NORME METODOLOGICE din 1 noiembrie 2017privind întocmirea situațiilor financiare FINREP la nivel individual, conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară, aplicabile instituțiilor de credit în scopuri de supraveghere prudențială
EMITENT
 • BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI
 • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 896 bis din 15 noiembrie 2017  Notă
  Aprobate prin Ordinul nr. 9 din 1 noiembrie 2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 896 din 15 noiembrie 2017.
   +  Capitolul I DISPOZIȚII GENERALE1. (1) Instituțiile de credit au obligația, potrivit legii, să întocmească situații financiare FINREP la nivel individual, la termenele și în forma stabilite prin prezentele norme metodologice.(2) Situațiile financiare FINREP la nivel individual trebuie să reflecte operațiunile și situația financiară a instituției de credit, a sucursalelor și a celorlalte sedii secundare ale acesteia, pe bază individuală.(3) Situațiile financiare FINREP la nivel individual reprezintă situații globale, respectiv situații care privesc ansamblul teritoriului național al instituției de credit (sediu social, sucursale și alte sedii secundare aflate în România), precum și toate subunitățile din străinătate.  +  Capitolul II STRUCTURA ȘI PERIODICITATEA SITUAȚIILOR FINANCIARE FINREP LA NIVEL INDIVIDUAL, REGULI GENERALE DE ÎNTOCMIRE ȘI TERMENELE DE TRANSMITERE A ACESTORA  +  Secţiunea 1 Structura și periodicitatea transmiterii situațiilor financiare FINREP la nivel individual2. Instituțiile de credit au obligația să întocmească situații financiare FINREP la nivel individual care trebuie să ofere o imagine fidelă a poziției și performanței financiare a instituțiilor de credit pentru respectiva perioadă de timp.3. Situațiile financiare FINREP la nivel individual, solicitate instituțiilor de credit în scopuri de supraveghere prudențială, cuprind cinci seturi de raportări, grupate în funcție de periodicitate/ condițiile în care se efectuează raportarea. Instituțiile de credit transmit situațiile financiare FINREP la nivel individual lunar, trimestrial, semestrial sau anual, după caz, structura și periodicitatea de raportare a acestora fiind următoarele:a) Situații financiare FINREP cu periodicitate de raportare lunară:(1) F 01.00 - Bilanț [situația poziției financiare]:– F 01.01 - Active– F 01.02 - Datorii– F 01.03 - Capitaluri proprii(2) F 02.00 - Contul de profit sau pierdere(3) F 03.00 - Situația rezultatului global(4) F 04.00 - Clasificarea activelor financiare pe instrumente și pe sectoare ale contrapărților:– F 04.01 - Active financiare deținute în vederea tranzacționării– F 04.02.1 - Active financiare nedestinate tranzacționării, evaluate obligatoriu la valoarea justă prin profit sau pierdere– F 04.02.2 - Active financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere– F 04.03.1 - Active financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global– F 04.04.1 - Active financiare evaluate la cost amortizat– F 04.05 - Active financiare subordonate(5) F 05.00 - Clasificarea creditelor și avansurilor nedestinate tranzacționării pe tipuri de produs:– F 05.01- Credite și avansuri, altele decât cele deținute în vederea tranzacționării, pe tipuri de produs(6) F 06.00 - Clasificarea pe coduri NACE a creditelor și avansurilor nedestinate tranzacționării, acordate societăților nefinanciare:– F 06.01- Clasificarea pe coduri NACE a creditelor și avansurilor, altele decât cele deținute în vederea tranzacționării, acordate societăților nefinanciare(7) F 07.00 - Active financiare care pot face obiectul deprecierii și care sunt restante:– F 07.01 - Active financiare care pot face obiectul deprecierii și care sunt restante(8) F 08.00 - Clasificarea datoriilor financiare– F 08.01 - Clasificarea datoriilor financiare pe instrumente și pe sectoare ale contrapărților– F 08.02 - Datorii financiare subordonate(9) F 09.00 - Angajamente de creditare, garanții financiare și alte angajamente:– F 09.01.1 - Expuneri extrabilanțiere: Angajamente de creditare, garanții financiare și alte angajamente– F 09.02 - Angajamente de creditare, garanții financiare și alte angajamente primite(10) F 13.00 - Garanții reale și alte garanții primite:– F 13.01 - Clasificarea garanțiilor reale și a altor garanții pe tipuri de credite și avansuri, altele decât cele deținute în vederea tranzacționării– F 13.02.1 - Active obținute în cursul perioadei prin intrarea în posesia garanțiilor reale deținute [deținute la data raportării]– F 13.03.1 - Active obținute prin intrarea în posesia garanțiilor reale deținute, valoarea cumulată (la 13-01-2020, Alineatul (10) din Litera a) , Punctul 3. , Sectiunea 1 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 1, Anexa nr. 1 din ORDINUL nr. 12 din 20 decembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 17 din 13 ianuarie 2020 ) (11) F 14.00 - Ierarhia valorii juste: instrumente financiare evaluate la valoarea justă(12) F 15.00 - Derecunoaștere și datorii financiare asociate activelor financiare transferate(13) F 16.00 - Clasificarea anumitor elemente din contul de profit sau pierdere:– F 16.01 - Venituri și cheltuieli cu dobânzile, defalcate pe instrumente și pe sectoare ale contrapărților– F 16.02 - Câștiguri sau pierderi din derecunoașterea activelor și datoriilor financiare, care nu sunt evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere, defalcate pe instrumente– F 16.03 - Câștiguri sau pierderi aferente activelor și datoriilor financiare deținute în vederea tranzacționării, defalcate pe instrumente– F 16.04 - Câștiguri sau pierderi aferente activelor și datoriilor financiare deținute în vederea tranzacționării, defalcate pe tipuri de risc– F 16.04.1 - Câștiguri sau pierderi aferente activelor financiare nedestinate tranzacționării, evaluate obligatoriu la valoarea justă prin profit sau pierdere, defalcate pe instrumente– F 16.05 - Câștiguri sau pierderi aferente activelor și datoriilor financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere, defalcate pe instrumente– F 16.06 - Câștigurile sau pierderile din contabilitatea de acoperire– F 16.07 - Deprecierea activelor nefinanciare– F 16.08 - Alte cheltuieli administrative (la 13-01-2020, Alineatul (13) din Litera a) , Punctul 3. , Sectiunea 1 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 2, Anexa nr. 1 din ORDINUL nr. 12 din 20 decembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 17 din 13 ianuarie 2020 ) (14) F 18.00 - Informații privind expunerile performante și neperformante– F 18.00 - Informații privind expunerile performante și neperformante (la 13-01-2020, Alineatul (14) din Litera a) , Punctul 3. , Sectiunea 1 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 3, Anexa nr. 1 din ORDINUL nr. 12 din 20 decembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 17 din 13 ianuarie 2020 ) (15) F 19.00 - Informații privind expunerile restructurate(16) F 50.00 - Alte informații– F 50.01 - Active grupate pe categorii de operațiuni– F 50.02 - Depozite atrase de la clientela nebancară– F 50.03 - Rezerve pentru riscuri bancare– F 50.04 - Alte active și datorii contingente– F 50.05 - Număr clienți– F 50.06 - Capital social– F 50.07 - Filtre prudențialeb) Situații financiare FINREP cu periodicitate de raportare trimestrială:(1) F 10.00 - Instrumente financiare derivate - Deținute în vederea tranzacționării, inclusiv instrumente de acoperire economică împotriva riscurilor(2) F 11.00 - Contabilitatea de acoperire:– F 11.01 - Instrumente financiare derivate - Contabilitatea de acoperire: Clasificare pe tipuri de risc și pe tipuri de acoperire împotriva riscurilor– F 11.03 - Instrumente de acoperire nederivate: Clasificare pe portofolii contabile și pe tipuri de acoperire împotriva riscurilor– F 11.04 - Elemente acoperite în cadrul operațiunilor de acoperire a valorii juste împotriva riscurilor(3) F 12.00 - Variația ajustărilor pentru pierderi de credit și a provizioanelor:– F 12.01 - Variația ajustărilor și provizioanelor pentru pierderi de credit– F 12.02 - Transferuri între stadiile de depreciere (prezentare pe bază brută)(3^1) F 18.00 - Informații privind expunerile performante și neperformante– F 18.01 - Fluxuri de intrări și ieșiri de expuneri neperformante - credite și avansuri pe sectoare ale contrapărților– F 18.02 - Credite pentru bunuri imobile comerciale (BIC) și informații suplimentare referitoare la creditele garantate cu bunuri imobile (la 13-01-2020, Litera b) din Punctul 3. , Sectiunea 1 , Capitolul II a fost completată de Punctul 4, Anexa nr. 1 din ORDINUL nr. 12 din 20 decembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 17 din 13 ianuarie 2020 ) (4) F 20.00 - Repartizare geografică:– F 20.01 - Repartizarea geografică a activelor în funcție de localizarea activităților– F 20.02 - Repartizarea geografică a datoriilor în funcție de localizarea activităților– F 20.03 - Repartizarea geografică a elementelor din contul de profit sau pierdere în funcție de localizarea activităților(5) F 21.00 - Imobilizări corporale și necorporale: active care fac obiectul unui contract de leasing operațional(6) F 22.00 - Funcții aferente serviciilor de administrare a activelor, de custodie și altor servicii:– F 22.01 - Venituri și cheltuieli cu taxe și comisioane, defalcate pe activități– F 22.02 - Active implicate în serviciile furnizate(7) F 43.00 - Provizioanec) Situații financiare FINREP cu periodicitate de raportare trimestrială, care se raportează doar în situația în care valoarea expunerilor brute, altele decât cele interne, este mai mare sau egală cu 1% din valoarea totală a expunerilor brute:(1) F 20.00 - Repartizare geografică:– F 20.04 - Repartizarea geografică a activelor în funcție de locul de reședință al contrapărții– F 20.05 - Repartizarea geografică a expunerilor extrabilanțiere în funcție de locul de reședință al contrapărții– F 20.06 - Repartizarea geografică a datoriilor în funcție de locul de reședință al contrapărții– F 20.07.1 - Repartizarea geografică în funcție de locul de reședință al contrapărții a creditelor și avansurilor, altele decât cele deținute în vederea tranzacționării, acordate societăților nefinanciare pe coduri NACEc^1) Situații financiare FINREP cu periodicitate de raportare trimestrială, care se raportează doar în situația în care instituția de credit nu e considerată instituție mică și cu un grad redus de complexitate, astfel cum este definită la art. 4 alin. (1) pct. 145 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, așa cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) nr. 876/2019, iar rata creditelor neperformante aferentă instituției de credit este mai mare sau egală cu 5%:(1) - F 23.00 - Credite și avansuri: informații suplimentare– F 23.01 - Credite și avansuri: Număr de instrumente– F 23.02 - Credite și avansuri: Informații suplimentare privind valoarea contabilă brută– F 23.03 - Credite și avansuri garantate cu bunuri imobile: Detaliere în funcție de rata LTV– F 23.04 - Credite și avansuri: Informații suplimentare privind deprecierea cumulată și modificările cumulate negative ale valorii juste datorate riscului de credit– F 23.05 - Credite și avansuri: Garanții reale și garanții financiare primite– F 23.06 - Credite și avansuri: Write-off parțial cumulat(2) - F 24.00 - Credite și avansuri: Fluxuri de expuneri neperformante, deprecieri și sume care au făcut obiectul unor operațiuni de write-off, înregistrate de la sfârșitul exercițiului financiar precedent– F 24.01 - Credite și avansuri: Fluxuri de intrări și ieșiri de expuneri neperformante– F 24.02 - Credite și avansuri: Fluxuri de deprecieri și modificări cumulate negative ale valorii juste datorate riscului de credit aferente expunerilor neperformante– F 24.03 - Credite și avansuri: Sume aferente expunerilor neperformante, care au făcut obiectul unor operațiuni de write-off în cursul perioadei(3) - F 25.00 - Active obținute prin intrarea în posesie și executarea garanțiilor reale deținute– F 25.01 - Active obținute prin intrarea în posesia garanțiilor reale deținute, altele decât cele clasificate ca imobilizări corporale: Fluxuri de intrări și ieșiri– F 25.02 - Active obținute prin intrarea în posesia garanțiilor reale deținute, altele decât cele clasificate ca imobilizări corporale: Tipuri de active– F 25.03 - Active obținute prin intrarea în posesia garanțiilor reale deținute, clasificate ca imobilizări corporale(4) F 26.00 - Administrarea expunerilor restructurate și calitatea restructurăriiPentru scopul calculării pragului de 5%, rata creditelor neperformante reprezintă raportul dintre valoarea contabilă brută a creditelor și avansurilor neperformante și valoarea contabilă brută totală a creditelor și avansurilor care intră în aria de aplicare a definiției expunerilor neperformante, astfel cum este prevăzută la pct. 39. Pentru scopul acestui calcul, creditele și avansurile clasificate ca deținute în vederea vânzării, precum și soldurile de numerar la bănci centrale și alte depozite la vedere, sunt excluse atât de la numitor, cât și de la numărător (la 13-01-2020, Punctul 3. din Sectiunea 1 , Capitolul II a fost completat de Punctul 5, Anexa nr. 1 din ORDINUL nr. 12 din 20 decembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 17 din 13 ianuarie 2020 ) d) Situații financiare FINREP cu periodicitate de raportare semestrială:(1) F 31.00 - Părți afiliate:– F 31.01 - Părți afiliate: sume de plătit și sume de încasat– F 31.02 - Părți afiliate: cheltuieli și venituri generate de tranzacțiie) Situații financiare FINREP cu periodicitate de raportare anuală:(1) F 41.00 - Valoarea justă:– F 41.01 - Ierarhia valorii juste: instrumente financiare la cost amortizat– F 41.02 - Utilizarea opțiunii evaluării la valoarea justă(2) F 42.00 - Imobilizări corporale și necorporale: valoare contabilă în funcție de metoda de evaluare(3) - F 44.00 - Planuri de beneficii determinate și beneficiile angajaților:– F 44.01 - Componente ale activelor și datoriilor nete ale planului de beneficii determinate– F 44.02 - Variații ale obligațiilor privind beneficiile determinate– F 44.03 - Cheltuieli cu personalul pe tipuri de beneficii– F 44.04 - Cheltuieli cu personalul pe tipuri de remunerare și categorii de personal (la 13-01-2020, Alineatul (3) din Litera e) , Punctul 3. , Sectiunea 1 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 6, Anexa nr. 1 din ORDINUL nr. 12 din 20 decembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 17 din 13 ianuarie 2020 ) (4) F 45.00 - Clasificarea elementelor selectate din contul de profit sau pierdere– F 45.01 - Câștiguri sau pierderi aferente activelor și datoriilor financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere, defalcate pe portofolii contabile– F 45.02 - Câștiguri sau pierderi din derecunoașterea activelor nefinanciare– F 45.03 - Alte venituri și cheltuieli de exploatare(5) F 46.00 - Situația modificărilor capitalurilor propriif) Situații financiare FINREP cu periodicitate de raportare anuală, care se raportează doar în situația în care instituția de credit nu e considerată instituție mică și cu un grad redus de complexitate, astfel cum este definită la art. 4 alin. (1) pct. 145 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, așa cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) nr. 876/2019, iar rata creditelor neperformante aferentă instituției de credit este mai mare sau egală cu 5%:(1) F 47.00 - Credite și avansuri: Durata medie și perioada de recuperare medie (la 13-01-2020, Punctul 3. din Sectiunea 1 , Capitolul II a fost completat de Punctul 7, Anexa nr. 1 din ORDINUL nr. 12 din 20 decembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 17 din 13 ianuarie 2020 ) 4. (1) Instituțiile de credit raportează informațiile prevăzute la punctul 3 litera c) începând cu prima dată de referință pentru raportare ulterioară depășirii pragului la două date de referință pentru raportare consecutive.(2) Pentru primele două date de referință pentru raportare în care instituțiile de credit trebuie să respecte cerințele prevăzute de prezentele norme metodologice, instituțiile de credit raportează informațiile prevăzute la punctul 3 litera c) în cazul în care acestea depășesc pragul la respectiva dată de referință pentru raportare.(3) Instituțiile de credit au dreptul să nu mai raporteze informațiile prevăzute la punctul 3 litera c) începând cu prima dată de referință pentru raportare ulterioară situării sub prag la trei date de referință pentru raportare consecutive.4^1. Pentru raportarea informațiilor prevăzute la punctul 3 litera c^1) și litera f) se aplică în mod corespunzător prevederile pct. 4 (la 13-01-2020, Sectiunea 1 din Capitolul II a fost completată de Punctul 8, Anexa nr. 1 din ORDINUL nr. 12 din 20 decembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 17 din 13 ianuarie 2020 )  +  Secţiunea 2 Reguli generale de întocmire5. (1) În înțelesul prezentelor norme metodologice, termenii de mai jos au următoarea semnificație:a) "Regulamentul IAS" - Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 19 iulie 2002 privind aplicarea standardelor internaționale de contabilitate;b) "IAS" sau "IFRS" - "Standarde Internaționale de Contabilitate", astfel cum sunt definite la articolul 2 din "Regulamentul IAS", care au fost adoptate de Comisie;c) "CRR" - Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și societățile de investiții și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012;d) "Regulamentul BCE BSI" sau "BCE/2013/33" - Regulamentul (CE) nr. 1071/2013 al Băncii Centrale Europene din 24 septembrie 2013 privind bilanțul sectorului instituții financiare monetare (reformare) (BCE/2013/33);e) "Regulamentul NACE" - Regulamentul (CE) nr. 1893/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 decembrie 2006 de stabilire a Nomenclatorului statistic al activităților economice NACE a doua revizuire și de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 3037/90 al Consiliului, precum și a anumitor regulamente CE privind domenii statistice specific;f) "coduri NACE" - coduri prevăzute în Regulamentul NACE;g) "stadii de depreciere" - categorii de depreciere, astfel cum sunt definite de IFRS 9.5.5. "Stadiul 1" se referă la deprecierea evaluată în conformitate cu prevederile IFRS 9.5.5.5. "Stadiul 2" se referă la deprecierea evaluată în conformitate cu prevederile IFRS 9.5.5.3. "Stadiul 3" se referă la deprecierea aferentă activelor depreciate ca urmare a riscului de credit, așa cum sunt acestea definite în Anexa A la IFRS 9.h) Recomandarea CERS privind acoperirea unor lacune la nivelul datelor privind bunurile imobile" - Recomandarea Comitetului European pentru Risc Sistemic din 31 octombrie 2016 privind acoperirea unor lacune la nivelul datelor privind bunurile imobile (CERS/2016/14), publicată în Jurnalul Oficial al UE nr. C 31 din 31.01.2017; (la 13-01-2020, Alineatul (1) din Punctul 5. , Sectiunea 2 , Capitolul II a fost completat de Punctul 9, Anexa nr. 1 din ORDINUL nr. 12 din 20 decembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 17 din 13 ianuarie 2020 ) i) întreprinderi mici și mijlocii (IMM)" - microîntreprinderi și întreprinderi mici și mijlocii, astfel cum sunt definite în Recomandarea Comisiei Europene nr. 361/2003 privind definirea microîntreprinderilor și a întreprinderilor mici și mijlocii (C(2003)1422), publicată în Jurnalul Oficial al UE nr. L 124 din 20.05.2003. (la 13-01-2020, Alineatul (1) din Punctul 5. , Sectiunea 2 , Capitolul II a fost completat de Punctul 9, Anexa nr. 1 din ORDINUL nr. 12 din 20 decembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 17 din 13 ianuarie 2020 ) (2) La întocmirea situațiilor financiare FINREP la nivel individual de către instituțiile de credit se au în vedere prevederile Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aplicabile instituțiilor de credit, aprobate prin Ordinul Băncii Naționale a României nr. 27/2010, cu modificările și completările ulterioare (denumite în continuare Reglementările contabile), prezentele norme metodologice, prevederile IFRS, precum și alte prevederi legale aplicabile.(3) Instituțiile de credit raportează doar acele părți ale formularelor referitoare la:a) active, datorii, capitaluri proprii, venituri și cheltuieli care sunt recunoscute de către instituția de credit;b) expuneri în afara bilanțului și activități în care instituția de credit este implicată;c) tranzacții efectuate de către instituția de credit;d) reguli de evaluare, inclusiv metode pentru estimarea ajustărilor pentru riscul de credit, aplicate de către instituția de credit.6. Situațiile financiare FINREP la nivel individual sunt întocmite în monedă națională - LEU. Elementele exprimate în valută sunt convertite în monedă națională potrivit regulilor prevăzute de Reglementările contabile.7. Formularele de raportare aferente situațiilor financiare FINREP la nivel individual includ reguli de validare implicite care sunt definite în cadrul acestora prin utilizarea următoarelor convenții:a) un punct de date indicat în gri înseamnă că respectivul punct de date nu este solicitat sau că nu este posibilă raportarea acestuia;b) utilizarea de paranteze în indicarea unui element în cadrul unui formular înseamnă că elementul respectiv trebuie scăzut pentru a obține un rezultat total, dar nu înseamnă că acesta trebuie raportat ca fiind negativ;c) elementele care sunt raportate ca fiind negative sunt identificate în formulare prin includerea semnului "(-)" în fața denumirii acestora;d) fiecare punct de date are un "element de bază" căruia i se alocă atributul "credit/debit". Această alocare garantează că toate entitățile care raportează puncte de date respectă "convenția de semn" și permite cunoașterea atributului "credit/debit" corespunzător fiecărui punct de date. Schematic, această convenție funcționează astfel cum se indică în tabelul următor:
