ORDIN nr. 9 din 1 noiembrie 2017pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea situațiilor financiare FINREP la nivel individual, conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară, aplicabile instituțiilor de credit în scopuri de supraveghere prudențială
EMITENT
 • BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 896 din 15 noiembrie 2017  Având în vedere prevederile art. 153 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 420 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naționale a României,Banca Națională a României emite următorul ordin:  +  Articolul 1(1) Se aprobă Normele metodologice privind întocmirea situațiilor financiare FINREP la nivel individual, conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară, aplicabile instituțiilor de credit în scopuri de supraveghere prudențială, cuprinse în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin. Notă
  *) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 896 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficialˮ, București, șos. Panduri nr. 1.
  (2) Prevederile prezentului ordin se aplică instituțiilor de credit persoane juridice române și sucursalelor din România ale instituțiilor de credit cu sediul într-un stat terț, denumite în continuare instituții de credit.(3) Prevederile prezentului ordin intră în vigoare începând cu situațiile financiare FINREP la nivel individual întocmite pentru data de 31.01.2018.
   +  Articolul 2(1) Instituțiile de credit prevăzute la art. 1 alin. (2) au obligația să întocmească situațiile financiare FINREP la nivel individual, în conformitate cu normele metodologice aprobate prin prezentul ordin. (2) Situațiile financiare FINREP la nivel individual se transmit Băncii Naționale a României prin intermediul Sistemului informatic de raportare la Banca Națională a României (SIRBNR), având atașată semnătura electronică, în conformitate cu prevederile Normei Băncii Naționale a României nr. 1/2015 privind transmiterea indicatorilor primari prin intermediul Sistemului informatic de raportare la Banca Națională a României, la termenele stabilite prin normele metodologice privind întocmirea acestora, aprobate prin prezentul ordin.(3) Situațiile financiare FINREP la nivel individual întocmite pentru sfârșitul exercițiului financiar vor fi auditate de persoane responsabile cu auditarea statutară, potrivit legii.  +  Articolul 3Persoanele care asigură administrarea și/sau conducerea instituțiilor de credit sau alte persoane autorizate trebuie să asigure măsurile necesare pentru aplicarea corespunzătoare a prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul 4(1) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.(2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul Băncii Naționale a României nr. 6/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea situațiilor financiare FINREP la nivel individual, conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară, aplicabile instituțiilor de credit în scopuri de supraveghere prudențială, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 699 și 699 bis din 24 septembrie 2014, cu modificările și completările ulterioare, precum și orice alte dispoziții contrare prevederilor prezentului ordin.
  Președintele Consiliului de administrație al Băncii Naționale a României,
  Mugur Constantin Isărescu
  București, 1 noiembrie 2017.Nr. 9.  +  ANEXĂNORME METODOLOGICEprivind întocmirea situațiilor financiare FINREP la nivel individual, conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară, aplicabile instituțiilor de credit în scopuri de supraveghere prudențială