ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 37 din 18 iunie 2014pentru modificarea și completarea art. 13 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 450 din 19 iunie 2014  Având în vedere că activitatea personalului din sistemul național de apărare, ordine publică și securitate națională implică și misiuni care nu se limitează, în timp, la durata programului normal de lucru,că exercitarea prerogativelor constituționale de apărare, ordine publică și securitate națională se caracterizează prin continuitate,ținând cont de obligațiile legale care revin instituțiilor publice angajatoare de a asigura realizarea drepturilor recunoscute personalului prin dispozițiile legale în vigoare referitoare la munca prestată în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale și în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează,de faptul că în anul 2014 aceste drepturi se realizează numai prin compensarea muncii prestate cu timp liber corespunzător,de faptul că necesitatea exercitării prerogativelor constituționale și legale în condiții de continuitate, pe de o parte, respectiv insuficiența personalului raportat la timpul de muncă ce trebuie afectat acestor misiuni în perioadele arătate, pe de altă parte, creează o vulnerabilitate pentru instituțiile publice din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională, în sensul că respectarea drepturilor prin compensarea cu timp liber corespunzător ar putea conduce la disfuncționalități în efectuarea misiunilor operative specifice,având în vedere că aceste disfuncționalități afectează domenii importante ale societății, în care este nevoie de o muncă susținută, în orice oră din săptămână, și condiții care expun angajații la un grad ridicat de stres și risc,luând în considerare necesitatea corectării unor neconcordanțe la nivelul reglementărilor, în privința modului de calcul al anumitor drepturi salariale, respectiv faptul că menținerea acestora ar putea conduce la o aplicare neunitară a actului normativ în structurile din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională și, în consecință, ar putea genera eventuale pagube în patrimoniul acestora,în scopul asigurării unui cadru unitar de aplicare a unor dispoziții referitoare la salarizarea personalului care execută lucrări de excepție sau misiuni speciale,totodată, luând în considerare necesitatea imperativă de creștere a capabilității de apărare aeriană a României,ținând seama de importanța și urgența înzestrării Forțelor Aeriene cu avioane multirol pentru promovarea intereselor naționale de securitate ale țării și îndeplinirea angajamentelor asumate de România în cadrul Alianței Nord-Atlantice și Uniunii Europene,având în vedere absența unor reglementări cu privire la statutul personalului român trimis în străinătate pentru pregătire pe un tip de tehnică de luptă cu complexitate ridicată, în vederea realizării capabilității operaționale aeriene cuprinse în Faza 1 a Etapei de tranziție inițială a Concepției de realizare graduală a capabilității de apărare aeriană în cadrul programului "Avion multirol al Forțelor Aeriene",luând în considerare necesitatea motivării personalului în vederea participării la acest tip de misiune,ținând seama de consecințele negative ale nepromovării în regim de urgență a prezentului act normativ care asigură reglementarea statutului personalului aeronautic participant la misiune,având în vedere faptul că toate aceste elemente vizează interesul public și constituie situații extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, necesitând adoptarea de măsuri imediate,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul IArticolul 13 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 703 din 15 noiembrie 2013, aprobată cu completări prin Legea nr. 28/2014, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. Alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) În anul 2014, pentru personalul militar, polițiștii și funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, indemnizațiile, compensațiile, primele, ajutoarele, plățile compensatoare, despăgubirile, compensațiile lunare pentru chirie și alte drepturi acordate potrivit actelor normative în vigoare, care nu fac parte din solda lunară brută/salariul lunar brut, se stabilesc în raport cu nivelul bazei de calcul al acestora utilizat pentru luna decembrie 2011.2. După alineatul (2) se introduc șase noi alineate, alineatele (3) - (8), cu următorul cuprins:(3) Prin excepție de la prevederile art. 1, începând cu data de 1 iulie 2014, cuantumul drepturilor acordate personalului militar, polițiștilor, funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare și personalului civil din instituțiile publice de apărare, ordine publică și securitate națională, care execută lucrări de excepție sau misiuni speciale, apreciate ca atare de conducătorii acestora, se stabilește în condițiile prevăzute de art. 15 din cap. II secțiunea a 2-a din anexa nr. VII - Familia ocupațională de funcții bugetare «Apărare, ordine publică și siguranță națională» la Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificările ulterioare, pe baza normelor metodologice aprobate prin ordin al ordonatorului principal de credite.