  Element Credit/ DebitSold/VariațieCifra raportată
  Active Debit Soldul activelor Pozitivă ("Normal", fără semn)
  Creștere a activelor Pozitivă ("Normal", fără semn)
  Soldul negativ al activelor Negativă (este necesar semnul minus "-")
  Scădere a activelor Negativă (este necesar semnul minus "-")
  Cheltuieli Valoare a cheltuielilor Pozitivă ("Normal", fără semn)
  Creștere a cheltuielilor Pozitivă ("Normal", fără semn)
  Valoarea negativă (inclusiv reluările) a cheltuielilor Negativă (este necesar semnul minus "-")
  Scădere a cheltuielilor Negativă (este necesar semnul minus "-")
  Datorii Credit Soldul datoriilor Pozitivă ("Normal", fără semn)
  Creștere a datoriilor Pozitivă ("Normal", fără semn)
  Soldul negativ al datoriilor Negativă (este necesar semnul minus "-")
  Scădere a datoriilor Negativă (este necesar semnul minus "-")
  Capitaluri proprii Soldul capitalurilor proprii Pozitivă ("Normal", fără semn)
  Creștere a capitalurilor proprii Pozitivă ("Normal", fără semn)
  Soldul negativ al capitalurilor proprii Negativă (este necesar semnul minus "-")
  Scădere a capitalurilor proprii Negativă (este necesar semnul minus "-")
  Venituri Valoare a veniturilor Pozitivă ("Normal", fără semn)
  Creștere a veniturilor Pozitivă ("Normal", fără semn)
  Valoare negativă (inclusiv reluările) a veniturilor Negativă (este necesar semnul minus "-")
  Scădere a veniturilor Negativă (este necesar semnul minus "-")
  8. În vederea întocmirii situațiilor financiare FINREP la nivel individual, instituțiile de credit utilizează, în ceea ce privește data recunoașterii/derecunoașterii în/din bilanț a activelor financiare, fie data tranzacției (data la care entitatea se angajează să cumpere sau să vândă activul), fie data decontării (data la care activul este efectiv livrat), corespunzător politicilor și metodelor de contabilizare aprobate de persoanele care asigură administrarea și/sau conducerea instituțiilor de credit. Metoda utilizată este supusă condiției aplicării consecvente.9. Pentru raportarea instrumentelor financiare evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere, în bilanț și în contul de profit sau pierdere, se utilizează convenția "prețului murdar", respectiv veniturile din dobânzi și cheltuielile cu dobânzile aferente instrumentelor financiare evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere și instrumentelor financiare derivate de acoperire clasificate în categoria "contabilitatea de acoperire", precum și veniturile din dividende aferente instrumentelor financiare evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere se raportează în cadrul postului de câștiguri/pierderi din aceste categorii de instrumente. Convenția "prețului murdar" trebuie aplicată în mod consecvent pentru toate instrumentele financiare evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere și pentru toate instrumentele financiare derivate de acoperire clasificate în categoria "contabilitatea de acoperire".10. Informațiile referitoare la contul de profit sau pierdere, precum și cele privind variația diverselor elemente din bilanț au în vedere sumele înregistrate în conturile de cheltuieli și venituri, respectiv operațiunile efectuate de la începutul exercițiului financiar, până la data de referință pentru raportare inclusiv. Aceeași abordare se aplică și în cazul informațiilor care, potrivit prezentelor norme metodologice, se referă la o anumită perioadă.11. (1) În cazul în care se solicită o defalcare pe contrapărți în cadrul situațiilor financiare FINREP la nivel individual, instituțiile de credit utilizează următoarele sectoare de contrapărți:a) bănci centrale;b) administrații publice: administrații centrale, administrații de stat sau regionale și administrații locale, inclusiv organe administrative și întreprinderi cu scop necomercial, dar excluzând companiile publice și companiile private deținute de aceste administrații care au o activitate comercială (care sunt raportate la "instituții de credit", "alte societăți financiare" sau "societăți nefinanciare", în funcție de activitatea acestora); fonduri de asigurări sociale și organizații internaționale, precum Comunitatea Europeană, Fondul Monetar Internațional și Banca Reglementelor Internaționale;c) instituții de credit: orice instituție în sensul definiției prevăzute la art. 4(1)1. din CRR ("o întreprindere a cărei activitate constă în atragerea de depozite sau de alte fonduri rambursabile de la public și în acordarea de credite în cont propriu") și bănci multilaterale de dezvoltare;d) alte societăți financiare: toate societățile financiare și cvasi-societățile, altele decât instituțiile de credit, cum ar fi societățile de investiții, fondurile de investiții, societățile de asigurări, fondurile de pensii, organismele de plasament colectiv și casele de compensare precum și alți intermediari financiari, auxiliari financiari, instituții financiare captive și alte entități creditoare;e) societăți nefinanciare: societăți și cvasi-societăți care nu sunt angajate în intermediere financiară ci, în principal, în producția de bunuri de piață și servicii nefinanciare conform Regulamentului BCE BSI;f) gospodării ale populației: persoane sau grupuri de persoane, cum ar fi consumatorii și producătorii de bunuri și de servicii nefinanciare exclusiv pentru consumul final al acestora și producătorii de bunuri de piață și servicii nefinanciare și financiare, cu condiția ca activitățile acestora să nu fie cele ale cvasi-societăților. Sunt de asemenea incluse instituțiile non-profit care deservesc gospodăriile populației și care sunt, în principal, angajate în producția de bunuri și servicii nedestinate pieței, ci grupurilor particulare de gospodării.(2) Alocarea pe sectoare de contrapărți se bazează exclusiv pe natura contrapărții imediate. Clasificarea expunerilor comune față de mai mulți debitori se realizează pe baza caracteristicilor debitorului care a fost cel mai relevant sau determinant pentru înregistrarea expunerii în cauză de către instituția de credit. Printre alte clasificări, distribuția expunerilor comune în funcție de sectorul contrapărții, țara de reședință și codurile NACE trebuie să fie determinată de caracteristicile debitorului celui mai relevant sau determinant.(3) Contrapărțile imediate în cazul următoarelor tranzacții sunt reprezentate de:a) pentru credite și avansuri, debitorul imediat. În cazul creanțelor comerciale, debitorul imediat este contrapartea obligată la plata creanțelor, cu excepția tranzacțiilor cu recurs, caz în care contrapartea este transferatorul creanțelor în situația în care instituția raportoare nu obține majoritatea riscurilor și beneficiilor aferente dreptului de proprietate asupra creanțelor transferate;b) pentru titluri de datorie și instrumente de capital, emitentul titlurilor;c) pentru depozite, deponentul;d) pentru poziții scurte, contrapartea tranzacției de împrumut de titluri sau a operațiunii reverse repo;e) pentru instrumente financiare derivate, contrapartea directă a contractului derivat. În cazul instrumentelor financiare derivate OTC compensate la nivel central, contrapartea directă este casa de compensare ce acționează ca o contraparte centrală. Defalcarea pe contrapărți a instrumentelor financiare derivate de risc de credit se referă la sectorul de care aparține contrapartea contractului (cumpărătorul sau vânzătorul de protecție);f) pentru garanții financiare date, contraparte este contrapartea directă a instrumentului de datorie garantat;g) pentru angajamente de creditare și alte angajamente date, contrapartea al cărui risc de credit este asumat de instituția de credit raportoare;h) pentru angajamente de creditare, garanții financiare și alte angajamente primite, garantul sau contrapartea care și-a asumat angajamentul față de instituția de credit raportoare.(4) Corespondența dintre clasele de expuneri utilizate pentru calcularea cerințelor de capital în conformitate cu CRR și sectoarele contrapărților utilizate în situațiile financiare FINREP la nivel individual este prezentată în următoarele tabele:  +  Abordarea standardizată (AS)
  Clase de expunere conform AS (articolul 112 din CRR) Sectoare ale contrapărții conform FINREP Observații
  (a) Administrații centrale sau bănci centrale (1) Bănci centrale (2) Administrații publiceAceste expuneri se atribuie sectoarelor contrapărții conform FINREP în funcție de natura contrapărții imediate.
  (b) Administrații regionale sau autorități locale (2) Administrații publiceAceste expuneri se atribuie sectoarelor contrapărții conform FINREP în funcție de natura contrapărții imediate.
  (c) Entități din sectorul public (2) Administrații publice (3) Instituții de credit (4) Alte societăți financiare (5) Societăți nefinanciareAceste expuneri se atribuie sectoarelor contrapărții conform FINREP în funcție de natura contrapărții imediate.
  (d) Bănci de dezvoltare multilaterală (3) Instituții de creditAceste expuneri se atribuie sectoarelor contrapărții conform FINREP în funcție de natura contrapărții imediate.
  (e) Organizații internaționale (2) Administrații publiceAceste expuneri se atribuie sectoarelor contrapărții conform FINREP în funcție de natura contrapărții imediate.
  (f) Instituții (instituții de credit și societăți de investiții) (3) Instituții de credit (4) Alte societăți financiareAceste expuneri se atribuie sectoarelor contrapărții conform FINREP în funcție de natura contrapărții imediate.
  (g) Societăți (2) Administrații publice(4) Alte societăți financiare(5) Societăți nefinanciare(6) Gospodării ale populațieiAceste expuneri se atribuie sectoarelor contrapărții conform FINREP în funcție de natura contrapărții imediate.
  (h) Retail (4) Alte societăți financiare (5) Societăți nefinanciare (6) Gospodării ale populațieiAceste expuneri se atribuie sectoarelor contrapărții conform FINREP în funcție de natura contrapărții imediate.
  (i) Garantate cu ipoteci asupra bunurilor imobile (2) Administrații publice (3) Instituții de credit (4) Alte societăți financiare (5) Societăți nefinanciare (6) Gospodării ale populațieiAceste expuneri se atribuie sectoarelor contrapărții conform FINREP în funcție de natura contrapărții imediate.
  (j) În stare de nerambursare (1) Bănci centrale (2) Administrații publice (3) Instituții de credit (4) Alte societăți financiare (5) Societăți nefinanciare (6) Gospodării ale populațieiAceste expuneri se atribuie sectoarelor contrapărții conform FINREP în funcție de natura contrapărții imediate.
  (ja) Elemente asociate unui risc extrem de ridicat (1) Bănci centrale (2) Administrații publice (3) Instituții de credit (4) Alte societăți financiare(5) Societăți nefinanciare (6) Gospodării ale populațieiAceste expuneri se atribuie sectoarelor contrapărții conform FINREP în funcție de natura contrapărții imediate.
  (k) Obligațiuni garantate (3) Instituții de credit (4) Alte societăți financiare(5) Societăți nefinanciareAceste expuneri se atribuie sectoarelor contrapărții conform FINREP în funcție de natura contrapărții imediate.
  (l) Poziții din securitizare (2) Administrații publice (3) Instituții de credit (4) Alte societăți financiare (5) Societăți nefinanciare (6) Gospodării ale populațieiAceste expuneri ar trebui atribuite sectoarelor contrapărții conform FINREP în funcție de riscul suport al pozițiilor din securitizare. În FINREP, atunci când pozițiile securitizate rămân recunoscute în bilanț, sectoarele contrapărții sunt sectoarele contrapărților imediate ale acestor poziții.
  (m) Instituții și societăți cu o evaluare de credit pe termen scurt (3) Instituții de credit (4) Alte societăți financiare (5) Societăți nefinanciareAceste expuneri se atribuie sectoarelor contrapărții conform FINREP în funcție de natura contrapărții imediate.
  (n) Organisme de plasament colectiv Instrumente de capital Investițiile în OPC-uri se clasifică ca instrumente de capital în FINREP, indiferent dacă CRR permite abordarea transparentă.
  (o) Capitaluri proprii Instrumente de capital În FINREP, instrumentele de capital sunt separate ca instrumente în cadrul diferitelor categorii de active financiare.
  (p) Alte elemente Diferite elemente din bilanț În FINREP, alte elemente pot fi incluse în cadrul diferitelor categorii de active.
  (la 29-01-2019, Tabelul Abordarea standardizată (AS), Alineatul (4) , Punctul 11. , Sectiunea 2 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 1, Anexa nr. 1 din ORDINUL nr. 1 din 18 ianuarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 29 ianuarie 2019 )
   +  Abordarea bazată pe modele interne de rating (IRB)
  Clasele de expuneri conform abordării IRB (articolul 147 din CRR) Sectoare ale contrapărții conform FINREP Observații
  (a) Administrații centrale și bănci centrale(1) Bănci centrale (2) Administrații publice (3) Instituții de credit Aceste expuneri se atribuie sectoarelor contrapărții conform FINREP în funcție de natura contrapărții imediate.
  (b) Instituții (instituții de credit și societăți de investiții precum și unele administrații publice și bănci multilaterale) (2) Administrații publice (3) Instituții de credit (4) Alte societăți financiareAceste expuneri se atribuie sectoarelor contrapărții conform FINREP în funcție de natura contrapărții imediate.
  (c) Societăți(2) Administrații publice(4) Alte societăți financiare (5) Societăți nefinanciare (6) Gospodării ale populației Aceste expuneri se atribuie sectoarelor contrapărții conform FINREP în funcție de natura contrapărții imediate.
  (d) Retail(4) Alte societăți financiare (5) Societăți nefinanciare (6) Gospodării ale populației Aceste expuneri se atribuie sectoarelor contrapărții conform FINREP în funcție de natura contrapărții imediate.
  (e) Capitaluri propriiInstrumente de capitalÎn FINREP, instrumentele de capital sunt separate ca instrumente în cadrul diferitelor categorii de active financiare.
  (f) Poziții din securitizare(2) Administrații publice (3) Instituții de credit (4) Alte societăți financiare (5) Societăți nefinanciare (6) Gospodării ale populațieiAceste expuneri se atribuie sectoarelor contrapărții conform FINREP în funcție de riscul suport al pozițiilor din securitizare. În FINREP, atunci când pozițiile securitizate rămân recunoscute în bilanț, sectoarele contrapărții sunt sectoarele contrapărților imediate ale acestor poziții.
  (g) Alte obligații decât cele legate de credit Diferite elemente din bilanțÎn FINREP, alte elemente pot fi incluse în cadrul diferitelor categorii de active.
  (la 29-01-2019, Tabelul Abordarea bazată pe modele interne de rating (IRB), Alineatul (4) , Punctul 11. , Sectiunea 2 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 2, Anexa nr. 1 din ORDINUL nr. 1 din 18 ianuarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 29 ianuarie 2019 )
   +  Abordarea bazată pe modele interne de rating (IRB)
  Clasele de expuneri conform abordării IRB (articolul 147 din CRR) Sectoare ale contrapărții conform FINREP Observații
  (a) Administrații centrale și bănci centrale (1) Bănci centrale (2) Administrații publice (3) Instituții de credit Aceste expuneri se atribuie sectoarelor contrapărții conform FINREP în funcție de natura contrapărții imediate.
  (b) Instituții (instituții de credit și societăți de investiții precum și unele administrații publice și bănci multilaterale) (2) Administrații publice (3) Instituții de credit (4) Alte societăți financiareAceste expuneri se atribuie sectoarelor contrapărții conform FINREP în funcție de natura contrapărții imediate.
  (c) Societăți (2) Administrații publice(4) Alte societăți financiare (5) Societăți nefinanciare (6) Gospodării ale populației Aceste expuneri se atribuie sectoarelor contrapărții conform FINREP în funcție de natura contrapărții imediate.
  (d) Retail (4) Alte societăți financiare (5) Societăți nefinanciare (6) Gospodării ale populației Aceste expuneri se atribuie sectoarelor contrapărții conform FINREP în funcție de natura contrapărții imediate.
  (e) Capitaluri proprii Instrumente de capitalÎn FINREP, instrumentele de capital sunt separate ca instrumente în cadrul diferitelor categorii de active financiare.
  (f) Poziții din securitizare (2) Administrații publice (3) Instituții de credit (4) Alte societăți financiare (5) Societăți nefinanciare (6) Gospodării ale populațieiAceste expuneri se atribuie sectoarelor contrapărții conform FINREP în funcție de riscul suport al pozițiilor din securitizare. În FINREP, atunci când pozițiile securitizate rămân recunoscute în bilanț, sectoarele contrapărții sunt sectoarele contrapărților imediate ale acestor poziții.
  (g) Alte obligații decât cele legate de credit Diferite elemente din bilanțÎn FINREP, alte elemente pot fi incluse în cadrul diferitelor categorii de active.
