LEGE nr. 76 din 4 mai 2000bugetului de stat pe anul 2000
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 195 din 5 mai 2000  Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1Bugetul de stat cuprinde resursele financiare mobilizate la dispoziţia statului şi repartizarea acestora în vederea realizării obiectivelor de dezvoltare economică şi socială a tarii, precum şi pentru funcţionarea autorităţilor publice.  +  Articolul 2 (1) Estimarea veniturilor bugetare pentru anul 2000 a fost realizată pe baza proiectiei indicatorilor macroeconomici. (2) Sinteza bugetului de stat pe anul 2000, detaliată, la venituri, pe capitole şi subcapitole, iar la cheltuieli, pe părţi, capitole, subcapitole, titluri şi articole, precum şi alineate, după caz, este prevăzută în anexa nr. 1. (3) Sinteza cheltuielilor bugetului de stat pe anul 2000, cu detalierea pe articole de cheltuieli şi alineate, după caz, este prevăzută în anexa nr. 2, iar bugetele ordonatorilor principali de credite sunt prevăzute în anexa nr. 3*). (4) Bugetul de stat pe anul 2000 se stabileşte la venituri în suma de 112.188,3 miliarde lei, iar la cheltuieli, în suma de 143.755,3 miliarde lei, cu un deficit de 31.567,0 miliarde lei.-------- Notă *) Anexa nr. 3 se publică ulterior.  +  Capitolul 2 Structura şi regimul veniturilor bugetare  +  Articolul 3Constituirea resurselor financiare publice se face pe seama impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi veniturilor nefiscale, prelevate de la persoanele juridice şi fizice.  +  Articolul 4Încasarea impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a celorlalte venituri ale bugetului de stat, ale bugetelor locale şi ale bugetelor fondurilor speciale pe anul 2000, de orice natura şi provenienţă, se efectuează în conformitate cu prevederile legale în vigoare, precum şi potrivit dispoziţiilor prezentei legi.  +  Articolul 5 (1) Impozitele, taxele şi celelalte venituri, precum şi actele normative care le reglementează, în baza cărora se fac încasări în anul 2000 la bugetul de stat şi la bugetele locale, după caz, sunt prevăzute în anexa nr. 4. (2) Controlul fiscal pentru stabilirea, urmărirea şi încasarea debitelor pe anii precedenti, în limita perioadei de prescripţie, se efectuează, potrivit prevederilor actelor normative în vigoare, la datele operaţiunilor supuse controlului.  +  Articolul 6Impozitele care se cuprind la capitolul "Impozit pe venit", restante la 31 decembrie 1999, precum şi cele aferente lunii decembrie 1999 se încasează şi se înregistrează începând cu anul 2000 la aceleaşi bugete şi subdiviziuni la care au fost datorate.  +  Articolul 7Veniturile bugetului de stat pe anul 2000 sunt în suma de 112.188,3 miliarde lei şi se prezintă astfel:
      - miliarde lei -
    VENITURI - TOTAL din care:112.188,3
    Venituri curente din acestea:111.210,6
             
    a)venituri fiscale:107.663,0
      -impozite directe, din care:19.271,0
      -impozitul pe profit13.401,0
      -impozitul pe salarii1.100,0
      -impozitul pe venit15.528,0
      -cote şi sume defalcate din impozitul pe venit (se scad)-12.304,0
      -impozite indirecte, din care:88.392,0
      -taxa pe valoarea adăugată43.985,0
      -taxe vamale10.125,0
      -accize şi impozit pe circulaţie32.018,0
    b)venituri nefiscale3.547,6
       
    Venituri din capital120,0
    Donaţii286,7
    Încasări din rambursarea împrumuturilor571,0
   +  Articolul 8 (1) Pentru anul 2000 se suspenda aplicarea art. 1 alin. (1) lit. e) din Ordonanţa Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit, cu modificările şi completările ulterioare, privind obligaţia la plata impozitului pe profit a instituţiilor publice, pentru veniturile extrabugetare din activităţi economice desfăşurate în condiţiile legii. (2) Soldurile anuale rezultate din execuţia bugetelor instituţiilor publice care realizează venituri extrabugetare din desfăşurarea de activităţi economice se vărsa integral la bugetul de stat sau la bugetele locale, după caz, dacă legea nu prevede altfel. (3) Articolul 37 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 17/2000 privind taxa pe valoarea adăugată se modifica după cum urmează:"Art. 37. - Prezenta ordonanţă de urgenţă intră în vigoare la data de 15 martie 2000. Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abroga Ordonanţa Guvernului nr. 3/1992 privind taxa pe valoarea adăugată, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 288 din 12 decembrie 1995, cu completările şi modificările ulterioare. Sunt şi rămân abrogate: Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 26/1999 privind unele facilităţi care se acordă Companiei Naţionale "Posta Română" - S.A. pentru plata drepturilor de protecţie socială la domiciliul beneficiarilor; art. 15 din Legea apiculturii nr. 89/1998; art. 19 alin. (3) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române; art. 13 lit. a) şi b) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 92/1997 privind stimularea investiţiilor directe, aprobată şi modificată prin Legea nr. 241/1998 şi modificată prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 127/1999; art. 5 alin. 3 din Legea locuinţei nr. 114/1996, republicată, astfel cum a fost completat prin Legea nr. 145/1999." (4) Pentru anul 2000 unităţile aparţinând cultelor religioase sunt exceptate de la plata impozitului pe profit pentru veniturile obţinute din chirii, cu condiţia utilizării sumelor respective pentru întreţinerea şi funcţionarea unităţilor de cult.
   +  Capitolul 3 Regimul şi destinatiile cheltuielilor prevăzute în bugetul de stat  +  Articolul 9Cheltuielile prevăzute în bugetul de stat pe anul 2000 reprezintă limite maxime care nu pot fi depăşite, iar modificarea lor se va face în condiţiile legii. Angajarea, contractarea de lucrări, bunuri şi servicii, precum şi efectuarea de cheltuieli de către ordonatorii de credite se fac numai cu respectarea prevederilor legale şi în limita creditelor bugetare aprobate.  +  Articolul 10În vederea încadrării în nivelul deficitului şi asigurării cheltuielilor cu dobânzile aferente datoriei publice, aprobate prin prezenta lege, Guvernul, la propunerea Ministerului Finanţelor, poate limita deschiderile de credite bugetare pentru efectuarea cheltuielilor bugetare sub nivelurile aprobate, corespunzător veniturilor încasate.  +  Articolul 11În structura economică cheltuielile bugetului de stat pe anul 2000 se prezintă astfel:
      - miliarde lei -
    CHELTUIELI - TOTAL din care:143.755,3
         
    1.Cheltuieli curente130.144,6
      din acestea:  
      a) cheltuieli de personal32.938,1
      b) cheltuieli materiale şi servicii9.740,2
      c) subvenţii5.723,8
      d) prime acordate producătorilor agricoli476,3
      e) transferuri35.382,4
      f) dobânzi aferente datoriei publice şi alte cheltuieli45.275,0
      g) rezerve608,8
    2.Cheltuieli de capital4.406,8
    3.Împrumuturi acordate301,8
    4.Rambursări de credite, plăţi de dobânzi şi comisioane la credite din acestea:8.902,1
      a) rambursări de credite externe6.240,1
      b) plăţi de dobânzi şi comisioane la credite externe2.662,0
   +  Articolul 12 (1) Ordonatorii principali de credite vor stabili numărul de posturi, salariile de baza, indemnizaţiile de conducere şi celelalte elemente ale sistemului de salarizare prevăzute de lege, cu încadrarea în cheltuielile de personal şi numărul maxim de posturi aprobate pentru anul 2000, potrivit anexei nr. 3. (2) În cheltuielile de personal sunt incluse şi sumele necesare în vederea acordării premiului anual pentru activitatea anului 1999 la ordonatorii de credite care nu au achitat integral aceste drepturi în anul 1999, precum şi sumele necesare în vederea acordării primei de concediu prevăzute de Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici. (3) În limita cheltuielilor de personal şi a numărului maxim de posturi ordonatorii de credite vor aproba, până la data de 1 august 2000, statele de funcţii, numai cu avizul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale. Un exemplar din statele de funcţii ale ordonatorilor principali de credite şi statele de personal centralizate, pentru instituţiile din subordinea acestora, se vor depune la Ministerul Finanţelor până la data de 15 august 2000. Aceste prevederi nu se aplică în cazul ordonatorilor principali de credite de la Camera Deputaţilor şi Senat. (4) Începând cu luna în care se publică prezenta lege în Monitorul Oficial al României valoarea de referinţa universala care se utilizează în vederea determinării valorii de referinţa sectoriale şi, respectiv, a salariilor de baza pentru personalul prevăzut în anexele nr. II/1, II/2 şi III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoanele care ocupa funcţii de demnitate publică se stabileşte la 1.840.000 lei, iar indicatorul de prioritate intersectoriala prevăzut în anexa nr. I nr. crt. 1, 2 şi 3 se stabileşte la 0,62. (5) Valoarea de referinţa universala prevăzută la alin. (4) se utilizează numai la stabilirea drepturilor salariale pentru personalul care ocupa funcţiile prevăzute în anexele menţionate.  +  Articolul 13Cheltuielile pentru deplasări, detaşări, transferări, prevăzute în bugetul de stat pe anul 2000, nu pot fi majorate prin virari de credite bugetare de la alte articole de cheltuieli, cu excepţia virarilor de la un alineat la altul, în limita sumelor totale prevăzute cu aceasta destinaţie, cu aprobarea ordonatorului principal de credite.  +  Articolul 14În vederea monitorizarii cheltuielilor de personal prevăzute în bugetul de stat şi în bugetele fondurilor speciale anexe la prezenta lege, ordonatorii principali de credite bugetare au următoarele obligaţii: a) în termen de 20 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi vor prezenta Ministerului Finanţelor situaţia privind repartizarea pe fiecare luna a cheltuielilor de personal aprobate, având în vedere asigurarea condiţiilor de desfăşurare a activităţii potrivit atribuţiilor stricte ale acestora până la sfârşitul anului; b) lunar vor raporta plăţile de casa aferente cheltuielilor de personal, la datele şi în structura stabilite prin ordin al ministrului finanţelor, ce se va emite în termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi şi se va publică în Monitorul Oficial al României, Partea I; c) vor asigura ca drepturile stabilite şi plăţile de casa aferente cheltuielilor de personal, cumulate de la începutul anului, sa nu depăşească sumele repartizate potrivit lit. a) pentru perioada respectiva.  +  Articolul 15Veniturile proprii, alocaţiile de la bugetul de stat şi cheltuielile ce se suporta din acestea, veniturile şi cheltuielile gestionate în regim extrabugetar, precum şi intrările de credite externe sunt prevăzute în anexele la bugetele ordonatorilor principali de credite.  +  Articolul 16 (1) Cheltuielile pentru autorităţile publice, ce se finanţează de la bugetul de stat pe anul 2000, se stabilesc în suma de 7.272,1 miliarde lei, din care: 4.318,3 miliarde lei reprezintă cheltuieli de personal, 1.628,7 miliarde lei cheltuieli materiale şi servicii, 27,3 miliarde lei alocaţii de la buget pentru instituţii publice, 359,8 miliarde lei transferuri, 580,3 miliarde lei cheltuieli de capital, 357,7 miliarde lei rambursări de credite şi plati de dobânzi şi comisioane aferente acestora. (2) Cheltuielile pentru autorităţile publice sunt în suma de 529,9 miliarde lei pentru Camera Deputaţilor, 253,7 miliarde lei pentru Senat, 63,7 miliarde lei pentru Preşedinţia României, 27,3 miliarde lei pentru Curtea Constituţională, 219,6 miliarde lei pentru Curtea de Conturi, 2.491,4 miliarde lei pentru autoritatea judecătorească, 20,3 miliarde lei pentru Consiliul Legislativ, 9,5 miliarde lei pentru Avocatul Poporului, 45,0 miliarde lei pentru Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii, 11,0 miliarde lei pentru Consiliul Concurentei, 3.600,7 miliarde lei pentru autoritatea publică centrala, din care: 117,5 miliarde lei pentru Secretariatul General al Guvernului şi 3.483,2 miliarde lei pentru ministere şi celelalte autorităţi ale administraţiei publice centrale de specialitate. (3) Preşedinţia României poate să deconteze, în limitele prevăzute de dispoziţiile legale, cheltuielile de transport, cazare şi alte cheltuieli pentru membrii delegatiilor oficiale, reprezentanţii unor instituţii şi reprezentanţii mass-media, care nu sunt salariaţii Presedintiei României şi care îl însoţesc pe Preşedintele României în vizitele pe care le efectuează în străinătate, de la titlul "Cheltuieli materiale şi servicii" articolul "Alte cheltuieli". Cheltuielile aferente deplasarilor efectuate de personalul Presedintiei României se suporta de la acelaşi articol de cheltuieli. Preşedinţia României poate solicita instituţiilor reprezentate în delegatiile oficiale conduse de Preşedintele României, care se deplaseaza în străinătate, decontarea cheltuielilor de transport ce le revin din costul total al prestaţiilor realizate cu aeronavele speciale avute la dispoziţie. (4) În bugetul Presedintiei României, la capitolul "Autorităţi publice", titlul "Cheltuieli materiale şi servicii" sunt cuprinse şi sume pentru confecţionarea însemnelor şi a brevetelor Ordinului naţional "Steaua României", potrivit Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 11/1998 pentru reinstituirea Ordinului naţional "Steaua României", aprobată şi modificată prin Legea nr. 77/1999. (5) Cheltuielile de întreţinere şi reparaţii ale bunurilor din patrimoniul administrat de Camera Deputaţilor, repartizate în scopul exercitării mandatului de către deputaţi în circumscripţiile electorale, sunt cuprinse în bugetul Camerei Deputaţilor la titlul "Cheltuieli materiale şi servicii". (6) Cheltuielile pentru exploatarea, întreţinerea şi dotarea Clubului Parlamentarilor Români se suporta din bugetul Camerei Deputaţilor. (7) La determinarea nivelului cheltuielilor materiale şi servicii şi al cheltuielilor de capital din bugetul Ministerului Justiţiei au fost avute în vedere şi sumele rămase neutilizate din anii precedenti, realizate potrivit Legii nr. 146/1997 din taxele judiciare de timbru. (8) Suma de 17,6 miliarde lei, prevăzută în bugetul Ministerului Afacerilor Externe la capitolul "Cultura, religie şi acţiuni privind activitatea sportiva şi de tineret" se aloca pentru finanţarea activităţii Fundaţiei Culturale Române. (9) În bugetul Agenţiei Naţionale pentru Ştiinţa, Tehnologie şi Inovare, la capitolul "Autorităţi publice", titlul "Cheltuieli de capital" este cuprinsă suma de 13,2 miliarde lei, destinată finalizarii lucrărilor la imobilul achiziţionat în anul 1998 pentru Asociaţia de Standardizare din România, în baza art. 12 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 39/1998 privind activitatea de standardizare naţionala în România, cu modificările ulterioare. (10) Veniturile realizate de Camera Deputaţilor, respectiv de Senat, vor fi reţinute integral de către acestea pentru acoperirea unor cheltuieli curente şi de capital aferente acţiunilor şi activităţilor extrabugetare, organizate cu aprobarea Biroului permanent al Camerei Deputaţilor, respectiv al Senatului. Administrarea, contabilizarea şi raportarea veniturilor şi a cheltuielilor respective se vor realiza în regim extrabugetar, iar disponibilităţile de la sfârşitul anului se vor reporta în anul următor pentru a fi cheltuite cu aceleaşi destinaţii. Achiziţiile de bunuri destinate desfacerii în unităţile de alimentaţie ale Camerei Deputaţilor, realizate din venituri extrabugetare, nu sunt supuse regimului achiziţiilor publice de bunuri şi servicii. Biroul permanent al Camerei Deputaţilor, respectiv al Senatului, poate aproba utilizarea încasărilor în lei sau în valută şi pentru alte destinaţii, în condiţiile legii.  +  Articolul 17 (1) Cheltuielile pentru apărare, ordine publică şi siguranţa naţionala, ce se finanţează de la bugetul de stat pe anul 2000, se stabilesc în suma de 22.965,0 miliarde lei, din care: 11.574,6 miliarde lei reprezintă cheltuieli de personal, 4.489,3 miliarde lei cheltuieli materiale şi servicii, 1.219,2 miliarde lei alocaţii de la buget pentru instituţii publice, 809,1 miliarde lei transferuri, 637,5 miliarde lei cheltuieli de capital, 4.235,3 miliarde lei rambursări de credite şi plati de dobânzi şi comisioane aferente acestora. (2) Cheltuielile pentru apărare naţionala se stabilesc în suma de 11.678,6 miliarde lei, în care se cuprind şi cheltuielile privind asigurarea interoperabilitatii în cadrul acţiunilor de integrare euroatlantica, pentru participarea la operaţiuni de menţinere a păcii în curs de desfăşurare, pentru participarea armatei române în cadrul Programului "Parteneriat pentru Pace", pentru constituirea forţei de reactie rapida, precum şi pentru alte acţiuni aprobate în condiţiile legii. (3) Cheltuielile pentru ordine publică şi siguranţa naţionala sunt în suma de 11.286,3 miliarde lei. Din sumele în lei încasate ca urmare a amenzilor aplicate de personalul unităţilor de poliţie, pompieri, jandarmi şi poliţie de frontieră, precum şi din confiscarile de sume în lei şi în valută sau de bunuri, potrivit legii, după recuperarea tuturor cheltuielilor efectuate cu transportul, depozitarea, conservarea, expertizarea şi valorificarea bunurilor confiscate, o cota de 50% revine Ministerului de Interne, pentru a fi folosită la finanţarea cheltuielilor materiale şi de capital, în conformitate cu normele privind finanţele publice. (4) Cheltuielile pentru pregătirea personalului în instituţiile militare de învăţământ se suporta de ordonatorii principali de credite care au în subordine astfel de unităţi de învăţământ, indiferent de instituţiile publice de apărare naţionala, ordine publică şi siguranţa naţionala din care face parte personalul militar şcolarizat.  +  Articolul 18 (1) Cheltuielile social-culturale ce se finanţează de la bugetul de stat pe anul 2000 se stabilesc în suma de 36.564,7 miliarde lei, din care: 15.356,6 miliarde lei reprezintă cheltuieli de personal, 2.208,8 miliarde lei cheltuieli materiale şi servicii, 1.439,9 miliarde lei alocaţii de la buget pentru instituţii publice, 15.626,2 miliarde lei transferuri, 695,5 miliarde lei cheltuieli de capital, 1.237,7 miliarde lei rambursări de credite şi plati de dobânzi şi comisioane aferente acestora. (2) Cheltuielile social-culturale pe capitole de cheltuieli sunt în suma de 19.783,3 miliarde lei pentru învăţământ, 3.802,7 miliarde lei pentru sănătate, 2.489,9 miliarde lei pentru cultura, religie şi acţiuni privind activitatea sportiva şi de tineret şi 10.488,8 miliarde lei pentru asistenţa socială, alocaţii, pensii, ajutoare şi indemnizaţii. (3) Din sumele prevăzute în bugetul Ministerului Educaţiei Naţionale se suporta şi bursele tinerilor din Republica Moldova, acordate potrivit dispoziţiilor legale. (4) În bugetul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale sunt cuprinse şi fonduri pentru plata contribuţiilor care revin statului român în baza acordurilor încheiate cu alte state pe linia acordării de asistenţa medicală. (5) Transferurile prevăzute în bugetul Secretariatului General al Guvernului la capitolul "Cultura, religie şi acţiuni privind activitatea sportiva şi de tineret" se utilizează potrivit destinaţiilor stabilite în anexa nr. 3/11. (6) În bugetul Ministerului Tineretului şi Sportului este cuprinsă şi suma necesară în vederea pregătirii sportivilor pentru participarea la Jocurile Olimpice de Vara Sidney 2000. (7) Pentru sprijinirea activităţii Comitetului Olimpic Roman se aloca în anul 2000 de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Tineretului şi Sportului, suma de 58,8 miliarde lei, din care suma de 28,8 miliarde lei este destinată premierii sportivilor pentru rezultatele obţinute la Jocurile Olimpice de Vara Sidney 2000. (8) Pentru asigurarea resurselor financiare necesare protecţiei copilului, se autorizeaza Ministerul Finanţelor sa redistribuie din creditele bugetare prevăzute cu aceasta destinaţie în bugetul Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului pe anul 2000 sume în bugetele ordonatorilor principali de credite, semnatari ai Acordului privind împrumutul nerambursabil acordat României de Guvernul Statelor Unite ale Americii.  +  Articolul 19Pentru activitatea de învăţământ şi cercetare din cadrul spitalelor cu secţii clinice se pot aloca de la bugetul de stat, potrivit art. 92 din Legea nr. 145/1997 privind asigurările sociale de sănătate, prin bugetul Ministerului Sănătăţii, de la titlul "Transferuri" alineatul "Transferuri pentru acţiuni de sănătate", sume pentru acoperirea unor cheltuieli materiale stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii.  +  Articolul 20 (1) Cheltuielile pentru servicii şi dezvoltare publică, locuinţe, mediu şi ape, ce se finanţează de la bugetul de stat pe anul 2000 se stabilesc în suma de 3.122,9 miliarde lei, din care: 124,1 miliarde lei reprezintă cheltuieli de personal, 30,7 miliarde lei cheltuieli materiale şi servicii, 2.113,3 miliarde lei transferuri, 600,4 miliarde lei cheltuieli de capital şi 254,4 miliarde lei rambursări de credite şi plati de dobânzi şi comisioane aferente acestora. (2) Cheltuielile pentru servicii şi dezvoltare publică, locuinţe, mediu şi ape, pe capitole de cheltuieli, sunt în suma de 2.439,8 miliarde lei pentru servicii şi dezvoltare publică şi locuinţe şi 683,1 miliarde lei pentru mediu şi ape. (3) În bugetul Ministerului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului, în baza Legii nr. 158/1999 privind constituirea şi funcţionarea Consiliului Naţional pentru Mediu şi Dezvoltare Durabila, sunt prevăzute cheltuieli de întreţinere şi funcţionare şi cheltuieli de capital pentru Consiliul Naţional pentru Mediu şi Dezvoltare Durabila, precum şi cheltuieli cu indemnizaţiile pentru preşedinte, vicepreşedinţi şi pentru raportorul Comitetului executiv. (4) Pentru implementarea programului de dezvoltare a Societăţii Comerciale "Automobile Dacia" - S.A. Pitesti, în baza Hotărârii Guvernului nr. 794/1999, din bugetul de stat prin bugetul Ministerului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului sunt prevăzute fonduri la titlul "Transferuri" pentru acţiuni de ecologizare.  +  Articolul 21 (1) Cheltuielile din bugetul de stat pentru acţiuni economice se stabilesc în suma de 23.545,5 miliarde lei, din care: 1.025,8 miliarde lei cheltuieli de personal, 753,6 miliarde lei cheltuieli materiale şi servicii, 2.944,3 miliarde lei subvenţii, 476,3 miliarde lei prime, 13.724,3 miliarde lei transferuri, 1.809,9 miliarde lei cheltuieli de capital, 2.811,3 miliarde lei rambursări de credite şi plati de dobânzi şi comisioane aferente acestora. (2) Cheltuielile pentru acţiuni economice, pe capitole de cheltuieli, sunt în suma de 4.158,8 miliarde lei pentru industrie, 7.426,5 miliarde lei pentru agricultura şi silvicultura, 9.604,2 miliarde lei pentru transporturi şi comunicaţii şi 2.356,0 miliarde lei pentru alte acţiuni economice. (3) În cheltuielile pentru agricultura şi silvicultura, aprobate pentru Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei, sunt cuprinse şi cheltuielile aferente plăţii primelor aprobate prin Ordonanţa Guvernului nr. 31/1999 privind aprobarea primei de export la grâu şi porumb boabe, Ordonanţa Guvernului nr. 35/1999 pentru prelungirea termenului de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 50/1998 privind aprobarea primei de 200 lei/kg la cumpărarea graului din recolta anului 1998 pentru panificatie, destinat consumului intern, acordată producătorilor agricoli prin societăţile comerciale de morarit şi/sau de panificatie, Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 149/1999 privind aprobarea primei de 300 lei/kg producătorilor agricoli pentru graul de panificatie livrat din recolta anului 1999, destinat consumului intern şi prin Legea nr. 165/1999 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 19/1999 privind aprobarea primei de export la carnea de porc şi de pasare. (4) Gestionarea Fondului de ameliorare a fondului funciar, constituit potrivit anexelor nr. 1 şi 2 la Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările ulterioare, se va face în condiţiile prevederilor legale şi se va utiliza pe baza normelor metodologice elaborate de Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei şi, respectiv, de Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului. (5) Cheltuielile destinate stimulării producţiei de export şi a exportului se stabilesc în suma de 500,0 miliarde lei, din care: a) 350,0 miliarde lei pentru stabilizarea ratei dobânzii la creditele pe termen scurt, mediu şi lung, acordate de Banca de Export-Import a României - S.A. (Eximbank) şi de bănci pentru producţia de export şi pentru exportul de maşini, utilaje, instalaţii complexe şi executarea de obiective în străinătate, precum şi pentru alte exporturi creditate pe termen scurt, efectuate în anii 1999 şi 2000, potrivit prevederilor legale; b) 150,0 miliarde lei pentru stimularea realizării de obiective complexe şi a producţiei cu ciclu lung de fabricaţie, destinate exportului în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 14/1995 privind unele măsuri pentru stimularea realizării de obiective complexe şi a producţiei cu ciclu lung de fabricaţie, destinate exportului, aprobată prin Legea nr. 70/1995. Eventualele disponibilitati se pot utiliza pentru stabilizarea ratei dobânzii la creditele bancare potrivit prevederilor lit. a). (6) În bugetul de stat sunt prevăzute transferuri pentru Fondul Naţional de Dezvoltare Regionala, în suma de 800,0 miliarde lei, şi pentru Fondul Naţional de Preaderare, în suma de 560,0 miliarde lei. (7) Sumele reţinute cu titlu de penalizări de 2% pentru nerealizarea parametrilor garantaţi şi de 5% reprezentând garanţie de buna execuţie pentru blocul energetic nr. 1 de la Centrala Termoelectrica Pucheng - Republica Populara Chineza se restituie de la bugetul de stat pe anul 2000, potrivit Legii nr. 20/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 131 din 28 martie 2000.  +  Articolul 22 (1) Cheltuielile pentru alte acţiuni, ce se finanţează de la bugetul de stat pe anul 2000, se stabilesc în suma de 2.106,7 miliarde lei, din care: 538,6 miliarde lei reprezintă cheltuieli de personal, 629,2 miliarde lei cheltuieli materiale şi servicii, 93,1 miliarde lei subvenţii, 756,8 miliarde lei transferuri, 83,3 miliarde lei cheltuieli de capital şi 5,7 miliarde lei plati de dobânzi şi comisioane aferente creditelor externe. (2) Cheltuielile pentru alte acţiuni, pe capitole de cheltuieli, sunt în suma de 1.324,8 miliarde lei pentru cercetare ştiinţifică şi de 781,9 miliarde lei pentru alte acţiuni. (3) Agenţia Naţionala pentru Ştiinţa, Tehnologie şi Inovare este autorizata, conform art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 59/1997 cu privire la finanţarea, în sistem descentralizat, în domeniul ştiinţei, tehnologiei şi inovarii, sa angajeze pentru anul 2001 sume de până la 400,0 miliarde lei în vederea finanţării programelor de cercetare-dezvoltare şi stimulare a inovarii, cuprinse în Planul Naţional de Cercetare-Dezvoltare şi Inovare. (4) Se suplimenteaza bugetul Agenţiei Naţionale pentru Ştiinţa, Tehnologie şi Inovare cu sumele încasate peste cele prevăzute la art. 26 alin. (7), în limita sumei de 75,0 miliarde lei, şi bugetul Academiei Române cu sumele încasate peste cele prevăzute la art. 26 alin. (7), în limita sumei de 25,0 miliarde lei.  +  Articolul 23La partea de cheltuieli a bugetului de stat se stabilesc şi se utilizează, pe bază de hotărâri ale Guvernului: a) Fondul de rezerva bugetară la dispoziţia Guvernului, în suma de 527,3 miliarde lei, care se foloseşte pentru finanţarea unor acţiuni şi sarcini intervenite în cursul anului în bugetul de stat şi în bugetele locale, cu menţinerea echilibrului bugetar. Alocarea de sume din Fondul de rezerva bugetară la dispoziţia Guvernului pentru bugetele locale se face prin majorarea sumelor defalcate din impozitul pe venit sau a transferurilor de la bugetul de stat către bugetele locale pentru investiţii finanţate parţial din împrumuturi externe, după caz; b) Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, în suma de 55,0 miliarde lei, se utilizează pentru lucrări operative de inlaturare a efectelor unor calamitati naturale şi pentru acordarea de sprijin financiar familiilor sinistrate. Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului poate fi majorat de Guvern din Fondul de rezerva bugetară la dispoziţia Guvernului, în funcţie de necesităţile asigurării sumelor pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale; c) Fondul la dispoziţia Guvernului României pentru relaţiile cu Republica Moldova, în suma de 26,5 miliarde lei, din care: 13,5 miliarde lei pentru acţiuni de integrare economică şi culturală dintre România şi Republica Moldova, inclusiv pentru publicarea revistelor "Literatura şi Arta" - 0,75 miliarde lei, "Glasul Naţiunii" - 0,75 miliarde lei şi 13,0 miliarde lei pentru plata retransmisiei emisiunilor programului I al Societăţii Române de Televiziune pe teritoriul Republicii Moldova, conform Hotărârii Guvernului nr. 605/1998 privind reglementarea soldului nerambursat al creditului tehnic acordat de Guvernul României Guvernului Republicii Moldova în anii 1991 şi 1992, pentru care ordonator principal de credite este Societatea Română de Televiziune.  +  Articolul 24În anul 2000, prin bugetul de stat se vor acorda împrumuturi în suma de 301,8 miliarde lei, din care: 1,4 miliarde lei pentru finalizarea unor obiective aprobate prin convenţii bilaterale şi acorduri interguvernamentale, 0,4 miliarde lei pentru persoanele care beneficiază de statutul de refugiat şi sunt lipsite de mijloace de existenta şi 300,0 miliarde lei pentru creditarea producătorilor agricoli.
   +  Capitolul 4 Deficitul bugetar, datoria publică şi împrumutul guvernamental  +  Articolul 25Deficitul bugetului de stat se stabileşte în suma de 31.567,0 miliarde lei.  +  Articolul 26 (1) Cheltuielile pentru dobânzile aferente datoriei publice se stabilesc în suma de 45.275,0 miliarde lei, din care: 28.365,1 miliarde lei reprezintă dobânzi aferente datoriei publice interne, 3.190,0 miliarde lei dobânzi aferente datoriei publice externe, care, potrivit reglementărilor legale, se plătesc de la bugetul de stat, 6.150,4 miliarde lei cheltuieli ocazionate de emisiunea şi plasarea titlurilor de stat şi de riscul garanţiilor acordate de stat în condiţiile legii, 3.226,0 miliarde lei diferenţe de curs aferente datoriei publice externe, în care sunt incluse şi diferenţele de curs nefavorabile aferente rambursarii ratelor scadente la împrumuturile externe contractate pentru susţinerea balanţei de plati şi pentru ajustare structurală şi 4.343,5 miliarde lei diferenţe de curs aferente datoriei publice interne. (2) În cheltuielile pentru datoria publică se cuprind şi dobânzile aferente împrumuturilor interne pe termen scurt pe bază de titluri de stat, certificate de trezorerie şi alte instrumente specifice, cele pentru finanţarea deficitului bugetului de stat din disponibilităţile contului general al trezoreriei statului, precum şi cheltuielile ocazionate în anii 1998, 1999 şi 2000 de stabilirea riscului de ţara (rating) prin agenţiile specializate. (3) Se autorizeaza Ministerul Finanţelor ca, pentru plata datoriei României către Polonia, decurgând din acordul guvernamental bilateral de clearing cu Polonia, sa stabilească nivelul costurilor din lei în dolari S.U.A., aferente modernizării drumului comunal "Cacica-Solonetu Nou", în limita sumei de 1,8 milioane dolari S.U.A., alocata de partea poloneza acestui obiectiv conform Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 7/1997 privind aprobarea Protocolului incheiat între Ministerul Finanţelor din România şi Ministerul Finanţelor din Republica Polona în problema lichidării datoriei în valută convertibilă a României faţă de Republica Polona, aprobată prin Legea nr. 92/1997, pe baza cursului de schimb leu/dolar S.U.A., comunicat de Banca Naţionala a României, în vigoare la data emiterii facturii reprezentând executarea lucrărilor. (4) Ministerul Transporturilor va asigura din bugetul Fondului special al drumurilor publice resursele necesare reprezentând contribuţia părţii române în anul 2000 la execuţia obiectivului de investiţii "Modernizarea drumului comunal Cacica-Solonetu Nou", care se va realiza şi cu sprijin financiar acordat de Polonia. (5) Guvernul, prin Ministerul Finanţelor, este autorizat sa contracteze împrumuturi de stat pentru finanţarea şi refinantarea deficitelor bugetului de stat din anii anteriori şi din anul 2000, până la nivelul înregistrat la finele fiecărui an. (6) În vederea asigurării finanţării temporare a deficitului curent al bugetului de stat pe anul 2000 din disponibilităţile aflate în contul general al trezoreriei statului, împrumuturile de stat pentru finanţarea şi refinantarea deficitului bugetului de stat pot fi contractate independent de soldul contului general al trezoreriei statului. (7) Veniturile încasate de ministerele de resort şi de Fondul Proprietăţii de Stat din vânzarea acţiunilor statului emise de societăţile comerciale şi din dividendele cuvenite statului, în suma de 8.000,0 miliarde lei, precum şi cele încasate de Agenţia de Valorificare a Activelor Bancare din valorificarea activelor bancare neperformante, în suma de 2.000,0 miliarde lei, rămase după deducerea cheltuielilor prevăzute în bugetele acestor instituţii şi efectuate în conformitate cu prevederile legale în vigoare, se utilizează pentru răscumpărarea titlurilor de stat, în vederea diminuării datoriei publice interne.  +  Capitolul 5Dispoziţii referitoare la regiile autonome, societăţile şi companiile naţionale, institutele naţionale de cercetare-dezvoltare care funcţionează în baza Ordonanţei Guvernului nr. 25/1995 privind reglementarea organizării şi finanţării activităţii de cercetare-dezvoltare, aprobată şi modificată prin Legea nr. 51/1996, cu modificările ulterioare, şi la celelalte societăţi comerciale  +  Articolul 27 (1) Regiile autonome, societăţile şi companiile naţionale, institutele naţionale de cercetare-dezvoltare care funcţionează în baza Ordonanţei Guvernului nr. 25/1995, aprobată şi modificată prin Legea nr. 51/1996, cu modificările ulterioare, şi celelalte societăţi comerciale pot efectua, anual, în limita unei cote de până la 1,5%, aplicată asupra fondului de salarii realizat anual, aferent salariaţilor cu contract individual de muncă, cheltuieli care sunt deductibile la calculul profitului impozabil, pentru funcţionarea corespunzătoare a unor activităţi sau unităţi aflate în administrarea acestora potrivit legii, şi anume: grădiniţe, crese, dispensare, cabinete medicale, servicii de sănătate acordate în cazul bolilor profesionale şi al accidentelor de muncă până la internarea într-o unitate sanitară, muzee, cantine, baze sportive, cluburi, cămine de nefamilisti, precum şi pentru şcolile pe care le au sub patronaj. (2) În cadrul aceleiaşi limite prevăzute la alin. (1) unităţile menţionate pot aloca sume şi pentru: acoperirea unei părţi din cheltuielile ocazionate de procurarea unor daruri pentru copiii salariaţilor; acoperirea parţială a costului transportului la şi de la locul de muncă al salariaţilor; suportarea parţială a costului biletelor de tratament sau de odihnă pentru salariaţii proprii şi pentru membrii de familie ai acestora, inclusiv al transportului; acordarea de ajutoare unor salariaţi care au suferit pierderi însemnate în gospodăriile proprii ca urmare a calamităţilor naturale, pentru acoperirea unei părţi din cheltuieli, în cazul unor boli grave sau incurabile, precum şi pentru contribuţia la fondurile de intervenţie ale asociaţiei profesionale, potrivit prevederilor art. 51 din Legea minelor nr. 61/1998. (3) Persoanele fizice care desfăşoară activităţi independente şi care obţin venituri comerciale sau venituri din profesii liberale, precum şi asociaţiile fără personalitate juridică, care îşi desfăşoară activitatea cu salariaţi cu contract individual de muncă pot efectua, în limita unei cote de 1,5% din drepturile salariale realizate anual pentru aceste persoane, cheltuieli care sunt deductibile la calculul venitului net, pentru destinatiile prevăzute la alin. (2). (4) Cheltuielile de natura celor prevăzute la alin. (1) şi (2), inclusiv cele suportate din transferurile pentru protecţia socială, acordate de regiile autonome, societăţile şi companiile naţionale subvenţionate de la bugetul de stat sau care primesc transferuri de la bugetul de stat, se prevăd în bugetele de venituri şi cheltuieli ale acestora, la nivelul stabilit şi aprobat de Guvern. (5) Veniturile de natura celor prevăzute la alin. (2) şi (3), realizate de salariaţi, nu se supun impozitării. (6) Pentru regiile autonome, societăţile şi companiile naţionale, institutele naţionale de cercetare-dezvoltare care funcţionează în baza Ordonanţei Guvernului nr. 25/1995, aprobată şi modificată prin Legea nr. 51/1996, cu modificările ulterioare, subvenţionate de la bugetul de stat, cheltuielile de protocol, reclama şi publicitate se aproba de Guvern, o dată cu aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale acestora.  +  Articolul 28 (1) Bugetele de venituri şi cheltuieli pe anul 2000 ale regiilor autonome, societăţilor sau companiilor naţionale şi ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare care funcţionează în baza Ordonanţei Guvernului nr. 25/1995, aprobată şi modificată prin Legea nr. 51/1996, cu modificările ulteriore, vor fi fundamentate şi întocmite în urma analizei unui set de indicatori economico-financiari aleşi de fiecare minister, organ central sau local, în funcţie de specificul de activitate al agentului economic, astfel încât acesta să asigure resursele pentru acoperirea cheltuielilor necesare în vederea desfăşurării în condiţii de eficienta a activităţilor proprii. (2) Fondul de salarii prevăzut în bugetele de venituri şi cheltuieli pe anul 2000 ale agenţilor economici menţionaţi la alin. (1) nu poate depăşi o sumă egala cu cel mult de patru ori fondul de salarii consumat în trimestrul IV 1999, corelat cu creşterea productivitatii muncii. (3) La agenţii economici prevăzuţi la alin. (1), care în cursul anului 2000 sunt supuşi reorganizării sau la care, prin aplicarea măsurilor de restructurare, intervin modificări ale numărului de personal faţă de cel realizat în trimestrul IV 1999, fondul de salarii pe anul 2000 se va determina pe baza fondului de salarii consumat în trimestrul IV 1999, recalculat în funcţie de numărul mediu al personalului rezultat în urma aplicării măsurilor de reorganizare sau de restructurare, aprobate potrivit legii, corectat cu creşterea productivitatii muncii. (4) Pentru agenţii economici din sectorul extractiv, care s-au încadrat în programele aprobate de reducere a pierderilor şi îşi continua procesul de restructurare, fondul de salarii determinat potrivit alin. (2) se corecteaza cu creşterea productivitatii muncii.  +  Articolul 29 (1) Dividendele nete realizate în anul 1999, conform legii, de societăţile şi companiile naţionale şi de celelalte societăţi comerciale la care drepturile şi obligaţiile ce decurg din calitatea de acţionar al statului român se exercită de alte instituţii publice implicate în procesul de privatizare decât Fondul Proprietăţii de Stat, se vor face venit la bugetul de stat sau la bugetele locale, după caz. (2) Sumele se virează la bugetul de stat sau la bugetele locale, după caz, la capitolul "Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome" în termen de 30 de zile de la data oficială de depunere a bilanţurilor contabile anuale, potrivit reglementărilor legale în vigoare.  +  Articolul 30 (1) Regiile autonome, societăţile şi companiile naţionale pot emite titluri negociabile numai cu aprobarea Ministerului Finanţelor, pe baza propunerilor prezentate de ministere, consilii locale, judeţene şi de Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz. (2) Titlurile negociabile pot fi obligaţiuni, precum şi instrumente financiare derivate sau orice alte titluri de credit, stabilite de Ministerul Finanţelor.  +  Capitolul 6 Dispoziţii referitoare la bugetele locale  +  Articolul 31 (1) Din impozitul pe venit încasat la bugetul de stat se vor stabili sume defalcate pentru echilibrarea bugetelor locale, reprezentând 1.787,0 miliarde lei, din care: 446,8 miliarde lei se aloca bugetelor proprii ale judeţelor, potrivit anexei nr. 5, iar diferenţa se repartizează pe comune, oraşe şi municipii de către consiliul judeţean, prin hotărâre, după consultarea primarilor şi cu asistenţa tehnica de specialitate a direcţiei generale a finanţelor publice şi controlului financiar de stat. (2) Sumele defalcate din impozitul pe venit pentru subvenţionarea energiei termice livrate populaţiei, în suma de 1.200,0 miliarde lei, prevăzută în anexa nr. 6, se repartizează de către consiliul judeţean, în condiţiile prevăzute la alin. (1), în funcţie de cantitatea de energie termica livrata populaţiei, la care preţul local depăşeşte preţul naţional de referinţa. (3) Criteriul de repartizare pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din impozitul pe venit şi a celor din cota de 15% la dispoziţia consiliului judeţean pentru echilibrarea bugetelor locale este prevăzut în anexa nr. 7. (4) În anul 2000 se acordă transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale, pentru investiţii finanţate parţial din împrumuturi externe, în suma de 1.300,0 miliarde lei. (5) Ministerul Finanţelor va repartiza transferurile respective pe judeţe şi pe municipiul Bucureşti pentru finanţarea unor proiecte de investiţii care beneficiază de împrumuturi externe, potrivit acordurilor de împrumut încheiate cu organismele financiare internaţionale. (6) În cazul obiectivelor de dezvoltare a utilităţilor municipale cu finanţare parţială din împrumuturi externe, în baza acordurilor încheiate de România cu organismele financiare internaţionale, pentru contractele încheiate cu finanţare mixtă din împrumuturi externe şi din fonduri locale, respectiv alocaţii din bugetele locale şi transferuri de la bugetul de stat, acordarea avansurilor se va putea realiza, în condiţiile prevăzute în contractele respective, potrivit acordurilor încheiate. (7) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale care beneficiază de transferuri din bugetul de stat pentru investiţii finanţate parţial din împrumuturi externe au obligaţia de a analiza lunar execuţia lucrărilor de investiţii şi, în situaţia constatării de fonduri disponibile, sa propună Ministerului Finanţelor reîntregirea transferurilor de la bugetul de stat, prevăzute în poziţie globală. (8) Începând cu luna următoare intrării în vigoare a prezentei legi, din impozitul pe venit încasat la bugetul de stat la nivelul fiecărei unităţi administrativ-teritoriale, se aloca lunar, în termen de 5 zile lucrătoare de la finele lunii în care s-a încasat acest impozit, o cota de 35% la bugetele locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor, 10% la bugetul propriu al judeţului respectiv şi 15% la dispoziţia consiliului judeţean pentru echilibrarea bugetelor comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţului. Pentru municipiul Bucureşti cota este de 60% şi se repartizează de Consiliul General al Municipiului Bucureşti pentru bugetele fiecărui sector, respectiv pentru bugetul municipiului Bucureşti. (9) Autorităţile administraţiei publice locale vor asigura cu prioritate fondurile necesare în vederea finanţării complementare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 138/1999 privind finanţarea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat.  +  Articolul 32Categoriile de venituri şi cheltuieli aferente bugetelor locale pe anul 2000 sunt prevăzute în anexa nr. 8.  +  Articolul 33Încasările din restituirea împrumuturilor acordate de la bugetul de stat pentru înfiinţarea corpului gardienilor publici, potrivit prevederilor Legii nr. 26/1993 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Corpului gardienilor publici, nerestituite până la data de 31 decembrie 1999, se fac venit la bugetul propriu al consiliului judeţean, scop în care organele financiare ale consiliilor respective vor urmări încasarea acestor sume până la data de 31 decembrie 2000, potrivit convenţiilor încheiate cu corpurile gardienilor publici, reactualizate.  +  Articolul 34Regiile autonome de interes local care în anul 2000 se transforma, în condiţiile legii, în societăţi comerciale vor plati la bugetele locale impozit pe profit şi vărsăminte din profitul net aferent perioadei în care au funcţionat ca regii autonome şi impozit pe profit aferent perioadei în care funcţionează ca societăţi comerciale.  +  Articolul 35 (1) Sumele defalcate din impozitul pe salarii, utilizate de unităţile administrativ-teritoriale până la intrarea în vigoare a prezentei legi, se transfera şi se raportează în execuţie, la sume defalcate din impozitul pe venit. (2) În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi unităţile administrativ-teritoriale care au beneficiat de sume defalcate din impozitul pe salarii pentru finanţarea cheltuielilor din bugetele locale peste nivelul sumelor defalcate din impozitul pe venit repartizate, în condiţiile prevederilor art. 31 alin. (1) din prezenta lege, vor restitui sumele respective la bugetul de stat.  +  Capitolul 7 Bugetele fondurilor speciale  +  Articolul 36Fondurile speciale, aprobate prin legi speciale, se constituie în afară bugetului de stat, iar bugetele acestora se aproba ca anexe la prezenta lege.  +  Articolul 37Veniturile şi cheltuielile bugetului Fondului pentru asigurări sociale de sănătate pe anul 2000, constituit în baza prevederilor Legii nr. 145/1997 privind asigurările sociale de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare, sunt prevăzute în anexa nr. 9.  +  Articolul 38Veniturile şi cheltuielile bugetului Fondului special pentru sănătate publică pe anul 2000, constituit în baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 22/1992 privind finanţarea ocrotirii sănătăţii, aprobată prin Legea nr. 114/1992, cu modificările şi completările ulterioare, sunt prevăzute în anexa nr. 10.  +  Articolul 39Veniturile şi cheltuielile bugetului Fondului special de solidaritate socială pentru persoane cu handicap pe anul 2000, constituit în baza prevederilor Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 102/1999 privind protecţia specială şi încadrarea în munca a persoanelor cu handicap, sunt prevăzute în anexa nr. 11.  +  Articolul 40Veniturile şi cheltuielile bugetului Fondului special pentru dezvoltarea şi modernizarea punctelor de control pentru trecerea frontierei, precum şi a celorlalte unităţi vamale pe anul 2000, constituit în baza prevederilor Legii nr. 8/1994, modificată prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 97/1999, precum şi a prevederilor referitoare la nivelul comisionului pentru servicii vamale, aprobat prin legile speciale de ratificare a acordurilor internaţionale, sunt prevăzute în anexa nr. 12.  +  Articolul 41Veniturile şi cheltuielile bugetului Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic pe anul 2000, constituit în baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 29/1994, aprobată prin Legea nr. 136/1994, cu modificările ulterioare, sunt prevăzute în anexa nr. 13.  +  Articolul 42Veniturile şi cheltuielile bugetului Fondului special pentru promovarea şi dezvoltarea turismului pe anul 2000, constituit în baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 8/1998, modificată şi completată prin Ordonanţa Guvernului nr. 43/1998, sunt prevăzute în anexa nr. 14.  +  Articolul 43Veniturile şi cheltuielile bugetului Fondului special al drumurilor publice pe anul 2000, constituit în baza prevederilor Legii nr. 118/1996, republicată, cu modificările ulterioare, sunt prevăzute în anexa nr. 15.  +  Articolul 44 (1) Veniturile şi cheltuielile bugetului Fondului special pentru protejarea asiguraţilor pe anul 2000, constituit în baza prevederilor Legii nr. 136/1995 privind asigurările şi reasigurarile în România, sunt prevăzute în anexa nr. 16. (2) Veniturile bugetului Fondului special pentru protejarea asiguraţilor pe anul 2000 se constituie prin aplicarea unei cote de 1% asupra volumului de prime brute încasate de societăţile de asigurare, de asigurare-reasigurare şi de reasigurare, potrivit prevederilor art. 60 din Legea nr. 136/1995.  +  Articolul 45Veniturile şi cheltuielile bugetului Fondului special al aviaţiei civile pe anul 2000, constituit în baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 47/1998, sunt prevăzute în anexa nr. 17.  +  Articolul 46 (1) Veniturile şi cheltuielile bugetului Fondului special de sustinere a învăţământului de stat pe anul 2000, constituit potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 75/1999, sunt prevăzute în anexa nr. 18. (2) În anul 2000 veniturile bugetului Fondului special de sustinere a învăţământului de stat se utilizează pentru finanţarea cheltuielilor de personal ale unităţilor şi instituţiilor de învăţământ preuniversitar din subordinea Ministerului Educaţiei Naţionale.  +  Articolul 47Veniturile şi cheltuielile bugetului Fondului naţional de solidaritate pe anul 2000, constituit potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 118/1999, sunt prevăzute în anexa nr. 19.  +  Articolul 48Veniturile şi cheltuielile bugetului Fondului special pentru reducerea riscului tehnologic la utilaje, echipamente şi instalaţii industriale pe anul 2000, constituit potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 96/1999, sunt prevăzute în anexa nr. 20.  +  Articolul 49Sumele datorate de agenţii economici la Fondul special pentru cercetare-dezvoltare pentru perioada de până la 31 decembrie 1994 se fac venit la bugetul de stat, în condiţiile legii. Regularizarea eventualelor sume vărsate, necuvenite Fondului special pentru cercetare-dezvoltare, se efectuează cu bugetul de stat, pe baza documentelor justificative prezentate de agenţii economici.  +  Capitolul 8 Responsabilităţi în aplicarea legii  +  Articolul 50Guvernul răspunde de realizarea prevederilor bugetare, scop în care examinează periodic situaţia financiară pe economie, execuţia bugetară şi stabileşte măsuri pentru menţinerea sau îmbunătăţirea echilibrului bugetar, după caz.  +  Articolul 51Guvernul poate aproba modificări în structura şi între ordonatorii principali de credite, cu încadrarea în nivelul total al intrărilor de credite externe, cuprinse în anexele nr. 1 şi 2, în funcţie de derularea programelor de împrumut extern, aprobate potrivit legii.  +  Articolul 52 (1) La propunerea justificată a ordonatorilor principali de credite, în funcţie de derularea procesului investitional şi de evoluţia preţurilor, se autorizeaza Guvernul, prin Ministerul Finanţelor, sa aprobe, până la data de 31 octombrie 2000, modificări în listele de investiţii, anexe la bugetele ministerelor şi ale celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, inclusiv la investiţiile privind proiectarea şi execuţia consolidarilor şi interventiilor pentru prevenirea sau înlăturarea efectelor produse de acţiuni accidentale şi calamitati naturale, cuprinse la poziţia "Alte cheltuieli de investiţii", cu încadrarea în cheltuielile de capital aprobate la capitolul respectiv. (2) Limitele valorice privind competenţa de aprobare a documentaţiilor tehnico-economice, prevăzute în Legea nr. 72/1996 privind finanţele publice, se modifica pentru anul 2000 conform prevederilor anexei nr. 21.  +  Articolul 53 (1) Ordonatorii principali de credite au obligaţia de a analiza lunar situaţia creditelor bugetare aprobate prin bugetul de stat pe anul 2000, pentru care, în baza unor dispoziţii legale sau a altor cauze, acţiunile şi sarcinile au fost ori pot fi anulate sau amânate, şi de a propune Ministerului Finanţelor anularea creditelor respective. (2) Fondul de rezerva bugetară la dispoziţia Guvernului se majorează cu creditele bugetare anulate potrivit prevederilor alin. (1).  +  Articolul 54 (1) În bugetele ordonatorilor principali de credite sunt prevăzute, după caz, şi sumele reprezentând contribuţia Guvernului României la realizarea programelor şi proiectelor cu finanţare internationala. (2) Ordonatorii principali de credite au obligaţia ca, în cadrul creditelor bugetare aprobate pe anul 2000, să asigure integral şi cu prioritate fondurile necesare reprezentând componenta locală aferentă derulării programelor şi proiectelor cu finanţare internationala. (3) Se interzice ordonatorilor principali de credite să efectueze virari de credite bugetare de la titlul "Transferuri", alineatul "Contribuţii la programele realizate cu finanţare internationala" la celelalte titluri de cheltuieli ale aceluiaşi capitol sau la alte capitole bugetare. (4) Sumele reprezentând contribuţia Guvernului României la realizarea obiectivelor de investiţii cu finanţare externa la titlul "Cheltuieli de capital" nu pot fi redistribuite la alte obiective de investiţii.  +  Articolul 55Ordonatorii de credite au obligaţia ca, în cadrul prevederilor bugetare aprobate, să asigure cu prioritate plata facturilor reprezentând consumurile de energie electrica şi termica şi de gaze naturale de la titlul "Cheltuieli materiale şi servicii".  +  Articolul 56 (1) Sumele destinate plăţii cotizaţiilor şi contribuţiilor la organisme internaţionale, aprobate potrivit prevederilor legale, inclusiv plăţii eventualelor comisioane bancare percepute de băncile străine corespondente ale Băncii Naţionale a României, pentru efectuarea transferurilor valutare aferente sunt prevăzute în bugetele ordonatorilor principali de credite la titlul "Transferuri". Contribuţia României la organisme financiar-bancare internaţionale, stabilită potrivit dispoziţiilor legale în vigoare, se asigura din bugetul Ministerului Finanţelor. (2) În vederea asigurării plăţii la scadenta a cotizaţiilor şi contribuţiilor la organisme internaţionale şi la organisme financiar-bancare, precum şi a rambursarilor de credite externe, plăţilor de dobânzi şi a comisioanelor aferente acestora, ordonatorii principali de credite pot efectua, înainte de angajarea cheltuielilor, virari de credite bugetare de la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiaşi capitol, în cursul întregului an. (3) Se interzice ordonatorilor principali de credite să efectueze virari de credite bugetare de la titlul "Rambursări de credite, plati de dobânzi şi comisioane la credite" la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiaşi capitol sau la alte capitole bugetare. (4) Din transferurile aferente contribuţiilor la programele realizate cu finanţare internationala, prevăzute în bugetele ordonatorilor principali de credite, se pot efectua cheltuieli materiale şi servicii şi cheltuieli de capital pentru derularea corespunzătoare a obiectivelor cuprinse în Programul Naţional de Aderare a României la Uniunea Europeană.  +  Articolul 57 (1) Se aprobă în anul 2000, pentru Ministerul Finanţelor, un plafon de autorizare a angajării de fonduri de 70,0 miliarde lei şi un plafon de plati de 25,0 miliarde lei pentru experimentarea unor sisteme şi instrumente de finanţare de programe multianuale de la bugetul de stat, în scopul extinderii acestora la ordonatorii de credite, al îmbunătăţirii sistemului de planificare şi programare bugetară, precum şi al dezvoltării instituţionale. (2) Asigurarea resurselor necesare în vederea dotării cu bunuri specifice trezoreriei şi urgentarea lucrărilor la clădirile în care se afla spaţii destinate activităţii trezoreriei statului şi spaţii destinate altor activităţi ale Ministerului Finanţelor se efectuează şi din bugetul de venituri şi cheltuieli al trezoreriei statului, în limita prevederilor cheltuielilor de capital.  +  Articolul 58 (1) Cheltuielile privind despăgubirile, inclusiv cele provenite din aplicarea impozitelor, taxelor şi a celorlalte venituri ale bugetului de stat, alte daune stabilite ca fiind datorate de Ministerul Finanţelor, în nume propriu sau în reprezentarea interesului statului, pe baza hotărârilor definitive ale instanţelor judecătoreşti, precum şi obligaţiile băneşti ale statului român, născute din aplicarea Convenţiei europene a drepturilor omului şi constatate prin acorduri de soluţionare amiabila, prin decizii ale Comitetului Ministrilor al Consiliului Europei şi prin hotărâri ale Curţii Europene a Drepturilor Omului, se acoperă de către Ministerul Finanţelor, pe bază de documente legale, din sumele prevăzute cu aceasta destinaţie în bugetul de stat pe anul 2000. (2) Din sumele prevăzute în bugetul Ministerului Finanţelor pentru despăgubiri civile, precum şi pentru cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din acţiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispoziţiilor legale, se asigura şi fondurile necesare în vederea aplicării Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940.  +  Articolul 59 (1) Ordonatorii principali şi secundari de credite vor aproba şi vor transmite instituţiilor publice din subordine bugetele pe structura de cheltuieli prevăzută în anexa nr. 3, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi. (2) În cadrul termenului prevăzut la alin. (1) Guvernul va aproba bugetele de venituri şi cheltuieli pe anul 2000 ale regiilor autonome, societăţilor sau companiilor naţionale, societăţilor comerciale subvenţionate de la bugetul de stat şi institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare care funcţionează în baza Ordonanţei Guvernului nr. 25/1995, aprobată prin Legea nr. 51/1996, cu modificările ulterioare, la propunerea ministerelor şi a altor organe centrale coordonatoare, precum şi bugetele de venituri şi cheltuieli pe anul 2000 ale societăţilor comerciale cu capital de stat care au aceasta prevedere în actul constitutiv de înfiinţare. (3) Cu sumele realizate peste prevederile bugetare la taxele judiciare de timbru pentru activitatea instanţelor, din taxele de timbru pentru activitatea notarială, stabilite în conformitate cu prevederile Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările ulterioare, precum şi cu cele provenite din amenzi judiciare şi din recuperarea cheltuielilor de judecată avansate de stat potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 30/1999 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 146/1997 şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 12/1998 privind taxele de timbru pentru activitatea notarială, se suplimenteaza prevederile la aceste venituri şi creditele bugetare aprobate Ministerului Justiţiei. Ministerul Finanţelor este autorizat sa introducă modificările corespunzătoare în volumul şi în structura bugetului de stat.  +  Articolul 60 (1) Pentru proiectele de investiţii finanţate din credite externe contractate de statul român de la organisme financiare internaţionale, Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, Banca Internationala pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, Banca Europeană pentru Investiţii, Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei şi altele, echivalentul în valută împrumutului al părţii în lei, reprezentând contribuţia părţii române la finanţarea acestor proiecte, este cel valabil la data încheierii acordurilor de împrumut între România şi organismele financiare respective şi poate fi modificat pe parcursul executării lucrărilor cu diferenţele rezultate din actualizarea valorii totale a proiectelor, în funcţie de evoluţia indicelui preţurilor de consum total, comunicat de Comisia Naţionala pentru Statistica, pe propria răspundere a ordonatorilor principali de credite şi a unităţilor beneficiare de împrumut extern. Pentru alte tipuri de proiecte, precum şi pentru partea din contribuţia românească aferentă categoriilor de cheltuieli care nu sunt de natura investiţiilor, valoarea contribuţiei româneşti, utilizata la cofinantarea proiectelor este cea de la data încheierii acordului de împrumut cu finantatorul extern, actualizat anual, prin convertirea în lei a echivalentului în valută, la cursul care a stat la baza întocmirii bugetului de stat pe anul respectiv. (2) Cheltuielile suplimentare rezultate în condiţiile alin. (1), precum şi eventualele depăşiri provenite din modificarea unor dispoziţii legale în domeniul impozitelor şi taxelor aferente proiectelor pe parcursul derulării acestora se finanţează din bugetul de stat, bugetele locale sau din surse proprii ale beneficiarilor finali ai împrumuturilor externe, după caz, până la finalizarea proiectelor respective.  +  Articolul 61Ordonatorii principali de credite pot delega dreptul de a aproba folosirea şi repartizarea creditelor bugetare inlocuitorilor de drept, precum şi altor persoane împuternicite în acest scop.  +  Articolul 62 (1) Guvernul poate prezenta Parlamentului, până la data de 30 noiembrie 2000, propuneri de rectificare a bugetului de stat şi a bugetelor fondurilor speciale pe anul 2000, ca urmare a schimbărilor intervenite în evoluţia indicatorilor macroeconomici, a unor măsuri fiscale, a adaptării legislaţiei la condiţiile economiei de piaţa sau a altor cauze justificate. (2) Guvernul va prezenta Parlamentului, până la data de 30 septembrie 2000, o informare cu privire la realizarea prevederilor bugetare pe semestrul I şi cu privire la măsurile care se impun în continuare pentru îmbunătăţirea echilibrului bugetar pe domenii de activitate.  +  Capitolul 9 Dispoziţii finale  +  Articolul 63 (1) Până la transferarea unităţilor şi instituţiilor care ingrijesc copii, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 192/1999 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi reorganizarea activităţilor de protecţie a copilului, finanţarea acestora se asigura din bugetele ordonatorilor principali de credite în subordinea cărora funcţionează. (2) Ordonatorii principali de credite care au în subordine instituţii, unităţi şi activităţi pentru îngrijirea copiilor vor asigura cu prioritate fondurile necesare în vederea îngrijirii corespunzătoare a acestora. (3) Contribuţiile pentru întreţinerea copiilor în crese şi grădiniţe, precum şi pentru întreţinerea persoanelor asistate în instituţiile de asistenţa socială, suportate de sustinatorii legali ai acestora sau de beneficiari, sunt cele stabilite în baza hotărârilor Guvernului.  +  Articolul 64 (1) Sunt deductibile la calculul profitului impozabil cheltuielile corespunzătoare tichetelor de masa repartizate de unităţile emitente, autorizate potrivit Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masa, şi acordate de către angajatori, în limita valorii nominale prevăzute de lege, unui număr maxim de 300.000 salariaţi în semestrul I, 400.000 salariaţi în trimestrul III şi 500.000 salariaţi în trimestrul IV. Pentru instituţiile publice eliberarea tichetelor de masa salariaţilor se va face în limita creditelor bugetare aprobate cu aceasta destinaţie. (2) Unităţile emitente nu vor elibera tichete de masa angajatorilor care înregistrează obligaţii neachitate la scadenta la sfârşitul anului 1999 faţă de bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele locale şi bugetele fondurilor speciale.  +  Articolul 65 (1) Obligaţiile de plată datorate şi neachitate până la 30 noiembrie 1999 de instituţiile publice finanţate de la bugetul de stat către diversi furnizori şi prestatori pentru livrarea de energie electrica, gaze naturale, produse petroliere, produse specifice din producţia celorlalte unităţi economice, precum şi pentru efectuarea unor lucrări de construcţii sau reparaţii se sting la nivelul sumelor datorate de aceştia la bugetul de stat, în limitele maxime prevăzute în anexa nr. 22. (2) Obligaţiile de plată datorate şi neachitate de consiliile locale şi judeţene până la 30 noiembrie 1999 către furnizorii de energie electrica, termica, apa calda, apa rece, serviciile de canalizare şi salubritate, prestatorii care asigura transportul urban, în comun, de călători şi agenţii economici care au executat lucrări de construcţii sau reparaţii se sting la nivelul sumelor datorate de aceştia la bugetul de stat, în limitele maxime prevăzute în anexa nr. 23. (3) Sumele datorate de la bugetul de stat sau bugetele locale se stabilesc de către ordonatorii principali de credite ai acestora pe propria răspundere şi pe baza documentelor justificative prezentate de furnizorii sau prestatorii serviciilor respective. (4) Pe baza documentelor justificative aprobate de organele în drept, furnizorii sau prestatorii de servicii vor stinge în contabilitatea proprie sumele de încasat de la bugetul de stat sau bugetele locale cu obligaţiile de plată către bugetul de stat. (5) Se aprobă acumularea de către Administraţia Naţionala a Rezervelor de Stat a unei cantităţi de apa grea în valoare de maximum 1.500,0 miliarde lei ca stoc de rezerva de stat, prin compensare cu obligaţiile datorate de Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare către furnizorii de bunuri şi servicii şi ale acestora către bugetul de stat. (6) Până la data de 31 decembrie 2000 contravaloarea în lei a garanţiilor reţinute în cota de 10% din valoarea utilajelor livrate la Combinatul minier de imbogatire a minereurilor acide cu conţinut de fier de la Krivoi-Rog - Ucraina va fi compensata cu obligaţiile de plată neachitate către bugetul de stat, în conformitate cu prevederile Legii nr. 193/1998. Realitatea garanţiilor va fi certificată de Ministerul Industriei şi Comerţului. (7) Ministerul Finanţelor este autorizat sa elaboreze precizări metodologice pentru aplicarea prevederilor prezentului articol, în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.  +  Articolul 66 (1) Ordonatorii principali de credite prevăzuţi în anexa nr. 24 vor definitivă, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, principalele programe care se experimenteaza şi se finanţează din bugetele acestora în anul 2000. (2) Structura, indicatorii şi fondurile aferente acestor programe se aproba prin hotărâre a Guvernului. (3) Auditul extern experimental al acestor programe se realizează de către Curtea de Conturi, potrivit metodologiei ce se va elabora de aceasta împreună cu Ministerul Finanţelor.  +  Articolul 67Anexele nr. 1-24 fac parte integrantă din prezenta lege.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat în şedinţa comuna din 25 aprilie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR, VASILE LUPU p. PREŞEDINTELE SENATULUI,ULM NICOLAE SPINEANU  +  Anexa 1                 BUGETUL DE STAT PE ANUL 2000                         - Sinteza -
