ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 20 din 4 februarie 2020pentru modificarea și completarea Legii nr. 364/2004 privind organizarea și funcționarea poliției judiciare
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 103 din 11 februarie 2020  Având în vedere că activitatea de urmărire penală desfășurată de către organele de cercetare penală ale poliției judiciare din cadrul Ministerului Afacerilor Interne este un element esențial de care depinde capacitatea de instrumentare a cauzelor penale,pornind de la statutul socioprofesional specific, conferit de atribuțiile, răspunderile și incompatibilitățile ce revin personalului Ministerului Afacerilor Interne în activitatea de urmărire penală,pornind de la actualul cadru normativ ce reglementează nașterea, modificarea, suspendarea și încetarea raportului de serviciu al polițiștilor, reprezentat de Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, cu modificările și completările ulterioare,având în vedere aspectele reținute în Decizia Curții Constituționale nr. 317 din 21 mai 2019, prin care a fost admisă excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 6 alin. (1) din Legea nr. 364/2004 privind organizarea și funcționarea poliției judiciare,luând în considerare necesitatea unei reglementări legale unitare, uniforme, care să instituie norme clare, previzibile și accesibile referitoare la organele de cercetare penală ale poliției judiciare,având în vedere faptul că ulterior publicării în Monitorul Oficial al României a Deciziei Curții Constituționale nr. 317 din 21 mai 2019, procedurile privind desemnarea polițiștilor ca organe de cercetare penală ale poliției judiciare au fost întrerupte, fapt ce a condus la imposibilitatea valorificării în activitatea de urmărire penală a resursei umane care a intrat recent în sistem, respectiv absolvenții promoțiilor instituțiilor de învățământ ale Ministerului Afacerilor Interne și polițiștii încadrați direct, în urma concursurilor organizate cu recrutare din sursă externă,ținând cont de faptul că, ulterior publicării, blocarea procedurilor de obținere a avizului conform al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a generat imposibilitatea numirii în funcții din structuri cu specific de poliție judiciară, inclusiv în cele de conducere, fapt ce generează dificultăți majore în buna funcționare a acestor structuri și afectează drepturile legitime ale polițiștilor aflați în această situație, precum și efecte negative în ceea ce privește desfășurarea cu ritmicitate a actelor de urmărire penală în cauzele penale, precum și activitatea Ministerului Public,luând în considerare faptul că, odată cu trecerea timpului și în contextul fluctuației mari de personal din Ministerul Afacerilor Interne, imposibilitatea desemnării polițiștilor ca organe de cercetare penală ale poliției judiciare are ca rezultat amplificarea efectelor negative legate de funcționarea corectă a structurilor cu atribuții de poliție judiciară, prin diminuarea constantă a numărului de organe de cercetare penală ale poliției judiciare, și va afecta implicit activitatea unităților de parchet competente, toate acestea având repercusiuni asupra combaterii criminalității sub toate formele ei,ținând seama de faptul că termenul de 45 de zile prevăzut la art. 147 din Constituția României a expirat, iar acest fapt poate determina interpretări diferite în practică referitor la validitatea actelor de urmărire penală efectuate de către lucrători ai poliției judiciare, cu privire la care au fost emise avize de poliție judiciară în baza procedurii desfășurate în temeiul textelor declarate neconstituționale, în caz contrar fiind afectate atât durata procedurilor în cauzele penale instrumentate, cât și drepturile fundamentale ale justițiabililor, deoarece toate aceste elemente vizează interesul public și constituie situații de urgență, extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul ILegea nr. 364/2004 privind organizarea și funcționarea poliției judiciare, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 305 din 24 aprilie 2014, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 2, alineatele (1)-(4) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 2(1) Poliția judiciară este constituită din ofițeri și agenți de poliție, care au dobândit statutul de polițist în condițiile Legii nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, cu modificările și completările ulterioare, desemnați prin act administrativ de către persoana care are competența de numire în funcție a acestora, după obținerea avizului de desemnare în poliția judiciară prevăzut de art. 55 alin. (4) din Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările și completările ulterioare, sau sunt desemnați și funcționează în alt mod, potrivit unor legi speciale.