ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 6 din 28 ianuarie 2020pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996 și pentru modificarea și completarea art. 15 din Legea concurenței nr. 21/1996
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 3 februarie 2020  Având în vedere faptul că pe parcursul punerii în aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare, s-a constatat necesitatea unei intervenții legislative imediate în vederea modificării procedurilor și mecanismelor de implementare a acestora în domeniul ajutorului de stat la nivel central și local, în scopul flexibilizării procedurilor și reducerii birocrației,având în vedere necesitatea imediată de armonizare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare, cu evoluțiile recente ale legislației, practicii și jurisprudenței europene în materia ajutorului de stat, în special cu Regulamentul (UE) 2015/1.589 al Consiliului din 13 iulie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 248 din 24 septembrie 2015 (în ceea ce privește recuperarea ajutoarelor de stat ilegale, acordate fără respectarea criteriilor de compatibilitate prevăzute de legislația europeană sau în ceea ce privește recuperarea ajutoarelor de stat în cazul societăților aflate în insolvență),în vederea creșterii eficienței intervenției statului în economie prin măsuri de natura ajutorului de stat sau de minimis, ca măsură alternativă de finanțare a companiilor de stat sau private, se impune modificarea procedurilor de adoptare a măsurilor de ajutor de stat/de minimis la nivelul entităților administrației publice centrale și locale, precum și al altor entități asimilate acestora, cu atribuții în implementarea politicii Guvernului, ceea ce va avea efecte pozitive directe asupra posibilității de dezvoltare economică a întreprinderilor, a creșterii economice și competitivității acestora, cu efect de multiplicare direct în economie, aspecte care vor avea ca rezultat final creșterea gradului de bunăstare a populației.Având în vedere necesitatea imediată de a crea și consolida mecanismele de implementare a procedurilor în domeniul ajutorului de stat la nivel național, respectarea acestor reguli, inclusiv prin asigurarea unui control eficient al utilizării resurselor financiare alocate prin schemele de ajutor de stat sau de minimis, inclusiv consolidarea măsurilor de recuperare a ajutoarelor de stat considerate ca fiind acordate în mod ilegal sau utilizate abuziv, prin intermediul instanțelor naționale, în cazul deciziilor emise de către Comisia Europeană sau de către autoritățile naționale, se impune adoptarea de măsuri de reglementare la nivel național, cu caracter imediat.În scopul asigurării existenței unor mecanisme și competențe eficace de asigurare a respectării normelor de ajutor de stat, a recuperării prejudiciului, în vederea descurajării comportamentelor anticoncurențiale, se impune adoptarea unor măsuri imediate, urgente, care nu pot fi amânate.Ținând cont de necesitatea urgentă de armonizare și corelare a competențelor care revin diferitelor instituții publice, centrale și locale, implicate în procedurile de acordare a ajutoarelor de stat/de minimis, în scopul evitării blocajelor instituționale și al eliminării birocrației excesive, în vederea consolidării capacității statului cu privire la îndeplinirea obligațiilor de autoritate publică, neadoptarea imediată a acestor măsuri prejudiciind iremediabil interesul public,luând în considerare necesitatea asigurării unei reglementări legale unitare, uniforme, coerente și funcționale, care să instituie norme clare, previzibile și accesibile referitoare la acordarea, controlul și recuperarea ajutoarelor de stat/de minimis,de asemenea, ținând cont de recentele evoluții la nivel european în domeniul concurenței, respectiv de recenta adoptare a Directivei (UE) 2019/1 a Parlamentului European și a Consiliului din 11 decembrie 2018 privind oferirea de mijloace autorităților de concurență din statele membre astfel încât să fie mai eficace în aplicarea legii și privind garantarea funcționării corespunzătoare a pieței interne, prin care se dorește consolidarea competențelor autorităților naționale de concurență, propunând, în acest sens, noi norme care să abiliteze autoritățile de concurență din statele membre să