ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 16 din 4 februarie 2020pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 103 din 11 februarie 2020  Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, transpune în legislația națională prevederile Directivei nr. 96/53/CE din 25 iulie 1996 de stabilire, pentru anumite vehicule rutiere care circulă în interiorul Comunității, a dimensiunilor maxime autorizate în traficul național și internațional și a greutății maxime autorizate în traficul internațional. Conform directivei, până în anul 2021, statele membre trebuie să ia măsuri specifice în scopul identificării vehiculelor sau ansamblurilor de vehicule în circulație asupra cărora există suspiciuni de depășire a greutății maxime autorizate și care, prin urmare, ar trebui verificate de autoritățile lor competente în vederea asigurării conformității cu cerințele prevăzute de această directivă. Fiecare stat membru trebuie să efectueze în fiecare an calendaristic un număr adecvat de controale privind greutatea vehiculelor sau ansamblului de vehicule în circulație, proporțional cu numărul total de vehicule inspectate anual pe teritoriul său.Pentru îndeplinirea obiectivelor menționate și creșterea eficienței activităților de control este necesară existența unui număr suficient de spații de control, drept care prin prezentul proiect de act normativ se propune completarea secțiunii a III-a a capitolului II al Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 cu o nouă dispoziție, conform căreia la proiectarea sectoarelor noi de drumuri publice, situate în extravilanul localităților, se va avea în vedere realizarea spațiilor de parcare, oprire și staționare care să fie prevăzute cu spații special amenajate pentru controlul prin cântărire al vehiculelor rutiere.Conform art. 41 din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, circulația pe drumurile publice a vehiculelor rutiere, înmatriculate sau înregistrate în România sau în alte state, cu depășirea masei totale maxime admise, maselor maxime admise pe axe și/sau a dimensiunilor maxime admise prevăzute în anexele nr. 2 și 3, se poate efectua numai în baza autorizației speciale de transport, eliberată de administratorul drumului pe care se circulă. Acest articol prevede și condițiile generale privind emiterea autorizațiilor speciale de transport. Prevederile sale se aplică de la data intrării în vigoare a Ordonanței Guvernului nr. 7/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 198/2015. În această perioadă s-a constatat că unele din prevederile privind condițiile de eliberare a autorizațiilor speciale de transport pentru mărfurile care nu sunt indivizibile, precum și unele din prevederile privind condițiile de întocmire a studiilor de traseu sunt prea restrictive sau nu își găsesc utilitatea, generând costuri inutile pentru operatorii de transport rutier, drept care am propus modificarea acestora.Având în vedere necesitatea asigurării îmbunătățirii activității de întreținere a infrastructurii rutiere, precum și faptul că problema infrastructurii creează situații nefavorabile și afectează dezvoltarea economică a României, sub aspect atât social și de mediu, cât și al mediului de afaceri,având în vedere necesitatea asigurării îmbunătățirii cu activități de întreținere a infrastructurii rutiere, precum și faptul că problema infrastructurii creează situații nefavorabile și afectează dezvoltarea economică a României, sub aspect atât social și de mediu, cât și al mediului de afaceri,ținând cont de necesitatea adoptării unor reglementări cu privire la instituirea în sarcina administrației publice locale a obligației de a întreține elementele componente ale drumului aflate în afara acostamentelor. Având în vedere necesitatea creării unor condiții de degajare a părții carosabile, în cazul căderii accidentale pe partea carosabilă a drumurilor publice a arborilor, în scopul protejării participanților la trafic, precum și preîntâmpinării închiderii drumurilor,ținând cont de necesitatea introducerii unor noi interdicții pe drumurile publice,luând în considerare faptul