HOTĂRÂRE nr. 1.218 din 6 septembrie 2006 privind stabilirea cerințelor minime de securitate și sănătate în muncă pentru asigurarea protecției lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezența agenților chimici
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 845 din 13 octombrie 2006  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 51 alin. (1) lit. b) din Legea securității și sănătății în muncă nr. 319/2006,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Secţiunea 1 Obiectul de reglementare și domeniul de aplicare  +  Articolul 1Prezenta hotărâre stabilește cerințele minime pentru protecția lucrătorilor împotriva riscurilor pentru securitatea și sănătatea lor, care provin sau pot proveni din efectele agenților chimici prezenți la locul de muncă ori ca rezultat al oricărei activități profesionale care implică agenți chimici.  +  Articolul 2Legea securității și sănătății în muncă nr. 319/2006 se aplică în totalitate întregului domeniu prevăzut la art. 1.  +  Articolul 3Pentru substanțele cancerigene și mutagene prezente la locul de muncă, prevederile prezentei hotărâri se aplică fără a prejudicia prevederile mai favorabile securității și sănătății lucrătorilor la locul de muncă și/sau specifice din Hotărârea Guvernului nr. 1.093/2006 privind stabilirea cerințelor minime de securitate și sănătate pentru protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți cancerigeni sau mutageni la locul de muncă. (la 19-01-2012, Art. 3 a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1 din 4 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 19 ianuarie 2012. )  +  Articolul 4(1) Cerințele minime de securitate și sănătate în muncă prevăzute de prezenta hotărâre se aplică în cazul în care agenții chimici periculoși sunt prezenți sau pot fi prezenți la locul de muncă, cu respectarea dispozițiilor privind măsurile de protecție împotriva radiațiilor aplicabile agenților chimici, potrivit prevederilor legislației naționale care transpun directivele adoptate în conformitate cu Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice. (la 21-08-2018, Alineatul (1) din Articolul 4 , Sectiunea 1 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 584 din 2 august 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 714 din 17 august 2018 ) (2) La transportul agenților chimici periculoși, prevederile prezentei hotărâri se aplică cu respectarea dispozițiilor mai favorabile protecției sănătății și securității lucrătorilor în muncă din legislația națională armonizată cu:a) Directiva 96/49/CE privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la transportul feroviar de mărfuri periculoase, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene L nr. 235/1996; din Ordonanța Guvernului nr. 49/1999 privind transportul mărfurilor periculoase pe calea ferată, aprobată cu modificări prin Legea nr. 788/2001; Hotărârea Guvernului nr. 323/2000 privind stabilirea componenței, atribuțiilor și regulamentului de organizare și funcționare ale Comitetului interministerial pentru transportul mărfurilor periculoase pe calea ferată; Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței nr. 891/2003 pentru stabilirea unor reguli privind transportul mărfurilor periculoase pe calea ferată; Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 2.224/2004 pentru stabilirea unor reguli privind transportul mărfurilor periculoase pe calea ferată; Ordonanța Guvernului nr. 7/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind transportul pe căile ferate din România, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 110/2006; și Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 644/2005 pentru stabilirea unor reguli privind transportul mărfurilor periculoase pe calea ferată;b) Directiva 2002/59 privind crearea unui sistem comunitar de urmărire și de informarea traficului navelor și de abrogare a Directivei Consiliului 93/75/CEE, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene L nr. 208/2002; din Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 389/2006 pentru aprobarea sistemului de inspecții obligatorii la navele de tip feribot Ro-Ro, precum și la navele de pasageri de mare viteză care operează în serviciu regulat;c) Directiva 94/55/CE privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la transportul rutier al mărfurilor periculoase, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene L nr. 319/1994; din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 102/2006; Ordonanța Guvernului nr. 48/1999 privind transportul rutier al mărfurilor periculoase, aprobată cu modificări prin Legea nr. 122/2002 și prin Hotărârea Guvernului nr. 1.374/2000 pentru aprobarea Normelor privind aplicarea etapizată în traficul intern a prevederilor Acordului european referitor la transportul rutier internațional al mărfurilor periculoase (A.D.R.), încheiat la Geneva la 30 septembrie 1957, la care România a aderat prin Legea nr. 31/1994, cu modificările și completările ulterioare;d) codul IMDG - codul maritim internațional al mărfurilor periculoase în vigoare, Codul IBC - lista internațională a Organizației Maritime Internaționale, denumită în continuare OMI, cu reglementările referitoare la construcția și echipamentul navelor care transportă produse chimice periculoase în vrac și Codul IGC - lista internațională a OMI, cu reglementările referitoare la construcția și echipamentul navelor care transportă gaze lichefiate în vrac;e) Acordul european privind transportul internațional al mărfurilor periculoase pe căile navigabile interioare și Regulamentul privind transportul intern al substanțelor periculoase pe Rin, astfel cum sunt incluse în dreptul comunitar;f) instrucțiunile tehnice pentru transportul mărfurilor periculoase în condiții de siguranță, emise de Organizația Internațională a Aviației Civile.  +  Secţiunea a 2-a Definiții  +  Articolul 5În înțelesul prezentei hotărâri, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:1. agent chimic - orice element sau compus chimic, singur ori în amestec, în stare naturală sau fabricat, utilizat ori eliberat, inclusiv sub formă de deșeuri, prin orice activitate profesională, fie că este produs intenționat sau nu, fie că este introdus pe piață ori nu;2. agent chimic periculos:a) orice agent chimic care întrunește criteriile pentru clasificarea ca periculos în oricare dintre clasele de pericol fizic și/sau pentru sănătate prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de modificare și de abrogare a Directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 353 din 31 decembrie 2008, așa cum a fost modificat de amendamentele sale, denumit în continuare Regulamentul nr. 1.272/2008, indiferent dacă agentul chimic în cauză este clasificat sau nu în conformitate cu regulamentul respectiv; (la 01-06-2015, Lit. a) a pct. 2 al art. 5 a fost modificată de pct. 1 al art. III din HOTĂRÂREA nr. 359 din 20 mai 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 374 din 28 mai 2015. ) b) orice agent chimic care, deși nu întrunește criteriile de clasificare ca fiind periculos în conformitate cu prevederile lit. a), poate prezenta un risc pentru securitatea și sănătatea lucrătorilor din cauza proprietăților sale fizico-chimice, chimice sau toxicologice și a modului în care este utilizat sau este prezent la locul de muncă, inclusiv orice agent chimic căruia i s-a atribuit o valoare-limită de expunere profesională potrivit secțiunii a 3-a din prezentul capitol. (la 01-06-2015, Lit. b) a pct. 2 al art. 5 a fost modificată de pct. 1 al art. III din HOTĂRÂREA nr. 359 din 20 mai 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 374 din 28 mai 2015. ) c) abrogată. (la 21-08-2018, Litera c) din Punctul 2. , Articolul 5 , Sectiunea a 2-a , Capitolul I a fost abrogată de Punctul 2, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 584 din 2 august 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 714 din 17 august 2018 ) 3. activitate care implică agenți chimici - orice proces de muncă în care sunt utilizați sau se intenționează să se utilizeze agenți chimici, în orice proces, inclusiv producerea, manipularea, depozitarea, transportul ori eliminarea și tratarea, sau orice asemenea proces de muncă din care rezultă agenți chimici;4. valoare limită de expunere profesională - dacă nu se specifică altfel, limita mediei ponderate în funcție de timp a concentrației unui agent chimic în aerul zonei în care respiră un lucrător, pentru o perioadă de referință specificată, pentru 8 ore sau pentru un termen scurt de maximum 15 minute;5. valoare-limită biologică - limita concentrației, în mediul biologic corespunzător, a agentului chimic și/sau a metabolitului/metaboliților săi și/sau a unui indicator de efect; (la 21-08-2018, Punctul 5. din Articolul 5 , Sectiunea a 2-a , Capitolul I a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 584 din 2 august 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 714 din 17 august 2018 ) 6. supraveghere a sănătății - evaluarea medicală a unui lucrător pentru a se determina starea sănătății acelui individ, în relație cu expunerea la agenți chimici specifici în muncă;7. pericol - proprietatea intrinsecă, cu potențial de a dăuna, a unui agent chimic;8. risc - probabilitatea ca potențialul de a dăuna să producă efecte în condițiile utilizării și/sau expunerii.9. zonă de respirație a lucrătorului - zonă de formă emisferică, situată la nivelul feței lucrătorului, având raza de 0,3 m, măsurați de la mijlocul unei linii imaginare ce unește urechile; (la 19-01-2012, Pct. 9 al art. 5 a fost introdus de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1 din 4 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 19 ianuarie 2012. ) 10. fracție inhalabilă = fracțiunea inhalabilă - fracțiunea masică din totalul de particule în suspensie din aer care este inhalată pe nas și pe gură, particule cu diametrul aerodinamic mai mic de 100 мm; (la 19-01-2012, Pct. 10 al art. 5 a fost introdus de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1 din 4 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 19 ianuarie 2012. ) 11. fracție respirabilă = fracțiune respirabilă - fracțiunea masică a particulelor inhalate care pătrunde până la căile neciliate - alveole, particule cu diametrul aerodinamic mai mic de 15 мm. (la 19-01-2012, Pct. 11 al art. 5 a fost introdus de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1 din 4 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 19 ianuarie 2012. )  +  Articolul 6Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale informează organizațiile lucrătorilor și ale angajatorilor cu privire la valorile limită de referință privind expunerea profesională, care sunt stabilite la nivelul Comisiei Europene. (la 19-01-2012, Art. 6 a fost modificat de pct. 28 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1 din 4 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 19 ianuarie 2012, sintagma "Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei" fiind înlocuită cu sintagma "Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale". )  +  Secţiunea a 3-a Valori limită de expunere profesională și valori limită biologice  +  Articolul 7(1) Pentru orice agent chimic pentru care este stabilită la nivelul Uniunii Europene o valoare-limită de referință privind expunerea profesională, această valoare devine valoare de referință obligatorie națională.