aplice cu mai multă eficacitate normele europene antitrust, prevăzându-se, în acest scop, și necesitatea garantării faptului că acestea dispun de toate instrumentele necesare pentru atingerea obiectivelor, printre acestea numărându-se și dispunerea de o capacitate financiară și umană corespunzătoare, independență decizională și personal înalt calificat atât la nivel de execuție, cât și de conducere, se impun modificarea și completarea corespunzătoare a dispozițiilor Legii concurenței nr. 21/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în sensul întăririi capacității organizaționale și administrative a autorității de concurență, nedispunerea unor măsuri adecvate putând prejudicia buna funcționare a economiei,ținând cont de faptul că nepromovarea proiectului de act normativ poate avea consecințe negative asupra beneficiului public generat de lipsa consolidării cadrului normativ privind acordarea ajutoarelor de stat/de minimis, în lipsa unei capacități reale a statului de intervenție în situații de urgență, cu efecte negative imediate la nivelul persoanelor fizice și juridice în caz de neadoptare,având în vedere că lipsa intervenției legislative poate avea ca efect negativ menținerea, în continuare, a unor proceduri complicate, birocratice și necorelate de acordare și accesare a ajutoarelor de stat/de minimis, acolo unde statul are obligația de a interveni conform prerogativelor constituționale și legale în apărarea interesului public,în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul public general și constituie o situație extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul IOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 893 din 9 decembrie 2014, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 2, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins: Definițiile prevăzute la alin. (1), utilizate în prezenta ordonanță de urgență, se completează cu definițiile din Regulamentul (UE) 2015/1.589 al Consiliului din 13 iulie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a art. 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 248 din 24 septembrie 2015, denumit în continuare Regulamentul (UE) 2015/1.589.2. La articolul 3, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 3(1) Cu excepția cazului în care se prevede altfel în regulamentele Uniunii Europene adoptate în temeiul art. 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene sau în temeiul altor dispoziții relevante din acesta, orice intenție de acordare a unui ajutor de stat nou se notifică în timp util Comisiei Europene.(2) Ajutorul de stat nou, supus obligației de notificare, poate fi acordat numai după autorizarea acestuia de către Comisia Europeană sau după ce acesta este considerat a fi fost autorizat în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (6) din Regulamentul (UE) 2015/1.589.3. Articolul 7 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 7(1) Orice proiect de măsură susceptibilă a reprezenta ajutor de stat sau ajutor de minimis, inițiat de ministere sau de alte organe de specialitate ale administrației publice centrale, de autoritățile sau instituțiile publice aflate în subordinea, în coordonarea sau, respectiv, sub autoritatea acestora, precum și de alte entități asimilate acestora, cu atribuții în implementarea politicii Guvernului, trebuie să fie însoțit de un memorandum aprobat de Guvern privind oportunitatea promovării respectivei măsuri și încadrarea în politicile economico-bugetare și financiare ale Guvernului. Memorandumul este supus aprobării Guvernului după obținerea avizului Consiliului Concurenței prevăzut la alin. (8).(2) Instituțiile inițiatoare ale măsurilor de ajutor de stat sau ajutor de minimis elaborează memorandumul prevăzut la alin. (1), de regulă, semestrial și în comun, în urma parcurgerii următoarelor etape:a) obținerea punctului de vedere al ministerului care coordonează politica în domeniul fondurilor europene, în ceea ce privește asigurarea complementarității respectivei măsuri de ajutor de stat sau ajutor de minimis cu programele finanțate din fonduri europene;b) consultarea furnizorilor în cadrul Consiliului interministerial «Consiliul pentru aplicarea politicii în domeniul ajutorului de stat»;c) obținerea avizului Ministerului Finanțelor Publice în ceea ce privește încadrarea în politicile economico-bugetare și financiare ale Guvernului.