pentru veniturile realizate de personalul de recensământ se aplică regimul fiscal prevăzut de art. 114 alin. (2) lit. a^1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.(3) Prin derogare de la prevederile art. 94 alin. (1) și (2) lit. a) ale Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare, persoanele care ocupă funcții publice, cu excepția funcționarilor publici cu statut special - polițiști, pot desfășura activitate de recenzor, recenzor șef și coordonator la recensământ, recenzor pentru recensământul de probă, recenzor pentru cercetarea statistică postrecensământ, fără ca în acest fel să se afle în situație de incompatibilitate.(4) Prin derogare de la dispozițiile privind cumulul pensiei din sistemul public de pensii, indemnizațiilor sau pensiilor de serviciu acordate prin legi speciale cu venituri dintr-o activitate pentru care asigurarea este obligatorie potrivit Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, prevăzute de legile-cadru care reglementează acordarea acestor drepturi, pensionarii sistemului public de pensii, precum și beneficiarii indemnizațiilor sau pensiilor de serviciu acordate prin legi speciale pot cumula pensia sau indemnizația cu veniturile realizate în calitate de personal de recensământ..(5) Persoanele care obțin venituri în calitate de personal de recensământ se consideră că nu realizează venituri potrivit prevederilor art. 5 pct. IV lit. c), art. 34 alin. (1) lit. b) și alin. (3) lit. b) și art. 66 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare.(6) Persoanelor care obțin venituri în calitate de personal de recensământ nu le sunt afectate drepturile prevăzute la art. 2, art. 31 și art. 32 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, cu modificările și completările ulterioare, nefiind aplicabile prevederile art. 16 alin. (2) lit. i), art. 36 alin. (1) lit. d) și art. 37 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2010, cu modificările și completările ulterioare.(7) Veniturile realizate de personalul de recensământ în această calitate nu se iau în considerare:a) la stabilirea venitului net lunar al familiei sau, după caz, al persoanei singure, în conformitate cu prevederile art. 8 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;b) la stabilirea venitului net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure în funcție de care se acordă ajutoare pentru energia termică, gaze naturale, energie electrică, lemne, cărbuni și combustibili petrolieri potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece, cu modificările și completările ulterioare;c) la stabilirea venitului net mediu lunar pe membru de familie, în funcție de care se stabilește cuantumul alocației pentru susținerea familiei, în conformitate cu prevederile Legii nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, republicată, cu modificările și completările ulterioare;d) la stabilirea venitului net mediu lunar pe membru de familie, în funcție de care se stabilește cuantumul stimulentului educațional, în conformitate cu prevederile Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, cu modificările și completările ulterioare;e) la stabilirea venitului net mediu lunar pe membru de familie luat în considerare pentru acordarea de burse elevilor și studenților.  +  Articolul 49(1) Persoanele salariate care se autorecenzează prin intermediul internetului au dreptul la o zi liberă, plătită, în scopul încurajării utilizării cu predilecție a acestei metode. Dovada autorecenzării on-line se realizează prin prezentarea codului de confirmare a încheierii cu succes a autorecenzării.(2) Codul de confirmare a încheierii cu succes a autorecenzării este generat automat de soluția informatică funcțională pe site-ul recensământului pentru fiecare formular individual transmis cu succes către baza de recensământ RPL2021.(3) Angajatorii persoanelor care fac dovada autorecenzării on-line au obligația de a le acorda acestora ziua liberă, plătită, prevăzută la alin. (1), la o dată stabilită de comun acord cu persoanele îndreptățite. Ziua liberă plătită se acordă în termen de maximum 12 luni de la data realizării cu succes a autorecenzării.(4) Se acordă o singură zi liberă, plătită, unei persoane salariate, indiferent dacă aceasta a realizat autorecenzarea on-line pentru sine și pentru alți membri ai gospodăriei, sau pentru alte persoane conform prevederilor art. 43 din prezenta ordonanță de urgență.  +  Capitolul VII Confidențialitatea datelor statistice  +  Articolul 50Informațiile obținute pe baza declarațiilor populației înregistrate la recensământ sau preluate din surse administrative nu pot fi utilizate pentru stabilirea unor drepturi și obligații pentru unitățile statistice la care se referă și nici nu pot servi ca probe în justiție.  +  Articolul 51(1) În îndeplinirea abilitărilor prevăzute de prezenta ordonanță de urgență care presupun prelucrări de date cu caracter personal, I.N.S. aplică măsuri tehnice și organizatorice necesare în condițiile Regulamentului (UE) 2016/679.(2) Prelucrarea datelor cu caracter personal colectate în cadrul recensământului se realizează în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE.  +  Articolul 52(1) Rezultatele recensământului pot fi folosite doar în scopuri statistice și de cercetare științifică.(2) Rezultatele pot fi diseminate doar dacă nu este posibilă identificarea unei anumite persoane.(3) Pentru asigurarea confidențialității datelor se aplică metodele recomandate de Eurostat, conform art. 6 alin. (4) din Regulamentul (CE) nr. 763/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 iulie 2008 privind recensământul populației și locuințelor.(4) Informațiile privind delimitarea sectoarelor de recensământ nu se diseminează. Ele sunt utilizate doar pentru organizarea activității de recenzare a datelor la recensământ și nu pot fi folosite pentru alte scopuri.  +  Capitolul VIII Răspunderea juridică și sancțiuni  +  Articolul 53Încălcarea prevederilor prezentei ordonanțe de urgență atrage, după caz, răspunderea disciplinară, civilă, contravențională sau penală a celor vinovați.  +  Articolul 54(1) Constituie contravenții următoarele fapte săvârșite de către persoane fizice:a) împiedicarea persoanelor implicate în acțiunea de recensământ pentru efectuarea înregistrărilor ce fac obiectul recensământului în conformitate cu prevederile prezentei ordonanțe de urgență sau a desfășurării, în orice mod, a lucrărilor recensământului;b) refuzul furnizării informațiilor solicitate sau furnizarea de date eronate sau incomplete;c) nerespectarea de către personalul de recensământ prevăzut la art. 16 alin. (4) a dispozițiilor legale și a instrucțiunilor privind modul de înregistrare și prelucrare a datelor populației și de păstrare a caracterului confidențial al datelor personale declarate de cetățeni;d) împiedicarea accesului în interiorul complexurilor rezidențiale aflate în proprietate privată, precum și în cele aparținând cultelor religioase a personalului de recensământ în vederea desfășurării tuturor activităților aferente recensământului;e) utilizarea de către personalul de recensământ a datelor obținute în alte scopuri decât cele statistice.(2) Contravențiile prevăzute la alin. (1) lit. a) și b) se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 3.000 lei, iar contravențiile prevăzute la alin. (1) lit. c), d) și e) se sancționează cu amendă de la 1.500 lei la 5.000 lei.  +  Articolul 55(1) Constituie contravenții următoarele fapte săvârșite de către furnizorii de date, persoane juridice:a) refuzul transmiterii datelor solicitate;b) refuzul transmiterii datelor în mod gratuit;c) refuzul transmiterii datelor în forma solicitată;d) transmiterea datelor cu întârziere față de termenul solicitat;e) comunicarea de date incorecte și incomplete din propria culpă;f) împiedicarea accesului în interiorul complexurilor rezidențiale aflate în proprietate privată, precum și în cele aparținând cultelor religioase a personalului de recensământ în vederea desfășurării tuturor activităților aferente recensământului;g) împiedicarea sau îngreunarea activităților recensământului;h) refuzul de a prezenta persoanelor autorizate de către conducerea I.N.S. documentele și evidențele necesare verificării datelor.(2) Contravențiile prevăzute la alin. (1) se sancționează cu amendă de la 15.000 lei la 50.000 lei.  +  Articolul 56(1) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute la art. 54 se realizează de către persoanele împuternicite de prefect sau primar, după caz.(2) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute la art. 55 se fac de către personalul împuternicit de președintele Institutului Național de Statistică prin ordin, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 57Dispozițiile privind contravențiile prevăzute la art. 54 și 55 se completează cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.  +  Capitolul IX Dispoziții finale  +  Articolul 58După publicarea rezultatelor definitive ale recensământului populației și locuințelor, baza de date conținând date anonimizate dezagregată la nivelul fiecărui județ, raportul de calitate care precizează metodologia după care s-a desfășurat recensământul și documentația tehnică care constă în totalitatea metadatelor, nomenclatoare, clasificări sunt preluate spre păstrare permanentă, pe bază de proces-verbal de predare-preluare, de către structurile județene ale Arhivelor Naționale, respectiv de către Serviciul Municipiului București al Arhivelor Naționale.  +  Articolul 59Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență.
