ORDIN nr. 147 din 20 ianuarie 2020pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii și a unităților de cult, precum și pentru acordarea de burse private, conform legii, precum și a modelului și conținutului unor formulare
EMITENT
 • AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 22 ianuarie 2020  Notă
  Articolul III din ORDINUL nr. 614 din 3 martie 2020, publicat în Monitorul Oficial nr. 181 din 5 martie 2020, prevede:Articolul III(1) În cazul formularelor 230 înregistrate la organul fiscal central competent până la data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I, opțiunea contribuabililor referitoare la direcționarea unei sume din impozitul anual datorat, începând cu anul 2019, rămâne valabilă.(2) Formularele 230 aprobate prin Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 50/2019 pentru aprobarea procedurii privind stabilirea de către organul fiscal central a sumei reprezentând 2% din impozitul anual datorat pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii și a unităților de cult sau pentru acordarea de burse private, conform legii, sau a sumei reprezentând 3,5% din impozitul anual datorat pentru susținerea entităților nonprofit și a unităților de cult, care sunt furnizori de servicii sociale acreditați cu cel puțin un serviciu social licențiat, în condițiile legii, precum și a modelului și conținutului unor formulare și prin Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 147/2020 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii și a unităților de cult, precum și pentru acordarea de burse private, conform legii, precum și a modelului și conținutului unor formulare și, de asemenea, cele prevăzute de prezentul ordin pot fi completate și depuse la organul fiscal central competent până la data de 25 mai 2020 inclusiv.
  Având în vedere dispozițiile art. 5 alin. (4),art. 123^1 și 130 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 100 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, precum și avizul conform al Ministerului Finanțelor Publice comunicat prin Adresa nr. 786.014 din data de 30.12.2019, în temeiul prevederilor art. 342 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare,președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Procedura privind stabilirea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii și a unităților de cult, precum și pentru acordarea de burse private, conform legii, prevăzută în anexa nr. 1.  +  Articolul 2(1) Se aprobă modelul, conținutul și instrucțiunile de completare a formularului 230 «Cerere privind destinația sumei reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii și din pensii/Cerere privind destinația sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat» și «Anexa nr. ... la Cerere privind destinația sumei reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii și din pensii/Cerere privind destinația sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat», prevăzute în anexa nr. 2. (la 05-03-2020, Alineatul (1) din Articolul 2 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 614 din 3 martie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 181 din 05 martie 2020 ) (2) Se aprobă modelul și conținutul următoarelor formulare:a) Notificare privind direcționarea unei sume din impozitul anual datorat pentru susținerea entităților nonprofit/unităților de cult, prevăzut în anexa nr. 3; (la 05-03-2020, Litera a) din Alineatul (2) , Articolul 2 a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 614 din 3 martie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 181 din 05 martie 2020 ) b) „Referat de stabilire a sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat, virată în mod necuvenit entităților nonprofit/unităților de cult“, prevăzut în anexa nr. 4;c) 258 „Decizie privind recuperarea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat, virată în mod necuvenit entităților nonprofit/unităților de cult“, prevăzut în anexa nr. 5;d) 255 „Decizie privind stabilirea cheltuielilor admise cu bursele private“, prevăzut în anexa nr. 6.  +  Articolul 3(1) Procedura prevăzută în anexa nr. 1 se aplică pentru direcționarea de către contribuabili a unei sume reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat pe veniturile realizate începând cu anul 2019, pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii și a unităților de cult, precum și pentru acordarea de burse private, conform legii.(2) Prin excepție, pentru contribuabilii care au realizat venituri din salarii și asimilate salariilor, din pensii, precum și din activități independente realizate în baza contractelor de activitate sportivă, în perioada 1 ianuarie-31 martie 2019, inclusiv, și solicită direcționarea unei sume din impozitul datorat aferent acestei perioade, sunt aplicabile prevederile Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 50/2019 pentru aprobarea procedurii privind stabilirea de către organul fiscal central a sumei reprezentând 2% din impozitul anual datorat pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii și a unităților de cult sau pentru acordarea de burse private, conform legii, sau a sumei reprezentând 3,5% din impozitul anual datorat pentru susținerea entităților nonprofit și a unităților de cult, care sunt furnizori de servicii sociale acreditați cu cel puțin un serviciu social licențiat, în condițiile legii, precum și a modelului și conținutului unor formulare. (la 05-03-2020, Articolul 3 a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 614 din 3 martie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 181 din 05 martie 2020 )  +  Articolul 4Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare și de păstrare a formularelor de la art. 2 sunt prevăzute în anexa nr. 7.  +  Articolul 5Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 6Direcția generală proceduri pentru administrarea veniturilor din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, direcțiile generale regionale ale finanțelor publice, precum și unitățile fiscale subordonate acestora vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 7Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,
  Mirela Călugăreanu
  București, 20 ianuarie 2020.Nr. 147.  +  Anexa nr. 1PROCEDURĂprivind stabilirea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat pentrususținerea entităților nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legiiși a unităților de cult, precum și pentru acordarea de burse private, conform legii  +  Anexa nr. 2
  INSTRUCȚIUNI
  privind completarea formularului 230 „Cerere privind destinația sumei reprezentând 2% sau 3,5%
  din impozitul anual pe veniturile din salarii și din pensii/Cerere privind destinația sumei
  reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat“
  I. Depunerea formularului1. Formularul se completează și se depune de către persoanele fizice care dispun direcționarea unei sume din impozitul anual datorat pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii și a unităților de cult, precum și pentru acordarea de burse private, conform legii, și care realizează următoarele venituri din România:– venituri din salarii și asimilate salariilor; – venituri din pensii;– venituri din activități independente/activități agricole, impuse pe bază de normă de venit;– venituri din activități independente realizate în baza contractelor de activitate sportivă, pentru care impozitul se reține la sursă; – venituri din drepturi de proprietate intelectuală, altele decât cele pentru care venitul net se determină în sistem real; – venituri din cedarea folosinței bunurilor, pentru care venitul net se determină pe baza cotelor forfetare de cheltuieli sau pe baza normelor de venit.Secțiunea II din formular se completează de contribuabilii care, în anul 2019, au realizat venituri din salarii și asimilate salariilor, pensii și/sau din activități independente realizate în baza contractelor de activitate sportivă pentru care impozitul se reține la sursă și care dispun direcționarea unei sume din impozitul anual datorat pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii și a unităților de cult, precum și pentru acordarea de burse private, după cum urmează:a) pentru perioada 1 ianuarie-31 martie 2019 inclusiv: – dispun asupra destinației sumei reprezentând 2% din impozitul aferent perioadei pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii și a unităților de cult; sau– dispun asupra destinației sumei reprezentând 2% din impozitul aferent perioadei, pentru acordarea de burse private, conform legii; sau– dispun asupra destinației sumei reprezentând 3,5% din impozitul aferent perioadei, pentru susținerea entităților nonprofit și a unităților de cult, care sunt furnizori de servicii sociale acreditați cu cel puțin un serviciu social licențiat, în condițiile legii;b) pentru perioada 1 aprilie-31 decembrie 2019 dispun direcționarea unei sume reprezentând până la 3,5% din impozitul aferent perioadei pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii și a unităților de cult, precum și pentru acordarea de burse private.Secțiunea III se completează de către contribuabilii care, în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2019, au realizat venituri din activități independente/activități agricole, impuse pe bază de normă de venit, drepturi de proprietate intelectuală, altele decât cele pentru care venitul net se determină în sistem real și/sau din cedarea folosinței bunurilor, pentru care venitul net se determină pe baza cotelor forfetare de cheltuieli sau pe baza normelor de venit și care dispun direcționarea unei sume reprezentând până la 3,5% din impozitul anual pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii și a unităților de cult, precum și pentru acordarea de burse private.2. Termen de depunere– până la data de 25 mai 2020 inclusiv, sub sancțiunea decăderii.3. Organul fiscal central competentFormularul se completează în două exemplare:– originalul se depune, după caz, la:a) organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde își are domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuiește efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România;b) organul fiscal central competent, potrivit legii, pentru administrarea contribuabililor persoane fizice, fără domiciliu fiscal în România– copia se păstrează de către contribuabil sau de către împuternicitul acestuia.4. Modul de completare și depunere4.1. Formularul se completează de către contribuabili sau de către împuterniciții acestora, potrivit dispozițiilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, înscriind corect, complet și cu bună-credință informațiile prevăzute de formular.4.2. Persoanele fizice care optează pentru direcționarea unei sume din impozitul anual pentru susținerea mai multor entități nonprofit/unități de cult, precum și pentru acordarea de burse private completează în mod corespunzător formularul „Anexa nr. ....... la Cerere privind destinația sumei reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii și din pensii/Cerere privind destinația sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat“.