(2) Ofițerii și agenții de poliție prevăzuți la alin. (1) au calitatea de organe de cercetare penală ale poliției judiciare.(3) Numirea și eliberarea din funcție, precum și modificarea raporturilor de serviciu ale polițiștilor prevăzuți la alin. (2) se face în condițiile Legii nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, cu modificările și completările ulterioare.(4) Calitatea de organ de cercetare penală al poliției judiciare este incompatibilă cu orice altă funcție publică sau privată, cu excepția funcțiilor didactice din învățământul superior.2. După articolul 2 se introduce un nou articol, articolul 2^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 2^1(1) Avizul de desemnare în poliția judiciară se acordă dacă polițistul îndeplinește cumulativ următoarele condiții:a) ocupă sau urmează să ocupe o funcție prevăzută cu atribuții specializate în activitățile de constatare a infracțiunilor, de strângere a datelor în vederea începerii urmăririi penale și de urmărire penală;b) este licențiat în drept sau este absolventul unei instituții de învățământ a Ministerului Afacerilor Interne care pregătește polițiști ori al unui program de formare profesională organizat, în instituțiile de formare profesională ale Ministerului Afacerilor Interne, potrivit specificului activităților poliției judiciare;c) nu se află într-o situație de incompatibilitate potrivit art. 2 alin. (4);d) a obținut calificativul de cel puțin «bine» la ultimele trei evaluări anuale de serviciu;e) nu se află sub efectul unei sancțiuni disciplinare;f) față de acesta nu s-a pus în mișcare acțiunea penală.(2) În situația în care s-a dispus condamnarea polițistului prin hotărâre judecătorească definitivă, la pedeapsa închisorii cu suspendarea executării pedepsei sau amenzii penale pentru o infracțiune săvârșită din culpă care nu este în legătură cu serviciul, avizul de desemnare în poliția judiciară se acordă dacă polițistul îndeplinește cumulativ condițiile prevăzute la alin. (1) și s-au împlinit 3 ani de la aprobarea menținerii în activitate.(3) În situația în care față de polițist s-a pronunțat o hotărâre judecătorească definitivă de renunțare la aplicarea pedepsei sau de amânare a aplicării pedepsei, avizul se acordă numai în situația în care polițistul îndeplinește cumulativ condițiile prevăzute la alin. (1) și hotărârea privește o infracțiune săvârșită din culpă care nu este în legătură cu serviciul.(4) În situația în care polițistului i s-a retras avizul de desemnare în poliția judiciară un nou aviz se acordă dacă polițistul îndeplinește cumulativ condițiile prevăzute la alin. (1) și au trecut cel puțin 2 ani de la data retragerii avizului.(5) Condiția prevăzută la lit. b) a alin. (1) nu se aplică polițistului care pe parcursul carierei a deținut minimum 3 ani calitatea de organ de cercetare penală al poliției judiciare.(6) Condiția prevăzută la lit. d) a alin. (1) nu se aplică la numirea în prima funcție de polițist. Pentru polițistul care nu are 3 ani de activitate în Ministerul Afacerilor Interne, condiția prevăzută la lit. d) a alin. (1) se aplică pentru evaluările de serviciu întocmite.(7) De la data numirii în funcție potrivit Legii nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, cu modificările și completările ulterioare, și până la data desemnării ca organ de cercetare penală al poliției judiciare, polițistul nu desfășoară activități specifice urmăririi penale.(8) Necesitatea deținerii sau obținerii avizului de desemnare în poliția judiciară se prevede în fișa postului ca o condiție necesară ocupării acestuia.3. Articolul 3 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 3(1) Solicitarea privind acordarea avizului de desemnare în poliția judiciară, formulată de persoana care are competența de numire în funcție, este însoțită de o notă de fundamentare care justifică acordarea avizului și conține referiri cel puțin cu privire la:a) îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 2^1 alin. (1);b) atribuțiile din fișa postului.(2) În cazul respingerii propunerii privind acordarea avizului de desemnare în poliția judiciară, o nouă solicitare poate fi formulată atunci când sunt îndeplinite condițiile privind acordarea acestuia.4. Articolul 4 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 4(1) În statele de organizare ale unităților din structura aparatului central al Ministerului Afacerilor Interne, din structura Inspectoratului General al Poliției Române, Inspectoratului General al Poliției de Frontieră Române, Direcției Generale Anticorupție, precum și din structurile subordonate acestora, sunt prevăzute posturile cu atribuții specifice organelor de cercetare penală ale poliției judiciare.