(2) Pentru orice agent chimic pentru care este stabilită la nivel comunitar o valoare-limită obligatorie de expunere profesională, această valoare devine valoare-limită obligatorie națională de expunere profesională.(3) Valorile-limită obligatorii naționale de expunere profesională ale agenților chimici, prevăzute la alin. (1) și (2), reflectă factorii de utilitate pentru a asigura sănătatea lucrătorilor la locul de muncă și sunt prevăzute în anexa nr. 1 sau 4. (la 04-03-2020, Articolul 7 din Sectiunea a 3-a , Capitolul I a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 157 din 27 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 04 martie 2020 )  +  Articolul 8Pentru orice agent chimic pentru care se stabilește o valoare-limită biologică obligatorie la nivel comunitar, această valoare devine valoare-limită obligatorie națională. (la 04-03-2020, Articolul 8 din Sectiunea a 3-a , Capitolul I a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 157 din 27 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 04 martie 2020 )  +  Articolul 9Abrogat. (la 04-03-2020, Articolul 9 din Sectiunea a 3-a , Capitolul I a fost abrogat de Punctul 3, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 157 din 27 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 04 martie 2020 )  +  Articolul 10Metode standardizate de măsurare și evaluare a concentrațiilor din aer la locul de muncă în legătură cu valorile limită de expunere profesională se stabilesc în conformitate cu recomandările practice elaborate de Comisia Europeană.  +  Capitolul II Obligațiile angajatorilor  +  Secţiunea 1 Determinarea și evaluarea riscului implicat de agenții chimici periculoși  +  Articolul 11(1) În îndeplinirea obligației sale de a asigura sănătatea și securitatea lucrătorilor în cadrul oricărei activități care implică agenți chimici periculoși, angajatorul ia măsurile preventive necesare, prevăzute la art. 7 alin. (1)-(3) din Legea nr. 319/2006, și include măsurile prevăzute în prezenta hotărâre.(2) Angajatorul trebuie să se asigure că riscul pentru securitatea și sănătatea lucrătorilor în procesul de muncă indus de un agent chimic periculos este eliminat sau redus la minimum. Este obligatorie respectarea valorilor-limită de expunere profesională la agenți chimici în mediul de muncă, prevăzute în anexele nr. 1 și 4, după caz, respectiv a valorilor-limită biologice tolerabile de lucrători, prevăzute în anexa nr. 2, cu menținerea concentrațiilor agenților chimici la cel mai scăzut nivel posibil. (la 19-01-2012, Alin. (2) al art. 11 a fost modificat de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1 din 4 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 19 ianuarie 2012. ) (3) Valorile-limită prevăzute la alin. (2) reprezintă valori maxime admise. (la 19-01-2012, Alin. (3) al art. 11 a fost modificat de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1 din 4 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 19 ianuarie 2012. )  +  Articolul 12(1) Angajatorul, în îndeplinirea obligațiilor stabilite la art. 7 alin. (4) și la art. 12 alin. (1) din Legea securității și sănătății în muncă nr. 319/2006, cu modificările ulterioare, trebuie să determine existența oricărui agent chimic periculos la locul de muncă. (la 21-08-2018, Alineatul (1) din Articolul 12 , Sectiunea 1 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 584 din 2 august 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 714 din 17 august 2018 ) (1^1) Angajatorul trebuie să mențină un inventar/registru al agenților chimici periculoși manipulați în unitate, care să conțină referințe la fișele cu date de securitate aferente substanțelor și amestecurilor periculoase respective. (la 19-01-2012, Alin. (1^1) al art. 12 a fost introdus de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1 din 4 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 19 ianuarie 2012. ) (2) În cazul în care se constată prezența agenților chimici periculoși la locul de muncă, angajatorul trebuie să evalueze orice risc referitor la securitatea și sănătatea lucrătorilor care decurge din prezența respectivilor agenți chimici, luând în considerare: (la 19-01-2012, Partea introductivă a alin. (2) al art. 12 a fost modificată de pct. 7 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1 din 4 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 19 ianuarie 2012. ) a) proprietățile lor periculoase;b) informațiile referitoare la securitate și sănătate care sunt puse la dispoziție de furnizor, de exemplu, fișa cu date de securitate corespunzătoare, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1.907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), de instituire a unei Agenții Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 1.488/94 al Comisiei, precum și a Directivei 76/769/CEE a Consiliului și a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE și 2000/21/CE ale Comisiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L 396 din 30 decembrie 2006, așa cum a fost modificat prin amendamentele sale, denumit în continuare Regulamentul nr. 1.907/2006. (la 01-06-2015, Lit. b) a alin. (2) al art. 12 a fost modificată de pct. 2 al art. III din HOTĂRÂREA nr. 359 din 20 mai 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 374 din 28 mai 2015. ) c) nivelul, tipul și durata expunerii, luând în considerare toate rutele posibile de expunere; (la 19-01-2012, Lit. c) a alin. (2) al art. 12 a fost modificată de pct. 8 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1 din 4 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 19 ianuarie 2012. ) d) condițiile în care se desfășoară lucrul în prezența unor astfel de agenți, inclusiv cantitățile acestora;e) valorile limită de expunere profesională sau valorile limită biologice naționale;f) efectul măsurilor preventive luate sau care urmează să fie luate;g) concluziile care rezultă în urma supravegherii stării de sănătate deja efectuate, atunci când sunt disponibile.(3) Angajatorul trebuie să obțină informații suplimentare necesare pentru evaluarea riscului de la furnizorul agenților chimici periculoși sau din alte surse disponibile. Dacă este cazul, aceste informații trebuie să conțină evaluarea specifică privind riscul pentru utilizatori, stabilit pe baza prevederilor legislației naționale aplicabile, armonizată cu legislația comunitară cu privire la agenții chimici.  +  Articolul 13Angajatorul trebuie să se afle în posesia unei evaluări a riscului, în conformitate cu art. 12 din Legea nr. 319/2006, cu modificările ulterioare, și să identifice ce măsuri au fost luate potrivit art. 11 și 17-24 din prezenta hotărâre. (la 21-08-2018, Articolul 13 din Sectiunea 1 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 6, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 584 din 2 august 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 714 din 17 august 2018 )  +  Articolul 14(1) Evaluarea riscului trebuie însoțită de documente prezentate într-o formă adecvată, în conformitate cu legislația și practica națională, și poate include o justificare a angajatorului referitoare la faptul că natura și amploarea riscurilor datorate agenților chimici nu necesită o altă evaluare detaliată a riscului.(2) Evaluarea riscului se actualizează, în special, dacă s-au produs schimbări semnificative din cauza cărora evaluarea ar fi depășită sau atunci când rezultatele supravegherii stării de sănătate fac necesar acest lucru.(3) În evaluarea riscului trebuie incluse și anumite activități în cadrul întreprinderii sau al unității, cum ar fi întreținerea, în timpul cărora este previzibilă apariția unui risc de expunere semnificativ sau care, din alte cauze, pot avea efecte vătămătoare pentru securitate și sănătate, chiar după ce au fost luate toate măsurile tehnice.(4) În cazul activităților care implică expunerea la mai mulți agenți chimici periculoși, riscul trebuie evaluat pe baza riscului prezentat de toți acești agenți chimici în combinație.  +  Articolul 15În cazul unei activități noi care implică agenți chimici periculoși, procesul de muncă trebuie să înceapă numai după ce a fost realizată o evaluare a riscului acelei activități și după luarea măsurilor de prevenire identificate ca necesare.  +  Articolul 16Ghidurile practice care detaliază prevederile referitoare la evaluarea riscurilor și la aplicarea măsurilor de prevenire pentru diminuarea acestora vor fi elaborate în conformitate cu recomandările practice ale Comisiei Europene.  +  Secţiunea a 2-a Principii generale pentru prevenirea riscurilor asociate cu agenții chimici periculoși și pentru aplicarea prezentei hotărâri potrivit evaluării de riscPrincipii pentru prevenirea riscurilor asociate cu agenții chimici periculoși și pentru aplicarea prezentei hotărâri potrivit evaluării de risc (la 19-01-2012, Titlul secțiunii a 2-a a cap. II a fost modificat de pct. 10 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1 din 4 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 19 ianuarie 2012. )  +  Articolul 17Angajatorul este obligat să ia măsuri de eliminare sau de reducere la minimum a riscurilor pentru securitatea și sănătatea lucrătorilor în procesele de muncă în care sunt implicați agenți chimici periculoși, prin: (la 21-08-2018, Partea introductivă a articolului 17 din Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificată de Punctul 7, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 584 din 2 august 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 714 din 17 august 2018 ) a) proiectarea și organizarea sistemelor de lucru la locul de muncă;b) dotarea cu echipament corespunzător pentru lucrul cu agenții chimici, elaborarea și implementarea procedurilor de întreținere, care să asigure securitatea și sănătatea lucrătorilor în procesul de muncă;c) reducerea la minimum a numărului de lucrători expuși sau care pot fi expuși;d) reducerea la minimum a duratei și intensității de expunere;e) măsuri corespunzătoare de igienă;f) reducerea cantității de agenți chimici prezenți la locul de muncă la nivelul minim necesar pentru tipul de activitate respectivă;g) proceduri de lucru adecvate care includ măsuri privind manipularea, depozitarea și transportul, toate în condiții de siguranță, la locul de muncă, ale agenților chimici periculoși și ale deșeurilor care conțin asemenea agenți chimici. (la 21-08-2018, Litera g) din Articolul 17 , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificată de Punctul 7, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 584 din 2 august 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 714 din 17 august 2018 )  +  Articolul 18(1) Dacă rezultatele evaluării riscurilor prevăzute la art. 12 indică prezența unui risc pentru securitatea și sănătatea lucrătorilor, se aplică măsurile specifice de protecție, prevenire și supraveghere prevăzute la art. 19-29 și la art. 38-42 din prezenta hotărâre.(2) Dacă rezultatele evaluării riscurilor, conform art. 12, arată că datorită cantității de agent chimic periculos prezent la locul de muncă există doar un risc redus pentru securitatea și sănătatea lucrătorilor, iar măsurile luate în conformitate cu art. 11 alin. (1), art. 17 și art. 20 alin. (4) sunt suficiente pentru a diminua acel risc, atunci prevederile art. 19-29 și 38-42 nu se aplică.  +  Secţiunea a 3-a Măsuri specifice de protecție și prevenire  +  Articolul 19Angajatorul va asigura că riscul pentru securitatea și sănătatea lucrătorilor cauzat de prezența la locul de muncă a unui agent chimic periculos este eliminat sau redus la minimum.  +  Articolul 20(1) În aplicarea art. 19 se recurge, de regulă, la substituire, prin care angajatorul evită utilizarea unui agent chimic periculos, înlocuindu-l cu un agent sau proces chimic care, în condițiile utilizării, nu este periculos sau este mai puțin periculos pentru securitatea și sănătatea lucrătorilor, după caz. (la 19-01-2012, Alin. (1) al art. 20 a fost modificat de pct. 11 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1 din 4 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 19 ianuarie 2012. ) (2) Atunci când tipul activității nu permite eliminarea riscului prin substituire, ținând cont de activitatea și evaluarea riscului prevăzute la art. 12-16, angajatorul asigură reducerea la minimum a riscului prin aplicarea măsurilor de protecție și prevenire.(3) În ordinea priorității, măsurile prevăzute la alin. (2) includ:a) proiectarea unor procese de muncă și control tehnic adecvate și utilizarea echipamentelor și materialelor potrivite, astfel încât să se evite sau să se reducă la minimum emiterea de agenți chimici periculoși care pot prezenta un risc pentru siguranța și sănătatea lucrătorilor la locul de muncă;b) aplicarea unor măsuri de protecție colectivă la sursa riscului, cum ar fi ventilația adecvată și măsurile potrivite de organizare;c) aplicarea unor măsuri de protecție individuală, inclusiv asigurarea echipamentului individual de protecție, dacă expunerea nu poate fi prevenită prin alte mijloace.(4) Ghidurile practice pentru aplicarea măsurilor de protecție și prevenire în vederea reducerii riscului sunt elaborate de către autoritățile naționale competente. (la 04-03-2020, Alineatul (4) din Articolul 20 , Sectiunea a 3-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 157 din 27 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 04 martie 2020 )  +  Articolul 21Măsurile prevăzute la art. 20 sunt completate cu cele de supraveghere a stării de sănătate, conform art. 38-42, dacă natura riscului o cere.  +  Articolul 22Angajatorul efectuează măsurările necesare ale agenților chimici care pot prezenta un risc pentru sănătatea lucrătorilor la locul de muncă, în mod regulat și ori de câte ori se produce vreo schimbare a condițiilor care pot afecta expunerea lucrătorilor la agenți chimici, în special cu privire la valorile-limită de expunere profesională, cu excepția cazului în care demonstrează prin alte mijloace de evaluare că, în conformitate cu art. 20, au fost luate măsuri adecvate de prevenire și protecție. (la 21-08-2018, Articolul 22 din Sectiunea a 3-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 9, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 584 din 2 august 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 714 din 17 august 2018 )  +  Articolul 23(1) În îndeplinirea obligațiilor prevăzute la art. 12-16 sau care decurg, pe cale de consecință, din acestea, angajatorul ține seama de rezultatele procedurilor prevăzute la art. 22.(2) În situația în care o valoare limită de expunere profesională stabilită efectiv la nivel național a fost depășită, angajatorul ia măsuri imediat, ținând cont de natura acelei limite, pentru a remedia situația prin aplicarea măsurilor preventive și de protecție.  +  Articolul 24(1) Pe baza evaluării globale și a principiilor generale pentru prevenirea riscurilor prevăzute la art. 11 alin. (1), art. 12-18 și la art. 20 alin. (4) angajatorul ia măsuri tehnice și/sau organizatorice potrivite cu natura operațiunii, inclusiv depozitarea, manipularea și separarea agenților chimici incompatibili, asigurând protecția lucrătorilor împotriva riscurilor care decurg din proprietățile fizico-chimice ale agenților chimici.(2) Măsurile prevăzute la alin. (1) sunt luate, în ordinea priorității, în special, pentru: (la 19-01-2012, Partea introductivă a alin. (2) al art. 24 a fost modificată de pct. 12 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1 din 4 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 19 ianuarie 2012. ) a) a preveni prezența la locul de muncă a concentrațiilor periculoase ale substanțelor inflamabile sau a cantităților periculoase de substanțe chimice instabile, în cazul în care natura muncii permite acest lucru;b) a evita prezența surselor de aprindere care pot da naștere unor incendii și explozii sau a condițiilor nefavorabile care pot determina ca substanțele chimice instabile ori amestecurile de substanțe să genereze efecte fizice dăunătoare; șic) a diminua efectele negative pentru sănătatea și securitatea lucrătorilor în caz de incendiu sau explozie, din cauza aprinderii substanțelor inflamabile, ori efectele fizice dăunătoare care decurg din prezența substanțelor chimice instabile sau a amestecurilor de substanțe.(3) Echipamentele de muncă și sistemele de protecție asigurate de angajator pentru protecția lucrătorilor trebuie să fie conforme cu prevederile legislației naționale și ale Uniunii Europene în vigoare cu privire la proiectare, producție și livrare, avându-se în vedere asigurarea sănătății și securității. (la 21-08-2018, Alineatul (3) din Articolul 24 , Sectiunea a 3-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 10, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 584 din 2 august 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 714 din 17 august 2018 ) (4) Măsurile tehnice și/sau organizatorice luate de angajator trebuie să fie conforme cu clasificarea grupelor de echipamente în categorii, prevăzută în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 245/2016 privind stabilirea condițiilor pentru punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor și sistemelor de protecție destinate utilizării în atmosfere potențial explozive. (la 21-08-2018, Alineatul (4) din Articolul 24 , Sectiunea a 3-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 10, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 584 din 2 august 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 714 din 17 august 2018 ) (5) Angajatorul ia măsuri pentru a asigura un control adecvat al instalațiilor, echipamentelor și mașinilor sau pentru a pune la dispoziție echipamentele de suprimare a exploziilor ori de descărcare a presiunii de explozie. (la 21-08-2018, Alineatul (5) din Articolul 24 , Sectiunea a 3-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 10, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 584 din 2 august 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 714 din 17 august 2018 )  +  Secţiunea a 4-a Măsuri aplicabile în cazul producerii de accidente, incidente sau urgențe  +  Articolul 25În vederea protejării securității și sănătății lucrătorilor împotriva accidentelor, incidentelor și urgențelor legate de prezența unor agenți chimici periculoși la locul de muncă, cu respectarea obligațiilor prevăzute la art. 10 și 11 din Legea nr. 319/2006, angajatorul stabilește măsuri sau planuri de acțiune care pot fi aplicate atunci când se produce un asemenea eveniment, astfel încât să fie luate măsurile adecvate. Aceste măsuri sau planuri de acțiune trebuie să includă orice exerciții de protecție adecvate, care vor fi efectuate la intervale regulate, precum și asigurarea mijloacelor adecvate de prim ajutor.  +  Articolul 26(1) În cazul în care are loc unul dintre evenimentele prevăzute la art. 25, angajatorul ia imediat măsuri pentru a reduce efectele evenimentului și a informa lucrătorii interesați.(2) Pentru a readuce situația la normal, angajatorul trebuie:a) să aplice măsurile necesare pentru remedierea situației cât mai rapid posibil;b) să permită să lucreze în zona afectată numai lucrătorilor care sunt indispensabili pentru efectuarea reparațiilor și a altor operațiuni necesare.  +  Articolul 27(1) Lucrătorilor cărora li se permite să lucreze în zona afectată li se asigură îmbrăcăminte de protecție potrivită, echipament individual de protecție, echipament special de securitate și instalațiile pe care trebuie să le utilizeze, atât timp cât situația se menține.(2) Situația prevăzută la art. 25 nu trebuie să devină permanentă.(3) Persoanelor neprotejate nu li se permite să rămână în zona afectată.  +  Articolul 28Cu respectarea prevederilor art. 10 și 11 din Legea nr. 319/2006, angajatorul ia măsurile necesare pentru a asigura sistemul de avertizare și alte sisteme de comunicare necesare pentru a semnala existența unui risc crescut pentru securitate și sănătate, pentru a permite o reacție adecvată și pentru a întreprinde imediat acțiuni de remediere, precum și operațiuni de asistență, evacuare și salvare, dacă este nevoie.  +  Articolul 29(1) Angajatorul asigură disponibilitatea informațiilor cu privire la măsurile aplicabile în caz de urgență, care implică agenți chimici periculoși.(2) Serviciile interne și externe competente în caz de accident și urgență au acces la informațiile prevăzute la alin. (1).(3) Informațiile prevăzute la alin. (1) includ:a) notificarea prealabilă a pericolelor legate de activitatea profesională;b) măsurile de identificare a pericolelor;c) măsurile de precauție și procedurile pertinente, astfel încât serviciile de urgență să își poată pregăti propriile proceduri de intervenție și măsuri de precauție; șid) toate informațiile disponibile cu privire la pericolele concrete care apar sau pot apărea atunci când se produce un accident ori o situație de urgență;e) informații despre măsurile de aplicare a acestui articol.  +  Secţiunea a 5-aInformarea, instruirea și consultarea lucrătorilor (la 21-08-2018, Titlul secțiunii a 5-a din Capitolul II a fost modificat de Punctul 11, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 584 din 2 august 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 714 din 17 august 2018 )  +  Articolul 30(1) Cu respectarea prevederilor art. 16,17, 20 și 21 din Legea nr. 319/2006, cu modificările ulterioare, angajatorul se asigură că lucrătorilor sau reprezentanților acestora li se furnizează: (la 21-08-2018, Partea introductivă a alineatului (1) din Articolul 30 , Sectiunea a 5-a , Capitolul II a fost modificată de Punctul 12, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 584 din 2 august 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 714 din 17 august 2018 ) a) datele obținute în baza prevederilor art. 12-16 și informații suplimentare ori de câte ori schimbări majore la locul de muncă determină o modificare a acestor date;b) informații despre agenții chimici periculoși prezenți la locul de muncă, cum ar fi denumirea acestor agenți, riscurile pentru securitate și sănătate, valorile limită de expunere profesională, și prevederi legale;c) instruire și informare privind precauțiile necesare și acțiunile ce trebuie întreprinse pentru a se proteja pe ei înșiși și pe alți lucrători la locul de muncă;d) acces la fișa cu date de securitate pusă la dispoziție de către furnizor în conformitate cu prevederile art. 31 din Regulamentul nr. 1.907/2006. (la 01-06-2015, Lit. d) a alin. (1) al art. 30 a fost modificată de pct. 3 al art. III din HOTĂRÂREA nr. 359 din 20 mai 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 374 din 28 mai 2015. ) (2) Angajatorul se asigură că informația transmisă lucrătorilor sau reprezentanților acestora este:a) furnizată într-un mod potrivit cu rezultatul evaluării de risc prevăzute la art. 12-16. Acesta poate merge de la comunicare orală până la instruirea și pregătirea individuală susținute cu informații scrise, în funcție de natura și gradul de risc indicate de evaluarea cerută de dispozițiile alin. (1);b) actualizată astfel încât să țină cont de modificarea condițiilor.  +  Articolul 31În cazul în care containerele și conductele conțin agenți chimici periculoși pentru care legislația națională și europeană aplicabilă privind etichetarea substanțelor și preparatelor chimice periculoase și cea privind semnalizarea de securitate la locul de muncă nu impun etichetarea și semnalizarea, angajatorul, cu respectarea derogărilor prevăzute de legislația menționată, trebuie să se asigure că se pot identifica ușor conținutul, natura și riscurile asociate conținutului containerelor și conductelor. (la 19-01-2012, Art. 31 a fost modificat de pct. 14 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1 din 4 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 19 ianuarie 2012. )  +  Articolul 32(1) Angajatorii pot să solicite, de preferință de la producător sau furnizor, toate informațiile despre agenții chimici periculoși care sunt necesare pentru aplicarea art. 12, în măsura în care nici Regulamentul nr. 1.907/2006, nici Regulamentul nr. 1.272/2008 nu prevăd obligația de a furniza informații.(2) Persoanele cărora li s-au solicitat informațiile prevăzute la alin. (1) au obligația să le furnizeze, conform solicitării, cu excepția datelor considerate confidențiale, potrivit legii. (la 01-06-2015, Art. 32 a fost modificat de pct. 4 al art. III din HOTĂRÂREA nr. 359 din 20 mai 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 374 din 28 mai 2015. )  +  Articolul 33Consultarea și participarea lucrătorilor și/sau a reprezentanților acestora privind problemele reglementate de prezenta hotărâre se realizează potrivit art. 18 din Legea nr. 319/2006, cu modificările ulterioare. (la 21-08-2018, Articolul 33 din Sectiunea a 5-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 13, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 584 din 2 august 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 714 din 17 august 2018 )  +  Capitolul III Interdicții. Supravegherea stării de sănătate  +  Secţiunea I Interdicții  +  Articolul 34Este interzisă producerea, fabricarea sau utilizarea la locul de muncă a agenților chimici prevăzuți în anexa nr. 3, în condițiile prevăzute în această anexă pentru a preveni expunerea lucrătorilor la riscurile pentru sănătate pe care le pot prezenta anumiți agenți chimici și/sau anumite activități care implică agenți chimici.  +  Articolul 35Abrogat. (la 19-01-2012, Art. 35 a fost abrogat de pct. 16 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1 din 4 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 19 ianuarie 2012. )  +  Articolul 36Abrogat. (la 19-01-2012, Art. 36 a fost abrogat de pct. 16 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1 din 4 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 19 ianuarie 2012. )  +  Articolul 37Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale împreună cu Ministerul Sănătății pot fi inițiatori ai hotărârii care urmează să modifice lista interdicțiilor prevăzute la art. 34, pentru a include și alți agenți chimici sau alte activități, pe baza modificărilor aduse listei de interdicții sabilite de Consiliul Uniunii Europene. (la 19-01-2012, Art. 37 a fost modificat de pct. 28 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1 din 4 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 19 ianuarie 2012, sintagma "Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei" fiind înlocuită cu sintagma "Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale", sintagma "Ministerul Sănătății Publice" fiind înlocuită cu sintagma "Ministerul Sănătății". )  +  Secţiunea a 2-a Supravegherea stării de sănătate  +  Articolul 38(1) Cu respectarea prevederilor art. 24 și 25 din Legea nr. 319/2006, cu modificările ulterioare, Ministerul Sănătății introduce măsurile necesare pentru realizarea supravegherii adecvate a stării de sănătate a lucrărilor pentru care rezultatele evaluării, prevăzute la art. 12-16, indică un risc pentru sănătate. Aceste măsuri, inclusiv cerințele specificate pentru dosarele medicale și expuneri, precum și disponibilitatea acestora sunt introduse în conformitate cu prevederile legislației și practicii naționale. (la 21-08-2018, Alineatul (1) din Articolul 38 , Sectiunea a 2-a , Capitolul III a fost modificat de Punctul 14, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 584 din 2 august 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 714 din 17 august 2018 ) (2) Supravegherea stării de sănătate, de ale cărei rezultate se va ține seama la aplicarea măsurilor de prevenire la respectivul loc de muncă, se efectuează acolo unde se îndeplinesc simultan următoarele condiții:a) expunerea lucrătorului la agentul chimic periculos este de așa natură încât se poate stabili o legătură între o boală identificabilă sau un efect negativ al expunerii asupra sănătății și respectiva expunere;b) atunci când există posibilitatea ca boala sau efectul să apară în condițiile specifice activității/muncii lucrătorului;c) tehnica de investigare prezintă un risc scăzut pentru lucrători. (la 21-08-2018, Alineatul (2) din Articolul 38 , Sectiunea a 2-a , Capitolul III a fost modificat de Punctul 14, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 584 din 2 august 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 714 din 17 august 2018 ) (3) Suplimentar față de prevederile alin. (1) și (2), pentru supravegherea stării de sănătate trebuie aplicate tehnici adecvate de detectare a semnelor bolii sau a efectului negativ al expunerii lucrătorului la agentul chimic periculos.(4) În situația în care este stabilită o valoare-limită biologică obligatorie, astfel cum se prevede în anexa nr. 2, supravegherea stării de sănătate, potrivit metodelor din anexa respectivă, este o cerință obligatorie în cazul desfășurării unei activități cu respectivul agent chimic periculos. (la 21-08-2018, Alineatul (4) din Articolul 38 , Sectiunea a 2-a , Capitolul III a fost modificat de Punctul 14, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 584 din 2 august 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 714 din 17 august 2018 ) (5) Lucrătorii trebuie să fie informați în legătură cu cerința prevăzută la alin. (4) înainte de a li se atribui sarcina care implică riscul de expunere la agentul chimic periculos indicat.  +  Articolul 39(1) Întrebuințarea carbonatului bazic de plumb - ceruză, a sulfatului de plumb și a tuturor produselor conținând acești pigmenți este interzisă în orice lucrare de vopsitorie, cu excepția vopsirii vagoanelor de cale ferată, a podurilor de cale ferată, a fundului dublu al vapoarelor, a picturii decorative. În aceste cazuri, carbonatul bazic de plumb, sulfatul de plumb și produsele care conțin acești pigmenți vor fi utilizate sub formă de pastă sau de vopsea gata preparată.(2) Este interzisă vopsirea prin pulverizare cu oxid (miniu) de plumb.(3) Este interzisă munca tinerilor sub 18 ani sau a femeilor la lucrările de vopsit care comportă utilizarea carbonatului bazic de plumb, a sulfatului de plumb sau miniului de plumb și a tuturor produselor care conțin acești pigmenți.  +  Articolul 40Ministerul Sănătății stabilește măsurile necesare pentru a se ține permanent evidența actualizată a fiecărui lucrător a cărui stare de sănătate este supravegheată potrivit cerințelor art. 38. (la 19-01-2012, Art. 40 a fost modificat de pct. 28 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1 din 4 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 19 ianuarie 2012, sintagma "Ministerul Sănătății Publice" fiind înlocuită cu sintagma "Ministerul Sănătății". )  +  Articolul 41(1) Dosarele medicale cu privire la starea de sănătate și expunere trebuie să conțină concluziile examenului clinic și de specialitate al supravegherii stării de sănătate și al tuturor datelor reprezentative obținute prin monitorizarea expunerii persoanei respective la agentul chimic periculos. (la 19-01-2012, Alin. (1) al art. 41 a fost modificat de pct. 18 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1 din 4 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 19 ianuarie 2012. ) (2) Monitorizarea biologică și cerințele conexe pot face parte din supravegherea stării de sănătate.(3) Dosarele medicale cu privire la starea de sănătate și expunere se păstrează la structura de medicină a muncii pe durata derulării contractului cu angajatorul, într-o formă corespunzătoare care să permită consultarea lor ulterioară, respectându-se cerința confidențialității. (la 19-01-2012, Alin. (3) al art. 41 a fost modificat de pct. 18 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1 din 4 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 19 ianuarie 2012. ) (4) Copii ale dosarelor medicale sunt furnizate, la cerere, direcțiilor de sănătate publică județene și a municipiului București. (la 19-01-2012, Alin. (4) al art. 41 a fost modificat de pct. 28 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1 din 4 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 19 ianuarie 2012, sintagma "autoritate de sănătate publică" fiind înlocuită cu sintagma "direcție de sănătate publică". ) (5) Lucrătorul are acces, la cerere, la dosarele medicale de sănătate și expunere care îl privesc personal.(6) Angajatorii în procedură de faliment vor informa structura de medicină a muncii cu care au avut contract în vederea supravegherii stării de sănătate a lucrătorilor. (la 19-01-2012, Alin. (6) al art. 41 a fost modificat de pct. 18 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1 din 4 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 19 ianuarie 2012. ) (7) La schimbarea locului de muncă în altă unitate, lucrătorului i se vor înmâna, la solicitare, copii ale dosarului său medical și ale fișei de identificare a factorilor de risc profesional, pentru a fi predate la structura de medicină a muncii a unității respective. (la 19-01-2012, Alin. (7) al art. 41 a fost introdus de pct. 19 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1 din 4 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 19 ianuarie 2012. )  +  Articolul 42(1) Lucrătorul este informat de medic sau de altă persoană cu calificarea necesară în legătură cu rezultatul care îl privește personal, furnizându-i-se și informații și recomandări cu privire la orice acțiune de supraveghere a stării de sănătate care trebuie să i se aplice după încetarea expunerii dacă în urma supravegherii stării de sănătate se constată că:a) un lucrător suferă de o boală identificabilă sau de pe urma unui efect negativ asupra sănătății, pe care un medic specialist în medicina muncii o/îl consideră rezultatul expunerii la un agent chimic periculos la locul de muncă;sau. (la 19-01-2012, Lit. a) a alin. (1) al art. 42 a fost modificată de pct. 20 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1 din 4 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 19 ianuarie 2012. ) b) a fost depășită o valoare limită biologică obligatorie.