                                                                                                                                                                                                          - mii lei -
    Ca- pitolSu- capi- tolTitlu/ ArticolAlineatDenumirea indicatoruluiProgram 2000Intrări de credite externeTotal
             
    AB123=1+2
                   
    0001       VENITURI112.188.334.000   112.188.334.000
    0002       I. VENITURI CURENTE111.210.600.000   111.210.600.000
    0003       A. VENITURI FISCALE107.663.000.000   107.663.000.000
    0004       A1. IMPOZITE DIRECTE19.271.000.000   19.271.000.000
    0101       IMPOZITUL PE PROFIT13.401.000.000   13.401.000.000
    0201       IMPOZITUL PE SALARII1.100.000.000   1.100.000.000
      01     Impozitul pe salarii -total-1.100.000.000   1.100.000.000
    0601       IMPOZITUL PE VENIT15.528.000.000   15.528.000.000
      01     Impozit pe venituri din activităţi independente566.000.000   566.000.000
      02     Impozit pe venituri din salarii13.576.000.000   13.576.000.000
      03     Impozit pe venituri din cedarea folosinţei bunurilor512.000.000   512.000.000
      04     Impozit pe venituri din dividende525.000.000   525.000.000
      05     Impozit pe venituri din dobânzi154.000.000   154.000.000
      06     Impozit pe alte venituri49.000.000   49.000.000
      07     Impozit pe venit din pensii146.000.000   146.000.000
    0701       COTE ŞI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT (se scad)-12.304.000.000   -12.304.000.000
      01     Cote defalcate din impozitul pe venit (se scad)-9.317.000.000   -9.317.000.000
      02     Sume defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale (se scad)-1.787.000.000   -1.787.000.000
      03     Sume defalcate din impozitul pe venit pentru subvenţionarea energiei termice livrate populaţiei (se scad)-1.200.000.000   -1.200.000.000
    0801       ALTE IMPOZITE DIRECTE1.100.000.000   1.100.000.000
      01     Impozitul pe veniturile realizate de persoanele fizice şi juridice nerezidente900.000.000   900.000.000
      02     Impozitul pe profit obţinut din activităţi comerciale ilicite sau din nerespectarea Legii privind protecţia consumatorilor20.000.000   20.000.000
      03     Impozitul pe dividende de la societăţile comerciale175.000.000   175.000.000
      30     Alte încasări din impozite directe5.000.000   5.000.000
    0901       CONTRIBUŢII446.000.000   446.000.000
      04     Contribuţia pentru pensia suplimentară446.000.000   446.000.000
    1300       A2. IMPOZITE INDIRECTE88.392.000.000   88.392.000.000
    1301       TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ43.985.000.000   43.985.000.000
    1401       ACCIZE ŞI IMPOZIT PE CIRCULAŢIE32.018.000.000   32.018.000.000
      01     Accize29.655.000.000   29.655.000.000
      02     Impozitul pe ţiţeiul din producţia internă şi gazele naturale2.270.000.000   2.270.000.000
      03     Taxe de autorizare pentru comercializarea alcoolului, băuturilor alcoolice, produselor din tutun şi a cafelei93.000.000   93.000.000
    1601       TAXE VAMALE10.125.000.000   10.125.000.000
      01     Taxe vamale de la persoane juridice10.065.000.000   10.065.000.000
      02     Taxe vamale şi alte venituri încasate de la persoane fizice prin unităţile vamale60.000.000   60.000.000
    1701       ALTE IMPOZITE INDIRECTE2.264.000.000   2.264.000.000
      03     Taxe şi tarife pentru eliberarea de licenţe şi autorizaţii de funcţionare70.000.000   70.000.000
      04     Taxa pentru activitatea de prospecţiune, explorare şi exploatare a resurselor minerale949.000.000   949.000.000
      10     Taxe judiciare de timbru500.000.000   500.000.000
      11     Taxe de timbru pentru contestaţiile şi plângerile asupra sumelor constatate şi aplicate prin acte de control sau de impunere30.000.000   30.000.000
      12     Taxe de timbru pentru activitatea notarială520.000.000   520.000.000
      13     Taxe extrajudiciare de timbru20.000.000   20.000.000
      15     Amenzi judiciare15.000.000   15.000.000
      16     Venituri din recuperarea cheltuielilor judiciare avansate de stat15.000.000   15.000.000
      30     Alte încasări din impozite indirecte145.000.000   145.000.000
    1900       B. VENITURI NEFISCALE3.547.600.000   3.547.600.000
    2001       VĂRSĂMINTE DIN PROFITUL NET AL REGIILOR AUTONOME350.000.000   350.000.000
    2101       VĂRSĂMINTE DE LA INSTITUŢIILE PUBLICE695.600.000   695.600.000
      01     Taxe de metrologie600.000   600.000
      03     Taxe pentru prestaţiile efectuate şi pentru eliberarea autorizaţiilor de transport în trafic internaţional10.000.000   10.000.000
      04     Taxe consulare500.000.000   500.000.000
      05     Taxe pentru analize efectuate de laboratoare, altele decât cele sanitare, de pe lângă instituţii15.000.000   15.000.000
      10     Taxe şi alte venituri din protecţia mediului1.000.000   1.000.000
      12     Vărsăminte din disponibilităţile instituţiilor publice şi activităţilor autofinanţate2.000.000   2.000.000
      13     Vărsăminte din veniturile instituţiilor publice şi activităţilor autofinanţate7.000.000   7.000.000
      30     Alte venituri de la instituţiile publice160.000.000   160.000.000
    2201       DIVERSE VENITURI2.502.000.000   2.502.000.000
      01     Venituri din aplicarea prescripţiei extinctive16.000.000   16.000.000
      03     Venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate potrivit dispoziţiilor legale450.000.000   450.000.000
      04     Încasări din cota reţinută conform Codului penal3.000.000   3.000.000
      05     Restituiri de fonduri din finanţarea bugetară a anilor precedenţi350.000.000   350.000.000
      07     Venituri din concesiuni1.372.000.000   1.372.000.000
      09     Încasarea dobânzilor aferente ratelor lunare din vânzarea locuinţelor construite din fondurile statului10.000.000   10.000.000
      12     Încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate şi alte sume constatate o dată cu confiscarea potrivit legii150.000.000   150.000.000
      16     Venituri realizate din încasarea debitelor evidenţiate în bilanţurile de lichidare a patrimoniului fostelor cooperative agricole de producţie1.000.000   1.000.000
      30     Încasări din alte surse150.000.000   150.000.000
    3000       II. VENITURI DIN CAPITAL120.000.000   120.000.000
    3001       VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI ALE STATULUI120.000.000   120.000.000
      01     Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor publice100.000.000   100.000.000
      02     Venituri din valorificarea stocurilor de la rezervele materiale naţionale şi de mobilizare20.000.000   20.000.000
    4000       VII. DONAŢII ŞI SPONSORIZĂRI286.734.000   286.734.000
    4001       DONAŢII ŞI SPONSORIZĂRI286.734.000   286.734.000
      01     Donaţii286.734.000   286.734.000
    4200       VIII. ÎNCASĂRI DIN RAMBURSAREA ÎMPRUMUTURILOR ACORDATE571.000.000   571.000.000
    4201       ÎNCASĂRI DIN RAMBURSAREA ÎMPRUMUTURILOR ACORDATE571.000.000   571.000.000
      01     Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate pentru finalizarea unor obiective aprobate prin convenţii bilaterale şi acorduri interguvernamentale900.000   900.000
      05     Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate persoanelor care beneficiază de statutul de refugiat100.000   100.000
      09     Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate pentru acoperirea arieratelor către CONEL şi ROMGAZ550.000.000   550.000.000
      10     Încasări din rambursarea împrumuturilor din fondul de redresare financiară20.000.000   20.000.000
    5001       II. CHELTUIELI - TOTAL143.755.334.00010.925.180.659154.680.514.659
        01   CHELTUIELI CURENTE130.144.610.0595.511.546.178135.656.156.237
        02   CHELTUIELI DE PERSONAL32.938.067.27225.826.50032.963.893.772
        20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII9.740.241.769201.708.5819.941.950.350
        34   SUBVENŢII5.723.788.97025.089.2255.748.878.195
        3501Alocaţii de la buget pentru instituţii publice2.743.646.94325.089.2252.768.736.168
        3502Subvenţii pe produse şi activităţi2.149.642.027   2.149.642.027
        3503Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif830.500.000   830.500.000
        36   PRIME476.300.000   476.300.000
        38   TRANSFERURI35.382.412.1645.258.921.87240.641.334.036
        39   Transferuri consolidabile3.639.227.360   3.639.227.360
        3903Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru investiţii finanţate parţial din împrumuturi externe1.300.000.000   1.300.000.000
        3907Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru susţinerea sistemului de protecţie a drepturilor copilului693.000.000   693.000.000
        3910Transferuri din bugetul de stat către bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate reprezentând contribuţia datorată de persoanele care satisfac serviciul militar în termen135.075.360   135.075.360
        3911Transferuri din bugetul de stat către bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate reprezentând contribuţia datorată de persoanele care execută o pedeapsă privativă de libertate sau arest preventiv79.616.000   79.616.000
        3914Program privind pietruirea drumurilor comunale şi alimentarea cu apă a satelor617.136.000   617.136.000
        3916Contribuţia persoanelor asigurate pentru finanţarea ocrotirii sănătăţii122.400.000   122.400.000
        3919Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru construcţii de locuinţe647.000.000   647.000.000
        3920Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea elaborării şi/sau actualizării planurilor urbanistice generale şi a regulamentelor locale de urbanism45.000.000   45.000.000
        40   Transferuri neconsolidabile31.743.184.8045.258.921.87237.002.106.676
        4001Locuinţe450.000.000   450.000.000
        4002Burse671.185.199   671.185.199
        4003Alocaţii şi alte ajutoare pentru copii4.025.267.400   4.025.267.400
        4004Pensii şi ajutoare I.O.V.R., militari şi alte persoane4.677.688.434   4.677.688.434
        4008Ajutoare sociale20.000.000   20.000.000
        4009Alte ajutoare, alocaţii şi indemnizaţii9.902.835   9.902.835
        4011Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale335.279.771   335.279.771
        4013Diferenţa de dobânzi aferentă creditelor bancare, subvenţionată potrivit dispoziţiilor legale15.000   15.000
        4015Plăţi efectuate în cadrul programului de redistribuire a forţei de muncă388.235.308   388.235.308
        4016Fondul de cercetare-dezvoltare154.000.000   154.000.000
        4017Fondul pentru stimularea inovării9.289.431   9.289.431
        4019Alocaţia suplimentară pentru familiile cu copii783.753.600   783.753.600
        4021Plăţi efectuate în cadrul programelor de dezvoltare800.000.00049.359.210849.359.210
        4022Cheltuieli pentru susţinerea programelor tehnice de conservare sau de închidere a minelor250.000.000102.405.000352.405.000
        4023Protecţie socială ce se acordă pentru unele activităţi din sectorul minier350.000.000   350.000.000
        4024Cheltuieli pentru susţinerea transportului feroviar public de călători3.850.000.000   3.850.000.000
        4026Transferuri aferente Fondului Naţional de Preaderare560.000.000   560.000.000
        4027Transferuri aferente Fondului Român de Dezvoltare Socială30.000.00098.308.800128.308.800
        4028Executarea silită a creanţelor bugetare15.000.000   15.000.000
        4029Despăgubiri civile, precum şi cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din acţiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispoziţiilor legale150.000.000   150.000.000
        4030Onorariile pentru expertizele contabile dispuse în cadrul procesului penal3.000.000   3.000.000
        4032Sprijinirea organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, altele decât cele care primesc subvenţii de la bugetul de stat, potrivit legii66.500.000   66.500.000
        4033Promovarea imaginii şi intereselor româneşti peste hotare2.500.000   2.500.000
        4034Sprijinirea activităţii românilor de pretutindeni şi a organizaţiilor reprezentative ale acestora15.000.000   15.000.000
        4035Finanţarea partidelor politice39.000.000   39.000.000
        4036Finanţarea acţiunilor cu caracter ştiinţific şi social-cultural3.000.000   3.000.000
        4037Finanţarea unor programe şi proiecte în cadrul Campaniei Europene pentru combaterea rasismului, xenofobiei, antisemitismului şi intoleranţei900.000   900.000
        4038Finanţarea Ansamblului "Memorialul victimelor comunismului şi al rezistenţei Sighet"2.000.000   2.000.000
        4039Comenzi de stat pentru cărţi şi publicaţii20.000.000   20.000.000
        4040Sprijin financiar pentru producerea şi distribuirea filmelor12.900.000   12.900.000
        4041Asociaţii şi fundaţii12.467.525   12.467.525
        4042Alocaţie de încredinţare şi plasament familial104.195.415   104.195.415
        4043Ajutor anual pentru veteranii de război54.000.000   54.000.000
        4044Programe pentru sănătate573.740.000   573.740.000
        4045Programe pentru tineret19.000.000   19.000.000
        4046Sprijin financiar pentru activitatea Comitetului Olimpic Român58.800.000   58.800.000
        4047Cadastru imobiliar14.000.000   14.000.000
        4048Meteorologie şi hidrologie70.332.600   70.332.600
        4049Prevenirea şi combaterea inundaţiilor şi îngheţurilor391.500   391.500
        4050Cheltuieli pentru valorificarea cenuşilor de pirită20.000.000   20.000.000
        4051Cooperare economică internaţională325.800.000   325.800.000
        4052Participare la programul energetic - SAVE II10.300.000   10.300.000
        4053Cupoane pentru agricultori4.300.000.000   4.300.000.000
        4054Cabaline din patrimoniul genetic naţional25.400.000   25.400.000
        4055Contribuţii la programe realizate cu finanţare internaţională2.463.004.9314.883.914.7627.346.919.693
        4056Transferuri pentru drumuri, căi ferate, aviaţie şi navigaţie685.362.873   685.362.873
        4057Transferuri pentru finanţarea de bază a învăţământului superior2.700.000.000   2.700.000.000
        4058Transferuri pentru constituirea fondului de garantare a creditelor bancare acordate studenţilor3.000.000   3.000.000
        4059Transferuri pentru cercetare-dezvoltare (granturi)40.900.000   40.900.000
        4060Transferuri pentru acţiuni de sănătate627.000.000   627.000.000
        4061Susţinerea cultelor20.000.000   20.000.000
        4062Stimularea exporturilor500.000.000   500.000.000
        4064Fondul la dispoziţia primului-ministru pentru sprijinirea comunităţilor româneşti de pretutindeni5.000.000   5.000.000
        4066Contribuţia statului la salarizarea personalului de cult402.534.807   402.534.807
        4070Susţinerea sistemului de protecţie a copilului286.734.000120.837.900407.571.900
        4072Finanţarea programelor experimentale pentru reforma bugetară25.000.000   25.000.000
        4078Transferuri pentru executarea lucrărilor de consolidare la Palatul de Justiţie10.000.000   10.000.000
        4079Transferuri pentru aparatură medicală de mare performanţă182.900.000   182.900.000
        4080Alte transferuri63.205.1754.096.20067.301.375
        4081Fond de garantare a împrumuturilor pentru întreprinderi mici şi mijlocii50.000.000   50.000.000
        4082Transferuri pentru acţiuni de ecologizare75.771.000   75.771.000
        4083Transferuri către Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor1.428.000   1.428.000
        4084Finanţarea Ansamblului "Memorialul Revoluţiei - Decembrie 1989" din municipiul Timişoara2.500.000   2.500.000
        4085Transferuri pentru transportul de călători cu metroul250.000.000   250.000.000
        4086Program de realizare a sistemului naţional antigrindină15.000.000   15.000.000
        4088Transferuri către Consiliul Naţional al Persoanelor Vârstnice1.000.000   1.000.000
        4089Transferuri pentru sprijinirea proprietarilor de păduri50.000.000   50.000.000
        49   DOBÂNZI45.275.027.612   45.275.027.612
        60   REZERVE608.772.272   608.772.272
        70   CHELTUIELI DE CAPITAL4.406.825.4735.413.634.4819.820.459.954
        79   ÎMPRUMUTURI ACORDATE301.800.000   301.800.000
        8002Împrumuturi acordate pentru finalizarea unor obiective aprobate prin convenţii bilaterale şi acorduri interguvernamentale1.400.000   1.400.000
        8005Împrumuturi acordate persoanelor care beneficiază de statutul de refugiat şi sunt lipsite de mijloace de existenţă400.000   400.000
        8006Împrumuturi acordate pentru creditarea agriculturii300.000.000   300.000.000
        84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE8.902.098.468   8.902.098.468
        85   Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite8.902.098.468   8.902.098.468
        8501Rambursări de credite externe6.240.110.118   6.240.110.118
        8502Plăţi de dobânzi şi comisioane2.661.988.350   2.661.988.350
    5100       Partea I - SERVICII PUBLICE GENERALE7.272.056.25425.335.8267.297.392.080
    5101       AUTORITĂŢI PUBLICE7.272.056.25425.335.8267.297.392.080
        01   CHELTUIELI CURENTE6.334.092.78016.119.9596.350.212.739
        02   CHELTUIELI DE PERSONAL4.318.353.152   4.318.353.152
        20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII1.628.697.91816.119.9591.644.817.877
        34   SUBVENŢII27.283.100   27.283.100
        3501Alocaţii de la buget pentru instituţii publice27.283.100   27.283.100
        38   TRANSFERURI359.758.610   359.758.610
        40   Transferuri neconsolidabile359.758.610   359.758.610
        4011Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale229.912.208   229.912.208
        4041Asociaţii şi fundaţii395.525   395.525
        4055Contribuţii la programe realizate cu finanţare internaţională94.450.877   94.450.877
        4072Finanţarea programelor experimentale pentru reforma bugetară25.000.000   25.000.000
        4078Transferuri pentru executarea lucrărilor de consolidare la Palatul de Justiţie10.000.000   10.000.000
        70   CHELTUIELI DE CAPITAL580.294.3739.215.867589.510.240
        84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE357.669.101   357.669.101
        85   Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite357.669.101   357.669.101
        8501Rambursări de credite externe259.760.523   259.760.523
        8502Plăţi de dobânzi şi comisioane97.908.578   97.908.578
      01     Preşedinţia României63.689.025   63.689.025
      02     Autorităţi Legislative783.593.262   783.593.262
      03     Autorităţi Judecătoreşti2.491.408.038   2.491.408.038
      04     Alte organe ale autorităţilor publice332.642.765   332.642.765
      05     Autorităţi executive3.600.723.16425.335.8263.626.058.990
    5400       Partea a II-a - APĂRARE, ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ22.964.951.4512.138.298.32425.103.249.775
        01   CHELTUIELI CURENTE18.092.159.410   18.092.159.410
        02   CHELTUIELI DE PERSONAL11.574.602.891   11.574.602.891
        20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII4.489.283.041   4.489.283.041
        34   SUBVENŢII1.219.179.809   1.219.179.809
        3501Alocaţii de la buget pentru instituţii publice1.219.179.809   1.219.179.809
        38   TRANSFERURI809.093.669   809.093.669
        39   Transferuri consolidabile212.721.560   212.721.560
        3910Transferuri din bugetul de stat către bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate reprezentând contribuţia datorată de persoanele care satisfac serviciul militar în termen133.105.560   133.105.560
        3911Transferuri din bugetul de stat către bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate reprezentând contribuţia datorată de persoanele care execută o pedeapsă privativă de libertate sau arest preventiv79.616.000   79.616.000
        40   Transferuri neconsolidabile596.372.109   596.372.109
        4011Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale7.195.174   7.195.174
        4015Plăţi efectuate în cadrul programului de redistribuire a forţei de muncă362.124.060   362.124.060
        4055Contribuţii la programe realizate cu finanţare internaţională69.430.875   69.430.875
        4060Transferuri pentru acţiuni de sănătate157.622.000   157.622.000
        70   CHELTUIELI DE CAPITAL637.505.5702.138.298.3242.775.803.894
        84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE4.235.286.471   4.235.286.471
        85   Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite4.235.286.471   4.235.286.471
        8501Rambursări de credite externe3.656.882.550   3.656.882.550
        8502Plăţi de dobânzi şi comisioane578.403.921   578.403.921
    5401       APĂRARE NAŢIONALĂ11.678.628.8191.396.804.20013.075.433.019
        01   CHELTUIELI CURENTE7.562.295.040   7.562.295.040
        02   CHELTUIELI DE PERSONAL5.028.541.600   5.028.541.600
        20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII2.053.362.656   2.053.362.656
        38   TRANSFERURI480.390.784   480.390.784