(3) Prin excepție de la dispozițiile alin. (1), măsurile de natura ajutorului de minimis sau de stat exceptat de la notificare către Comisia Europeană, instituite prin acte adoptate sau, după caz, inițiate de Guvern, precum și toate măsurile finanțate din fonduri europene și cele inițiate de autoritățile administrației publice locale nu necesită întocmirea memorandumului prevăzut la alin. (1). În cuprinsul actelor administrative sau normative sau, după caz, în cuprinsul instrumentelor de prezentare și motivare aferente acestora, prin care se instituie măsuri de natura ajutorului exceptat, trebuie menționat faptul că măsurile respective se încadrează în categoria ajutoarelor de stat sau de minimis exceptate.(4) Măsurile prevăzute la alin. (3), cu excepția celor finanțate din fonduri europene și a celor inițiate de autoritățile administrației publice locale, se supun consultării furnizorilor în cadrul Consiliului interministerial «Consiliul pentru aplicarea politicii în domeniul ajutorului de stat», însoțite de punctul de vedere prealabil al ministerului care coordonează politica în domeniul fondurilor europene, în ceea ce privește asigurarea complementarității respectivei măsuri de ajutor de stat sau ajutor de minimis cu programele finanțate din fonduri europene.(5) Consultările prevăzute la alin. (2) și (4) se realizează, de regulă, de două ori pe an, în perioade stabilite de către Consiliul interministerial «Consiliul pentru aplicarea politicii în domeniul ajutorului de stat». (6) În cazul proiectelor de măsuri susceptibile a reprezenta ajutor de stat sau ajutor de minimis inițiate de autoritățile administrației publice locale, pentru asigurarea coerenței cu politicile economico-bugetare și financiare ale statului român, acestea trebuie să fie însoțite de dovada informării instituției prefectului și a consiliului județean cu privire la intenția de a institui respectiva măsură de sprijin. Informarea va cuprinde inclusiv analiza de oportunitate realizată conform art. 3 alin. (4).(7) Orice proiect de măsură susceptibilă a reprezenta ajutor de stat sau ajutor de minimis, inițiat de furnizor/inițiator, după caz, se transmite Consiliului Concurenței, în vederea avizării, însoțit de analiza de oportunitate realizată conform art. 3 alin. (4).(8) Cererea de avizare a măsurilor susceptibile să reprezinte ajutor de stat sau ajutor de minimis, întocmită de furnizor/inițiator, după caz, se transmite în fază de proiect Consiliului Concurenței, după parcurgerea procedurii prevăzute la alin. (2)-(7). Consiliul Concurenței emite un aviz privind conformitatea, corectitudinea și îndeplinirea obligațiilor prevăzute de legislația europeană în domeniul ajutorului de stat, cu respectarea secțiunii a 3-a din cap. III - Procedura de avizare.(9) Alocările specifice care trebuie notificate Comisiei Europene, acordate în baza unei scheme de ajutor de stat, sunt supuse avizării Consiliului Concurenței, fiind exceptate de la obligativitatea elaborării memorandumului, a analizei de oportunitate prevăzute la art. 3 alin. (4), precum și a prezentării în Consiliul interministerial «Consiliul pentru aplicarea politicii în domeniul ajutorului de stat».(10) Consiliul Concurenței publică, pe pagina web a instituției, avizele prevăzute la alin. (8), imediat după adoptare.4. La articolul 11, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 11(1) Consiliul Concurenței emite avizul prevăzut la art. 7 alin. (8) într-un termen cuprins între 10 și 60 de zile de la primirea cererii de avizare. În cazul în care sunt necesare informații suplimentare, termenul curge de la data la care au fost comunicate informațiile solicitate de Consiliul Concurenței, conform art. 10 alin. (1), sau de la expirarea termenului prevăzut la art. 10 alin. (2).5. Articolul 12 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 12(1) În situația în care prin avizul prevăzut la art. 7 alin. (8) nu au fost propuse modificări sau recomandări, Consiliul Concurenței, la solicitarea inițiatorului sau furnizorului, după caz, transmite notificarea Comisiei Europene, în forma avizată, după aprobarea de către Guvern a memorandumului prevăzut la art. 7 alin. (1).