  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  Secretarul general al Guvernului,
  Antonel Tănase
  Șeful Cancelariei Prim-Ministrului,
  Ionel Dancă
  Președintele Institutului Național de Statistică,
  Tudorel Andrei
  Ministrul finanțelor publice,
  Vasile-Florin Cîțu
  Ministrul transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor,
  Lucian Nicolae Bode
  Ministrul afacerilor interne,
  Marcel Ion Vela
  Ministrul apărării naționale,
  Ionel Nicolae Ciucă
  Ministrul lucrărilor publice, dezvoltării și administrației,
  Ion Ștefan
  p. Ministrul muncii și protecției sociale,
  Ion Alin Dan Ignat,
  secretar de stat
  Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Nechita-Adrian Oros
  Ministrul educației și cercetării,
  Cristina Monica Anisie
  Ministrul afacerilor externe,
  Bogdan Lucian Aurescu
  p. Ministrul sănătății,
  Nelu Tătaru,
  secretar de stat
  București, 4 februarie 2020.Nr. 19.  +  Anexa nr. 1
  COMPONENȚA
  Comisiei centrale pentru recensământul populației și locuințelor
  Președinte:- ministrul afacerilor interne
  Vicepreședinți:- președintele I.N.S.
  - secretarul de stat pentru relația cu instituțiile prefectului din cadrul M.A.I.
  - directorul S.T.S.
  Secretar:- vicepreședinte I.N.S.
  Membri:- secretar de stat la M.M.P.S.
  - secretar de stat la M.E.C.
  - secretar de stat la Ministerul Apărării Naționale
  - secretar de stat la M.A.E.
  - secretar de stat la M.S.
  - secretar de stat la Ministerul Justiției
  - secretar de stat la Ministerul Culturii
  - secretar de stat la S.G.G.
  - secretar de stat la Departamentul pentru Relații Interetnice
  - reprezentant M.A.I.
  - reprezentant S.T.S.
  - reprezentant Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației
  - reprezentant Secretariat de Stat pentru Culte
  - președinte Agenția Națională pentru Romi
  - reprezentant Asociația orașelor din România
  - reprezentant Asociația comunelor din România
  - reprezentant Asociația municipiilor din România
  - reprezentant Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România
   +  Anexa nr. 2
  COMPONENȚA
  comisiilor județene, a municipiului București, municipale, ale sectoarelor municipiului București, orășenești și comunale
  pentru recensământul populației și locuințelor
  A. Comisia județeană
  Președinte:- prefectul județului
  Vicepreședinți:- președintele consiliului județean
  - un subprefect al județului
  - directorul executiv al direcției regionale sau județene de statistică
  Secretar:- directorul executiv adjunct al direcției regionale sau județene de statistică
  Membri:- secretarul general al județului
  - șeful Inspectoratului județean de poliție
  - reprezentant al Serviciului de Telecomunicații Speciale
  - inspector școlar general
  - directorul general sau directorul executiv al direcției generale de asistență socială și protecția copilului
  - arhitectul-șef al județului
  - directorul oficiului de cadastru și publicitate imobiliară
  - șeful structurii teritoriale a Inspectoratului General pentru Imigrări
  B. Comisia municipiului București
  Președinte:- prefectul municipiului București
  Vicepreședinți:- un subprefect al municipiului București
  - un viceprimar general al municipiului București
  - secretarul general al municipiului București
  - directorul executiv al Direcției Regionale de Statistică a Municipiului București, denumită, în continuare, DRSMB
  - arhitectul-șef al municipiului București
  Secretar:- un director executiv adjunct al DRSMB
  Membri:- directorul adjunct al Direcției Generale de Poliție a Municipiului București
  - un reprezentant al Serviciului de Telecomunicații Speciale
  - inspectorul general al Inspectoratului Școlar al Municipiului București
  - directorul Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară București
  - un director executiv adjunct al DRSMB
  - directorul Direcției pentru Imigrări a Municipiului București
  C. Comisia municipală și orășenească
  Președinte:- primarul municipiului sau orașului
  Vicepreședinte:- viceprimar al municipiului sau orașului
  Secretar:- secretarul general al municipiului sau orașului
  Membri:- șeful serviciului sau biroului sau compartimentului de stare civilă
  - șeful poliției municipiului sau orașului
  - arhitectul-șef sau șeful serviciului sau biroului sau compartimentului de urbanism
  - șeful compartimentului de cadastru