În această situație se completează corespunzător căsuțele prevăzute în formularul 230 cu numărul anexelor completate și depuse împreună cu acesta.4.3. Cererea se depune împreună cu anexele completate, dacă este cazul, în format hârtie, direct la registratura organului fiscal sau prin poștă, cu confirmare de primire. 4.4. Formularul „Anexa nr. ....... la Cerere privind destinația sumei reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii și din pensii/Cerere privind destinația sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat“ se depune numai cu formularul 230. 4.5. Formularul se pune gratuit la dispoziția contribuabilului, la solicitarea acestuia.4.6. Formularul poate fi depus și prin mijloace electronice de transmitere la distanță, potrivit legii.II. Completarea formularului5. În rubrica „Anul“ se înscrie anul „2019“. 6. Secțiunea I „Date de identificare a contribuabilului“6.1. În caseta „Cod numeric personal/Număr de identificare fiscală“ se înscrie codul numeric personal al contribuabilului sau numărul de identificare fiscală atribuit de către Agenția Națională de Administrare Fiscală cu ocazia înregistrării fiscale, după caz, înscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta.6.2. În rubricile „Nume“ și „Prenume“ se înscriu numele și prenumele contribuabilului.6.3. Rubricile privind adresa se completează, după caz, cu datele privind adresa domiciliului fiscal al contribuabilului.7. Secțiunea II.A.1 „Destinația sumei reprezentând 2% din impozitul datorat pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii și a unităților de cult sau pentru acordarea de burse private, conform legii“7.1. Secțiunea se completează de către persoanele fizice care au realizat în perioada 1 ianuarie-31 martie 2019, inclusiv, venituri din salarii și asimilate salariilor, pensii și/sau din activități independente realizate în baza contractelor de activitate sportivă, pentru care impozitul se reține la sursă, în următoarele situații, după caz:a) solicită virarea sumei reprezentând 2% din impozitul aferent perioadei pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii sau unităților de cult; saub) au efectuat în anul de raportare cheltuieli pentru acordarea de burse private conform legii și solicită restituirea acestora.7.2. Susținerea unei entități nonprofit/unități de cult - căsuța se bifează de către contribuabilii care solicită virarea sumei reprezentând 2% din impozitul aferent perioadei pentru susținerea entităților nonprofit/unităților de cult.7.2.1. Cod de identificare fiscală a entității nonprofit/unității de cult - se înscrie codul de identificare fiscală a entității nonprofit/unității de cult pentru care se solicită virarea sumei.7.2.2. Denumire entitate nonprofit/unitate de cult - se înscrie denumirea completă a entității nonprofit/unității de cult.7.2.3. Cont bancar (IBAN) - se completează codul IBAN al contului bancar al entității nonprofit/unității de cult.7.2.4. Suma - se completează cu suma solicitată de contribuabil a fi virată în contul entității nonprofit/unității de cult.7.2.5. În situația în care contribuabilul nu cunoaște suma care poate fi virată, nu va completa rubrica „Suma“, caz în care organul fiscal va calcula și va vira suma admisă, conform legii.7.3. Bursa privată - căsuța se bifează de către contribuabilii care au efectuat cheltuieli în cursul anului de raportare cu burse private conform legii și solicită restituirea acestora.7.3.1. Contract nr./data - se înscriu numărul și data contractului privind acordarea bursei private.7.3.2. Sumă plătită (lei) - se înscrie suma plătită de contribuabil în cursul anului de raportare pentru bursa privată.7.3.3. Documente de plată nr./data - se înscriu numărul și data documentelor care atestă plata bursei private.7.3.4. Contribuabilii vor prezenta organului fiscal competent, în copie cu mențiunea „conform cu originalul“, contractul privind bursa privată, precum și documentele de plată pentru aceste burse. 