(2) În situația în care prin aviz nu au fost propuse modificări asupra informării sau a documentației referitoare la măsurile de minimis, furnizorul sau inițiatorul, după caz, poate adopta măsura de ajutor de stat sau de minimis, cu respectarea condițiilor prevăzute la art. 7 și cu îndeplinirea prevederilor legale în vigoare.6. Articolul 13 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 13(1) Pentru măsurile de ajutor de stat care necesită autorizarea Comisiei Europene, în situația în care, prin avizul Consiliului Concurenței, au fost propuse modificări, dacă inițiatorul sau furnizorul, după caz, este de acord cu acestea, va înainta Consiliului Concurenței notificarea modificată conform avizului, în scopul transmiterii la Comisia Europeană, după aprobarea de către Guvern a memorandumului prevăzut la art. 7 alin. (1).(2) În situația în care, prin avizul Consiliului Concurenței, au fost propuse modificări asupra informării sau a documentației referitoare la măsurile de minimis, dacă inițiatorul sau furnizorul, după caz, este de acord cu acestea, va putea adopta măsura de ajutor de stat sau de minimis, cu respectarea condițiilor prevăzute la art. 7 și cu îndeplinirea prevederilor legale în vigoare.7. Articolul 15 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 15(1) Modificările actelor normative sau administrative care implementează ajutoare de stat sau de minimis, care pot afecta evaluarea compatibilității măsurii de ajutor, prin referire la durată, instrument de acordare, condiții de eligibilitate și de acordare, majorarea bugetului măsurii sau a numărului de beneficiari cu mai mult de 20%, se realizează cu avizul Consiliului Concurenței, cu respectarea prevederilor art. 9-14. (2) Modificările actelor normative sau administrative care implementează ajutoare de stat sau de minimis se realizează cu respectarea dispozițiilor art. 16 și 42 și sunt exceptate de la obligația elaborării memorandumului și a prezentării în Consiliul interministerial «Consiliul pentru aplicarea politicii în domeniul ajutorului de stat8. La articolul 16, alineatele (1) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 16(1) Forma finală a notificării sau a informării se înaintează Consiliului Concurenței, de către inițiator sau furnizor, după caz, în vederea transmiterii la Comisia Europeană. În cazul măsurilor pentru care este necesară elaborarea memorandumului prevăzut la art. 7 alin. (1), transmiterea la Comisia Europeană a notificării sau a informării se realizează după comunicarea către Consiliul Concurenței a memorandumului aprobat de Guvern.….............................................................................................(4) Dacă inițiatorul sau furnizorul, după caz, nu solicită transmiterea notificării, în conformitate cu prevederile alin. (1), în termen de 30 de zile de la comunicarea avizului Consiliului Concurenței sau, după caz, aprobarea memorandumului, se consideră că a renunțat la aceasta.9. Articolul 20 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 20(1) Proiectele de acte normative sau administrative prin care se instituie scheme sau ajutoare individuale, după caz, sub formă de compensări pentru prestarea unui serviciu de interes economic general sau a unei obligații de serviciu public, pentru care nu este necesară notificarea Comisiei Europene, se transmit Consiliului Concurenței în vederea avizării. În această situație se aplică în mod corespunzător prevederile art. 7 și 9-15^1.(2) Proiectele de acte normative sau administrative prin care se instituie scheme sau ajutoare individuale, după caz, sub formă de compensări pentru prestarea unui serviciu de interes economic general sau a unei obligații de serviciu public, pentru care este necesară notificarea Comisiei Europene, se transmit Consiliului Concurenței în vederea avizării, aplicându-se în mod corespunzător prevederile art. 7 și 9-16.10. Articolul 23 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 23(1) Consiliul Concurenței informează, în termen de 5 zile lucrătoare de la primire, inițiatorii sau furnizorii, după caz, cu privire la deciziile adoptate de Comisia Europeană potrivit art. 4, 9, 12 alin. (3) și art. 13 din Regulamentul (UE) 2015/1.589, primite prin intermediul Reprezentanței Permanente a României pe lângă Uniunea Europeană, trimițând totodată și o copie a deciziei în cauză.