  - un inspector școlar, directorul direcției de asistență socială sau coordonatorul compartimentului de asistență socială, un specialist din administrația publică locală
  D. Comisia sectorului municipiului București
  Președinte:- primarul sectorului
  Vicepreședinte:- secretarul general al sectorului
  - arhitectul-șef al sectorului
  Secretar:- un șef de serviciu din cadrul DRSMB
  Membri:- șeful poliției de sector
  - inspectorul școlar pentru managementul instituțional
  - șeful serviciului de urbanism, cadastru din cadrul primăriei de sector
  - șeful compartimentului de administrare a fondului sau spațiului locativ din aparatul propriu al primăriei de sector
  - un specialist din cadrul DRSMB
  - 2 specialiști numiți din cadrul primăriei
  - șeful serviciului sau compartimentului relații cu asociațiile de proprietari din cadrul primăriei
  E. Comisia comunală
  Președinte:- primarul
  Vicepreședinte:- viceprimarul
  Secretar:- secretarul general al comunei
  Membri:- directorul școlii din localitatea reședință de comună
  - referentul cu starea civilă din aparatul de specialitate al primarului
  - șeful postului de poliție
  - un cadru didactic
   +  Anexa nr. 3
  LISTA
  variabilelor de recensământ al populației și locuințelor 2021
  1. Variabile la nivel de clădire:– rezultatul recenzării– codul statistic de adresă - CSA– tipul clădirii– perioada construirii clădirii– numărul de etaje ale clădirii– materialul de construcție al pereților exteriori ai clădirii– dacă clădirea a fost reabilitată termic, în ce mod și anul de reabilitare– localizarea clădirii– coordonatele GPS2. Variabile la nivel de locuință:– rezultatul recenzării– numărul gospodăriilor din locuință– numărul persoanelor din locuință– tipul locuinței– statutul locuinței– situația ocupării locuinței– poziția locuinței în clădire– numărul de niveluri ale locuinței– forma de proprietate– numărul camerelor de locuit și suprafața– existența și suprafața bucătăriei– existența băii– existența closetului cu apă– sistemul de alimentare cu apă rece și caldă; tipul de echipament și combustibilul folosit pentru încălzirea apei– existența instalației de canalizare– tipul instalației electrice– dotarea cu instalație de aer condiționat– tipul de echipament și combustibilul folosit pentru gătit– alte aparate electrocasnice mari consumatoare de energie– modul de încălzire a locuinței, tipul de echipament și combustibilul folosit– dacă locuința a fost reabilitată termic, în ce mod și anul de reabilitare– dacă locuința este dotată cu pompă de căldură și tipul acesteia; cu panouri solare termice, tip, suprafață; cu panouri solare fotovoltaice, suprafață3. Variabile la nivel de spațiu colectiv de locuit:– tipul spațiului colectiv de locuit– amplasarea spațiului colectiv de locuit– numărul de clădiri ale spațiului colectiv de locuit– forma de proprietate a spațiului colectiv de locuit– numărul încăperilor din spațiul colectiv de locuit– capacitatea în număr de locuri– localizarea clădirii– număr de persoane înregistrate– număr de persoane prezente– număr de persoane temporar absente plecate în țară– număr de persoane temporar absente plecate în străinătate– număr de persoane temporar prezente4. Variabile la nivel de gospodărie:– rezultatul recenzării– numărul persoanelor din gospodărie - prezente și temporar absente– numărul persoanelor plecate pentru o perioadă îndelungată– numărul persoanelor temporar prezente– titlul sub care gospodăria ocupă locuința– componența gospodăriei - prin înscrierea fiecărei persoane prezente, temporar absente sau plecate pentru o perioadă mai mică de 12 luni din gospodărie– persoana desemnată drept cap al gospodăriei– gradul de rudenie al fiecărui membru al gospodăriei față de capul gospodăriei– codul soțului, soției, mamei, tatălui fiecărei persoane care este membru al gospodăriei5. Variabile la nivel de persoană:– rezultatul recenzării– numărul de ordine al persoanei– CNP– caracteristici demografice: sex, data nașterii, starea civilă legală, anul căsătoriei, numărul copiilor născuți vii - doar pentru persoanele de sex feminin -, starea civilă de fapt, anul constituirii uniunii consensuale– situația persoanei la momentul de referință al recensământului– informații privind migrația internă și internațională a persoanei: situația persoanei la recensământ, localitatea unde locuiește persoana în prezent, data plecării persoanei din localitatea de recenzare - doar pentru persoanele plecate pe perioadă