  (la 29-01-2019, Tabelul Abordarea bazată pe modele interne de rating (IRB), Alineatul (4) , Punctul 11. , Sectiunea 2 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 2, Anexa nr. 1 din ORDINUL nr. 1 din 18 ianuarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 29 ianuarie 2019 )
  12. La elaborarea situațiilor financiare FINREP la nivel individual se are în vedere abordarea de portofoliu.13. Portofoliile contabile reprezintă instrumente financiare agregate după reguli de evaluare. Aceste agregări nu includ investițiile în filiale, asocieri în participație și entități asociate, soldurile de încasat la vedere clasificate ca "Numerar, solduri de numerar la bănci centrale și alte depozite la vedere", precum și instrumentele financiare clasificate ca "Deținute în vederea vânzării" prezentate la elementele "Active imobilizate și grupuri destinate cedării, clasificate drept deținute în vederea vânzării" și "Datorii incluse în grupuri destinate cedării, clasificate drept deținute în vederea vânzării".14. În cazul activelor financiare, se utilizează următoarele portofolii contabile conforme cu IFRS:a) active financiare deținute în vederea tranzacționării;b) active financiare nedestinate tranzacționării, evaluate obligatoriu la valoarea justă prin profit sau pierdere;c) active financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere;d) active financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global;e) active financiare evaluate la cost amortizat.15. Elementul de activ "Instrumente financiare derivate - contabilitatea de acoperire" include instrumente financiare derivate cu sold pozitiv pentru instituția raportoare, deținute în vederea aplicării contabilității de acoperire în conformitate cu IFRS.16. În cazul datoriilor financiare, se utilizează următoarele portofolii contabile conforme cu IFRS:a) datorii financiare deținute în vederea tranzacționării;b) datorii financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere;c) datorii financiare evaluate la cost amortizat.17. Elementul de datorii "Instrumente financiare derivate - contabilitatea de acoperire" include instrumente financiare derivate cu sold negativ pentru instituția raportoare, deținute în vederea aplicării contabilității de acoperire în conformitate cu IFRS.18. Reguli generale de prezentare a informațiilor referitoare la instrumente financiare18.1. Active financiare(1) Valoarea contabilă reprezintă valoarea de raportat în bilanț. Valoarea contabilă a activelor financiare include dobânda cumulată.(2) Activele financiare se distribuie în următoarele clase de instrumente: "numerar", "instrumente financiare derivate", "instrumente de capital", "titluri de datorie", și "credite și avansuri".(3) "Titlurile de datorie" sunt instrumente de datorie deținute de instituția de credit, emise ca titluri care nu sunt împrumuturi conform Regulamentului BCE BSI.(4) "Creditele și avansurile" sunt instrumente de datorie deținute de instituțiile de credit, care nu sunt titluri de valoare; acest element include "credite" conform Regulamentului BCE BSI, precum și avansurile care nu pot fi clasificate ca "împrumuturi" conform Regulamentului BCE BSI.(5) "Instrumentele de datorie" includ "credite și avansuri" și "titluri de datorie".(6) Valoarea contabilă brută are următoarea semnificație:a) în cazul instrumentelor de datorie evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere, cu excepția celor deținute în vederea tranzacționării, valoarea contabilă brută depinde de clasificarea acestora ca performante sau neperformante. În cazul instrumentelor de datorie performante, valoarea contabilă brută este reprezentată de valoarea justă. În cazul instrumentelor de datorie neperformante, valoarea contabilă brută este reprezentată de valoarea justă la care se adaugă orice modificare cumulată negativă a valorii juste datorată riscului de credit, așa cum este aceasta definită la pct. 27 alin. (1) lit. (b). Valoarea contabilă brută nu trebuie să depășească valoarea instrumentului de datorie la recunoașterea inițială. Pentru scopul stabilirii valorii contabile brute, evaluarea instrumentelor de datorie se efectuează la nivel de instrument financiar;b) în cazul instrumentelor de datorie evaluate la cost amortizat sau la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global, valoarea contabilă brută este reprezentată de valoarea contabilă înainte de deducerea oricărei pierderi din depreciere;c) în cazul activelor financiare deținute în vederea tranzacționării, valoarea contabilă brută este reprezentată de valoarea justă.18.2. Datorii financiare(1) Valoarea contabilă reprezintă valoarea de raportat în bilanț. Valoarea contabilă a datoriilor financiare include dobânda cumulată.(2) Datoriile financiare se distribuie în următoarele clase de instrumente: "instrumente financiare derivate", "poziții scurte", "depozite", "titluri de datorie emise" și "alte datorii financiare".(3) "Depozitele" sunt definite la fel ca în Regulamentul BCE BSI.(4) "Titlurile de datorie emise" sunt instrumente de datorie emise sub formă de titluri de către instituția de credit și care nu sunt depozite conform Regulamentului BCE BSI.(5) "Alte datorii financiare" includ toate datoriile financiare altele decât instrumentele financiare derivate, pozițiile scurte, depozitele și titlurile de datorie emise.(6) "Alte datorii financiare" includ garanțiile financiare date în cazul în care acestea sunt evaluate fie la valoarea justă prin profit sau pierdere [IFRS 9.4.2.1(a)], fie la valoarea recunoscută inițial diminuată cu amortizarea cumulată [IFRS 9.4.2.1(c)(ii)]. Angajamentele de creditare se raportează ca "Alte datorii financiare" în cazul în care acestea sunt desemnate ca datorii financiare evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere [IFRS 9.4.2.1(a)] sau în cazul în care acestea reprezintă angajamente de acordare a unui credit la o rată a dobânzii mai mică decât rata dobânzii de piață [IFRS 9.2.3(c), IFRS 9.4.2.1(d)].(7) În cazul în care angajamentele de creditare, garanțiile financiare și alte angajamente date sunt evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere, orice modificare a valorii juste, inclusiv modificările datorate riscului de credit, se raportează ca "alte datorii financiare" și nu ca provizioane pentru "Angajamente și garanții date".(8) "Alte datorii financiare" includ, de asemenea, dividendele de plătit, sumele de plătit înregistrate în conturile de așteptare și de tranzit și sumele de plătit referitoare la decontări viitoare ale tranzacțiilor în titluri de valoare sau ale tranzacțiilor în valută, în cazul în care sumele de plătit pentru tranzacții sunt recunoscute înainte de termenul de plată.19. (1) Casele centrale ale cooperativelor de credit au obligația să întocmească atât situații financiare FINREP la nivel individual care reflectă operațiunile și situația lor financiară cât și situații financiare FINREP la nivel individual care privesc operațiunile și situația financiară a rețelei cooperatiste de credit.(2) La întocmirea de către casele centrale ale cooperativelor de credit a situațiilor financiare FINREP la nivel individual, care reflectă operațiunile și situația financiară a rețelei cooperatiste de credit, situațiile financiare FINREP la nivel individual întocmite de organizațiile cooperatiste de credit componente ale rețelei, care reflectă operațiunile și situația lor financiară, vor fi combinate element cu element, prin însumarea elementelor similare de activ, datorii și capitaluri proprii, venituri și cheltuieli, după eliminarea în prealabil a elementelor aferente operațiunilor efectuate între organizațiile cooperatiste de credit componente ale respectivei rețele cooperatiste de credit.20. (1) Prezentarea situațiilor financiare FINREP la nivel individual este standardizată, iar informațiile pe care acestea le furnizează sunt sintetizate în antet, pe linii și pe coloane. În antetul situațiilor figurează următoarele informații:a) denumirea instituției de credit;b) data pentru care se întocmesc situațiile;c) după caz, identificarea tabelului (o situație poate avea unul sau mai multe tabele).(2) Liniile situațiilor sunt codificate în corelație cu Planul de conturi aplicabil instituțiilor de credit, prevăzut de Reglementările contabile.(3) Coloanele situațiilor grupează informațiile în funcție de necesități.(4) Pentru completarea acelor poziții din formulare, pentru care nu a fost prevăzută corespondența cu planul de conturi, instituțiile de credit trebuie să-și adapteze modul de ținere a evidenței pentru a fi în măsură să răspundă acestor cerințe de raportare.21. (1) Situațiile financiare FINREP la nivel individual se transmit la Banca Națională a României la termenele prevăzute în prezentele norme metodologice. Instituțiile de credit transmit de asemenea, trimestrial, la Banca Națională a României, balanța de verificare a conturilor sintetice, în format electronic, având atașată semnătura electronică.(2) Instituțiile de credit transmit la Banca Națională a României numai acele formulare în care se completează cel puțin valoarea unui indicator, corespunzător datelor înregistrate în evidența contabilă ca urmare a operațiunilor efectuate în perioada raportată sau preluării soldurilor conturilor respective aferente operațiunilor din exercițiile financiare încheiate sau perioadele precedente.22. Instituțiile de credit autorizate de Banca Națională a României care nu au desfășurat activitate de la data înființării și până la sfârșitul perioadei de raportare, nu întocmesc situații financiare FINREP la nivel individual pentru perioadele în cauză, urmând să transmită la Direcția Supraveghere din cadrul Băncii Naționale a României o declarație pe proprie răspundere, din care să rezulte acest lucru, care să cuprindă toate datele de identificare a instituției de credit:– denumirea completă (conform certificatului de înregistrare);– adresa sediului, precum și numărul de telefon al conducătorului instituției de credit;– numărul de înregistrare la registrul comerțului;– codul unic de înregistrare;– capitalul social.
   +  Secţiunea 3 Termenele de transmitere23. (1) Situațiile financiare FINREP la nivel individual întocmite de către instituțiile de credit, precum și declarațiile celor care nu au desfășurat activitate de la data înființării până la sfârșitul perioadei de raportare se transmit la Banca Națională a României, în următoarele termene:a) pentru situațiile financiare FINREP la nivel individual cu periodicitate de raportare lunară/ trimestrială/ semestrială, în termen de cel mult 20 de zile calendaristice de la sfârșitul lunii/ trimestrului/ semestrului pentru care se raportează;b) pentru situațiile financiare FINREP la nivel individual prevăzute la alin. (2), în termen de 130 de zile calendaristice de la încheierea exercițiului financiar.(2) Toate situațiile financiare FINREP la nivel individual întocmite pentru data de 31 decembrie vor fi auditate.(3) În cazul în care situațiile financiare FINREP la nivel individual întocmite pentru sfârșitul exercițiului financiar înregistrează modificări în perioada cuprinsă între data încheierii exercițiului financiar și data aprobării situațiilor financiare anuale, situațiile financiare FINREP la nivel individual prevăzute la alin. (2) vor fi transmise la Banca Națională a României împreună cu situațiile financiare FINREP la nivel individual, aferente exercițiului financiar curent, transmise până la data aprobării situațiilor financiare anuale.(4) În cazul în care ultima zi a termenului de transmitere a situațiilor financiare FINREP la nivel individual este o zi nelucrătoare, situațiile financiare se vor transmite cel târziu până în prima zi lucrătoare ulterioară acesteia.
   +  Capitolul III REGULI SPECIFICE DE ÎNTOCMIRE A SITUAȚIILOR FINANCIARE FINREP LA NIVEL INDIVIDUAL ȘI MODELELE ACESTORA24. F 01.00 - Bilanț [situația poziției financiare](1) F 01.00 este situația financiară care conține informații privind activele, datoriile și capitalurile proprii ale instituției de credit. La completarea acestei situații se vor avea în vedere următoarele precizări:A. Active (F 01.01)a) Poziția "Numerar" include deținerile de bancnote și monede naționale și străine în circulație care sunt utilizate în mod obișnuit pentru a face plăți.b) Poziția "Solduri de numerar la bănci centrale" include soldurile de încasat la vedere la băncile centrale.c) Poziția "Alte depozite la vedere" include soldurile de încasat la vedere la instituții de credit.d) Poziția "Investiții în filiale, asocieri în participație și entități asociate" include titlurile de participare deținute în filiale, asocieri în participație și entități asociate, indiferent de metoda de evaluare.e) Activele care nu sunt active financiare și care datorită naturii lor nu au putut fi clasificate în posturi specifice din bilanț se raportează la poziția "Alte active"; acest post include, printre altele, aur, argint și alte mărfuri, inclusiv atunci când sunt deținute cu intenția de a fi tranzacționate.f) Poziția "Active imobilizate și grupuri destinate cedării, clasificate drept deținute în vederea vânzării" are același înțeles cu cel prevăzut de IFRS 5.B. Datorii (F 01.02)a) Provizioanele pentru "Pensii și alte obligații privind beneficiile determinate post-angajare" includ valoarea datoriilor nete privind beneficiile determinate.b) Provizioanele pentru "Alte beneficii pe termen lung ale angajaților" includ valoarea deficitelor din planurile de beneficii ale angajaților pe termen lung enumerate la IAS 19.153. Cheltuielile cumulate din beneficiile pe termen scurt ale angajaților [IAS 19.11(a)], planurile de contribuții determinate [IAS 19.51(a)] și beneficiile pentru terminarea contractului de muncă [IAS 19.169(a)] se includ la "Alte datorii".c) Provizioanele pentru "Angajamente și garanții date" includ provizioanele aferente tuturor angajamentelor și garanțiilor, indiferent dacă deprecierea angajamentelor și garanțiilor este determinată în conformitate cu IFRS 9, modalitatea de provizionare a acestora urmează prevederile IAS 37 sau acestea sunt tratate ca și contracte de asigurare conform IFRS 4. Datoriile rezultate din angajamente și garanții financiare evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere nu se raportează ca provizioane, deși se datorează riscului de credit, ci ca "alte datorii financiare" în conformitate cu prevederile pct. 18.2 alin. (7).d) Poziția "Capital social rambursabil la cerere" include instrumentele de capital emise de instituția de credit, care nu îndeplinesc criteriile pentru a fi clasificate drept capitaluri proprii. Instituțiile de credit includ în cadrul acestei poziții părțile sociale ale organizațiilor cooperatiste de credit care nu îndeplinesc criteriile pentru a fi clasificate drept capitaluri proprii.e) Datoriile care nu sunt datorii financiare și care datorită naturii lor nu au putut fi clasificate în posturi specifice din bilanț se raportează la "Alte datorii".f) Poziția "Datorii incluse în grupuri destinate cedării, clasificate drept deținute în vederea vânzării" are același înțeles cu cel prevăzut de IFRS 5.C. Capitaluri proprii (F 01.03)a) Instrumentele de capital care sunt instrumente financiare includ contractele care intră sub incidența IAS 32.b) Poziția "Componenta de capitaluri proprii a instrumentelor financiare compuse" include componenta de capitaluri proprii a instrumentelor financiare compuse (instrumente financiare care comportă atât o componentă de datorie cât și una de capitaluri proprii) emise de instituția de credit, atunci când sunt separate în conformitate cu IFRS (inclusiv instrumentele financiare compuse cu instrumente derivate încorporate multiple ale căror valori sunt interdependențe).c) Poziția "Alte instrumente de capital emise" include instrumentele de capital care sunt instrumente financiare, altele decât "Capital social" și "Componenta de capitaluri proprii a instrumentelor financiare compuse".d) Poziția "Alte capitaluri proprii" cuprinde toate instrumentele de capital care nu sunt instrumente financiare, inclusiv, printre altele, tranzacțiile cu plata pe bază de acțiuni cu decontare în acțiuni [IFRS 2.10].e) Poziția "Modificări de valoare justă aferente instrumentelor de capital evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global" include câștigurile și pierderile cumulate datorate modificărilor de valoare justă ale investițiilor în instrumente de capital pentru care instituția de credit a făcut alegerea irevocabilă de a prezenta modificările de valoare justă în alte elemente ale rezultatului global.f) Poziția " Valoarea ineficacității acoperirii valorii juste aferente instrumentelor de capital evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global" include partea ineficace cumulată care rezultă din operațiuni de acoperire a valorii juste în care elementul acoperit este un instrument de capital evaluat la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global. Partea ineficace din acoperire raportată la această poziție este reprezentată de diferența dintre variația cumulată a valorii juste a instrumentului de capital raportată în cadrul poziției "Modificări de valoare justă aferente instrumentelor de capital evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global [element acoperit]" și variația cumulată a valorii juste a instrumentului financiar derivat de acoperire raportată în cadrul poziției "Modificări de valoare justă aferente instrumentelor de capital evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global [instrument de acoperire]" [IFRS 9.6.5.3 și IFRS 9.6.5.8].g) Poziția "Modificări de valoare justă aferente datoriilor financiare evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere atribuibile modificărilor riscului de credit propriu" include câștigurile și pierderile cumulate recunoscute în alte elemente ale rezultatului global, aferente riscului de credit propriu, pentru datoriile desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere, indiferent dacă această desemnare are loc la recunoașterea inițială sau ulterior.h) Poziția "Acoperirea investițiilor nete în operațiuni din străinătate [partea eficace]" include rezerva de conversie valutară aferentă părții eficace atât a operațiunilor de acoperire a investițiilor nete în operațiuni din străinătate derulate pe bază continuă cât și a operațiunilor de acoperire a investițiilor nete în operațiuni din străinătate care nu se mai aplică, atâta timp cât operațiunile din străinătate rămân recunoscute în bilanț.i) Poziția "Instrumente financiare derivate de acoperire. Rezerva din operațiuni de acoperire a fluxurilor de trezorerie [partea eficace]" include rezerva din acoperirea fluxurilor de trezorerie aferentă părții eficace a variației de valoare justă a instrumentelor financiare derivate de acoperire, atât în cazul operațiunilor de acoperire a fluxurilor de trezorerie derulate pe bază continuă cât și în cazul operațiunilor de acoperire a fluxurilor de trezorerie care nu se mai aplică.j) Poziția "Modificări de valoare justă aferente instrumentelor de datorie evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global" include câștigurile sau pierderile cumulate aferente instrumentelor de datorie evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global, nete de ajustarea pentru pierderi care este evaluată la data de raportare în conformitate cu prevederile IFRS 9.5.5.k) Poziția "Instrumente de acoperire [elemente nedesemnate]" include modificările cumulate de valoare justă aferente tuturor elementelor de mai jos:i. valoarea - timp a unei opțiuni, în cazul în care modificările valorii - timp și valorii intrinseci ale respectivei opțiuni sunt separate și doar modificarea valorii intrinseci este desemnată ca instrument de acoperire [IFRS 9.6.5.15];ii. elementul forward al unui contract forward, în cazul în care elementul forward și elementul spot (la vedere) al respectivului contract forward sunt separate și doar modificarea elementului spot al contractului forward este desemnată ca instrument de acoperire;iii. spread-ul valutar aferent unui instrument financiar, în cazul în care acest spread este exclus de la desemnarea instrumentului financiar respectiv ca instrument de acoperire [IFRS 9.6.5.15, IFRS 9.6.5.16].l) Poziția "Rezerve din reevaluare" include valoarea rezervelor care rezultă din prima adoptare a IAS care nu au fost transferate la alte tipuri de rezerve.m) Poziția "Alte rezerve" include alte rezerve decât cele prezentate separat la celelalte elemente de capitaluri proprii și poate include rezerve legale și rezerve statutare.n) Poziția "Acțiuni proprii" include toate instrumentele financiare care au caracteristicile instrumentelor de capital proprii care au fost redobândite de către instituție, atâta timp cât acestea nu sunt vândute sau amortizate.(2) Modelul formularelor pentru această situație este următorul: DENUMIREA INSTITUȚIEI DE CREDIT: DATA RAPORTĂRII:
  F 01.00 - Bilanț [situația poziției financiare]
   +  F 01.01 - Active
  - lei -
  Active Cod poziție Valoare contabilă
  A B 010
  Numerar, solduri de numerar la bănci centrale și alte depozite la vedere 010
  Numerar 020
  Solduri de numerar la bănci centrale 030
  Alte depozite la vedere 040
  Active financiare deținute în vederea tranzacționării 050
  Instrumente financiare derivate 060
  Instrumente de capital 070
  Titluri de datorie 080
  Credite și avansuri 090
  Active financiare nedestinate tranzacționării, evaluate obligatoriu la valoarea justă prin profit sau pierdere 096
  Instrumente de capital 097
  Titluri de datorie 098
  Credite și avansuri 099
  Active financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere 100
  Titluri de datorie 120
  Credite și avansuri 130
  Active financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global 141
  Instrumente de capital 142
  Titluri de datorie 143
  Credite și avansuri 144
  Active financiare evaluate la cost amortizat 181
  Titluri de datorie 182
  Credite și avansuri 183
  Instrumente financiare derivate - contabilitatea de acoperire 240
  Modificările de valoare justă aferente elementelor acoperite în cadrul unei operațiuni de acoperire a unui portofoliu împotriva riscului de rată a dobânzii 250
  Investiții în filiale, asocieri în participație și entități asociate 260