(2) În cazurile prevăzute la lit. a) și b) ale alin. (1), angajatorul realizează, simultan, următoarele:a) revizuiește evaluarea riscului efectuată în baza art. 12;b) revizuiește măsurile luate pentru eliminarea sau reducerea riscului conform art. 11 alin. (1) și art. 17-24;c) ține seama de sfaturile specialistului în medicina muncii, ale altei persoane cu calificarea necesară sau ale autorității de sănătate publică județene și a municipiului București, autoritate competentă în aplicarea tuturor măsurilor necesare pentru a elimina sau reduce riscul conform art. 19-24, inclusiv de posibilitatea de a repartiza lucrătorul respectiv la un post de muncă în care nu există riscul expunerii în continuare;d) continuă supravegherea stării de sănătate și revizuirea stării de sănătate a oricărui alt lucrător care a fost expus în același mod. În astfel de cazuri, medicul specialist în medicina muncii ori direcția de sănătate publică implicată poate propune ca persoanele expuse să fie supuse unui examen medical. (la 19-01-2012, Lit. d) a alin. (2) al art. 42 a fost modificată de pct. 21 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1 din 4 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 19 ianuarie 2012. )  +  Articolul 43La elaborarea politicilor naționale de securitate și sănătate a lucrătorilor, Ministerul Muncii și Justiției Sociale și Ministerul Sănătății țin cont de recomandările practice elaborate de Comisia Europeană. (la 21-08-2018, Articolul 43 din Sectiunea a 2-a , Capitolul III a fost modificat de Punctul 15, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 584 din 2 august 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 714 din 17 august 2018 )  +  Capitolul IV Dispoziții finale  +  Articolul 44Abrogat. (la 04-03-2020, Articolul 44 din Capitolul IV a fost abrogat de Punctul 5, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 157 din 27 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 04 martie 2020 )  +  Articolul 45Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale împreună cu Ministerul Sănătății asigură elaborarea reglementărilor și dispozițiilor administrative necesare pentru respectarea prezentei hotărâri. (la 19-01-2012, Art. 45 a fost modificat de pct. 28 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1 din 4 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 19 ianuarie 2012, sintagma "Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei" fiind înlocuită cu sintagma "Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale", sintagma "Ministerul Sănătății Publice" fiind înlocuită cu sintagma "Ministerul Sănătății". )  +  Articolul 46(1) Abrogat. (la 21-08-2018, Alineatul (1) din Articolul 46 , Capitolul IV a fost abrogat de Punctul 16, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 584 din 2 august 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 714 din 17 august 2018 ) (2) Adaptările de natură strict tehnică ale anexelor nr. 1-4 se aprobă prin ordin comun al ministrului muncii, familiei și protecției sociale și al ministrului sănătății. (la 19-01-2012, Alin. (2) al art. 46 a fost modificat de pct. 22 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1 din 4 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 19 ianuarie 2012. )  +  Articolul 47Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. (la 21-08-2018, Articolul 47 din Capitolul IV a fost modificat de Punctul 17, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 584 din 2 august 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 714 din 17 august 2018 ) Prezenta hotărâre transpune următoarele directive:a) Directiva 98/24/CE a Consiliului din 7 aprilie 1998 privind protecția sănătății și securității lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezența agenților chimici în muncă [a paisprezecea directivă specială în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE], publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene, seria L, nr. 131 din 5 mai 1998;b) Directiva 91/322/CEE a Comisiei din 29 mai 1991 privind stabilirea valorilor-limită cu caracter orientativ prin aplicarea Directivei 80/1.107/CEE a Consiliului privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți chimici, fizici și biologici la locul de muncă, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene, seria L, nr. 177 din 5 iulie 1991;c) Directiva 2000/39/CE a Comisiei din 8 iunie 2000 de stabilire a primei liste de valori-limită orientative ale expunerii profesionale în aplicarea Directivei 98/24/CE a Consiliului privind protecția sănătății și securității lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezența agenților chimici la locul de muncă, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene, seria L, nr. 142 din 16 iunie 2000;d) Directiva 2006/15/CE a Comisiei din 7 februarie 2006 de stabilire a unei a doua liste de valori-limită orientative de expunere profesională în aplicarea Directivei 98/24/CE a Consiliului și de modificare a Directivelor 91/322/CEE și 2000/39/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) seria L, nr. 38 din 9 februarie 2006;e) anexa III a Directivei 2004/37/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți cancerigeni sau mutageni la locul de muncă [a șasea directivă specială în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE a Consiliului], publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene, seria L, nr. 158 din 30 aprilie 2004; f) Directiva 2009/161/UE a Comisiei din 17 decembrie 2009 de stabilire a unei a treia liste de valori-limită orientative de expunere profesională în aplicarea Directivei 98/24/CE a Consiliului și de modificare a Directivei 2000/39/CE a Comisiei, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr. 338 din 19 decembrie 2009;g) articolul 4 din Directiva 2014/27/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 de modificare a Directivelor 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE ale Consiliului și a Directivei 2004/37/CE a Parlamentului European și a Consiliului pentru a le alinia la Regulamentul (CE) nr. 1.272/2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr. 65 din 5 martie 2014;h) anexa Directivei (UE) 2017/164 a Comisiei din 31 ianuarie 2017 de stabilire a unei a patra liste de valori-limită orientative de expunere profesională în temeiul Directivei 98/24/CE a Consiliului și de modificare a Directivelor 91/322/CEE, 2000/39/CE și 2009/161/UE ale Comisiei, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr. 27 din 1 februarie 2017. (la 21-08-2018, Mențiunea privind transpunerea normelor europene a fost modificată de Punctul 18, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 584 din 2 august 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 714 din 17 august 2018 )
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  Ministrul muncii,
  solidarității sociale și familiei,
  Gheorghe Barbu
  Ministrul sănătății publice,
  Gheorghe Eugen Nicolăescu
  Ministrul integrării europene,
  Anca Daniela Boagiu
  București, 6 septembrie 2006.Nr. 1.218.  +  Anexa nr. 1
  Valori-limită obligatorii de expunere profesională la agenți chimici
  Nr. crt. CAS^(1)EC^(2) (EINECS)Denumirea agentului chimicAcțiunea cutanată^(3)Valoare-limită maximăMențiuni^(8)
  8 ore^(4)Termen scurt^(5) (15 min)
  mg/mc(6)ppm^(7)mg/mc(6)ppm^(7)
  0123456789
  1.75-07-0200-836-8Acetaldehidă/Etanal9050180100
  2.140-11-4205-399-7Acetat de benzil5088013
  3.112-07-2203-933-3Acetat de 2-Butoxietil P1332033350Directiva 2000/39
  4.123-86-4204-658-1Acetat de n-butil715150950200
  5.108-84-9203-621-7Acetat de 1,3 dimetilbutil/Acetat de hexil secundar1502525042
  6.625-16-1-Acetat de 1,1 dimetilpropil/ Acetat de terț pentil 27050540100Directiva 2000/39Amilacetat, terț
  7.141-78-6205-500-4Acetat de etil400111500139Directiva 2017/164
  8.111-15-9203-839-2Acetat de 2-etoxietil/Acetat de etilglicolP112--R1B Directiva 2009/161
  9.110-19-0203-745-1Acetat de izobutil715150950200
  10.123-92-2204-662-3Acetat de izopentil27050540100Directiva 2000/39
  11.108-21-4203-561-1Acetat de izopropil40096600144
  12.79-20-9201-185-2Acetat de metil20063600188
  13.626-38-0210-946-8Acetat de 1-metilbutil27050540100Directiva 2000/39
  14.110-49-6203-772-9Acetat de 2-metoxietilP4,81--R1B Directiva 2009/161
  15.108-65-6203-603-9Acetat de 2-metoxi-1-metiletilP27550550100Directiva 2000/39
  16.628-63-7211-047-3Acetat de pentil27050540100Directiva 2000/39
  17.620-11-1-Acetat de 3-pentil27050540100Directiva 2000/39
  18.109-60-4203-686-1Acetat de propil 40096600144
  19.108-05-4203-545-4Acetat de vinil17,6535,210Directiva 2009/161
  20.141-97-9205-516-1Aceto-acetat de etil/ Acetil-acetat de etil1001920038
  21.67-64-1200-662-2Acetonă 1210500--Directiva 2000/39
  22.64-19-7200-580-7Acid acetic25^(13)1050^(13)20 Directiva 2017/164
  23.79-10-7201-177-9Acid acrilic29^(13)1059^(13)(14)20^(14)Directiva 2017/164
  24.10035-10-6233-113-0Acid bromhidric/ Bromură de hidrogen--6,72Directiva 2000/39
  25.107-92-6203-532-3Acid butiric154308
  26.74-90-8200-821-6Acid cianhidric (exprimat în CN)P0,50,4510,9Directiva 2017/164Cianură de hidrogen
  27.79-11-8201-178-4Acid cloracetic--1-
  28.7647-01-0231-595-7Acid clorhidric/ Clorură de hidrogen851510Directiva 2000/39
  29.598-78-7209-952-3Acid 2-cloropropionic10,220,4
  30.75-99-0200-923-0Acid 2,2-dicloropropionic20,3101,7
  31.756-80-9212-053-9Acid O,O dimetilditiofosforic 10-15-
  32.7664-39-3231-634-8Acid fluorhidric/ Fluorură de hidrogen1,51,82,53Directiva 2000/39
  33.64-18-6200-579-1Acid formic95--Directiva 2006/15
  34.7782-79-8231-965-8Acid hidrazoic1-2-
  35.79-41-4201-204-4Acid metacrilic308,54513
  36.7697-37-2231-714-2Acid nitric/Acid azotic--2,61Directiva 2006/15
  37.7664-38-2231-633-2Acid ortofosforic1-2-Directiva 2000/39
  38.144-62-7205-634-3Acid oxalic1---Directiva 2006/15
  39.88-89-1201-865-9Acid picric0,1---Directiva 91/322
  40.79-09-4201-176-3Acid propionic31106220Directiva 2000/39
  41.7664-93-9231-639-5Acid sulfuric ^(9) 0,05---Particule lichide pulverizate^(10) Directiva 2009/161
  42.107-02-8203-453-4Acrilaldehidă/Acroleină0,05^(13)0,020,12^(13)0,05Directiva 2017/164
  43.79-06-1201-173-7AcrilamidăP0,1---C1B; M1B; R2 Directiva 2017/2.398
  44.141-32-2205-480-7Acrilat de n-butil1125310Directiva 2000/39
  45.140-88-5205-438-8Acrilat de etil/Etilacrilat2154210Directiva 2009/161
  46.96-33-3202-500-6Acrilat de metil/Metilacrilat1853610Directiva 2009/161
  47.107-13-1203-466-5Acrilonitril P52,3104,6C1B
  48.15972-60-8240-110-8Alaclor/2-cloro-2’,6’-dietil-N-(metoximetil) acetanilidă20-30-
  49.107-18-6203-470-7Alcool alilicP4,8212,15Directiva 2000/39
  50.64-17-5200-578-6Alcool etilic/Etanol1900100095005000
  51.98-00-0202-626-1Alcool furfurilic5012,510025
  52.111-70-6203-897-9Alcool heptilic/1-Heptanol15031,525053
  53.111-27-3203-852-3Alcool hexilic/1-Hexanol1503625060
  54.123-96-6204-667-0Alcool izooctilic/2-OctanolP1502825047
  55.67-63-0200-661-7Alcool izopropilic/2-Propanol20081500203
  56.71-23-8200-746-9Alcool propilic/1-Propanol20081500203
  57.123-72-8204-646-6Aldehidă butirică--259
  58.107-20-0203-472-8Aldehidă cloracetică--31
  59.123-73-9204-647-1Aldehidă crotonică/2-Butenal--259
  60.309-00-2206-215-8Aldrin sau izodrin/ 1,2,3,4,10,10 - hexaclor 1,4,4a,5,8,8a-hexahidro-1,4,5,8-diendodimetilen naftalinăP 0,2-0,25-
  61.107-11-9203-463-9Alilamină 0,1-0,4-
  62.--Aluminiu și oxizi 3-10-(Pulberi)
  63.--Aluminiu și oxizi 1-3-(Fumuri)
  64.92-67-1202-177-14 aminodifenil ----Fp
  65.141-43-5205-483-32-aminoetanol/Etanolamină P2,517,63Directiva 2006/15
  66.75-31-0200-860-92-aminopropan/Izopropilamină73104
  67.61-82-5200-521-5Amitrol0,2^(13)---Directiva 2017/164
  68.7664-41-7231-635-3Amoniac 14203650Directiva 2000/39
  69.108-24-7203-564-8Anhidridă acetică153,6256
  70.106-31-0203-383-4Anhidridă butirică1-5-
  71.85-44-9201-607-5Anhidridă ftalică 20,350,8(Vapori și aerosoli de condensare)
  72.108-31-6203-571-6Anhidridă maleică10,2530,75
  73.62-53-3200-539-3AnilinăP30,851,3
  74.90-04-0201-963-1o-AnisidinăP0,30,060,50,1C1B;M2
  75.536-90-3208-651-4m-AnisidinăP0,30,060,50,1
  76.104-94-9203-254-2p-AnisidinăP0,30,060,50,1