        39   Transferuri consolidabile73.647.000   73.647.000
        3910Transferuri din bugetul de stat către bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate reprezentând contribuţia datorată de persoanele care satisfac serviciul militar în termen73.647.000   73.647.000
        40   Transferuri neconsolidabile406.743.784   406.743.784
        4011Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale1.050.974   1.050.974
        4015Plăţi efectuate în cadrul programului de redistribuire a forţei de muncă332.092.810   332.092.810
        4060Transferuri pentru acţiuni de sănătate73.600.000   73.600.000
        70   CHELTUIELI DE CAPITAL296.832.0891.396.804.2001.693.636.289
        84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE3.819.501.690   3.819.501.690
        85   Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite3.819.501.690   3.819.501.690
        8501Rambursări de credite externe3.332.873.130   3.332.873.130
        8502Plăţi de dobânzi şi comisioane486.628.560   486.628.560
      01     Administraţie centrală265.740.119   265.740.119
      02     Apărare naţională şi operaţiuni de menţinere a păcii7.070.499.3981.396.804.2008.467.303.598
      03     Acţiuni de integrare euroatlantică şi pentru constituirea forţei de reacţie rapidă3.874.519.686   3.874.519.686
      04     Parteneriat pentru pace122.413.111   122.413.111
      05     Plăţi efectuate în cadrul programului de redistribuire a forţei de muncă345.456.505   345.456.505
    5501       ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ11.286.322.632741.494.12412.027.816.756
        01   CHELTUIELI CURENTE10.529.864.370   10.529.864.370
        02   CHELTUIELI DE PERSONAL6.546.061.291   6.546.061.291
        20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII2.435.920.385   2.435.920.385
        34   SUBVENŢII1.219.179.809   1.219.179.809
        3501Alocaţii de la buget pentru instituţii publice1.219.179.809   1.219.179.809
        38   TRANSFERURI328.702.885   328.702.885
        39   Transferuri consolidabile139.074.560   139.074.560
        3910Transferuri din bugetul de stat către bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate reprezentând contribuţia datorată de persoanele care satisfac serviciul militar în termen59.458.560   59.458.560
        3911Transferuri din bugetul de stat către bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate reprezentând contribuţia datorată de persoanele care execută o pedeapsă privativă de libertate sau arest preventiv79.616.000   79.616.000
        40   Transferuri neconsolidabile189.628.325   189.628.325
        4011Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale6.144.200   6.144.200
        4015Plăţi efectuate în cadrul programului de redistribuire a forţei de muncă30.031.250   30.031.250
        4055Contribuţii la programe realizate cu finanţare internaţională69.430.875   69.430.875
        4060Transferuri pentru acţiuni de sănătate84.022.000   84.022.000
        70   CHELTUIELI DE CAPITAL340.673.481741.494.1241.082.167.605
        84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE415.784.781   415.784.781
        85   Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite415.784.781   415.784.781
        8501Rambursări de credite externe324.009.420   324.009.420
        8502Plăţi de dobânzi şi comisioane91.775.361   91.775.361
      01     Administraţie centrală217.865.219   217.865.219
      02     Poliţie3.403.724.70177.909.7243.481.634.425
      03     Protecţie şi pază contra incendiilor638.459.063   638.459.063
      04     Paza şi supravegherea frontierei1.092.061.896   1.092.061.896
      05     Jandarmerie1.669.727.696   1.669.727.696
      06     Siguranţă naţională2.666.256.334663.584.4003.329.840.734
      07     Penitenciare1.316.739.809   1.316.739.809
      50     Alte instituţii şi acţiuni privind ordinea publică şi siguranţa naţională281.487.914   281.487.914
    5700       Partea a III-a - CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE36.564.688.0501.509.961.72538.074.649.775
        01   CHELTUIELI CURENTE34.631.419.363403.936.52235.035.355.885
        02   CHELTUIELI DE PERSONAL15.356.620.60125.826.50015.382.447.101
        20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII2.208.777.638185.588.6222.394.366.260
        34   SUBVENŢII1.439.884.724   1.439.884.724
        3501Alocaţii de la buget pentru instituţii publice1.439.884.724   1.439.884.724
        38   TRANSFERURI15.626.136.400192.521.40015.818.657.800
        39   Transferuri consolidabile123.634.800   123.634.800
        3910Transferuri din bugetul de stat către bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate reprezentând contribuţia datorată de persoanele care satisfac serviciul militar în termen1.234.800   1.234.800
        3916Contribuţia persoanelor asigurate pentru finanţarea ocrotirii sănătăţii122.400.000   122.400.000
        40   Transferuri neconsolidabile15.502.501.600192.521.40015.695.023.000
        4002Burse671.185.199   671.185.199
        4003Alocaţii şi alte ajutoare pentru copii4.025.267.400   4.025.267.400
        4004Pensii şi ajutoare I.O.V.R., militari şi alte persoane4.677.688.434   4.677.688.434
        4008Ajutoare sociale20.000.000   20.000.000
        4009Alte ajutoare, alocaţii şi indemnizaţii9.902.835   9.902.835
        4011Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale33.418.959   33.418.959
        4013Diferenţa de dobânzi aferentă creditelor bancare, subvenţionată potrivit dispoziţiilor legale15.000   15.000
        4019Alocaţia suplimentară pentru familiile cu copii783.753.600   783.753.600
        4032Sprijinirea organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, altele decât cele care primesc subvenţii de la bugetul de stat, potrivit legii66.500.000   66.500.000
        4033Promovarea imaginii şi intereselor româneşti peste hotare2.500.000   2.500.000
        4034Sprijinirea activităţii românilor de pretutindeni şi a organizaţiilor reprezentative ale acestora15.000.000   15.000.000
        4036Finanţarea acţiunilor cu caracter ştiinţific şi social-cultural3.000.000   3.000.000
        4037Finanţarea unor programe şi proiecte în cadrul Campaniei Europene pentru combaterea rasismului, xenofobiei, antisemitismului şi intoleranţei900.000   900.000
        4038Finanţarea Ansamblului "Memorialul victimelor comunismului şi al rezistenţei Sighet"2.000.000   2.000.000
        4039Comenzi de stat pentru cărţi şi publicaţii20.000.000   20.000.000
        4040Sprijin financiar pentru producerea şi distribuirea filmelor12.900.000   12.900.000
        4041Asociaţii şi fundaţii12.072.000   12.072.000
        4042Alocaţie de încredinţare şi plasament familial104.195.415   104.195.415
        4043Ajutor anual pentru veteranii de război54.000.000   54.000.000
        4044Programe pentru sănătate573.740.000   573.740.000
        4045Programe pentru tineret19.000.000   19.000.000
        4046Sprijin financiar pentru activitatea58.800.000   58.800.000
            Comitetului Olimpic Român      
        4055Contribuţii la programe realizate cu finanţare internaţională256.014.17671.683.500327.697.676
        4057Transferuri pentru finanţarea de bază a învăţământului superior2.700.000.000   2.700.000.000
        4058Transferuri pentru constituirea fondului de garantare a creditelor bancare acordate studenţilor3.000.000   3.000.000
        4060Transferuri pentru acţiuni de sănătate469.378.000   469.378.000
        4061Susţinerea cultelor20.000.000   20.000.000
        4064Fondul la dispoziţia primului-ministru pentru sprijinirea comunităţilor româneşti de pretutindeni5.000.000   5.000.000
        4066Contribuţia statului la salarizarea personalului de cult402.534.807   402.534.807
        4070Susţinerea sistemului de protecţie a copilului286.734.000120.837.900407.571.900
        4079Transferuri pentru aparatură medicală de mare performanţă182.900.000   182.900.000
        4080Alte transferuri6.173.775   6.173.775
        4083Transferuri către Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor1.428.000   1.428.000
        4084Finanţarea Ansamblului "Memorialul Revoluţiei - Decembrie 1989" din municipiul Timişoara2.500.000   2.500.000
        4088Transferuri către Consiliul Naţional al Persoanelor Vârstnice1.000.000   1.000.000
        70   CHELTUIELI DE CAPITAL695.540.4941.106.025.2031.801.565.697
        84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE1.237.728.193   1.237.728.193
        85   Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite1.237.728.193   1.237.728.193
        8501Rambursări de credite externe798.206.013   798.206.013
        8502Plăţi de dobânzi şi comisioane439.522.180   439.522.180
    5701       ÎNVĂŢĂMÂNT19.783.331.968376.850.40020.160.182.368
        01   CHELTUIELI CURENTE19.427.117.612230.616.06019.657.733.672
        02   CHELTUIELI DE PERSONAL14.504.308.02725.826.50014.530.134.527
        20 34   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII SUBVENŢII914.690.568 424.924.786133.106.0601.047.796.628 424.924.786
        3501Alocaţii de la buget pentru instituţii publice424.924.786   424.924.786
        38   TRANSFERURI3.583.194.23171.683.5003.654.877.731
        39   Transferuri consolidabile1.176.000   1.176.000
        3910Transferuri din bugetul de stat către bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate reprezentând contribuţia datorată de persoanele care satisfac serviciul militar în termen1.176.000   1.176.000
        40   Transferuri neconsolidabile3.582.018.23171.683.5003.653.701.731
        4002Burse671.185.199   671.185.199
        4055Contribuţii la programe realizate cu finanţare internaţională205.424.45071.683.500277.107.950
        4057Transferuri pentru finanţarea de bază a învăţământului superior2.700.000.000   2.700.000.000
        4058Transferuri pentru constituirea fondului de garantare a creditelor bancare acordate studenţilor3.000.000   3.000.000
        4066Contribuţia statului la salarizarea personalului de cult1.234.807   1.234.807
        4080Alte transferuri1.173.775   1.173.775
        70   CHELTUIELI DE CAPITAL242.483.363146.234.340388.717.703
        84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE113.730.993113.730.993  
        85   Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite113.730.993   113.730.993
        8501Rambursări de credite externe40.449.975   40.449.975
        8502Plăţi de dobânzi şi comisioane73.281.018   73.281.018
      01     Administraţie centrală47.304.295   47.304.295
      02     Învăţământ preşcolar979.472.301   979.472.301
      03     Învăţământ primar şi gimnazial7.158.968.360219.720.2007.378.688.560
      04     Învăţământ liceal3.639.820.38985.446.7003.725.267.089
      05     Învăţământ profesional372.171.330   372.171.330
      06     Învăţământ postliceal98.000.000   98.000.000
      08     Învăţământ special803.156.480   803.156.480
      09     Învăţământ superior3.820.816.22971.683.5003.892.499.729
      10     Biblioteci centrale, universitare şi pedagogice182.929.840   182.929.840
      14     Internate, cămine şi cantine pentru elevi şi studenţi272.766.620   272.766.620
      25     Servicii publice descentralizate856.312.270   856.312.270
      50     Alte instituţii şi acţiuni de învăţământ1.551.613.854   1.551.613.854
    5801       SĂNĂTATE3.802.689.558946.222.2004.748.911.758
        01   CHELTUIELI CURENTE2.343.351.504   2.343.351.504
        02   CHELTUIELI DE PERSONAL616.049.463   616.049.463
        20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII465.988.756   465.988.756
        34   SUBVENŢII13.965.000   13.965.000
        3501Alocaţii de la buget pentru instituţii publice13.965.000   13.965.000
        38   TRANSFERURI1.247.348.285   1.247.348.285
        39   Transferuri consolidabile5.880   5.880
        3910Transferuri din bugetul de stat către bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate reprezentând contribuţia datorată de persoanele care satisfac serviciul militar în termen5.880   5.880
        40   Transferuri neconsolidabile1.247.342.405   1.247.342.405
        4011Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale11.072.759   11.072.759
        4044Programe pentru sănătate573.740.000   573.740.000
        4055Contribuţii la programe realizate cu finanţare internaţională10.251.646   10.251.646
        4060Transferuri pentru acţiuni de sănătate469.378.000   469.378.000
        4079Transferuri pentru aparatură medicală de mare performanţă182.900.000   182.900.000
        70   CHELTUIELI DE CAPITAL349.370.259946.222.2001.295.592.459
        84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE1.109.967.795   1.109.967.795
        85   Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite1.109.967.795   1.109.967.795
        8501Rambursări de credite externe755.032.065   755.032.065
        8502Plăţi de dobânzi şi comisioane354.935.730   354.935.730
      01     Administraţie centrală278.986.326   278.986.326
      03     Spitale741.684.753946.222.2001.687.906.953
      04     Sanatorii de recuperare şi balneare9.515.884   9.515.884
      05     Creşe46.326.243   46.326.243
      07     Centre de transfuzii sanguine190.000.000   190.000.000
      09     Centre de sănătate38.967.272   38.967.272
      25     Servicii publice descentralizate1.618.884.523   1.618.884.523
      50     Alte instituţii şi acţiuni sanitare878.324.557   878.324.557
    5901       CULTURĂ, RELIGIE ŞI ACŢIUNI PRIVIND ACTIVITATEA SPORTIVĂ ŞI DE TINERET2.489.863.71330.721.5002.520.585.213
        01   CHELTUIELI CURENTE2.412.775.43125.908.4652.438.683.896
        02   CHELTUIELI DE PERSONAL107.950.644   107.950.644
        20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII637.277.91725.908.465663.186.382
        34   SUBVENŢII984.922.170   984.922.170
        3501Alocaţii de la buget pentru instituţii publice984.922.170   984.922.170
        38   TRANSFERURI682.624.700   682.624.700
        39   Transferuri consolidabile52.920   52.920
        3910Transferuri din bugetul de stat către bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate reprezentând contribuţia datorată de persoanele care satisfac serviciul militar în termen52.920   52.920
        40   Transferuri neconsolidabile682.571.780   682.571.780
        4011Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale18.142.300   18.142.300
        4013Diferenţa de dobânzi aferentă creditelor bancare, subvenţionată potrivit dispoziţiilor legale15.000   15.000
        4032Sprijinirea organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, altele decât cele care primesc subvenţii de la bugetul de stat, potrivit legii66.500.000   66.500.000
        4033Promovarea imaginii şi intereselor româneşti peste hotare2.500.000   2.500.000
        4034Sprijinirea activităţii românilor de pretutindeni şi a organizaţiilor reprezentative ale acestora15.000.000   15.000.000
        4036Finanţarea acţiunilor cu caracter ştiinţific şi social-cultural3.000.000   3.000.000
        4037Finanţarea unor programe şi proiecte în cadrul Campaniei Europene pentru combaterea rasismului, xenofobiei, antisemitismului şi intoleranţei900.000   900.000
        4038Finanţarea Ansamblului "Memorialul victimelor comunismului şi al rezistenţei Sighet"2.000.000   2.000.000
        4039Comenzi de stat pentru cărţi şi publicaţii20.000.000   20.000.000
        4040Sprijin financiar pentru producerea şi distribuirea filmelor12.900.000   12.900.000
        4045Programe pentru tineret19.000.000   19.000.000
        4046Sprijin financiar pentru activitatea Comitetului Olimpic Român58.800.000   58.800.000
        4055Contribuţii la programe realizate cu finanţare internaţională35.014.480   35.014.480
        4061Susţinerea cultelor20.000.000   20.000.000
        4064Fondul la dispoziţia primului-ministru pentru sprijinirea comunităţilor româneşti de pretutindeni5.000.000   5.000.000
        4066Contribuţia statului la salarizarea personalului de cult401.300.000   401.300.000
        4084Finanţarea Ansamblului "Memorialul Revoluţiei - Decembrie 1989" din municipiul Timişoara2.500.000   2.500.000
        70   CHELTUIELI DE CAPITAL75.449.8824.813.03580.262.917
        84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE1.638.400   1.638.400
        85   Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite1.638.400   1.638.400
        8502Plăţi de dobânzi şi comisioane1.638.400   1.638.400
      01     Administraţie centrală90.125.565   90.125.565
      02     Biblioteci publice naţionale38.500.000   38.500.000
      04     Muzee145.359.464   145.359.464
      05     Teatre şi instituţii profesioniste de spectacole şi concerte213.174.528   213.174.528
      15     Culte religioase421.300.000   421.300.000
      20     Activitatea sportivă625.723.551   625.723.551
      21     Activitatea de tineret39.375.250   39.375.250
      25     Servicii publice descentralizate48.552.338   48.552.338
      50     Alte instituţii şi acţiuni privind cultura, religia şi activitatea sportivă şi de tineret867.753.01730.721.500898.474.517
    6001       ASISTENŢĂ SOCIALĂ, ALOCAŢII, PENSII, AJUTOARE ŞI INDEMNIZAŢII10.488.802.811156.167.62510.644.970.436
        01   CHELTUIELI CURENTE10.448.174.816147.411.99710.595.586.813
        02   CHELTUIELI DE PERSONAL128.312.467   128.312.467
        20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII190.820.39726.574.097217.394.494
        34   SUBVENŢII16.072.768   16.072.768
        3501Alocaţii de la buget pentru instituţii publice16.072.768   16.072.768
        38   TRANSFERURI10.112.969.184120.837.90010.233.807.084
        39   Transferuri consolidabile122.400.000   122.400.000
        3916Contribuţia persoanelor asigurate pentru finanţarea ocrotirii sănătăţii122.400.000   122.400.000
        40   Transferuri neconsolidabile9.990.569.184120.837.90010.111.407.084
        4003Alocaţii şi alte ajutoare pentru copii4.025.267.400   4.025.267.400
        4004Pensii şi ajutoare I.O.V.R., militari şi alte persoane4.677.688.434   4.677.688.434
        4008Ajutoare sociale20.000.000   20.000.000
        4009Alte ajutoare, alocaţii şi indemnizaţii9.902.835   9.902.835
        4011Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale4.203.900   4.203.900
        4019Alocaţia suplimentară pentru familiile cu copii783.753.600   783.753.600
        4041Asociaţii şi fundaţii12.072.000   12.072.000
        4042Alocaţie de încredinţare şi plasament familial104.195.415   104.195.415
        4043Ajutor anual pentru veteranii de război54.000.000   54.000.000
        4055Contribuţii la programe realizate cu finanţare internaţională5.323.600   5.323.600
        4070Susţinerea sistemului de protecţie a copilului286.734.000120.837.900407.571.900
        4080Alte transferuri5.000.000   5.000.000
        4083Transferuri către Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor1.428.000   1.428.000
        4088Transferuri către Consiliul Naţional al Persoanelor Vârstnice1.000.000   1.000.000
        70   CHELTUIELI DE CAPITAL28.236.9908.755.62836.992.618
        84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE12.391.005   12.391.005
        85   Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite12.391.005   12.391.005
        8501Rambursări de credite externe2.723.973   2.723.973
        8502Plăţi de dobânzi şi comisioane9.667.032   9.667.032
      01     Administraţie centrală42.448.2636.144.30048.592.563
      02     Cămine de bătrâni şi pensionari2.500.000   2.500.000
      08     Centre de primire a minorilor700.000   700.000
      09     Ajutor social20.000.000   20.000.000
      10     Plasament familial104.195.415   104.195.415
      15     Alocaţia de stat pentru copii4.025.267.400   4.025.267.400
      17     Ajutoare pentru soţii de militari în termen496.320   496.320
      18     Centre de primire, triere şi cazare a persoanelor solicitante a statutului de refugiat5.000.000   5.000.000
      19     Alocaţia suplimentară pentru familiile cu copii783.753.600   783.753.600
      20     Pensii, ajutoare, indemnizaţii şi sporuri I.O.V.R., veterani de război şi pentru alte categorii de beneficiari2.219.450.103   2.219.450.103
      21     Pensii militari2.524.609.470   2.524.609.470
      25     Servicii publice descentralizate121.493.55920.500.000141.993.559
      29     Concediu plătit pentru creşterea copiilor până la 2 ani3.360.000   3.360.000
      50     Alte acţiuni privind asistenţa socială, alocaţii, pensii, ajutoare şi indemnizaţii635.528.681129.523.325765.052.006
    6300       Partea a IV-a - SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ, LOCUINŢE, MEDIU ŞI APE3.122.875.967534.911.0003.657.786.967
        01   CHELTUIELI CURENTE2.268.176.393409.620.0002.677.796.393
        02   CHELTUIELI DE PERSONAL124.117.207   124.117.207
        20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII30.734.810   30.734.810
        38   TRANSFERURI2.113.324.376409.620.0002.522.944.376
        3914Program privind pietruirea drumurilor comunale şi alimentarea cu apă a satelor617.136.000   617.136.000
        3919Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru construcţii de locuinţe647.000.000   647.000.000
        3920Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea elaborării şi/sau actualizării planurilor urbanistice generale şi a regulamentelor locale de urbanism45.000.000   45.000.000
        40   Transferuri neconsolidabile804.188.376409.620.0001.213.808.376
        4001Locuinţe450.000.000   450.000.000
        4011Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale4.479.376   4.479.376
        4047Cadastru imobiliar14.000.000   14.000.000
        4055Contribuţii la programe realizate cu finanţare internaţională306.959.000409.620.000716.579.000
        4082Transferuri pentru acţiuni de ecologizare28.750.000   28.750.000
        70   CHELTUIELI DE CAPITAL600.342.768125.291.000725.633.768