  Titluri de participare contabilizate la cost 261
  Titluri de participare evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere 262
  Titluri de participare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global 263
  Imobilizări corporale 270
  Imobilizări corporale 280
  Investiții imobiliare 290
  Imobilizări necorporale 300
  Fond comercial 310
  Alte imobilizări necorporale 320
  Creanțe privind impozitele 330
  Creanțe privind impozitul curent 340
  Creanțe privind impozitul amânat 350
  Alte active 360
  Active imobilizate și grupuri destinate cedării, clasificate drept deținute în vederea vânzării 370
  TOTAL ACTIVE 380
   +  F 01.02 - Datorii
  Datorii Cod poziție Valoare contabilă
  A B 010
  Datorii financiare deținute în vederea tranzacționării 010
  Instrumente financiare derivate 020
  Poziții scurte 030
  Depozite 040
  Titluri de datorie emise 050
  Alte datorii financiare 060
  Datorii financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere 070
  Depozite 080
  Titluri de datorie emise 090
  Alte datorii financiare 100
  Datorii financiare evaluate la cost amortizat 110
  Depozite 120
  Titluri de datorie emise 130
  Alte datorii financiare 140
  Instrumente financiare derivate - contabilitatea de acoperire 150
  Modificările de valoare justă aferente elementelor acoperite în cadrul unei operațiuni de acoperire a unui portofoliu împotriva riscului de rată a dobânzii 160
  Provizioane 170
  Pensii și alte obligații privind beneficiile determinate post-angajare 180
  Alte beneficii pe termen lung pentru angajați 190
  Restructurare 200
  Aspecte juridice nesoluționate și litigii fiscale 210
  Angajamente și garanții date 220
  Alte provizioane 230
  Datorii privind impozitele 240
  Datorii privind impozitul curent 250
  Datorii privind impozitul amânat 260
  Capital social rambursabil la cerere 270
  Alte datorii 280
  Datorii incluse în grupuri destinate cedării, clasificate drept deținute în vederea vânzării 290
  TOTAL DATORII 300
   + 
  F 01.03 - Capitaluri proprii
  - lei -
  Capitaluri proprii Cod poziție Valoare contabilă
  A B 010
  Capital social 010
  Capital vărsat 020
  Capital subscris nevărsat 030
  Prime de capital 040
  Instrumente de capital emise, altele decât capitalul social 050
  Componenta de capitaluri proprii a instrumentelor financiare compuse 060
  Alte instrumente de capital emise 070
  Alte capitaluri proprii 080
  Valoarea cumulată a altor elemente ale rezultatului global 090
  Elemente care nu vor fi reclasificate în profit sau pierdere 095
  Imobilizări corporale 100
  Imobilizări necorporale 110
  Câștiguri sau (-) pierderi actuariale din planurile de pensii cu beneficii determinate 120
  Active imobilizate și grupuri destinate cedării, clasificate drept deținute în vederea vânzării 122
  Modificări de valoare justă aferente instrumentelor de capital evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global 320
  Valoarea ineficacității acoperirii valorii juste aferente instrumentelor de capital evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global 330
  Modificări de valoare justă aferente instrumentelor de capital evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global [element acoperit]340
  Modificări de valoare justă aferente instrumentelor de capital evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global [instrument de acoperire] 350
  Modificări de valoare justă aferente datoriilor financiare evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere atribuibile modificărilor riscului de credit propriu 360
  Elemente care pot fi reclasificate în profit sau pierdere 128
  Acoperirea unei investiții nete într-o operațiune din străinătate [partea eficace] 130
  Conversia valutară 140
  Instrumente financiare derivate de acoperire. Rezerva din operațiuni de acoperire a fluxurilor de trezorerie [partea eficace] 150
  Modificări de valoare justă aferente instrumentelor de datorie evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global 155
  Instrumente de acoperire [elemente nedesemnate] 165
  Active imobilizate și grupuri destinate cedării, clasificate drept deținute în vederea vânzării 170
  Rezultatul reportat 190
  Rezerve de reevaluare 200
  Alte rezerve 210
  (-) Acțiuni proprii 240
  Profit sau (-) pierdere aferent(ă) exercițiului 250
  (-) Repartizarea profitului 255
  (-) Dividende interimare 260
  TOTAL CAPITALURI PROPRII 300
  TOTAL DATORII ȘI CAPITALURI PROPRII 310
  (la 13-01-2020, Modelul formularului F 01.03 - Capitaluri proprii, Alineatul (2), Punctul 24., Capitolul III a fost modificat de Punctul 10, Anexa nr. 1 din ORDINUL nr. 12 din 20 decembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 17 din 13 ianuarie 2020 )
  25. F 02.00 - Contul de profit sau pierdere(1) F 02.00 este situația financiară care conține informații privind veniturile și cheltuielile legate de activitatea instituțiilor de credit. La întocmirea acesteia se vor avea în vedere următoarele precizări:a) Veniturile din dobânzi și cheltuielile cu dobânzile din instrumente financiare evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere și din instrumente financiare derivate de acoperire clasificate în categoria "contabilitatea de acoperire" se raportează ca parte a câștigurilor sau pierderilor din respectivele categorii de instrumente.b) Poziția "Venituri din dobânzi - alte active" include valorile aferente veniturilor din dobânzi care nu au fost incluse la alte elemente, cum ar fi veniturile din dobânzi aferente numerarului, soldurilor de numerar la bănci centrale și altor depozite la vedere și activelor imobilizate și grupurilor destinate cedării clasificate drept deținute în vederea vânzării, precum și veniturile nete din dobânzi din activele nete aferente beneficiilor determinate.c) Dobânda aferentă datoriilor financiare cu o rată negativă a dobânzii efective se raportează în cadrul poziției "Venituri din dobânzi aferente datoriilor". Aceste datorii și dobânda aferentă dau naștere unui randament pozitiv pentru instituția de credit.d) Poziția "Cheltuieli cu dobânzile - alte datorii" include valorile aferente cheltuielilor cu dobânzile care nu au fost incluse la alte elemente, cum ar fi cheltuielile cu dobânzile aferente datoriilor incluse în grupuri destinate cedării clasificate drept deținute în vederea vânzării, cheltuielile derivate din majorările valorii contabile a unui provizion reflectând trecerea timpului sau cheltuielile nete cu dobânzile din datorii nete aferente beneficiilor determinate.e) Dobânda aferentă activelor financiare cu o rată negativă a dobânzii efective se raportează în cadrul poziției "Cheltuieli cu dobânzile aferente activelor". Aceste active și dobânda aferentă dau naștere unui randament negativ pentru instituția de credit.f) Veniturile din dividende aferente instrumentelor de capital, inclusiv dividende aferente investițiilor în filiale, asocieri în participație și entități asociate, evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere se raportează ca parte a câștigurilor sau pierderilor din respectivele clase de instrumente.g) Veniturile din dividende aferente instrumentelor de capital desemnate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global cuprind dividendele aferente instrumentelor derecunoscute în cursul perioadei și dividendele aferente instrumentelor deținute la sfârșitul perioadei de raportare.h) Veniturile din dividende aferente investițiilor în filiale, asocieri în participație și entități asociate cuprind veniturile din dividende aferente titlurilor de participare deținute în filiale, asocieri în participație și entități asociate, contabilizate la cost sau evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global.i) Poziția "Câștiguri sau (-) pierderi aferente activelor și datoriilor financiare deținute în vederea tranzacționării, net" include câștiguri și pierderi din reevaluarea și derecunoașterea instrumentelor financiare clasificate ca deținute în vederea tranzacționării. Acest element include, de asemenea, câștiguri și pierderi aferente instrumentelor financiare derivate de risc de credit evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere, utilizate pentru administrarea riscului de credit al unui instrument financiar sau al unei părți a unui instrument financiar care este desemnat ca fiind evaluat la valoarea justă prin profit sau pierdere, precum și venituri și cheltuieli din dividende și dobânzi aferente activelor și datoriilor financiare deținute în vederea tranzacționării.j) Poziția "Câștiguri sau (-) pierderi aferente activelor și datoriilor financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere, net" include, de asemenea, valoarea recunoscută în contul de profit sau pierdere pentru riscul de credit propriu al datoriilor desemnate la valoarea justă, în situația în care recunoașterea modificărilor riscului de credit propriu în alte elemente ale rezultatului global crează sau amplifică o necorelare contabilă [IFRS 9.5.7.8]. În cadrul acestei poziții se includ, de asemenea, câștigurile și pierderile aferente instrumentelor acoperite care sunt desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere, în situația în care această desemnare este utilizată pentru administrarea riscului de credit, precum și veniturile și cheltuielile cu dobânzile aferente activelor și datoriilor financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere.k) Poziția "Câștiguri sau (-) pierderi din derecunoașterea activelor și datoriilor financiare care nu sunt evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere, net" nu include câștigurile aferente instrumentelor de capital pe care instituția de credit alege să le evalueze la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global [IFRS 9.5.7.1(b)].l) În situația în care o modificare a modelului de afaceri conduce la reclasificarea unui activ financiar în cadrul unui portofoliu contabil diferit, câștigurile sau pierderile din reclasificare se raportează în cadrul pozițiilor relevante ale portofoliului contabil în care activul financiar este reclasificat, în conformitate cu următoarele prevederi:i. în cazul în care un activ financiar este reclasificat din categoria de evaluare la cost amortizat în portofoliul contabil al activelor financiare evaluate la valoare justă prin profit sau pierdere [IFRS 9.5.6.2], câștigurile sau pierderile datorate reclasificării se raportează în cadrul poziției "Câștiguri sau (-) pierderi aferente activelor și datoriilor financiare deținute în vederea tranzacționării, net" sau "Câștiguri sau (-) pierderi aferente activelor financiare nedestinate tranzacționării, evaluate obligatoriu la valoarea justă prin profit sau pierdere, net", după caz;ii. în cazul în care un activ financiar este reclasificat din categoria de evaluare la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global în categoria de evaluare la valoare justă prin profit sau pierdere [IFRS 9.5.6.7], câștigurile sau pierderile cumulate recunoscute anterior în alte elemente ale rezultatului global și reclasificate în profit sau pierdere se raportează în cadrul poziției "Câștiguri sau (-) pierderi aferente activelor și datoriilor financiare deținute în vederea tranzacționării, net" sau "Câștiguri sau (-) pierderi aferente activelor financiare nedestinate tranzacționării, evaluate obligatoriu la valoarea justă prin profit sau pierdere, net", după caz.m) Poziția "Câștiguri sau (-) pierderi din contabilitatea de acoperire, net" cuprinde câștigurile și pierderile aferente instrumentelor de acoperire și elementelor acoperite, inclusiv cele aferente elementelor acoperite evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global, altele decât instrumentele de capital, în cadrul unei operațiuni de acoperire a valorii juste în conformitate cu prevederile IFRS 9.6.5.8. Poziția include, de asemenea, partea ineficace a variației valorii juste a instrumentelor de acoperire în cadrul unei operațiuni de acoperire a fluxurilor de trezorerie. Reclasificările rezervei din acoperirea fluxurilor de trezorerie sau a rezervei din acoperirea investiției nete într-o operațiune din străinătate sunt recunoscute în cadrul acelorași poziții ale contului de profit sau pierdere care sunt impactate de fluxurile de trezorerie aferente elementelor acoperite. Poziția "Câștiguri sau (-) pierderi din contabilitatea de acoperire, net" include, de asemenea, câștigurile și pierderile din operațiuni de acoperire a investițiilor nete în operațiuni din străinătate. Această poziție include și câștigurile din operațiuni de acoperire a pozițiilor nete.n) Poziția "Câștiguri sau (-) pierderi din derecunoașterea activelor nefinanciare, net" include câștigurile și pierderile din derecunoașterea activelor nefinanciare, cu excepția cazului în care acestea sunt clasificate ca deținute în vederea vânzării.n^1) Poziția "Contribuții în numerar la fondurile de rezoluție și la schemele de garantare a depozitelor" include sumele reprezentând contribuții la fondurile de rezoluție și la schemele de garantare a depozitelor, în cazul în care acestea sunt plătite în numerar. În situația în care contribuția îmbracă forma unui angajament de plată, acest angajament de plată trebuie inclus în cadrul poziției "Provizioane sau (-) reluări de provizioane", dacă angajamentul de plată dă naștere unei obligații în conformitate cu standardul contabil aplicabil. (la 13-01-2020, Alineatul (1) din Punctul 25. , Capitolul III a fost completat de Punctul 11, Anexa nr. 1 din ORDINUL nr. 12 din 20 decembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 17 din 13 ianuarie 2020 ) o) Poziția "Câștiguri sau (-) pierderi din modificare, net" include valorile care rezultă din ajustarea valorilor contabile brute ale activelor financiare pentru reflectarea fluxurilor de trezorerie contractuale renegociate sau modificate [IFRS 9.5.4.3 și Anexa A la IFRS 9]. Câștigurile sau pierderile din modificare nu includ impactul modificărilor sumei reprezentând pierderile de credit așteptate, care se raportează în cadrul poziției "Deprecierea sau (-) reluarea pierderilor din deprecierea activelor financiare care nu sunt evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere".p) Poziția "Provizioane sau (-) reluări din provizioane. Angajamente și garanții date" include cheltuielile nete cu provizioanele aferente tuturor angajamentelor și garanțiilor ce intră în aria de aplicare a IFRS 9, IAS 37 sau IFRS 4, în conformitate cu prevederile pct. 24 alin. (1) lit. B. (c). Orice modificare de valoare justă a angajamentelor și garanțiilor financiare evaluate la valoarea justă se raportează în cadrul poziției "Câștiguri sau (-) pierderi aferente activelor și datoriilor financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere, net". Provizioanele includ, prin urmare, valoarea deprecierii aferente angajamentelor și garanțiilor pentru care deprecierea este determinată în conformitate cu IFRS 9 sau a căror provizionare urmează prevederile IAS 37 sau care sunt tratate drept contracte de asigurare în conformitate cu IFRS 4.q) Poziția "Deprecierea sau (-) reluarea pierderilor din deprecierea activelor financiare care nu sunt evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere" include toate câștigurile sau pierderile din depreciere aferente instrumentelor de datorie care rezultă din aplicarea regulilor de depreciere prevăzute de IFRS 9.5.5, indiferent dacă pierderile de credit așteptate în conformitate cu prevederile IFRS 9.5.5 sunt estimate pe următoarele 12 luni sau pe durata de viață și inclusiv câștigurile sau pierderile din depreciere aferente creanțelor comerciale, activelor aferente unui contract și creanțelor din operațiuni de leasing [IFRS 9.5.5.15].r) Poziția "Deprecierea sau (-) reluarea pierderilor din deprecierea activelor financiare care nu sunt evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere" include, de asemenea, sumele aferente operațiunilor de write - off, așa cum sunt acestea definite la pct. 27 alin. (1) lit. (e) și (g) și pct. 34 alin. (1) lit. (j) pct. ii, care exced valoarea ajustării pentru pierderi la data operațiunii de write - off și care sunt, prin urmare, recunoscute ca pierdere în mod direct în contul de profit sau pierdere, precum și recuperările din sumele care au făcut anterior obiectul operațiunilor de write - off, înregistrate în mod direct în contul de profit sau pierdere.s) Poziția "Profit sau pierdere din active imobilizate și grupuri destinate cedării clasificate drept deținute în vederea vânzării care nu pot fi considerate activități întrerupte" include profitul sau pierderea generată de activele imobilizate și grupurile destinate cedării clasificate drept deținute în vederea vânzării și care nu pot fi considerate activități întrerupte.(2) Modelul formularului pentru această situație este următorul:  +  DENUMIREA INSTITUȚIEI DE CREDIT: DATA RAPORTĂRII:
  F 02.00 - Contul de profit sau pierdere
  - lei -
  DENUMIRE INDICATOR Cod poziție Valoare
  A B 010
  Venituri din dobânzi 010
  Active financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global 041
  Active financiare evaluate la cost amortizat 051
  Alte active 080
  Venituri din dobânzi aferente datoriilor 085
  (Cheltuieli cu dobânzile) 090
  (Datorii financiare evaluate la cost amortizat) 120
  (Alte datorii) 140
  (Cheltuieli cu dobânzile aferente activelor) 145
  (Cheltuieli cu capitalul social rambursabil la cerere) 150
  Venituri din dividende 160
  Active financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global 191
  Investiții în filiale, asocieri în participație și entități asociate 192
  Titluri de participare contabilizate la cost 193
  Titluri de participare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global 194
  Venituri din taxe și comisioane 200
  (Cheltuieli cu taxe și comisioane) 210
  Câștiguri sau (-) pierderi din derecunoașterea activelor și datoriilor financiare care nu sunt evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere, net 220
  Active financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global 231
  Active financiare evaluate la cost amortizat 241
  Datorii financiare evaluate la cost amortizat 260
  Altele 270
  Câștiguri sau (-) pierderi aferente activelor și datoriilor financiare deținute în vederea tranzacționării, net 280
  Câștiguri sau (-) pierderi aferente activelor financiare nedestinate tranzacționării, evaluate obligatoriu la valoarea justă prin profit sau pierdere, net 287
  Câștiguri sau (-) pierderi aferente activelor și datoriilor financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere, net 290
  Câștiguri sau (-) pierderi din contabilitatea de acoperire, net 300
  Diferențe de curs de schimb [câștig sau (-) pierdere], net 310
  Câștiguri sau (-) pierderi din derecunoașterea activelor nefinanciare, net 330
  Alte venituri din exploatare 340
  (Alte cheltuieli de exploatare) 350
  VENITURI TOTALE DIN EXPLOATARE, NET 355
  (Cheltuieli administrative) 360
  (Cheltuieli cu personalul) 370
  (Alte cheltuieli administrative) 380
  (Contribuții în numerar la fondurile de rezoluție și la schemele de garantare a depozitelor) 385
  (Amortizare) 390
  (Imobilizări corporale) 400
  (Investiții imobiliare) 410
  (Alte imobilizări necorporale) 420
  Câștiguri sau (-) pierderi din modificare, net 425
  Active financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global 426
  Active financiare evaluate la cost amortizat 427
  (Provizioane sau (-) reluări de provizioane) 430
  (Angajamente de plată la fondurile de rezoluție și la schemele de garantare a depozitelor) 435
  (Angajamente și garanții date) 440
  (Alte provizioane) 450
  (Deprecierea sau (-) reluarea pierderilor din deprecierea activelor financiare care nu sunt evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere) 460
  (Active financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global) 481
  (Active financiare evaluate la cost amortizat) 491
  (Deprecierea sau (-) reluarea pierderilor din deprecierea investițiilor în filiale, asocieri în participație și entități asociate) 510
  (Deprecierea sau (-) reluarea pierderilor din deprecierea activelor nefinanciare) 520
  (Imobilizări corporale) 530
  (Investiții imobiliare) 540
  (Fond comercial) 550
  (Alte imobilizări necorporale) 560
  (Altele) 570
  Fond comercial negativ recunoscut în profit sau pierdere 580
  Profitul sau (-) pierderea din active imobilizate și grupuri destinate cedării, clasificate drept deținute în vederea vânzării, care nu pot fi considerate activități întrerupte 600
  PROFIT SAU (-) PIERDERE DIN OPERAȚIUNI CONTINUE ÎNAINTE DE IMPOZITARE 610
  (Cheltuieli sau (-) venituri cu impozitul aferent profitului sau pierderii din operațiuni continue) 620
  PROFIT SAU (-) PIERDERE DIN OPERAȚIUNI CONTINUE DUPĂ IMPOZITARE 630
  Profit sau (-) pierdere din activități întrerupte după impozitare 640
  Profit sau (-) pierdere din activități întrerupte înainte de impozitare 650
  (Cheltuieli sau (-) venituri cu impozitul, legate de activități întrerupte) 660
  PROFIT SAU (-) PIERDERE AFERENT/Ă EXERCIȚIULUI 670
  PERSOANA AUTORIZATĂ,Numele, prenumele și semnătura PERSOANA AUTORIZATĂNumele, prenumele și semnătura
  (la 13-01-2020, Formularul F 02.00 - Contul de profit sau pierdere din Alineatul (2) , Punctul 25. , Capitolul III a fost modificat de Punctul 12, Anexa nr. 1 din ORDINUL nr. 12 din 20 decembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 17 din 13 ianuarie 2020 )