(4) Baza de calcul al drepturilor prevăzute la alin. (3) o reprezintă solda lunară/salariul de bază prevăzute de legislația în vigoare la data de 31 decembrie 2009.(5) Prin excepție de la prevederile art. 9 alin. (1), pentru activitatea desfășurată de personalul militar, polițiștii, funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare și personalul civil din instituțiile publice de apărare, ordine publică și securitate națională, în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale și în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează, se acordă o majorare de 75% din baza de calcul prevăzută la alin. (4). (la 01-01-2015, Alineatul (5) din Punctul 2. , Articolul I a fost modificat de Articolul UNIC din LEGEA nr. 183 din 29 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 956 din 29 decembrie 2014 ) (6) Dreptul prevăzut la alin. (5) se stabilește proporțional cu timpul efectiv lucrat în zilele respective și se determină pe baza raportului dintre baza de calcul și durata normală a timpului de lucru. (la 01-01-2015, Alineatul (6) din Punctul 2. , Articolul I a fost modificat de Articolul UNIC din LEGEA nr. 183 din 29 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 956 din 29 decembrie 2014 ) (7) Dispozițiile alin. (5) și (6) nu se aplică personalului participant la misiunile și operațiile prevăzute la art. 2 alin. (1) din Legea nr. 121/2011 privind participarea forțelor armate la misiuni și operații în afara teritoriului statului român, personalului trimis în misiune permanentă în străinătate, personalului detașat în condițiile Legii nr. 105/2012 privind detașarea experților naționali la instituțiile și organismele Uniunii Europene, precum și polițiștilor aflați în situații similare.(8) Condițiile de acordare a dreptului prevăzut la alin. (5) și (6) se stabilesc prin ordin al conducătorilor instituțiilor publice de apărare, ordine publică și securitate națională. (la 01-01-2015, Alineatul (8) din Punctul 2. , Articolul I a fost modificat de Articolul UNIC din LEGEA nr. 183 din 29 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 956 din 29 decembrie 2014 )  +  Articolul IIDrepturile prevăzute la art. 13 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu completări prin Legea nr. 28/2014, cu modificările și completările ulterioare, așa cum a fost modificată și completată prin prezenta ordonanță de urgență, se acordă începând cu data de întâi a lunii următoare intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.  +  Articolul IIIOrdinele conducătorilor instituțiilor publice de apărare, ordine publică și securitate națională, prevăzute la art. 13 alin. (3) și (8) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 103/2013, aprobată cu completări prin Legea nr. 28/2014, cu modificările și completările ulterioare, așa cum a fost modificată și completată prin prezenta ordonanță de urgență, se emit în termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.  +  Articolul IVDispozițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 103/2013, aprobată cu completări prin Legea nr. 28/2014, cu modificările și completările ulterioare, așa cum a fost modificată și completată prin prezenta ordonanță de urgență, se aplică cu încadrarea în cheltuielile cu salariile aprobate prin bugetul instituțiilor publice de apărare, ordine publică și securitate națională.  +  Articolul VPrevederile art. VI-XIV se aplică Ministerului Apărării Naționale pentru personalul român detașat să execute misiuni în străinătate în conformitate cu prevederile contractelor încheiate în baza art. 1 lit. a) și b) din Legea nr. 240/2013 pentru realizarea capabilității operaționale aeriene cuprinse în Faza 1 a Etapei de tranziție inițială a Concepției de realizare graduală a capabilității de apărare aeriană în cadrul programului "Avion multirol al Forțelor Aeriene", denumite în continuare misiuni.  +  Articolul VIStructurile, responsabilitățile și procedurile pentru selecționarea personalului în vederea participării la misiune se stabilesc prin ordin al ministrului apărării naționale.  +  Articolul VII(1) Prevederile de grad, studii, clase de salarizare și coeficienți de ierarhizare, precum și armele și specialitățile militare ale funcțiilor din statul de organizare constituit pentru perioada misiunii se aprobă prin ordin al ministrului apărării naționale.(2) Personalul participant la misiune se detașează în funcțiile prevăzute de statul de organizare, constituit pentru perioada misiunii.(3) Asimilarea funcțiilor personalului din statul de organizare constituit pentru perioada misiunii se aprobă prin ordin al ministrului apărării naționale.  +  Articolul VIII(1) Pe întreaga perioadă a misiunii, personalul participant la misiune beneficiază de drepturile salariale în țară prevăzute la art. 77 alin. (1) din cap. II secțiunea a 9-a din anexa nr. VII la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările ulterioare, și cu legile speciale anuale de aplicare a acesteia.(2) Compensația lunară specifică prevăzută la art. 77 alin. (1) lit. c) din cap. II secțiunea a 9-a din anexa nr. VII la Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificările ulterioare, se acordă personalului participant la misiune în cuantum de 100% aplicată la solda funcției de bază.  +  Articolul IX(1) Pe durata îndeplinirii misiunii în străinătate personalul beneficiază de drepturile de diurnă stabilite pentru fiecare categorie de personal participant la misiunile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 121/2011 privind participarea forțelor armate la misiuni și operații în afara teritoriului statului român, cu completările ulterioare. (la 11-02-2020, Alineatul (1) din Articolul IX a fost modificat de Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 17 din 4 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 103 din 11 februarie 2020 ) (2) Pe durata îndeplinirii misiunii în străinătate, în zilele când personalului nu i se asigură hrana, acesta beneficiază de alocația valorică de hrană stabilită pentru personalul participant la misiunile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 121/2011.(3) Pe perioada misiunii, în zilele când personalul participant este în țară sau în concediu de odihnă, nu beneficiază de drepturile prevăzute la alin. (1) și (2).  +  Articolul X(1) Personalul participant la misiune beneficiază de decontarea cheltuielilor de transport pentru o călătorie în țară și retur, la fiecare 3 luni de participare la misiune, în condițiile stabilite prin ordin al ministrului apărării naționale.(2) Personalul participant la misiune poate opta ca de drepturile prevăzute la alin. (1) să beneficieze soțul/soția acestuia pentru deplasarea la locul desfășurării misiunii și retur.  +  Articolul XI(1) Fondurile necesare participării la misiune se asigură din bugetul Ministerului Apărării Naționale, în limita fondurilor aprobate cu această destinație.(2) Din fondurile prevăzute la alin. (1) se suportă și cheltuielile determinate de pregătirea misiunii și executarea acesteia, astfel:a) dislocarea personalului din garnizoanele de dispunere de pe teritoriul statului român în zona de desfășurare a misiunii, precum și repatrierea acestuia;b) achiziții de bunuri, lucrări și servicii solicitate de specificul misiunii;c) cheltuieli de operare și sprijin logistic necesare bunei desfășurări a misiunii;d) selecționarea, vizita medicală, testarea, pregătirea, încheierea asigurărilor de sănătate, în condițiile stabilite de Ministerul Apărării Naționale, precum și în cele prevăzute de reglementările specifice fiecărei activități;e) încheierea contractelor de asigurare pentru invaliditate și deces ale personalului;f) evacuarea medicală a personalului care nu poate fi tratat în unitățile sanitare din zona de executare a misiunii și asigurarea transportului însoțitorilor acestora;g) procurarea materialelor necesare, repatrierea, însoțirea și înhumarea personalului decedat, precum și îndeplinirea formalităților specifice;h) suportarea altor costuri specifice, inclusiv a celor destinate activităților necesare dezvoltării relațiilor cu autoritățile militare și civile locale, precum și cu populația civilă, asigurarea activităților de protocol, în condițiile stabilite prin ordin al ministrului apărării naționale.  +  Articolul XIITrimiterea personalului în misiune în străinătate se aprobă de ministrul apărării naționale.  +  Articolul XIII(1) Participarea personalului la misiune este condiționată de semnarea prealabilă a unui angajament, în condițiile stabilite prin ordin al ministrului apărării naționale, prin care se obligă ca, după încheierea misiunii, să își desfășoare activitatea în Ministerul Apărării Naționale, astfel:a) pentru personalul aeronavigant - piloți, 10 ani sau până la împlinirea vârstei standard de pensionare;b) pentru personalul tehnico-ingineresc de aviație și navigator de sol/planificator de misiune, 8 ani sau până la împlinirea vârstei standard de pensionare;(2) În situațiile în care, înainte de expirarea duratei stabilite, cadrele militare încetează angajamentul încheiat potrivit alin. (1), acestea sunt obligate să restituie cheltuielile individuale de instruire pe timpul misiunii, proporțional cu perioada de angajament rămasă neexecutată.(3) Prevederile alin. (2) se aplică și personalului care din motive imputabile nu finalizează activitatea de instruire.(4) Prevederile alin. (2) nu se aplică personalului participant la misiune în situațiile încetării activității din motive neimputabile acestuia.(5) Condițiile de încheiere și conținutul angajamentului prevăzut la alin. (1) se aprobă prin ordin al ministrul apărării naționale.  +  Articolul XIVPersonalul participant la misiune beneficiază de drepturile și are obligațiile prevăzute de legislația în vigoare aplicabilă personalului militar în activitate, în măsura în care acestea nu contravin prevederilor prezentei ordonanțe de urgență.
  PRIM-MINISTRU
  VICTOR-VIOREL PONTA
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  ministrul afacerilor interne,
  Gabriel Oprea
  Ministrul apărării naționale,
  Mircea Dușa
  Ministrul justiției,
  Robert Marius Cazanciuc
  Directorul Serviciului Român de Informații,
  George Cristian Maior
  Directorul Serviciului de Informații Externe,
  Teodor Viorel Meleșcanu
  Directorul Serviciului
  de Telecomunicații Speciale,
  Marcel Opriș
  Directorul Serviciului de Protecție și Pază,
  Lucian Silvan Pahonțu
  Ministrul finanțelor publice,
  Ioana-Maria Petrescu
  Ministrul delegat pentru buget,
  Liviu Voinea
  p. Ministrul muncii, familiei,
  protecției sociale și persoanelor vârstnice,
  Teodor Codrin Scutaru,
  secretar de stat
  București, 18 iunie 2014.Nr. 37.