(2) În aplicarea prevederilor alin. (1), inițiatorii sau furnizorii, după caz, au obligația consultării beneficiarilor care fac obiectul respectivelor decizii, cu privire la informațiile considerate confidențiale în textul deciziei, trimițând totodată acestora și o copie a deciziei în cauză.(3) Prevederile alin. (1) se aplică în mod corespunzător și în situația în care, în conformitate cu dispozițiile art. 22 din Regulamentul (UE) 2015/1.589, Comisia Europeană adoptă o recomandare de măsuri adecvate.(4) Orice solicitări privind conținutul deciziilor prevăzute la alin. (1) și (3) se adresează inițiatorilor sau furnizorilor ajutorului de stat.(5) Consiliul Concurenței publică pe pagina sa web, care devine punct național de informare, informațiile publice privind adoptarea de către Comisia Europeană a deciziilor în domeniul ajutorului de stat.11. La articolul 25, alineatele (4) și (5) se modifică și vor avea următorul cuprins: (4) În aplicarea prevederilor alin. (1), furnizorul sau administratorul, după caz, emite decizii prin care se dispune stoparea sau recuperarea ajutoarelor de stat sau de minimis acordate. Aceste decizii au caracter de titlu executoriu.(5) În vederea îndeplinirii obligațiilor prevăzute la alin. (4), furnizorii emit, prin acte normative sau administrative, norme metodologice proprii12. La articolul 26, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:(2^1) În urma analizei datelor și informațiilor transmise de furnizor, Consiliul Concurenței poate solicita furnizorului să întreprindă măsurile ce se impun pentru a fi asigurată respectarea legislației în domeniul ajutoarelor de stat și de minimis. Furnizorul poate formula, în termen de 20 de zile lucrătoare de la primirea solicitării, obiecțiuni care vor fi transmise Consiliului Concurenței spre analiză și opinie13. La articolul 26, alineatele (4), (5), (6), (8) și (9) se modifică și vor avea următorul cuprins:(4) Concluziile analizei sau acțiunilor de control ale Consiliului Concurenței se consemnează într-un raport prin care, dacă este cazul, se va solicita furnizorului să întreprindă măsurile ce se impun pentru a fi asigurată respectarea legislației în domeniul ajutoarelor de stat. Furnizorul poate formula, în termen de 20 de zile lucrătoare de la primirea solicitării, obiecțiuni care vor fi transmise Consiliului Concurenței spre analiză și opinie.(5) Furnizorul este obligat să informeze Consiliul Concurenței, în termen de 30 de zile lucrătoare de la momentul transmiterii opiniei prevăzute la alin. (2^1) sau la alin. (4), cu privire la stadiul implementării măsurilor dispuse de Consiliul Concurenței; în cazul neimplementării măsurilor, în termenul de 20 de zile lucrătoare de la primirea solicitării, furnizorul transmite motivarea acestui fapt Consiliului Concurenței.(6) În cazul în care furnizorul măsurilor de ajutor de stat sau de minimis acordate de autoritățile publice centrale sau de entități aflate în subordinea acestora nu implementează măsurile prevăzute la alin. (2^1) sau (4) și nu își respectă obligația prevăzută la alin. (5), Consiliul Concurenței informează Guvernul României în termen de 10 zile lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut la alin. (5) cu privire la acest aspect și cu privire la motivația transmisă de furnizor.…………………….....……………………………………………(8) Deciziile prevăzute la alin. (7) se transmit, împreună cu dovada primirii acestora de către beneficiari, în termen de 20 de zile lucrătoare de la data emiterii deciziei, în vederea recuperării ajutoarelor de minimis, inclusiv a dobânzilor aferente, organelor fiscale competente, în vederea aplicării prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, iar sumele astfel realizate se fac venit la bugetul de stat.