ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 10 din 4 februarie 2020pentru completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 93 din 7 februarie 2020  Având în vedere că prezentul demers legislativ înlătură aspecte negative din legislația de asigurări sociale de stat, urmărind asigurarea unui cadru legal unitar care să garanteze tuturor asiguraților sistemului public de pensii accesul în condiții egale la prestațiile de asigurări sociale,luând în considerare necesitatea asigurării unui cadru legal echitabil, unitar, imparțial și eficient în ceea ce privește respectarea drepturilor constituționale, respectiv de respectare a dreptului la pensie pentru limită de vârstă, în condiții specifice,ținând seama că propunerea de completare a Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, vizează persoanele care au desfășurat activități miniere, în subteran, în domeniul prospecțiunii, explorării, dezvoltării, exploatării, preparării sau prelucrării, concentrării, conservării și închiderii minelor din cadrul unităților de prospecțiuni și explorări geologice și beneficiul unei pensii pentru limită de vârstă cu reducerea vârstei standard de pensionare cu 20 de ani, pentru un stagiu de cotizare de cel puțin 20 de ani realizat în aceste activități, și, de asemenea, scopul eliminării inechităților existente între categorii de pensionari care au desfășurat activități în aceleași condiții și mediu, iar la determinarea punctajului mediu anual au fost utilizate stagii complete de cotizare diferite, în funcție de legislația în vigoare la data înscrierii la pensie,deoarece reglementarea propusă prin prezenta ordonanță de urgență creează cadrul legal pentru recalcularea pensiilor stabilite potrivit legislației în vigoare până la data de 1 aprilie 2001 pentru persoanele care au desfășurat activități miniere dintre cele prezentate anterior, prin urmare, propunerea de reglementare nu creează discriminări, ci asigură egalitate de tratament între aceste categorii de persoane.Întrucât neaplicarea prevederilor art. II din Legea nr. 221/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice persoanelor care au desfășurat activități miniere în subteran, indiferent de subordonarea administrativă, dintre cele enumerate anterior au condus la discriminări între aceste categorii de pensionari,luând în considerare faptul că aceste elemente vizează interesul general public și constituie situații de urgență și extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul ILegea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 852 din 20 decembrie 2010, cu modificările și completările ulterioare, se completează după cum urmează:1. La articolul 30, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu următorul cuprins:(4^1) Este asimilată stagiului de cotizare în condiții speciale de muncă, prevăzut la alin. (1) lit. a), perioada anterioară datei de 1 aprilie 2001 în care salariații au desfășurat activități miniere, în subteran, cel puțin 50% din timpul normal de muncă, în luna respectivă, în domeniul prospecțiunii, explorării, dezvoltării, exploatării, preparării/prelucrării, concentrării, conservării și închiderii minelor, din cadrul unităților de prospecțiuni și explorări geologice, în locurile de muncă încadrate conform legislației anterioare în grupa I de muncă.2. După articolul 56 se introduce un nou articol, articolul 56^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 56^1(1) Prin excepție de la prevederile art. 55 alin. (1) lit. b) beneficiază de pensie pentru limită de vârstă, cu reducerea vârstei standard de pensionare cu 20 de ani, persoanele care au realizat un stagiu de cotizare de cel puțin 20 de ani în activități miniere, în subteran, în domeniul prospecțiunii, explorării, dezvoltării, exploatării, preparării sau prelucrării, concentrării, conservării și închiderii minelor, din cadrul unităților de prospecțiuni și explorări geologice. Vârsta standard de pensionare redusă nu poate fi mai mică de 45 de ani.(2) Stagiul de cotizare prevăzut la alin. (1) poate fi constituit și din perioade prevăzute la art. 30 alin. (1) lit. a), iar stagiul complet de cotizare utilizat la determinarea punctajului mediu anual pentru această categorie de persoane este de 20 de ani.  +  Articolul II(1) Persoanele înscrise la pensie în perioada 1 aprilie 2001-30 septembrie 2018 beneficiază, din oficiu, de recalcularea pensiei în condițiile art. 56^1 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare.(2) Drepturile de pensie recalculate conform alin. (1) se acordă de la data prevăzută de art. II alin. (2) din Legea nr. 221/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 661 din 30 iulie 2018.(3) Beneficiază, din oficiu, de recalcularea pensiei în condițiile art. 56^1 alin. (2) din Legea nr. 263/2010, cu modificările și completările ulterioare, și persoanele ale căror drepturi de pensie s-au deschis în perioada de la 1 octombrie 2018 până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.(4) În situația persoanelor prevăzute la alin. (3), drepturile de pensie se revizuiesc cu respectarea dispozițiilor art. 107 alin. (1)-(2) din Legea nr. 263/2010, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul IIIPrin derogare de la prevederile art. 179 alin. (1)-(3) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, în cazul persoanelor prevăzute la art. II, eventualele debite care urmează a fi constituite în sarcina pensionarilor nu se recuperează.
  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  Raluca Turcan
  Ministrul muncii și protecției sociale,
  Victoria Violeta Alexandru
  Ministrul finanțelor publice,
  Vasile-Florin Cîțu
  București, 4 februarie 2020.Nr. 10.----