  26. F 03.00 - Situația rezultatului global(1) La completarea acestei situații se vor avea în vedere următoarele precizări:a) Poziția "Câștiguri sau (-) pierderi din contabilitatea de acoperire aferente instrumentelor de capital evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global" include modificarea ineficacității (părții ineficace) cumulate a operațiunii de acoperire, în cazul operațiunilor de acoperire a valorii juste în care elementul acoperit este un instrument de capital evaluat la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global. Această modificare este reprezentată de diferența dintre modificările în variația valorii juste a instrumentului de capital raportate în cadrul poziției "Modificări de valoare justă aferente instrumentelor de capital evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global [element acoperit]" și modificările în variația valorii juste a instrumentului financiar derivat de acoperire raportate în cadrul poziției "Modificări de valoare justă aferente instrumentelor de capital evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global [instrument de acoperire]".b) Poziția "Acoperirea investițiilor nete în operațiuni din străinătate [partea eficace]" include modificarea rezervei cumulate de conversie valutară aferente părții eficace atât a operațiunilor de acoperire a investițiilor nete în operațiuni din străinătate derulate pe bază continuă cât și a celor întrerupte.c) În cazul operațiunilor de acoperire a investițiilor nete în operațiuni din străinătate și a operațiunilor de acoperire a fluxurilor de trezorerie, sumele raportate în cadrul poziției "Transferate în profit sau pierdere" includ sumele transferate întrucât fluxurile acoperite au apărut și nu mai sunt așteptate să apară.d) Poziția "Instrumente de acoperire [elemente nedesemnate]" include modificările în variația cumulată a valorii juste aferente următoarelor elemente, în situația în care acestea nu sunt desemnate ca o componentă de acoperire:i. valoarea - timp a opțiunilor;ii. elementele forward ale contractelor forward;iii. spread-ul valutar aferent instrumentelor financiare.e) În cazul opțiunilor, sumele reclasificate în profit sau pierdere și raportate în cadrul poziției "Transferate în profit sau pierdere" includ reclasificările datorate opțiunilor care acoperă împotriva riscurilor un element aferent unei tranzacții și opțiunilor care acoperă împotriva riscurilor un element aferent unei perioade de timp.f) Poziția "Instrumente de datorie evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global" include câștigurile sau pierderile aferente instrumentelor de datorie evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global, altele decât câștigurile sau pierderile din depreciere și din diferențe de curs valutar care se raportează în cadrul poziției "Deprecierea sau (-) reluarea pierderilor din deprecierea activelor financiare care nu sunt evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere" și respectiv poziției "Diferențe de curs de schimb [câștig sau (-) pierdere], net" din formularul F 02.00. Poziția "Transferate în profit sau pierdere" include sumele transferate în profit sau pierdere urmare derecunoașterii sau reclasificării în categoria de evaluare la valoarea justă prin profit sau pierdere.g) În situația în care un activ financiar este reclasificat din categoria de evaluare la cost amortizat în categoria de evaluare la valoare justă prin alte elemente ale rezultatului global [IFRS 9.5.6.4], câștigurile sau pierderile rezultate din reclasificare se raportează în cadrul poziției "Instrumente de datorie evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global".h) În situația în care un activ financiar este reclasificat din categoria de evaluare la valoare justă prin alte elemente ale rezultatului global în categoria de evaluare la valoarea justă prin profit sau pierdere [IFRS 9.5.6.7] sau în categoria de evaluare la cost amortizat [IFRS 9.5.6.5], câștigurile și pierderile cumulate recunoscute anterior în alte elemente ale rezultatului global și care au fost reclasificate se raportează în cadrul poziției "Transferate în profit sau pierdere" și respectiv în cadrul poziției "Alte reclasificări", cu ajustarea, în cel de al doilea caz, a valorii contabile a activului financiar.i) Pentru toate componentele altor elemente ale rezultatului global, poziția "Alte reclasificări" include transferurile, altele decât reclasificările din alte elemente ale rezultatului global în profit sau pierdere sau la valoarea contabilă inițială a elementelor acoperite în cazul operațiunilor de acoperire a fluxurilor de trezorerie.j) "Impozitul pe venit aferent elementelor care nu vor fi reclasificate" și "Impozitul pe venit aferent elementelor care pot fi reclasificate în profit sau (-) pierdere" [IAS 1.91 (b), IG6] se raportează ca elemente - rânduri separate.(2) Modelul formularului pentru această situație este următorul: DENUMIREA INSTITUȚIEI DE CREDIT: DATA RAPORTĂRII:
  F 03.00 - Situația rezultatului global
  - lei -
  DENUMIRE INDICATOR Cod poziție Valoare
  A B 010
  Profit sau (-) pierdere aferent(ă) exercițiului 010
  Alte elemente ale rezultatului global 020
  Elemente care nu vor fi reclasificate în profit sau pierdere 030
  Imobilizări corporale 040
  Imobilizări necorporale 050
  Câștiguri sau (-) pierderi actuariale din planurile de pensii cu beneficii determinate 060
  Active imobilizate și grupuri destinate cedării, clasificate drept deținute în vederea vânzării 070
  Modificări de valoare justă aferente instrumentelor de capital evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global 081
  Câștiguri sau (-) pierderi din contabilitatea de acoperire aferente instrumentelor de capital evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global, net 083
  Modificări de valoare justă aferente instrumentelor de capital evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global [element acoperit] 084
  Modificări de valoare justă aferente instrumentelor de capital evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global [instrument de acoperire] 085
  Modificări de valoare justă aferente datoriilor financiare evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere atribuibile modificărilor riscului de credit propriu 086
  Impozit pe venit aferent elementelor care nu vor fi reclasificate 090
  Elemente care pot fi reclasificate în profit sau pierdere 100
  Acoperirea unei investiții nete într-o operațiune din străinătate [partea eficace] 110
  Câștiguri sau (-) pierderi din evaluare înregistrate în capitaluri proprii 120
  Transferate în profit sau pierdere 130
  Alte reclasificări 140
  Conversia valutară 150
  Câștiguri sau (-) pierderi din conversie înregistrate în capitaluri proprii 160
  Transferate în profit sau pierdere 170
  Alte reclasificări 180
  Acoperirea fluxurilor de numerar [partea eficace] 190
  Câștiguri sau (-) pierderi din evaluare înregistrate în capitaluri proprii 200
  Transferate în profit sau pierdere 210
  Transferate la valoarea contabilă inițială a elementelor acoperite 220
  Alte reclasificări 230
  Instrumente de acoperire [elemente nedesemnate] 231
  Câștiguri sau (-) pierderi din evaluare înregistrate în capitaluri proprii 232
  Transferate în profit sau pierdere 233
  Alte reclasificări 234
  Instrumente de datorie evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global 241
  Câștiguri sau (-) pierderi din evaluare înregistrate în capitaluri proprii 251
  Transferate în profit sau pierdere 261
  Alte reclasificări 270
  Active imobilizate și grupuri destinate cedării, clasificate drept deținute în vederea vânzării 280
  Câștiguri sau (-) pierderi din evaluare înregistrate în capitaluri proprii 290
  Transferate în profit sau pierdere 300
  Alte reclasificări 310
  Impozit pe venit aferent elementelor care pot fi reclasificate în profit sau (-) pierdere 330
  Rezultat global total al exercițiului 340
  PERSOANA AUTORIZATĂ, Numele, prenumele și semnătura PERSOANA AUTORIZATĂ Numele, prenumele și semnătura
  27. F 04.00 - Clasificarea activelor financiare pe instrumente și pe sectoare ale contrapărților(1) La completarea acestei situații se vor avea în vedere următoarele precizări:a) Activele financiare sunt clasificate pe portofolii contabile și instrumente și - dacă este cazul - după contraparte. Pentru instrumentele de datorie evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global și la cost amortizat, valoarea contabilă brută a activelor și deprecierea cumulată se clasifică pe stadii de depreciere.b) Modificările cumulate negative ale valorii juste, datorate riscului de credit, reprezintă, în cazul expunerilor neperformante, modificările cumulate de valoare justă datorate riscului de credit, pentru situația în care modificarea cumulată netă este negativă. Modificarea cumulată netă a valorii juste datorată riscului de credit se calculează prin adunarea tuturor modificărilor negative și pozitive de valoare justă datorate riscului de credit care au apărut de la recunoașterea instrumentului de datorie. Această sumă se raportează doar în situația în care din adunarea modificărilor negative și pozitive de valoare justă datorate riscului de credit se obține o valoare negativă. Evaluarea instrumentelor de datorie se realizează la nivel de instrument financiar. Pentru fiecare instrument de datorie, modificările cumulate negative ale valorii juste datorate riscului de credit se raportează până la derecunoașterea instrumentului.c) Deprecierea cumulată are următoarea semnificație:i. pentru instrumentele de datorie evaluate la cost amortizat, deprecierea cumulată este reprezentată de valoarea cumulată a pierderilor din depreciere, netă de utilizările și reluările care au fost recunoscute, dacă este cazul, pentru fiecare stadiu de depreciere. Deprecierea cumulată reduce valoarea contabilă a unui instrument de datorie prin utilizarea unui cont de ajustări;ii. pentru instrumentele de datorie evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global, deprecierea cumulată este reprezentată de suma pierderilor de credit așteptate și a modificărilor acestora recunoscute ca o reducere a valorii juste a unui instrument dat de la recunoașterea inițială.d) Deprecierea cumulată include ajustarea pentru pierderi de credit așteptate aferente activelor financiare din fiecare stadiu de depreciere prevăzut de IFRS 9.e) Pozițiile "Write-off parțial cumulat" și "Write-off total cumulat" includ valoarea parțială, respectiv totală cumulată la data de referință a principalului și a dobânzii și comisioanelor restante a oricărui instrument de datorie, care a fost derecunoscută până la acel moment, prin utilizarea oricăreia dintre metodele descrise la lit. (g), întrucât instituția de credit nu are așteptări rezonabile de recuperare a fluxurilor de trezorerie contractuale. Aceste sume se raportează până la stingerea totală a tuturor drepturilor instituției de credit (prin expirarea termenului de prescripție, iertare de plată sau alte cauze) sau până la recuperare. Prin urmare, în situația în care sumele care au făcut obiectul unor operațiuni de write-off nu sunt recuperate, acestea se raportează pe perioada activităților de executare a acestora.f) În situația în care un instrument de datorie este în cele din urmă derecunoscut în totalitate, ca o consecință a unor operațiuni succesive de write-off parțial, valoarea cumulată a sumelor care au făcut obiectul operațiunilor de write-off se reclasifică din coloana "Write-off parțial cumulat" în coloana "Write-off total cumulat".g) Operațiunea de write-off reprezintă un eveniment de derecunoaștere și este legată de un activ financiar sau de o parte a acestuia, inclusiv în cazul în care modificarea unui activ conduce la situația în care instituția de credit renunță la drepturile sale de colectare a fluxurilor de trezorerie în ceea ce privește respectivul activ sau o parte a acestuia, după cum este explicat la lit. (e). Sumele ce au făcut obiectul unor operațiuni de write-off includ sume generate atât de reducerea valorii contabile a activelor financiare, recunoscută direct în profit sau pierdere, cât și de reducerea valorii ajustărilor pentru pierderi, în contrapartidă cu valoarea contabilă a activelor financiare.h) Coloana "din care: instrumente cu risc de credit scăzut" include instrumente în legătură cu care instituția a stabilit că prezintă risc de credit scăzut la data de raportare și aceasta consideră că riscul de credit nu a crescut semnificativ de la recunoașterea inițială în conformitate cu prevederile IFRS 9.5.5.10.i) Creanțele comerciale în înțelesul IAS 1.54(h), activele aferente unui contract sau creanțele din operațiuni de leasing pentru care se aplică abordarea simplificată în vederea estimării ajustărilor pentru pierderi se raportează la credite și avansuri în cadrul formularului F 04.04.1. Ajustările pentru pierderi aferente acestor active se raportează fie în cadrul poziției "Deprecierea cumulată aferentă activelor pentru care riscul de credit a crescut semnificativ de la recunoașterea inițială, dar care nu sunt depreciate (Stadiul 2)", fie în cadrul poziției "Deprecierea cumulată aferentă activelor depreciate (Stadiul 3)", după cum creanțele comerciale, activele aferente unui contract sau creanțele din operațiuni de leasing, pentru care se aplică abordarea simplificată, sunt considerate depreciate ca urmare a riscului de credit.j) Activele financiare achiziționate sau emise care sunt depreciate la recunoașterea inițială, astfel cum sunt definite în Anexa A la IFRS 9, se raportează separat în cadrul formularelor F 04.03.1 și F 04.04.1. Pentru aceste active, deprecierea cumulată include doar modificările cumulate ale pierderilor din credit așteptate pe durata de viață, după recunoașterea inițială [IFRS 9.5.5.13]. Sumele reprezentând valoarea contabilă brută și deprecierea cumulată aferente acestor active se raportează în coloanele corespunzătoare de "Active depreciate (Stadiul 3)" la momentul recunoașterii inițiale și atâta timp cât acestea sunt considerate active financiare depreciate în conformitate cu definiția "activelor financiare depreciate pentru riscul de credit" din Anexa A la IFRS 9. În situația în care aceste active nu mai sunt considerate depreciate după recunoașterea inițială, acestea vor fi raportate în coloanele corespunzătoare de "Active pentru care riscul de credit a crescut semnificativ de la recunoașterea inițială, dar care nu sunt depreciate (Stadiul 2) (la 13-01-2020, Litera j) din Alineatul (1) , Punctul 27. , Capitolul III a fost modificată de Punctul 13, Anexa nr. 1 din ORDINUL nr. 12 din 20 decembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 17 din 13 ianuarie 2020 ) k) În cadrul formularului F 04.05 instituțiile de credit raportează valoarea contabilă a creditelor și avansurilor și a titlurilor de datorie care intră în sfera de aplicare a definiției datoriei subordonate, prevăzute la pct. 31 alin. (1) lit. (d).(2) Modelul formularelor pentru această situație este următorul: DENUMIREA INSTITUȚIEI DE CREDIT: DATA RAPORTĂRII
  F 04.00 - Clasificarea activelor financiare pe instrumente și pe sectoare ale contrapărților
   +  F 04.01 - Active financiare deținute în vederea tranzacționării
  - lei -
  Cod poziție Valoare contabilă
  A B 010
  Instrumente financiare derivate 005
  Instrumente de capital 010
  din care: instituții de credit 030
  din care: alte societăți financiare 040
  din care: societăți nefinanciare 050
  Titluri de datorie 060
  Bănci centrale 070
  Administrații publice 080
  Instituții de credit 090
  Alte societăți financiare 100
  Societăți nefinanciare 110
  Credite și avansuri 120
  Bănci centrale 130
  Administrații publice 140
  Instituții de credit 150
  Alte societăți financiare 160
  Societăți nefinanciare 170
  Gospodării ale populației 180
  ACTIVE FINANCIARE DEȚINUTE ÎN VEDEREA TRANZACȚIONĂRII 190
  PERSOANA AUTORIZATĂ, Numele, prenumele și semnătura PERSOANA AUTORIZATĂ, Numele, prenumele și semnătura
   +  F 04.02.1 - Active financiare nedestinate tranzacționării, evaluate obligatoriu la valoarea justă prin profit sau pierdere
  - lei -
  Cod poziție Valoarea contabilă Modificări cumulate negative ale valorii juste, datorate riscului de credit, aferente expunerilor neperformante
  A B 010 020
  Instrumente de capital 010
  din care: instituții de credit 020
  din care: alte societăți financiare 030
  din care: societăți nefinanciare 040
  Titluri de datorie 050
  Bănci centrale 060
  Administrații publice 070
  Instituții de credit 080
  Alte societăți financiare 090
  Societăți nefinanciare 100
  Credite și avansuri 110
  Bănci centrale 120
  Administrații publice 130
  Instituții de credit 140
  Alte societăți financiare 150
  Societăți nefinanciare 160
  Gospodării ale populației 170
  ACTIVE FINANCIARE NEDESTINATE TRANZACȚIONĂRII, EVALUATE OBLIGATORIU LA VALOAREA JUSTĂ PRIN PROFIT SAU PIERDERE 180
  PERSOANA AUTORIZATĂ, Numele, prenumele și semnătura PERSOANA AUTORIZATĂ, Numele, prenumele și semnătura
   +  F 04.02.2 - Active financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere
  - lei -
  Cod poziție Valoarea contabilă Modificări cumulate negative ale valorii juste, datorate riscului de credit, aferente expunerilor neperformante
  A B 010 020
  Titluri de datorie 060
  Bănci centrale 070
  Administrații publice 080
  Instituții de credit 090
  Alte societăți financiare 100
  Societăți nefinanciare 110
  Credite și avansuri 120
  Bănci centrale 130
  Administrații publice 140
  Instituții de credit 150
  Alte societăți financiare 160
  Societăți nefinanciare 170
  Gospodării ale populației 180
  ACTIVE FINANCIARE DESEMNATE CA FIIND EVALUATE LA VALOAREA JUSTĂ PRIN PROFIT SAU PIERDERE 190
  PERSOANA AUTORIZATĂ, Numele, prenumele și semnătura PERSOANA AUTORIZATĂ, Numele, prenumele și semnătura
   + 
  F 04.03.1 - Active financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global
  - lei -
  Cod pozițieValoarea contabilăValoarea contabilă brută
  Active pentru care riscul de credit nu a crescut semnificativ de la recunoașterea inițială (Stadiul 1)din care: instrumente cu risc de credit scăzutActive pentru care riscul de credit a crescut semnificativ de la recunoașterea inițială, dar care nu sunt depreciate (Stadiul 2)Active depreciate (Stadiul 3)
  AB010015020030040
  Instrumente de capital010
  din care: instituții de credit020
  din care: alte societăți financiare030
  din care: societăți nefinanciare040
  Titluri de datorie050
  Bănci centrale060
  Administrații publice070
  Instituții de credit080
  Alte societăți financiare090
  Societăți nefinanciare100
  Credite și avansuri110
  Bănci centrale120
  Administrații publice130
  Instituții de credit140
  Alte societăți financiare150
  Societăți nefinanciare160
  Din care: Întreprinderi mici și mijlocii165
  Gospodării ale populației170
  ACTIVE FINANCIARE EVALUATE LA VALOAREA JUSTĂ PRIN ALTE ELEMENTE ALE REZULTATULUI GLOBAL180
  din care: active financiare achiziționate sau emise depreciate190
  - lei -
  Cod pozițieDeprecierea cumulatăWrite-off parțial cumulatWrite-off total cumulat
  Active pentru care riscul de credit nu a crescut semnificativ de la recunoașterea inițială (Stadiul 1)Active pentru care riscul de credit a crescut semnificativ de la recunoașterea inițială, dar care nu sunt depreciate (Stadiul 2)Active depreciate (Stadiul 3)
  AB050060070080090
  Instrumente de capital010
  din care: instituții de credit020
  din care: alte societăți financiare030
  din care: societăți nefinanciare040
  Titluri de datorie050
  Bănci centrale060
  Administrații publice070
  Instituții de credit080
  Alte societăți financiare090
  Societăți nefinanciare100
  Credite și avansuri110
  Bănci centrale120
  Administrații publice130
  Instituții de credit140
  Alte societăți financiare150
  Societăți nefinanciare160
  Din care: Întreprinderi mici și mijlocii165
  Gospodării ale populației170
  ACTIVE FINANCIARE EVALUATE LA VALOAREA JUSTĂ PRIN ALTE ELEMENTE ALE REZULTATULUI GLOBAL180
  din care: active financiare achiziționate sau emise depreciate190
  PERSOANA AUTORIZATĂ,Numele, prenumele și semnătura PERSOANA AUTORIZATĂNumele, prenumele și semnătura
  (la 13-01-2020, Formularul F 04.03.1 - Active financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global, Alineatul (2) din Punctul 27. , Capitolul III a fost modificat de Punctul 14, Anexa nr. 1 din ORDINUL nr. 12 din 20 decembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 17 din 13 ianuarie 2020 )
   + 
  F 04.04.1 - Active financiare evaluate la cost amortizat
  - lei -
  Cod pozițieValoarea contabilăValoarea contabilă brută
  Active pentru care riscul de credit nu a crescut semnificativ de la recunoașterea inițială (Stadiul 1)din care: instrumente cu risc de credit scăzutActive pentru care riscul de credit a crescut semnificativ de la recunoașterea inițială, dar care nu sunt depreciate (Stadiul 2)Active depreciate (Stadiul 3)
  AB010015020030040
  Titluri de datorie010
  Bănci centrale020
  Administrații publice030
  Instituții de credit040
  Alte societăți financiare050
  Societăți nefinanciare060
  Credite și avansuri070
  Bănci centrale080
  Administrații publice090
  Instituții de credit100
  Alte societăți financiare110
  Societăți nefinanciare120
  Din care: Întreprinderi mici și mijlocii125
  Gospodării ale populației130
  ACTIVE FINANCIARE EVALUATE LA COST AMORTIZAT140
  din care: active financiare achiziționate sau emise depreciate150
  - lei -
  Cod pozițieDeprecierea cumulatăWrite-off parțial cumulatWrite-off total cumulat
  Active pentru care riscul de credit nu a crescut semnificativ de la recunoașterea inițială (Stadiul 1)Active pentru care riscul de credit a crescut semnificativ de la recunoașterea inițială, dar care nuActive depreciate (Stadiul 3)
  AB050060070080090
  Titluri de datorie010
  Bănci centrale020
  Administrații publice030
  Instituții de credit040
  Alte societăți financiare050
  Societăți nefinanciare060
  Credite și avansuri070
  Bănci centrale080
  Administrații publice090
  Instituții de credit100
  Alte societăți financiare110
  Societăți nefinanciare120
  Din care: Întreprinderi mici și mijlocii125
  Gospodării ale populației130
  ACTIVE FINANCIARE EVALUATE LA COST AMORTIZAT140
  din care: active financiare achiziționate sau emise depreciate150
  PERSOANA AUTORIZATĂ,Numele, prenumele și semnătura PERSOANA AUTORIZATĂNumele, prenumele și semnătura
  (la 13-01-2020, Formularul F 04.04.1, Alineatul (2) , Punctul 27. , Capitolul III a fost modificat de Punctul 14, Anexa nr. 1 din ORDINUL nr. 12 din 20 decembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 17 din 13 ianuarie 2020 )
   +  F 04.05 - Active financiare subordonate
  Cod poziție Valoarea contabilă
  A B 010
  Credite și avansuri 010
  Titluri de datorie 020
  ACTIVE FINANCIARE SUBORDONATE [PENTRU EMITENT] 030
  PERSOANA AUTORIZATĂ, Numele, prenumele și semnătura PERSOANA AUTORIZATĂ, Numele, prenumele și semnătura