  77.7440-36-0231-146-5Antimoniu/Stibiu0,2-0,5-
  78.86-88-4201-706-3Antu/1-(1-naftil)-2-tiouree0,2-0,6-
  79.7440-22-4231-131-3Argint 0,1---(Metalic); Directiva 2000/39
  80.-231-131-3Argint (compuși solubili exprimați în Ag)0,01---Directiva 2006/15
  81.--Arsen și compuși anorganici(exprimați în As)0,01-0,1-C 1A
  82.7784-42-1232-066-3Arsină/Hidrogen arseniat 0,10,030,30,09
  83.8052-42-4232-490-9Asfalt 5---(Fumuri)
  84.1912-24-9217-617-8Atrazină 1-2-
  85.26628-22-8247-852-1Azidă de sodiuP0,1-0,3-Directiva 2000/39
  86.--Bariu (compuși solubili exprimați în Ba)0,5---Directiva 2006/15
  87.71-43-2200-753-7Benzen P^(11)3,251--C1A; M1B; Directiva 2004/37
  88.50-32-8200-028-53,4-benzpiren/Benzo[a]piren----Fp; C1B; M1B; R1B
  89.92-87-5202-199-1Benzidină P----Fp; C1A
  90.--Benzine (carburanți)300-500-
  91.93-89-0202-284-3Benzoat de etil2003330049
  92.106-51-4203-405-2p-Benzochinonă/Chinonă0,3-0,4-
  93.--Beriliu (compuși de Be)0,002---C1B
  94.111-44-4203-870-1Bis(2-cloroetil)eter/2,2’ Dicloro dietil eterP406,86010,3
  95.542-88-1208-832-8Bis (clorometil) eter----Fp; C1A
  96.14324-55-1238-270-9Bis (dietilditiocarbamat) de zinc3-5-
  97.80-05-7201-245-8Bisfenol A/4,4’-Isopropilidendifenol2^(13)---Fracție inhalabilă R2; Directiva 2017/164
  98.7726-95-6231-778-1Brom0,70,1--Directiva 2006/15
  99.74-96-4200-825-8Brometan/Bromură de etil40090500112C2
  100.74-83-9200-813-2Brommetan/Bromură de metilP205307,5M2
  101.593-60-2209-800-6Bromură de etilenă; brometilenă4,41--C1B; Directiva 2017/2398
  102.106-99-0203-450-81,3 Butadienă2,21--C1A; M1B Directiva 2017/2398
  103.71-36-3200-751-6n-Butanol 1003320066
  104.78-93-3201-159-02 Butanonă/Etil metil cetonă/ Butanonă 600200900300Directiva 2000/39
  105.110-65-6203-788-62-butină-1,4-diol0,5^(13)---Directiva 2017/164
  106.109-73-9203-699-2Butilamină P--155
  107.106-35-4203-388-1Butil etil cetonă/Heptan-3-onă/ 3-heptanonă9520--Directiva 2000/39
  108.111-76-2203-905-02-Butoxietanol/Etilenglicol monobutileterP982024650Directiva 2000/39
  109.112-34-5203-961-62-(2-Butoxietoxi)-etanol/Dowanol DB67,510101,215Directiva 2006/15
  110.2426-08-6219-376-4Butil glicidil eter1001920038C2; M2
  111.--Cadmiu și compuși (exprimați în Cd)0,05---C1B; M2; R2
  112.76-22-2200-945-0Camfor16318
  113.105-60-2203-313-2ε-Caprolactamă/ Ciclohexanon-iso-oximă10-40-(Pulberi, vapori) Directiva 2000/39
  114.63-25-2200-555-0Carbaril/1-naftil metilcarbamat2-5-C2
  115.105-58-8203-311-1Carbonat de dietil7001451000207
  116.497-19-8207-838-8Carbonat de sodiu1-3-
  117.12070-12-1235-123-0Carbură de tungsten2-6-
  118.463-51-4207-336-9Cetenă 0,5-1,5-
  119.420-04-2206-992-3Cianamidă P10,58--Directiva 2006/15
  120.75-05-8200-835-2Cianometan/AcetonitrilP7040--Directiva 2006/15
  121.151-50-8205-792-3Cianură de potasiu (exprimată în CN) P0,5-1-Directiva 2017/164
  122.143-33-9205-599-4Cianură de sodiu (exprimată în CN)P0,5-1-Directiva 2017/164
  123.--Cianuri (altele decât cele de la pozițiile 121 și 122) și cianogeni (exprimare în CN)P0,5-1-
  124.110-82-7203-806-2Ciclohexan 700200--Directiva 2006/15
  125.108-93-0203-630-6Ciclohexanol P1002520050
  126.108-94-1203-631-1Ciclohexanonă P40,81081,620Directiva 2000/39
  127.110-83-8203-807-8Ciclohexenă 7002081200357
  128.108-91-8203-629-0Ciclohexilamină 2054010R2
  129.542-92-7208-835-4Ciclopentadienă 10035,520075
  130.12079-65-1235-142-4Ciclopentadienil tricarbonil mangan0,1-0,3-
  131.75-19-4200-847-8Ciclopropan 500290700407
  132.7782-50-5231-959-5Clor --1,50,5Directiva 2006/15
  133.108-90-7203-628-5Clorbenzen/monoclorbenzen2357015Directiva 2006/15
  134.74-97-5200-826-3Clor brom metan7001321000189
  135.506-77-4208-052-8Clorcian --10,4
  136.57-74-9200-349-0Clordan/1,2,4,5,6,7,8,8-octaclor-3a,4,7,7a-tetrahidro-4,7-metanoindan0,3-0,6-C2
  137.106-89-8203-439-81-clor-2,3-epoxipropan/ EpiclorhidrinaP10,240,8C1B
  138.95-57-8202-433-22-Clorfenol--10-
  139.74-87-3200-817-4Clormetan/clorura de metil753615072C2
  140.100-00-5202-809-61-Clor-4 nitrobenzenP--10,16C2; M2
  141.600-25-9209-990-01-Clor-1 nitropropan50107515
  142.532-27-4208-531-12-Cloroacetofenonă--0,30,05
  143.106-47-8203-401-04-CloroanilinăP2-5-C1B
  144.75-00-3200-830-5Cloretan 268100--C2 Directiva 2006/15
  145.40507-94-6254-947-16-Cloro-3-(clorometil)-1,3 benzoxazolonă15-20-
  146.53469-21-9-Clorodifenil (42% clor)P--1-
  147.11097-69-1-Clorodifenil (54% clor)P--0,5-
  148.75-45-6200-871-9Clorodifluorometan36001000--Directiva 2000/39
  149.107-07-3203-459-72 Cloroetanol/EtilenclorhidrinăP31103
  150.67-66-3200-663-8Cloroform/TriclormetanP102--C2 Directiva 2000/39
  151.96-30-0202-497-12-cloro-N-metilacetamidă10-14-
  152.563-47-3209-251-23 Cloro-2metil propenă/ Clorură de metalil802215041
  153.97-00-7202-551-41-Clor 2,4 dinitrobenzen--1-
  154.126-99-8204-818-0Cloropren/2 Clor-1,3 butadienăP3085014C1B
  155.75-29-6200-858-82-clorpropan/clorură de izopropil400125500156
  156.96-24-2202-492-43-cloro-1,2-propandiol/ Monoclorhidrină5-10-
  157.107-05-1203-457-63-clorpropenă/clorură de alil3162C2; M2
  158.2039-87-4218-026-8o-Clorstiren50910018
  159.95-49-8202-424-32-clortoluen1503025050
  160.106-43-4203-397-04-clortoluen1503025050
  161.100-44-7202-853-6α Clor toluen/clorură de benzil5181,5C1B
  162.75-36-5200-865-6Clorură de acetil20,651,6
  163.12125-02-9235-186-4Clorură de amoniu5-10-
  164.98-88-4202-710-8Clorură de benzoil50,9101,8
  165.79-04-9201-171-6Clorură de cloracetil102204
  166.79-36-7201-199-9Clorură de dicloracetil30,550,8
  167.10545-99-0234-129-0Clorură de sulf20,450,9
  168.7791-25-5232-245-6Clorură de sulfuril20,450,9
  169.7719-09-7231-748-8Clorură de tionil153255
  170.75-01-4200-831-0Clorură de vinil (monomer)2,61--C1A; Directiva 2004/37Directiva 2017/2398
  171.7440-48-4231-158-0Cobalt 0,05-0,1-
  172.8050-09-7232-475-7Colofoniu (produși de descompunere la lipire cu fludor, exprimați în formaldehidă)0,1---
  173.1319-77-3215-293-2Cresoli (toți izomerii) P225--Directiva 91/322
  174.--Compușii de crom (VI) care sunt substanțe cancerigene în sensul art. 5 pct. 1 lit. (a) din Hotărârea Guvernului nr. 1.093/2006, cu modificările și completările ulterioare (ca crom)0,005---C1A/C1B; M1B; R2 Directiva 2017/2.398Valoare-limită 0,010 mg/m^3 până la 17 ianuarie 2025 Valoare-limită: 0,025 mg/m^3 pentru procedeele de sudură și de tăiere cu plasmă sau procesele de muncă similare care generează fumuri până la 17 ianuarie 2025
  175.--Crom metalic, compuși anorganici ai Cr(II) și compuși anorganici insolubili ai Cr(III)2---Directiva 2006/15
  176.--Crom trivalent (compuși solubili)0,5---
  177.98-82-8202-704-5Cumen/IzopropilbenzenP1002025050Directiva 2000/39
  178.7440-50-8231-159-6Cupru --0,2-(Fumuri)
  179.7440-50-8231-159-6Cupru 0,5-1,5-(Pulberi)
  180.94-75-7202-361-12,4 D/acid 2,4-diclor-fenoxiacetic5-10-
  181.1596-84-5216-485-9Daminozidă/Alar1-3-
  182.533-74-4208-576-7Dazomet/tetrahidro-3,5-dimetil-2H-1,3,5-triadiazin-2-tionă--3-
  183.50-29-3200-024-3DDT/p,p’-diclorodifenil-tricloretanP0,5-1-C2
  184.95828-55-0-DDVP/o,o’-dimetil-2,2diclordivinil- fosfatP0,5-1,5-
  185.17702-41-9241-711-8Decaboran P0,10,0160,30,05
  186.91-17-8202-046-9Decahidronaftalină/Decalină1001820036
  187.112-30-1203-956-91-Decanol 1001520030
  188.8065-48-3-Demeton/SistoxP0,05-0,15-
  189.8022-00-2-Demeton metilP0,2-0,5-
  190.431-03-8207-069-8Diacetil/Butandionă0,07^(13)0,020,36^(13)0,1Directiva 2017/164
  191.124-02-7204-671-2Dialilamină 0,50,120,5
  192.37764-25-3253-658-8N,N dialil 2,2 dicloroacetamidă7-10-
  193.999-21-3213-658-0Dialil maleat1-5-
  194.334-88-3206-382-7Diazometan 0,30,20,50,3C1B
  195.19287-45-7242-940-6Diboran 0,10,111
  196.106-93-4203-444-51,2 DibrometanP0,80,120,3C1B
  197.74-95-3200-824-2Dibrommetan/ Bromură de metilen101,4507
  198.111-92-2203-921-8Di-n-butilamină--61,1
  199.142-96-1205-575-3Di-n-butil eter/Dibutil eterP306509
  200.107-66-4203-509-8Dibutilfosfat 2-5-
  201.84-74-2201-557-4Dibutilftalat 2-5-R1B
  202.95-50-1202-425-91,2-diclorbenzen/ o-DiclorbenzenP1222030650Directiva 2000/39
  203.106-46-7203-400-51,4-diclorbenzen/ p-DiclorbenzenP12^(13)260^(13)10C2; Directiva 2017/164
  204.22591-21-5245-111-71,1 Diclor-3,3 dimetil-2-butanonă/Diclorpinacolonă--10-
  205.75-34-3200-863-51,1-dicloretan P412100--Directiva 2000/39
  206.107-06-2203-458-11,2 Dicloretan3077017C1B
  207.75-35-4200-864-01,1 Dicloretilenă/ Clorură de viniliden8^(13)220^(13)5C2; Directiva 2017/164
  208.540-59-0208-750-21,2 Dicloretilenă2005030076
  209.75-09-2200-838-9Diclormetan/Clorură de metilenP353^(13)100706^(13)200C2; Directiva 2017/164
  210.594-72-9209-854-01,1 Diclor-1-nitroetan101,7407
  211.78-87-5201-152-21,2 Diclorpropan/ clorură de propilen1002220044
  212.96-23-1202-491-91,3 Diclor-2-propanol/ 1,3 DiclorhidrinăP50,95101,9C1B
  213.18671-97-1-2,6-diclorchinoxalină50-100-
  214.75-71-8200-893-9Diclor-difluor metan/Freon 1220004943000741
  215.75-43-4200-869-8Diclormonofluor metan/Freon 214210--
  216.6607-45-0-1,2 Diclorvinil-benzen/α,β Diclorstiren30-50-
  217.76-14-2200-937-71,1 Diclor-tetrafluoretan/ Freon 11430004305000715
  218.60-57-1200-484-5DieldrinP0,2-0,25-C2
  219.109-89-7203-716-3Dietilamină 1553010Directiva 2006/15
  220.100-37-8202-845-22-DietilaminoetanolP306459
  221.91-66-7202-088-8N,N Dietilanilină101,6203,2
  222.91-65-6202-087-2N,N Dietilciclohexilamină15-30-
  223.122-39-4204-539-4Difenilamină 4-6-
  224.80-10-4201-251-0Difenildiclorsilan50570,7
  225.25167-94-6246-696-1Difenilpropan10-15-
  226.8004-13-5-Difil/dinil/dowterm/amestec de difenil și oxid de difenil2-4-
  227.75-61-6200-885-5Difluordibrom-metan6007080093
  228.120-80-9204-427-51,2 Dihidroxibenzen/Pirocatecol10-20-
  229.123-31-9204-617-81,4-dihidroxibenzen/ Hidrochinonă1-2-C2; M2
  230.25167-70-8246-690-9Diizobutilenă2000-2500-
  231.27205-99-8248-322-2O,O Diizopropil ditiofosfat de sodiu--20-
  232.127-19-5204-826-4N,N-dimetilacetamidăP36107220R1B; Directiva 2000/39
  233.124-40-3204-697-4Dimetilamină3,829,45Directiva 2000/39
  234.121-69-7204-493-5N,N DimetilanilinăP2554910C2
  235.103-83-3203-149-1Dimetil-benzilamină50,9101,8
  236.75-97-8200-920-43,3 Dimetil-2-butanonă/ Pinacolonă601515037
  237.75-78-5200-901-0Dimetil-diclorsilan 30,661,2
  238.1331-15-3-2,5 Dimetil 1,4 dioxan50-100-
  239.115-10-6204-065-8Dimetil eter/Oxid de dimetil19201000--Directiva 2000/39
  240.68-12-2200-679-5N,N DimetilformamidăP1553010R1B; Directiva 2009/161
  241.868-85-9212-783-8Dimetilfosfit 12---(Distilat)
  242.108-83-8203-620-12,6 Dimetil 4 heptanonă/ Diizobutil cetonă1502625043
  243.57-14-7200-316-0N,N DimetilhidrazinăP0,70,31,50,6C1B
  244.77-78-1201-058-1DimetilsulfatP0,50,1--C1B; M2
  245.120-61-6204-411-8Dimetiltereftalat2-5-
  246.60-51-5200-480-3Dimetoat7-10-
  247.109-87-5203-714-2Dimetoximetan/Metilal15005312500885
  248.628-96-6211-063-0Dinitrat de etilenglicolP0,30,0510,2
  249.25154-54-5246-673-6Dinitrobenzen (toți izomerii)P10,151,50,2
  250.51-28-5200-087-72,4 DinitrofenolP0,7-1-
  251.534-52-1208-601-14,6 Dinitro-o-cresol/DNOCP0,05-0,2-
  252.25321-14-6246-836-1DinitrotoluenP1-1,5-C1B; M2; R2
  253.88-85-7201-861-7Dinoseb/6 sec butil 2,4 dinitrofenol0,1-0,5-R1B
  254.2813-95-8220-560-1Dinosebacetat 0,7-1-
  255.117-84-0204-214-7Dioctilftalat/Dietil-hexil 2-ftalat20,150,3
  256.123-91-1204-661-81,4 DioxanP7320--C2; Directiva 2009/161
  257.10102-44-0233-272-6Dioxidul de azot0,96^(13)0,51,91^(13)1Directiva 2017/164Valorile-limită pentru dioxidul de azot se aplică în condițiile prevăzute la art. II din Hotărârea Guvernului nr. 584/2018.
