LEGE nr. 73 din 4 mai 2000privind Fondul pentru mediu
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 207 din 11 mai 2000    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1Se instituie Fondul pentru mediu, instrument economico-financiar destinat sustinerii şi realizării obiectivelor prioritare, de interes public major, din Planul naţional de acţiune pentru protecţia mediului, în conformitate cu normele şi standardele de mediu naţionale şi internaţionale.  +  Articolul 2Fondul pentru mediu este un fond special, extrabugetar, care se constituie, se gestionează şi se utilizează în conformitate cu prevederile prezentei legi şi ale altor dispoziţii legale.  +  Capitolul 2 Administrarea Fondului pentru mediu  +  Articolul 3 (1) Unitatea care răspunde de gestionarea generală a Fondului pentru mediu este Administraţia Fondului pentru Mediu, numita în cele ce urmează Administraţia Fondului, instituţie publică, cu personalitate juridică, în subordinea autorităţii centrale pentru protecţia mediului, având sediul în municipiul Bucureşti. (2) Administraţia Fondului are personal propriu care asigura funcţiile de conducere, de execuţie şi de control, potrivit Regulamentului de organizare şi funcţionare a Administraţiei Fondului, aprobat în conformitate cu dispoziţiile art. 7 alin. (1). (3) În îndeplinirea funcţiilor stabilite prin Regulamentul de organizare şi funcţionare Administraţia Fondului are următoarele organe de lucru: a) Comitetul de avizare; b) Consiliul directorilor; c) Secretariatul executiv.  +  Articolul 4 (1) Comitetul de avizare are următoarea componenta: a) reprezentanţi, la nivel de secretar de stat, ai Ministerului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului, Ministerului Finanţelor, Ministerului Industriei şi Comerţului, Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului, Ministerului Sănătăţii, Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, Ministerului Transporturilor şi ai Ministerului Apărării Naţionale; b) câte un reprezentant al comisiilor permanente ale Parlamentului României, în a căror competenţa intra problematica mediului; c) un reprezentant al organizaţiilor neguvernamentale de mediu, desemnat prin vot de acestea; d) preşedintele sau vicepreşedintele Consiliului Concurentei. (2) Preşedinte al Comitetului de avizare este secretarul de stat al autorităţii centrale pentru protecţia mediului, iar vicepreşedinţi sunt împuterniciţii din partea Ministerului Sănătăţii, Ministerului Finanţelor, Ministerului Industriei şi Comerţului şi Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului. Preşedintele Comitetului de avizare convoacă membrii acestuia şi conduce şedinţa de avizare. (3) Comitetul de avizare analizează şi aproba lista cuprinzând priorităţile de utilizare a Fondului pentru mediu, stabilită de Consiliul directorilor.  +  Articolul 5 (1) Consiliul directorilor se compune din directorul general şi directorii de compartimente ai Administraţiei Fondului. (2) Directorul general al Administraţiei Fondului este asimilat cu funcţia de director general în minister. (3) Consiliul directorilor: a) conduce operativ fiecare compartiment al Administraţiei Fondului, prin membrii săi; b) hotărăşte asupra oportunităţii utilizării Fondului pentru mediu, precum şi asupra evaluării proiectelor de către experţi, pe care le supune avizării Comitetului de avizare.  +  Articolul 6Secretariatul executiv al Administraţiei Fondului are următoarele atribuţii: a) elaborează criteriile de eligibilitate şi metodologiile de selectare, aprobare şi promovare a proiectelor; b) organizează rundele de competiţie pentru proiecte. În acest scop poate angaja experţi independenţi pentru evaluarea proiectelor propuse; c) tine evidenta proiectelor înaintate, pentru obţinerea de sprijin din partea Administraţiei Fondului, întocmeşte lista cuprinzând proiectele evaluate şi le înaintează Consiliului directorilor; d) urmăreşte respectarea prevederilor legale privind alimentarea, gestionarea Fondului pentru mediu, precum şi managementul proiectelor aprobate pentru a fi susţinute de acest fond; e) întocmeşte periodic rapoarte privind destinaţia şi utilizarea Fondului pentru mediu şi le face publice.  +  Articolul 7 (1) Organizarea, funcţionarea şi competentele Comitetului de avizare, ale Consiliului directorilor şi ale Secretariatului executiv se stabilesc prin Regulamentul de organizare şi funcţionare al Administraţiei Fondului, care se aproba prin hotărâre a Guvernului, la propunerea autorităţii centrale pentru protecţia mediului. (2) Cheltuielile de personal şi materiale ale Administraţiei Fondului se asigura din fondurile bugetare alocate Ministerului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului pentru înfiinţarea şi dotarea acesteia şi, ulterior, din resursele Fondului pentru mediu, în limita a cel mult 5% în primii 2 ani de la constituire şi a cel mult 2% în anii următori.  +  Articolul 8Operaţiunile financiare ale Fondului pentru mediu, care privesc constituirea, gestionarea şi utilizarea resurselor financiare, se vor derula printr-o instituţie bancară selectata de Administraţia Fondului, pe bază de licitaţie, cu respectarea dispoziţiilor legale.  +  Capitolul 3 Sursele de constituire a Fondului pentru mediu  +  Articolul 9 (1) Sursele de constituire a Fondului pentru mediu sunt: a) sumele încasate cu titlu de taxe de autoritatea centrala şi de autorităţile teritoriale pentru protecţia mediului, pentru emiterea acordurilor şi autorizaţiilor de mediu; b) sumele încasate cu titlu de taxe pentru exploatarea resurselor naturale, altele decât cele care se percep pentru a alimenta fondurile speciale existente legal; c) sumele încasate din următoarele taxe de poluare a atmosferei, a apelor de suprafaţa şi subterane, a solului şi a vegetatiei, potrivit principiului "Poluatorul plăteşte":- taxe pentru utilizarea unor combustibili cu conţinut ridicat de elemente nocive;- taxe pentru comercializarea pe piaţa interna a substanţelor şi preparatelor periculoase şi a produselor cu potenţial toxicologic ridicat asupra sănătăţii populaţiei şi mediului, indiferent de provenienţă acestora;- taxe pentru nerecuperarea de către comercianţii de produse a ambalajelor recuperabile;- taxe pentru ocuparea cu deşeuri a terenurilor;- taxe pentru nerecuperarea uleiurilor minerale uzate;- taxe pentru comercializarea produselor finite cu ciclu scurt de viaţa;- taxe pentru neasigurarea de către furnizor a pieselor de schimb pentru funcţionarea unor produse în conformitate cu durata normata de funcţionare;- taxe pentru activităţi generatoare de poluare sonora; d) sumele încasate cu titlu de taxe pentru comercializarea pe piaţa interna sau la export a unor resurse naturale, biologice sau minerale, incluzând bunurile provenite din flora şi fauna sălbatică, terestra şi acvatica; e) sumele încasate la manifestările organizate în beneficiul Fondului pentru mediu; f) alocaţii de la bugetul de stat şi, după caz, de la bugetele locale, vărsăminte, donaţii, asistente financiare făcute de instituţii şi organizaţii publice sau private, de persoane particulare sau de organizaţii şi organisme internaţionale, precum şi de guverne şi agenţii guvernamentale; g) sponsorizări, precum şi alte surse, care se pot stabili de Guvern, la propunerea autorităţii centrale pentru protecţia mediului, în condiţiile legii. (2) Regimul de taxare şi de tarifare, cuantumul tarifelor şi modalităţile de colectare a acestora, conform dispoziţiilor alin. (1), vor fi stabilite prin hotărâre a Guvernului, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, la propunerea autorităţii centrale pentru protecţia mediului.  +  Capitolul 4 Destinaţia Fondului pentru mediu  +  Articolul 10 (1) Fondul pentru mediu se utilizează pentru susţinerea şi realizarea obiectivelor prioritare, de interes public major, din Planul naţional de acţiune pentru protecţia mediului, care vizează: a) sprijinirea şi încurajarea măsurilor concertate pentru reducerea sau eliminarea deşeurilor şi surselor majore de poluare de pe teritoriul tarii; b) realizarea proiectelor de refacere ecologica a zonelor deteriorate, a măsurilor destinate conservării diversitatii biologice, salvării unor specii amenintate cu dispariţia şi buna administrare a zonelor naturale cu regim de protecţie sau cu valoare peisagistica deosebită, în conformitate cu dispoziţiile legii; c) alte activităţi ale căror efecte directe contribuie la ameliorarea calităţii mediului şi a vieţii în zonele locuite. (2) Modalităţile prin care Fondul pentru mediu sprijină activităţile prevăzute la alin. (1) sunt: a) subvenţionarea unor dobânzi la creditele acordate de bănci; b) garantarea unor credite pentru lucrări publice la care Guvernul este angajat; c) garantarea unor credite contractate de firme româneşti şi credite pentru transfer de tehnologii curate; d) premieri stimulative pentru realizarile deosebite ale unor întreprinderi/organizaţii.  +  Articolul 11Administraţia Fondului nu sprijină pe cei care nu şi-au achitat taxele sau penalităţile aplicate anterior, în conformitate cu dispoziţiile legii, sau pe cei care sponsorizeaza activităţi cu efect negativ asupra mediului.  +  Capitolul 5 Sancţiuni  +  Articolul 12 (1) Nerespectarea prevederilor legale privind constituirea şi utilizarea Fondului pentru mediu atrage răspunderea civilă, contravenţională, materială sau penală, după caz, în condiţiile legislaţiei privind combaterea evaziunii fiscale. (2) Totodată neplata la termen a obligaţiilor către Fondul pentru mediu atrage şi anularea dreptului de a obţine orice formă de sustinere prevăzută la art. 10.  +  Capitolul 6 Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 13Constatarea şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 12 se fac de personalul serviciilor descentralizate ale Ministerului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului şi, după caz, ale Ministerului Finanţelor.  +  Articolul 14Proiectul de hotărâre a Guvernului privind administrarea Fondului pentru mediu va fi elaborat de autoritatea centrala pentru protecţia mediului, cu consultarea celorlalte ministere interesate, în termen de 90 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 3 aprilie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TARACILAAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 4 aprilie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREIDEPUTAŢILOR,MIRON TUDOR MITREA------------