8. Secțiunea II.A.2 „Destinația sumei reprezentând 3,5% din impozitul datorat pentru susținerea entităților nonprofit și a unităților de cult, care sunt furnizori de servicii sociale acreditați cu cel puțin un serviciu social licențiat, în condițiile legii“8.1. Secțiunea se completează de către persoanele fizice care au realizat în perioada 1 ianuarie-31 martie 2019, inclusiv, venituri din salarii și asimilate salariilor, pensii și/sau din activități independente realizate în baza contractelor de activitate sportivă, pentru care impozitul se reține la sursă și care dispun asupra destinației sumei reprezentând 3,5% din impozitul aferent perioadei pentru susținerea entităților nonprofit și a unităților de cult, care sunt furnizori de servicii sociale acreditați cu cel puțin un serviciu social licențiat, în condițiile legii.8.2. Denumire entitate nonprofit/unitate de cult furnizoare de servicii sociale acreditată cu cel puțin un serviciu social licențiat - se înscrie denumirea completă a entității nonprofit/unității de cult care este furnizoare de servicii sociale acreditată cu cel puțin un serviciu social licențiat, în condițiile legii.8.3. Cod de identificare fiscală a entității nonprofit/unității de cult - se înscrie codul de identificare fiscală a entității nonprofit/unității de cult pentru care se solicită virarea sumei.8.4. Cont bancar (IBAN) - se completează codul IBAN al contului bancar al entității nonprofit/unității de cult.8.5. Suma - se completează cu suma solicitată de contribuabil a fi virată în contul entității nonprofit/unității de cult.8.6. În situația în care contribuabilul nu cunoaște suma care poate fi virată, nu va completa rubrica „Suma“, caz în care organul fiscal va calcula și va vira suma admisă, conform legii.9. Secțiunea II.B „Destinația sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul datorat pentru perioada 1 aprilie-31 decembrie 2019, pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii și a unităților de cult, precum și pentru acordarea de burse private, conform legii“9.1. Secțiunea se completează de către persoanele fizice care au realizat în perioada 1 aprilie-31 decembrie 2019, inclusiv, venituri din salarii și asimilate salariilor, pensii și/sau din activități independente realizate în baza contractelor de activitate sportivă, pentru care impozitul se reține la sursă și care dispun asupra destinației sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul aferent perioadei pentru susținerea entităților nonprofit și a unităților de cult, precum și pentru acordarea de burde private, potrivit legii.9.2. Bursa privată - căsuța se bifează de către contribuabilii care au efectuat cheltuieli în cursul anului de raportare cu burse private conform legii și solicită restituirea acestora.9.2.1. Contract nr./data - se înscriu numărul și data contractului privind acordarea bursei private.9.2.2. Sumă plătită (lei) - se înscrie suma plătită de contribuabil în cursul anului de raportare pentru bursa privată.9.2.3. Documente de plată nr./data - se înscriu numărul și data documentelor care atestă plata bursei private.9.2.4. Contribuabilii vor prezenta organului fiscal competent, în copie cu mențiunea „conform cu originalul“, contractul privind bursa privată, precum și documentele de plată pentru aceste burse. 9.3. Susținerea unei entități nonprofit/unități de cult - căsuța se bifează de către contribuabilii care solicită virarea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual pentru susținerea entităților nonprofit/unităților de cult.9.3.1. Căsuța „Opțiune privind distribuirea sumei pentru o perioadă de 1 an“ - se bifează în cazul în care contribuabilul solicită prin cerere distribuirea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul pe venit datorat pentru același beneficiar pentru o perioadă de 1 an. 9.3.2. Căsuța „Opțiune privind distribuirea sumei pentru o perioadă de 2 ani“ - se bifează în cazul în care contribuabilul solicită prin cerere distribuirea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul pe venit datorat pentru același beneficiar pentru o perioadă de 2 ani. Solicitarea poate fi reînnoită după expirarea perioadei de 2 ani.9.3.3. Cod de identificare fiscală a entității nonprofit/unității de cult - se înscrie codul de identificare fiscală a entității nonprofit/unității de cult pentru care se solicită virarea sumei.9.3.4. Denumire entitate nonprofit/unitate de cult - se înscrie denumirea completă a entității nonprofit/unității de cult.9.3.5. Cont bancar (IBAN) - se completează codul IBAN al contului bancar al entității nonprofit/unității de cult.9.3.6. Suma - se completează cu suma solicitată de contribuabil a fi virată în contul entității nonprofit/unității de cult.9.3.7. În situația în care contribuabilul nu cunoaște suma care poate fi virată, nu va completa rubrica „Suma“, caz în care organul fiscal va calcula și va vira suma admisă, conform legii.9.3.8. Dacă suma solicitată a se vira către entitatea nonprofit/unitatea de cult, cumulată cu suma plătită pentru bursa privată, depășește plafonul de 3,5% din impozitul datorat aferent perioadei, atunci suma luată în calcul este limitată la nivelul acestui plafon, având prioritate cheltuielile efectuate în cursul anului de raportare cu bursa privată. 