(9) Prevederile art. 33 alin. (2), (3) și (6) se aplică și în cazul deciziilor emise de Consiliul Concurenței. În cazul deciziilor prevăzute la alin. (7), Consiliul Concurenței calculează valoarea dobânzii pentru perioada cuprinsă între data plății ajutorului de minimis și data emiterii deciziei de recuperare inclusiv, iar organele fiscale prevăzute la alin. (8) vor calcula valoarea dobânzii pentru perioada cuprinsă între data emiterii deciziei de recuperare și data recuperării sau a rambursării integrale.14. La articolul 32, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 32(1) În situația în care Comisia Europeană procedează la un control la fața locului, potrivit dispozițiilor art. 27 din Regulamentul (UE) 2015/1.589, Consiliul Concurenței împreună cu furnizorul pot formula obiecțiuni temeinic motivate la desemnarea experților aleși și autorizați de Comisia Europeană să asiste la acest control.15. Titlul capitolului VI se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Capitolul VI Rambursarea, recuperarea, suspendarea sau recuperarea provizorie a ajutorului de stat sau de minimis dispusă de Comisia Europeană16. Articolul 33 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 33(1) Beneficiarul unui ajutor de stat sau de minimis este obligat să ramburseze suma reprezentând echivalentul ajutorului de stat sau de minimis a cărui recuperare a fost dispusă de Comisia Europeană, cu excepția situației în care punerea în aplicare a deciziei Comisiei Europene a fost suspendată, în conformitate cu reglementările Uniunii Europene.(2) Ajutorul de stat sau de minimis, care trebuie rambursat sau recuperat, include și dobânda aferentă, datorată de la data plății acestuia până la data recuperării sau a rambursării integrale. Procedura de calcul al dobânzii se stabilește prin instrucțiuni emise de Consiliul Concurenței.(3) Rata dobânzii aplicabile este cea stabilită potrivit prevederilor Regulamentul (UE) 2015/1.589.(4) Furnizorul sau administratorul, după caz, al ajutorului de stat sau de minimis calculează valoarea dobânzii prevăzute la alin. (2).(5) Prin excepție de la prevederile alin. (4), în cazul în care furnizorii sau administratorii nu au organe proprii de executare sau există mai mulți furnizori autorități publice, aceștia pot transmite deciziile prevăzute la alin. (1), împreună cu dovada primirii acestora de către beneficiari, în cel mult 20 de zile lucrătoare de la data emiterii deciziei, în vederea recuperării ajutoarelor de stat sau de minimis, inclusiv a dobânzilor aferente, organelor fiscale competente, în vederea aplicării prevederilor Legii nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare. Furnizorii sau administratorii calculează și informează organele fiscale competente cu privire la valoarea dobânzii pentru perioada cuprinsă între data plății ajutorului de stat sau de minimis și data emiterii deciziei de recuperare inclusiv, iar organele fiscale competente vor calcula valoarea dobânzii pentru perioada cuprinsă între data emiterii deciziei de recuperare și data recuperării sau a rambursării integrale. Sumele astfel realizate se fac venit la bugetul de stat, cu excepția cazului în care prin lege specială se dispune altfel.(6) Beneficiarul nu mai poate primi niciun alt ajutor de stat sau de minimis până la îndeplinirea obligației prevăzute la alin. (1).17. La articolul 34, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins: (3) Furnizorii de ajutor de stat sau administratorii, după caz, au obligația de a lua măsurile legale necesare pentru aplicarea deciziei Comisiei Europene.18. Articolul 36 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 36(1) Consiliul Concurenței îndeplinește rolul de autoritate națională de contact între Comisia Europeană și furnizorii de ajutor de stat în procedura de adoptare a deciziilor de suspendare sau recuperare provizorie a ajutoarelor de stat, în conformitate cu dispozițiile art. 13 din Regulamentul (UE) 2015/1.589.(2) Consiliul Concurenței transmite furnizorului, în termen de 5 zile lucrătoare de la primire, o copie a deciziei prin care s-a dispus suspendarea sau recuperarea provizorie a ajutorului de stat. Furnizorii de ajutor de stat sau administratorii au obligația de a lua măsurile necesare pentru aplicarea deciziei Comisiei Europene.19. Articolul 37 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 37În situația în care Comisia Europeană a decis suspendarea ajutorului de stat în conformitate cu dispozițiile art. 13 alin. (1) din Regulamentul (UE) 2015/1.589, furnizorul de ajutor de stat suspendă acordarea acestuia de la data primirii deciziei Comisiei Europene prin intermediul Consiliului Concurenței. Actul prin care furnizorul de ajutor de stat dispune suspendarea ajutorului de stat are ca efect încetarea imediată a acordării acestuia, până la stabilirea compatibilității măsurii de sprijin financiar cu normele Uniunii Europene.20. Articolul 39 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 39(1) Furnizorii sau administratorii, după caz, dispun recuperarea ajutoarelor de stat sau de minimis în cazul în care condițiile de acordare a ajutorului nu au fost respectate, precum și în cazul în care a fost acordat un ajutor ilegal fără îndeplinirea condițiilor de compatibilitate prevăzute în legislația europeană aplicabilă.