  258.124-38-9204-696-9Dioxid de carbon90005000--Directiva 2006/15
  259.10049-04-4233-162-8Dioxid de clor0,10,040,30,11
  260.7446-09-5231-195-2Dioxid de sulf/ Anhidridă sulfuroasă1,3^(13)0,52,7^(13)1Directiva 2017/164
  261.13463-67-7236-675-5Dioxid de titan10-15-
  262.142-84-7205-565-9Dipropilamină1,70,420,5
  263.298-04-4206-054-3Disulfoton/O,O-dietil-S-2-(etiltio) etil-fosforditionat0,1-0,2-
  264.2179-59-1218-550-7Disulfura de alil-propil101,7203,4
  265.72-20-8200-775-7Endrin/1,2,3,4,10,10 Hexaclor-6,7- epoxy-1,4,4a,5,6,7,8,8a-octahidro- 1,4,5,8 dimetanonaftalinăP0,03-0,1-
  266.106-87-6203-437-71,2 epoxi-4-epoxietil ciclohexan/ diepoxid 4-vinil ciclohexenăP5710--C2
  267.4016-14-2223-672-92,3 Epoxipropil izopropil eter/Izopropil glicidil eter5010,510021
  268.111-43-3203-869-6Eter n-propilic/Dipropil eter1000-1500-
  269.108-20-3203-560-6Eter izopropilic/Diizopropil eter1000-1500-
  270.75-04-7200-834-7Etilamină 9,45--Directiva 2000/39
  271.100-41-4202-849-4Etilbenzen P442100884200Directiva 2000/39
  272.5459-93-8226-733-8N-etilciclohexil amină152,9305,8
  273.107-15-3203-468-6Etilendiamină/1,2 Diaminoetan2083012
  274.3566-10-7222-651-1Etilen-bis-ditiocarbamat de amoniu20-25-
  275.107-21-1203-473-3Etilenglicol/EtandiolP522010440Directiva 2000/39
  276.109-86-4203-713-7Etilenglicol monometil eter/ 2-MetoxietanolP3,21--R1B; Directiva 2009/161
  277.151-56-4205-793-9Etilenimină P0,50,310,5C1B; M1B
  278.104-76-7203-234-32-etilhexan-1-ol5,4^(13)1--Directiva 2017/164
  279.577-11-7209-406-42 Etilhexil-sulfo-succinat de sodiu--20-
  280.75-08-1200-837-3Etil mercaptan/Etan tiol--1-
  281.622-96-8210-761-24-Etil toluen3006140081
  282.110-80-5203-804-12-Etoxietanol/ Etilenglicol monoetil eterP82--R1B; Directiva 2009/161
  283.2370-63-0219-135-32 Etoxi-etil-metacrilat100-200-
  284.101-84-8202-981-2Fenileter/Difenileter50,7101,4Directiva 2017/164
  285.122-60-1204-557-2Fenil glicidil eter/ PGE/2,3-epoxipropil fenil eter/ 1,2-epoxi-fenoxipropan61102C1B; M2
  286.100-63-0202-873-5Fenil hidrazinăP153256C1B; M2
  287.98-86-2202-708-7Fenil metil cetonă/Acetofenonă1002020041
  288.106-50-3203-404-7p-FenilendiaminăP0,070,010,10,02
  289.95-54-5202-430-6o-Fenilendiamină--10-C2; M2
  290.108-95-2203-632-7Fenol P82164M2; Directiva 2009/161
  291.12604-58-9603-118-6Ferovanadiu 0,5-1,5-(Pulberi)
  292.7782-41-4231-954-8Fluor 1,5813,162Directiva 2000/39
  293.62-74-8200-548-2Fluoroacetat de sodiuP0,020,0040,050,01
  294.7789-75-5232-188-7Fluorură de calciu1-2-
  295.2699-79-8220-281-5Fluorură de sulfuril15-20-
  296.--Fluoruri anorganice2,5---Directiva 2000/39
  297.50-00-0200-001-8Formaldehidă1,2132C2
  298.75-12-7200-842-0Formamidă 20113016R1B
  299.109-94-4203-721-0Formiat de etil2006630099
  300.107-31-3203-481-7Formiat de metilP125^(13) 50250^(13)100Directiva 2017/164
  301.7803-51-2232-260-8Fosfină/Hidrogen fosforat0,140,10,280,2Directiva 2006/15
  302.7723-14-0231-768-7Fosfor roșu0,05-0,15-
  303.75-44-5200-870-3Fosgen/clorură de carbonil0,080,020,40,1Directiva 2000/39
  304.732-11-6211-987-4Fosmet/Imidan/Ortadox1,5-3-
  305.98-01-1202-627-72-Furaldehidă102,5154C2
  306.--Gaze lichefiate (în principal C3-C4)1200-1500-
  307.7440-56-4231-164-3Germaniu2-5-
  308.556-52-5209-128-3Glicidol/2,3-epoxi-1-propanol5016,510033C1B; M2; R1B
  309.7440-58-6231-166-4Hafniu 0,2-0,5-
  310.151-67-7205-796-5Halotan/2-Brom-2-clor-1,1,1-trifluoroetan40050--
  311.76-44-8200-962-3Heptaclor/1,4,5,6,7,8,8-heptaclor 3a,4,7,7a-tetrahidro-4,7-metanoindan0,3-0,6-C2
  312.142-82-5205-563-8Heptan/n-Heptan2085500--Directiva 2000/39
  313.110-43-0203-767-12-heptanonă/Metil amil cetonăP23850475100Directiva 2000/39
  314.110-54-3203-777-6n-Hexan 7220--R2; Directiva 2.006/15
  315.118-74-1204-273-9Hexaclorbenzen0,5-1-C1B
  316.87-68-3201-765-5Hexaclor-1,3-butadienă P--0,20,02
  317.67-72-1200-666-4Hexacloretan 50,580,8
  318.124-09-4204-679-6Hexametilendiamină 1-5-
  319.822-06-0212-485-8Hexametilen-diizocianat0,050,00710,14
  320.302-01-2206-114-9Hidrazină P0,0130,01--C1B; Directiva 2017/2.398
  321.--Hidrocarburi alifatice (white spirit, solvent nafta, ligroină, petrol lampant, motorină)700-1000-
  322.--Hidrocarburi policiclice aromatice (fracția extractibilă în ciclohexan)0,2---C1B
  323.7783-07-5231-978-9Hidrogen seleniat0,070,020,170,05Directiva 2000/39
  324.7803-52-3-Hidrogen stibiat0,2-0,5-
  325.7783-06-4231-977-3Hidrogen sulfurat/Sulfură de hidrogen751410Directiva 2009/161
  326.1305-62-0215-137-3Hidroxid de calciu/Dihidroxid de calciu1^(13)-4^(13)-Fracție respirabilă Directiva 2017/164
  327.118-29-6204-241-4N-Hidroximetilftalimidă5077510
  328.123-42-2204-626-74-Hidroxi-4 metil 2 pentanonă/ Diaceton-alcool1503225053
  329.75-86-5200-909-42-hidroxi-2-metilpropionitril/ Acetoncianhidrină P20,6102,9
  330.--Hidroxizi alcalini (exprimați în hidroxid de sodiu)1-3-
  331.7580-67-8231-484-3Hidrură de litiu--0,02^(13)-Fracție inhalabilă Directiva 2017/164
  332.111-40-0203-865-42,2’-iminodietilamină/ DietilentriaminăP20,541
  333.7553-56-2231-442-4Iod 0,50,0910,2
  334.74-88-4200-819-5Iodură de metilP152,5254,2C2
  335.78-83-1201-148-0Izobutanol/2- metil 1-propanol1003320066
  336.624-83-9210-866-3Izocianat de metan/ Metilizocianat0,020,0080,050,02R2; Directiva 2009/161
  337.78-59-1201-126-0Izoforonă/3,5,5-trimetil 2 ciclohexen-1-onă254,42508,84C2
  338.58-89-9200-401-2Lindan/γ HCHP0,3-0,5-
  339.8018-01-7-Mancozeb/Etilen-bis-ditiocarbamat de zinc și mangan100-200-
  340.--Mangan și compuși anorganici de mangan (exprimați în Mn)0,2^(13)---Fracție inhalabilă Directiva 2017/164
  0,05^(13)---Fracție respirabilă Directiva 2017/164
  341.121-75-5204-497-7Malation/1,2-bis (etoxicarbonil) etil O,O-dimetil fosforoditioat7-10-
  342.--Mercur și compușii anorganici bivalenți ai mercurului, inclusiv oxidul de mercur și clorura mercurică (măsurați ca mercur)^(12)0,02---R1B Directiva 2009/161
  343.--Mercur (compuși organici)P--0,01-
  344.67-56-1200-659-6Metanol/Alcool metilicP260200--Directiva 2006/15
  345.108-67-8203-604-4Mesitilenă/1,3,5-trimetilbenzen10020--Directiva 2000/39
  346.97-88-1202-615-1Metacrilat de N-butil1502525043
  347.97-63-2202-597-5Metacrilat de etil15032 25054
  348.80-62-6201-297-1Metacrilat de metil/ Metil 2-metilpropenoat20550410100Directiva 2009/161
  349.74-82-8200-812-7Metan 1200183415002292
  350.74-99-7200-828-4Metil-acetilenă/Propină13007931500915
  351.100-61-8202-870-9N-MetilanilinăP7161023
  352.75-55-8200-878-72-Metilaziridină/PropileniminăP3-5-C1B
  353.78-78-4201-142-82- metil butan/Izopentan 30001000--Directiva 2006/15
  354.123-51-3204-633-53-metil 1-butanol100-200-
  355.591-78-6209-731-1Metil butil cetonă/2-hexanonă2004930080R2
  356.108-87-2203-624-3Metil ciclohexan12003001500375
  357.25639-42-3247-152-6Metil ciclohexanol2004230064
  358.583-60-8209-513-62-Metil ciclohexanonăP25054,535076
  359.96-34-4202-501-1Metil cloracetat5-10-
  360.80-63-7201-298-7Metil alfa cloracrilat2-5-
  361.101-14-4202-918-94,4’Metilen-bis-(2 clor-anilină)P0,22---C1B
  362.101-68-8202-966-04,4’Metilendifenil diizocianat --0,15-C2