10. Secțiunea III „Opțiunea privind direcționarea unei sume reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat pentru perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2019, pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii și a unităților de cult, precum și pentru acordarea de burse private, conform legii“10.1. Secțiunea se completează de către persoanele fizice care au realizat în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2019, inclusiv, venituri din activități independente/activități agricole, impuse pe bază de normă de venit, drepturi de proprietate intelectuală, altele decât cele pentru care venitul net se determină în sistem real și/sau din cedarea folosinței bunurilor, pentru care venitul net se determină pe baza cotelor forfetare de cheltuieli sau pe baza normelor de venit și care dispun direcționarea unei sume reprezentând până la 3,5% din impozitul anual pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii și a unităților de cult, precum și pentru acordarea de burse private.10.2. Bursa privată - căsuța se bifează de către contribuabilii care au efectuat cheltuieli în cursul anului de raportare cu burse private conform legii și solicită restituirea acestora.10.2.1. Contract nr./data - se înscriu numărul și data contractului privind acordarea bursei private.10.2.2. Sumă plătită (lei) - se înscrie suma plătită de contribuabil în cursul anului de raportare pentru bursa privată.10.2.3. Documente de plată nr./data - se înscriu numărul și data documentelor care atestă plata bursei private.10.2.4. Contribuabilii vor prezenta organului fiscal competent, în copie cu mențiunea „conform cu originalul“, contractul privind bursa privată, precum și documentele de plată pentru aceste burse. 10.3. Susținerea unei entități nonprofit/unități de cult - căsuța se bifează de către contribuabilii care solicită virarea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual pentru susținerea entităților nonprofit/unităților de cult.10.3.1. Căsuța „Opțiune privind distribuirea sumei pentru o perioadă de 1 an“ - se bifează în cazul în care contribuabilul solicită prin cerere distribuirea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul pe venit datorat pentru același beneficiar pentru o perioadă de 1 an. 10.3.2. Căsuța „Opțiune privind distribuirea sumei pentru o perioadă de 2 ani“- se bifează în cazul în care contribuabilul solicită prin cerere distribuirea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul pe venit datorat pentru același beneficiar pentru o perioadă de 2 ani. Solicitarea poate fi reînnoită după expirarea perioadei de 2 ani.10.3.3. Cod de identificare fiscală a entității nonprofit/unității de cult - se înscrie codul de identificare fiscală a entității nonprofit/unității de cult pentru care se solicită virarea sumei.10.3.4. Denumire entitate nonprofit/unitate de cult - se înscrie denumirea completă a entității nonprofit/unității de cult.10.3.5. Cont bancar (IBAN) - se completează codul IBAN al contului bancar al entității nonprofit/unității de cult.10.3.6. Suma - se completează cu suma solicitată de contribuabil a fi virată în contul entității nonprofit/unității de cult.10.3.7. În situația în care contribuabilul nu cunoaște suma care poate fi virată, nu va completa rubrica „Suma“, caz în care organul fiscal va calcula și va vira suma admisă, conform legii.10.3.8. Dacă suma solicitată a se vira către entitatea nonprofit/unitatea de cult, cumulată cu suma plătită pentru bursa privată, depășește plafonul de 3,5% din impozitul anual, atunci suma totală luată în calcul este limitată la nivelul acestui plafon, având prioritate cheltuielile efectuate în cursul anului de raportare cu bursa privată. 11. Secțiunea IV „Date de identificare a împuternicitului“11.1. Se completează numai în cazul în care direcționarea unei sume din impozitul anual pentru susținerea entităților nonprofit/unităților de cult, precum și pentru acordarea de burse private se realizează prin împuternicit, desemnat potrivit Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.11.2. În caseta „Cod de identificare fiscală“ se înscrie codul de identificare fiscală al împuternicitului, înscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta.11.3. În rubrica „Nume, prenume/Denumire“ se înscriu, după caz, numele și prenumele împuternicitului sau denumirea acestuia.11.4. Rubricile privind adresa se completează, după caz, cu datele privind adresa domiciliului fiscal al împuternicitului. (la 05-03-2020, Anexa nr. 2 a fost modificată de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 614 din 3 martie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 181 din 05 martie 2020 )
   +  Anexa nr. 3
  Sigla*)
  *) Se va folosi sigla organului fiscal emitent.Agenția Națională de Administrare FiscalăDirecția Generală Regională a Finanțelor Publice .....................Unitatea fiscală ......................Serviciul/Biroul/Compartimentul ...............................Către**) ....................................................**) Se vor înscrie numele, prenumele, codul numeric personal/numărul de identificare fiscală și domiciliul fiscal ale contribuabilului. CNP/NIF........................................................................Str. .......................... nr. ...., bl. ...., sc. .....,et. ....., ap. ....., județul/sectorul ........................,localitatea ......................., cod poștal ...................Nr. înregistrare ........................... Data ............................................