îndelungată, pentru câte luni a plecat persoana din localitatea de recenzare, motivul absenței din localitatea de recenzare, locul nașterii, domiciliul, reședința anterioară, data stabilirii ultimei reședințe în România, data stabilirii în localitatea de recenzare, motivul stabilirii în localitatea de recenzare, cetățenia, a doua cetățenie, data și motivul sosirii în localitatea de recenzare - doar pentru persoanele temporar prezente– caracteristici etnoculturale: cărei etnii îi aparține persoana, care este limba maternă a persoanei, cărei religii îi aparține persoana– caracteristici educaționale: instituția de învățământ absolvită de cel mai înalt nivel, forma de proprietate a instituției de învățământ absolvite, instituția de învățământ pe care o urmează, dacă persoana folosește internetul– caracteristici economice, doar pentru persoanele de 15 ani și peste ocupate sau care au mai lucrat vreodată: statutul activității curente, timpul de lucru, ocupația, statutul profesional, locul de muncă, localizarea geografică a locului de muncă, tipul sectorului în care lucrează, anul și luna de când persoana caută loc de muncă - doar pentru șomeri, forma de protecție a șomerilor
   +  Anexa nr. 4
  INSTITUȚII
  cu responsabilități în problematica recensământului populației și locuințelor 2021
  Nr. crt.InstituțiaResponsabilități și rezultate așteptate
  1.Ministerul Apărării Naționale- cele mai recente ortofotoplanuri rezultate în urma executării serviciilor de fotogrametrie pe teritoriul României, care să acopere întreg teritoriul țării
  2.M. L.P.D.A. - A.N.C.P.I.- Registrul Agricol Național - RAN - Registrul Electronic al Nomenclaturii Stradale - RENNS - furnizarea limitelor administrativ-teritoriale stabilite conform Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, existente la 1 iulie 2019 și, respectiv, 1 ianuarie 2020
  3.M.A.I. - D.E.P.A.B.D- informații la nivel de înregistrare individuală din RNEP de interes pentru RPL2021
  4.M.A.I.- extras din baza de date a persoanelor condamnate sau arestate preventiv în centre de reținere și arestare preventivă din subordinea M.A.I., custodiate în perioada mai - noiembrie 2021, cu variabile de interes pentru RPL2021 - sprijin în recenzarea persoanelor condamnate sau arestate preventiv, în condițiile legii;
  5.M.A.I. - I.G.I.- extras din baza de date a persoanelor, imigranților, care și-au înregistrat prezența pe teritoriul României cu variabile de interes pentru RPL2021
  6.M.A.I. - D.G.P.- date de interes pentru RPL2021 privind cetățenii români care și-au stabilit domiciliul în străinătate, inclusiv cei care au solicitat pașapoarte simple cu mențiunea statului de domiciliu prin intermediul misiunilor diplomatice și oficiilor consulare ale României din străinătate
  7.M.A.E.- sprijin în popularizarea recensământului 2021 în rândul românilor din străinătate - recenzarea personalului misiunilor diplomatice și al oficiilor consulare ale României în străinătate
  8.S.T.S.- achiziția sistemelor informatice, nod principal și nod de rezervă, conform cerințelor operaționale transmise de către I.N.S.; - găzduirea sistemului hardware și software necesar pentru colectarea și prelucrarea datelor de recensământ; - asigurarea mecanismelor de securitate a transferului de date și a celor de administrare a resurselor; - achiziția, implementarea și operaționalizarea call center-ului operat de către I.N.S., în sprijinul activității de recenzare; - achiziția unui număr de 3.000 de tablete necesare pentru colectarea datelor în perioada de desfășurare a recensământului de probă; - achiziția unui număr de 22.000 de acumulatori externi pentru dispozitivele informatice portabile; - punerea la dispoziție a unui număr de 22.000 de tablete necesare recenzării pentru RPL2021;
  9.A.N.C.- extras din baza de date a persoanelor care au primit cetățenia română în țară cu variabile de interes pentru RPL2021
  10.M.E.C.- extras din Sistemul Informatic Integrat al Învățământului din România - SIIIR pentru anii 2018-2019 și 2019-2020 cu variabile de interes pentru RPL2021 - extras din Registrul Matricol Unic din România - RMUR pentru anii 2019-2020 și 2020-2021 cu variabile de interes pentru RPL2021 - evidența studenților plecați la studii în străinătate - evidența și adresa spațiilor colective de locuit de tipul internatelor, campusurilor universitare, taberelor școlare - elaborarea Nomenclatorului instituțiilor de învățământ din România
