HOTĂRÂRE nr. 334 din 28 aprilie 2000privind reorganizarea Societăţii Naţionale de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A.
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 194 din 4 mai 2000  În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) din Constituţia României,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se înfiinţează următoarele societăţi comerciale: a) Societatea Naţionala de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A., cu sediul în municipiul Mediaş, Str. Unirii nr. 4, judeţul Sibiu, denumita în continuare TRANSGAZ - S.A.; b) Societatea Comercială de Explorare şi Producţie a Gazelor Naturale "Exprogaz" - S.A., cu sediul în municipiul Mediaş, Str. Unirii nr. 4, judeţul Sibiu, denumita în continuare EXPROGAZ - S.A.; c) Societatea Comercială de Distribuţie a Gazelor Naturale "Distrigaz Nord" - S.A., cu sediul în municipiul Targu Mureş, Piaţa Trandafirilor nr. 21, judeţul Mureş, denumita în continuare DISTRIGAZ NORD - S.A.; d) Societatea Comercială de Distribuţie a Gazelor Naturale "Distrigaz Sud" - S.A., cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Cavafii Vechi nr. 15, sectorul 3, denumita în continuare DISTRIGAZ SUD - S.A.; e) Societatea Naţionala de Depozitare Subterana a Gazelor Naturale "Depogaz" - S.A., cu sediul în municipiul Ploieşti, str. Gheorghe Grigore Cantacuzino nr. 184, judeţul Prahova, denumita în continuare DEPOGAZ - S.A., prin divizarea Societăţii Naţionale de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A., care se desfiinţează.  +  Articolul 2 (1) Capitalul social al societăţilor comerciale înfiinţate potrivit art. 1 se constituie prin preluarea activului şi pasivului Societăţii Naţionale de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A. şi ale filialelor sale, pe baza bilanţului contabil întocmit la data de 31 decembrie 1999, care va fi actualizat conform legii. (2) Capitalul social al societăţilor comerciale înfiinţate potrivit art. 1 este deţinut în întregime de statul român, în calitate de acţionar unic, reprezentat de Ministerul Industriei şi Comerţului.  +  Articolul 3Societăţile comerciale înfiinţate potrivit art. 1 au principalul obiect de activitate în domeniul specific al gazelor naturale din aria de activitate a Ministerului Industriei şi Comerţului care exercită toate drepturile ce decurg din calitatea de acţionar a statului.  +  Articolul 4TRANSGAZ - S.A. este persoana juridică română cu sediul în municipiul Mediaş, Str. Unirii nr. 4, judeţul Sibiu, care se organizează şi funcţionează în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare şi cu statutul propriu prevăzut în anexa nr. 1.1.  +  Articolul 5Capitalul social al TRANSGAZ - S.A. este de 220.449.570 mii lei, vărsat integral la data înfiinţării şi este împărţit în 2.204.495 acţiuni nominative, fiecare acţiune având valoarea nominală de 100.000 lei.  +  Articolul 6TRANSGAZ - S.A. are ca obiect principal de activitate transportul, dispecerizarea, tranzitul internaţional al gazelor naturale, cercetarea-proiectarea în domeniul transportului de gaze naturale şi asigura accesul fără discriminare la Sistemul naţional de conducte de transport al gazelor naturale (SNT) pentru orice agent economic solicitant.  +  Articolul 7TRANSGAZ - S.A. poate desfăşura complementar şi alte activităţi conexe pentru susţinerea obiectului principal de activitate, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu statutul propriu prevăzut în anexa nr. 1.1, dar nu poate achiziţiona gaze din producţia interna sau din import.  +  Articolul 8TRANSGAZ - S.A. este operatorul tehnic al SNT şi răspunde de funcţionarea acestuia în condiţii de calitate, siguranţa, eficienta economică şi protecţie a mediului înconjurător.  +  Articolul 9TRANSGAZ - S.A. are organizate în componenta sa sedii secundare cu statut de sucursala fără personalitate juridică, prevăzute în anexa nr. 1.2, precum şi Dispeceratul Naţional de Gaze Naturale Bucureşti.  +  Articolul 10EXPROGAZ - S.A. este persoana juridică română cu sediul în municipiul Mediaş, Str. Unirii nr. 4, judeţul Sibiu, care se organizează şi funcţionează în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare şi cu statutul propriu prevăzut în anexa nr. 2.1.  +  Articolul 11Capitalul social al EXPROGAZ - S.A. este de 655.455.825 mii lei, vărsat integral la data înfiinţării, şi este împărţit în 6.554.558 acţiuni nominative, fiecare acţiune având valoarea nominală de 100.000 lei.  +  Articolul 12EXPROGAZ - S.A. are ca obiect principal de activitate cercetarea geologica pentru descoperirea rezervelor de gaze naturale, producţia, furnizarea şi depozitarea subterana a gazelor naturale, în condiţii de calitate, siguranţa, eficienta economică şi protecţie a mediului înconjurător.  +  Articolul 13EXPROGAZ - S.A. poate desfăşura complementar şi alte activităţi conexe pentru susţinerea obiectului principal de activitate, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu statutul propriu prevăzut în anexa nr. 2.1.  +  Articolul 14EXPROGAZ - S.A. are organizate în componenta sa sedii secundare cu statut de sucursala fără personalitate juridică, prevăzute în anexa nr. 2.2.  +  Articolul 15 (1) Activitatea de cercetare geologica şi strategia producţiei de gaze naturale din cadrul actualei Societăţi Naţionale de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A., care se desfiinţează, precum şi activitatea de cercetare ştiinţifică şi elaborarea studiilor de zacamant şi explorare a zăcămintelor din cadrul actualei Sucursale de cercetare şi inginerie tehnologică pentru gaze naturale Mediaş se preiau de EXPROGAZ - S.A., înfiinţată în condiţiile prevederilor art. 1. (2) Predarea-primirea activităţii de cercetare geologica şi strategia producţiei de gaze naturale se face în urma inventarierii bunurilor pe bază de protocol de predare-preluare, încheiat până la data de 20 mai 2000 între actuala Societate Naţionala de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A., care se desfiinţează, şi EXPROGAZ - S.A., cu diminuarea şi, respectiv, majorarea patrimoniului societăţilor comerciale.  +  Articolul 16DISTRIGAZ NORD - S.A. este persoana juridică română cu sediul în municipiul Targu Mureş, Piaţa Trandafirilor nr. 21, judeţul Mureş, care se organizează şi funcţionează în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare şi cu statutul propriu prevăzut în anexa nr. 3.1.  +  Articolul 17Capitalul social al DISTRIGAZ NORD - S.A. este de 113.335.389 mii lei, vărsat integral la data înfiinţării, şi este împărţit în 1.133.353 acţiuni nominative, fiecare acţiune având valoarea nominală de 100.000 lei.  +  Articolul 18DISTRIGAZ NORD - S.A. are ca obiect principal de activitate achiziţionarea de gaze naturale din producţia interna şi din import, distribuţia şi furnizarea acestora.  +  Articolul 19DISTRIGAZ NORD - S.A. poate desfăşura complementar şi alte activităţi conexe pentru susţinerea obiectului principal de activitate, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare şi cu statutul propriu prevăzut în anexa nr. 3.1.  +  Articolul 20DISTRIGAZ NORD - S.A. este operatorul tehnic al sistemului de distribuţie a gazelor naturale aflat în patrimoniul sau şi răspunde de asigurarea funcţionarii acestuia în condiţii de calitate, siguranţa, eficienta economică şi protecţie a mediului înconjurător.  +  Articolul 21DISTRIGAZ NORD - S.A. are organizate în componenta sa sedii secundare cu statut de sucursala fără personalitate juridică, prevăzute în anexa nr. 3.2.  +  Articolul 22DISTRIGAZ SUD - S.A. este persoana juridică română cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Cavafii Vechi nr. 15, sectorul 3, care se organizează şi funcţionează în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare şi cu statutul propriu prevăzut în anexa nr. 4.1.  +  Articolul 23Capitalul social al DISTRIGAZ SUD - S.A. este de 135.802.698 mii lei, vărsat integral la data înfiinţării, şi este împărţit în 1.358.026 acţiuni nominative, fiecare acţiune având valoarea nominală de 100.000 lei.  +  Articolul 24DISTRIGAZ SUD - S.A. are ca obiect principal de activitate achiziţionarea de gaze naturale din producţia interna şi din import, distribuţia şi furnizarea acestora.  +  Articolul 25DISTRIGAZ SUD - S.A. poate desfăşura complementar şi alte activităţi conexe pentru susţinerea obiectului principal de activitate, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu statutul propriu prevăzut în anexa nr. 4.1.  +  Articolul 26DISTRIGAZ SUD - S.A. este operatorul tehnic al sistemului de distribuţie a gazelor naturale aflat în patrimoniul sau şi răspunde de asigurarea funcţionarii acestuia în condiţii de siguranţă, eficienta economică şi protecţie a mediului înconjurător.  +  Articolul 27DISTRIGAZ SUD - S.A. are organizate în componenta sa sedii secundare cu statut de sucursala fără personalitate juridică, prevăzute în anexa nr. 4.2.  +  Articolul 28DEPOGAZ - S.A. este persoana juridică română cu sediul în municipiul Ploieşti, str. Gheorghe Grigore Cantacuzino nr. 184, judeţul Prahova, care se organizează şi funcţionează în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare şi cu statutul propriu prevăzut în anexa nr. 5.  +  Articolul 29Capitalul social al DEPOGAZ - S.A. este de 108.023.785 mii lei, vărsat integral la data înfiinţării, şi este împărţit în 1.080.237 acţiuni nominative, fiecare acţiune având valoarea nominală de 100.000 lei.  +  Articolul 30 (1) DEPOGAZ - S.A. are ca obiect principal de activitate depozitarea subterana şi producţia de gaze naturale, precum şi cercetarea geologica pentru descoperirea de noi rezerve de gaze naturale. (2) Depozitarea gazelor naturale se asigura de DEPOGAZ - S.A., fără discriminare, pentru orice agent economic solicitant. (3) DEPOGAZ - S.A. are obligaţia să efectueze toate demersurile necesare pentru ca în perioada 1 aprilie - 1 octombrie a fiecărui an să se realizeze încărcarea depozitelor subterane la capacitatea nominală, constituindu-se astfel rezerva strategica la dispoziţia Dispeceratului Naţional de Gaze Naturale Bucureşti, pentru menţinerea în siguranţa a parametrilor funcţionali ai sistemului naţional de gaze naturale.  +  Articolul 31DEPOGAZ - S.A. poate desfăşura complementar şi alte activităţi conexe pentru susţinerea obiectului principal de activitate, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu statutul propriu prevăzut în anexa nr. 5.  +  Articolul 32 (1) Societăţile comerciale înfiinţate potrivit art. 1 sunt conduse de adunarea generală a acţionarilor şi de consiliul de administraţie. (2) Reprezentanţii statului în adunarea generală a acţionarilor şi membrii consiliului de administraţie ale societăţilor comerciale înfiinţate potrivit art. 1 se numesc şi se revoca prin ordin al ministrului industriei şi comerţului. (3) Atribuţiile adunării generale a acţionarilor şi ale consiliului de administraţie ale societăţilor comerciale înfiinţate potrivit art. 1 sunt prevăzute în statutele proprii.  +  Articolul 33Sucursalele din componenta societăţilor comerciale înfiinţate potrivit art. 1 vor efectua operaţiuni contabile până la nivelul balanţei de verificare, în condiţiile Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată.  +  Articolul 34Bunurile proprietate publică a statului, atribuite fostei Societăţi Naţionale de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A. prin Hotărârea Guvernului nr. 491/1998, identificate în anexa nr. 6, se preiau cu acelaşi titlu, după caz, de societăţile comerciale înfiinţate potrivit art. 1, fără a fi incluse în capitalul social al acestora, până la definitivarea regimului lor juridic, potrivit legii.  +  Articolul 35Societăţile comerciale înfiinţate potrivit art. 1 vor prelua drepturile şi vor fi ţinute de obligaţiile fostei Societăţi Naţionale de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A. şi ale filialelor sale şi se substituie în drepturile şi obligaţiile decurgând din raporturile juridice ale acesteia cu terţii, inclusiv în litigiile în curs, preluarea urmând să se facă pe bază de protocol finalizat în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 36 (1) Adunarea generală a acţionarilor a Societăţii Naţionale de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A., care se desfiinţează, va stabili repartizarea participatiunilor sale la societăţile comerciale CONGAZ, WIROM GAS, ROMEXTERA, MI PETROGAS SERVICES ROMÂNIA şi la BLACK SEA LPG ROMÂNIA - S.R.L. către societăţile comerciale înfiinţate potrivit art. 1 şi altele similare. (2) Predarea-preluarea se face pe bază de protocol încheiat în termenul prevăzut la art. 35.  +  Articolul 37 (1) Societăţile comerciale înfiinţate conform art. 1 vor prelua responsabilitatea implementării părţii C a Proiectului de reabilitare a sectorului petrolier, finanţat prin Acordul de împrumut încheiat între România şi Banca Internaţionala pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, ratificat prin Ordonanţa Guvernului nr. 42/1994, aprobată prin Legea nr. 126/1994. (2) Lista cuprinzând contractele finanţate din împrumut, încheiate până în prezent, este prevăzută în anexa nr. 7, urmând ca repartizarea acestora pe societăţile comerciale înfiinţate potrivit art. 1 să fie făcuta până la data limita de finalizare a protocoalelor de preluare a drepturilor şi obligaţiilor de la Societatea Naţionala de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A. (3) În scopul garantarii plăţii integrale şi la timp a ratelor de capital, dobânzilor, comisioanelor şi a altor costuri legate de împrumut, repartizate societăţilor comerciale înfiinţate potrivit art. 1, prin acordurile de împrumut subsidiare care urmează să fie încheiate între Ministerul Finanţelor şi fiecare dintre acestea se vor institui ipoteci legale asupra tuturor bunurilor imobile ale societăţilor comerciale nou-înfiinţate, care vor prelua toate drepturile şi obligaţiile decurgând din acordurile de împrumut subsidiar încheiate între Ministerul Finanţelor şi Societatea Naţionala de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A.  +  Articolul 38Acordurile petroliere pentru concesionarea dreptului de explorare şi exploatare a perimetrelor gazeifere, aprobate prin hotărâre a Guvernului, se vor transfera, în condiţiile legii, societăţilor comerciale înfiinţate potrivit art. 1.  +  Articolul 39 (1) Până la completarea cadrului de reglementare, în condiţiile legii, de către Autoritatea Naţionala de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale, conduita societăţilor comerciale înfiinţate potrivit art. 1, cu privire la decontările financiare şi la asigurarea cu prioritate a consumului de gaze naturale pentru populaţie şi pentru sistemul energetic naţional, va fi cea determinata de relaţiile contractuale şi de reglementările stabilite de Ministerul Industriei şi Comerţului. (2) Ministerul Industriei şi Comerţului va verifica lunar, pe baza datelor primite de la societăţile comerciale înfiinţate potrivit art. 1, respectarea decontărilor şi a relaţiilor contractuale dintre acestea. (3) Nerespectarea condiţiilor contractuale, a disciplinei financiare şi a obligativitatii achitării datoriilor se sancţionează conform legii.  +  Articolul 40Situaţia datoriilor înregistrate între filiale, respectiv între acestea şi Societatea Naţionala de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A., întocmită la 31 decembrie 1999, este prezentată în anexa nr. 8 şi va fi reactualizata până la încheierea protocoalelor dintre acestea şi societăţile comerciale înfiinţate potrivit art. 1.  +  Articolul 41Societăţile comerciale înfiinţate potrivit art. 1 au obligaţia să respecte întocmai deciziile Dispeceratului Naţional de Gaze Naturale Bucureşti, emise în scopul asigurării echilibrului balanţei surse-consumuri şi funcţionarii în condiţii de siguranţă al SNT.  +  Articolul 42Modalitatea de tarifare pentru servicii de transport, distribuţie, furnizare şi depozitare, precum şi modalitatea de stabilire a preţului mediu al gazelor naturale din producţia interna se menţin până la emiterea reglementărilor în acest sens de către Autoritatea Naţionala de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale.  +  Articolul 43 (1) Personalul angajat la fosta Societate Naţionala de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A. şi la filialele sale, care se desfiinţează, se redistribuie la societăţile comerciale înfiinţate potrivit art. 1 şi se considera transferat. (2) Contractele colective de muncă încheiate anterior rămân în vigoare până la încheierea de către societăţile comerciale a noilor contracte colective de muncă, în condiţiile legii.  +  Articolul 44 (1) Ministerul Industriei şi Comerţului va coordona reorganizarea Societăţii Naţionale de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A., imputernicind adunarea generală a acţionarilor şi consiliul de administraţie ale societăţilor comerciale înfiinţate conform art. 1 cu aducerea la îndeplinire a măsurilor prevăzute în prezenta hotărâre. (2) Ministerul Industriei şi Comerţului va imputernici adunarea generală a acţionarilor din DISTRIGAZ NORD - S.A. şi DISTRIGAZ SUD - S.A. sa reorganizeze, în conformitate cu statutele acestora, sistemul de distribuţie a gazelor naturale până la data de 31 iulie 2000.  +  Articolul 45Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri îşi încetează aplicabilitatea Hotărârea Guvernului nr. 491/1998 privind înfiinţarea Societăţii Naţionale de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 305 din 21 august 1998.  +  Articolul 46Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUMUGUR CONSTANTIN ISARESCUContrasemnează:---------------Ministrul industriei şi comerţului,Radu Berceanup. Ministrul finanţelor,Valentina Siclovan,secretar de statMinistrul muncii şi protecţiei sociale,Smaranda DobrescuMinistru de stat,preşedintele Consiliului deCoordonare Economico-Financiară,Mircea CiumaraBucureşti, 28 aprilie 2000.Nr. 334.  +  Anexa 1.1 STATUTULSocietăţii Naţionale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A.  +  Capitolul 1 Denumirea, forma juridică, sediul, durata  +  Articolul 1DenumireaDenumirea societăţii este Societatea Naţionala de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A.În toate actele, facturile, anunţurile, publicaţiile ori în alte acte emanând de la Societatea Naţionala de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. denumirea societăţii naţionale va fi precedată sau urmată de cuvintele "societate pe acţiuni" sau de initialele "S.A.", sediul, numărul de înmatriculare în registrul comerţului şi codul fiscal.  +  Articolul 2Forma juridicăSocietatea Naţionala de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A., denumita în continuare TRANSGAZ - S.A., este persoana juridică română având forma juridică de societate comercială pe acţiuni şi îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legile române şi cu prezentul statut.  +  Articolul 3SediulSediul TRANSGAZ - S.A. este în România, municipiul Mediaş, Str. Unirii nr. 4, judeţul Sibiu.Sediul TRANSGAZ - S.A. poate fi schimbat în alta localitate din România, pe baza hotărârii adoptate de adunarea generală a acţionarilor, potrivit legii.La data înfiinţării TRANSGAZ - S.A. are în componenta: a) Sucursala de transport gaze naturale, cu sediul în municipiul Mediaş, Piaţa George Enescu nr. 11, judeţul Sibiu; b) Sucursala de cercetare şi proiectare pentru transport gaze naturale, cu sediul în municipiul Mediaş, Str. Unirii nr. 6, judeţul Sibiu.TRANSGAZ - S.A. poate înfiinţa sedii secundare fără personalitate juridică, situate şi în alte localităţi din ţara sau din străînătate, care se vor organiza ca sucursale, reprezentante sau agenţii, cu aprobarea adunării generale a acţionarilor.  +  Articolul 4DurataDurata TRANSGAZ - S.A. este nelimitată, cu începere de la data înmatriculării în registrul comerţului.  +  Capitolul 2 Scopul şi obiectul de activitate  +  Articolul 5ScopulTRANSGAZ - S.A. are ca scop îndeplinirea strategiei naţionale stabilite pentru transportul, tranzitul internaţional, dispecerizarea gazelor naturale şi cercetarea-proiectarea în domeniul transportului de gaze naturale prin efectuarea, cu respectarea legislaţiei române, de acte de comerţ corespunzătoare obiectului de activitate aprobat prin prezentul statut.  +  Articolul 6Obiectul de activitateTRANSGAZ - S.A. are ca obiect de activitate:1. transportul gazelor naturale - cod 6030;2. tranzitul internaţional de gaze naturale pe teritoriul României;3. furnizarea numai a gazelor naturale care reprezintă valoarea serviciului de transport pentru transportul internaţional şi a creditului marfa pentru construcţia conductei Isaccea-Negru Voda, neputându-se cumpăra alte gaze naturale din producţia interna sau din import;4. dispecerizarea reţelelor şi sistemelor de alimentare cu gaze naturale;5. cercetarea şi proiectarea pentru activitatea de transport - cod 730, 742, 7430;6. exploatarea reţelelor proprii de telecomunicaţii, teletransmisie, telemasura, telecomanda şi prestarea de servicii de operare pentru terţi - cod 6421, 6433, 6442, 6423;7. întreţinerea, verificarea, revizia şi reparaţia conductelor magistrale şi instalaţiilor tehnologice aferente;8. importul-exportul de materiale, piese de schimb, utilaje, echipamente şi tehnologii etc.;9. cooperarea internaţionala în domeniul transportului gazelor naturale;10. consultanţa şi asistenţă tehnică de specialitate - cod 7420;11. executarea de lucrări de construcţii-montaj, în ţara şi în străînătate - cod 4525, 4526, 4531, 4533, 4534, 4532;12. executarea de lucrări de reparaţii, revizii şi inspecţii tehnice pentru autovehiculele proprii şi pentru terţi - cod 5022;13. desfăşurarea de programe, studii şi analize pentru reducerea impactului instalaţiilor de gaze naturale asupra mediului;14. operaţiuni de comision şi intermediere - cod 7484;15. vânzarea angro şi en dAtail (prin valorificarea materialelor rezultate din stocuri, reparaţii, demolări, casări şi a produselor secundare rezultate din activitatea de transport al gazelor naturale - cod 5010, 515, 516, 5170;16. închirierea şi/sau vânzarea de spaţii de locuit, închirierea de spaţii de cazare la tarifele stabilite de TRANSGAZ - S.A. pentru personalul propriu şi pentru terţi - cod 7012, 7020;17. vânzarea, darea în locaţie şi închirierea de spaţii, terenuri şi bunuri ale TRANSGAZ - S.A. unor persoane fizice sau juridice, în condiţiile legii - cod 7012, 7020;18. operaţiuni de leasing conform legislaţiei în vigoare - cod 7134;19. editarea de publicaţii şi lucrări, comercializarea acestora pentru activitatea proprie şi pentru terţi - cod 2222, 2223, 2225;20. furnizarea de apa, energie termica şi energie electrica, în condiţiile legii - cod 4031, 4032, 4100;21. transport de mărfuri şi de persoane, intern şi internaţional - cod 6023, 6024;22. închirierea de mijloace de transport şi utilaje pentru terţi - cod 7110, 7121, 7132;23. operaţiuni de transport aerian şi aviaţie generală, precum şi prestări de servicii de acest gen către terţi - cod 6220, 6323;24. realizarea de activităţi sociale, medicale, bancare, hoteliere, servicii de alimentaţie publică, culturale, sportive pentru personalul propriu şi pentru terţi, inclusiv oferirea de spaţii publicitare terţilor în publicaţiile şi lucrările editate de TRANSGAZ - S.A. - cod 6522, 6713, 8512, 8513, 8514, 9261, 9262;25. activităţi specifice în domeniul securităţii şi protecţiei muncii, al sănătăţii personalului propriu, precum şi al prevenirii şi stingerii incendiilor;26. prestarea de activităţi conexe legate de valorificarea patrimoniului propriu (turism, agrement etc.) - cod 5511, 5512, 5523, 5551, 5552;27. comerţ intern, magazine de prezentare şi desfacere, cantine;28. gospodării-anexa pentru creşterea pasarilor şi animalelor, producerea şi comercializarea produselor animaliere şi vegetale - cod 5211, 5552;29. verificarea metrologica a contoarelor prin laboratoare proprii - cod 7430.  +  Capitolul 3 Capitalul social, acţiunile  +  Articolul 7Capitalul socialCapitalul social al TRANSGAZ - S.A. la data înfiinţării este de 220.449.570 mii lei şi se constituie pe baza bilanţului contabil încheiat la data de 31 decembrie 1999, prin preluarea unei părţi din patrimoniul Societăţii Naţionale de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A., fiind împărţit în 2.204.495 acţiuni nominative, fiecare acţiune având o valoare de 100.000 lei.Capitalul social este în întregime deţinut de statul român, în calitate de acţionar unic, până la transmiterea acţiunilor din proprietatea statului către persoane fizice sau juridice, române sau străine, în condiţiile legii, şi este vărsat integral la data constituirii TRANSGAZ - S.A.În capitalul social nu sunt incluse bunuri de natura celor prevăzute la art. 135 alin. (4) din Constituţie.Ministerul Industriei şi Comerţului reprezintă statul ca acţionar unic la TRANSGAZ - S.A. şi exercită toate drepturile ce decurg din aceasta calitate.  +  Articolul 8Majorarea sau reducerea capitalului socialMajorarea capitalului social se face în condiţiile legii.Adunarea generală extraordinară a acţionarilor sau, în situaţia prevăzută la art. 15 ultimul alineat, consiliul de administraţie va putea decide majorarea capitalului social, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare la data majorării lui.Capitalul social va putea fi majorat prin: a) noi aporturi în numerar şi/sau în natura; b) încorporarea rezervelor (în care vor putea fi incluse diferenţele favorabile rezultate din reevaluarea patrimoniului social), cu excepţia rezervelor legale, precum şi a beneficiilor sau a primelor de emisiune; c) compensarea unor creanţe lichide şi exigibile ale terţilor asupra TRANSGAZ - S.A. cu acţiuni ale acesteia; d) alte surse stabilite de adunarea generală a acţionarilor ori de consiliul de administraţie, după caz, potrivit legii.Reducerea capitalului social se face în condiţiile legii.În cazul în care administratorii constata pierderea a jumătate din capitalul social, ei sunt obligaţi sa convoace, în termen de maximum 60 de zile, adunarea generală extraordinară a acţionarilor, care va decide reconstituirea capitalului social, limitarea la valoarea rămasă sau dizolvarea TRANSGAZ - S.A.Reducerea capitalului social se va putea face numai după doua luni de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a hotărârii adunării generale extraordinare a acţionarilor ori, în situaţia prevăzută la art. 15 ultimul alineat, a hotărârii consiliului de administraţie, potrivit prevederilor legale.  +  Articolul 9AcţiunileDrepturile şi obligaţiile aferente acţiunilor aflate în proprietatea statului sunt exercitate de Ministerul Industriei şi Comerţului.Acţiunile nominative ale TRANSGAZ - S.A. vor cuprinde toate elementele prevăzute de lege.Acţiunile nominative emise de TRANSGAZ - S.A. vor fi în forma dematerializată, prin înscriere în cont.Conversia sau înstrăinarea acţiunilor se va putea realiza în condiţiile stabilite de adunarea generală a acţionarilor, cu respectarea prevederilor legale. În condiţiile legii, prin decizie a adunării generale a acţionarilor, vor putea fi emise acţiuni preferenţiale, cu dividend prioritar, fără drept de vot.Evidenta acţiunilor se va tine într-un registru numerotat, sigilat şi parafat de preşedintele consiliului de administraţie, registru care se păstrează la sediul TRANSGAZ - S.A., sub îngrijirea secretarului consiliului de administraţie.În registrul acţiunilor se pot efectua modificări numai cu respectarea prevederilor legale în vigoare.Acţiunile emise de TRANSGAZ - S.A. pot fi grevate de un drept de uzufruct sau pot fi gajate, în condiţiile legii.Persoanele fizice sau juridice, române şi străine, vor putea deţine acţiuni ale TRANSGAZ - S.A. potrivit reglementărilor în vigoare.  +  Articolul 10ObligaţiuniTRANSGAZ - S.A. este autorizata sa emita obligaţiuni în condiţiile legii.  +  Articolul 11Drepturi şi obligaţii decurgând din acţiuniFiecare acţiune subscrisă şi vărsată de acţionari, potrivit legii, conferă acestora dreptul la un vot în adunarea generală a acţionarilor, dreptul de a alege şi de a fi aleşi în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului conform prevederilor prezentului statut şi dispoziţiilor legale, respectiv alte drepturi prevăzute în statut.Deţinerea acţiunii certifica adeziunea de drept la statut.Drepturile şi obligaţiile legate de acţiuni urmează acţiunile în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane.Când o acţiune nominativă devine proprietatea mai multor persoane, nu se va înscrie transmiterea decât în condiţiile în care acestea desemnează un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultând din acţiune.Obligaţiile TRANSGAZ - S.A. sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar acţionarii răspund în limita acţiunilor pe care le deţin.Patrimoniul TRANSGAZ - S.A. nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligaţii personale ale acţionarilor.  +  Articolul 12Cesiunea acţiunilorAcţiunile sunt indivizibile cu privire la TRANSGAZ - S.A., care nu recunoaşte decât un singur proprietar pentru fiecare acţiune.Cesiunea parţială sau totală a acţiunilor între acţionari sau către terţi se efectuează în condiţiile şi cu procedura prevăzute de lege.Transmiterea dreptului de proprietate asupra acţiunilor nominative emise de TRANSGAZ - S.A. se realizează prin declaraţie făcuta în registrul acţionarilor, subscrisă de cedent şi de cesionar sau de mandatarii lor. De asemenea, transmiterea se mai poate realiza şi prin act autentic, cu efectuarea mentiunilor corespunzătoare în registrul acţionarilor.  +  Articolul 13Pierderea acţiunilorÎn cazul pierderii unor acţiuni proprietarul va trebui sa anunţe consiliul de administraţie şi sa facă public faptul prin presa, în cel puţin două ziare de larga circulaţie din localitatea în care se afla sediul principal al TRANSGAZ - S.A. Acţiunile pierdute se anulează.Anularea lor se va publică în Monitorul Oficial al României. După 6 luni acţionarul va putea obţine un duplicat al acţiunilor pierdute.  +  Capitolul 4 Adunarea generală a acţionarilor  +  Articolul 14ReprezentareÎn perioada în care statul este acţionar unic la TRANSGAZ - S.A. interesele acestuia în adunarea generală a acţionarilor vor fi reprezentate de Ministerul Industriei şi Comerţului.Reprezentanţii în adunarea generală a acţionarilor se numesc şi se revoca prin ordin al ministrului industriei şi comerţului.  +  Articolul 15AtribuţiiAdunarea generală a acţionarilor TRANSGAZ - S.A. este organul de conducere care decide asupra activităţii acesteia şi asupra politicii sale economice.Adunările generale ale acţionarilor sunt ordinare şi extraordinare.Adunarea generală ordinară a acţionarilor are următoarele atribuţii principale: a) aproba propunerile privind strategia globală de dezvoltare, retehnologizare, modernizare, de restructurare economico-financiară a TRANSGAZ - S.A.; b) alege şi revoca cenzorii, conform prevederilor legale; c) propune descărcarea de gestiune a consiliului de administraţie; d) stabileşte nivelul remuneraţiei lunare a membrilor consiliului de administraţie, precum şi a cenzorilor; e) aproba bugetul de venituri şi cheltuieli pe exerciţiul financiar următor; f) stabileşte nivelul remuneraţiei directorului general al TRANSGAZ - S.A., precum şi premierea acestuia; g) aproba bilanţul contabil şi contul de profit şi pierderi, după analizarea rapoartelor consiliului de administraţie şi al cenzorilor; h) aproba repartizarea profitului conform legii; i) hotărăşte cu privire la folosirea dividendelor aferente acţiunilor gestionate, pentru restructurare şi dezvoltare; j) hotărăşte cu privire la contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe; stabileşte competentele şi nivelul de contractare a împrumuturilor bancare de pe piaţa interna şi externa, a creditelor comerciale şi a garanţiilor, inclusiv prin gajarea acţiunilor potrivit legii; k) hotărăşte cu privire la înfiinţarea sau la desfiinţarea subunitatilor, fuziunea, divizarea, participarea la constituirea de noi persoane juridice sau la asocierea cu alte persoane juridice sau fizice, din ţara sau din străînătate; l) analizează rapoartele consiliului de administraţie privind stadiul şi perspectivele referitoare la profit şi dividende, poziţia pe piaţa interna şi internaţionala, nivelul tehnic, calitatea, forta de muncă, protecţia mediului, relaţiile cu clienţii; m) se pronunţa asupra gestiunii administratorilor şi asupra modului de recuperare a prejudiciilor produse TRANSGAZ - S.A. de către aceştia; n) hotărăşte cu privire la gajarea sau la închirierea unor bunuri, unităţi sau sedii proprii; o) aproba regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie; p) aproba delegarile de competenţa pentru consiliul de administraţie; q) reglementează dreptul de preemţiune al acţionarilor şi al salariaţilor TRANSGAZ - S.A. cu privire la cesiunea acţiunilor şi aproba limitele şi condiţiile pentru cesionarea către salariaţii TRANSGAZ - S.A. a unui număr de acţiuni proprii; r) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de lege în sarcina sa.Pentru atribuţiile menţionate la lit. c), e), g), h), i), j), l), m), n) şi o) adunarea generală ordinară a acţionarilor nu va putea lua hotărâri decât în urma obţinerii de către fiecare reprezentant a unui mandat special prealabil de la organul care l-a numit.Adunarea generală extraordinară a acţionarilor se întruneşte pentru a hotărî următoarele: a) schimbarea formei juridice a TRANSGAZ - S.A.; b) mutarea sediului TRANSGAZ - S.A.; c) schimbarea obiectului de activitate; d) majorarea capitalului social, precum şi reducerea sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acţiuni, în condiţiile legii; e) fuziunea cu alte societăţi comerciale sau divizarea TRANSGAZ - S.A.; f) dizolvarea anticipata a TRANSGAZ - S.A.; g) emisiunea de obligaţiuni; h) modificarea numărului de acţiuni sau a valorii nominale a acestora, precum şi cesiunea acţiunilor; i) orice alta modificare a actului constitutiv sau orice alta hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare a acţionarilor; j) aprobarea conversiei acţiunilor nominative, emise în forma dematerializată, în acţiuni nominative, emise în forma materializata, şi invers; k) aprobarea conversiei acţiunilor preferenţiale şi nominative dintr-o categorie în alta, în condiţiile legii.Pentru hotărârile adunării generale extraordinare a acţionarilor fiecare reprezentant trebuie să obţină un mandat special prealabil de la organul care l-a numit.Adunarea generală extraordinară a acţionarilor va putea delega consiliului de administraţie exerciţiul atribuţiilor sale menţionate la lit. b), c), d) şi j).  +  Articolul 16Convocarea adunării generale a acţionarilorAdunarea generală a acţionarilor se convoacă de preşedintele consiliului de administraţie sau de un membru al acestuia, pe baza împuternicirii date de preşedinte.Adunările generale ordinare ale acţionarilor au loc cel puţin o dată pe an, în cel mult două luni de la încheierea exerciţiului financiar, pentru examinarea bilanţului contabil şi a contului de profit şi pierderi pe anul precedent şi pentru stabilirea programului de activitate şi a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul în curs.Adunarea generală a acţionarilor va fi convocată ori de câte ori va fi nevoie, în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi cu dispoziţiile prezentului statut, cu cel puţin 15 zile înainte de data stabilită.Convocarea va cuprinde locul şi data ţinerii adunării generale a acţionarilor, precum şi ordinea de zi, cu menţionarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor acesteia.Când pe ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui sa cuprindă textul integral al propunerilor.Adunarea generală a acţionarilor se întruneşte la sediul TRANSGAZ - S.A. sau în alt loc indicat în convocare.Adunarea generală extraordinară a acţionarilor va fi convocată ori de câte ori este cazul, la solicitarea acţionarului unic sau la cererea consiliului de administraţie ori a cenzorilor.  +  Articolul 17Organizarea adunării generale a acţionarilorAdunarea generală ordinară a acţionarilor este constituită valabil şi poate lua hotărâri, dacă la prima convocare acţionarii prezenţi sau reprezentaţi deţin cel puţin două treimi din capitalul social, iar la a doua convocare, dacă aceştia deţin cel puţin jumătate din capitalul social.Adunarea generală extraordinară a acţionarilor este constituită valabil şi poate lua hotărâri, dacă la prima convocare acţionarii prezenţi sau reprezentaţi deţin cel puţin trei pătrimi din capitalul social, iar la a doua convocare, dacă aceştia deţin cel puţin jumătate din capitalul social.În ziua şi la ora arătate în convocare şedinţa adunării generale a acţionarilor va fi deschisă de preşedintele consiliului de administraţie sau, în lipsa acestuia, de cel care îi tine locul.Preşedintele consiliului de administraţie va desemna dintre funcţionarii TRANSGAZ - S.A. un secretar al adunării generale a acţionarilor, care va verifica îndeplinirea cerinţelor legale şi statutare privind ţinerea adunării generale şi va întocmi procesul-verbal al şedinţei.Procesul-verbal va fi semnat de reprezentanţii statului desemnaţi sa reprezinte interesele capitalului de stat (reprezentanţii Ministerului Industriei şi Comerţului) şi de secretarul care l-a întocmit.Procesul-verbal al adunării generale se va scrie într-un registru sigilat şi parafat.La fiecare proces-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, listele de prezenta a acţionarilor, precum şi, după caz, mandatele speciale ale reprezentanţilor mandataţi de Ministerul Industriei şi Comerţului.La şedinţele ordinare şi extraordinare ale adunării generale a acţionarilor, în care se dezbat problemele referitoare la raporturile de muncă cu personalul TRANSGAZ - S.A., pot fi invitaţi şi reprezentanţii salariaţilor care nu vor avea drept de vot.  +  Articolul 18Exercitarea dreptului de vot în adunarea generală a acţionarilorHotărârile adunării generale a acţionarilor se iau prin vot deschis.Votul va fi nominal în cazul hotărârilor a căror valabilitate este condiţionată de existenta mandatelor speciale.Hotărârile se vor putea lua în condiţiile şi cu majoritatea prevăzute de lege pentru adunările generale ordinare sau, după caz, pentru cele extraordinare.La propunerea persoanei care prezidează adunarea generală a acţionarilor sau a unuia dintre membrii adunării generale a acţionarilor se va putea decide ca votul să fie secret şi în alte cazuri, cu excepţia situaţiei în care este necesar votul nominal.Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administraţie şi a cenzorilor, pentru revocarea lor şi pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea administratorilor.Pentru a fi opozabile terţilor hotărârile adunării generale vor fi depuse în termen de 15 zile la oficiul registrului comerţului pentru a fi menţionate, în extras, în registru şi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.Ele nu vor putea fi executate înainte de aducerea la îndeplinire a formalităţilor de mai sus.Hotărârile luate de adunările generale ale acţionarilor în limitele legii şi ale statutului sunt obligatorii chiar şi pentru acţionarii care nu au luat parte la adunare sau care au votat împotriva.Acţionarii care nu sunt de acord cu hotărârile luate de adunările generale ale acţionarilor cu privire la schimbarea obiectului de activitate, a sediului sau a formei juridice au dreptul de a se retrage din TRANSGAZ - S.A. şi de a recupera contravaloarea acţiunilor pe care le poseda, conform prevederilor legale.  +  Capitolul 5 Consiliul de administraţie  +  Articolul 19OrganizareTRANSGAZ - S.A. este administrată de un consiliu de administraţie compus din 5 membri.Membrii consiliului de administraţie sunt numiţi pe o perioadă de cel mult 4 ani şi sunt revocaţi, după caz, prin ordin al ministrului industriei şi comerţului şi sunt remuneraţi pentru aceasta calitate cu o indemnizaţie lunară.Consiliul de administraţie este condus de un preşedinte ales prin vot secret de către membrii consiliului de administraţie din rândul acestora.Membrii consiliului de administraţie pot avea calitatea de acţionar.În situaţia în care se creează un loc vacant în consiliul de administraţie, adunarea generală a acţionarilor propune un nou administrator în vederea ocupării acestuia. Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egala cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului sau.Consiliul de administraţie se întruneşte lunar la sediul TRANSGAZ - S.A. sau ori de câte ori este necesar, la convocarea preşedintelui sau a unei treimi din numărul membrilor săi.Consiliul de administraţie îşi desfăşoară activitatea în baza propriului sau regulament şi a reglementărilor legale în vigoare.Consiliul de administraţie este prezidat de preşedinte, iar în lipsa acestuia, de un membru, în baza mandatului preşedintelui.Preşedintele numeşte un secretar, fie dintre membrii consiliului de administraţie, fie din afară acestuia.Conducerea TRANSGAZ - S.A. se asigura de un director general, care nu este şi preşedintele consiliului de administraţie.Pentru valabilitatea hotărârilor consiliului de administraţie este necesară prezenta a cel puţin două treimi din numărul membrilor, iar acestea se iau cu majoritatea simpla a membrilor prezenţi.Dezbaterile consiliului de administraţie au loc, conform ordinii de zi stabilite şi comunicate de preşedinte, cu cel puţin 7 zile înainte de data ţinerii şedinţei. Dezbaterile se consemnează în procesul-verbal al şedinţei, care se scrie într-un registru sigilat şi parafat de preşedintele consiliului de administraţie.Procesul-verbal se semnează de toţi membrii consiliului de administraţie şi de secretar. Pe baza procesului-verbal secretarul consiliului de administraţie redactează hotărârea acestuia, care se semnează de preşedinte.Consiliul de administraţie poate delega, prin regulamentul sau de organizare şi funcţionare, o parte din atribuţiile sale directorului general al TRANSGAZ - S.A. şi poate recurge, de asemenea, la experţi pentru soluţionarea anumitor probleme.În relaţiile cu terţii TRANSGAZ - S.A. este reprezentată de directorul general, pe baza şi în limitele împuternicirilor date de consiliul de administraţie, care semnează actele de angajare fata de aceştia.Preşedintele consiliului de administraţie este obligat sa pună la dispoziţie acţionarilor şi cenzorilor, la cererea acestora, toate documentele TRANSGAZ - S.A.Membrii consiliului de administraţie răspund individual sau solidar, după caz, fata de TRANSGAZ - S.A. pentru prejudiciile rezultate din infracţiuni sau abateri de la prevederile legale, pentru abaterea de la statut sau pentru greşeli în administrarea acesteia. În astfel de situaţii ei vor putea fi revocaţi prin hotărârea adunării generale a acţionarilor.Sunt incompatibile cu calitatea de membru în consiliul de administraţie persoanele prevăzute în Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată.Nu pot fi directori ai TRANSGAZ - S.A. şi ai sucursalelor acesteia persoanele care sunt incompatibile potrivit Legii nr. 31/1990, republicată.  +  Articolul 20Atribuţiile consiliului de administraţie, ale directorului general şi ale directorilor executiviA. Consiliul de administraţie are, în principal, următoarele atribuţii: a) aproba structura organizatorică şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale TRANSGAZ - S.A.; b) aproba nivelul garanţiilor şi modul de constituire a acestora pentru directorul general, directorii executivi ai TRANSGAZ - S.A., directorii din cadrul sucursalelor şi pentru persoanele care au calitatea de gestionar; c) încheie acte juridice prin care să dobândească, sa înstrăineze, sa închirieze, sa schimbe sau sa constituie în garanţie bunuri aflate în patrimoniul TRANSGAZ - S.A., cu aprobarea adunării generale a acţionarilor, atunci când legea impune aceasta condiţie; d) aproba delegarile de competenţa pentru directorul general şi pentru persoanele din conducerea TRANSGAZ - S.A., în vederea executării operaţiunilor acesteia; e) aproba competentele sucursalelor pe domenii de activitate (economic, comercial, tehnic, administrativ, financiar, juridic etc.) în vederea realizării obiectului de activitate al TRANSGAZ - S.A.; f) aproba încheierea oricăror contracte pentru care nu a delegat competenţa directorului general al TRANSGAZ - S.A.; g) supune anual adunării generale a acţionarilor, în termen de 60 de zile de la încheierea exerciţiului financiar, raportul cu privire la activitatea TRANSGAZ - S.A., bilanţul contabil şi contul de profit şi pierderi pe anul precedent, precum şi proiectul programului de activitate şi proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al TRANSGAZ - S.A. pe anul în curs; h) convoacă adunarea generală extraordinară a acţionarilor ori de câte ori este nevoie; i) aproba încheierea contractelor de import-export până la limita cuantumului valoric stabilit de adunarea generală a acţionarilor; j) stabileşte drepturile, obligaţiile şi responsabilităţile personalului TRANSGAZ - S.A., conform structurii organizatorice aprobate; k) stabileşte competentele şi nivelul de contractare a împrumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale pe termen scurt şi mediu şi aproba eliberarea garanţiilor; l) aproba numărul de posturi şi normativul de constituire a compartimentelor functionale şi de producţie; m) aproba programele de producţie, cercetare, dezvoltare, investiţii; n) stabileşte şi aproba politici pentru protecţia mediului înconjurător, securitatea muncii, potrivit reglementărilor legale în vigoare; o) stabileşte tactica şi strategia de marketing; p) stabileşte şi aproba, în limita bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat de adunarea generală a acţionarilor, modificări în structura acestuia, în limita competentelor pentru care a primit mandat; q) negociază contractul colectiv de muncă prin mandatarea directorului general şi aproba statutul personalului; r) stabileşte şi aproba nivelul indemnizaţiei pentru secretarul consiliului de administraţie; s) rezolva orice alte probleme stabilite de adunarea generală a acţionarilor sau care sunt prevăzute de legislaţia în vigoare.B. Directorul general reprezintă TRANSGAZ - S.A. în raporturile cu terţii.Directorul general are, în principal, următoarele atribuţii: a) aplica strategia şi politicile de dezvoltare ale TRANSGAZ - S.A., stabilite de consiliul de administraţie; b) numeşte directorii executivi cu avizul consiliului de administraţie; c) angajează, promovează şi concediază personalul salariat în condiţiile legii; d) numeşte, suspenda sau revoca directorii executivi şi directorii din cadrul sucursalelor; e) participa la negocierea contractului colectiv de muncă, a cărui negociere şi încheiere se desfăşoară în condiţiile legii, în limita mandatului dat de consiliul de administraţie; f) negociază în condiţiile legii contractele individuale de muncă; g) încheie acte juridice, în numele şi pe seama TRANSGAZ - S.A., în limitele împuternicirilor acordate de consiliul de administraţie; h) stabileşte îndatoririle şi responsabilităţile personalului TRANSGAZ - S.A.; i) aproba operaţiunile de încasări şi plati potrivit competentelor legale şi prezentului statut; j) aproba operaţiunile de vânzare şi cumpărare de bunuri, potrivit competentelor legale şi prezentului statut; k) împuterniceşte directorii executivi, directorii din cadrul sucursalelor şi orice altă persoană sa exercite orice atribuţie din sfera sa de competenţa; l) rezolva orice alta problema pe care consiliul de administraţie a stabilit-o în sarcina sa.C. Directorii executivi şi directorii din cadrul sucursalelor sunt numiţi de directorul general şi se afla în subordinea acestuia, sunt funcţionari ai TRANSGAZ - S.A., executa operaţiunile acesteia şi sunt răspunzători fata de aceasta pentru îndeplinirea îndatoririlor lor, în aceleaşi condiţii ca şi membrii consiliului de administraţie.Atribuţiile directorilor executivi şi ale directorilor din cadrul sucursalelor dunt stabilite prin regulamentul de organizare şi funcţionare a TRANSGAZ - S.A.  +  Capitolul 6 Comitetul de direcţie  +  Articolul 21Consiliul de administraţie poate delega o parte din atribuţiile sale unui comitet de direcţie, în condiţiile legii.Deciziile comitetului de direcţie se iau cu majoritatea absolută a voturilor membrilor săi.Comitetul de direcţie prezintă raportul sau de activitate consiliului de administraţie.  +  Capitolul 7 Gestiunea  +  Articolul 22CenzoriiGestiunea TRANSGAZ - S.A. este controlată de acţionari şi de 3 cenzori, care sunt aleşi de adunarea generală a acţionarilor. Cel puţin unul dintre cenzori trebuie să fie expert contabil.În perioada în care statul deţine mai mult de 20% din capitalul social unul dintre cenzori va fi recomandat de Ministerul Finanţelor.Adunarea generală a acţionarilor alege, de asemenea, acelaşi număr de cenzori supleanţi, care îi vor înlocui, în condiţiile legii, pe cenzorii titulari.Pentru a putea exercita dreptul de control cenzorilor li se pot prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea TRANSGAZ - S.A., la situaţia patrimoniului, a profitului şi a pierderilor.Cenzorii au următoarele atribuţii principale: a) în cursul exerciţiului financiar verifica gospodărirea mijloacelor fixe şi a mijloacelor circulante, a portofoliului de efecte, casa şi registrele de evidenţa contabilă şi informează consiliul de administraţie despre neregulile constatate; b) la încheierea exerciţiului financiar controlează exactitatea inventarului, a documentelor şi a informaţiilor prezentate de consiliul de administraţie asupra conturilor TRANSGAZ - S.A., a bilanţului contabil şi a contului de profit şi pierderi, prezentând adunării generale a acţionarilor un raport scris; c) la lichidarea TRANSGAZ - S.A. controlează operaţiunile de lichidare; d) prezintă adunării generale a acţionarilor punctul lor de vedere cu privire la propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a statutului şi a obiectului de activitate ale TRANSGAZ - S.A.Cenzorii sunt obligaţi, de asemenea: a) sa facă, în fiecare luna şi inopinat, inspecţii ale casei şi sa verifice existenta titlurilor sau a valorilor care sunt proprietatea TRANSGAZ - S.A. sau care au fost primite în gaj, cauţiune sau în depozit; b) sa ia parte la adunările generale ordinare şi extraordinare ale acţionarilor, inserand în ordinea de zi propunerile pe care le vor crede necesare; c) să constate depunerea garanţiei din partea administratorilor; d) sa vegheze ca dispoziţiile legii şi ale statutului să fie îndeplinite de administratori şi de lichidatori.Cenzorii se întrunesc la sediul TRANSGAZ - S.A. şi iau decizii în unanimitate. Dacă nu se realizează unanimitatea, raportul cu divergenţe se înaintează adunării generale a acţionarilor.Cenzorii pot convoca adunarea generală extraordinară a acţionarilor, dacă aceasta nu a fost convocată de consiliul de administraţie, în cazul în care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutivi sau ori de câte ori considera necesar pentru alte situaţii privind încălcarea dispoziţiilor legale şi statutare.Atribuţiile, drepturile şi obligaţiile cenzorilor se completează cu dispoziţiile legale în materie.Cenzorii şi cenzorii supleanţi sunt numiţi de adunarea generală a acţionarilor pe o perioadă de maximum 3 ani şi pot fi realeşi.Sunt incompatibile cu calitatea de cenzor persoanele prevăzute în Legea nr. 31/1990, republicată, şi în reglementările legale în vigoare.Cenzorii sunt obligaţi sa depună înainte de începerea activităţii o garanţie egala cu o treime din garanţia stabilită pentru membrii consiliului de administraţie.În caz de deces, împiedicare fizica sau legală, încetare sau renunţare la mandat a unui cenzor, cenzorul supleant cel mai în vârsta îl înlocuieşte.Dacă în acest mod numărul cenzorilor nu se poate completa, cenzorii rămaşi numesc altă persoană în locul vacant, până la cea mai apropiată adunare generală a acţionarilor.În cazul în care nu mai rămâne în funcţie nici un cenzor, consiliul de administraţie va convoca adunarea generală a acţionarilor, care va proceda la numirea altor cenzori.Cenzorii vor trece într-un registru special deliberările, precum şi constatările făcute în exerciţiul mandatului lor.Revocarea cenzorilor se va putea face numai de adunarea generală a acţionarilor.  +  Capitolul 8 Activitatea TRANSGAZ - S.A.  +  Articolul 23Finanţarea activităţii propriiPentru îndeplinirea obiectului de activitate şi în conformitate cu atribuţiile stabilite TRANSGAZ - S.A. utilizează sursele de finanţare constituite conform legii, credite bancare şi alte surse financiare.  +  Articolul 24Exerciţiul financiarExerciţiul financiar începe la 1 ianuarie şi se încheie la 31 decembrie ale fiecărui an. Primul exerciţiu financiar începe la data înmatriculării TRANSGAZ - S.A. la registrul comerţului.  +  Articolul 25PersonalulPersonalul de conducere şi de execuţie din cadrul TRANSGAZ - S.A. este numit, angajat şi concediat de directorul general.Angajarea şi concedierea personalului din sucursalele TRANSGAZ - S.A. se fac de conducătorul fiecărei sucursale.Plata salariilor şi a impozitelor aferente, a cotelor de asigurări sociale, precum şi a altor obligaţii fata de bugetul de stat se va face potrivit legii.Drepturile şi obligaţiile personalului TRANSGAZ - S.A. se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare, prin contractul colectiv de muncă şi prin reglementări proprii.Drepturile de salarizare şi celelalte drepturi de personal se stabilesc prin contractul colectiv de muncă şi de consiliul de administraţie pentru personalul numit de acesta.  +  Articolul 26Amortizarea mijloacelor fixeAmortizarea activelor corporale şi necorporale din patrimoniul TRANSGAZ - S.A. se va calcula potrivit modului de amortizare stabilit de consiliul de administraţie în conformitate cu prevederile legale.  +  Articolul 27Evidenta contabila şi bilanţul contabilTRANSGAZ - S.A. va tine evidenţa contabilă în lei, va întocmi anual bilanţul contabil şi contul de profit şi pierderi, având în vedere normele metodologice elaborate de Ministerul Finanţelor.Bilanţul contabil şi contul de profit şi pierderi vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, conform prevederilor legale.  +  Articolul 28Calculul şi repartizarea profituluiProfitul TRANSGAZ - S.A. se stabileşte pe baza bilanţului contabil aprobat de adunarea generală a acţionarilor. Profitul impozabil se stabileşte în condiţiile legii.Profitul TRANSGAZ - S.A., rămas după plata impozitului pe profit, se va repartiza conform hotărârii adunării generale a acţionarilor şi dispoziţiilor legale în vigoare, pentru constituirea de fonduri destinate dezvoltării, investiţiilor, modernizării, cercetării sau de alte asemenea fonduri, precum şi pentru fondul cuvenit acţionarilor pentru plata dividendelor.TRANSGAZ - S.A. îşi constituie fond de rezerva şi alte fonduri în condiţiile legii.Plata dividendelor cuvenite acţionarilor se face de TRANSGAZ - S.A. în condiţiile legii, după aprobarea bilanţului contabil de către adunarea generală a acţionarilor.În cazul înregistrării de pierderi, adunarea generală a acţionarilor va analiza cauzele şi va hotărî în consecinţa, potrivit legii.  +  Articolul 29RegistreleTRANSGAZ - S.A. va tine, prin grija membrilor consiliului de administraţie şi, respectiv, a cenzorilor, toate registrele prevăzute de lege.  +  Capitolul 9 Asocierea  +  Articolul 30TRANSGAZ - S.A. poate constitui, singura sau împreună cu alte persoane juridice sau fizice, române ori străine, alte societăţi comerciale sau alte persoane juridice, în condiţiile prevăzute de lege şi de prezentul statut.  +  Articolul 31TRANSGAZ - S.A. poate încheia contracte de asociere cu alte persoane juridice sau fizice, fără constituirea de noi persoane juridice, dacă asocierea este destinată realizării scopului şi obiectului sau de activitate.  +  Articolul 32Condiţiile de participare a TRANSGAZ - S.A. la constituirea de noi persoane juridice sau în contracte de asociere se vor stabili prin actele constitutive sau prin contractul de asociere, care vor fi aprobate de adunarea generală a acţionarilor.  +  Articolul 33Modificarea formei juridiceModificarea formei juridice a TRANSGAZ - S.A. se va putea face numai în temeiul hotărârii adunării generale extraordinare a acţionarilor şi cu îndeplinirea tuturor formalităţilor prevăzute de lege.În perioada în care statul este acţionar unic transformarea formei juridice a TRANSGAZ - S.A. se va putea face numai cu aprobarea Ministerului Industriei şi Comerţului, prin reprezentanţii săi desemnaţi sa reprezinte interesele capitalului de stat.Noua societate comercială va îndeplini formalităţile legale de înregistrare şi publicitate cerute la înfiinţarea societăţilor comerciale.  +  Articolul 34Dizolvarea TRANSGAZ - S.A.Dizolvarea TRANSGAZ - S.A. va avea loc în următoarele situaţii: a) imposibilitatea realizării obiectului sau de activitate; b) declararea nulităţii; c) hotărârea adunării generale a acţionarilor; d) pierderea unei jumătăţi din capitalul social, după ce s-a consumat fondul de rezerva pentru motive ce nu atrag raspunderi de orice natura, dacă adunarea generală a acţionarilor nu decide reconstituirea capitalului social sau reducerea lui la suma rămasă; e) deschiderea procedurii privind falimentul; f) când numărul acţionarilor scade sub minimul legal; g) alte cauze prevăzute de lege sau de prezentul statut.Dizolvarea TRANSGAZ - S.A. trebuie să fie înscrisă la oficiul registrului comerţului şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.  +  Articolul 35Lichidarea TRANSGAZ - S.A.Dizolvarea TRANSGAZ - S.A. are ca efect deschiderea procedurii de lichidare.Lichidarea TRANSGAZ - S.A. şi repartizarea patrimoniului se fac în condiţiile legii şi cu respectarea procedurii prevăzute de lege.  +  Articolul 36LitigiileLitigiile de orice fel apărute între TRANSGAZ - S.A. şi persoane fizice sau juridice, române ori străine, sunt de competenţa instanţelor judecătoreşti de drept comun.Litigiile născute din raporturile contractuale dintre TRANSGAZ - S.A. şi persoanele juridice române sau străine pot fi soluţionate şi prin arbitraj, potrivit legii.  +  Capitolul 10 Dispoziţii finale  +  Articolul 37Prevederile prezentului statut se completează cu dispoziţiile legale referitoare la societăţile comerciale cu capital de stat, cu cele ale Legii nr. 31/1990, republicată, ale Codului comercial şi ale celorlalte reglementări legale în vigoare.  +  Anexa 1.2 LISTAcuprinzând sucursalele TRANSGAZ - S.A.