  363.101-77-9202-974-44,4’ Metilen dianilinăP0,8-0,22-C1B; M2
  364.27137-41-3248-253-8Metil furan/Silvan10-20-
  365.541-85-5208-793-75-metilheptan-3-onă531010720Directiva 2000/39
  366.110-12-3203-737-85-metilhexan-2-onă9520--Directiva 2000/39
  367.60-34-4200-471-4Metil hidrazină P0,37---
  368.74-93-1200-822-1Metil mercaptan/Metan tiol--1-
  369.109-02-4203-640-04-metilmorfolină/ N-metilmorfolină--70-
  370.108-11-2203-551-74-metil 2-pentanol/Metil izobutil carbinolP60-100-
  371.141-79-7205-502-54 Metil-3-penten-2-onă/ Oxid de mesitil501210024
  372.108-10-1203-550-14-metilpentan-2-onă832020850Directiva 2000/39
  373.872-50-4212-828-1n-metil-2-pirolidonăP40108020R1B; Directiva 2009/161
  374.107-87-9203-528-1Metil propil cetonă/ 2-pentanonă2507130085
  375.98-83-9202-705-0α-metilstiren/2-fenilpropenă 24650492100Directiva 2000/39
  376.100-80-1202-889-23-Metil stiren2505135072
  377.23564-05-8245-740-7Metil tiofanat --10-M2
  378.75-79-6200-902-6Metil triclorsilan1-3-
  379.124-70-9204-710-3Metil vinil diclorsilan3-5-
  380.2554-06-5219-863-14-Metil -4-vinil siloxanP30-50-
  381.72-43-5200-779-9Metoxiclor [1,1,1-triclor-2,2 di(p-metoxi-fenil)etan]P10-15-
  382.111-77-3203-906-62-(2-metoxietoxi)-etanolP50,110--R2; Directiva 2006/15
  383.34590-94-8252-104-2(2-metoximetiletoxi)-propanol/ Dipropilenglicol monometileter/Eter metilic al dipropilen glicoluluiP30850--Directiva 2000/39
  384.107-98-2203-539-11-Metoxi-2-propanol/ 1-metoxipropan-2-olP375100568 150Directiva 2000/39
  385.21087-64-9244-209-7Metribuzin/4-amino-4,5-dihidro-6-(1,1-dimetiletil)-3-metiltio-1,2,4-triazin-5-onă1-2-
  386.7786-34-7232-095-1Mevinfos/2-metoxicarbonil -1-metil vinil dimetil fosfat/Fosdrin0,05-0,15-
  387.--Molibden (compuși insolubili)5-10-
  388.--Molibden (compuși solubili)2-5 -
  389.2212-67-1218-661-0Molinat/S-etil perhidroazepină-1-carbotioat--0,5-C2; R2
  390.10102-43-9233-271-0Monoxid de azot2,5^(13)2--Directiva 2017/164 Valorile-limită pentru monoxidul de azot se aplică în condițiile prevăzute la art. II din Hotărârea Guvernului nr. 584/2018.
  391.630-08-0211-128-3Monoxid de carbon23^(13)20117^(13)100R1A Directiva 2017/164Valorile-limită pentru monoxidul de carbon se aplică în condițiile prevăzute la art. II din Hotărârea Guvernului nr. 584/2018.
  392.74-89-5200-820-0Mono-metilamină 1081512
  393.110-91-8203-815-1Morfolină 36107220Directiva 2006/15
  394.8030-30-6232-443-2Nafta/Gudron de huilăP100-200-C1B; M1B
  395.91-20-3202-049-5Naftalină 5010--C2; Directiva 91/322
  396.91-59-8202-080-42-NaftilaminăP----Fp; C1A
  397.135-88-6205-223-9N-2-naftilanilină/N-fenil-2-naftilamină----Fp; C2
  398.135-64-8205-208-7Naftol AS-SW/3-hidroxi-N-2-naftil-2-naftamidă500-1000-
  399.90-15-3201-969-41-NaftolP10-15-
  400.463-82-1207-343-7Neopentan30001000--Directiva 2006/15
  401.--Nichel și compuși (exprimați în Ni)0,1-0,5-C2
  402.13463-39-3236-669-2Nichel tetracarbonil0,05-0,1-C2; R1B
  403.54-11-5200-193-3Nicotină/3-(N-metil-2-pirolidinil) piridinăP0,5---Directiva 2006/15
  404.1712-64-7216-983-6Nitrat de izopropil205257
  405.627-13-4210-985-0Nitrat de n-propil7517,510023
  406.100-01-6202-810-1p-NitroanilinăP30,550,9
  407.100-17-4202-825-3p-Nitroanisol5-10-
  408.98-95-3202-716-0Nitrobenzen P10,2--C2; R2; Directiva 2006/15
  409.627-05-4210-980-31-Nitrobutan50-75-
  410.92-93-3202-204-74-NitrodifenilP----Fp; C1B
  411.79-24-3201-188-9Nitroetan P62^(13)20312^(13)100Directiva 2017/164
  412.100-12-9202-821-14-NitroetilbenzenP152203
  413.55-63-0200-240-8Nitroglicerină/Trinitrat de glicerolP0,095^(13)0,010,19^(13)0,02 Directiva 2017/164
  414.75-52-5200-876-6Nitrometan 1004015060
  415.86-57-7201-684-51-Nitronaftalină203304
  416.79-46-9201-209-12-Nitropropan185--C1B; Directiva 2017/2.398
  417.88-72-2201-853-32-NitrotoluenP101,8305,3C1B; M1B; R2
  418.99-08-1202-728-63-NitrotoluenP101,8305,3
  419.99-99-0202-808-04-NitrotoluenP101,8305,3
  420.62-75-9200-549-8N-NitrozodimetilaminăP----Fp; C1B
  421.143-08-8205-583-71-nonanol/Alcool nonilic1502525042
  422.111-65-9203-892-1Octan 15003222000429
  423.127-90-2204-870-4Octaclor dipropil eter10-15-
  424.152-16-9205-801-0Octametil pirofosforamidă/ SchradanP0,3-0,6-
  425.111-87-5203-917-61-Octanol/Alcool octilicP1502825047
  426.111-13-7203-837-12-Octanonă/Metil hexil cetonă1001920038
  427.2809-67-8-2-Octină500-700-
  428.111-46-6203-872-22,2’ oxibisetanol/Dietilenglicol500115800184
  429.2238-07-5218-802-62,2’-[oxibis(metilen)]-bis oxiran/ Diglicidil eter0,50,120,4
  430.47110-30-5-Oxichinolat de cupru5-9-
  431.1344-28-1215-691-6Oxid de aluminiu 2-5-(Aerosoli)
  432.1303-86-2215-125-8Oxid boric10-15-R1B
  433.1306-19-0215-146-2Oxid de cadmiu 0,05-0,1-(Fumuri) C1B; M2; R2
  434.1305-78-8215-138-9Oxid de calciu1^(13)-4^(13)-Fracție respirabilă Directiva 2017/164
  435.1307-96-6215-154-6Oxid de cobalt (II)0,05-0,1-
  436.60-29-7200-467-2Oxid de dietil/Dietil eter/ Eter etilic308100616200Directiva 2000/39
  437.55720-99-5-Oxid de difenilclorat/ Hexaclor difenil eterP0,5-1,5-
  438.75-21-8200-849-9Oxid de etilenă1,81--C1B; M1B Directiva 2017/2.398
  439.1309-37-1215-168-2Oxid feric5-10-(Fumuri, pulberi)
  440.20619-16-3243-922-0Oxid de germaniu2-5-
  441.1309-48-4215-171-9Oxid de magneziu5-15-(Fumuri)
  442.1003-73-2213-714-4N-Oxid 3-metil piridină2-3-
  443.75-56-9200-879-2Oxid de propilenă; 1,2-Epoxipropan2,41--C1B; M1B; Directiva 2017/2.398
  444.1314-61-0215-238-2Oxid de tantal5-10-
  445.1314-13-2215-222-5Oxid de zinc5-10-(Fumuri)
  446.--Oxizi de azot, cu excepția celor prevăzuți la pct. 258 și 3915384
  447.10028-15-6233-069-2Ozon0,10,050,20,1
  448.8002-74-2232-315-6Parafină2-6-(Fumuri)
  449.56-38-2200-271-7Parathion (ISO)/O,O-dietil O-4-nitrofenil fosforotioatP0,05-0,15-
  450.298-00-0206-050-1Parathion-metil (ISO)/O,O-dimetil O-4-nitrofenil fosforotioat/ Tiofosfat de di-O-metil și O-p-nitrofenil/Metil-parathionP0,1-0,3-
  451.19624-22-7243-194-4Pentaboran0,050,020,150,06
  452.76-01-7200-925-1Pentacloretan40-60-C2
  453.87-86-5201-778-6PentaclorfenolP0,50,0410,09C2
  454.117-97-5204-224-1Pentaclortiofenat de zinc5-10-
  455.10026-13-8233-060-3Pentaclorură de fosfor1---Directiva 2006/15
  456.5714-22-7227-204-4Pentafluorură de sulf0,1-0,3-
  457.109-66-0203-692-4Pentan30001000--Directiva 2006/15
  458.71-41-0200-752-11-Pentanol100-200-
  459.1314-56-3215-236-1Pentaoxid de difosfor1---Directiva 2006/15
  460.1314-62-1215-239-8Pentaoxid de vanadiu0,05-0,1-(Fumuri) M2; R2
  461.1314-62-1215-239-8Pentaoxid de vanadiu0,1---(Pulberi de V_2O_5) M2; R2
  462.1314-80-3215-242-4Pentasulfură de difosfor1---Directiva 2006/15
  463.594-42-3209-840-4Perclorometil mercaptan0,5-1,5-
  464.8003-34-7232-319-8Piretru1---După eliminarea lactonelor sensibilizante Directiva 2006/15
  465.110-86-1203-809-9Piridină155--Directiva 91/322
  466.29232-93-7249-528-5Pirimifos-metil/Orafon0,5-2-
  467.110-85-0203-808-3Piperazină0,1-0,3-R2; Directiva 2000/39
  468.7440-06-4231-116-1Platină1---(Metalică) Directiva 91/322
  469.--Plumb și compușii săi anorganici (exprimați în Pb)0,15---Directiva 98/24
  470.8050-81-5-Polidimetilsiloxan60-80-
  471.74-98-6