ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 24 din 4 februarie 2020privind unele măsuri pentru îmbunătățirea și reorganizarea activității Agenției Naționale de Administrare Fiscală, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 107 din 12 februarie 2020  Având în vedere:– necesitatea creșterii eficienței colectării veniturilor la bugetul general consolidat și pentru asigurarea unei coordonări integrate a activității administrației fiscale în acțiunea de combatere a fraudei și evaziunii fiscale;– imperativul respectării țintei de deficit bugetar;– obligația Guvernului de a conduce politica fiscal-bugetară într-un mod care să asigure predictibilitatea acesteia pe termen mediu, în scopul menținerii stabilității macroeconomice, instituită prin Legea responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010;– necesitatea accelerării procesului de implementare a programului de guvernare în sensul creșterii eficienței administrației publice prin refacerea capacității administrative a instituțiilor statului,ținând seama că ducerea la îndeplinire a politicilor macroeconomice și măsurilor de menținere a stabilității financiare vor crea premisele pentru încadrarea în țintele de deficit stabilite,ținând cont de necesitatea accelerării măsurilor care să vizeze atât majorarea veniturilor bugetare, cât și reducerea unora dintre cheltuielile bugetare,pentru evitarea riscului unor posibile presiuni asupra veniturilor și cheltuielilor bugetului general consolidat,în vederea evitării efectelor negative directe asupra colectării veniturilor bugetare aflate în competența de administrare a ANAF ca urmare a întârzierii punerii în aplicare a reformării agenției, respectiv alocării deficitare a resurselor umane și materiale, concomitent cu întărirea rolului fiscal al structurii de antifraudă fiscală,ținând cont că neadoptarea în regim de urgență a măsurilor propuse:– ar menține nivelul prezent al capacității administrative a ANAF, fără posibilitatea de a crea impactul pozitiv necesar majorării veniturilor bugetare;– ar menține riscul de depășire a pragului de deficit bugetar,întrucât durata de implementare a măsurilor propuse este de 2-4 luni, fiind necesară și adoptarea actelor normative de nivel secundar,având în vedere Planul de măsuri pentru eficientizarea colectării veniturilor la bugetul general consolidat, care cuprinde ca obiective: simplificarea procedurilor de administrare fiscală pentru susținerea conformării voluntare la declararea obligațiilor fiscale; sprijinirea conformării la plata obligațiilor fiscale; măsuri de prevenire și combatere a evaziunii fiscale; asigurarea unui tratament fiscal diferențiat în funcție de comportamentul fiscal al contribuabililor; ANAF o instituție eficientă și transparentă,ținând seama că elementele sus-menționate constituie premisele unei situații extraordinare care impune adoptarea de măsuri imediate în vederea stabilirii cadrului normativ adecvat și că neadoptarea acestor măsuri ar avea consecințe negative asupra bugetului consolidat, fiind absolut necesare pentru implementarea unor soluții viabile de administrare care să conducă la o capacitate administrativă sporită necesară pentru o mai bună colectare a veniturilor statului, reducerea evaziunii și fraudei fiscale și vamale, precum și asigurarea de servicii mai bune pentru cetățeni,în considerarea faptului că toate aceste elemente vizează interesul public și constituie o situație de urgență,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul IOrdonanța Guvernului nr. 86/2003 privind unele reglementări în domeniul financiar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 624 din 31 august 2003, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 609/2003, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 18, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Agenția este condusă de un președinte cu rang de secretar de stat, numit prin decizie a prim-ministrului.2. La articolul 18, alineatul (4^1) se modifică și va avea următorul cuprins:(4^1) Președintele Agenției este ajutat în activitatea sa de 3 vicepreședinți cu rang de subsecretar de stat, numiți prin decizie a prim-ministrului. Vicepreședinții exercită atribuțiile delegate de președintele Agenției. Răspunderile și atribuțiile vicepreședinților se stabilesc prin ordin al președintelui Agenției.3. La articolul 18, alineatul (4^2) se modifică și va avea următorul cuprins:(4^2) Cabinetele demnitarilor se organizează și funcționează potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare. Personalul din cadrul cabinetelor demnitarilor are statut de personal contractual.4. La articolul 18, alineatul (4^3) se modifică și va avea următorul cuprins:(4^3) Numărul maxim de posturi din cabinetul președintelui și vicepreședinților Agenției este cel prevăzut de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare.5. La articolul 18, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:(6) Prin ordin al președintelui Agenției unele atribuții ale acestuia pot fi delegate vicepreședinților, secretarului general, secretarului general adjunct sau funcționarilor publici de conducere, în condițiile legii. Prin actul de delegare se vor preciza limitele și condițiile delegării.  +  Articolul IIOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătățirea și reorganizarea activității Agenției Naționale de Administrare Fiscală, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 389 din 29 iunie 2013, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 144/2014, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 3, alineatul (2) se abrogă.2. La articolul 4, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 4(1) Funcțiile utilizate de Direcția generală antifraudă fiscală în realizarea atribuțiilor stabilite de lege sunt funcții publice generale și funcții contractuale.3. La articolul 4, alineatele (2)-(9) se abrogă.4. La articolul 5, alineatele (1) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 5(1) Personalul Agenției care ocupă funcții publice în cadrul Direcției generale antifraudă fiscală poartă, în timpul serviciului, uniformă, însemne distinctive, ecusoane și, după caz, armament și alte mijloace tehnice utilizate ca mijloc individual de apărare, protecție și comunicare, care se atribuie gratuit. În anumite situații, în realizarea atribuțiilor de serviciu, personalul menționat poate îmbrăca ținuta civilă.................................................................................................(4) Normele generale și speciale de dotare a personalului care ocupă funcții publice în cadrul Direcției generale antifraudă fiscală, însemnele distinctive, modelul ecusonului, uniformei, al legitimației de control/serviciu și al ordinului de serviciu se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.5. La articolul 6, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 6(1) În exercitarea atribuțiilor de serviciu, personalul din cadrul Agenției care ocupă funcții publice în cadrul Direcției generale antifraudă fiscală este învestit cu exercițiul autorității publice și beneficiază de protecție, potrivit legii.6. La articolul 7, alineatele (3)-(6) se abrogă.7. La articolul 8, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 8(1) La orice acțiune de control participă minimum 2 inspectori.  +  Articolul III(1) Funcțiile publice specifice de inspector general antifraudă, inspector general adjunct antifraudă, inspector șef antifraudă și inspector antifraudă se desființează.(2) Încetarea numirii persoanelor care ocupă funcțiile publice specifice de inspector general antifraudă și inspector general adjunct antifraudă se face prin decizie a prim-ministrului.(3) Persoanele cărora le-a încetat numirea conform alin. (2) revin în funcțiile publice deținute.(4) Pentru funcționarii publici numiți în funcții publice specifice prevăzute la alin. (1), altele decât cele menționate la alin. (2), se aplică în mod corespunzător prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare.(5) Încadrarea personalului antifraudă pe funcții publice generale se realizează în termenele și cu respectarea regimului juridic aplicabil acestei categorii de personal.(6) Personalul prevăzut la alin. (4) își menține veniturile salariale de care beneficiază la data încadrării pe funcții publice generale, cu respectarea prevederilor art. 38 alin. (6) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul IVLegea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 547 din 23 iulie 2015, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Articolul 136 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 136Controlul operativ și inopinat se efectuează de către funcționarii publici din cadrul Direcției generale antifraudă fiscală, în condițiile legii.2. La articolul 137, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) La începerea controlului operativ și inopinat, funcționarul public din cadrul Direcției generale antifraudă fiscală este obligat să se legitimeze în condițiile legii.3. La articolul 336 alineatul (1), litera g) se modifică și va avea următorul cuprins:g) neîndeplinirea măsurilor dispuse în termenele și condițiile stabilite de organul de inspecție fiscală potrivit art. 118 alin. (8), precum și a măsurilor dispuse de funcționarii publici din cadrul Direcției generale antifraudă fiscală;  +  Articolul V(1) Organizarea, modul de funcționare, numărul de posturi al Agenției Naționale de Administrare Fiscală, inclusiv cele aferente structurii antifraudă, precum și alte aspecte determinate de aplicarea măsurilor de reorganizare prevăzute de prezenta ordonanță de urgență se reglementează prin hotărâre a Guvernului în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.(2) Încadrarea personalului Agenției Naționale de Administrare Fiscală în numărul maxim de posturi aprobat și în noua structură organizatorică se face în termenele și cu respectarea condițiilor prevăzute de legislația în vigoare.(3) Cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se abrogă prevederile Hotărârii Guvernului nr. 677/2013 privind aprobarea Regulamentului de desfășurare a concursului sau examenului pentru ocuparea funcției publice specifice de inspector antifraudă în cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 573 din 9 septembrie 2013, cu modificările și completările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  Ministrul finanțelor publice,
  Vasile-Florin Cîțu
  Ministrul muncii și protecției sociale,
  Victoria Violeta Alexandru
  București, 4 februarie 2020.Nr. 24.-----