        84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE254.356.806   254.356.806
        85   Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite254.356.806   254.356.806
        8502Plăţi de dobânzi şi comisioane254.356.806   254.356.806
    6301       SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ ŞI LOCUINŢE2.439.790.139409.620.0002.849.410.139
        01   CHELTUIELI CURENTE2.097.618.081409.620.0002.507.238.081
        02   CHELTUIELI DE PERSONAL13.392.011   13.392.011
        20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII4.090.070   4.090.070
        38   TRANSFERURI2.080.136.000409.620.0002.489.756.000
        39   Transferuri consolidabile1.309.136.000   1.309.136.000
        3914Program privind pietruirea drumurilor comunale şi alimentarea cu apă a satelor617.136.000   617.136.000
        3919Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru construcţii de locuinţe647.000.000   647.000.000
        3920Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea elaborării şi/sau actualizării planurilor urbanistice generale şi a regulamentelor locale de urbanism45.000.000   45.000.000
        40   Transferuri neconsolidabile771.000.000409.620.0001.180.620.000
        4001Locuinţe450.000.000   450.000.000
        4011Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale41.000   41.000
        4047Cadastru imobiliar14.000.000   14.000.000
        4055Contribuţii la programe realizate cu finanţare internaţională306.959.000409.620.000716.579.000
        70   CHELTUIELI DE CAPITAL92.116.262   92.116.262
        84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE250.055.796   250.055.796
        85   Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite250.055.796   250.055.796
        8502Plăţi de dobânzi şi comisioane250.055.796   250.055.796
      01     Administraţie centrală17.863.818   17.863.818
      08     Locuinţe1.188.775.525   1.188.775.525
      50     Alte acţiuni privind dezvoltarea publică şi locuinţe1.233.150.796409.620.0001.642.770.796
    6401       MEDIU ŞI APE683.085.828125.291.000808.376.828
        01   CHELTUIELI CURENTE170.558.312   170.558.312
        02   CHELTUIELI DE PERSONAL110.725.196   110.725.196
        20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII26.644.740   26.644.740
        38   TRANSFERURI33.188.376   33.188.376
        40   Transferuri neconsolidabile33.188.376   33.188.376
        4011Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale4.438.376   4.438.376
        4082Transferuri pentru acţiuni de ecologizare28.750.000   28.750.000
        70   CHELTUIELI DE CAPITAL508.226.506125.291.000633.517.506
        84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE4.301.010   4.301.010
        85   Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite4.301.010   4.301.010
        8502Plăţi de dobânzi şi comisioane4.301.010   4.301.010
      01     Dezvoltare surse de apă, acumulări şi amenajări hidrotehnice385.000.000115.291.000500.291.000
      02     Supravegherea şi protecţia mediului, reducerea şi controlul poluării277.817.76010.000.000287.817.760
      03     Prospecţiuni geologice privind sursele de apă950.000   950.000
      04     Controlul activităţilor nucleare19.318.068   19.318.068
    6600       Partea a V-a - ACŢIUNI ECONOMICE23.545.481.9296.618.364.98430.163.846.913
        01   CHELTUIELI CURENTE18.924.294.1984.583.560.89723.507.855.095
        02   CHELTUIELI DE PERSONAL1.025.796.285   1.025.796.285
        20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII753.582.414   753.582.414
        34   SUBVENŢII2.944.346.67325.089.2252.969.435.898
        3501Alocaţii de la buget pentru instituţii publice56.104.64625.089.22581.193.871
        3502Subvenţii pe produse şi activităţi2.057.742.027   2.057.742.027
        3503Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif830.500.000   830.500.000
        36   PRIME476.300.000   476.300.000
        38   TRANSFERURI13.724.268.8264.558.471.67218.282.740.498
        40   Transferuri neconsolidabile13.724.268.8264.558.471.67218.282.740.498
        4011Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale31.323.260   31.323.260
        4015Plăţi efectuate în cadrul programului de redistribuire a forţei de muncă26.111.248   26.111.248
        4021Plăţi efectuate în cadrul programelor de dezvoltare800.000.00049.359.210849.359.210
        4022Cheltuieli pentru susţinerea programelor tehnice de conservare sau de închidere a minelor250.000.000102.405.000352.405.000
        4023Protecţie socială ce se acordă pentru unele activităţi din sectorul minier350.000.000   350.000.000
        4024Cheltuieli pentru susţinerea transportului feroviar public de călători3.850.000.000   3.850.000.000
        4026Transferuri aferente Fondului Naţional de Preaderare560.000.000   560.000.000
        4048Meteorologie şi hidrologie70.332.600   70.332.600
        4049Prevenirea şi combaterea inundaţiilor şi îngheţurilor391.500   391.500
        4050Cheltuieli pentru valorificarea cenuşilor de pirită20.000.000   20.000.000
        4051Cooperare economică internaţională20.000.000   20.000.000
        4052Participare la programul energetic - SAVE II10.300.000   10.300.000
        4053Cupoane pentru agricultori4.300.000.000   4.300.000.000
        4054Cabaline din patrimoniul genetic naţional25.400.000   25.400.000
        4055Contribuţii la programe realizate cu finanţare internaţională1.498.247.3454.402.611.2625.900.858.607
        4056Transferuri pentru drumuri, căi ferate, aviaţie şi navigaţie685.362.873   685.362.873
        4062Stimularea exporturilor500.000.000   500.000.000
        4080Alte transferuri8.979.0004.096.20013.075.200
        4081Fond de garantare a împrumuturilor pentru întreprinderi mici şi mijlocii50.000.000   50.000.000
        4082Transferuri pentru acţiuni de ecologizare47.021.000   47.021.000
        4085Transferuri pentru transportul de călători cu metroul250.000.000   250.000.000
        4086Program de realizare a sistemului naţional antigrindină15.000.000   15.000.000
        4089Transferuri pentru sprijinirea proprietarilor de păduri50.000.000   50.000.000
        70   CHELTUIELI DE CAPITAL1.809.864.5142.034.804.0873.844.668.601
        84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE2.811.323.217   2.811.323.217
        85   Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite2.811.323.217   2.811.323.217
        8501Rambursări de credite externe1.525.261.032   1.525.261.032
        8502Plăţi de dobânzi şi comisioane1.286.062.185   1.286.062.185
    6601       INDUSTRIE4.158.796.332106.501.2004.265.297.532
        01   CHELTUIELI CURENTE3.366.259.120106.501.2003.472.760.320
        02   CHELTUIELI DE PERSONAL148.853.607   148.853.607
        20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII132.721.013   132.721.013
        34   SUBVENŢII2.051.875.000   2.051.875.000
        3501Alocaţii de la buget pentru instituţii publice5.475.000   5.475.000
        3502Subvenţii pe produse şi activităţi2.045.900.000   2.045.900.000
        3503Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif500.000   500.000
        38   TRANSFERURI1.032.809.500106.501.2001.139.310.700
        40   Transferuri neconsolidabile1.032.809.500106.501.2001.139.310.700
        4011Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale10.547.715   10.547.715
        4022Cheltuieli pentru susţinerea programelor tehnice de conservare sau de închidere a minelor250.000.000102.405.000352.405.000
        4023Protecţie socială ce se acordă pentru unele activităţi din sectorul minier350.000.000   350.000.000
        4050Cheltuieli pentru valorificarea cenuşilor de pirită20.000.000   20.000.000
        4051Cooperare economică internaţională305.800.000   305.800.000
        4052Participare la programul energetic - SAVE II10.300.000   10.300.000
        4055Contribuţii la programe realizate cu finanţare internaţională36.161.785   36.161.785
        4080Alte transferuri2.979.0004.096.2007.075.200
        4082Transferuri pentru acţiuni de ecologizare47.021.000   47.021.000
        70   CHELTUIELI DE CAPITAL760.750.700   760.750.700
        84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE31.786.512   31.786.512
        85   Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite31.786.512   31.786.512
        8501Rambursări de credite externe7.086.426   7.086.426
        8502Plăţi de dobânzi şi comisioane24.700.086   24.700.086
      01     Administraţie centrală246.428.46997.817.256344.245.725
      02     Prospecţiuni şi lucrări geologice pentru descoperirea de resurse minerale83.000.000   83.000.000
      03     Combustibili minerali solizi1.209.185.783   1.209.185.783
      06     Resurse minerale, altele decât combustibili1.843.431.638   1.843.431.638
      07     Industrie prelucrătoare132.421.000   132.421.000
      50     Alte cheltuieli în domeniul industriei644.329.4428.683.944653.013.386
    6701       AGRICULTURA ŞI SILVICULTURA7.426.480.560130.721.5007.557.202.060
        01   CHELTUIELI CURENTE6.950.219.36030.721.5006.980.940.860
        02   CHELTUIELI DE PERSONAL747.021.264   747.021.264
        20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII470.750.321   470.750.321
        34   SUBVENŢII830.000.000   830.000.000
        3503Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif830.000.000   830.000.000
        36   PRIME476.300.000   476.300.000
        38   TRANSFERURI4.426.147.77530.721.5004.456.869.275
        40   Transferuri neconsolidabile4.426.147.77530.721.5004.456.869.275
        4011Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale7.680.375   7.680.375
        4053Cupoane pentru agricultori4.300.000.000   4.300.000.000
        4054Cabaline din patrimoniul genetic naţional25.400.000   25.400.000
        4055Contribuţii la programe realizate cu finanţare internaţională38.067.40030.721.50068.788.900
        4080Alte transferuri5.000.000   5.000.000
        4089Transferuri pentru sprijinirea proprietarilor de păduri50.000.000   50.000.000
        70   CHELTUIELI DE CAPITAL371.787.618100.000.000471.787.618
        84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE104.473.582   104.473.582
        85   Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite104.473.582   104.473.582
        8501Rambursări de credite externe67.587.300   67.587.300
        8502Plăţi de dobânzi şi comisioane36.886.282   36.886.282
      01     Administraţie centrală94.696.051   94.696.051
      02     Amendare soluri acide şi alcaline6.442.103   6.442.103
      03     Acoperire sume fixe la seminţe80.000.000   80.000.000
      04     Combatere dăunători şi boli în sectorul vegetal175.036.587   175.036.587
      05     Reproducţie şi selecţie animale, prevenire şi combatere boli în sectorul animal156.309.989   156.309.989
      06     Programe pentru susţinerea preţurilor la produsele agricole48.970.071   48.970.071
      07     Subvenţionare dobânzi aferente creditelor bancare acordate producătorilor agricoli250.000.000   250.000.000
      10     Alte programe pentru sprijinirea producătorilor agricoli4.774.300.000   4.774.300.000
      14     Îmbunătăţiri funciare, irigaţii, desecări şi combatere a eroziunii solului614.178.450   614.178.450
      15     Silvicultura201.857.000100.000.000301.857.000
      25     Servicii publice descentralizate867.022.231   867.022.231
      50     Alte unităţi şi acţiuni din domeniul agriculturii şi silviculturii157.668.07830.721.500188.389.578
    6801       TRANSPORTURI ŞI COMUNICAŢII9.604.220.0776.306.693.84915.910.913.926
        01   CHELTUIELI CURENTE6.364.680.2744.371.889.76210.736.570.036
        02   CHELTUIELI DE PERSONAL50.992.997   50.992.997
        20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII57.295.469   57.295.469
        34   SUBVENŢII11.842.027   11.842.027
        3502Subvenţii pe produse şi activităţi11.842.027   11.842.027
        38   TRANSFERURI6.244.549.7814.371.889.76210.616.439.543
        40   Transferuri neconsolidabile6.244.549.7814.371.889.76210.616.439.543
        4011Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale8.057.500   8.057.500
        4015Plăţi efectuate în cadrul programului de redistribuire a forţei de muncă26.111.248   26.111.248
        4024Cheltuieli pentru susţinerea transportului feroviar public de călători3.850.000.000   3.850.000.000
        4055Contribuţii la programe realizate cu finanţare internaţională1.424.018.1604.371.889.7625.795.907.922
        4056Transferuri pentru drumuri, căi ferate, aviaţie şi navigaţie685.362.873   685.362.873
        4080Alte transferuri1.000.000   1.000.000
        4085Transferuri pentru transportul de călători cu metroul250.000.000   250.000.000
        70   CHELTUIELI DE CAPITAL566.257.2781.934.804.0872.501.061.365
        84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE2.673.282.525   2.673.282.525
        85   Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite2.673.282.525   2.673.282.525
        8501Rambursări de credite externe1.450.587.306   1.450.587.306
        8502Plăţi de dobânzi şi comisioane1.222.695.219   1.222.695.219
      01     Administraţie centrală139.165.071112.645.500251.810.571
      02     Aviaţie civilă1.464.714.8491.252.822.7702.717.537.619
      03     Navigaţie civilă140.924.239705.877.665846.801.904
      05     Drumuri şi poduri2.262.890.4162.725.898.2144.988.788.630
      06     Transport feroviar4.943.055.5511.255.075.6806.198.131.231
      07     Transport în comun629.155.419254.374.020883.529.439
      10     Comunicaţii23.314.532   23.314.532
      50     Alte cheltuieli în domeniul transporturilor şi comunicaţiilor1.000.000   1.000.000
    6901       ALTE ACŢIUNI ECONOMICE2.355.984.96074.448.4352.430.433.395
        01   CHELTUIELI CURENTE2.243.135.44474.448.4352.317.583.879
        02   CHELTUIELI DE PERSONAL78.928.417   78.928.417
        20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII92.815.611   92.815.611
        34   SUBVENŢII50.629.64625.089.22575.718.871
        3501Alocaţii de la buget pentru instituţii publice50.629.64625.089.22575.718.871
        38   TRANSFERURI2.020.761.77049.359.2102.070.120.980
        40   Transferuri neconsolidabile2.020.761.77049.359.2102.070.120.980
        4011Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale5.037.670   5.037.670
        4021Plăţi efectuate în cadrul programelor de dezvoltare800.000.00049.359.210849.359.210
        4026Transferuri aferente Fondului Naţional de Preaderare560.000.000   560.000.000
        4048Meteorologie şi hidrologie70.332.600   70.332.600
        4049Prevenirea şi combaterea inundaţiilor şi îngheţurilor391.500   391.500
        4051Cooperare economică internaţională20.000.000   20.000.000
        4062Stimularea exporturilor500.000.000   500.000.000
        4081Fond de garantare a împrumuturilor pentru întreprinderi mici şi mijlocii50.000.000   50.000.000
        4086Program de realizare a sistemului naţional antigrindină15.000.000   15.000.000
        70   CHELTUIELI DE CAPITAL111.068.918   111.068.918
        84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE1.780.598   1.780.598
        85   Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite1.780.598   1.780.598
        8502Plăţi de dobânzi şi comisioane1.780.598   1.780.598
      01     Administraţie centrală107.174.36125.089.225132.263.586
      02     Rezerve materiale naţionale şi de mobilizare242.402.977   242.402.977
      03     Prevenirea şi combaterea inundaţiilor şi gheţurilor1.288.487   1.288.487
      04     Meteorologie şi hidrologie70.332.600   70.332.600
      05     Stimulare producţie de export şi a exportului500.000.000   500.000.000
      06     Acţiuni de cooperare economică internaţională20.000.000   20.000.000
      10     Sistemul Naţional Antigrindină15.000.000   15.000.000
      18     Fondul Naţional de Preaderare560.000.000   560.000.000
      19     Fondul Naţional pentru Dezvoltare Regională800.000.00049.359.210849.359.210
      50     Alte cheltuieli pentru acţiuni economice39.786.535   39.786.535
    7100       Partea a VI-a - ALTE ACŢIUNI2.106.680.46598.308.8002.204.989.265
        01   CHELTUIELI CURENTE2.017.668.03198.308.8002.115.976.831
        02   CHELTUIELI DE PERSONAL538.577.136   538.577.136
        20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII629.165.948   629.165.948
        34   SUBVENŢII93.094.664   93.094.664
        3501Alocaţii de la buget pentru instituţii publice1.194.664   1.194.664
        3502Subvenţii pe produse şi activităţi91.900.000   91.900.000
        38   TRANSFERURI756.830.28398.308.800855.139.083
        39   Transferuri consolidabile735.000   735.000
        3910Transferuri din bugetul de stat către bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate reprezentând contribuţia datorată de persoanele care satisfac serviciul militar în termen735.000   735.000
        40   Transferuri neconsolidabile756.095.28398.308.800854.404.083
        4011Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale28.950.794   28.950.794
        4016Fondul de cercetare-dezvoltare154.000.000   154.000.000
        4017Fondul pentru stimularea inovării9.289.431   9.289.431
        4027Transferuri aferente Fondului Român de Dezvoltare Socială30.000.00098.308.800128.308.800
        4028Executarea silită a creanţelor bugetare15.000.000   15.000.000
        4029Despăgubiri civile, precum şi cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din acţiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispoziţiilor legale150.000.000   150.000.000
        4030Onorariile pentru expertizele contabile dispuse în cadrul procesului penal3.000.000   3.000.000
        4035Finanţarea partidelor politice39.000.000   39.000.000
        4055Contribuţii la programe realizate cu finanţare internaţională237.902.658   237.902.658
        4059Transferuri pentru cercetare-dezvoltare (granturi)40.900.000   40.900.000
        4080Alte transferuri48.052.400   48.052.400
        70   CHELTUIELI DE CAPITAL83.277.754   83.277.754
        84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE5.734.680   5.734.680
        85   Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite5.734.680   5.734.680
        8502Plăţi de dobânzi şi comisioane5.734.680   5.734.680
    7101       CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ1.324.809.683   1.324.809.683
        01   CHELTUIELI CURENTE1.243.250.474   1.243.250.474
        02   CHELTUIELI DE PERSONAL218.500.692   218.500.692
        20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII578.135.285   578.135.285
        34   SUBVENŢII1.194.664   1.194.664
        3501Alocaţii de la buget pentru instituţii publice1.194.664   1.194.664
        38   TRANSFERURI445.419.833   445.419.833
        39   Transferuri consolidabile117.600   117.600
        3910Transferuri din bugetul de stat către bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate reprezentând contribuţia datorată de persoanele care satisfac serviciul militar în termen117.600   117.600
        40   Transferuri neconsolidabile445.302.233   445.302.233
        4011Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale28.950.794   28.950.794
        4016Fondul de cercetare-dezvoltare154.000.000   154.000.000
        4017Fondul pentru stimularea inovării9.289.431   9.289.431
        4055Contribuţii la programe realizate cu finanţare internaţională174.109.608   174.109.608
        4059Transferuri pentru cercetare-dezvoltare (granturi)40.900.000   40.900.000
        4080Alte transferuri38.052.400   38.052.400
        70   CHELTUIELI DE CAPITAL81.559.209   81.559.209
      01     Administraţie centrală86.209.955   86.209.955
      02     Cercetare fundamentală168.222.819   168.222.819
      03     Cercetare aplicativă şi experimentală954.700.698   954.700.698
      50     Alte instituţii şi acţiuni pentru cercetare ştiinţifică115.676.211   115.676.211
    7201       ALTE ACŢIUNI781.870.78298.308.800880.179.582
        01   CHELTUIELI CURENTE774.417.55798.308.800872.726.357
        02   CHELTUIELI DE PERSONAL320.076.444   320.076.444
        20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII51.030.663   51.030.663
        34   SUBVENŢII91.900.000   91.900.000
        3502Subvenţii pe produse şi activităţi91.900.000   91.900.000
        38   TRANSFERURI311.410.45098.308.800409.719.250
        39   Transferuri consolidabile617.400   617.400
        3910Transferuri din bugetul de stat către bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate reprezentând contribuţia datorată de persoanele care satisfac serviciul militar în termen617.400   617.400
        40   Transferuri neconsolidabile310.793.05098.308.800409.101.850
        4027Transferuri aferente Fondului Român de Dezvoltare Socială30.000.00098.308.800128.308.800
        4028Executarea silită a creanţelor bugetare15.000.000   15.000.000
        4029Despăgubiri civile, precum şi cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din acţiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispoziţiilor legale150.000.000   150.000.000
        4030Onorariile pentru expertizele contabile dispuse în cadrul procesului penal3.000.000   3.000.000
        4035Finanţarea partidelor politice39.000.000   39.000.000
        4055Contribuţii la programe realizate cu finanţare internaţională63.793.050   63.793.050
        4080Alte transferuri10.000.000   10.000.000
        70   CHELTUIELI DE CAPITAL1.718.545   1.718.545
        84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE5.734.680   5.734.680
        85   Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite5.734.680   5.734.680
        8502Plăţi de dobânzi şi comisioane5.734.680   5.734.680
      01     Administraţie centrală vamală şi unităţi teritoriale336.128.320   336.128.320
      05     Acordarea de medalii comemorative500.000   500.000