  28. F 05.00 - Clasificarea creditelor și avansurilor nedestinate tranzacționării pe tipuri de produs(1) La completarea acestei situații se vor avea în vedere următoarele precizări:a) În cazul creditelor și avansurilor, altele decât cele deținute în vederea tranzacționării, valoarea contabilă se raportează după tipul de produs și sectorul contrapărții, iar valoarea contabilă brută se raportează doar după tipul de produs.b) Soldurile de încasat la vedere clasificate ca "Numerar, solduri de numerar la bănci centrale și alte depozite la vedere" se raportează, de asemenea, în acest formular, indiferent de modalitatea de evaluare a acestora.c) Creditele și avansurile se alocă următoarelor produse:(i) La vedere [la cerere] și cu preaviz [cont curent]" include soldurile de încasat la vedere (la cerere), cu preaviz (până la sfârșitul zilei lucrătoare următoare celei în care a fost făcută cererea), conturi curente și solduri similare care includ împrumuturile care constituie depozite overnight pentru împrumutat (împrumuturi care trebuie rambursate până la sfârșitul zilei lucrătoare următoare celei în care au fost acordate), indiferent de forma juridică a acestora. Acesta include, de asemenea, sume de "descoperit de cont" care reprezintă solduri debitoare ale conturilor curente și rezervele minime obligatorii deținute la banca centrală; (la 29-01-2019, Punctul i. din Litera c) , Alineatul (1) , Punctul 28. , Capitolul III a fost modificat de Punctul 3, Anexa nr. 1 din ORDINUL nr. 1 din 18 ianuarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 29 ianuarie 2019 ) ii. "Creanțe aferente cărților de credit" include creditele acordate fie prin intermediul cardurilor cu debit amânat, fie prin intermediul cardurilor de credit [Regulamentul BCE BSI];iii. "Creanțe comerciale" include creditele acordate altor debitori în baza efectelor de comerț sau a altor documente care oferă dreptul de a primi încasările din tranzacțiile pentru vânzarea de bunuri sau prestarea de servicii. Acest element include toate tranzacțiile de factoring și similare, cum ar fi acceptările, cumpărarea fermă de creanțe comerciale, forfetarea, scontarea, cambii, efecte de comerț și alte creanțe, în situația în care instituția raportoare cumpără creanțele comerciale în cauză (cu și fără recurs);iv. "Contracte de leasing financiar" include valoarea contabilă a creanțelor din contractele de leasing financiar. "Creanțele din contractele de leasing financiar" sunt conforme definiției prevăzute în IFRS 16. (la 29-01-2019, sintagma: IAS 17 a fost înlocuită de Punctul 4, Anexa nr. 1 din ORDINUL nr. 1 din 18 ianuarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 29 ianuarie 2019 ) v. "Credite acordate în cadrul operațiunilor reverse repo" include fondurile acordate în schimbul titlurilor cumpărate sau aurului cumpărat în temeiul acordurilor repo sau a celor împrumutate în temeiul acordurilor de împrumut de titluri, așa cum sunt acestea definite la pct. 37 alin. (1) lit. (d) și (e);vi. "Alte credite la termen" include soldurile debitoare cu scadențe sau termene contractuale fixe care nu sunt incluse la alte elemente;vii. "Avansuri care nu reprezintă împrumuturi" include avansurile care nu pot fi clasificate ca "împrumuturi" conform Regulamentului BCE BSI. Acest element include, printre altele, creanțe la valoarea brută în legătură cu elementele aflate în așteptare (cum ar fi fondurile aflate în așteptarea plasamentului, transferului sau decontării) și elementele în tranzit (cum ar fi cecurile și alte forme de plată care au fost trimise în vederea încasării).d) Creditele și avansurile se clasifică în funcție de garanțiile reale primite, după cum urmează:i. "Credite garantate cu bunuri imobile" include creditele garantate în mod oficial cu garanții reale sub formă de bunuri imobile rezidențiale sau comerciale, indiferent de rata credit/garanție reală a acestora (cunoscută, de regulă, sub denumirea de "loan-to-value") și de forma juridică a garanției;ii. Alte credite garantate" include creditele și avansurile acoperite în mod oficial de garanții reale, indiferent de rata credit/garanție reală a acestora (așa-numita rată "loan-to-value" - LTV) și de forma juridică a garanției, altele decât "Credite garantate cu bunuri imobile". Această garanție reală include gajuri de titluri, numerar și alte garanții reale, indiferent de forma juridică a garanției. (la 13-01-2020, Punctul ii. din Litera d) , Alineatul (1) , Punctul 28. , Capitolul III a fost modificat de Punctul 15, Anexa nr. 1 din ORDINUL nr. 12 din 20 decembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 17 din 13 ianuarie 2020 ) e) Creditele și avansurile se clasifică în funcție de garanția reală, indiferent de destinația creditului. Valoarea contabilă a creditelor și avansurilor garantate cu mai multe tipuri de garanții reale se clasifică și se raportează în categoria "Credite garantate cu bunuri imobile" în situația în care respectivele credite sunt garantate cu garanții reale sub formă de bunuri imobile, indiferent dacă acestea sunt garantate și cu alte tipuri de garanții reale.f) Creditele și avansurile se clasifică în funcție de destinație după cum urmează:i. "Credit pentru consum" include creditele acordate în special pentru consumul personal de bunuri și servicii [Regulamentul BCE BSI];ii. "Credit pentru achiziționarea de locuințe" include creditele acordate gospodăriilor în scopul investirii în locuințe pentru utilizare proprie sau pentru închiriere, inclusiv în scopul construirii sau în scopul renovării locuințelor [Regulamentul BCE BSI].g) Creditele se clasifică în funcție de modalitatea în care pot fi recuperate. Creditele de finanțare a proiectelor includ credite care prezintă caracteristicile expunerilor provenind din finanțări specializate, așa cum sunt acestea definite la art. 147 alin. (8) din CRR.(2) Modelul formularului pentru această situație este următorul: DENUMIREA INSTITUȚIEI DE CREDIT: DATA RAPORTĂRII:
  F 05.00 - Clasificarea creditelor și avansurilor nedestinate tranzacționării pe tipuri de produs
   +  F 05.01 - Credite și avansuri, altele decât cele deținute în vederea tranzacționării, pe tipuri de produs
  - lei -
  Tipuri de credite și avansuri Cod poziție Valoarea contabilă brută Valoarea contabilă
  Bănci centrale Administrații publice Instituții de credit Alte societăți financiare Societăți nefinanciare Gospodăriile populației
  A B C 005 010 020 030 040 050 060
  Pe tipuri de produs La vedere [la cerere] și cu preaviz [cont curent] 010
  Creanțe aferente cărților de credit 020
  Creanțe comerciale 030
  Contracte de leasing financiar 040
  Credite acordate în cadrul operațiunilor reverse repo 050
  Alte credite la termen 060
  Avansuri care nu reprezintă împrumuturi 070
  CREDITE ȘI AVANSURI 080
  Pe tipuri de garanții reale din care: Credite garantate cu bunuri imobile 090
  din care: alte credite garantate 100
  Pe tipuri de destinație din care: credite pentru consum 110
  din care: credit pentru achiziționarea de locuințe 120
  Pe tipuri de subordonare din care: credite de finanțare a proiectelor 130
  PERSOANA AUTORIZATĂ, Numele, prenumele și semnătura PERSOANA AUTORIZATĂ, Numele, prenumele și semnătura
  29. F 06.00 - Clasificarea pe coduri NACE a creditelor și avansurilor nedestinate tranzacționării, acordate societăților nefinanciare(1) La completarea acestei situații se vor avea în vedere următoarele precizări:a) Valoarea contabilă brută a creditelor și avansurilor către societăți nefinanciare, altele decât cele deținute în vederea tranzacționării, se clasifică după sectorul activităților economice folosind codurile NACE pe baza activității principale a contrapărții.b) Clasificarea expunerilor comune față de mai mulți debitori se realizează în conformitate cu pct. 11 alin. (2).c) Raportarea codurilor NACE se realizează cu primul nivel de dezagregare (după "secțiune"). Instituțiile de credit raportează creditele și avansurile acordate societăților nefinanciare care se angajează în activități financiare sau de asigurări la poziția "K - Activități financiare și de asigurări".d) Activele financiare care pot face obiectul deprecierii includ activele financiare evaluate la cost amortizat și activele financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global.(2) Modelul formularului pentru această situație este următorul:  +  DENUMIREA INSTITUȚIEI DE CREDIT: DATA RAPORTĂRII
  F 06.00 - Clasificarea pe coduri NACE a creditelor și avansurilor nedestinate tranzacționării, acordate societăților nefinanciare
  F 06.01 - Clasificarea pe coduri NACE a creditelor și avansurilor, altele decât cele deținute în vederea tranzacționării, acordate societăților nefinanciare
  - lei -
  Cod poziție Societăți nefinanciare
  Valoarea contabilă brută din care: credite și avansuri care pot face obiectul deprecierii Din care: neperformante Deprecierea cumulată Modificări cumulate negative ale valorii juste datorate riscului de credit, aferente expunerilor neperformante
  din care: în stare de nerambursare
  A B 010 011 012 013 021 022
  A. Agricultură, silvicultură și pescuit 010
  B. Industria extractivă 020
  C. Industria prelucrătoare 030
  D. Furnizarea energiei electrice, a gazelor naturale, a aburului și a aerului condiționat 040
  E. Aprovizionare cu apă 050
  F. Construcții 060
  G. Comerț cu amănuntul și comerț cu ridicata 070
  H. Servicii de transport și depozitare 080
  I. Servicii de cazare și restaurante 090
  J. Informare și comunicații 100
  K. Activități financiare și de asigurare 105
  L. Activități imobiliare 110
  M. Activități specializate, științifice și tehnice 120
  N. Servicii administrative și activități de sprijin 130
  O. Administrație publică și apărare, asigurări sociale obligatorii 140
  P. Educație 150
  Q. Servicii privind sănătatea umană și servicii de asistență socială 160
  R. Arte, divertisment și activități recreative 170
  S. Alte servicii 180
  CREDITE ȘI AVANSURI 190
  PERSOANA AUTORIZATĂ,Numele, prenumele și semnătura PERSOANA AUTORIZATĂNumele, prenumele și semnătura
  (la 13-01-2020, Formularul F 06.00, Alineatul (2) , Punctul 29. , Capitolul III a fost modificat de Punctul 16, Anexa nr. 1 din ORDINUL nr. 12 din 20 decembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 17 din 13 ianuarie 2020 )
  30. F 07.00 - Active financiare care pot face obiectul deprecierii și care sunt restante(1) La completarea acestei situații se vor avea în vedere următoarele precizări:a) Valoarea contabilă a instrumentelor de datorie incluse în portofoliile contabile care pot face obiectul deprecierii se raportează în formularul F 07.01 doar în situația în care aceste instrumente sunt restante. Instrumentele restante se alocă pe benzi corespunzătoare de zile de întârziere la plată pe baza situației individuale a acestora.b) Portofoliile contabile care pot face obiectul deprecierii sunt cele prevăzute la pct. 29 alin. (1) lit. (d).c) Activele financiare se califică drept restante atunci când există o sumă reprezentând principal, dobândă sau comision care nu a fost plătită la data scadenței. Expunerile restante se raportează la nivelul întregii valori contabile a expunerii. Valorile contabile ale unor astfel de active se raportează pe stadii de depreciere, defalcate în funcție de numărul de zile de întârziere la plată al celei mai vechi sume restante, neplătite la data de referință.(2) Modelul formularului pentru această situație este următorul: DENUMIREA INSTITUȚIEI DE CREDIT: DATA RAPORTĂRII:
  F 07.00 - Active financiare care pot face obiectul deprecierii și care sunt restante
   +  F 07.01 - Active financiare care pot face obiectul deprecierii și care sunt restante
  - lei -
  Cod poziție Valoarea contabilă
  Active pentru care riscul de credit nu a crescut semnificativ de la recunoașterea inițială (Stadiul 1) Active pentru care riscul de credit a crescut semnificativ de la recunoașterea inițială, dar care nu sunt depreciate (Stadiul 2) Active depreciate (Stadiul 3)
  ≤ 30 zile > 30 zile ≤ 90 zile > 90 zile ≤ 30 zile> 30 zile ≤ 90 zile> 90 zile ≤ 30 zile> 30 zile ≤ 90 zile> 90 zile
  A B 010 020 030 040 050 060 070 080 090
  Titluri de datorie 060
  Bănci centrale 070
  Administrații publice 080
  Instituții de credit 090
  Alte societăți financiare 100
  Societăți nefinanciare 110
  Credite și avansuri 120
  Bănci centrale 130
  Administrații publice 140
  Instituții de credit 150
  Alte societăți financiare 160
  Societăți nefinanciare 170
  Gospodării ale populației 180
  TOTAL INSTRUMENTE DE DATORIE 190
  Credite și avansuri pe tipuri de produs, de garanție reală și de subordonare
  La vedere [la cerere] și cu preaviz [cont curent] 200
  Creanțe aferente cărților de credit 210
  Creanțe comerciale 220
  Contracte de leasing financiar 230
  Credite acordate în cadrul operațiunilor reverse repo 240
  Alte credite la termen 250
  Avansuri care nu reprezintă împrumuturi 260
  din care: Credite garantate cu bunuri imobile 270
  din care: alte credite garantate 280
  din care: credite pentru consum 290
  din care: credit pentru achiziționarea de locuințe 300
  din care: credite de finanțare a proiectelor 310
  PERSOANA AUTORIZATĂ, Numele, prenumele și semnătura PERSOANA AUTORIZATĂ, Numele, prenumele și semnătura
  31. F 08.00 - Clasificarea datoriilor financiare(1) La completarea acestei situații se vor avea în vedere următoarele precizări:a) Deoarece "depozitele" și clasificarea pe tipuri de produse sunt definite în același mod ca și în Regulamentul BCE BSI, depozitele de economii reglementate sunt clasificate în conformitate cu Regulamentul BCE BSI și sunt distribuite în funcție de contraparte. În particular, depozitele de economii la vedere netransferabile, care, deși din punct de vedere legal sunt rambursabile la cerere, fac obiectul unor penalități și restricții semnificative și au caracteristici care sunt foarte apropiate de cele ale depozitelor overnight, sunt clasificate ca depozite rambursabile după notificare.b) "Titlurile de datorie emise" sunt defalcate pe următoarele tipuri de produse:i. "Certificate de depozit" reprezintă titluri care permit titularilor să retragă fonduri dintr-un cont;ii. "Titluri garantate cu active" conform art. 4 alin. (1) pct. (61) din CRR;iii. "Obligațiuni garantate" conform art. 129 alin. (1) din CRR;iv. "Contracte hibrid" cuprind contractele pe instrumente financiare derivate încorporate,v. "Alte titluri de datorie emise" includ titlurile de datorie care nu au fost înregistrate la elementele anterioare, făcându-se distincția între instrumente financiare compuse convertibile și instrumente neconvertibile.c) "Datoriile financiare subordonate" emise sunt tratate în același mod ca și alte datorii financiare. Datoriile subordonate emise sub forma titlurilor sunt clasificate ca "Titluri de datorie emise", în timp ce datoriile subordonate sub forma depozitelor sunt clasificate ca "Depozite".d) Formularul F 08.02 include valoarea contabilă a "Depozitelor" și "Titlurilor de datorie emise" care corespund definiției datoriilor subordonate, clasificate după portofoliul contabil. Instrumentele de "Datorii subordonate" conferă un drept de creanță subsidiar asupra instituției emitente, care poate fi exercitat numai după realizarea tuturor celorlalte drepturi de creanță care au un grad de prioritate mai înalt [Regulamentul BCE BSI].e) Coloana "Modificări cumulate ale valorii juste datorate modificărilor riscului de credit propriu" include toate modificările cumulate de valoare justă, indiferent dacă acestea sunt recunoscute în profit sau pierdere sau în alte elemente ale rezultatului global.(2) Modelul formularelor pentru această situație este următorul: DENUMIREA INSTITUȚIEI DE CREDIT: DATA RAPORTĂRII:
  F 08.00 - Clasificarea datoriilor financiare
   + 
  F 08.01 - Clasificarea datoriilor financiare pe instrumente și pe sectoare ale contrapărților
  - lei -
  Cod poziție Valoarea contabilă Modificări cumulate ale valorii juste, datorate modificărilor riscului de credit propriu
  Deținute în vederea tranzacționării Desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere Cost amortizat Contabilitatea de acoperire
  A B 010 020 030 037 040
  Instrumente financiare derivate 010
  Poziții scurte 020
  - Instrumente de capital 030
  - Titluri de datorie 040
  Depozite 050
  Bănci centrale 060
  - Conturi curente/Depozite overnight 070
  - Depozite la termen 080
  - Depozite rambursabile după notificare 090
  - Acorduri de răscumpărare 100
  Administrații publice 110
  - Conturi curente/depozite la vedere 120
  - Depozite la termen 130
  - Depozite rambursabile după notificare 140
  - Acorduri de răscumpărare150
  Instituții de credit 160
  - Conturi curente/depozite la vedere 170
  - Depozite la termen 180
  - Depozite rambursabile după notificare 190
  - Acorduri de răscumpărare 200
  Alte societăți financiare 210
  - Conturi curente/depozite la vedere 220
  - Depozite la termen 230
  - Depozite rambursabile după notificare 240
  - Acorduri de răscumpărare 250
  Societăți nefinanciare 260
  - Conturi curente/depozite la vedere 270
  - Depozite la termen 280
  - Depozite rambursabile după notificare 290
  - Acorduri de răscumpărare300
  Gospodării ale populației 310
  - Conturi curente/depozite la vedere 320
  - Depozite la termen 330
  - Depozite rambursabile după notificare 340
  - Acorduri de răscumpărare 350
  Titluri de datorie emise 360
  Certificate de depozit 370
  Titluri garantate cu active 380
  Obligațiuni garantate 390
  Contracte hibride 400
  Alte titluri de datorie emise 410
  Instrumente financiare compuse convertibile 420
  Neconvertibile 430
  Alte datorii financiare 440
  din care: datorii aferente operațiunilor de leasing 445
  DATORII FINANCIARE 450
  PERSOANA AUTORIZATĂ,Numele, prenumele și semnătura PERSOANA AUTORIZATĂNumele, prenumele și semnătura
  (la 13-01-2020, Formularul F 08.01, Alineatul (2), Punctul 31., Capitolul III a fost modificat de Punctul 17, Anexa nr. 1 din ORDINUL nr. 12 din 20 decembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 17 din 13 ianuarie 2020 )
   +  F 08.02 - Datorii financiare subordonate
  Cod poziție Valoare contabilă
  Desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere La cost amortizat
  A B 010 020
  Depozite 010
  Titluri de datorii emise 020
  DATORII FINANCIARE SUBORDONATE 030
  PERSOANA AUTORIZATĂ, Numele, prenumele și semnătura PERSOANA AUTORIZATĂ, Numele, prenumele și semnătura
  32. F 09.00 - Angajamente de creditare, garanții financiare și alte angajamente.(1) La completarea acestei situații se vor avea în vedere următoarele precizări:a) Expunerile extrabilanțiere includ elementele extrabilanțiere enumerate în Anexa I la CRR. În cadrul formularelor F 09.01.1 și F 09.02, toate expunerile extrabilanțiere, așa cum sunt acestea enumerate în Anexa I la CRR, sunt clasificate în angajamente de creditare, garanții financiare și alte angajamente.b) Informațiile privind angajamentele de creditare, garanțiile financiare și alte angajamente date și primite includ atât angajamentele revocabile, cât și pe cele irevocabile.c) Angajamentele de creditare, garanțiile financiare și alte angajamente date enumerate în Anexa I la CRR pot fi instrumente care intră în aria de aplicare a IFRS 9 în situația în care acestea sunt evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere sau fac obiectul cerințelor de depreciere din IFRS 9, precum și instrumente care intră în aria de aplicare a IAS 37 sau IFRS 4.d) Angajamentele de creditare, garanțiile financiare și alte angajamente date se raportează în cadrul formularului F 09.01.1 în situația în care este îndeplinită una dintre următoarele condiții:i. fac obiectul cerințelor de depreciere din IFRS 9;ii. sunt desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere, conform IFRS 9;iii. intră în aria de aplicare a IAS 37 sau IFRS 4.e) Datoriile recunoscute ca pierderi de credit pentru garanțiile financiare și angajamentele date prevăzute la lit. (d) pct. i și iii se raportează ca provizioane, indiferent de criteriile de evaluare aplicate.f) Instituțiile de credit raportează valoarea nominală și provizioanele aferente instrumentelor care fac obiectul cerințelor de depreciere din IFRS 9, inclusiv a celor evaluate la cost inițial mai puțin venitul cumulat recunoscut, detaliate pe stadii de depreciere.g) În situația în care un instrument de datorie include atât un instrument bilanțier cât și o componentă extrabilanțieră, în cadrul formularului F 09.01.1 se raportează doar valoarea nominală a angajamentului. În cazul în care entitatea raportoare nu poate identifica în mod distinct pierderile de credit așteptate aferente componentei bilanțiere și, respectiv, extrabilanțiere, pierderile de credit așteptate aferente angajamentului se raportează împreună cu deprecierea cumulată aferentă componentei bilanțiere. În situația în care pierderile de credit așteptate combinate depășesc valoarea contabilă brută a instrumentului de datorie, soldul rămas al pierderilor din credit așteptate se raportează ca provizion în stadiul de depreciere corespunzător, în cadrul formularului F 09.01.1 [IFRS 9.5.5.20 și IFRS 7.B8E].h) Dacă o garanție financiară sau un angajament pentru furnizarea unui împrumut la o rată a dobânzii sub valoarea pieței este evaluat în conformitate cu prevederile IFRS 9.4.2.1(d), iar ajustarea pentru pierderi aferentă este determinată în conformitate cu prevederile IFRS 9.5.5, acestea se raportează în stadiile de depreciere corespunzătoare.i) În situația în care angajamentele de creditare, garanțiile financiare și alte angajamente sunt evaluate la valoarea justă în conformitate cu IFRS 9, instituțiile de credit raportează în cadrul formularului F 09.01.1 valoarea nominală și modificările cumulate negative ale valorii juste datorate riscului de credit aferente acestor garanții financiare și angajamente în coloane dedicate. Modificările cumulate negative ale valorii juste datorate riscului de credit se raportează având în vedere criteriile menționate la pct. 27 alin. (1) lit. (b).j) Valoarea nominală și provizioanele aferente altor angajamente sau garanții care intră în aria de aplicare a IAS 37 sau IFRS 4 se raportează în coloane dedicate.k) "Angajamentele de creditare" reprezintă angajamente ferme de a acorda credite conform unor termeni și condiții predeterminate, cu excepția celor care sunt instrumente financiare derivate, deoarece acestea pot fi decontate net în numerar sau prin livrarea sau emiterea unui alt instrument