  11.M.S.- evidența unităților care oferă servicii de îngrijire pe termen lung - sanatorii, centre pentru îngrijiri paliative
  12.M.S. - I.N.S.P.- date privind persoanele cuprinse în evidență privind bolile profesionale
  13.M.S. - C.N.A.S.- extras din baza de date CNAS pentru evidența asiguraților cu variabile de interes pentru RPL2021
  14.M.J. - A.N.P.- extras din baza de date a persoanelor condamnate, arestate preventiv sau internate, aflate în unitățile din sistemul administrației penitenciare, cu variabile de interes pentru RPL2021 - evidența și localizarea penitenciarelor - sprijin în recenzarea persoanelor condamnate, arestate preventiv sau internate
  15.M.M.P.S.- evidența și localizarea unităților care acordă servicii sociale în condițiile legii - servicii de tip rezidențial destinate protecției speciale a copilului, persoanelor adulte cu dizabilități, persoane vârstnice - din Registrul electronic unic al furnizorilor de servicii sociale, acreditați în baza Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, cu completările și modificările ulterioare, administrat de Direcția politici servicii sociale
  16.M.M.P.S. - C.N.P.P.- extras din baza de date privind beneficiarii din sistemul public de pensii cu variabile de interes pentru RPL2021 - extras din baza de date privind participanții la sistem privat de pensii pilon II
  17.M.M.P.S. - A.N.P.I.S.- evidența persoanelor care primesc beneficii de asistență socială
  18.M.M.P.S. - I.M.- extras din Registrul General de Evidență al Salariaților cu variabile de interes pentru RPL2021
  19.M.M.P.S. - A.N.D.P.D.C.A.- extras din sistemul informatic CMTIS privind monitorizarea drepturilor copilului cu variabile de interes pentru RPL2021 - extras din registrul național de adopții RNA cu variabile de interes pentru RPL2021 - extras din Registrul electronic național pentru persoanele cu handicap - RENPH - cu variabile de interes pentru RPL2021
  20.M.M.P.S. - A.N.O.F.M.- date privind șomerii care beneficiază de indemnizație de șomaj, șomerii neindemnizați, persoanele în căutarea unui loc de muncă în țară sau după caz, în străinătate, înregistrate în evidență
  21.M.F.P. - A.N.A.F.- extras din baza de date a plătitorilor de contribuții sociale, impozite pe venit cu variabile de interes pentru RPL2021 - D112 - extras din formularele privind declararea reședinței fiscale cu variabile de interes pentru RPL2021 - extras din baza de date DEPOZIT cu variabile de interes pentru RPL2021
  22.M.A.D.R. APIA- extras din baza de date a beneficiarilor de subvenții pentru utilizarea terenurilor agricole și pentru cei care se ocupă cu creșterea animalelor cu variabile de interes pentru RPL2021
  23.Departamentul pentru relații interetnice din cadrul Guvernului României în colaborare cu grupurile parlamentare ale minorităților naționale din Parlamentul României- elaborarea Nomenclatorului etniilor și al limbilor materne
  24.Secretariatul de Stat pentru Culte- elaborarea Nomenclatorului religiilor
  25.Agenția Națională pentru Romi din cadrul Guvernului României- sprijin în recenzarea persoanelor de etnie rromă
  26.Universitățile din centrele universitare- sprijin și implicare în recenzarea studenților
  Alte organisme sau organizații
  27.Culte religioase- informații privind clădirile și persoanele care trăiesc în incinta unităților de cult, mânăstirilor - evidența și localizarea unităților de cult - cel puțin mânăstiri, sihăstrii, spitale, servicii sociale destinate copiilor separați de părinți, dar și altor categorii de beneficiari precum vârstnici, adulți cu dizabilități, organizate pe lângă biserici - recenzarea persoanelor care trăiesc în incinta unităților de cult
  28.Firmele furnizoare de utilități - energie electrică, gaze, telefonie mobilă- informații privind gradul de ocupare al locuințelor
  29.Asociația orașelor din România- sprijin în popularizarea recensământului 2021 - sprijin în realizarea propriu-zisă a recensământului în teren
  30.Asociația comunelor din România
  31.Asociația municipiilor din România
  32.Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România
  33.ONG-uri care se ocupă de problemele populației de etnie rromă- sprijin în recenzarea persoanelor de etnie rromă
  34.ONG-uri care oferă servicii persoanelor fără adăpost sau dezavantajate- informații privind locurile unde pot fi găsite persoanele fără adăpost - sprijin în recenzarea persoanelor fără adăpost
  -----