      06     Cheltuieli pentru aplicarea tratatelor internaţionale1.694.575   1.694.575
      07     Protecţie civilă73.157.179   73.157.179
      08     Executarea silită a creanţelor bugetare15.000.000   15.000.000
      10     Despăgubiri civile, precum şi cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din acţiuni în reprezentarea intereselor statului potrivit dispoziţiilor legale150.000.000   150.000.000
      11     Onorarii pentru expertizele contabile dispuse în cadrul procesului penal3.000.000   3.000.000
      19     Zboruri speciale91.900.000   91.900.000
      20     Fondul Român de Dezvoltare Socială35.734.68098.308.800134.043.480
      50     Alte cheltuieli74.756.028   74.756.028
    8500       Partea a XI-a - TRANSFERURI1.993.000.000   1.993.000.000
    8501       TRANSFERURI DIN BUGETUL DE STAT1.993.000.000   1.993.000.000
        01   CHELTUIELI CURENTE1.993.000.000   1.993.000.000
        38   TRANSFERURI1.993.000.000   1.993.000.000
        39   Transferuri consolidabile1.993.000.000   1.993.000.000
        3903Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru investiţii finanţate parţial din împrumuturi externe1.300.000.000   1.300.000.000
        3907Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru susţinerea sistemului de protecţie a drepturilor copilului693.000.000   693.000.000
      03     Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru investiţii finanţate parţial din împrumuturi externe1.300.000.000   1.300.000.000
      11     Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru susţinerea sistemului de protecţie a drepturilor copilului693.000.000   693.000.000
    8600       Partea a XII-a - ÎMPRUMUTURI ACORDATE301.800.000   301.800.000
    8601       ÎMPRUMUTURI301.800.000   301.800.000
        79   ÎMPRUMUTURI ACORDATE301.800.000   301.800.000
        8002Împrumuturi acordate pentru finalizarea unor obiective aprobate prin convenţii bilaterale şi acorduri interguvernamentale1.400.000   1.400.000
        8005Împrumuturi acordate persoanelor care beneficiază de statutul de refugiat şi sunt lipsite de mijloace de existenţă400.000   400.000
        8006Împrumuturi acordate pentru creditarea agriculturii300.000.000   300.000.000
      02     Împrumuturi pentru finalizarea unor obiective aprobate prin convenţii bilaterale şi acorduri interguvernamentale1.400.000   1.400.000
      05     Împrumuturi acordate persoanelor care beneficiază de statutul de refugiat şi sunt lipsite de mijloace de existenţă400.000   400.000
      06     Împrumuturi acordate pentru creditarea agriculturii300.000.000   300.000.000
    8800       Partea a XIII-a - PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI ALTE CHELTUIELI45.275.027.612   45.275.027.612
    8801       DOBÂNZI AFERENTE DATORIEI PUBLICE ŞI ALTE CHELTUIELI45.275.027.612   45.275.027.612
      01     Dobânzi aferente datoriei publice interne28.365.127.612   28.365.127.612
      02     Dobânzi aferente datoriei publice externe3.190.000.000   3.190.000.000
      03     Cheltuieli ocazionate de emisiunea şi plasarea titlurilor de stat şi de riscul garanţiilor date de stat, în condiţiile legii6.150.400.000   6.150.400.000
      04     Diferenţe de curs aferente datoriei publice externe3.226.000.000   3.226.000.000
      05     Diferenţe de curs aferente datoriei publice interne4.343.500.000   4.343.500.000
    9500       Partea a XV-a - FONDURI DE REZERVĂ608.772.272   608.772.272
    9501       FONDURI DE REZERVĂ608.772.272   608.772.272
      01     Fond de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului527.272.272   527.272.272
      02     Fond de intervenţie la dispoziţia Guvernului55.000.000   55.000.000
      03     Fond la dispoziţia Guvernului României pentru relaţiile cu Republica Moldova26.500.000   26.500.000
    9901       DEFICIT-31.567.000.000-10.925.180.659-42.492.180.659
   +  Anexa 2                  BUGETUL DE STAT PE ANUL 2000        - detalierea pe articole de cheltuieli -
    - mii lei -
    Ca- pitolSub- capi- tolTitlu/ Arti- colAli- neatDenumirea indicatoruluiProgram 2000Intrări de credite externeTotal
             
    AB123=1+2
                   
    5001       II. CHELTUIELI - TOTAL143.755.334.00010.925.180.659154.680.514.659
        01   CHELTUIELI CURENTE130.144.610.0595.511.546.178135.656.156.237
        02   CHELTUIELI DE PERSONAL32.938.067.27225.826.50032.963.893.772
        20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII9.740.241.769201.708.5819.941.950.350
        34   SUBVENŢII5.723.788.97025.089.2255.748.878.195
        3501Alocaţii de la buget pentru instituţii publice2.743.646.94325.089.2252.768.736.168
        3502Subvenţii pe produse şi activităţi2.149.642.027   2.149.642.027
        3503Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif830.500.000   830.500.000
        36   PRIME476.300.000   476.300.000
        38   TRANSFERURI35.382.412.1645.258.921.87240.641.334.036
        39   Transferuri consolidabile3.639.227.360   3.639.227.360
        3903Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru investiţii finanţate parţial din împrumuturi externe1.300.000.000   1.300.000.000
        3907Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru susţinerea sistemului de protecţie a drepturilor copilului693.000.000   693.000.000
        3910Transferuri din bugetul de stat către bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate reprezentând contribuţia datorată de persoanele care satisfac serviciul militar în termen135.075.360   135.075.360
        3911Transferuri din bugetul de stat către bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate reprezentând contribuţia datorată de persoanele care execută o pedeapsă privativă de libertate sau arest preventiv79.616.000   79.616.000
        3914Program privind pietruirea drumurilor comunale şi alimentarea cu apă a satelor617.136.000   617.136.000
        3916Contribuţia persoanelor asigurate pentru finanţarea ocrotirii sănătăţii122.400.000   122.400.000
        3919Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru construcţii de locuinţe647.000.000   647.000.000
        3920Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea elaborării şi/sau actualizării planurilor urbanistice generale şi a regulamentelor locale de urbanism45.000.000   45.000.000
        40   Transferuri neconsolidabile31.743.184.8045.258.921.87237.002.106.676
        4001Locuinţe450.000.000   450.000.000
        4002Burse671.185.199   671.185.199
        4003Alocaţii şi alte ajutoare pentru copii4.025.267.400   4.025.267.400
        4004Pensii şi ajutoare I.O.V.R., militari şi alte persoane4.677.688.434   4.677.688.434
        4008Ajutoare sociale20.000.000   20.000.000
        4009Alte ajutoare, alocaţii şi indemnizaţii9.902.835   9.902.835
        4011Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale335.279.771   335.279.771
        4013Diferenţa de dobânzi aferentă creditelor bancare subvenţionată potrivit dispoziţiilor legale15.000   15.000
        4015Plăţi efectuate în cadrul programului de redistribuire a forţei de muncă388.235.308   388.235.308
        4016Fondul de cercetare-dezvoltare154.000.000   154.000.000
        4017Fondul pentru stimularea inovării9.289.431   9.289.431
        4019Alocaţia suplimentară pentru familiile cu copii783.753.600   783.753.600
        4021Plăţi efectuate în cadrul programelor de dezvoltare800.000.00049.359.210849.359.210
        4022Cheltuieli pentru susţinerea programelor tehnice de conservare sau de închidere a minelor250.000.000102.405.000352.405.000
        4023Protecţie socială ce se acordă pentru unele activităţi din sectorul minier350.000.000   350.000.000
        4024Cheltuieli pentru susţinerea transportului feroviar public de călători3.850.000.000   3.850.000.000
        4026Transferuri aferente Fondului Naţional de Preaderare560.000.000   560.000.000
        4027Transferuri aferente Fondului Român de Dezvoltare Socială30.000.00098.308.800128.308.800
        4028Executarea silită a creanţelor bugetare15.000.000   15.000.000
        4029Despăgubiri civile, precum şi cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din acţiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispoziţiilor legale150.000.000   150.000.000
        4030Onorariile pentru expertizele contabile dispuse în cadrul procesului penal3.000.000   3.000.000
        4032Sprijinirea organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, altele decât cele care primesc subvenţii de la bugetul de stat, potrivit legii6.500.000   66.500.000
        4033Promovarea imaginii şi intereselor româneşti peste hotare2.500.000   2.500.000
        4034Sprijinirea activităţii românilor de pretutindeni şi a organizaţiilor reprezentative ale acestora15.000.000   15.000.000
        4035Finanţarea partidelor politice39.000.000   39.000.000
        4036Finanţarea acţiunilor cu caracter ştiinţific şi social-cultural3.000.000   3.000.000
        4037Finanţarea unor programe şi proiecte în cadrul Campaniei Europene pentru combaterea rasismului, xenofobiei, antisemitismului şi intoleranţei900.000   900.000
        4038Finanţarea Ansamblului "Memorialul victimelor comunismului şi al rezistenţei Sighet"2.000.000   2.000.000
        4039Comenzi de stat pentru cărţi şi publicaţii20.000.000   20.000.000
        4040Sprijin financiar pentru producerea şi distribuirea filmelor12.900.000   12.900.000
        4041Asociaţii şi fundaţii12.467.525   12.467.525
        4042Alocaţie de încredinţare şi plasament familial104.195.415   104.195.415
        4043Ajutor anual pentru veteranii de război54.000.000   54.000.000
        4044Programe pentru sănătate573.740.000   573.740.000
        4045Programe pentru tineret19.000.000   19.000.000
        4046Sprijin financiar pentru activitatea Comitetului Olimpic Român58.800.000   58.800.000
        4047Cadastru imobiliar14.000.000   14.000.000
        4048Meteorologie şi hidrologie70.332.600   70.332.600
        4049Prevenirea şi combaterea inundaţiilor şi îngheţurilor391.500   391.500
        4050Cheltuieli pentru valorificarea cenuşilor de pirită20.000.000   20.000.000
        4051Cooperare economică internaţională325.800.000   325.800.000
        4052Participare la programul energetic - SAVE II10.300.000   10.300.000
        4053Cupoane pentru agricultori4.300.000.000   4.300.000.000
        4054Cabaline din patrimoniul genetic naţional25.400.000   25.400.000
        4055Contribuţii la programe realizate cu finanţare internaţională2.463.004.9314.883.914.7627.346.919.693
        4056Transferuri pentru drumuri, căi ferate, aviaţie şi navigaţie685.362.873   685.362.873
        4057Transferuri pentru finanţarea de bază a învăţământului superior2.700.000.000   2.700.000.000
        4058Transferuri pentru constituirea fondului de garantare a creditelor bancare acordate studenţilor3.000.000   3.000.000
        4059Transferuri pentru cercetare-dezvoltare (granturi)40.900.000   40.900.000
        4060Transferuri pentru acţiuni de sănătate627.000.000   627.000.000
        4061Susţinerea cultelor20.000.000   20.000.000
        4062Stimularea exporturilor500.000.000   500.000.000
        4064Fondul la dispoziţia primului-ministru pentru sprijinirea comunităţilor româneşti de pretutindeni5.000.000   5.000.000
        4066Contribuţia statului la salarizarea personalului de cult402.534.807   402.534.807
        4070Susţinerea sistemului de protecţie a copilului286.734.000120.837.900407.571.900
        4072Finanţarea programelor experimentale pentru reforma bugetară25.000.000   25.000.000
        4078Transferuri pentru executarea lucrărilor de consolidare la Palatul de Justiţie10.000.000   10.000.000
        4079Transferuri pentru aparatură medicală de mare performanţă182.900.000   182.900.000
        4080Alte transferuri63.205.1754.096.20067.301.375
        4081Fond de garantare a împrumuturilor pentru întreprinderi mici şi mijlocii50.000.000   50.000.000
        4082Transferuri pentru acţiuni de ecologizare75.771.000   75.771.000
        4083Transferuri către Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor1.428.000   1.428.000
        4084Finanţarea Ansamblului "Memorialul Revoluţiei - Decembrie 1989" din municipiul Timişoara2.500.000   2.500.000
        4085Transferuri pentru transportul de călători cu metroul250.000.000   250.000.000
        4086Program de realizare a sistemului naţional antigrindină15.000.000   15.000.000
        4088Transferuri către Consiliul Naţional al Persoanelor Vârstnice1.000.000   1.000.000
        4089Transferuri pentru sprijinirea proprietarilor de păduri50.000.000   50.000.000
        49   DOBÂNZI45.275.027.612   45.275.027.612
        5001Dobânzi aferente datoriei publice interne28.365.127.612   28.365.127.612
        5002Dobânzi aferente datoriei publice externe3.190.000.000   3.190.000.000
        5003Cheltuieli ocazionate de emisiunea şi plasarea titlurilor de stat şi de riscurile garanţiilor date de stat în condiţiile legii6.150.400.000   6.150.400.000
        5004Diferenţe de curs aferente datoriei publice externe3.226.000.000   3.226.000.000
        5005Diferenţe de curs aferente datoriei publice interne4.343.500.000   4.343.500.000
        60   REZERVE608.772.272   608.772.272
        70   CHELTUIELI DE CAPITAL4.406.825.4735.413.634.4819.820.459.954
        79   ÎMPRUMUTURI ACORDATE301.800.000   301.800.000
        8002Împrumuturi acordate pentru finalizarea unor obiective aprobate prin convenţii bilaterale şi acorduri interguvernamentale1.400.000   1.400.000
        8005Împrumuturi acordate persoanelor care beneficiază de statutul de refugiat şi sunt lipsite de mijloace de existenţă400.000   400.000
        8006Împrumuturi acordate pentru creditarea agriculturii300.000.000   300.000.000
        84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE8.902.098.468   8.902.098.468
        85   Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite8.902.098.468   8.902.098.468
        8501Rambursări de credite externe6.240.110.118   6.240.110.118
        8502Plăţi de dobânzi şi comisioane2.661.988.350   2.661.988.350
    5101       AUTORITĂŢI PUBLICE7.272.056.25425.335.8267.297.392.080
        01   CHELTUIELI CURENTE6.334.092.78016.119.9596.350.212.739
        02   CHELTUIELI DE PERSONAL4.318.353.152   4.318.353.152
        10   Cheltuieli cu salariile2.905.502.690   2.905.502.690
        11   Contribuţii pentru asigurări sociale de stat765.571.081   765.571.081
        12   Cheltuieli pentru constituirea Fondului pentru plata ajutorului de şomaj137.118.410   137.118.410
        13   Deplasări, detaşări, transferări316.431.154   316.431.154
        1301- deplasări, detaşări, transferări în ţară240.488.026   240.488.026
        1302- deplasări în străinătate75.943.128   75.943.128
        14   Contribuţii pentru constituirea Fondului de asigurări sociale de sănătate193.729.817   193.729.817
        20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII1.628.697.91816.119.9591.644.817.877
        21   Drepturi cu caracter social17.173.040   17.173.040
        22   Hrană1.323.228   1.323.228
        23   Medicamente şi materiale sanitare2.000.000   2.000.000
        24   Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie607.616.1384.051.300611.667.438
        25   Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional218.610.279500.000219.110.279
        26   Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament31.365.127700.00032.065.127
        27   Reparaţii curente75.092.068   75.092.068
        28   Reparaţii capitale378.935.9213.410.500382.346.421
        29   Cărţi şi publicaţii16.141.412   16.141.412
        30   Alte cheltuieli276.740.7057.458.159284.198.864
        32   Fondul Preşedintelui2.700.000   2.700.000
        33   Fondul primului-ministru1.000.000   1.000.000
        34   SUBVENŢII27.283.100   27.283.100
        3501Alocaţii de la buget pentru instituţii publice27.283.100   27.283.100
        38   TRANSFERURI359.758.610   359.758.610
        40   Transferuri neconsolidabile359.758.610   359.758.610
        4011Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale229.912.208   229.912.208
        4041Asociaţii şi fundaţii395.525   395.525
        4055Contribuţii la programe realizate cu finanţare internaţională94.450.877   94.450.877
        4072Finanţarea programelor experimentale pentru reforma bugetară25.000.000   25.000.000
        4078Transferuri pentru executarea lucrărilor de consolidare la Palatul de Justiţie10.000.000   10.000.000
        70   CHELTUIELI DE CAPITAL580.294.3739.215.867589.510.240
        72   Investiţii ale instituţiilor publice580.294.3739.215.867589.510.240
        84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE357.669.101   357.669.101
        85   Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite357.669.101   357.669.101
        8501Rambursări de credite externe259.760.523   259.760.523
        8502Plăţi de dobânzi şi comisioane97.908.578   97.908.578
    5401       APĂRARE NAŢIONALĂ11.678.628.8191.396.804.20013.075.433.019
        01   CHELTUIELI CURENTE7.562.295.040   7.562.295.040
        02   CHELTUIELI DE PERSONAL5.028.541.600   5.028.541.600
        20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII2.053.362.656   2.053.362.656
        38   TRANSFERURI480.390.784   480.390.784
        39   Transferuri consolidabile73.647.000   73.647.000
        3910Transferuri din bugetul de stat către bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate reprezentând contribuţia datorată de persoanele care satisfac serviciul militar în termen73.647.000   73.647.000
        40   Transferuri neconsolidabile406.743.784   406.743.784
        4011Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale1.050.974   1.050.974
        4015Plăţi efectuate în cadrul programului de redistribuire a forţei de muncă332.092.810   332.092.810
        4060Transferuri pentru acţiuni de sănătate73.600.000   73.600.000
        70   CHELTUIELI DE CAPITAL296.832.0891.396.804.2001.693.636.289
        72   Investiţii ale instituţiilor publice226.832.0891.396.804.2001.623.636.289
        73   Investiţii ale regiilor autonome, societăţilor şi companiilor naţionale şi societăţilor comerciale cu capital majoritar de stat70.000.000   70.000.000
        84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE3.819.501.690   3.819.501.690
        85   Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite3.819.501.690   3.819.501.690
        8501Rambursări de credite externe3.332.873.130   3.332.873.130
        8502Plăţi de dobânzi şi comisioane486.628.560   486.628.560
    5501       ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ11.286.322.632741.494.12412.027.816.756
        01   CHELTUIELI CURENTE10.529.864.370   10.529.864.370
        02   CHELTUIELI DE PERSONAL6.546.061.291   6.546.061.291
        20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII2.435.920.385   2.435.920.385
        34   SUBVENŢII1.219.179.809   1.219.179.809
        3501Alocaţii de la buget pentru instituţii publice1.219.179.809   1.219.179.809
        38   Transferuri328.702.885   328.702.885
        39   Transferuri consolidabile139.074.560   139.074.560
        3910Transferuri din bugetul de stat către bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate reprezentând contribuţia datorată de persoanele care satisfac serviciul militar în termen59.458.560   59.458.560
        3911Transferuri din bugetul de stat către bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate reprezentând contribuţia datorată de persoanele care execută o pedeapsă privativă de libertate sau arest preventiv79.616.000   79.616.000
        40   Transferuri neconsolidabile189.628.325   189.628.325
        4011Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale6.144.200   6.144.200
        4015Plăţi efectuate în cadrul programului de redistribuire a forţei de muncă30.031.250   30.031.250
        4055Contribuţii la programe realizate cu finanţare internaţională69.430.875   69.430.875
        4060Transferuri pentru acţiuni de sănătate84.022.000   84.022.000
        70   CHELTUIELI DE CAPITAL340.673.481741.494.1241.082.167.605
        72   Investiţii ale instituţiilor publice340.673.481741.494.1241.082.167.605
        84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE415.784.781   415.784.781
        85   Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite415.784.781   415.784.781
        8501Rambursări de credite externe324.009.420   324.009.420
        8502Plăţi de dobânzi şi comisioane91.775.361   91.775.361
    5701       ÎNVĂŢĂMÂNT19.783.331.968376.850.40020.160.182.368
        01   CHELTUIELI CURENTE19.427.117.612230.616.06019.657.733.672
        02   CHELTUIELI DE PERSONAL14.504.308.02725.826.50014.530.134.527
        10   Cheltuieli cu salariile10.401.282.815   10.401.282.815
        11   Contribuţii pentru asigurări sociale de stat2.828.489.528   2.828.489.528
        12   Cheltuieli pentru constituirea Fondului pentru plata ajutorului de şomaj506.881.584   506.881.584
        13   Deplasări, detaşări, transferări41.077.70425.826.50066.904.204
        1301- deplasări, detaşări, transferări în ţară22.194.624   22.194.624
        1302- deplasări în străinătate18.883.08025.826.50044.709.580
        14   Contribuţii pentru constituirea Fondului de asigurări sociale de sănătate726.576.396   726.576.396
        20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII914.690.568133.106.0601.047.796.628
        21   Drepturi cu caracter social174.202.052   174.202.052
        22   Hrană276.084.749   276.084.749
        23   Medicamente şi materiale sanitare3.456.774   3.456.774
        24   Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie93.052.853   93.052.853
        25   Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional14.782.79413.310.60028.093.394
        26   Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament76.403.563   76.403.563