financiar. Următoarele elemente din Anexa I la CRR sunt clasificate ca "Angajamente de creditare":i. "Depozite forward";ii. "Facilități de credit neutilizate" care includ acordurile de "creditare" sau de a furniza "facilități de acceptare" conform unor termeni și condiții predeterminate.l) "Garanțiile financiare" sunt contracte care solicită emitentului să efectueze plăți specificate pentru a rambursa deținătorului o pierdere pe care acesta o suportă, deoarece un anumit debitor nu efectuează plata atunci când aceasta este scadentă în conformitate cu termenii inițiali sau modificați ai unui instrument de datorie, inclusiv garanții acordate pentru alte garanții financiare. Contractele respective corespund definiției contractelor de garanție financiară, prevăzute la IFRS 9.2.1(e) și la IFRS 4.A. Următoarele elemente din Anexa I la CRR sunt clasificate ca "Garanții financiare":i. "Garanții având caracter de substitut de credit";ii. "Instrumente financiare derivate pe riscul de credit" care corespund definiției garanției financiare;iii. "Acreditive stand-by irevocabile cu caracter de substitut de credit".m) "Alte angajamente" includ următoarele elemente din Anexa I la CRR:i. "Partea neplătită din acțiunile și titlurile achitate parțial";ii. "Acreditive documentare emise sau confirmate";iii. "Elemente extrabilanțiere aferente finanțării comerțului";iv. "Credite documentare în cadrul cărora bunurile supuse livrării funcționează ca garanție reală și alte tranzacții care se lichidează de la sine (self-liquidating transactions)";v. "Garanții și cauțiuni" (inclusiv garanții pentru licitație și de execuție) și "garanții care nu au caracter de substitut de credit";vi. "Garanții pentru transport naval, angajamente vamale și fiscale";vii. "Facilități de emisiune de efecte (NIF)" și "Facilități reînnoibile de subscriere fermă (RUF)";viii. "Facilități de credit neutilizate" care cuprind acordurile de "creditare" sau de a furniza "facilități de acceptare" atunci când termenii și condițiile nu sunt predeterminate;ix. "Facilități de credit neutilizate" care cuprind acorduri de "achiziție de titluri" sau de "furnizare de garanții";x. "Facilități de credit neutilizate pentru garanții de licitație și de execuție";xi. "Alte elemente extrabilanțiere" din anexa I la CRR.n) Conform IFRS, următoarele elemente sunt recunoscute în bilanț și, prin urmare, nu se raportează ca expuneri extrabilanțiere:i. "Instrumentele financiare derivate pe riscul de credit" care nu corespund definiției garanțiilor financiare sunt "instrumente financiare derivate" conform IFRS 9;ii. "Acceptările" sunt obligații ale unei instituții de credit de a plăti la scadență valoarea nominală a unei cambii, care acoperă în mod normal vânzarea de bunuri. În consecință, acestea sunt clasificate drept "creanțe comerciale" în bilanț;iii. "Efecte de comerț andosate" care nu îndeplinesc criteriile pentru derecunoaștere conform IFRS 9;iv. "Tranzacții cu recurs" care nu îndeplinesc criteriile pentru derecunoaștere conform IFRS 9;v. "Activele achiziționate în baza unor contracte ferme de cumpărare la termen" sunt "instrumente financiare derivate" conform IFRS 9;vi. "Acorduri de vânzare de active cu posibilitate de răscumpărare, așa cum sunt acestea definite la art. 12 alin. (3) și (5) din Directiva nr. 86/635/CEE". În astfel de contracte, cesionarul are opțiunea, dar nu și obligația de a returna activele la un preț convenit în avans la o dată stabilită sau care urmează să fie stabilită. Prin urmare, contractele respective corespund definiției instrumentelor financiare derivate conform IFRS 9 - Anexa A.o) Poziția "din care: neperformante" include valoarea nominală a angajamentelor de creditare, garanțiilor financiare și altor angajamente date care sunt considerate neperformante în conformitate cu prevederile pct. 39 alin. (1) - (27).p) Pentru garanțiile financiare, angajamentele de creditare și alte angajamente date, "valoarea nominală" este valoarea care reprezintă cel mai bine expunerea maximă a instituției de credit la riscul de credit fără a lua în considerare nicio garanție reală deținută sau alte îmbunătățiri ale calității creditului. În particular, pentru garanțiile financiare date, valoarea nominală este valoarea maximă pe care instituția de credit ar putea să fie nevoită să o plătească dacă se apelează la garanție. Pentru angajamentele de creditare, valoarea nominală este valoarea neutilizată pe care instituția de credit s-a angajat să o împrumute. Valorile nominale sunt valori ale expunerilor înainte de aplicarea factorilor de conversie și a tehnicilor de reducere a riscului de credit.q) În formularul F 09.02, pentru angajamentele de creditare primite, valoarea nominală este valoarea neutilizată totală pe care o contraparte s-a angajat să o împrumute instituției de credit. Pentru alte angajamente primite, valoarea nominală este valoarea totală la care s-a angajat cealaltă parte la tranzacție. Pentru garanțiile financiare primite, "cuantumul maxim al garanțiilor care poate fi luat în considerare" este valoarea maximă pe care o contraparte ar putea fi nevoită să o plătească dacă se apelează la garanție. Atunci când o garanție financiară primită a fost emisă de mai mulți garanți, valoarea garantată se raportează o singură dată în acest formular; valoarea garantată se alocă garantului care este mai relevant în ceea ce privește reducerea riscului de credit.(2) Modelul formularelor pentru această situație este următorul: DENUMIREA INSTITUȚIEI DE CREDIT: DATA RAPORTĂRII:
  F 09.00 - Angajamente de creditare, garanții financiare și alte angajamente
   +  F 09.01.1 - Expuneri extrabilanțiere: Angajamente de creditare, garanții financiare și alte angajamente date
  -lei-
  Cod poziție Valoarea nominală a angajamentelor și garanțiilor financiare extrabilanțiere care fac obiectul cerințelor de depreciere din IFRS 9 Provizioane aferente angajamentelor și garanțiilor financiare extrabilanțiere care fac obiectul cerințelor de depreciere din IFRS 9 Alte angajamente evaluate conform IAS 37 și garanții financiare evaluate conform IFRS 4
  Instrumente pentru care riscul de credit nu a crescut semnificativ de la recunoașterea inițială (Stadiul 1)Instrumente pentru care riscul de credit a crescut semnificativ de la recunoașterea inițială, dar care nu sunt depreciate (Stadiul 2) Instrumente depreciate (Stadiul 3) Instrumente pentru care riscul de credit nu a crescut semnificativ de la recunoașterea inițială (Stadiul 1)Instrumente pentru care riscul de credit a crescut semnificativ de la recunoașterea inițială, dar care nu sunt depreciate (Stadiul 2) Instrumente depreciate (Stadiul 3) Valoarea nominală Provizion
  A B 010 020 030 040 050 060 100 110
  Angajamente de creditare date 010
  din care: neperformante 021
  Bănci centrale 030
  Administrații publice 040
  Instituții de credit 050
  Alte societăți financiare 060
  Societăți nefinanciare 070
  Gospodării ale populației 080
  Garanții financiare date 090
  din care: neperformante 101
  Bănci centrale 110
  Administrații publice 120
  Instituții de credit 130
  Alte societăți financiare 140
  Societăți nefinanciare 150
  Gospodării ale populației 160
  Alte angajamente date 170
  din care: neperformante 181
  Bănci centrale 190
  Administrații publice200
  Instituții de credit210
  Alte societăți financiare220
  Societăți nefinanciare230
  Gospodării ale populației240
  F 09.01.01 (continuare)
  - lei -
  Angajamente și garanții financiare evaluate la valoarea justă
  Cod poziție Valoarea nominalăModificări cumulate negativeale valorii juste datorate risculuide credit, aferente angajamentelor neperformante
  A B 120 130
  Angajamente de creditare date 010
  din care neperformante021
  Bănci centrale 030
  Administrații publice 040
  Instituții de credit 050
  Alte societăți financiare 060
  Societăți nefinanciare 070
  Gospodării ale populației 080
  Garanții financiare date 090
  din care neperformante101
  Bănci centrale 110
  Administrații publice 120
  Instituții de credit 130
  Alte societăți financiare 140
  Societăți nefinanciare 150
  Gospodării ale populației 160
  Alte angajamente date 170
  din care neperformante181
  Bănci centrale 190
  Administrații publice 200
  Instituții de credit 210
  Alte societăți financiare 220
  Societăți nefinanciare 230
  Gospodării ale populației 240
  PERSOANA AUTORIZATĂ, Numele, prenumele și semnătura PERSOANA AUTORIZATĂ, Numele, prenumele și semnătura
   +  F 09.02 - Angajamente de creditare, garanții financiare și alte angajamente primite
  - lei -
  Cod poziție Cuantumul maxim al garanțiilor care poate fi luat în considerare Valoarea nominală
  A B 010 020
  Angajamente de creditare primite 010
  Bănci centrale 020
  Administrații publice 030
  Instituții de credit 040
  Alte societăți financiare 050
  Societăți nefinanciare 060
  Gospodării ale populației 070
  Garanții financiare primite 080
  Bănci centrale 090
  Administrații publice 100
  Instituții de credit 110
  Alte societăți financiare 120
  Societăți nefinanciare 130
  Gospodării ale populației 140
  Alte angajamente primite 150
  Bănci centrale 160
  Administrații publice 170
  Instituții de credit 180
  Alte societăți financiare 190
  Societăți nefinanciare 200
  Gospodării ale populației 210
  PERSOANA AUTORIZATĂ, Numele, prenumele și semnătura PERSOANA AUTORIZATĂ, Numele, prenumele și semnătura
  33. F 10.00 - Instrumente financiare derivate - Deținute în vederea tranzacționării, inclusiv instrumente de acoperire economică împotriva riscurilor și F 11.00 - Contabilitatea de acoperire(1) La întocmirea acestor două situații se vor avea în vedere următoarele precizări:a) Pentru scopul formularelor F 10.00 și F 11.00, instrumentele financiare derivate sunt considerate fie instrumente financiare derivate de acoperire, în situația în care acestea sunt utilizate într-o relație de acoperire care îndeplinește condițiile pentru contabilitatea de acoperire în conformitate cu IFRS, fie instrumente deținute în vederea tranzacționării, în toate celelalte cazuri.b) Valoarea contabilă și valoarea noțională a instrumentelor financiare derivate deținute în vederea tranzacționării, inclusiv a instrumentelor de acoperire economică împotriva riscurilor, precum și a instrumentelor financiare derivate deținute pentru contabilitatea de acoperire se raportează în formularele F 10.00 și F 11.00 clasificate după tipul de risc suport, după tipul pieței și după tipul de produs. Instituțiile de credit raportează, de asemenea, instrumentele financiare derivate deținute pentru contabilitatea de acoperire, clasificate după tipul de acoperire.c) Clasificarea valorii contabile, a valorii juste și a valorii noționale a instrumentelor financiare derivate pe portofolii contabile și după tipul de acoperire are în vedere portofoliile contabile și tipurile de acoperire aplicabile conform IFRS.d) Formularul F 11.00 include instrumente de acoperire și elemente acoperite, inclusiv în situația în care relația de acoperire care îndeplinește condițiile pentru contabilitatea de acoperire este în legătură cu o poziție netă. În situația în care o instituție de credit a ales să aplice în continuare IAS 39 pentru contabilitatea de acoperire [IFRS 9.7.2.21], referințele și denumirile aferente tipurilor de acoperiri și portofoliilor contabile se citesc ca referințe și denumiri relevante conform IAS 39.9, respectiv: "Active financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global" se referă la "Active financiare disponibile în vederea vânzării", iar "Active financiare evaluate la cost amortizat" se referă la "Investiții păstrate până la scadență", precum și la "Împrumuturi și creanțe".e) Instrumentele financiare derivate incluse în instrumentele hibride care au fost separate de contractul gazdă se raportează în formularele F 10.00 și F 11.00 în funcție de natura instrumentului derivat. Valoarea contractului gazdă nu este inclusă în aceste formulare. Cu toate acestea, dacă instrumentul hibrid este evaluat la valoarea justă prin profit sau pierdere, contractul se raportează ca întreg, iar instrumentele financiare derivate încorporate nu se raportează în formularele F 10.00 și F 11.00.f) Angajamentele considerate drept instrumente financiare derivate [IFRS 9.2.3(b)] și instrumentele financiare derivate pe riscul de credit care nu corespund definiției garanției financiare de la pct. 32 alin. (1) lit. (l) se raportează în formularele F 10.00 și F 11.00, fiind clasificate similar altor instrumente financiare derivate, dar nu se raportează în formularul F 09.00.g) Valoarea contabilă a activelor financiare nederivate sau a datoriilor financiare nederivate care sunt recunoscute ca instrumente de acoperire în aplicarea IFRS se raportează separat în cadrul formularului F 11.03.(2) Clasificarea instrumentelor financiare derivate după tipul de risc Toate instrumentele financiare derivate se clasifică în următoarele categorii de risc:a) rata dobânzii: Instrumentele financiare derivate pe rata dobânzii sunt contracte legate de un instrument financiar purtător de dobândă ale cărui fluxuri de trezorerie sunt determinate prin referire la ratele dobânzii sau la alt contract pe rata dobânzii, cum ar fi o opțiune în cadrul unui contract futures de a achiziționa un bilet de trezorerie. Această categorie se limitează la tranzacțiile în care toate părțile sunt expuse la rata dobânzii aferentă unei singure monede. Astfel, aceasta exclude contractele care implică schimbul uneia sau mai multor valute, cum ar fi swap-urile valutare încrucișate și opțiunile pe valute, precum și alte contracte a căror caracteristică predominantă de risc este riscul de schimb valutar, care trebuie raportate drept contracte de schimb valutar. Singura excepție se referă la situația în care swap-urile valutare încrucișate sunt utilizate ca parte a acoperirii unui portofoliu împotriva riscului de rată a dobânzii, caz în care acestea se raportează în rândurile dedicate acestui tip de acoperire. Contractele pe rata dobânzii includ acorduri forward pe rata dobânzii, swap-uri pe rata dobânzii într-o singură valută, futures pe rata dobânzii, opțiuni pe rata dobânzii (inclusiv caps, floors, collars și corridors), swaption pe rata dobânzii și warrante pe rata dobânzii;b) instrumente de capital: Instrumentele financiare derivate pe instrumente de capital sunt contracte în cazul cărora randamentul sau o parte a randamentului este legat de prețul unui anumit instrument de capital sau de un indice al prețurilor unui instrument de capital;c) schimb valutar și aur: Aceste instrumente financiare derivate includ contractele care presupun schimb valutar pe piața la termen și expunerea la aur. Prin urmare, acestea acoperă angajamentele ferme de cumpărare la termen, swap-urile pe cursul de schimb, swap-urile valutare (inclusiv swap-uri pe rata dobânzii în valute diferite), contracte futures pe valute, opțiuni pe valută, swaption pe valută și warrant pe valută. Instrumentele financiare derivate pe curs de schimb includ toate tranzacțiile care implică expunerea la mai multe monede, fie prin rate ale dobânzii, fie prin cursuri de schimb, cu excepția cazului în care swap-urile valutare încrucișate sunt utilizate ca parte a acoperirii unui portofoliu împotriva riscului de rată a dobânzii. Contractele pe aur includ toate tranzacțiile care implică expunerea la această marfă;d) risc de credit: Instrumentele financiare derivate pe risc de credit sunt contracte în care plata este legată în primul rând de o măsură a bonității unui anumit credit de referință și care nu corespund definiției garanțiilor financiare [IFRS 9]. Contractele menționează un schimb de plăți în care cel puțin una dintre cele două părți este determinată de performanța creditului de referință. Plățile pot fi determinate de un număr de evenimente, inclusiv o nerespectare a obligațiilor de plată, o scădere a ratingului sau o modificare stipulată a marjei de credit a activului de referință. Instrumentele financiare derivate pe risc de credit care corespund definiției garanției financiare de la pct. 32 alin. (1) lit. (l) se raportează numai în cadrul formularului F 09.00;e) mărfuri: Aceste instrumente financiare derivate sunt contracte care au un randament sau o parte a randamentului acestora legat de prețul sau indicele de preț al unor mărfuri cum ar fi un metal prețios (cu excepția aurului), petrol, lemn sau produse agricole;f) altele: Aceste instrumente financiare derivate sunt oricare alte contracte derivate care nu implică o expunere la schimb valutar, rată a dobânzii, instrumente de capital, mărfuri sau risc de credit, cum ar fi instrumentele financiare derivate climatice sau instrumentele financiare derivate de asigurări.(3) Atunci când un instrument derivat este influențat de mai multe tipuri de risc-suport, instrumentul se alocă tipului de risc celui mai sensibil. Pentru instrumentele financiare derivate cu expunere multiplă, în caz de incertitudine, tranzacțiile se alocă conform următoarei ordini de prioritate:a) mărfuri: Toate tranzacțiile cu instrumente financiare derivate care implică o marfă sau o expunere la un indice de mărfuri, fie că implică sau nu o expunere comună la mărfuri sau oricare altă categorie de risc care ar putea include schimb valutar, rată a dobânzii sau instrumente de capital, se raportează în această categorie;b) instrumente de capital: Cu excepția contractelor cu expunere comună la mărfuri și instrumente de capital, care se raportează ca mărfuri, toate tranzacțiile cu instrumente financiare derivate corelate cu performanța instrumentelor de capital sau cu indicii prețurilor unor instrumente de capital se raportează în categoria instrumentelor de capital. Tranzacțiile cu instrumente de capital cu expunere la schimb valutar sau rate ale dobânzii ar trebui incluse în această categorie;c) schimb valutar și aur: Această categorie include toate tranzacțiile cu instrumente financiare derivate (cu excepția celor deja raportate în categoriile privind mărfurile sau instrumentele de capital) cu expunere la mai multe valute, fie că aparțin instrumentelor financiare purtătoare de dobândă sau instrumentelor pe rate de schimb, cu excepția cazului în care swap-urile valutare încrucișate sunt utilizate ca parte a acoperirii unui portofoliu împotriva riscului de rată a dobânzii.(4) Sumele de raportat pentru instrumentele financiare derivatea) "Valoarea contabilă" pentru toate instrumentele financiare derivate (pentru acoperirea împotriva riscurilor sau în vederea tranzacționării) este valoarea justă. Instrumentele financiare derivate cu o valoare justă pozitivă (peste zero) sunt "active financiare", iar instrumentele financiare derivate cu o valoare justă negativă (sub zero) sunt "datorii financiare". "Valoarea contabilă" se raportează separat pentru instrumentele financiare derivate cu o valoare justă pozitivă ("active financiare") și pentru cele cu o valoare justă negativă ("datorii financiare"). La data recunoașterii inițiale, un instrument financiar derivat este clasificat ca "activ financiar" sau ca "datorie financiară" în funcție de valoarea sa justă inițială. Ulterior recunoașterii inițiale, pe măsură ce valoarea justă a unui instrument financiar derivat crește sau scade, termenii de schimb pot deveni fie favorabili instituției (și instrumentul derivat este clasificat ca "activ financiar"), fie defavorabili (și instrumentul derivat este clasificat ca "datorie financiară"). Valoarea contabilă a instrumentelor financiare derivate de acoperire este reprezentată de întreaga valoare justă a acestora care include, dacă este cazul, componentele valorii juste care nu sunt desemnate ca instrumente de acoperire.b) "Valoarea noțională" este valoarea nominală brută a tuturor tranzacțiilor încheiate și nedecontate încă la data de referință, indiferent dacă aceste tranzacții conduc sau nu la înregistrarea expunerilor derivate în bilanț. În special, următoarele elemente se iau în calcul la determinarea valorii noționale:i. pentru contractele cu valori nominale sau valori ale principalului noțional variabile, baza pentru raportare o constituie valoarea nominală sau a principalului noțional la data de referință;ii. valoarea noțională care trebuie raportată pentru un contract pe instrumente financiare derivate cu o componentă de multiplicare este valoarea noțională efectivă sau valoarea nominală a contractului;iii. swap-uri: Valoarea noțională a unui swap este valoarea principalului activului suport pe care se bazează schimbul de dobândă, schimbul valutar sau alte venituri sau cheltuieli;iv. contracte pe instrumente de capital și mărfuri: valoarea noțională care trebuie raportată pentru un contract pe instrumente de capital sau mărfuri este cantitatea aferentă mărfii sau instrumentului de capital contractat în vederea cumpărării sau vânzării înmulțită cu prețul din contract pentru o unitate. Valoarea noțională care trebuie raportată pentru contractele privind mărfurile cu schimburi multiple de principal este valoarea contractuală înmulțită cu numărul de schimburi de principal rămase în contract;v. instrumente financiare derivate pe risc de credit: Valoarea contractuală care trebuie raportată pentru instrumentele financiare derivate de risc de credit este valoarea nominală a creditului de referință relevant;vi. opțiunile digitale au o plată predefinită care poate fi fie o valoare monetară, fie un număr de contracte ale unui activ-suport. Valoarea noțională pentru opțiunile digitale este definită fie ca valoarea monetară predefinită, fie ca valoarea justă a activului-suport la data de referință.c) Coloana "Valoarea noțională" din instrumente financiare derivate include, pentru fiecare element- rând, suma valorilor noționale ale tuturor contractelor la care instituția de credit este contraparte, indiferent dacă instrumentele financiare derivate sunt sau nu considerate active sau datorii în bilanț. Toate valorile noționale se raportează indiferent dacă valoarea justă a instrumentelor financiare derivate este pozitivă, negativă sau egală cu zero. Nu este permisă compensarea între valorile noționale.d) "Valoarea noțională" se raportează după "total" și după "din care: vândute" pentru elementele- rânduri: " Opțiuni extrabursiere", "Opțiuni pe piețe organizate", "Credit", "Mărfuri" și "Altele". Elementul "din care: vândute" include valorile noționale (preț de exercitare) ale contractelor în care contrapărțile (titularii opțiunilor) instituției (emitentul opțiunilor) au dreptul de a exercita opțiunea, iar pentru elementele legate de instrumentele financiare derivate pe risc de credit, valorile noționale ale contractelor în care instituția (vânzătorul de protecție) a vândut (oferă) protecție contrapărților acestora (cumpărătorii de protecție).e) Alocarea unei tranzacții ca fiind desfășurată pe o piață OTC (extrabursieră) sau pe o piață organizată se bazează pe natura pieței unde are loc tranzacția și nu pe existența sau nu a unei obligații de compensare pentru respectiva tranzacție. O piață organizată este o piață reglementată în înțelesul art. 4(92) din CRR. Prin urmare, în situația în care o instituție de credit intră într-un contract derivat pe o piață OTC unde este obligatorie compensarea la nivel central, aceasta clasifică respectivul instrument derivat drept OTC.