  Notificare privind direcționarea unei sume din impozitul anual
  datorat pentru susținerea entităților nonprofit/unităților de cult
  Stimată(e) doamnă/domn,Vă aducem la cunoștință că, potrivit evidențelor noastre, ați optat pentru virarea unei sume din impozitul pe veniturile realizate în anul ......................, pentru susținerea entităților nonprofit/unităților de cult.A. Opțiune privind destinația sumei reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul datorat pe veniturile din salarii, pensii și/sau activități independente realizate în baza contractelor de activitate sportivă, aferent perioadei 1 ianuarie-31 martie 2019, inclusiv, pentru susținerea entităților nonprofit/unităților de cultDin analiza datelor din evidența fiscală rezultă că figurați cu formularul 230 depus în format hârtie pe bază de borderou Formularul 230 „Cerere privind destinația sumei reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii și din pensii/Cerere privind destinația sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat“, înregistrat cu nr. ............... din data de ...................., prin care a fost exercitată opțiunea dumneavoastră privind virarea sumei reprezentând ........ din impozitul datorat pe veniturile din salarii, pensii și/sau activități independente realizate în baza contractelor de activitate sportivă, aferent perioadei 1 ianuarie-31 martie 2019, inclusiv, în contul entității nonprofit/unității de cult ..................................., cod de identificare fiscală ......................, a fost depus în format hârtie, prin intermediul unei alte persoane, pe bază de borderou, prin poștă/direct la registratura organului fiscal.În cazul în care nu ați optat pentru virarea sumei reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul datorat în contul entității beneficiare menționate, vă rugăm ca, în termen de 30 de zile de la data primirii prezentei, să ne comunicați, în scris, acest fapt.În situația în care nu răspundeți în termen de 30 de zile de la data primirii acestei notificări, considerăm că opțiunea înregistrată la Agenția Națională de Administrare Fiscală, cu numărul de mai sus, vă aparține și urmează să finalizăm procedura legală.Dacă aceasta este opțiunea dumneavoastră exprimată prin semnarea formularului 230, atunci nu sunteți obligat(ă) să răspundeți la această notificare. B. Opțiune privind destinația sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul pe venit datorat pentru susținerea entităților nonprofit/unităților de cultVă aducem la cunoștință că, potrivit evidențelor noastre, ați optat pentru virarea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat pe venitul realizat în anul/anii ......................, pentru susținerea entităților nonprofit/unităților de cult.Din analiza datelor din evidența fiscală rezultă că figurați cu formularul 230 depus în format hârtie pe bază de borderou Formularul 230 „Cerere privind destinația sumei reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii și din pensii/Cerere privind destinația sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat“, înregistrat cu nr. ............... din data de ...................., prin care a fost exercitată opțiunea dumneavoastră privind virarea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat, pentru o perioadă de ..........., în contul entității nonprofit/unității de cult ..................................., cod de identificare fiscală ......................, a fost depus în format hârtie, pe bază de borderou, prin poștă/direct la registratura organului fiscal.În cazul în care nu ați optat pentru virarea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul datorat în contul entității beneficiare menționate sau nu ați solicitat virarea sumei pentru această entitate nonprofit/unitate de cult pentru perioada de mai sus, vă rugăm ca, în termen de 30 de zile de la data primirii prezentei, să ne comunicați, în scris, aceste aspecte.În situația în care nu răspundeți în termen de 30 de zile de la data primirii acestei notificări, considerăm că opțiunea înregistrată la Agenția Națională de Administrare Fiscală cu numărul de mai sus vă aparține și urmează să finalizăm procedura legală.Dacă aceasta este opțiunea dumneavoastră exprimată prin semnarea formularului 230, atunci nu sunteți obligat(ă) să răspundeți la această notificare. C. Au fost identificate erori în formularul 230 depus În vederea efectuării corecturilor, vă rugăm să vă prezentați, în termen de 30 de zile de la primirea prezentei, la sediul unității fiscale.Pentru informații suplimentare în legătură cu această notificare, persoana care poate fi contactată este doamna/domnul ..............................., la sediul nostru sau la numărul de telefon ........................., între orele …..-….. .
  Conducătorul unității fiscale
  Numele și prenumele .....................
  Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 (la 05-03-2020, Anexa nr. 3 a fost modificată de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 614 din 3 martie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 181 din 05 martie 2020 )
   +  Anexa nr. 4
  Siglă**)
  **) Se va folosi sigla organului fiscal emitent.MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICEAGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂUnitatea fiscală*) ................................................................... *) Se menționează denumirea organului fiscal emitent.Serviciul/Biroul/Compartimentul ..........................................Nr. ......................./......................