că prin introducerea noilor interdicții urmează a se institui cadrul legal pentru amendarea unor practici care dăunează semnificativ mediului înconjurător și în consecință încălcarea acestora va constitui contravenție,ținând cont că neadoptarea în regim de urgență a prezentei ordonanțe de urgență ar conduce la:– posibilitatea blocării drumurilor publice;– periclitarea siguranței participanților la trafic;– creșterea gradului de poluare a mediului din zona de siguranță a drumurilor și podurilor, precum și din locurile de parcare, oprire și staționare, altele decât cele provenite din oprirea/staționarea participanților la trafic în locurile de parcare, oprire și staționare;– diminuarea fondurilor aferente lucrărilor de întreținere în detrimentul lucrărilor de:• igienizare zonă de siguranță a drumurilor și podurilor, precum și a locurilor de parcare, oprire și staționare, altele decât cele provenite din oprirea/staționarea participanților la trafic în locurile de parcare, oprire și staționare;• întreținere șanțuri, rigole, podețe, plantații, trotuare, căi pietonale sau alte asemenea în traversarea localităților urbane;– imposibilitatea îmbunătățirii sau menținerii stării de viabilitate a drumurilor naționale și autostrăzilor din administrare, prin reducerea fondurilor aferente lucrărilor de întreținere;– creșterea procentului de km de drum cu durată expirată prin nerealizarea la timp a lucrărilor conform legislației în vigoare, în prezent acest procent fiind de 61,796%.Luând în considerare că nepromovarea prezentului act normativ în regim de urgență poate avea consecințe nefavorabile asupra unei părți a populației, cu impact negativ asupra sănătății populației și/sau mediului înconjurător, față de considerentele expuse, nepromovarea prezentei ordonanțe de urgență ar avea consecințe negative, după cum urmează:– impactul social negativ determinat de imposibilitatea diminuării gradului de poluare existent, generat de aruncarea deșeurilor și depozitarea necorespunzătoare a acestora;– posibilitatea apariției riscului de îmbolnăvire a populației, în cazul unor epidemii/pandemii ce pot afecta sistemul național de sănătate publică;– afectarea unor specii de floră și faună sălbatică din imediata vecinătate a infrastructurii rutiere;– generarea unor situații de degradare a stării de viabilitate a drumurilor naționale și autostrăzilor, cu consecințe negative asupra circulației pe anumite secțiuni ale infrastructurii rutiere.Întrucât aspectele sus-menționate pot conduce la o perturbare gravă a traficului rutier și implicit asupra vieții sociale a cetățenilor și a economiei naționale, în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul public și constituie o situație de urgență și extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  ARTICOL UNICOrdonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 237 din 29 iunie 1998, cu modificările și completările ulterioare, se completează și se modifică după cum urmează:1. După articolul 34 se introduce un nou articol, articolul 34^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 34^1(1) La proiectarea sectoarelor noi de drumuri naționale și autostrăzi se va avea în vedere realizarea spațiilor de parcare, oprire și staționare.(2) Spațiile de parcare adiacente drumurilor naționale și autostrăzilor vor fi prevăzute cu spații special amenajate pentru controlul prin cântărire al vehiculelor rutiere.(3) Spațiile de parcare adiacente drumurilor naționale și autostrăzilor vor fi dotate cu recipiente pentru colectarea separată a deșeurilor municipale.(4) Reglementările tehnice privind proiectarea și dotarea spațiilor de parcare, a locurilor de oprire și staționare, aferente drumurilor publice, se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor.(5) Proiectele de reabilitare a sectoarelor de drumuri naționale existente vor avea în vedere și realizarea de noi spații de parcare, oprire și staționare.2. La articolul 38, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 38(1) Pe sectoarele de drumuri naționale și autostrăzi aflate în intravilanul localităților, autoritățile administrației publice locale sunt obligate să efectueze întreținerea elementelor componente ale drumului aflate în afara acostamentelor.3. La articolul 38, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) În zona drumurilor cu versanți, unde este pericol de căderi de arbori pe partea carosabilă, în vederea protejării participanților la trafic, precum și a preîntâmpinării închiderii drumurilor, administratorul drumului ia următoarele măsuri: a) înștiințarea ocolului silvic care are în administrare zona respectivă pentru tăierea arborilor ce prezintă pericol pentru participanții la trafic;b) degajarea părții carosabile în cel mai scurt timp și înștiințarea ocolului silvic pentru emiterea formelor legale, în cazul căderii accidentale a arborilor pe partea carosabilă.4. La articolul 41 alineatul (6), litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:c) transporturi de mărfuri care nu sunt indivizibile, dacă este depășită cel puțin una dintre masele sau dimensiunile maxime admise și sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele condiții:(i) masa totală să fie de cel mult 60,0 tone;(ii) masa pe axe să nu depășească masa maximă ce poate fi autorizată, prevăzută la alin. (8);(iii) lungimea să nu depășească cu mai mult de 3,0 metri lungimea maximă admisă;(iv) lățimea să nu depășească 3,20 metri;(v) să nu fie depășită înălțimea maximă admisă;5. La articolul 41 alineatul (6), după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:e) valorile prevăzute la lit. c) pot fi modificate prin normele prevăzute la alin. (2).6. La articolul 41 alineatul (11), litera h) se modifică și va avea următorul cuprins:h) înălțime mai mare sau egală cu 5,0 metri, dacă pe sectorul de drum ce urmează a fi parcurs sunt instituite restricții pentru înălțime, indiferent de valoarea restricției;7. La articolul 41 alineatul (11), litera l) se abrogă.8. La articolul 43, după litera j) se introduc două noi litere, literele k) și l), cu următorul cuprins:k) aruncarea și depozitarea deșeurilor în zona de siguranță a drumurilor și podurilor;l) aruncarea și depozitarea deșeurilor în locurile de parcare, oprire și staționare, altele decât cele provenite din oprirea/staționarea participanților la trafic în locurile de parcare, oprire și staționare.9. La anexa nr. 2, notele de subsol la tabelul cuprins în anexă se modifică după cum urmează:a) Nota de subsol 5 se modifică și va avea următorul cuprins:^5 Prin suprastructura demontabilă și unitatea de transport standardizată, prevăzute la pct. 1.4, se înțeleg unități de transport mărfuri optimizate pentru dimensiunile vehiculelor rutiere și dotate cu dispozitive de manipulare pentru transferul între modurile de transport, de regulă șosea/cale ferată.b) Nota de subsol 6 se modifică și va avea următorul cuprins:^6 Plus o limită de două tone, atunci când masa totală maximă admisă a vehiculului motor este de 18 tone și masa maximă admisă a axei tandem a semiremorcii este de 20 de tone și axa motoare este prevăzută cu roți jumelate și cu suspensie pneumatică sau echivalentă acesteia.c) Nota de subsol 9 se modifică și va avea următorul cuprins:^9 Idem 7.d) Nota de subsol 10 se modifică și va avea următorul cuprins:^10 Idem 8.e) Nota de subsol 11 se modifică și va avea următorul cuprins:^11 Idem 7f) Nota de subsol 14 se modifică și va avea următorul cuprins:^14 Idem 7.g) Nota de subsol 15 se modifică și va avea următorul cuprins:^15 Idem 13.10. La anexa nr. 3, cel de-al doilea alineat „E = drumuri europene“ la „Clasificarea drumurilor din punctul de vedere al limitelor impuse privind masele și dimensiunile maxime admise“ se înlocuiește cu textul „NR = drumuri nereabilitate“.11. La anexa nr. 3, litera „E“ din titlul coloanei nr. 2 a tabelului prevăzut la anexa nr. 3 se înlocuiește cu „NR“.
  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  Ministrul transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor,
  Lucian Nicolae Bode
  Ministrul lucrărilor publice, dezvoltării și administrației,
  Ion Ștefan
  Ministrul mediului, apelor și pădurilor,
  Costel Alexe
  București, 4 februarie 2020.Nr. 16.----