(5) Instrumente financiare derivate clasificate ca instrumente de acoperire economică împotriva riscurilora) Instrumentele financiare derivate care sunt deținute pentru scopuri de acoperire, dar care nu îndeplinesc criteriile unui instrument de acoperire eficace conform IFRS 9 sau conform IAS 39, în situația în care pentru scopurile contabilității de acoperire se aplică prevederile IAS 39, se raportează în formularul F 10.00 ca instrumente de acoperire economică împotriva riscurilor. Raportarea ca instrumente de acoperire economică împotriva riscurilor se aplică, de asemenea, în următoarele cazuri:i. instrumente financiare derivate de acoperire a instrumentelor de capital necotate al căror cost poate fi o estimare corespunzătoare a valorii juste;ii. instrumente financiare derivate pe risc de credit evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere, utilizate pentru administrarea riscului de credit al unui instrument financiar (sau al unei părți a acestuia) care este desemnat ca fiind evaluat la valoarea justă prin profit sau pierdere la recunoașterea inițială, ulterior acesteia sau atunci când nu este recunoscut, în conformitate cu prevederile IFRS 9.6.7;iii. instrumente financiare derivate clasificate ca deținute în vederea tranzacționării în conformitate cu prevederile din Anexa A la IFRS 9, dar care nu sunt incluse în portofoliul de tranzacționare, așa cum este acesta definit la art. 4(1)(86) din CRR.b) Instrumentele de acoperire economică împotriva riscurilor nu includ instrumentele financiare derivate pentru tranzacționarea în cont propriu.c) Instrumentele financiare derivate care corespund definiției instrumentelor de acoperire economică împotriva riscurilor se raportează separat pe fiecare tip de risc în cadrul formularului F 10.00.d) Instrumentele financiare derivate pe riscul de credit utilizate pentru administrarea riscului de credit al unui instrument financiar (sau al unei părți a acestuia) care este desemnat ca fiind evaluat la valoarea justă prin profit sau pierdere la recunoașterea inițială, ulterior acesteia sau atunci când nu este recunoscut, în conformitate cu prevederile IFRS 9.6.7, se raportează în formularul F 10.00 în cadrul unui rând dedicat din cadrul poziției aferente instrumentelor financiare derivate pe riscul de credit. Alte instrumente de acoperire economică împotriva riscului de credit, pentru care entitatea raportoare nu aplică prevederile IFRS 9.6.7, se raportează separat.(6) Clasificarea instrumentelor financiare derivate după sectorul contrapărțiia) Valoarea contabilă și valoarea noțională totală a instrumentelor financiare derivate deținute în vederea tranzacționării, precum și a instrumentelor financiare derivate deținute în vederea contabilității de acoperire care sunt tranzacționate pe piața extrabursieră se raportează după contraparte folosind următoarele categorii:i. "instituții de credit";ii. "alte societăți financiare";iii. "altele" cuprinzând toate celelalte contrapărți.b) Toate instrumentele financiare derivate extrabursiere, indiferent de tipul de risc aferent acestora, sunt clasificate după aceste contrapărți.(7) Valoarea de raportat pentru instrumente de acoperire nederivate (F 11.03) În cazul instrumentelor de acoperire nederivate, valoarea de raportat este reprezentată de valoarea contabilă a acestora în conformitate cu regulile de evaluare aplicabile portofoliilor contabile IFRS de care acestea aparțin. Pentru aceste instrumente nu se raportează valoarea noțională.(8) Elemente acoperite în cadrul operațiunilor de acoperire a valorii juste împotriva riscurilor (F 11.04)a) În cazul unei operațiuni de acoperire a valorii juste, valoarea contabilă a elementelor acoperite recunoscută în bilanț se clasifică pe portofolii contabile și după tipul de risc aferente activelor financiare acoperite și datoriilor financiare acoperite. Dacă un instrument financiar este acoperit împotriva mai multor riscuri, acesta se raportează la tipul de risc unde se raportează instrumentul de acoperire în conformitate cu prevederile alin. (2).b) Operațiunile de micro-acoperire reprezintă operațiuni de acoperire, altele decât acoperirea unui portofoliu împotriva riscului de rată a dobânzii în conformitate cu prevederile IAS 39.89A. Operațiunile de micro-acoperire includ operațiunile de acoperire a unei poziții nete în conformitate cu IFRS 9.6.6.c) Ajustările din acoperire aferente operațiunilor de micro-acoperire includ toate ajustările din acoperire pentru toate operațiunile de micro-acoperire, așa cum sunt acestea definite la lit. (b).d) Ajustările din acoperire incluse în valoarea contabilă a activelor/ datoriilor sunt reprezentate de valoarea cumulată a câștigurilor și pierderilor aferente elementelor acoperite, care au ajustat valoarea contabilă a acestor elemente și au fost recunoscute în profit sau pierdere. Ajustările din acoperire aferente elementelor acoperite care sunt instrumente de capital evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global se raportează în formularul F 01.03. Pentru angajamentele ferme nerecunoscute (sau pentru o componentă a acestora) nu se raportează ajustări din acoperire.e) Ajustările rămase aferente operațiunilor de micro-acoperire (inclusiv operațiunilor de acoperire a pozițiilor nete) întrerupte includ acele ajustări din acoperire care, urmare întreruperii relației de acoperire și stopării ajustării elementelor acoperite cu câștigurile și pierderile din acoperire, rămân să fie amortizate prin profit sau pierdere cu ajutorul unei rate recalculate a dobânzii efective aferente elementelor acoperite evaluate la cost amortizat sau până la valoarea care reprezintă câștigul sau pierderea cumulată din acoperire recunoscută anterior pentru activele acoperite evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global.f) Dacă un grup de active financiare sau datorii financiare (inclusiv un grup de active financiare sau datorii financiare care constituie o poziție netă) este eligibil ca element acoperit, activele și datoriile financiare care formează acest grup se raportează la valoarea lor contabilă pe o bază brută, înainte de compensarea instrumentelor din cadrul grupului, în cadrul coloanei "Active sau datorii incluse în acoperirea unei poziții nete împotriva riscurilor (înainte de compensare)".g) Coloana "Elemente acoperite în cadrul operațiunii de acoperire a unui portofoliu împotriva riscului de rată a dobânzii" cuprinde activele financiare și datoriile financiare incluse într-o operațiune de acoperire a valorii juste a expunerii la rata dobânzii a unui portofoliu de active financiare sau datorii financiare. Aceste instrumente financiare se raportează la valoarea lor contabilă pe o bază brută, înainte de compensarea instrumentelor din cadrul portofoliului.(9) Modelul formularelor pentru aceste situații este următorul:  +  DENUMIREA INSTITUȚIEI DE CREDIT: DATA RAPORTĂRII:
  F 10.00 - Instrumente financiare derivate - Deținute în vederea tranzacționării,
  inclusiv instrumente de acoperire economică împotriva riscurilor
  - lei -
  Pe tipuri de risc/ Pe tipuri de produs sau pe tipuri de piață Cod poziție Valoarea contabilă Valoarea noțională
  Active financiare deținute în vederea tranzacționării Datorii financiare deținute în vederea tranzacționării Total instrumente deținute în vederea tranzacționării din care: vândute
  A B 010 020 030 040
  Rata dobânzii 010
  din care: instrumente de acoperire economică împotriva riscurilor 020
  Opțiuni extrabursiere 030
  Alte instrumente extrabursiere 040
  Opțiuni pe piețe organizate 050
  Alte instrumente pe piețe organizate 060
  Instrumente de capital 070
  din care: instrumente de acoperire economică împotriva riscurilor 080
  Opțiuni extrabursiere 090
  Alte instrumente extrabursiere 100
  Opțiuni pe piețe organizate 110
  Alte instrumente pe piețe organizate 120
  Schimb valutar și aur 130
  din care: instrumente de acoperire economică împotriva riscurilor 140
  Opțiuni extrabursiere 150
  Alte instrumente extrabursiere 160
  Opțiuni pe piețe organizate 170
  Alte instrumente pe piețe organizate 180
  Credit 190
  din care: instrumente de acoperire economică împotriva riscurilor prin utilizarea opțiunii valorii juste 195
  din care: alte instrumente de acoperire economică împotriva riscurilor 201
  Swap pe riscul de credit (Credit default swap) 210
  Opțiune pe marja de credit 220
  Swap global de randament 230
  Altele 240
  Marfă 250
  din care: instrumente de acoperire economică împotriva riscurilor 260
  Altele 270
  din care: instrumente de acoperire economică împotriva riscurilor 280
  INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE 290
  din care: Extrabursier - instituții de credit 300
  din care: Extrabursier - alte societăți financiare 310
  din care: Extrabursier - altele 320
  PERSOANA AUTORIZATĂ, Numele, prenumele și semnătura PERSOANA AUTORIZATĂ, Numele, prenumele și semnătura
   +  DENUMIREA INSTITUȚIEI DE CREDIT: DATA RAPORTĂRII:
  F 11.00 - Contabilitatea de acoperire
   +  F 11.01 - Instrumente financiare derivate - Contabilitatea de acoperire: Clasificare pe tipuri de risc și pe tipuri de acoperire împotriva riscurilor
  - lei -
  Pe tipuri de produse sau pe tipuri de piețe Cod Poziție Valoarea contabilă Valoarea noțională
  Active Datorii Total instrumente de acoperire din care: vândute
  A B 010 020 030 040
  Rata dobânzii 010
  Opțiuni extrabursiere 020
  Extrabursier - altele 030
  Opțiuni pe piețe organizate 040
  Piețe organizate - altele 050
  Instrumente de capital 060
  Opțiuni extrabursiere 070
  Extrabursier - altele 080
  Opțiuni pe piețe organizate 090
  Piețe organizate - altele 100
  Schimb valutar și aur 110
  Opțiuni extrabursiere 120
  Extrabursier - altele 130
  Opțiuni pe piețe organizate 140
  Piețe organizate - altele 150
  Credit 160
  Swap pe riscul de credit (Credit default swap) 170
  Opțiune pe marja de credit 180
  Swap global de randament 190
  Altele 200
  Marfă 210
  Altele 220
  OPERAȚIUNI DE ACOPERIRE A VALORII JUSTE ÎMPOTRIVA RISCURILOR 230
  Rata dobânzii 240
  Opțiuni extrabursiere 250
  Extrabursier - altele 260
  Opțiuni pe piețe organizate 270
  Piețe organizate - altele 280
  Instrumente de capital 290
  Opțiuni extrabursiere 300
  Extrabursier - altele 310
  Opțiuni pe piețe organizate 320
  Piețe organizate - altele 330
  Schimb valutar și aur 340
  Opțiuni extrabursiere 350
  Extrabursier - altele 360
  Opțiuni pe piețe organizate 370
  Piețe organizate - altele 380
  Credit 390
  Swap pe riscul de credit (Credit default swap) 400
  Opțiune pe marja de credit 410
  Swap global de randament 420
  Altele 430
  Marfă 440
  Altele 450
  ACOPERIRI ALE FLUXURILOR DE TREZORERIE 460
  ACOPERIREA UNEI INVESTIȚII NETE ÎNTR-O OPERAȚIUNE DIN STRĂINĂTATE 470
  OPERAȚIUNI DE ACOPERIRE A VALORII JUSTE A UNUI PORTOFOLIU ÎMPOTRIVA RISCULUI DE RATĂ A DOBÂNZII 480
  OPERAȚIUNI DE ACOPERIRE A FLUXULUI DE TREZORERIE AL UNUI PORTOFOLIU ÎMPOTRIVA RISCULUI DE RATĂ A DOBÂNZII 490
  INSTRUMENTE DERIVATE - CONTABILITATE DE ACOPERIRE 500
  din care: Extrabursier - instituții de credit 510
  din care: Extrabursier - alte societăți financiare 520
  din care: Extrabursier - altele 530
  PERSOANA AUTORIZATĂ, Numele, prenumele și semnătura PERSOANA AUTORIZATĂ, Numele, prenumele și semnătura
   +  F 11.03 - Instrumente de acoperire nederivate: Clasificare pe portofolii contabile și pe tipuri de acoperire împotriva riscurilor
  - lei -
  Cod Poziție Valoarea contabilă
  Acoperirea valorii juste împotriva riscurilor Acoperirea fluxurilor de trezorerie împotriva riscurilor Acoperirea împotriva riscurilor a unei investiții nete într-o operațiune din străinătate
  A B 010 020 030
  Active financiare nederivate 010
  din care: Active financiare deținute în vederea tranzacționării 020
  din care: Active financiare nedestinate tranzacționării, evaluate obligatoriu la valoarea justă prin profit sau pierdere 030
  din care: Active financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere 040
  Datorii financiare nederivate 050
  Datorii financiare deținute în vederea tranzacționării 060
  Datorii financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere 070
  Datorii financiare evaluate la cost amortizat 080
  PERSOANA AUTORIZATĂ, Numele, prenumele și semnătura PERSOANA AUTORIZATĂ, Numele, prenumele și semnătura
   +  F 11.04 - Elemente acoperite în cadrul operațiunilor de acoperire a valorii juste împotriva riscurilor
  - lei -
  Cod poziție Micro- acoperiri Micro-acoperiri - Acoperirea unei poziții nete împotriva riscurilor Ajustări din acoperire aferente operațiunilor de micro-acoperire Macro- acoperiri
  Valoarea contabilă Active sau datorii incluse în acoperirea unei poziții nete împotriva riscurilor (înainte de compensare) Ajustări din acoperire incluse în valoarea contabilă a activelor/ datoriilorAjustări reziduale aferente operațiunilor de micro- acoperire întrerupte, incluzând operațiunile de acoperire a unor poziții nete împotriva riscurilor Elemente acoperite în cadrul operațiunii de acoperire a unui portofoliu împotriva riscului de rată a dobânzii
  A B 010 020 030 040 050
  ACTIVE
  Active financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global 010
  Rata dobânzii 020
  Instrumente de capital 030
  Schimb valutar și aur 040
  Credit 050
  Marfă 060
  Altele 070
  Active financiare evaluate la cost amortizat 080
  Rata dobânzii 090
  Instrumente de capital 100
  Schimb valutar și aur 110
  Credit 120
  Marfă 130
  Altele 140
  DATORII
  Datorii financiare evaluate la cost amortizat 150
  Rata dobânzii 160
  Instrumente de capital 170
  Schimb valutar și aur 180
  Credit 190
  Marfă 200
  Altele 210
  PERSOANA AUTORIZATĂ, Numele, prenumele și semnătura PERSOANA AUTORIZATĂ, Numele, prenumele și semnătura
  34. F 12.00 - Variația ajustărilor pentru pierderi de credit și a provizioanelor(1) La completarea formularului F 12.01 se vor avea în vedere următoarele precizări:a) Formularul F 12.01 cuprinde o reconciliere a soldurilor de deschidere și închidere a conturilor de ajustări aferente activelor financiare evaluate la cost amortizat și activelor financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global, detaliate pe stadii de depreciere, pe instrumente și după contraparte.b) Provizioanele aferente expunerilor extrabilanțiere care fac obiectul cerințelor de depreciere din IFRS 9 se raportează pe stadii de depreciere. Deprecierea aferentă angajamentelor de creditare se raportează ca provizioane doar în situația în care această depreciere nu este luată în considerare împreună cu deprecierea aferentă activelor bilanțiere în conformitate cu prevederile IFRS 9.7.B8E și cu prevederile pct. 32 alin. (1) lit. (g) din prezentele norme metodologice. Variația provizioanelor aferente angajamentelor și garanțiilor financiare evaluate conform IAS 37 și garanțiilor financiare tratate drept contracte de asigurare conform IFRS 4 nu se raportează în acest formular, ci în formularul F 43.00. Modificările de valoare justă datorate riscului de credit, aferente angajamentelor și garanțiilor financiare evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere în conformitate cu IFRS 9 nu se raportează în acest formular, ci la poziția "Câștiguri sau (pierderi) aferente activelor și datoriilor financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere, net" din cadrul formularului F 02.00, în conformitate cu prevederile pct. 25 alin. (1) lit. (o).c) Pozițiile "din care: ajustări evaluate la nivel colectiv" și "din care: ajustări evaluate la nivel individual" includ variația valorii cumulate a deprecierii aferente activelor financiare care au fost evaluate pe bază colectivă, respectiv individuală.d) Coloana "Majorări datorate emiterii sau achiziției" include valoarea creșterii pierderilor așteptate contabilizate la recunoașterea inițială a activelor financiare emise sau achiziționate. Această creștere a ajustărilor se raportează la prima dată de referință pentru raportare ulterioară emiterii sau achiziției respectivelor active financiare. Majorările sau diminuările pierderilor așteptate aferente respectivelor active financiare, după recunoașterea inițială a acestora, se raportează în alte coloane, după caz. Activele emise sau achiziționate includ și activele care rezultă din utilizarea angajamentelor extrabilanțiere date.e) Coloana "Diminuări datorate derecunoașterii" include valoarea modificărilor ajustărilor pentru pierderi datorate activelor financiare care au fost derecunoscute în întregime în cadrul perioadei de raportare în alte situații decât ca urmare a unei operațiuni de write-off, situații care includ transferurile către terți, expirarea drepturilor contractuale datorate rambursării totale, cedarea respectivelor active financiare sau transferul acestora în alt portofoliu contabil. Modificarea ajustării se recunoaște în această coloană la prima dată de referință pentru raportare ulterioară rambursării, cedării sau transferului. În cazul expunerilor extrabilanțiere, această poziție include de asemenea diminuarea deprecierii datorată transformării unui element extrabilanțier într-un activ bilanțier. (la 13-01-2020, Litera e) din Alineatul (1) , Punctul 34. , Capitolul III a fost modificată de Punctul 18, Anexa nr. 1 din ORDINUL nr. 12 din 20 decembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 17 din 13 ianuarie 2020 ) f) Coloana "Majorări sau diminuări datorate modificării riscului de credit (net)" include valoarea netă a modificărilor pierderilor așteptate la sfârșitul perioadei de raportare datorate unei creșteri sau reduceri a riscului de credit, înregistrate de la recunoașterea inițială, indiferent dacă aceasta conduce sau nu la transferul activului financiar în alt stadiu. Impactul asupra ajustării pentru pierderi generat de creșterea sau reducerea valorii activelor financiare ca o consecință a venitului din dobânzi acumulat și plătit se raportează în această coloană. Această coloană include, de asemenea, impactul trecerii timpului asupra pierderilor așteptate în conformitate cu prevederile IFRS 9.5.4.1 (a) și (b). Modificările estimărilor datorate actualizării sau revizuirii parametrilor de risc, precum și modificării informațiilor economice previzionale, se raportează, de asemenea, în această coloană. Modificările pierderilor așteptate datorate rambursării parțiale a expunerilor, prin intermediul ratelor, se raportează în această coloană, cu excepția ultimei rate care trebuie raportată în coloana "Diminuări datorate derecunoașterii".g) Toate modificările pierderilor din credit așteptate aferente expunerilor cu reînnoire automată se raportează în coloana "Majorări sau diminuări datorate modificării riscului de credit (net)", cu excepția celor legate de operațiunile de write-off și de actualizarea metodologiei instituției de credit de estimare a pierderilor din credit. Expunerile cu reînnoire automată sunt acele expuneri în cazul cărora este permisă fluctuarea soldurilor clienților în funcție de decizia acestora de a împrumuta și rambursa în cadrul unei limite stabilite de către instituția de credit.h) Coloana "Modificări datorate actualizării metodologiei de estimare a instituției de credit (net)" include modificările datorate actualizării metodologiei instituției de credit de estimare a pierderilor așteptate ca urmare a modificării modelelor existente sau introducerii unor noi modele pentru estimarea deprecierii. Actualizările metodologice cuprind, de asemenea, impactul adoptării de noi standarde. Modificările de metodologie care antrenează transferul unui activ între două stadii de depreciere se iau în considerare la modificarea unui model în integralitatea sa. Modificările estimărilor datorate actualizării sau revizuirii parametrilor de risc, precum și modificării informațiilor economice previzionale, nu se raportează în această coloană.i) Raportarea modificărilor pierderilor așteptate aferente activelor modificate [IFRS 9.5.4.3 și Anexa A] depinde de caracteristica modificării, în conformitate cu următoarele prevederi:i. dacă modificarea are ca rezultat derecunoașterea parțială sau totală a unui activ, urmare unei operațiuni de write-off, așa cum este aceasta definită la pct. 27 alin. (1) lit. (g), impactul asupra pierderilor așteptate generat de această derecunoaștere se raportează în coloana "Diminuarea contului de ajustări datorată write-off" și orice alt impact din modificare asupra pierderilor așteptate se raportează în mod corespunzător în alte coloane;ii. dacă modificarea are ca rezultat derecunoașterea totală a unui activ, în alte situații decât ca urmare a unei operațiuni de write-off, așa cum este aceasta definită la pct. 27 alin. (1) lit. (g), și substituirea acestuia cu un nou activ, impactul modificării asupra pierderilor din credit așteptate se raportează în coloana "Diminuări datorate derecunoașterii" pentru modificările datorate activului derecunoscut și în coloana "Majorări datorate emiterii sau achiziției" pentru modificările datorate activului modificat nou recunoscut. Derecunoașterea în alte situații decât ca urmare a unei operațiuni de write-off include acele cazuri în care termenii activelor modificate au făcut obiectul unor modificări semnificative;iii. dacă modificarea nu are ca rezultat derecunoașterea totală sau parțială a activului modificat, impactul acestei modificări asupra pierde