(2) Prevederile art. 33 alin. (2)-(6) se aplică și în cazul deciziilor emise de furnizori sau de administratori.(3) Până la emiterea deciziei, prin care se dispune recuperarea ajutoarelor de stat acordate, furnizorul sau administratorul poate solicita organelor fiscale competente instituirea măsurilor asigurătorii, în condițiile Legii nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, asupra activelor beneficiarului/beneficiarilor de ajutor de stat, într-un cuantum echivalent cu valoarea ajutorului de stat ilegal sau utilizat abuziv estimat de acesta.21. Articolul 40 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 40Furnizorii au obligația transmiterii Consiliului Concurenței a unei informări, în termen de 5 zile lucrătoare de la rămânerea definitivă a hotărârii judecătorești pronunțate de instanțele naționale privind măsurile de recuperare a ajutoarelor de stat/de minimis.22. La articolul 41^1, alineatele (1) și (5) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 41^1(1) Instanțele naționale vor asigura aplicabilitatea directă a art. 108 alin. (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, adoptând orice măsuri necesare conform normelor procedurale naționale aplicabile. Hotărârea instanței poate impune, inter alia: suspendarea plății unui ajutor ilegal, recuperarea ajutorului ilegal, recuperarea dobânzii corespunzătoare, despăgubiri pentru concurenții afectați. Instanțele vor ține cont, în aplicarea dispozițiilor legale naționale, de deciziile Comisiei Europene prin care se dispune recuperarea unui ajutor.…………………………………………………………………….(5) Beneficiarul unui ajutor de stat ilegal nu poate primi niciun alt ajutor înainte de ducerea la îndeplinire a tuturor măsurilor dispuse prin hotărârea instanței naționale prin care s-a dispus recuperarea ajutorului, cu excepția ajutoarelor destinate reparării daunelor provocate de anumite dezastre naturale.23. Articolul 41^2 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 41^2(1) În cazurile în care s-a dispus recuperarea unui ajutor de stat/de minimis, iar beneficiarul ajutorului se află în procedură de insolvență, instanța națională ce derulează respectiva procedură de insolvență va asigura punerea în executare imediată și efectivă a deciziei de recuperare. Instanța va accepta să înscrie creanța privitoare la restituirea ajutorului în cauză în tabelul creanțelor, împreună cu dobânda aferentă, dobândă acumulată până la termenele stabilite de legislația națională privind insolvența aplicabile tuturor creditorilor. (2) Rangul creanței va fi stabilit potrivit Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu modificările și completările ulterioare, fără a fi inferior celui al creanțelor negarantate obișnuite. (3) Prin derogare de la prevederile Legii nr. 85/2014, cu modificările și completările ulterioare, înscrierea creanței provenită dintr-o decizie de recuperare a ajutorului trebuie să fie urmată de recuperarea cuantumului integral al ajutorului sau, în cazul în care acest lucru nu este posibil, de lichidarea întreprinderii și încetarea definitivă a activității sale. (4) În cazul deciziilor de recuperare emise de Comisia Europeană, recuperarea trebuie realizată în termenul stabilit de Comisie.24. La articolul 45 alineatul (1), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:b) refuzul de a se supune controlului desfășurat conform prevederilor art. 26 alin. (3) și art. 32;25. La articolul 45 alineatul (2), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:b) neîndeplinirea obligațiilor prevăzute la art. 15, art. 34 alin. (3), art. 41 și art. 42 alin. (1);26. La articolul 45, alineatele (4) și (6) se modifică și vor avea următorul cuprins:(4) Contravențiile prevăzute la alin. (2) se constată și se sancționează prin decizie a Comisiei Consiliului Concurenței formate din 3 membri ai Plenului Consiliului Concurenței desemnați prin ordin