           
    Nr. crt.Denumirea noilor unităţiLocalitateaSediul
    1.Sucursala de transport gaze naturaleMediaşPiaţa George Enescu nr. 11
    2.Sucursala de cercetare şi proiectare pentru transport gaze naturaleMediaşStr. Unirii nr. 6
   +  Anexa 2.1 STATUTULSocietăţii Comerciale de Explorare, Producţie şi Inmagazinare Subterana a Gazelor Naturale "Exprogaz" - S.A.  +  Capitolul 1 Denumirea, forma juridică, sediul, durata  +  Articolul 1DenumireaDenumirea societăţii este Societatea Comercială de Explorare, Producţie şi Inmagazinare Subterana a Gazelor Naturale "Exprogaz" - S.A.În toate actele facturile, scrisorile sau publicaţiile emanând de la Societatea Comercială de Explorare, Producţie şi Inmagazinare Subterana a Gazelor Naturale "Exprogaz" - S.A. se menţionează denumirea acesteia, precedată sau urmată de cuvintele "societate comercială pe acţiuni" sau de initialele "S.A.", capitalul social, din care cel efectiv vărsat potrivit ultimului bilanţ contabil aprobat, sediul, numărul de înmatriculare în registrul comerţului şi codul fiscal.  +  Articolul 2Forma juridicăSocietatea Comercială de Explorare, Producţie şi Inmagazinare Subterana a Gazelor Naturale "Exprogaz" - S.A., denumita în continuare EXPROGAZ - S.A., este persoana juridică română având forma juridică de societate comercială pe acţiuni şi îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legile române şi cu prezentul statut.  +  Articolul 3SediulSediul EXPROGAZ - S.A. este în municipiul Mediaş, Str. Unirii nr. 4, judeţul Sibiu.Sediul EXPROGAZ - S.A. poate fi schimbat în alta localitate din România, pe baza hotărârii adoptate de adunarea generală a acţionarilor, potrivit legii.La data înfiinţării sale EXPROGAZ - S.A. are în componenta doua sucursale teritoriale, prevăzute în anexa nr. 2.2 la prezenta hotărâre.EXPROGAZ - S.A. poate înfiinţa în viitor filiale şi/sau sedii secundare fără personalitate juridică, cu aprobarea adunării generale a acţionarilor.  +  Articolul 4DurataEXPROGAZ - S.A. se constituie pentru o durată nelimitată, cu începere de la data înmatriculării acesteia în registrul comerţului.  +  Capitolul 2 Scopul şi obiectul de activitate  +  Articolul 5ScopulEXPROGAZ - S.A. are ca scop îndeplinirea strategiei naţionale stabilite pentru extracţia şi inmagazinarea gazelor naturale, prin efectuarea, cu respectarea legislaţiei române, de acte de comerţ corespunzătoare obiectului de activitate aprobat prin prezentul statut.  +  Articolul 6Obiectul de activitateEXPROGAZ - S.A. are ca obiect de activitate:1. cercetarea geologica pentru descoperirea rezervelor de petrol (gaze naturale, ţiţei şi condensat) în ţara şi în străînătate - cod 7420;2. producţia, prelucrarea produselor petroliere de la terţi - cod 4020, 2320;3. servicii privind comprimarea mecanică a gazelor - cod 6030;4. lucrări de foraj, probe de producţie, operaţiuni tehnologice speciale, intervenţii, reparaţii de sonde şi consulting pentru activitatea proprie şi pentru terţi - cod 1120, 1130;5. consultanţa şi asistenţă tehnică privind lucrările de foraj, probe de producţie, operaţiuni tehnologice speciale, intervenţii, reparaţii, întreţinere, exploatare şi punerea în funcţiune de sonde, precum şi echipamente, utilaje şi instalaţii aferente, pentru terţi - cod 1120, 1130, 7414;6. lucrări geodezotopografice pentru activitatea proprie şi pentru terţi - cod 7420;7. producerea şi comercializarea de azot, oxigen, bioxid de carbon şi de alţi componenţi chimici din compoziţia petrolului, atmosferei şi a apelor de zacamant (în forma lichidă şi gazoasa) - cod 2411, 5151, 5161, 5162;8. inmagazinarea subterană a gazelor naturale - cod 6312, 6311;9. exploatarea, producţia şi valorificarea, inclusiv prin comercializare, a resurselor minerale - cod 1140, 1450;10. colectarea, transportul şi injectia în sonde a apelor de zacamant şi uzate pentru activitatea proprie şi pentru terţi - cod 1120, 1130;11. proiectarea şi executarea reţelelor şi instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale, pentru nevoi proprii şi pentru terţi - cod 7420;12. proiectarea reţelelor de joasa tensiune - cod 7420;13. cercetarea, proiectarea şi ingineria tehnologică pentru activitatea proprie şi pentru terţi - cod 7420, 7430;14. colaborarea economică, tehnico-ştiinţifică şi executarea de lucrări în domeniul obiectului de activitate, în ţara şi în străînătate;15. lucrări de construcţii-montaj, construcţii civile, drumuri, întreţinere şi reparaţii de utilaje, scule şi echipamente pentru activitatea proprie şi pentru terţi - cod 4533, 4521, 4534, 4525, 4526;16. efectuarea lucrărilor de redare în circuitul agricol a terenurilor degradate, prin activităţi specifice, în interes propriu şi pentru terţi;17. lucrări de reparaţii, revizii şi inspecţii tehnice periodice, pentru autovehicule şi remorcile proprii, precum şi pentru terţi - cod 4523, 7020;18. exploatarea, întreţinerea şi taxarea traficului pe drumurile din patrimoniu;19. dezvoltarea, întreţinerea şi exploatarea sistemelor de depozitare a deşeurilor rezultate în procesul de producţie, pentru activitatea proprie şi pentru terţi;20. exploatarea reţelelor proprii de telecomunicaţii, teletransmisie, telemasura, telecomanda şi prestarea de servicii de operare pentru terţi - cod 6421, 6422, 6433, 6442, 6423;21. dispecerizarea sistemelor de colectare a gazelor naturale;22. transport de mărfuri şi de persoane cu mijloacele proprii sau închiriate - cod 6023, 6024;23. importul-exportul de materiale, piese de schimb, utilaje, echipamente şi tehnologii specifice obiectului de activitate;24. cooperări interne şi internaţionale în domeniul explorării, producţiei şi inmagazinarii subterane a gazelor naturale, precum şi al altor activităţi conexe acestora;25. valorificarea materialelor rezultate din stocuri, reparaţii, demolări, casări, produse secundare rezultate din activitatea de baza - cod 7414, 3710, 3720;26. închirierea şi/sau vânzarea de spaţii la tarifele stabilite de filiala pentru personalul propriu şi pentru terţi;27. operaţiuni de leasing conform legislaţiei în vigoare cod 7134;28. furnizarea de apa (potabilă, industriala şi minerala), energie termica şi energie electrica în condiţiile legii - cod 4031, 4032, 4100;29. operaţiuni de lucru aerian şi aviaţie generală, precum şi prestări de servicii de acest gen către terţi - cod 6220, 6323;30. realizarea de activităţi sociale, medicale, bancare, hoteliere, servicii de alimentaţie publică, culturale, sportive pentru personalul propriu şi pentru terţi - cod 6522, 8512, 8513, 8514, 9261, 9262, 6713;31. comerţ intern, magazine de prezentare şi desfacere, cantine - cod 5551, 5520, 511, 512, 513;32. gospodării-anexa pentru creşterea pasarilor şi animalelor, producerea şi comercializarea produselor animaliere şi vegetale - cod 013, 0130, 5211, 5552;33. verificarea metrologica a contoarelor prin laboratoare proprii - cod 7430;34. prestarea de activităţi conexe legate de valorificarea patrimoniului propriu (turism, agrement, alimentaţie publică etc.) - cod 5511, 5512, 5523, 5551, 5552.  +  Capitolul 3 Capitalul social, acţiunile  +  Articolul 7Capitalul socialCapitalul social iniţial al EXPROGAZ - S.A. la data înfiinţării este de 655.455.825 mii lei şi se constituie prin preluarea capitalului social al filialelor de explorare, producţie şi inmagazinare subterana a gazelor naturale Societatea Comercială "Exprogaz Mediaş" - S.A. şi Societatea Comercială "Exprogaz - Targu Mureş" - S.A. din cadrul Societăţii Comerciale a Gazelor Naturale "Romgaz" - S.A., conform bilanţului contabil la data de 31 decembrie 1999, fiind împărţit în 6.554.558 acţiuni nominative, fiecare acţiune în valoare de 100.000 lei.Capitalul social este în întregime deţinut de statul român, în calitate de acţionar unic, până la transmiterea acţiunilor din proprietatea statului către persoane fizice sau juridice, române ori străine, în condiţiile legii, şi este vărsat integral la data constituirii EXPROGAZ - S.A.În capitalul social nu sunt incluse bunuri de natura celor prevăzute la art. 135 alin. (4) din Constituţie şi în Legea nr. 213/1999.Ministerul Industriei şi Comerţului reprezintă statul ca acţionar unic la EXPROGAZ - S.A. şi exercită toate drepturile ce decurg din aceasta calitate.  +  Articolul 8Majorarea sau reducerea capitalului socialMajorarea capitalului social se face în condiţiile legii.Adunarea generală extraordinară a acţionarilor sau, în situaţia prevăzută la art. 15 ultimul alineat, consiliul de administraţie va putea decide majorarea capitalului social, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare la data majorării lui.Capitalul social va putea fi majorat prin: a) noi aporturi în numerar şi/sau în natura; b) încorporarea rezervelor (în care vor putea fi incluse diferenţele favorabile rezultate din reevaluarea patrimoniului social), cu excepţia rezervelor legale, precum şi a beneficiilor sau a primelor de emisiune; c) compensarea unor creanţe lichide şi exigibile ale terţilor asupra EXPROGAZ - S.A. cu acţiuni ale acesteia; d) alte surse stabilite de adunarea generală a acţionarilor ori de consiliul de administraţie, după caz, potrivit legii.Reducerea capitalului social se face în condiţiile legii.În cazul în care administratorii constata pierderea a jumătate din capitalul social, ei sunt obligaţi sa convoace, în termen de maximum 60 de zile, adunarea generală extraordinară a acţionarilor, care va decide fie reconstituirea capitalului social, fie limitarea la valoarea rămasă, fie dizolvarea EXPROGAZ - S.A.Reducerea capitalului social se va putea face numai după doua luni de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a hotărârii adunării generale extraordinare a acţionarilor ori, în situaţia prevăzută la art. 15 ultimul alineat, a hotărârii consiliului de administraţie, potrivit prevederilor legale.  +  Articolul 9AcţiunileAcţiunile nominative ale EXPROGAZ - S.A. vor cuprinde toate elementele prevăzute de lege. Drepturile şi obligaţiile aferente acţiunilor aflate în proprietatea statului sunt exercitate de Ministerul Industriei şi Comerţului.Acţiunile nominative emise de EXPROGAZ - S.A. vor fi în forma dematerializată, prin înscriere în cont. Conversia sau înstrăinarea acţiunilor se va putea realiza în condiţiile stabilite de adunarea generală a acţionarilor, cu respectarea prevederilor legale. În condiţiile legii, prin decizie a adunării generale a acţionarilor, vor putea fi emise acţiuni preferenţiale, cu dividend prioritar, fără drept de vot.Evidenta acţiunilor se va tine într-un registru numerotat, sigilat şi parafat de preşedintele consiliului de administraţie, registru care se păstrează la sediul EXPROGAZ - S.A. sub îngrijirea secretarului consiliului de administraţie.În registrul acţiunilor se pot efectua modificări numai cu respectarea prevederilor legale în vigoare.Acţiunile emise de EXPROGAZ - S.A. pot fi grevate de un drept de uzufruct sau pot fi gajate în condiţiile legii şi pot fi cotate la bursa şi tranzacţionate pe piaţa de capital.Persoanele fizice sau juridice, române ori străine, vor putea deţine acţiuni ale EXPROGAZ - S.A. potrivit reglementărilor în vigoare.  +  Articolul 10ObligaţiuniEXPROGAZ - S.A. este autorizata sa emita obligaţiuni în condiţiile legii.  +  Articolul 11Drepturi şi obligaţii decurgând din acţiuniFiecare acţiune subscrisă şi vărsată de acţionari, potrivit legii, cu excepţia acţiunilor preferenţiale, cu dividend prioritar, conferă acestora dreptul la un vot în adunarea generală a acţionarilor, dreptul a alege şi de fi aleşi în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului, conform prevederilor prezentului statut şi dispoziţiilor legale, respectiv alte drepturi prevăzute în statut.Deţinerea acţiunii certifica adeziunea de drept la statut.Drepturile şi obligaţiile legate de acţiuni urmează acţiunile în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane.Când o acţiune nominativă devine proprietatea mai multor persoane, nu se va înscrie transmiterea decât în condiţiile în care acestea desemnează un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultând din acţiuni.Obligaţiile EXPROGAZ - S.A. sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar acţionarii răspund în limita valorii acţiunilor pe care le deţin.Patrimoniul EXPROGAZ - S.A. nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligaţii personale ale acţionarilor.  +  Articolul 12Cesiunea acţiunilorAcţiunile sunt indivizibile cu privire la EXPROGAZ - S.A., care nu recunoaşte decât un singur proprietar pentru fiecare acţiune. Cesiunea parţială sau totală a acţiunilor între acţionari sau către terţi se efectuează în condiţiile şi cu procedura prevăzute de lege.Transmiterea dreptului de proprietate asupra acţiunilor nominative emise de EXPROGAZ - S.A. se realizează prin declaraţie făcuta în registrul acţionarilor, subscrisă de cedent şi de cesionar sau de mandatarii lor. De asemenea, transmiterea se mai poate realiza şi prin act autentic, cu efectuarea mentiunilor corespunzătoare în registrul acţionarilor.  +  Articolul 13Pierderea acţiunilorÎn cazul pierderii unor acţiuni proprietarul va trebui sa anunţe consiliul de administraţie şi sa facă public faptul prin presa, în cel puţin două ziare de larga circulaţie. Acţiunile pierdute se anulează. Anularea lor se va publică în Monitorul Oficial al României. După 6 luni acţionarul va putea obţine un duplicat al acţiunilor pierdute.  +  Capitolul 4 Adunarea generală a acţionarilor  +  Articolul 14ReprezentareÎn perioada în care statul este acţionar unic la EXPROGAZ - S.A. interesele acestuia în adunarea generală a acţionarilor vor fi reprezentate de Ministerul Industriei şi Comerţului.Reprezentanţii în adunarea generală a acţionarilor se numesc şi se revoca, după caz, prin ordin al ministrului industriei şi comerţului.  +  Articolul 15AtribuţiiAdunarea generală a acţionarilor EXPROGAZ - S.A. este organul de conducere al acesteia, care decide asupra activităţii şi politicii ei economice.Adunările generale ale acţionarilor sunt ordinare şi extraordinare.Adunarea generală ordinară a acţionarilor are următoarele atribuţii principale: a) aproba propunerile privind strategia globală de dezvoltare, retehnologizare, modernizare, de restructurare economico-financiară a EXPROGAZ - S.A.; b) alege şi revoca cenzorii, conform prevederilor legale; c) propune descărcarea de gestiune a consiliului de administraţie; d) stabileşte nivelul remuneraţiei lunare a membrilor consiliului de administraţie, precum şi a cenzorilor; e) aproba bugetul de venituri şi cheltuieli al EXPROGAZ - S.A. pe exerciţiul financiar următor; f) stabileşte nivelul remuneraţiei directorului general al EXPROGAZ - S.A., precum şi premierea acestuia; g) aproba bilanţul contabil şi contul de profit şi pierderi, după analizarea rapoartelor consiliului de administraţie şi al cenzorilor; h) aproba repartizarea profitului conform legii; i) hotărăşte cu privire la folosirea dividendelor aferente acţiunilor gestionate, pentru restructurare şi dezvoltare; j) hotărăşte cu privire la contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe; stabileşte competentele şi nivelul de contractare a împrumuturilor bancare de pe piaţa interna şi externa, a creditelor comerciale şi a garanţiilor, inclusiv prin gajarea acţiunilor potrivit legii; k) hotărăşte cu privire la înfiinţarea sau la desfiinţarea subunitatilor, participarea la constituirea de noi persoane juridice sau la asocierea cu alte persoane juridice ori fizice, din ţara sau din străînătate; l) analizează rapoartele consiliului de administraţie privind stadiul şi perspectivele referitoare la profit şi la dividende, poziţia pe piaţa interna, nivelul tehnic, calitatea, forta de muncă, protecţia mediului, relaţiile cu clienţii; m) se pronunţa asupra gestiunii administratorilor şi asupra modului de recuperare a prejudiciilor produse EXPROGAZ - S.A. de către aceştia; n) hotărăşte cu privire la gajarea sau la închirierea unor bunuri, unităţi sau sedii proprii; o) aproba regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie; p) aproba delegarile de competenţa pentru consiliul de administraţie; q) reglementează dreptul de preemţiune al acţionarilor şi al salariaţilor EXPROGAZ - S.A. cu privire la cesiunea acţiunilor şi aproba limitele şi condiţiile pentru cesionarea către salariaţii EXPROGAZ - S.A. a unui număr de acţiuni proprii; r) îndeplineşte orice alta atribuţie stabilită de lege în sarcina sa.Pentru atribuţiile menţionate la lit. c), e), g), h), i), j), l), m), n), o) adunarea generală ordinară a acţionarilor nu va putea lua hotărâri în urma obţinerii de către fiecare reprezentant a unui mandat special prealabil de la organul care l-a numit.Adunarea generală extraordinară a acţionarilor se întruneşte pentru a hotărî următoarele: a) schimbarea formei juridice a EXPROGAZ - S.A.; b) mutarea sediului EXPROGAZ - S.A.; c) schimbarea obiectului de activitate; d) majorarea capitalului social, precum şi reducerea sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acţiuni, în condiţiile legii; e) fuziunea cu alte societăţi comerciale sau divizarea EXPROGAZ - S.A.; f) dizolvarea anticipata a EXPROGAZ - S.A.; g) emisiunea de obligaţiuni; h) modificarea numărului de acţiuni sau a valorii nominale a acestora, precum şi cesiunea acţiunilor; i) orice alta modificare a actului constitutiv sau orice alta hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare a acţionarilor; j) aprobarea conversiei acţiunilor nominative emise în forma dematerializată în acţiuni nominative emise în forma materializata şi invers; k) aprobarea conversiei acţiunilor preferenţiale şi nominative dintr-o categorie în alta, în condiţiile legii.Pentru hotărârile adunării generale extraordinare a acţionarilor fiecare reprezentant trebuie să obţină un mandat special prealabil de la organul care l-a numit.Adunarea generală extraordinară a acţionarilor va putea delega consiliului de administraţie exerciţiul atribuţiilor sale menţionate la lit. b), c), d) şi j).  +  Articolul 16Convocarea adunării generale a acţionarilorAdunarea generală a acţionarilor se convoacă de preşedintele consiliului de administraţie sau de un membru al acestuia, pe baza împuternicirii date de preşedinte.Adunările generale ordinare ale acţionarilor au loc cel puţin o dată pe an, în cel mult două luni de la încheierea exerciţiului financiar, pentru examinarea bilanţului contabil şi a contului de profit şi pierderi pe anul precedent şi pentru stabilirea programului de activitate şi a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul în curs.Adunarea generală a acţionarilor va fi convocată ori de câte ori va fi nevoie, în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi cu dispoziţiile prezentului statut, cu cel puţin 15 zile înainte de data stabilită.Convocarea va cuprinde locul şi data ţinerii adunării generale a acţionarilor, precum şi ordinea de zi, cu menţionarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor acesteia.Când pe ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui sa cuprindă textul integral al propunerilor.Adunarea generală a acţionarilor se întruneşte la sediul EXPROGAZ - S.A. sau în alt loc indicat în convocare.Adunarea generală extraordinară a acţionarilor va fi convocată ori de câte ori este cazul, la solicitarea acţionarului unic sau la cererea consiliului de administraţie ori a cenzorilor.  +  Articolul 17Organizarea adunării generale a acţionarilorAdunarea generală ordinară a acţionarilor este constituită valabil şi poate lua hotărâri dacă la prima convocare acţionarii prezenţi sau reprezentaţi deţin cel puţin două treimi din capitalul social, iar la a doua convocare, dacă aceştia deţin cel puţin jumătate din capitalul social.Adunarea generală extraordinară a acţionarilor este constituită valabil şi poate lua hotărâri, dacă la prima convocare acţionarii prezenţi sau reprezentaţi deţin cel puţin trei pătrimi din capitalul social, iar la a doua convocare, dacă aceştia deţin cel puţin jumătate din capitalul social.În ziua şi la ora precizate în convocare şedinţa adunării generale a acţionarilor va fi deschisă de preşedintele consiliului de administraţie sau, în lipsa acestuia, de cel care îi tine locul.Preşedintele consiliului de administraţie va desemna dintre funcţionarii EXPROGAZ - S.A. un secretar al adunării generale a acţionarilor, care va verifica îndeplinirea cerinţelor legale şi statutare privind ţinerea adunării generale şi va întocmi procesul-verbal al şedinţei.Adunarea generală a acţionarilor va alege dintre acţionarii prezenţi un secretar care va verifica lista de prezenta a acţionarilor, indicând capitalul social pe care îl reprezintă fiecare şi îndeplinirea tuturor formalităţilor cerute de lege şi de statut pentru ţinerea şedinţei şi va întocmi procesul-verbal al adunării generale a acţionarilor.Procesul-verbal va fi semnat de reprezentanţii statului, desemnaţi sa reprezinte interesele capitalului de stat (reprezentanţii Ministerului Industriei şi Comerţului) şi de secretarul care l-a întocmit.Procesul-verbal al adunării generale a acţionarilor se va scrie într-un registru sigilat şi parafat.La fiecare proces-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, precum şi listele de prezenta a acţionarilor, precum şi, după caz, mandatele speciale ale reprezentanţilor mandataţi de Ministerul Industriei şi Comerţului.La şedinţele ordinare şi extraordinare ale adunării generale a acţionarilor, în care se dezbat probleme referitoare la raporturile de muncă cu personalul EXPROGAZ - S.A., pot fi invitaţi şi reprezentanţii sindicatului şi/sau reprezentanţii salariaţilor care nu sunt membri de sindicat, care nu vor avea drept de vot.  +  Articolul 18Exercitarea dreptului de vot în adunarea generală a acţionarilorHotărârile adunărilor generale ale acţionarilor se iau prin vot deschis.Votul va fi nominal în cazul hotărârilor a căror valabilitate este condiţionată de existenta mandatelor speciale.Hotărârile se vor putea lua în condiţiile şi cu majoritatea prevăzute de lege pentru adunările generale ordinare sau, după caz, pentru cele extraordinare.La propunerea persoanei care prezidează adunarea generală a acţionarilor sau a unui grup de acţionari prezenţi ori reprezentaţi, care deţin cel puţin o pătrime din capitalul social, se va putea decide ca votul să fie secret şi în alte cazuri, cu excepţia situaţiei în care este necesar votul nominal.Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administraţie şi a cenzorilor, pentru revocarea lor şi pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea administratorilor.Pentru a fi opozabile terţilor hotărârile adunării generale a acţionarilor vor fi depuse în termen de 15 zile la oficiul registrului comerţului, pentru a fi menţionate, în extras, în registru şi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.Hotărârile luate de adunările generale ale acţionarilor în limitele legii şi ale statutului sunt obligatorii chiar şi pentru acţionarii care nu au luat parte la adunarea generală a acţionarilor sau care au votat împotriva.Acţionarii care nu sunt de acord cu hotărârile luate de adunările generale ale acţionarilor cu privire la schimbarea obiectului de activitate, a sediului sau a formei juridice au dreptul de a se retrage din EXPROGAZ - S.A. şi de a recupera contravaloarea acţiunilor pe care le poseda, conform prevederilor legale.  +  Capitolul 5 Consiliul de administraţie  +  Articolul 19OrganizareEXPROGAZ - S.A. este administrată de un consiliu de administraţie compus din 5 membri.Membrii consiliului de administraţie sunt numiţi pentru o perioadă de cel mult 4 ani şi sunt revocaţi, după caz, prin ordin al ministrului industriei şi comerţului şi sunt remuneraţi pentru aceasta calitate cu o indemnizaţie lunară. Consiliul de administraţie este condus de un preşedinte ales prin vot secret de către membrii consiliului de administraţie din rândul acestora.Membrii consiliului de administraţie pot avea calitatea de acţionar.Consiliul de administraţie îşi desfăşoară activitatea pe baza propriului sau regulament şi a reglementărilor legale în vigoare.În situaţia în care se creează un loc vacant în consiliul de administraţie adunarea generală a acţionarilor propune un nou administrator în vederea ocupării acestuia. Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egala cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului sau.Consiliul de administraţie se întruneşte lunar la sediul EXPROGAZ - S.A. sau ori de câte ori este necesar, la convocarea preşedintelui sau a unei treimi din numărul membrilor săi. Consiliul de administraţie este prezidat de preşedinte, iar în lipsa acestuia, de către un membru, în baza mandatului preşedintelui. Preşedintele numeşte un secretar fie dintre membrii consiliului de administraţie, fie din afară acestuia.Conducerea EXPROGAZ - S.A. se asigura de un director general, care nu este şi preşedintele consiliului de administraţie.Pentru valabilitatea hotărârilor consiliului de administraţie este necesară prezenta a cel puţin două treimi din numărul membrilor, iar acestea se iau cu majoritatea simpla a membrilor prezenţi.Dezbaterile consiliului de administraţie au loc conform ordinii de zi stabilite şi comunicate de preşedinte. Ordinea de zi este anunţată cu 7 zile înainte de data ţinerii şedinţei.Dezbaterile se consemnează în procesul-verbal al şedinţei, care se scrie într-un registru, sigilat şi parafat de preşedintele consiliului de administraţie.Procesul-verbal se semnează de toţi membrii consiliului de administraţie şi de secretar. Pe baza procesului-verbal secretarul consiliului de administraţie redactează hotărârea acestuia, care se semnează de preşedinte.Consiliul de administraţie poate delega, prin regulamentul sau de organizare şi funcţionare, o parte din atribuţiile sale directorului general al EXPROGAZ - S.A. şi poate recurge, de asemenea, la experţi pentru soluţionarea anumitor probleme.În relaţiile cu terţii EXPROGAZ - S.A. este reprezentată de directorul general, pe baza şi în limitele împuternicirilor date de consiliul de administraţie, care semnează actele de angajare fata de aceştia.Preşedintele consiliului de administraţie este obligat sa pună la dispoziţie acţionarilor şi cenzorilor, la cererea acestora, toate documentele EXPROGAZ - S.A.Membrii consiliului de administraţie răspund individual sau solidar, după caz, fata de EXPROGAZ - S.A. pentru prejudiciile rezultate din infracţiuni sau abateri de la prevederile legale, pentru abatere de la statut sau pentru greşeli în administrarea acesteia. În astfel de situaţii ei vor putea fi revocaţi prin hotărâre a adunării generale a acţionarilor.Membrii consiliului de administraţie vor depune o garanţie, conform prevederilor legale.Sunt incompatibile cu calitatea de membru în consiliul de administraţie persoanele prevăzute în Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată.Nu pot fi directori ai EXPROGAZ - S.A. şi ai sucursalelor acesteia persoanele care sunt incompatibile potrivit Legii nr. 31/1990, republicată.  +  Articolul 20Atribuţiile consiliului de administraţie, ale directorului general şi ale directorilor executiviA. Consiliul de administraţie are, în principal, următoarele atribuţii: a) aproba structura organizatorică şi regulamentul de organizare şi funcţionare a EXPROGAZ - S.A.; b) numeşte şi eliberează din funcţie directorul general al EXPROGAZ - S.A.; c) aproba nivelul garanţiilor şi modul de constituire a acestora pentru directorul general, directorii executivi ai EXPROGAZ - S.A. şi pentru persoanele care au calitatea de gestionar; d) încheie acte juridice prin care să dobandesca, sa înstrăineze, sa închirieze, sa schimbe sau sa constituie în garanţie bunuri aflate în patrimoniul EXPROGAZ - S.A., cu aprobarea adunării generale a acţionarilor, atunci când legea impune aceasta condiţie; e) aproba delegarile de competenţa pentru directorul general şi pentru persoanele din conducerea EXPROGAZ - S.A., în vederea executării operaţiunilor acesteia; f) aproba încheierea oricăror contracte pentru care nu a delegat competenţa directorului general al EXPROGAZ - S.A.; g) supune anual adunării generale a acţionarilor, în termen de 60 de zile de la încheierea exerciţiului financiar, raportul cu privire la activitatea EXPROGAZ - S.A., bilanţul contabil şi contul de profit şi pierderi pe anul precedent şi proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al EXPROGAZ - S.A. pe anul în curs; h) convoacă adunarea generală extraordinară a acţionarilor ori de câte ori este nevoie; i) aproba încheierea contractelor de import-export până la limita cuantumului valoric stabilit de adunarea generală a acţionarilor; j) stabileşte drepturile, obligaţiile şi responsabilităţile personalului EXPROGAZ - S.A., conform structurii organizatorice aprobate; k) stabileşte competentele şi nivelul de contractare a împrumuturilor curente, a creditelor comerciale pe termen scurt şi aproba eliberarea garanţiilor; l) aproba numărul de posturi şi normativul de constituire a compartimentelor functionale şi de producţie după caz; m) aproba programele de producţie, cercetare, dezvoltare, investiţii; n) stabileşte şi aproba politici pentru protecţia mediului înconjurător, securitatea muncii, potrivit reglementărilor legale în vigoare; o) aproba documentele cu caracter de norme şi regulamentele care reglementează activităţile proprii; p) stabileşte strategia de marketing; q) stabileşte şi aproba, în limita bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat de adunarea generală a acţionarilor, modificări în structura acestuia, în limita competentelor pentru care a primit mandat; r) negociază contractul colectiv de muncă prin mandatarea directorului general şi aproba statutul personalului; s) stabileşte şi avizează participarea la constituirea de noi persoane juridice ori la asocierea cu alte persoane juridice sau fizice din ţara; t) rezolva orice alte probleme stabilite de adunarea generală a acţionarilor.B. Directorul general reprezintă EXPROGAZ - S.A. în raporturile cu terţii şi este numit de consiliul de administraţie.Directorul general are, în principal, următoarele atribuţii: a) aplica strategia şi politicile de dezvoltare ale EXPROGAZ - S.A. stabilite de consiliul de administraţie; b) numeşte directorii executivi cu avizul consiliului de administraţie; c) angajează, promovează şi concediază personalul salariat în condiţiile legii; d) numeşte, suspenda sau revoca directorii executivi şi directorii din cadrul sucursalelor; e) participa la negocierea contractului colectiv de muncă, a cărui negociere şi încheiere se desfăşoară în condiţiile legii, în limita mandatului dat de consiliul de administraţie; f) negociază, în condiţiile legii, contractele individuale de muncă; g) încheie acte juridice, în numele şi pe seama EXPROGAZ - S.A., în limitele împuternicirilor acordate de consiliul de administraţie; h) stabileşte îndatoririle şi responsabilităţile personalului EXPROGAZ - S.A., pe compartimente; i) aproba operaţiunile de încasări şi plati, potrivit competentelor legale şi prezentului statut; j) aproba operaţiunile de vânzare şi cumpărare de bunuri, potrivit competentelor legale şi prezentului statut; k) împuterniceşte directorii executivi şi orice altă persoană sa exercite orice atribuţie din sfera sa de competenţa; l) rezolva orice alta problema pe care consiliul de administraţie a stabilit-o în sarcina sa.C. Directorii executivi sunt numiţi de directorul general şi se afla în subordinea acestuia, sunt funcţionari ai EXPROGAZ - S.A., executa operaţiunile acesteia şi sunt răspunzători fata de aceasta pentru îndeplinirea îndatoririlor lor, în aceleaşi condiţii ca şi membrii consiliului de administraţie.Atribuţiile directorilor executivi şi ale directorilor din cadrul sucursalelor sunt stabilite prin regulamentul de organizare şi funcţionare a EXPROGAZ - S.A.  +  Capitolul 6 Comitetul de direcţie  +  Articolul 21Consiliul de administraţie poate delega o parte din atribuţiile sale unui comitet de direcţie, în condiţiile legii.Deciziile comitetului de direcţie se iau cu majoritatea absolută a voturilor membrilor săi.Comitetul de direcţie prezintă raportul sau de activitate consiliului de administraţie.  +  Capitolul 7 Gestiunea  +  Articolul 22CenzoriiGestiunea EXPROGAZ - S.A. este controlată de acţionari şi de 3 cenzori care sunt aleşi de adunarea generală a acţionarilor. Cel puţin unul dintre cenzori trebuie să fie expert contabil.În perioada în care statul deţine mai mult de 20% din capitalul social unul dintre cenzori va fi recomandat de Ministerul Finanţelor.Adunarea generală a acţionarilor alege, de asemenea, acelaşi număr de cenzori supleanţi, care îi vor înlocui, în condiţiile legii, pe cenzorii titulari.Pentru a putea exercita dreptul de control cenzorilor li se pot prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea EXPROGAZ - S.A., la situaţia patrimoniului, a profitului şi a pierderilor.Cenzorii au următoarele atribuţii principale: a) în cursul exerciţiului financiar verifica gospodărirea mijloacelor fixe şi a mijloacelor circulante, a portofoliului de efecte, casa şi registrele de evidenţa contabilă şi informează consiliul de administraţie despre neregulile constatate; b) la încheierea exerciţiului financiar controlează exactitatea inventarului, a documentelor şi a informaţiilor prezentate de consiliul de administraţie asupra conturilor EXPROGAZ - S.A., a bilanţului contabil şi a contului de profit şi pierderi, prezentând adunării generale a acţionarilor un raport scris; c) la lichidarea EXPROGAZ - S.A. controlează operaţiunile de lichidare; d) prezintă adunării generale a acţionarilor punctul lor de vedere cu privire la propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a statutului şi a obiectului de activitate ale EXPROGAZ - S.A.Cenzorii sunt obligaţi, de asemenea: a) sa facă, în fiecare luna şi inopinat, inspecţii ale casei şi sa verifice existenta titlurilor sau a valorilor care sunt proprietatea EXPROGAZ - S.A. sau care au fost primite în gaj, cauţiune ori în depozit; b) sa ia parte la adunările generale ordinare şi extraordinare ale acţionarilor, inserand în ordinea de zi propunerile pe care le vor crede necesare; c) să constate depunerea garanţiei din partea administratorilor; d) sa vegheze ca dispoziţiile legii şi ale statutului să fie îndeplinite de administratori şi de lichidatori.Cenzorii se întrunesc la sediul EXPROGAZ - S.A. şi iau decizii în unanimitate. Dacă nu se realizează unanimitatea, raportul cu divergenţe se înaintează adunării generale a acţionarilor.Cenzorii pot convoca adunarea generală extraordinară a acţionarilor, dacă aceasta nu a fost convocată de consiliul de administraţie, în cazul în care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutivi sau ori de câte ori considera necesar pentru alte situaţii privind încălcarea dispoziţiilor legale şi statutare.Atribuţiile, drepturile şi obligaţiile cenzorilor se completează cu dispoziţiile legale în acest domeniu.Cenzorii şi cenzorii supleanţi sunt numiţi de adunarea generală a acţionarilor pe o perioadă de maximum 3 ani şi pot fi realeşi.Sunt incompatibile cu calitatea de cenzor persoanele prevăzute în Legea nr. 31/1990, republicată, şi în reglementările legale în vigoare.Cenzorii sunt obligaţi sa depună înainte de începerea activităţii o garanţie egala cu o treime din garanţia stabilită pentru membrii consiliului de administraţie.În caz de deces, împiedicare fizica sau legală, încetare sau renunţare la mandat a unui cenzor, cenzorul supleant cel mai în vârsta îl înlocuieşte.Dacă în acest mod numărul cenzorilor nu se poate completa, cenzorii rămaşi numesc altă persoană în locul vacant până la cea mai apropiată adunare generală a acţionarilor.În cazul în care nu mai rămâne în funcţie nici un cenzor, consiliul de administraţie va convoca adunarea generală a acţionarilor, care va proceda la numirea altor cenzori.Cenzorii vor trece într-un registru special deliberările, precum şi constatările făcute în exerciţiul mandatului lor.Revocarea cenzorilor se va putea face numai de adunarea generală a acţionarilor.  +  Capitolul 8 Activitatea EXPROGAZ - S.A.  +  Articolul 23Finanţarea activităţii propriiPentru îndeplinirea obiectului de activitate şi în conformitate cu atribuţiile stabilite EXPROGAZ - S.A. utilizează sursele de finanţare constituite conform legii, credite bancare şi alte surse financiare.  +  Articolul 24Exerciţiul financiarExerciţiul financiar începe la 1 ianuarie şi se încheie la 31 decembrie ale fiecărui an. Primul exerciţiu financiar începe la data înmatriculării EXPROGAZ - S.A. la registrul comerţului.  +  Articolul 25PersonalulPersonalul de conducere şi de execuţie din cadrul EXPROGAZ - S.A. este numit, angajat şi concediat de directorul general.Angajarea şi concedierea personalului din sucursalele EXPROGAZ - S.A. se fac de directorii sucursalelor.Plata salariilor şi a impozitelor aferente, a cotelor de asigurări sociale, precum şi a altor obligaţii fata de bugetul de stat se va face potrivit legii.Drepturile şi obligaţiile personalului EXPROGAZ - S.A. se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare, prin contractul colectiv de muncă şi prin reglementări proprii.Drepturile de salarizare şi celelalte drepturi de personal se stabilesc prin contractul colectiv de muncă şi de consiliul de administraţie pentru personalul numit de acesta.  +  Articolul 26Amortizarea mijloacelor fixeAmortizarea activelor corporale şi necorporale din patrimoniul EXPROGAZ - S.A. se va calcula potrivit modului de amortizare stabilit de consiliul de administraţie în conformitate cu prevederile legale.  +  Articolul 27Evidenta contabila şi bilanţul contabilEXPROGAZ - S.A. va tine evidenţa contabilă în lei, va întocmi anual bilanţul contabil şi contul de profit şi pierderi, având în vedere normele metodologice elaborate de Ministerul Finanţelor.Bilanţul contabil şi contul de profit şi pierderi vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, conform prevederilor legale.  +  Articolul 28Calculul şi repartizarea profituluiProfitul EXPROGAZ - S.A. se stabileşte pe baza bilanţului contabil aprobat de adunarea generală a acţionarilor.Profitul impozabil se stabileşte în condiţiile legii.Profitul EXPROGAZ - S.A., rămas după plata impozitului pe profit, se va repartiza conform hotărârii adunării generale a acţionarilor şi dispoziţiilor legale în vigoare, pentru constituirea de fonduri destinate dezvoltării, investiţiilor, modernizării, cercetării sau de alte asemenea fonduri, precum şi pentru fondul cuvenit acţionarilor pentru plata dividendelor.EXPROGAZ - S.A. îşi constituie fond de rezerva şi alte fonduri în condiţiile legii.Plata dividendelor cuvenite acţionarilor se face de EXPROGAZ - S.A. în condiţiile legii, după aprobarea bilanţului contabil de către adunarea generală a acţionarilor.În cazul înregistrării de pierderi adunarea generală a acţionarilor va analiza cauzele şi va hotărî în consecinţa, potrivit legii.  +  Articolul 29RegistreleEXPROGAZ - S.A. va tine, prin grija membrilor consiliului de administraţie şi, respectiv, a cenzorilor, toate registrele prevăzute de lege.  +  Capitolul 9 Asocierea  +  Articolul 30EXPROGAZ - S.A. poate constitui, singura sau împreună cu alte persoane juridice sau fizice, române ori străine, alte societăţi comerciale sau alte persoane juridice, în condiţiile prevăzute de lege şi de prezentul statut.  +  Articolul 31EXPROGAZ - S.A. poate încheia contracte de asociere cu alte persoane juridice sau fizice, fără constituirea de noi persoane juridice, dacă asocierea este destinată realizării scopului şi obiectului sau de activitate.  +  Articolul 32Condiţiile de participare a EXPROGAZ - S.A. la constituirea de noi persoane juridice sau în contracte de asociere se vor stabili prin actele constitutive sau prin contractul de asociere, care vor fi aprobate de adunarea generală a acţionarilor şi, după caz, de consiliul de administraţie.  +  Articolul 33Modificarea formei juridiceModificarea formei juridice a EXPROGAZ - S.A. se va putea face numai în temeiul hotărârii adunării generale extraordinare a acţionarilor şi cu îndeplinirea tuturor formalităţilor prevăzute de lege.În perioada în care statul este acţionar unic transformarea formei juridice a EXPROGAZ - S.A. se va putea face numai cu aprobarea Ministerului Industriei şi Comerţului, prin reprezentanţii săi desemnaţi sa reprezinte interesele capitalului de stat.Noua societate comercială va îndeplini formalităţile legale de înregistrare şi publicitate cerute la înfiinţarea societăţilor comerciale.  +  Articolul 34DizolvareaDizolvarea EXPROGAZ - S.A. va avea loc în următoarele situaţii: a) imposibilitatea realizării obiectului sau de activitate; b) declararea nulităţii; c) hotărârea adunării generale a acţionarilor; d) pierderea unei jumătăţi din capitalul social, după ce s-a consumat fondul de rezerva pentru motive ce nu atrag raspunderi de orice natura, dacă adunarea generală a acţionarilor nu decide reconstituirea capitalului social sau reducerea lui la suma rămasă; e) deschiderea procedurii privind falimentul; f) când numărul acţionarilor scade sub minimul legal; g) alte cauze prevăzute de lege sau de prezentul statut.Dizolvarea EXPROGAZ - S.A. trebuie să fie înscrisă la oficiul registrului comerţului şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.  +  Articolul 35LichidareaDizolvarea EXPROGAZ - S.A. are ca efect deschiderea procedurii de lichidare.Lichidarea EXPROGAZ - S.A. şi repartizarea patrimoniului se fac în condiţiile legii şi cu respectarea procedurii prevăzute de lege.  +  Articolul 36LitigiileLitigiile de orice fel apărute între EXPROGAZ - S.A. şi persoanele fizice sau juridice, române ori străine, sunt de competenţa instanţelor judecătoreşti de drept comun din România.Litigiile născute din raporturile contractuale dintre EXPROGAZ - S.A. şi persoanele juridice române şi străine pot fi soluţionate şi prin arbitraj, potrivit legii.  +  Capitolul 10 Dispoziţii finale  +  Articolul 37Prevederile prezentului statut se completează cu dispoziţiile legale referitoare la societăţile comerciale cu capital de stat, cu cele ale Legii nr. 31/1990, republicată, precum şi cu cele ale Codului comercial şi ale celorlalte reglementări legale în vigoare.  +  Anexa 2.2 LISTAcuprinzând Sucursalele EXPROGAZ - S.A.
