ORDINUL nr. 27 din 16 decembrie 2010 (*republicat*)pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aplicabile instituțiilor de credit
EMITENT
  • BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 96 din 10 februarie 2020    *) Republicat în temeiul art. III din Ordinul Băncii Naționale a României nr. 10/2018 privind modificarea și completarea Ordinului Băncii Naționale a României nr. 27/2010 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aplicabile instituțiilor de credit, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 5 și 5 bis din 3 ianuarie 2019, dându-se textelor o nouă numerotare.– Ordinul Băncii Naționale a României nr. 29/2011 privind modificarea și completarea Ordinului Băncii Naționale a României nr. 27/2010 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aplicabile instituțiilor de credit, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 933 din 29 decembrie 2011;– Ordinul Băncii Naționale a României nr. 2/2013 pentru modificarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aplicabile instituțiilor de credit, aprobate prin Ordinul Băncii Naționale a României nr. 27/2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 125 din 7 martie 2013;– Ordinul Băncii Naționale a României nr. 7/2014 pentru modificarea și completarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aplicabile instituțiilor de credit, aprobate prin Ordinul Băncii Naționale a României nr. 27/2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 825 din 12 noiembrie 2014;– Ordinul Băncii Naționale a României nr. 7/2015 privind modificarea și completarea Ordinului Băncii Naționale a României nr. 27/2010 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aplicabile instituțiilor de credit, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 540 din 20 iulie 2015;– Ordinul Băncii Naționale a României nr. 7/2016 privind modificarea și completarea Ordinului Băncii Naționale a României nr. 27/2010 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aplicabile instituțiilor de credit, și a Ordinului Băncii Naționale a României nr. 6/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 832 din 20 octombrie 2016;– Ordinul Băncii Naționale a României nr. 8/2017 privind modificarea și completarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aplicabile instituțiilor de credit, aprobate prin Ordinul Băncii Naționale a României nr. 27/2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 683 și 683 bis din 23 august 2017.Ordinul Băncii Naționale a României nr. 27/2010 a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 890 și 890 bis din 30 decembrie 2010 și ulterior a mai fost modificat și completat prin:  +  Articolul 1(1) Se aprobă reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aplicabile instituțiilor de credit, cuprinse în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul ordin.**)(2) Reglementările prevăzute la alin. (1) se aplică împreună cu Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, precum și cu alte prevederi legale aplicabile, în scopul asigurării unui grad ridicat de transparență și comparabilitate a situațiilor financiare.(3) Reglementările prevăzute la alin. (1) transpun parțial prevederile aplicabile instituțiilor de credit, care nu contravin Standardelor Internaționale de Raportare Financiară, din următoarele directive:a) Directiva 2013/34/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 privind situațiile financiare anuale, situațiile financiare consolidate și rapoartele conexe ale anumitor tipuri de întreprinderi, de modificare a Directivei 2006/43/CE a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Directivelor 78/660/CEE și 83/349/CEE ale Consiliului, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L, nr. 182 din 29 iunie 2013;b) Directiva 2014/95/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 octombrie 2014 de modificare a Directivei 2013/34/UE în ceea ce privește prezentarea de informații nefinanciare și de informații privind diversitatea de către anumite întreprinderi și grupuri mari, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L, nr. 330 din 15 noiembrie 2014;c) Directiva 86/635/CEE a Consiliului din 8 decembrie 1986 privind conturile anuale și conturile consolidate ale băncilor și ale altor instituții financiare, publicată în Jurnalul Oficial al Comunității Europene seria L, nr. 372 din 31 decembrie 1986, cu modificările și completările ulterioare^1;^1 Directiva 86/635/CEE a fost modificată și completată prin următoarele directive:– Directiva 2001/65/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 27 septembrie 2001 de modificare a Directivelor 78/660/CEE, 83/349/CEE și 86/635/CEE în ceea ce privește normele de evaluare aplicabile conturilor anuale și conturilor consolidate ale anumitor forme de societăți comerciale, precum și ale băncilor și ale altor instituții financiare, publicată în Jurnalul Oficial al Comunității Europene seria L, nr. 283 din 27 octombrie 2001;– Directiva 2003/51/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 18 iunie 2003 de modificare a Directivelor 78/660/CEE, 83/349/CEE,86/635/CEE și 91/674/CEE ale Consiliului privind conturile anuale și conturile consolidate ale anumitor forme de societăți, ale băncilor și ale altor instituții