        27   Reparaţii curente21.695.041   21.695.041
        28   Reparaţii capitale115.670.358   115.670.358
        29   Cărţi şi publicaţii5.697.163   5.697.163
        30   Alte cheltuieli10.759.221119.795.460130.554.681
        31   Manuale122.886.000   122.886.000
        34   SUBVENŢII424.924.786   424.924.786
        3501Alocaţii de la buget pentru instituţii publice424.924.786   424.924.786
        38   TRANSFERURI3.583.194.23171.683.5003.654.877.731
        39   Transferuri consolidabile1.176.000   1.176.000
        3910Transferuri din bugetul de stat către bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate reprezentând contribuţia datorată de persoanele care satisfac serviciul militar în termen1.176.000   1.176.000
        40   Transferuri neconsolidabile3.582.018.23171.683.5003.653.701.731
        4002Burse671.185.199   671.185.199
        4055Contribuţii la programe realizate cu finanţare internaţională205.424.45071.683.500277.107.950
        4057Transferuri pentru finanţarea de bază a învăţământului superior2.700.000.000   2.700.000.000
        4058Transferuri pentru constituirea fondului de garantare a creditelor bancare acordate studenţilor3.000.000   3.000.000
        4066Contribuţia statului la salarizarea personalului de cult1.234.807   1.234.807
        4080Alte transferuri1.173.775   1.173.775
        70   CHELTUIELI DE CAPITAL242.483.363146.234.340388.717.703
        72   Investiţii ale instituţiilor publice242.483.363146.234.340388.717.703
        84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE113.730.993   113.730.993
        85   Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite113.730.993   113.730.993
        8501Rambursări de credite externe40.449.975   40.449.975
        8502Plăţi de dobânzi şi comisioane73.281.018   73.281.018
    5801       SĂNĂTATE3.802.689.558946.222.2004.748.911.758
        01   CHELTUIELI CURENTE2.343.351.504   2.343.351.504
        02   CHELTUIELI DE PERSONAL616.049.463   616.049.463
        10   Cheltuieli cu salariile439.168.816   439.168.816
        11   Contribuţii pentru asigurări sociale de stat121.152.337   121.152.337
        12   Cheltuieli pentru constituirea Fondului pentru plata ajutorului de şomaj21.710.453   21.710.453
        13   Deplasări, detaşări, transferări3.384.065   3.384.065
        1301- deplasări, detaşări, transferări în ţară2.705.865   2.705.865
        1302- deplasări în străinătate678.200   678.200
        14   Contribuţii pentru constituirea Fondului de asigurări sociale de sănătate30.633.792   30.633.792
        20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII465.988.756   465.988.756
        21   Drepturi cu caracter social342.251   342.251
        22   Hrană3.379.683   3.379.683
        23   Medicamente şi materiale sanitare203.867.889   203.867.889
        24   Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie75.329.437   75.329.437
        25   Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional115.548.969   115.548.969
        26   Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament15.661.316   15.661.316
        27   Reparaţii curente20.673.649   20.673.649
        28   Reparaţii capitale7.065.354   7.065.354
        29   Cărţi şi publicaţii233.937   233.937
        30   Alte cheltuieli23.886.271   23.886.271
        34   SUBVENŢII13.965.000   13.965.000
        3501Alocaţii de la buget pentru instituţii publice13.965.000   13.965.000
        38   TRANSFERURI1.247.348.285   1.247.348.285
        39   Transferuri consolidabile5.880   5.880
        3910Transferuri din bugetul de stat către bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate reprezentând contribuţia datorată de persoanele care satisfac serviciul militar în termen5.880   5.880
        40   Transferuri neconsolidabile1.247.342.405   1.247.342.405
        4011Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale11.072.759   11.072.759
        4044Programe pentru sănătate573.740.000   573.740.000
        4055Contribuţii la programe realizate cu finanţare internaţională10.251.646   10.251.646
        4060Transferuri pentru acţiuni de sănătate469.378.000   469.378.000
        4079Transferuri pentru aparatura medicală de mare performanţă182.900.000   182.900.000
        70   CHELTUIELI DE CAPITAL349.370.259946.222.2001.295.592.459
        72   Investiţii ale instituţiilor publice349.370.259946.222.2001.295.592.459
        84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE1.109.967.795   1.109.967.795
        85   Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite1.109.967.795   1.109.967.795
        8501Rambursări de credite externe755.032.065   755.032.065
        8502Plăţi de dobânzi şi comisioane354.935.730   354.935.730
    5901       CULTURĂ, RELIGIE ŞI ACŢIUNI PRIVIND ACTIVITATEA SPORTIVĂ ŞI DE TINERET2.489.863.71330.721.5002.520.585.213
        01   CHELTUIELI CURENTE2.412.775.43125.908.4652.438.683.896
        02   CHELTUIELI DE PERSONAL107.950.644   107.950.644
        10   Cheltuieli cu salariile66.761.607   66.761.607
        11   Contribuţii pentru asigurări sociale de stat18.626.488   18.626.488
        12   Cheltuieli pentru constituirea Fondului pentru plata ajutorului de şomaj3.338.080   3.338.080
        13   Deplasări, detaşări, transferări14.551.157   14.551.157
        1301- deplasări, detaşări, transferări în ţară5.404.793   5.404.793
        1302- deplasări în străinătate9.146.364   9.146.364
        14   Contribuţii pentru constituirea Fondului de asigurări sociale de sănătate4.673.312   4.673.312
        20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII637.277.91725.908.465663.186.382
        24   Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie16.610.868   16.610.868
        25   Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional373.241.147   373.241.147
        26   Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament1.195.760   1.195.760
        27   Reparaţii curente1.998.212   1.998.212
        28   Reparaţii capitale1.503.850   1.503.850
        29   Cărţi şi publicaţii6.038.391   6.038.391
        30   Alte cheltuieli236.689.68925.908.465262.598.154
        34   SUBVENŢII984.922.170   984.922.170
        3501Alocaţii de la buget pentru instituţii publice984.922.170   984.922.170
        38   TRANSFERURI682.624.700   682.624.700
        39   Transferuri consolidabile52.920   52.920
        3910Transferuri din bugetul de stat către bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate reprezentând contribuţia datorată de persoanele care satisfac serviciul militar în termen52.920   52.920
        40   Transferuri neconsolidabile682.571.780   682.571.780
        4011Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale18.142.300   18.142.300
        4013Diferenţa de dobânzi aferentă creditelor bancare subvenţionată potrivit dispoziţiilor legale15.000   15.000
        4032Sprijinirea organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, altele decât cele care primesc subvenţii de la bugetul de stat, potrivit legii66.500.000   66.500.000
        4033Promovarea imaginii şi intereselor româneşti peste hotare2.500.000   2.500.000
        4034Sprijinirea activităţii românilor de pretutindeni şi a organizaţiilor reprezentative ale acestora15.000.000   15.000.000
        4036Finanţarea acţiunilor cu caracter ştiinţific şi social-cultural3.000.000   3.000.000
        4037Finanţarea unor programe şi proiecte în cadrul Campaniei Europene pentru combate- rea rasismului, xenofobiei, antisemitismului şi intoleranţei900.000   900.000
        4038Finanţarea Ansamblului "Memorialul victimelor comunismului şi al rezistenţei Sighet"2.000.000   2.000.000
        4039Comenzi de stat pentru cărţi şi publicaţii20.000.000   20.000.000
        4040Sprijin financiar pentru producerea şi distribuirea filmelor12.900.000   12.900.000
        4045Programe pentru tineret19.000.000   19.000.000
        4046Sprijin financiar pentru activitatea Comitetului Olimpic Român58.800.000   58.800.000
        4055Contribuţii la programe realizate cu finanţare internaţională35.014.480   35.014.480
        4061Susţinerea cultelor20.000.000   20.000.000
        4064Fondul la dispoziţia primului-ministru pentru sprijinirea comunităţilor româneşti de pretutindeni5.000.000   5.000.000
        4066Contribuţia statului la salarizarea personalului de cult401.300.000   401.300.000
        4084Finanţarea Ansamblului "Memorialul Revoluţiei - Decembrie 1989" din municipiul Timişoara2.500.000   2.500.000
        70   CHELTUIELI DE CAPITAL75.449.8824.813.03580.262.917
        72   Investiţii ale instituţiilor publice75.449.8824.813.03580.262.917
        84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE1.638.400   1.638.400
        85   Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite1.638.400   1.638.400
        8502Plăţi de dobânzi şi comisioane1.638.400   1.638.400
    6001       ASISTENŢĂ SOCIALĂ, ALOCAŢII, PENSII, AJUTOARE ŞI INDEMNIZAŢII10.488.802.811156.167.62510.644.970.436
        01   CHELTUIELI CURENTE10.448.174.816147.411.99710.595.586.813
        02   CHELTUIELI DE PERSONAL128.312.467   128.312.467
        10   Cheltuieli cu salariile88.694.257   88.694.257
        11   Contribuţii pentru asigurări sociale de stat24.745.698   24.745.698
        12   Cheltuieli pentru constituirea Fondului pentru plata ajutorului de şomaj4.434.714   4.434.714
        13   Deplasări, detaşări, transferări4.229.200   4.229.200
        1301- deplasări, detaşări, transferări în ţară3.046.194   3.046.194
        1302- deplasări în străinătate1.183.006   1.183.006
        14   Contribuţii pentru constituirea Fondului de asigurări sociale de sănătate6.208.598   6.208.598
        20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII190.820.39726.574.097217.394.494
        21   Drepturi cu caracter social100.631.910   100.631.910
        22   Hrană940.000   940.000
        23   Medicamente şi materiale sanitare50.000   50.000
        24   Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie29.088.7492.000.00031.088.749
        25   Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional378.5606.144.3006.522.860
        26   Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament750.334   750.334
        27   Reparaţii curente1.046.358   1.046.358
        28   Reparaţii capitale1.022.920   1.022.920
        29   Cărţi şi publicaţii509.002   509.002
        30   Alte cheltuieli56.402.56418.429.79774.832.361
        34   SUBVENŢII16.072.768   16.072.768
        3501Alocaţii de la buget pentru instituţii publice16.072.768   16.072.768
        38   TRANSFERURI10.112.969.184120.837.90010.233.807.084
        39   Transferuri consolidabile122.400.000   122.400.000
        3916Contribuţia persoanelor asigurate pentru finanţarea ocrotirii sănătăţii122.400.000   122.400.000
        40   Transferuri neconsolidabile9.990.569.184120.837.90010.111.407.084
        4003Alocaţii şi alte ajutoare pentru copii4.025.267.400   4.025.267.400
        4004Pensii şi ajutoare I.O.V.R., militari şi alte persoane4.677.688.434   4.677.688.434
        4008Ajutoare sociale20.000.000   20.000.000
        4009Alte ajutoare, alocaţii şi indemnizaţii9.902.835   9.902.835
        4011Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale4.203.900   4.203.900
        4019Alocaţia suplimentară pentru familiile cu copii783.753.600   783.753.600
        4041Asociaţii şi fundaţii2.072.000   12.072.000
        4042Alocaţie de încredinţare şi plasament familial104.195.415   104.195.415
        4043Ajutor anual pentru veteranii de război54.000.000   54.000.000
        4055Contribuţii la programe realizate cu finanţare internaţională5.323.600   5.323.600
        4070Susţinerea sistemului de protecţie a copilului286.734.000120.837.900407.571.900
        4080Alte transferuri5.000.000   5.000.000
        4083Transferuri către Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor1.428.000   1.428.000
        4088Transferuri către Consiliul Naţional al Persoanelor Vârstnice1.000.000   1.000.000
        70   CHELTUIELI DE CAPITAL28.236.9908.755.62836.992.618
        72   Investiţii ale instituţiilor publice28.236.9908.755.62836.992.618
        84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE12.391.005   12.391.005
        85   Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite12.391.005   12.391.005
        8501Rambursări de credite externe2.723.973   2.723.973
        8502Plăţi de dobânzi şi comisioane9.667.032   9.667.032
    6301       SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ ŞI LOCUINŢE2.439.790.139409.620.0002.849.410.139
        01   CHELTUIELI CURENTE2.097.618.081409.620.0002.507.238.081
        02   CHELTUIELI DE PERSONAL13.392.011   13.392.011
        10   Cheltuieli cu salariile8.550.000   8.550.000
        11   Contribuţii pentru asigurări sociale de stat2.385.450   2.385.450
        12   Cheltuieli pentru constituirea Fondului pentru plata ajutorului de şomaj427.500   427.500
        13   Deplasări, detaşări, transferări1.430.561   1.430.561
        1301- deplasări, detaşări, transferări în ţară831.861   831.861
        1302- deplasări în străinătate598.700   598.700
        14   Contribuţii pentru constituirea Fondului de asigurări sociale de sănătate598.500   598.500
        20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII4.090.070   4.090.070
        24   Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie2.265.899   2.265.899
        25   Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional593.060   593.060
        26   Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament134.972   134.972
        27   Reparaţii curente466.268   466.268
        28   Reparaţii capitale376.286   376.286
        29   Cărţi şi publicaţii36.811   36.811
        30   Alte cheltuieli216.774   216.774
        38   TRANSFERURI2.080.136.000409.620.0002.489.756.000
        39   Transferuri consolidabile1.309.136.000   1.309.136.000
        3914Program privind pietruirea drumurilor comunale şi alimentarea cu apă a satelor617.136.000   617.136.000
        3919Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru construcţii de locuinţe647.000.000   647.000.000
        3920Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea elaborării şi/sau actualizării planurilor urbanistice generale şi a regulamentelor locale de urbanism45.000.000   45.000.000
        40   Transferuri neconsolidabile771.000.000409.620.0001.180.620.000
        4001Locuinţe450.000.000   450.000.000
        4011Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale41.000   41.000
        4047Cadastru imobiliar14.000.000   14.000.000
        4055Contribuţii la programe realizate cu finanţare internaţională306.959.000409.620.000716.579.000
        70   CHELTUIELI DE CAPITAL92.116.262   92.116.262
        72   Investiţii ale instituţiilor publice92.116.262   92.116.262
        84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE250.055.796   250.055.796
        85   Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite250.055.796   250.055.796
        8502Plăţi de dobânzi şi comisioane250.055.796   250.055.796
    6401       MEDIU ŞI APE683.085.828125.291.000808.376.828
        01   CHELTUIELI CURENTE170.558.312   170.558.312
        02   CHELTUIELI DE PERSONAL110.725.196   110.725.196
        10   Cheltuieli cu salariile78.337.505   78.337.505
        11   Contribuţii pentru asigurări sociale de stat21.866.491   21.866.491
        12   Cheltuieli pentru constituirea Fondului pentru plata ajutorului de şomaj3.916.875   3.916.875
        13   Deplasări, detaşări, transferări1.120.700   1.120.700
        1301- deplasări, detaşări, transferări în ţară1.070.000   1.070.000
        1302- deplasări în străinătate50.700   50.700
        14   Contribuţii pentru constituirea Fondului de asigurări sociale de sănătate5.483.625   5.483.625
        20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII26.644.740   26.644.740
        22   Hrană18.500   18.500
        23   Medicamente şi materiale sanitare18.500   18.500
        24   Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie15.394.882   15.394.882
        25   Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional7.430.898   7.430.898
        26   Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament635.380   635.380
        27   Reparaţii curente994.330   994.330
        28   Reparaţii capitale1.257.900   1.257.900
        29   Cărţi şi publicaţii41.520   41.520
        30   Alte cheltuieli852.830   852.830
        38   TRANSFERURI33.188.376   33.188.376
        40   Transferuri neconsolidabile33.188.376   33.188.376
        4011Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale4.438.376   4.438.376
        4082Transferuri pentru acţiuni de ecologizare28.750.000   28.750.000
        70   CHELTUIELI DE CAPITAL508.226.506125.291.000633.517.506
        72   Investiţii ale instituţiilor publice103.226.50610.000.000113.226.506
        73   Investiţii ale regiilor autonome, societăţilor şi companiilor naţionale şi societăţilor comerciale cu capital majoritar de stat405.000.000115.291.000520.291.000
        84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE4.301.010   4.301.010
        85   Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite4.301.010   4.301.010
        8502Plăţi de dobânzi şi comisioane4.301.010   4.301.010
    6601       INDUSTRIE4.158.796.332106.501.2004.265.297.532
        01   CHELTUIELI CURENTE3.366.259.120106.501.2003.472.760.320
        02   CHELTUIELI DE PERSONAL148.853.607   148.853.607
        10   Cheltuieli cu salariile121.332.375   121.332.375
        11   Contribuţii pentru asigurări sociale de stat12.051.272   12.051.272
        12   Cheltuieli pentru constituirea Fondului pentru plata ajutorului de şomaj2.125.788   2.125.788
        13   Deplasări, detaşări, transferări10.368.070   10.368.070
        1301- deplasări, detaşări, transferări în ţară724.866   724.866
        1302- deplasări în străinătate9.643.204   9.643.204
        14   Contribuţii pentru constituirea Fondului de asigurări sociale de sănătate2.976.102   2.976.102
        20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII132.721.013   132.721.013
        24   Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie7.952.766   7.952.766
        25   Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional1.366.728   1.366.728
        26   Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament209.613   209.613
        27   Reparaţii curente430.918   430.918
        28   Reparaţii capitale62.012   62.012
        29   Cărţi şi publicaţii143.765   143.765
        30   Alte cheltuieli122.555.211   122.555.211
        34   SUBVENŢII2.051.875.000   2.051.875.000
        3501Alocaţii de la buget pentru instituţii publice5.475.000   5.475.000
        3502Subvenţii pe produse şi activităţi2.045.900.000   2.045.900.000
        3503Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif500.000   500.000
        38   TRANSFERURI1.032.809.500106.501.2001.139.310.700
        40   Transferuri neconsolidabile1.032.809.500106.501.2001.139.310.700
        4011Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale10.547.715   10.547.715
        4022Cheltuieli pentru susţinerea programelor tehnice de conservare sau de închidere a minelor250.000.000102.405.000352.405.000
        4023Protecţie socială ce se acordă pentru unele activităţi din sectorul minier350.000.000   350.000.000
        4050Cheltuieli pentru valorificarea cenuşilor de pirită20.000.000   20.000.000
        4051Cooperare economică internaţională305.800.000   305.800.000
        4052Participare la programul energetic - SAVE II10.300.000   10.300.000
        4055Contribuţii la programe realizate cu finanţare internaţională36.161.785   36.161.785
        4080Alte transferuri2.979.0004.096.2007.075.200
        4082Transferuri pentru acţiuni de ecologizare47.021.000   47.021.000
        70   CHELTUIELI DE CAPITAL760.750.700   760.750.700
        72   Investiţii ale instituţiilor publice10.567.151   10.567.151
        73   Investiţii ale regiilor autonome, societăţilor şi companiilor naţionale şi societăţilor comerciale cu capital majoritar de stat750.183.549   750.183.549
        84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE31.786.512   31.786.512
        85   Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite31.786.512   31.786.512
        8501Rambursări de credite externe7.086.426   7.086.426
        8502Plăţi de dobânzi şi comisioane24.700.086   24.700.086
    6701       AGRICULTURA ŞI SILVICULTURA7.426.480.560130.721.5007.557.202.060
        01   CHELTUIELI CURENTE6.950.219.36030.721.5006.980.940.860
        02   CHELTUIELI DE PERSONAL747.021.264   747.021.264
        10   Cheltuieli cu salariile520.373.271   520.373.271
        11   Contribuţii pentru asigurări sociale de stat145.203.200   145.203.200
        12   Cheltuieli pentru constituirea Fondului pentru plata ajutorului de şomaj26.018.664   26.018.664
        13   Deplasări, detaşări, transferări19.000.000   19.000.000
        1301- deplasări, detaşări, transferări în ţară17.099.450   17.099.450
        1302- deplasări în străinătate1.900.550   1.900.550
        14   Contribuţii pentru constituirea Fondului de asigurări sociale de sănătate36.426.129   36.426.129
        20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII470.750.321   470.750.321
        22   Hrană1.217.582   1.217.582
        23   Medicamente şi materiale sanitare84.423.648   84.423.648
        24   Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie76.206.824   76.206.824
        25   Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional286.202.777   286.202.777
        26   Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament3.483.221   3.483.221
        27   Reparaţii curente2.946.584   2.946.584
        28   Reparaţii capitale11.278.432   11.278.432