(2) Dispozițiile alin. (1) nu aduc atingere competențelor privind efectuarea urmăririi penale stabilite de lege pentru structurile Ministerului Afacerilor Interne prevăzute la alin. (1).5. Articolul 5 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 5(1) Procurorul conduce, supraveghează și controlează nemijlocit activitatea de urmărire penală desfășurată de organele de cercetare penală ale poliției judiciare.(2) În desfășurarea altor activități profesionale decât cele conduse și supravegheate, potrivit legii, de către procuror, polițiștii care au calitatea de organe de cercetare penală ale poliției judiciare se subordonează șefilor ierarhici.6. La articolul 6, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 6(1) Avizul de desemnare în poliția judiciară se retrage de către procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție ori procurorul desemnat în acest sens, atunci când se constată, după caz:a) neîndeplinirea sau îndeplinirea în mod defectuos și repetat de către organul de cercetare penală al poliției judiciare a dispozițiilor scrise date de procuror;b) existența unei stări de incompatibilitate potrivit art. 2 alin. (4);c) față de polițist a fost pusă în mișcare acțiunea penală.(2) Retragerea avizului de desemnare în poliția judiciară în condițiile alin. (1) lit. a) se face la solicitarea procurorului care conduce și supraveghează activitatea de urmărire penală desfășurată de organul de cercetare penală al poliției judiciare, cu avizul consultativ al procurorului superior ierarhic și al șefului unității în care este încadrat polițistul.7. La articolul 6, după alineatul (2) se introduc patru noi alineate, alineatele (2^1)-(2^4), cu următorul cuprins:(2^1) Retragerea avizului de desemnare în poliția judiciară în condițiile alin. (1) lit. b) și c) se face la propunerea procurorului care conduce și supraveghează activitatea de urmărire penală desfășurată de organul de cercetare penală al poliției judiciare, din oficiu sau în urma sesizării formulate de șeful unității în care este încadrat polițistul.(2^2) Calitatea de organ de cercetare penală al poliției judiciare încetează, după caz: a) la data încetării raporturilor de serviciu ale polițistului;b) la data numirii polițistului într-o funcție care nu presupune existența avizului de desemnare în poliția judiciară;c) la data transferului polițistului;d) la data suspendării raporturilor de serviciu, cu excepția situației de suspendare pentru efectuarea concediului de creștere a copilului;e) la retragerea avizului de desemnare în poliția judiciară.(2^3) Încetarea calității de organ de cercetare penală al poliției judiciare se constată, prin act administrativ, de către persoana care are competența de numire a polițistului.(2^4) Avizul de desemnare în poliția judiciară încetează de drept în situațiile prevăzute la alin. (2^2) lit. a)-d). Persoana cu competență de numire a polițistului informează procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, în maximum 5 zile de la ivirea situației, despre intervenirea acesteia.8. În cuprinsul întregii legii sintagma „organele de cercetare ale poliției judiciare“ se înlocuiește cu sintagma „organele de cercetare penală ale poliției judiciare“.  +  Articolul II(1) Avizele de desemnare în poliția judiciară emise anterior intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență își păstrează valabilitatea. Dispozițiile Legii nr. 364/2004 privind organizarea și funcționarea poliției judiciare, republicată, cu modificările ulterioare, precum și cu modificările și completările aduse prin prezenta ordonanță de urgență, referitoare la retragerea avizului și încetarea calității de organ de cercetare penală al poliției judiciare sunt aplicabile.(2) În cazul polițiștilor care, la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, au calitatea de organe de cercetare penală ale poliției judiciare, dispozițiile art. 2 alin. (4) și art. 6 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 364/2004 privind organizarea și funcționarea poliției judiciare, republicată, cu modificările ulterioare, precum și cu modificările și completările aduse prin prezenta ordonanță de urgență, se aplică după 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.
  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  Ministrul afacerilor interne,
  Marcel Ion Vela
  București, 4 februarie 2020.Nr. 20.----