  Referat de stabilire a sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat, virată în mod necuvenit entităților nonprofit/unităților de cult
  1. Datele de identificare a entității nonprofit/unității de cultDenumire ......................................................................Cod de identificare fiscală .............................................Domiciliul fiscal ..............................................................2. Sume virate în mod necuvenit stabilite ca urmare a răspunsurilor persoanelor fizice la notificarea organului fiscal
  Nr. crt.Borderoul de predare-primire depus de entitatea beneficiară nr./data***)Poziția din borderoul de predare-primire depus de entitatea beneficiară****)Suma virată necuvenitCont IBANData virării sumei
  012345
  1.
  2.
  ...
  TOTALXX
  ***) Se înscriu numărul și data borderoului de predare-primire cu care a fost depus formularul 230 „Cerere privind destinația sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat“ la organul fiscal.****) Se înscrie poziția persoanei fizice care figurează în borderoul de predare-primire depus de entitatea beneficiară, ca urmare a răspunsului la notificarea organului fiscal.
  Aprobat:Conducătorul unității fiscale, Numele, prenumele ...................Data ………………………Avizat: Șef compartiment specialitate, Numele, prenumele .................... Data ………………………Întocmit: Funcție .............................……,Numele, prenumele .......................Data ………………………...... Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679
   +  Anexa nr. 5
  Siglă
  258Ministerul Finanțelor Publice Agenția Națională de Administrare FiscalăDirecția Generală Regională a Finanțelor Publice ……….................…...Unitatea fiscală ……………………………..........................………………Serviciul/Biroul/Compartimentul .............................................................Nr. înregistrare ……………….Data …………………
  DECIZIE
  privind recuperarea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat, virată în mod necuvenit entităților nonprofit/unităților de cult
  Către: Denumirea ……………………………….Localitatea ………………, cod poștal ………………..,str. ………………………. nr. …….., bl. …….,sc. ….., ap. ……., județul/sectorul ……………Cod de identificare fiscală..........................................Prin prezenta vă comunicăm că suma de ............................. lei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat a fost virată în contul/conturile dumneavoastră, în mod necuvenit. Precizăm că, în urma notificării, unii contribuabili au comunicat în scris faptul că nu și-au exercitat opțiunea privind susținerea entității nonprofit/unității de cult ................................, astfel cum această opțiune este înscrisă în formularul/formularele 230 „Cerere privind destinația sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat“ depus/depuse de dumneavoastră la organul fiscal, pe bază de borderou.Față de cele de mai sus, având în vedere dispozițiile art. 100 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, aveți obligația restituirii sumei în cuantum de ...................... lei, în funcție de data comunicării prezentei, astfel:– dacă data comunicării este cuprinsă în intervalul 1-15 din lună, termenul de plată este până la data de 5 a lunii următoare inclusiv;– dacă data comunicării este cuprinsă în intervalul 16-31 din lună, termenul de plată este până la data de 20 a lunii următoare inclusiv.Împotriva prezentei decizii se poate formula contestație, care se depune, în termen de 45 de zile de la comunicare, potrivit legii, la organul fiscal emitent.Prezenta decizie reprezintă titlu de creanță și constituie înștiințare de plată, conform legii.Decizia produce efecte de la data comunicării.
  Date necesare efectuării plății
  Beneficiar
  Cod de identificare fiscală beneficiar
  Contul de venituri bugetare corespunzător obligației de plată
  Codul IBAN aferent contului de venituri bugetare
  Explicații
  Suma (lei)
  Conducătorul unității fiscale,Numele și prenumele ..................................Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679
   +  Anexa nr. 6  +  Anexa nr. 7
  Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare și de păstrare a formularelor
  a) Denumire: „Cerere privind destinația sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat“ (formularul 230)1. Cod: 14.13.04.132. Format: A4/t13. Caracteristici de tipărire:– se tipărește pe o singură față;– se poate utiliza și echipament informatic pentru editare și completare.4. Se difuzează gratuit.5. Se utilizează de către contribuabilii care au realizat venituri din activități independente/activități agricole, impuși pe bază de normă de venit, venituri din activități independente realizate în baza contractelor de activitate sportivă pentru care impozitul se reține la sursă, venituri din drepturi de proprietate intelectuală, altele decât cele pentru care venitul net se determină în sistem real, venituri din cedarea folosinței bunurilor pentru care venitul net se determină pe baza cotelor forfetare de cheltuieli sau pe baza normelor de venit, venituri din salarii și asimilate salariilor și/sau venituri din pensii și care optează pentru virarea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual, pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii sau unităților de cult, și/sau care au