financiare și ale întreprinderilor de asigurare, publicată în Jurnalul Oficial al Comunității Europene seria L, nr. 178 din 17 iulie 2003;– Directiva 2006/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 14 iunie 2006 de modificare a Directivei 78/660/CEE a Consiliului privind conturile anuale ale anumitor forme de societăți comerciale, a Directivei 83/349/CEE a Consiliului privind conturile consolidate, a Directivei 86/635/CEE a Consiliului privind conturile anuale și conturile consolidate ale băncilor și ale altor instituții financiare și a Directivei 91/674/CEE a Consiliului privind situațiile financiare anuale și situațiile financiare consolidate ale întreprinderilor de asigurare, publicată în Jurnalul Oficial al Comunității Europene seria L, nr. 224 din 16 august 2006.d) Directiva 89/117/CEE a Consiliului din 13 februarie 1989 privind obligațiile în materie de publicare a documentelor contabile anuale a sucursalelor, stabilite într-un stat membru, ale instituțiilor de credit și instituțiilor financiare cu sediul social în afara respectivului stat membru, publicată în Jurnalul Oficial al Comunității Europene seria L, nr. 44 din 16 februarie 1989.  +  Articolul 2În înțelesul prezentului ordin, Standardele Internaționale de Raportare Financiară, denumite în continuare IFRS, reprezintă standardele adoptate potrivit procedurii prevăzute la art. 6 paragraful 2 din Regulamentul nr. 1606/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 19 iulie 2002 privind aplicarea standardelor internaționale de contabilitate.  +  Articolul 3(1) Prevederile prezentului ordin se aplică următoarelor entități, denumite în înțelesul prezentului ordin instituții de credit:a) băncilor, persoane juridice române;b) organizațiilor cooperatiste de credit;c) băncilor de economisire și creditare în domeniul locativ;d) băncilor de credit ipotecar;e) sucursalelor din România ale instituțiilor de credit străine;f) sucursalelor din străinătate ale instituțiilor de credit, persoane juridice române.(2) În înțelesul prezentului ordin, entitățile prevăzute la alin. (1) lit. a)-d) reprezintă entități de interes public.  +  Articolul 4Persoanele care asigură administrarea și/sau conducerea instituțiilor de credit, directorii economici, contabilii-șefi sau alte persoane care au obligația gestionării instituției de credit trebuie să asigure măsurile necesare pentru aplicarea corespunzătoare a prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul 5(1) Situațiile financiare anuale individuale conforme cu IFRS întocmite de instituțiile de credit sunt auditate statutar potrivit legii.(2) Fac obiectul auditului statutar, potrivit legii, și situațiile financiare anuale consolidate conforme cu IFRS întocmite de instituțiile de credit, în calitate de societăți-mamă.(3) Situațiile financiare prevăzute la alin. (1) și (2) se transmit Băncii Naționale a României în termenul prevăzut de reglementările legale în vigoare.(4) Începând cu exercițiul financiar al anului 2012, instituțiile de credit depun la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice o raportare anuală întocmită pe baza datelor din evidența contabilă. Formatul standardizat, conținutul și termenul de depunere al acestei raportări vor fi stabilite prin reglementări emise de Banca Națională a României.  +  Articolul 6(1) La transpunerea soldurilor conturilor contabile din balanța de verificare întocmită pentru 31 decembrie 2011 în conturile de deschidere ale exercițiului financiar al anului 2012, instituțiile de credit vor întocmi o situație care va cuprinde diferențele dintre valorile înscrise în balanța de verificare întocmită pentru 31 decembrie 2011 și cele înregistrate în conturile de deschidere ale exercițiului financiar al anului 2012, însoțite de explicații detaliate privind natura acestora, precum și modul de transpunere a sumelor în conturile prevăzute de reglementările cuprinse în anexa nr. 1***). Totodată, se vor prezenta modificările aduse politicilor contabile generate de trecerea la aplicarea IFRS.(2) Situația prevăzută la alin. (1) se depune de către instituțiile de credit, persoane juridice române, la Banca Națională a României - Direcția supraveghere, împreună cu situațiile financiare anuale aferente exercițiului financiar al anului 2011, întocmite în conformitate cu Ordinul Băncii Naționale a României nr. 13/2008 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aplicabile instituțiilor de credit, instituțiilor financiare nebancare și Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 130 de zile calendaristice de la încheierea exercițiului financiar al anului 2011, precum și la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, în termen de 150 de zile de la încheierea exercițiului financiar al anului 2011.