al președintelui Consiliului Concurenței. În mod excepțional, constatarea și sancționarea contravențiilor prevăzute la alin. (2) se vor face de către plenul Consiliului Concurenței prin decizie, la cererea motivată a cel puțin unui membru al comisiei, formulată în cazurile cu un grad de complexitate ridicat. Deciziile Consiliului Concurenței vor fi motivate și se comunică părților implicate în termen de maximum 120 zile de la deliberare și se publică pe pagina web a Consiliului Concurenței cu respectarea interesului legitim al oricărei părți implicate. Sancțiunile se aplică prin aceeași decizie prin care se constată săvârșirea contravenției.……………………………………………………………………(6) În măsura în care prezenta ordonanță de urgență nu prevede altfel, contravențiilor prevăzute la alin. (1) și (2) li se aplică prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția art. 5 alin. (2) lit. a), art. 6, art. 7, art. 28 alin. (1) și 29.27. La articolul 45, după alineatul (6) se introduc trei noi alineate, alineatele (7)-(9), cu următorul cuprins:(7) Împotriva proceselor-verbale de constatare și sancționare a contravențiilor prevăzute la alin. (1) se poate introduce plângere la Judecătoria Sectorului 1 București, în termen de 15 zile de la comunicare.(8) Deciziile Consiliului Concurenței prin care se constată și aplică sancțiuni, potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, pot fi contestate la Curtea de Apel București, Secția contencios administrativ, în termen de 30 de zile de la comunicare.(9) Aplicarea sancțiunilor contravenționale pentru contravențiile prevăzute la alin. (1) și (2) se prescrie în termen de 3 ani de la data săvârșirii faptei.  +  Articolul IIArticolul 15 din Legea concurenței nr. 21/1996, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 153 din 29 februarie 2016, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. Alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Numirile membrilor Plenului Consiliului Concurenței se fac pentru un mandat de 5 ani, cu posibilitatea reînnoirii mandatului. Membrii Plenului îndeplinesc atribuții conform regulamentelor aprobate de către Plen sau conform delegării președintelui.2. După alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (6^1),cu următorul cuprins:(6^1) Membrii Consiliului Concurenței pot fi desemnați, cu acordul Plenului acestuia, să desfășoare activități în cadrul unor organisme sau instituții publice ale Uniunii Europene sau internaționale, precum și activități de asistență tehnică finanțate de Uniunea Europeană ori de către alte organisme sau instituții publice internaționale, în condițiile în care activitățile respective sunt circumscrise domeniului de activitate al Consiliului Concurenței și nu afectează exercitarea atribuțiilor de membru al Consiliului Concurenței.3. La alineatul (9), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:a) expirarea duratei fără reînnoirea mandatului  +  Articolul IIIOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 893 din 9 decembrie 2014, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu modificările și completările aduse prin prezenta ordonanță de urgență, se va republica, dându-se textelor o nouă numerotare.
  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  Președintele Consiliului Concurenței,
  Bogdan Marius Chirițoiu
  Ministrul finanțelor publice,
  Vasile-Florin Cîțu
  Ministrul economiei, energiei și mediului de afaceri,
  Virgil-Daniel Popescu
  Ministrul transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor,
  Lucian Nicolae Bode
  Ministrul afacerilor interne,
  Marcel Ion Vela
  p. Ministrul apărării naționale,
  Simona Cojocaru,
  secretar de stat
  p. Ministrul fondurilor europene,
  Carmen Moraru,
  secretar de stat
  Ministrul lucrărilor publice, dezvoltării și administrației,
  Ion Ștefan
  Ministrul muncii și protecției sociale,
  Victoria Violeta Alexandru
  Ministrul mediului, apelor și pădurilor,
  Costel Alexe
  Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Nechita-Adrian Oros
  Ministrul educației și cercetării,
  Cristina Monica Anisie
  Ministrul culturii,
  Bogdan Gheorghiu
  Ministrul afacerilor externe,
  Bogdan Lucian Aurescu
  p. Ministrul tineretului și sportului,
  Dragoș-Florin Coman,
  secretar de stat
  București, 28 ianuarie 2020.Nr. 6.----