efectuat în anul de raportare cheltuieli pentru acordarea de burse private conform legii și solicită restituirea acestora.6. Se întocmește în două exemplare de contribuabil sau împuternicitul acestuia, după caz.7. Circulă:– originalul, la organul fiscal central competent;– copia, la contribuabil.8. Se arhivează la dosarul contribuabilului.b) Denumire: „Anexa nr. ... la Cererea privind destinația sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat“1. Cod: 14.13.04.132. Format: A4/t13. Se difuzează gratuit.4. Se utilizează de către contribuabilii care au realizat venituri din activități independente/activități agricole, impuși pe bază de normă de venit, venituri din activități independente realizate în baza contractelor de activitate sportivă pentru care impozitul se reține la sursă, venituri din drepturi de proprietate intelectuală, altele decât cele pentru care venitul net se determină în sistem real, venituri din cedarea folosinței bunurilor pentru care venitul net se determină pe baza cotelor forfetare de cheltuieli sau pe baza normelor de venit, venituri din salarii și asimilate salariilor și/sau venituri din pensii și care optează pentru virarea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual, pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii sau unităților de cult, și/sau care au efectuat în anul de raportare cheltuieli pentru acordarea de burse private conform legii și solicită restituirea acestora.5. Se întocmește în două exemplare de contribuabil sau de împuternicitul acestuia, după caz.6. Circulă: – originalul, la organul fiscal central competent, împreună cu formularul 230 „Cerere privind destinația sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat“;– copia, la contribuabil.7. Se arhivează la dosarul contribuabilului.c) Denumire: „Notificare privind destinația sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat, pentru susținerea entităților nonprofit/unităților de cult“1. Format: A4/t22. Caracteristici de tipărire: – se tipărește pe ambele fețe;– se poate utiliza și echipament informatic pentru completare și editare.3. Se difuzează gratuit.4. Se utilizează în scopul înștiințării contribuabililor cu privire la opțiunea acestora privind direcționarea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat pentru susținerea entităților nonprofit/unităților de cult, pentru următoarele situații:a) în cazul în care formularul 230 a fost depus în format hârtie pe bază de borderou;b) în cazul în care au fost constatate erori.5. Se întocmește în două exemplare de către organul fiscal central competent.6. Circulă:– un exemplar, la organul fiscal central competent;– un exemplar, la contribuabil.7. Se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.d) Denumire: „Referat de stabilire a sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat, virată în mod necuvenit entităților nonprofit/unităților de cult“1. Format: A4/t12. Caracteristici de tipărire: – se tipărește pe o singură față;– se poate utiliza și echipament informatic pentru editare și completare.3. Se difuzează gratuit.4. Se emite în situația în care suma reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat a fost virată în mod necuvenit entității nonprofit/unității de cult.5. Se întocmește în două exemplare de către organul fiscal central competent pentru primirea și procesarea formularului 230.6. Circulă: – un exemplar, la organul fiscal în a cărui rază teritorială persoanele fizice își au domiciliul fiscal;– un exemplar, la organul fiscal central competent.7. Se arhivează la organul fiscal central competent.e) Denumire: „Decizie privind recuperarea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat, virată în mod necuvenit entităților nonprofit/unităților de cult“ (formularul 258)1. Format: A4/t12. Caracteristici de tipărire: – se tipărește pe o singură față;– se poate utiliza și echipament informatic pentru editare și completare.3. Se difuzează gratuit.4. Se emite în situația în care suma reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat a fost virată în mod necuvenit entității nonprofit/unității de cult.5. Se întocmește în două exemplare de către organul fiscal central competent pentru primirea și procesarea formularului 230.6. Circulă: – un exemplar, la organul fiscal central competent; – un exemplar, la entitatea nonprofit/unitatea de cult. 7. Se arhivează la dosarul entității nonprofit/unității de cult, împreună cu referatul de stabilire a sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat, virată în mod necuvenit entităților nonprofit/unităților de cult.f) Denumire: „Decizie privind stabilirea cheltuielilor admise cu bursele private“ (formularul 255)1. Cod: 14.13.02.13/b2. Format: A4/t23. Caracteristicile de tipărire:– se tipărește pe ambele fețe;– se poate utiliza și echipament informatic pentru editare și completare, cu adaptări adecvate situației contribuabilului.4. Se difuzează gratuit.5. Se utilizează la stabilirea de către organul fiscal central competent a cheltuielilor admise cu bursele private în limita sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat.6. Se întocmește în două exemplare, de organul fiscal central competent.7. Circulă:– un exemplar, la organul fiscal central competent;– un exemplar, la contribuabil/împuternicitul acestuia.8. Se arhivează la dosarul contribuabilului.
  -----