(3) Situația menționată la alin. (1) se depune de către sucursalele din România ale instituțiilor cu sediul în alt stat membru al Uniunii Europene și de cele care îndeplinesc condițiile prevăzute la pct. 243 din Reglementările contabile conforme cu directivele europene, aplicabile instituțiilor de credit, instituțiilor financiare nebancare și Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, aprobate prin Ordinul Băncii Naționale a României nr. 13/2008, cu modificările și completările ulterioare, împreună cu informațiile suplimentare privind activitatea proprie, prevăzute la pct. 241 din respectivele reglementări, la autoritățile și în termenele prevăzute la alin. (2). În alte cazuri decât cel prevăzut la pct. 243 din Reglementările contabile conforme cu directivele europene, aplicabile instituțiilor de credit, instituțiilor financiare nebancare și Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, aprobate prin Ordinul Băncii Naționale a României nr. 13/2008, cu modificările și completările ulterioare, sucursalele din România ale instituțiilor de credit cu sediul într-un stat nemembru al Uniunii Europene vor depune situații financiare anuale referitoare la activitatea proprie, însoțite de situația menționată la alin (1).(4) În cazul în care ultima zi a termenelor de depunere prevăzute la alin. (2) este o zi nelucrătoare, situațiile respective se vor depune cel târziu până în prima zi lucrătoare ulterioară acesteia.  +  Articolul 7Concordanțele dintre conturile din planul de conturi prevăzut de reglementările cuprinse în anexa nr. 1***) și conturile corespunzătoare prevăzute de Reglementările contabile conforme cu directivele europene, aplicabile instituțiilor de credit, instituțiilor financiare nebancare și Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, aprobate prin Ordinul Băncii Naționale a României nr. 13/2008, cu modificările și completările ulterioare, sunt prezentate în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin. **)**) Anexele nr. 1 și 2 se republică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 96 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial“, București, șos. Panduri nr. 1.***) Anexa nr. 1 la Ordinul Băncii Naționale a României nr. 27/2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 890 și 890 bis din 30 decembrie 2010.  +  Articolul 8Banca Națională a României va urmări ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul 9Prevederile prezentului ordin intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2012. ****)****) A se vedea și prevederile referitoare la datele de intrare în vigoare a actelor normative modificatoare.  +  Articolul 10Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.NOTĂ:Reproducem mai jos prevederile care nu sunt încorporate în textul republicat al Ordinului Băncii Naționale a României nr. 27/2010 și care se aplică, în continuare, ca dispoziții proprii ale actelor modificatoare:– prevederile art. II din Ordinul Băncii Naționale a României nr. 7/2014 pentru modificarea și completarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aplicabile instituțiilor de credit, aprobate prin Ordinul Băncii Naționale a României nr. 27/2010:  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2015, cu excepția prevederilor referitoare la modificarea pct. 67 alin. (2) din Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aplicabile instituțiilor de credit, aprobate prin Ordinul Băncii Naționale a României nr. 27/2010, cu modificările și completările ulterioare, prevăzute la pct. 3 din anexa la prezentul ordin, a prevederilor pct. 8, pct. 9 lit. aa) și pct. 10 lit. y), z) și aa) din anexa la prezentul ordin, care intră în vigoare la data publicării.– prevederile art. II din Ordinul Băncii Naționale a României nr. 8/2017 privind modificarea și completarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aplicabile instituțiilor de credit, aprobate prin Ordinul Băncii Naționale a României nr. 27/2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 683 și 683 bis din 23 august 2017:  +  Articolul IIConcordanțele între conturile noi prevăzute de anexa nr. 1 la prezentul ordin și conturile corespunzătoare prevăzute de Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aplicabile instituțiilor de credit, aprobate prin Ordinul Băncii Naționale a României nr. 27/2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 890 și 890 bis din 30 decembrie 2010, cu modificările și completările ulterioare, sunt prezentate în anexa nr. 2*****), care face parte integrantă din prezentul ordin.*****) Anexa nr. 2 este reprodusă în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 96 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial“, București, șos. Panduri nr. 1.– prevederile notei de subsol de la pct. 36 lit. q) din anexa nr. 1 la Ordinul Băncii Naționale a României nr. 8/2017 privind modificarea și completarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aplicabile instituțiilor de credit, aprobate prin Ordinul Băncii Naționale a României nr. 27/2010:Creditele și creanțele reflectate în contul sintetic de gradul II 3042 „Credite și Creanțe - Investiții păstrate până la scadență“ se vor transpune în conturile de credite și creanțe din clasele 1 și 2, dacă sunt evaluate la cost amortizat sau în celelalte conturi din grupa 30, dacă sunt evaluate la valoarea justă.  +  Anexa nr. 1REGLEMENTĂRI CONTABILEconforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aplicabile instituțiilor de credit  +  Anexa nr. 2ANEXĂprivind concordanțele între conturile din planul de conturi prevăzut de Reglementărilecontabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară,aplicabile instituțiilor de credit, și conturile corespunzătoare prevăzute deReglementările contabile conforme cu directivele europene