           
    Nr. crt.Denumirea sucursalelorLocalitateaSediul
    1.Sucursala MediaşMediaşStr. Unirii nr. 4
    2.Sucursala Târgu MureşTârgu MureşStr. Salcâmilor nr. 23
   +  Anexa 3.1 STATUTULSocietăţii Comerciale de Distribuţie a Gazelor Naturale "Distrigaz Nord" - S.A.  +  Capitolul 1 Denumirea, forma juridică, sediul, durata  +  Articolul 1DenumireaDenumirea societăţii este Societatea Comercială de Distribuţie a Gazelor Naturale "Distrigaz Nord" - S.A.În toate actele, facturile, scrisorile sau publicaţiile emanând de la Societatea Comercială de Distribuţie a Gazelor Naturale "Distrigaz Nord" - S.A. se menţionează denumirea acesteia, precedată sau urmată de cuvintele "societate comercială pe acţiuni" sau de initialele "S.A.", capitalul social, din care cel efectiv vărsat potrivit ultimului bilanţ contabil aprobat, sediul, numărul de înmatriculare în registrul comerţului şi codul fiscal.  +  Articolul 2Forma juridicăSocietatea Comercială de Distribuţie a Gazelor Naturale "Distrigaz Nord" - S.A., denumita în continuare DISTRIGAZ NORD - S.A., este persoana juridică română având forma juridică de societate comercială pe acţiuni şi îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legile române şi cu prezentul statut.  +  Articolul 3SediulSediul DISTRIGAZ NORD - S.A. este în municipiul Targu Mureş, Piaţa Trandafirilor nr. 21, judeţul Mureş.Sediul DISTRIGAZ NORD - S.A. poate fi schimbat în alta localitate din România, pe baza hotărârii adoptate de adunarea generală a acţionarilor, potrivit legii.La data înfiinţării, DISTRIGAZ NORD - S.A. are în componenta un număr de 12 sucursale teritoriale, prevăzute în anexa nr. 3.2 la prezenta hotărâre.DISTRIGAZ NORD - S.A. poate înfiinţa în viitor filiale şi/sau sedii secundare fără personalitate juridică, cu aprobarea adunării generale a acţionarilor.  +  Articolul 4DurataDISTRIGAZ NORD - S.A. se constituie pentru o durată nelimitată, cu începere de la data înmatriculării acesteia în registrul comerţului.  +  Capitolul 2 Scopul şi obiectul de activitate  +  Articolul 5ScopulDISTRIGAZ NORD - S.A. are ca scop îndeplinirea strategiei comerciale stabilite pentru distribuţia gazelor naturale, prin efectuarea, cu respectarea legislaţiei române, de acte de comerţ corespunzătoare obiectului de activitate aprobat prin prezentul statut.  +  Articolul 6Obiectul de activitateDISTRIGAZ NORD - S.A. are ca obiect de activitate:1. distribuţia şi comercializarea gazelor naturale - cod 4020, 5151;2. exploatarea reţelelor proprii de telecomunicaţii, teletransmisie, telemasura, telecomanda şi prestarea de servicii de operare pentru terţi;3. dispecerizarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale şi controlul utilizării gazelor de către consumator;4. proiectarea reţelelor şi instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale;5. cercetarea, proiectarea şi ingineria tehnologică pentru activitatea proprie şi pentru terţi - cod 7420, 7430;6. importul-exportul de gaze, diversificarea surselor de gaze (gaze naturale prin conducte, gaze naturale lichefiate, gaze petroliere lichefiate) - cod 7420;7. importul-exportul de materiale, piese de schimb, utilaje, echipamente şi tehnologii etc.;8. cooperarea intercomerciala în domeniul gazelor naturale;9. servicii de management şi marketing în domeniul gazelor naturale - cod 7414;10. realizarea de operaţiuni financiare pe pieţele interne şi externe de capital şi de cooperare economică intercomerciala - cod 6522, 6523, 6603;11. participarea cu capital social, în condiţiile legii, la constituirea de societăţi comerciale, împreună cu persoane fizice şi/sau juridice, române sau străine, de drept privat;12. operaţiuni de comision şi intermediere - cod 5112, 5114, 5119;13. activităţi specifice în domeniul protecţiei şi securităţii muncii, al sănătăţii personalului, precum şi al prevenirii şi stingerii incendiilor;14. prestarea de servicii la consumatorii de gaze naturale, inclusiv realizarea de investiţii la consumatori, din fondurile proprii, pentru utilizarea, în condiţii de eficienta, a gazelor naturale;15. efectuarea şi prestarea serviciilor de transport de mărfuri şi de persoane, cu mijloacele proprii sau închiriate cod 6023, 6024;16. efectuarea de operaţiuni comerciale derivate din activităţile proprii;17. consultanţa şi asistenţă tehnică, lucrări de reparaţii, întreţinere şi exploatare, punere în funcţiune etc., precum şi valorificarea la intern a materialelor rezultate din stocuri, reparaţii, demolări, casări şi a produselor secundare rezultate din activitatea de baza - cod 7414, 3710, 3720;18. vânzarea, darea în locaţie şi închirierea de spaţii, terenuri şi bunuri proprii unor persoane fizice sau juridice, în condiţiile legii - cod 7012, 7020, 7032, 7110, 7121, 7123, 7133, 7134;19. operaţiuni de leasing, conform legislaţiei în vigoare - cod 6521;20. editarea de publicaţii şi lucrări tehnico-ştiinţifice, specifice activităţilor pe care le desfăşoară - cod 2211, 2215;21. construcţia, administrarea şi vânzarea de locuinţe, spaţii de cazare pentru personalul propriu şi pentru terţi cod 4521, 5511, 5523;22. prestarea de activităţi conexe legate de valorificarea patrimoniului propriu (turism, agrement, alimentaţie publică etc.) - cod 5511, 5512, 5523;23. operaţiuni de lucru aerian şi aviaţie generală, precum şi prestări de servicii de acest gen către terţi - cod 6220;24. realizarea de activităţi sociale, medicale, bancare, hoteliere, servicii de alimentaţie publică, activităţi culturale, sportive pentru personalul propriu şi pentru terţi cod 6613, 842, 8514, 9261, 9262;25. comerţ intern, magazine de prezentare şi desfacere, cantine - cod 5551, 5520, 511, 512, 513;26. gospodării-anexa pentru creşterea pasarilor şi animalelor, producerea şi comercializarea produselor animaliere şi vegetale - cod 013, 0130, 5211, 5552.  +  Capitolul 3 Capitalul social, acţiunile  +  Articolul 7Capitalul socialCapitalul social iniţial al DISTRIGAZ NORD - S.A. la data înfiinţării este de 113.335.389.000 lei şi se constituie prin preluarea capitalului social al Filialei de distribuţie a gazelor naturale "Distrigaz Nord" - S.A. din cadrul Societăţii Comerciale a Gazelor Naturale "Romgaz" - S.A., conform bilanţului contabil la data de 31 decembrie 1999, fiind împărţit în 1.133.353 acţiuni nominative, fiecare acţiune în valoare de 100.000 lei.Capitalul social este în întregime deţinut de statul român, în calitate de acţionar unic, până la transmiterea acţiunilor din proprietatea statului către persoane fizice sau juridice, române sau străine, în condiţiile legii, şi este vărsat integral la data constituirii DISTRIGAZ NORD - S.A.Ministerul Industriei şi Comerţului reprezintă statul ca acţionar unic la DISTRIGAZ NORD - S.A. şi exercită toate drepturile ce decurg din aceasta calitate.  +  Articolul 8Majorarea sau reducerea capitalului socialMajorarea capitalului social se face în condiţiile legii.Adunarea generală extraordinară a acţionarilor sau, în situaţia prevăzută la art. 14 ultimul alineat, consiliul de administraţie va putea decide majorarea capitalului social, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare la data majorării lui.Capitalul social va putea fi majorat prin: a) noi aporturi în numerar şi/sau în natura; b) încorporarea rezervelor (în care vor putea fi incluse diferenţele favorabile rezultate din reevaluarea patrimoniului social), cu excepţia rezervelor legale, precum şi a beneficiilor sau a primelor de emisiune; c) compensarea unor creanţe lichide şi exigibile ale terţilor asupra DISTRIGAZ NORD - S.A. cu acţiuni ale acesteia; d) alte surse stabilite de adunarea generală a acţionarilor ori de consiliul de administraţie, după caz, potrivit legii.Reducerea capitalului social se face în condiţiile legii.În cazul în care administratorii constata pierderea a jumătate din capitalul social, ei sunt obligaţi sa convoace, în termen de maximum 60 de zile, adunarea generală extraordinară a acţionarilor, care va decide reconstituirea capitalului social, limitarea lui la valoarea rămasă sau dizolvarea DISTRIGAZ NORD - S.A.Reducerea capitalului social se va putea face numai după doua luni de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a hotărârii adunării generale extraordinare a acţionarilor ori, în situaţia prevăzută la art. 14 ultimul alineat, a hotărârii consiliului de administraţie, potrivit prevederilor legale.  +  Articolul 9AcţiunileDrepturile şi obligaţiile aferente acţiunilor aflate în proprietatea statului sunt exercitate de Ministerul Industriei şi Comerţului.Acţiunile nominative ale DISTRIGAZ NORD - S.A. vor cuprinde toate elementele prevăzute de lege.Acţiunile nominative emise de DISTRIGAZ NORD - S.A. vor fi în forma dematerializată, prin înscriere în cont. Conversia sau înstrăinarea acţiunilor se va putea realiza în condiţiile stabilite de adunarea generală a acţionarilor, cu respectarea prevederilor legale. În condiţiile legii, prin decizie a adunării generale a acţionarilor, vor putea fi emise acţiuni preferenţiale, cu dividend prioritar, fără drept de vot.Evidenta acţiunilor se va tine într-un registru numerotat, sigilat şi parafat de preşedintele consiliului de administraţie, registru care se păstrează la sediul DISTRIGAZ NORD - S.A. sub îngrijirea secretarului consiliului de administraţie.În registrul acţiunilor se pot efectua modificări numai cu respectarea prevederilor legale în vigoare.Acţiunile emise de DISTRIGAZ NORD - S.A. pot fi grevate de un drept de uzufruct sau pot fi gajate în condiţiile legii şi pot fi cotate la bursa şi tranzacţionate pe piaţa de capital.Persoanele fizice sau juridice, române ori străine, vor putea deţine acţiuni ale DISTRIGAZ NORD - S.A. potrivit reglementărilor în vigoare.  +  Articolul 10ObligaţiuniDISTRIGAZ NORD - S.A. este autorizata sa emita obligaţiuni în condiţiile legii.  +  Articolul 11Drepturi şi obligaţii decurgând din acţiuniFiecare acţiune subscrisă şi vărsată de acţionari, potrivit legii, cu excepţia acţiunilor preferenţiale, cu dividend prioritar, conferă acestora dreptul la un vot în adunarea generală a acţionarilor, dreptul de a alege şi de a fi aleşi în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului, conform prevederilor prezentului statut şi dispoziţiilor legale, respectiv alte drepturi prevăzute în statut.Deţinerea acţiunii certifica adeziunea de drept la statut.Drepturile şi obligaţiile legate de acţiuni urmează acţiunile în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane.Când o acţiune nominativă devine proprietatea mai multor persoane, nu se va înscrie transmiterea decât în condiţiile în care acestea desemnează un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultând din acţiuni.Obligaţiile DISTRIGAZ NORD - S.A. sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar acţionarii răspund în limita valorii acţiunilor pe care le deţin.Patrimoniul DISTRIGAZ NORD - S.A. nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligaţii personale ale acţionarilor.  +  Articolul 12Cesiunea şi pierderea acţiunilorAcţiunile sunt indivizibile cu privire la DISTRIGAZ NORD - S.A., care nu recunoaşte decât un singur proprietar pentru fiecare acţiune. Cesiunea parţială sau totală a acţiunilor între acţionari sau către terţi se efectuează în condiţiile şi cu procedura prevăzute de lege.Transmiterea dreptului de proprietate asupra acţiunilor nominative emise de DISTRIGAZ NORD - S.A. se realizează prin declaraţie făcuta în registrul acţionarilor, subscrisă de cedent şi de cesionar sau de mandatarii lor. De asemenea, transmiterea se mai poate realiza şi prin act autentic, cu efectuarea mentiunilor corespunzătoare în registrul acţionarilor.În cazul pierderii unor acţiuni proprietarul va trebui sa anunţe consiliul de administraţie şi sa facă public faptul prin presa, în cel puţin două ziare de larga circulaţie din localitatea în care se afla sediul principal al DISTRIGAZ NORD - S.A. Acţiunile pierdute se anulează. Anularea lor se va publică în Monitorul Oficial al României. După 6 luni acţionarul va putea obţine un duplicat al acţiunilor pierdute.  +  Capitolul 4 Adunarea generală a acţionarilor  +  Articolul 13ReprezentareÎn perioada în care statul este acţionar unic la DISTRIGAZ NORD - S.A., interesele acestuia în adunarea generală a acţionarilor vor fi reprezentate de Ministerul Industriei şi Comerţului.Reprezentanţii în adunarea generală a acţionarilor se numesc şi se revoca prin ordin al ministrului industriei şi comerţului.  +  Articolul 14AtribuţiiAdunarea generală a acţionarilor DISTRIGAZ NORD - S.A. este organul de conducere al acesteia, care decide asupra activităţii şi politicii ei economice.Adunările generale ale acţionarilor sunt ordinare şi extraordinare.Adunarea generală ordinară a acţionarilor are următoarele atribuţii principale: a) aproba propunerile privind strategia globală de dezvoltare, retehnologizare, modernizare, de restructurare economico-financiară a DISTRIGAZ NORD - S.A.; b) alege şi revoca cenzorii, conform prevederilor legale; c) propune descărcarea de gestiune a consiliului de administraţie; d) stabileşte nivelul remuneraţiei membrilor consiliului de administraţie, precum şi a cenzorilor; e) aproba bugetul de venituri şi cheltuieli al DISTRIGAZ NORD - S.A. pe exerciţiul financiar următor; f) stabileşte nivelul remuneraţiei directorului general al DISTRIGAZ NORD - S.A., precum şi premierea acestuia; g) aproba bilanţul contabil şi contul de profit şi pierderi, după analizarea rapoartelor consiliului de administraţie şi al cenzorilor; h) aproba repartizarea profitului conform legii; i) hotărăşte cu privire la folosirea dividendelor aferente acţiunilor gestionate, pentru restructurare şi dezvoltare; j) hotărăşte cu privire la contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe; stabileşte competentele şi nivelul de contractare a împrumuturilor bancare de pe piaţa interna şi externa, a creditelor comerciale şi a garanţiilor, inclusiv prin gajarea acţiunilor potrivit legii; k) hotărăşte cu privire la înfiinţarea sau la desfiinţarea subunitatilor, fuziunea, divizarea DISTRIGAZ NORD S.A., participarea la constituirea de noi persoane juridice sau la asocierea cu alte persoane juridice ori fizice, din ţara sau din străînătate; l) analizează rapoartele consiliului de administraţie privind stadiul şi perspectivele referitoare la profit şi la dividende, poziţia pe piaţa interna şi internaţionala, nivelul tehnic, calitatea, forta de muncă, protecţia mediului, relaţiile cu clienţii; m) se pronunţa asupra gestiunii administratorilor şi asupra modului de recuperare a prejudiciilor produse DISTRIGAZ NORD - S.A. de către aceştia; n) hotărăşte cu privire la gajarea sau la închirierea unor bunuri, unităţi sau sedii proprii; o) aproba regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie; p) aproba delegarile de competenţa pentru consiliul de administraţie; q) reglementează dreptul de preemţiune al acţionarilor şi al salariaţilor DISTRIGAZ NORD - S.A. cu privire la cesiunea acţiunilor şi aproba limitele şi condiţiile pentru cesionarea către salariaţii DISTRIGAZ NORD - S.A. a unui număr de acţiuni proprii; r) îndeplineşte orice alta atribuţie stabilită de lege în sarcina sa.Pentru atribuţiile menţionate la lit. c), e), g), h), i), k), l), m), n), o) adunarea generală ordinară a acţionarilor nu va putea lua hotărâri decât în urma obţinerii de către fiecare reprezentant a unui mandat special prealabil de la organul care l-a numit.Adunarea generală extraordinară a acţionarilor se întruneşte pentru a hotărî următoarele: a) schimbarea formei juridice a DISTRIGAZ NORD - S.A. b) mutarea sediului DISTRIGAZ NORD - S.A. c) schimbarea obiectului de activitate; d) majorarea capitalului social, precum şi reducerea sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acţiuni, în condiţiile legii; e) fuziunea cu alte societăţi comerciale sau divizarea DISTRIGAZ NORD - S.A. f) dizolvarea anticipata a DISTRIGAZ NORD - S.A. g) emisiunea de obligaţiuni; h) modificarea numărului de acţiuni sau a valorii nominale a acestora, precum şi cesiunea acţiunilor; i) orice alta modificare a actului constitutiv sau orice alta hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare a acţionarilor; j) aprobarea conversiei acţiunilor nominative emise în forma dematerializată în acţiuni nominative emise în forma materializata şi invers; k) aprobarea conversiei acţiunilor preferenţiale şi nominative dintr-o categorie în alta, în condiţiile legii.Pentru hotărârile adunării generale extraordinare a acţionarilor fiecare reprezentant trebuie să obţină un mandat special prealabil de la organul care l-a numit.Adunarea generală extraordinară a acţionarilor va putea delega consiliului de administraţie exerciţiul atribuţiilor sale menţionate la lit. b), c), d) şi j).  +  Articolul 15Convocarea adunării generale a acţionarilorAdunarea generală a acţionarilor se convoacă de preşedintele consiliului de administraţie sau de un membru al acestuia, pe baza împuternicirii date de preşedinte.Adunările generale ordinare ale acţionarilor au loc cel puţin o dată pe an, în cel mult două luni de la încheierea exerciţiului financiar, pentru examinarea bilanţului contabil şi a contului de profit şi pierderi pe anul precedent şi pentru stabilirea programului de activitate şi a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul în curs.Adunarea generală a acţionarilor va fi convocată ori de câte ori va fi nevoie, în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi cu dispoziţiile prezentului statut, cu cel puţin 15 zile înainte de data stabilită.Convocarea va cuprinde locul şi data ţinerii adunării generale a acţionarilor, precum şi ordinea de zi, cu menţionarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor acesteia.Când pe ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui sa cuprindă textul integral al propunerilor.Adunarea generală a acţionarilor se întruneşte la sediul DISTRIGAZ NORD - S.A. sau în alt loc indicat în convocare.Adunarea generală extraordinară a acţionarilor va fi convocată ori de câte ori este cazul, la solicitarea acţionarului unic sau la cererea consiliului de administraţie ori a cenzorilor.  +  Articolul 16Organizarea adunării generale a acţionarilorAdunarea generală ordinară a acţionarilor este constituită valabil şi poate lua hotărâri dacă la prima convocare acţionarii prezenţi sau reprezentaţi deţin cel puţin două treimi din capitalul social, iar la a doua convocare, dacă aceştia deţin cel puţin jumătate din capitalul social.Adunarea generală extraordinară a acţionarilor este constituită valabil şi poate lua hotărâri dacă la prima convocare acţionarii prezenţi sau reprezentaţi deţin cel puţin trei pătrimi din capitalul social, iar la a doua convocare, dacă aceştia deţin cel puţin jumătate din capitalul social.În ziua şi la ora precizate în convocare şedinţa adunării generale a acţionarilor va fi deschisă de preşedintele consiliului de administraţie sau, în lipsa acestuia, de cel care îi tine locul.Preşedintele consiliului de administraţie va desemna dintre funcţionarii DISTRIGAZ NORD - S.A. un secretar al adunării generale a acţionarilor, care va verifica îndeplinirea cerinţelor legale şi statutare privind ţinerea adunării generale şi va întocmi procesul-verbal al şedinţei.Procesul-verbal va fi semnat de reprezentanţii statului, desemnaţi sa reprezinte interesele capitalului de stat (reprezentanţii Ministerului Industriei şi Comerţului) şi de secretarul care l-a întocmit.Procesul-verbal al adunării generale a acţionarilor se va scrie într-un registru sigilat şi parafat.La fiecare proces-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, listele de prezenta a acţionarilor, precum şi, după caz, mandatele speciale ale reprezentanţilor mandataţi de Ministerul Industriei şi Comerţului.La şedinţele ordinare şi extraordinare ale adunării generale a acţionarilor, în care se dezbat probleme referitoare la raporturile de muncă cu personalul DISTRIGAZ NORD - S.A., pot fi invitaţi şi reprezentanţii salariaţilor care nu sunt membri de sindicat, care nu vor avea drept de vot.  +  Articolul 17Exercitarea dreptului de vot în adunarea generală a acţionarilorHotărârile adunărilor generale ale acţionarilor se iau prin vot deschis.Votul va fi nominal în cazul hotărârilor a căror valabilitate este condiţionată de existenta mandatelor speciale.Hotărârile se vor putea lua în condiţiile şi cu majoritatea prevăzute de lege pentru adunările generale ordinare sau, după caz, pentru cele extraordinare.La propunerea persoanei care prezidează adunarea generală a acţionarilor sau a unuia dintre membrii adunării generale a acţionarilor se va putea decide ca votul să fie secret şi în alte cazuri, cu excepţia situaţiei în care este necesar votul nominal.Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administraţie şi a cenzorilor, pentru revocarea lor şi pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea administratorilor.Pentru a fi opozabile terţilor hotărârile adunării generale a acţionarilor vor fi depuse în termen de 15 zile la oficiul registrului comerţului, pentru a fi menţionate, în extras, în registru şi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.Ele nu vor putea fi executate înainte de aducerea la îndeplinire a formalităţilor prevăzute mai sus.Hotărârile luate de adunările generale ale acţionarilor în limitele legii şi ale statutului sunt obligatorii chiar şi pentru acţionarii care nu au luat parte la adunarea generală a acţionarilor sau care au votat împotriva.Acţionarii care nu sunt de acord cu hotărârile luate de adunările generale ale acţionarilor, cu privire la schimbarea obiectului de activitate, a sediului sau a formei juridice, au dreptul de a se retrage din DISTRIGAZ NORD - S.A. şi de a recupera contravaloarea acţiunilor pe care le poseda, conform prevederilor legale.  +  Capitolul 5 Consiliul de administraţie  +  Articolul 18OrganizareDISTRIGAZ NORD - S.A. este administrată de un consiliu de administraţie compus din 5 membri.Membrii consiliului de administraţie sunt numiţi pe o perioadă de cel mult 4 ani şi sunt revocaţi, după caz, prin ordin al ministrului industriei şi comerţului şi sunt remuneraţi pentru aceasta calitate cu o indemnizaţie lunară.Consiliul de administraţie este condus de un preşedinte ales prin vot secret de către membrii consiliului de administraţie din rândul acestora.Membrii consiliului de administraţie pot avea calitatea de acţionar.În situaţia în care se creează un loc vacant în consiliul de administraţie adunarea generală a acţionarilor propune un nou administrator în vederea ocupării acestuia. Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egala cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului sau.Consiliul de administraţie se întruneşte lunar la sediul DISTRIGAZ NORD - S.A. sau ori de câte ori este necesar, la convocarea preşedintelui sau a unei treimi din numărul membrilor săi.Consiliul de administraţie îşi desfăşoară activitatea în baza propriului sau regulament şi a reglementărilor legale în vigoare.Consiliul de administraţie este prezidat de preşedinte, iar în lipsa acestuia, de către un membru, în baza mandatului preşedintelui. Preşedintele numeşte un secretar fie dintre membrii consiliului de administraţie, fie din afară acestuia.Conducerea DISTRIGAZ NORD - S.A. se asigura de un director general, care nu este şi preşedintele consiliului de administraţie.Pentru valabilitatea hotărârilor consiliului de administraţie este necesară prezenta a cel puţin două treimi din numărul membrilor, iar acestea se iau cu majoritatea simpla a membrilor prezenţi.Dezbaterile consiliului de administraţie au loc conform ordinii de zi stabilite şi comunicate de preşedinte cu cel puţin 7 zile înainte de data ţinerii şedinţei. Dezbaterile se consemnează în procesul-verbal al şedinţei, care se scrie într-un registru sigilat şi parafat de preşedintele consiliului de administraţie.Procesul-verbal se semnează de toţi membrii consiliului de administraţie şi de secretar. Pe baza procesului-verbal secretarul consiliului de administraţie redactează hotărârea acestuia, care se semnează de preşedinte.Consiliul de administraţie poate delega prin regulamentul sau de organizare şi funcţionare o parte din atribuţiile sale directorului general al DISTRIGAZ NORD - S.A. şi poate recurge, de asemenea, la experţi pentru soluţionarea anumitor probleme.În relaţiile cu terţii DISTRIGAZ NORD - S.A. este reprezentată de directorul general, pe baza şi în limitele împuternicirilor date de consiliul de administraţie, care semnează actele de angajare fata de aceştia.Preşedintele consiliului de administraţie este obligat sa pună la dispoziţie acţionarilor şi cenzorilor, la cererea acestora, toate documentele DISTRIGAZ NORD - S.A.Membrii consiliului de administraţie răspund individual sau solidar, după caz, fata de DISTRIGAZ NORD - S.A. pentru prejudiciile rezultate din infracţiuni sau abateri de la prevederile legale, pentru abatere de la statut sau pentru greşeli în administrarea acesteia. În astfel de situaţii ei vor putea fi revocaţi prin hotărârea adunării generale a acţionarilor.Membrii consiliului de administraţie vor depune o garanţie, conform prevederilor legale.Sunt incompatibile cu calitatea de membru în consiliul de administraţie persoanele prevăzute în Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată.Nu pot fi directori ai DISTRIGAZ NORD - S.A. şi ai sucursalelor acesteia persoanele care sunt incompatibile potrivit Legii nr. 31/1990, republicată.  +  Articolul 19Atribuţiile consiliului de administraţie, ale directorului general şi ale directorilor executiviA. Consiliul de administraţie are, în principal, următoarele atribuţii: a) aproba structura organizatorică şi regulamentul de organizare şi funcţionare a DISTRIGAZ NORD - S.A.; b) aproba nivelul garanţiilor şi modul de constituire a acestora pentru directorul general, directorii executivi ai DISTRIGAZ NORD - S.A. şi pentru persoanele care au calitatea de gestionar; c) încheie acte juridice prin care să dobândească, sa înstrăineze, sa închirieze, sa schimbe sau sa constituie în garanţie bunuri aflate în patrimoniul DISTRIGAZ NORD - S.A., cu aprobarea adunării generale a acţionarilor, atunci când legea impune aceasta condiţie; d) aproba delegarile de competenţa pentru directorul general şi pentru persoanele din conducerea DISTRIGAZ NORD - S.A., în vederea executării operaţiunilor acesteia; e) aproba competentele sucursalelor, pe domenii de activitate (economic, comercial, tehnic, administrativ, financiar, juridic etc.), în vederea realizării obiectului de activitate; f) aproba încheierea oricăror contracte pentru care nu a delegat competenţa directorului general al DISTRIGAZ NORD - S.A.; g) supune anual adunării generale a acţionarilor, în termen de 60 de zile de la încheierea exerciţiului financiar, raportul cu privire la activitatea DISTRIGAZ NORD - S.A., bilanţul contabil şi contul de profit şi pierderi pe anul precedent şi proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al DISTRIGAZ NORD - S.A. pe anul în curs; h) convoacă adunarea generală extraordinară a acţionarilor ori de câte ori este nevoie; i) aproba încheierea contractelor de import-export până la limita cuantumului valoric stabilit de adunarea generală a acţionarilor; j) stabileşte drepturile, obligaţiile şi responsabilităţile personalului DISTRIGAZ NORD - S.A., conform structurii organizatorice aprobate; k) stabileşte competentele şi nivelul de contractare a împrumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale pe termen scurt şi mediu şi aproba eliberarea garanţiilor; l) aproba numărul de posturi şi normativul de constituire a compartimentelor functionale şi de producţie, după caz; m) stabileşte şi aproba politici pentru protecţia mediului înconjurător, securitatea muncii, potrivit reglementărilor legale în vigoare; n) aproba documentele cu caracter de norme şi regulamente care reglementează activităţile proprii; o) stabileşte strategia de marketing; p) stabileşte şi aproba, în limita bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat de adunarea generală a acţionarilor, modificări în structura acestuia, în limita competentelor pentru care a primit mandat; r) negociază contractul colectiv de muncă prin mandatarea directorului general şi aproba statutul personalului; s) avizează participarea la constituirea de noi persoane juridice ori la asocierea cu alte persoane juridice sau fizice din ţara; t) rezolva orice alte probleme stabilite de adunarea generală a acţionarilor.B. Directorul general reprezintă DISTRIGAZ NORD - S.A. în raporturile cu terţii şi este numit de consiliul de administraţie.Directorul general are, în principal, următoarele atribuţii: a) aplica strategia şi politicile de dezvoltare ale DISTRIGAZ NORD - S.A., stabilite de consiliul de administraţie; b) numeşte directorii executivi cu avizul consiliului de administraţie; c) angajează, promovează şi concediază personalul salariat, în condiţiile legii; d) numeşte, suspenda sau revoca directorii executivi şi directorii din cadrul sucursalelor; e) participa la negocierea contractului colectiv de muncă, ale cărui negociere şi încheiere se desfăşoară în condiţiile legii, în limita mandatului dat de consiliul de administraţie; f) negociază, în condiţiile legii, contractele individuale de muncă; g) încheie acte juridice în numele şi pe seama DISTRIGAZ NORD - S.A., în limitele împuternicirilor acordate de consiliul de administraţie; h) stabileşte îndatoririle şi responsabilităţile personalului DISTRIGAZ NORD - S.A., pe compartimente; i) aproba operaţiunile de încasări şi plati, potrivit competentelor legale şi prezentului statut; j) aproba operaţiunile de vânzare şi cumpărare de bunuri, potrivit competentelor legale şi prezentului statut; k) împuterniceşte directorii executivi, directorii din cadrul sucursalelor şi orice altă persoană sa exercite orice atribuţie din sfera sa de competenţa; l) rezolva orice alta problema pe care consiliul de administraţie a stabilit-o în sarcina sa.C. Directorii executivi şi directorii din cadrul sucursalelor sunt numiţi de directorul general şi se afla în subordinea acestuia, sunt funcţionari ai DISTRIGAZ NORD - S.A., executa operaţiunile acesteia şi sunt răspunzători fata de aceasta pentru îndeplinirea îndatoririlor lor, în aceleaşi condiţii ca şi membrii consiliului de administraţie.Atribuţiile directorilor executivi sunt stabilite prin regulamentul de organizare şi funcţionare a DISTRIGAZ NORD - S.A.  +  Capitolul 6 Comitetul de direcţie  +  Articolul 20Consiliul de administraţie poate delega o parte din atribuţiile sale unui comitet de direcţie, în condiţiile legii.Deciziile comitetului de direcţie se iau cu majoritatea absolută a voturilor membrilor săi.Comitetul de direcţie prezintă raportul sau de activitate consiliului de administraţie.  +  Capitolul 7 Gestiunea  +  Articolul 21CenzoriiGestiunea DISTRIGAZ NORD - S.A. este controlată de acţionari şi de 3 cenzori care sunt aleşi de adunarea generală a acţionarilor. Cel puţin unul dintre cenzori trebuie să fie expert contabil.În perioada în care statul deţine mai mult de 20% din capitalul social unul dintre cenzori va fi recomandat de Ministerul Finanţelor.Adunarea generală a acţionarilor alege, de asemenea, acelaşi număr de cenzori supleanţi care îi vor înlocui, în condiţiile legii, pe cenzorii titulari.Pentru a putea exercita dreptul de control cenzorilor li se pot prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea DISTRIGAZ NORD - S.A., la situaţia patrimoniului, a profitului şi a pierderilor.Cenzorii au următoarele atribuţii principale: a) în cursul exerciţiului financiar verifica gospodărirea mijloacelor fixe şi a mijloacelor circulante, a portofoliului de efecte, casa şi registrele de evidenţa contabilă şi informează consiliul de administraţie despre neregulile constatate; b) la încheierea exerciţiului financiar controlează exactitatea inventarului, a documentelor şi a informaţiilor prezentate de consiliul de administraţie asupra conturilor DISTRIGAZ NORD - S.A., a bilanţului contabil şi a contului de profit şi pierderi, prezentând adunării generale a acţionarilor un raport scris; c) la lichidarea DISTRIGAZ NORD - S.A., controlează operaţiunile de lichidare; d) prezintă adunării generale a acţionarilor punctul lor de vedere cu privire la propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a statutului şi a obiectului de activitate ale DISTRIGAZ NORD - S.A.Cenzorii sunt obligaţi, de asemenea: a) sa facă, în fiecare luna şi inopinat, inspecţii ale casei şi sa verifice existenta titlurilor sau a valorilor care sunt proprietatea DISTRIGAZ NORD - S.A. sau care au fost primite în gaj, cauţiune ori în depozit; b) sa ia parte la adunările generale ordinare şi extraordinare ale acţionarilor, inserand în ordinea de zi propunerile pe care le vor crede necesare; c) să constate depunerea garanţiei din partea administratorilor; d) sa vegheze ca dispoziţiile legii şi ale statutului să fie îndeplinite de administratori şi de lichidatori.Cenzorii se întrunesc la sediul DISTRIGAZ NORD - S.A. şi iau decizii în unanimitate. Dacă nu se realizează unanimitatea, raportul cu divergenţe se înaintează adunării generale a acţionarilor.Cenzorii pot convoca adunarea generală extraordinară a acţionarilor, dacă aceasta nu a fost convocată de consiliul de administraţie, în cazul în care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutivi sau ori de câte ori considera necesar pentru alte situaţii privind încălcarea dispoziţiilor legale şi statutare.Atribuţiile, drepturile şi obligaţiile cenzorilor se completează cu dispoziţiile legale în acest domeniu.Cenzorii şi cenzorii supleanţi sunt numiţi de adunarea generală a acţionarilor pe o perioadă de maximum 3 ani şi pot fi realeşi.Sunt incompatibile cu calitatea de cenzor persoanele prevăzute în Legea nr. 31/1990, republicată, şi în reglementările legale în vigoare.Cenzorii sunt obligaţi sa depună înainte de începerea activităţii o garanţie egala cu o treime din garanţia stabilită pentru membrii consiliului de administraţie.În caz de deces, împiedicare fizica sau legală, încetare sau renunţare la mandat a unui cenzor, cenzorul supleant cel mai în vârsta îl înlocuieşte.Dacă în acest mod numărul cenzorilor nu se poate completa, cenzorii rămaşi numesc altă persoană în locul vacant, până la cea mai apropiată adunare generală a acţionarilor.În cazul în care nu mai rămâne în funcţie nici un cenzor, consiliul de administraţie va convoca adunarea generală a acţionarilor, care va proceda la numirea altor cenzori.Cenzorii vor trece într-un registru special deliberările, precum şi constatările făcute în exerciţiul mandatului lor.Revocarea cenzorilor se va putea face numai de adunarea generală a acţionarilor.  +  Capitolul 8 Activitatea DISTRIGAZ NORD - S.A.  +  Articolul 22Finanţarea activităţii propriiPentru îndeplinirea obiectului de activitate şi în conformitate cu atribuţiile stabilite DISTRIGAZ NORD - S.A. utilizează sursele de finanţare constituite conform legii, credite bancare şi alte surse financiare.  +  Articolul 23Exerciţiul financiarExerciţiul financiar începe la 1 ianuarie şi se încheie la 31 decembrie ale fiecărui an. Primul exerciţiu financiar începe la data înmatriculării DISTRIGAZ NORD - S.A. la registrul comerţului.  +  Articolul 24PersonalulPersonalul de conducere şi de execuţie din cadrul DISTRIGAZ NORD - S.A. este numit, angajat şi concediat de directorul general.Angajarea şi concedierea personalului din sucursalele DISTRIGAZ NORD - S.A. se fac de conducătorii sucursalelor.Plata salariilor şi a impozitelor aferente, a cotelor de asigurări sociale, precum şi a altor obligaţii fata de bugetul de stat se va face potrivit legii.Drepturile şi obligaţiile personalului DISTRIGAZ NORD - S.A. se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare, prin contractul colectiv de muncă şi prin reglementări proprii.Drepturile de salarizare şi celelalte drepturi de personal se stabilesc prin contractul colectiv de muncă şi de consiliul de administraţie pentru personalul numit de acesta.  +  Articolul 25Amortizarea mijloacelor fixeAmortizarea activelor corporale şi necorporale din patrimoniul DISTRIGAZ NORD - S.A. se va calcula potrivit modului de amortizare stabilit de consiliul de administraţie, în conformitate cu prevederile legale.  +  Articolul 26Evidenta contabila şi bilanţul contabilDISTRIGAZ NORD - S.A. va tine evidenţa contabilă în lei, va întocmi anual bilanţul contabil şi contul de profit şi pierderi, având în vedere normele metodologice elaborate de Ministerul Finanţelor.Bilanţul contabil şi contul de profit şi pierderi vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, conform prevederilor legale.  +  Articolul 27Calculul şi repartizarea profituluiProfitul DISTRIGAZ NORD - S.A. se stabileşte pe baza bilanţului contabil aprobat de adunarea generală a acţionarilor.Profitul impozabil se stabileşte în condiţiile legii.Profitul DISTRIGAZ NORD - S.A., rămas după plata impozitului pe profit, se va repartiza, conform hotărârii adunării generale a acţionarilor şi dispoziţiilor legale în vigoare, pentru constituirea de fonduri destinate dezvoltării, investiţiilor, modernizării, cercetării sau de alte asemenea fonduri, precum şi pentru fondul cuvenit acţionarilor pentru plata dividendelor.DISTRIGAZ NORD - S.A. îşi constituie fond de rezerva şi alte fonduri în condiţiile legii.Plata dividendelor cuvenite acţionarilor se face de DISTRIGAZ NORD - S.A. în condiţiile legii, după aprobarea bilanţului contabil de către adunarea generală a acţionarilor.În cazul înregistrării de pierderi adunarea generală a acţionarilor va analiza cauzele şi va hotărî în consecinţa, potrivit legii.  +  Articolul 28RegistreleDISTRIGAZ NORD - S.A. va tine, prin grija membrilor consiliului de administraţie şi, respectiv, a cenzorilor, toate registrele prevăzute de lege.  +  Capitolul 9 Asocierea  +  Articolul 29DISTRIGAZ NORD - S.A. poate constitui, singura sau împreună cu alte persoane juridice sau fizice, române ori străine, alte societăţi comerciale sau alte persoane juridice, în condiţiile prevăzute de lege şi de prezentul statut.  +  Articolul 30DISTRIGAZ NORD - S.A. poate încheia contracte de asociere cu alte persoane juridice sau fizice, fără constituirea de noi persoane juridice, dacă asocierea este destinată realizării scopului şi obiectului sau de activitate.  +  Articolul 31Condiţiile de participare a DISTRIGAZ NORD - S.A. la constituirea de noi persoane juridice sau în contracte de asociere se vor stabili prin actele constitutive sau prin contractul de asociere, care vor fi aprobate de adunarea generală a acţionarilor şi, după caz, de consiliul de administraţie.  +  Articolul 32Modificarea formei juridiceModificarea formei juridice a DISTRIGAZ NORD - S.A. se va putea face numai în temeiul hotărârii adunării generale extraordinare a acţionarilor şi cu îndeplinirea tuturor formalităţilor prevăzute de lege.În perioada în care statul este acţionar unic transformarea formei juridice a DISTRIGAZ NORD - S.A. se va putea face numai cu aprobarea Ministerului Industriei şi Comerţului, prin reprezentanţii săi desemnaţi sa reprezinte interesele capitalului de stat.Noua societate comercială va îndeplini formalităţile legale de înregistrare şi publicitate cerute la înfiinţarea societăţilor comerciale.  +  Articolul 33DizolvareaDizolvarea DISTRIGAZ NORD - S.A. va avea loc în următoarele situaţii: a) imposibilitatea realizării obiectului sau de activitate; b) declararea nulităţii; c) hotărârea adunării generale a acţionarilor; d) pierderea unei jumătăţi din capitalul social, după ce s-a consumat fondul de rezerva pentru motive ce nu atrag raspunderi de orice natura, dacă adunarea generală a acţionarilor nu decide reconstituirea capitalului social sau reducerea lui la suma rămasă; e) deschiderea procedurii privind falimentul; f) când numărul acţionarilor scade sub minimul legal; g) alte cauze prevăzute de lege sau de prezentul statut.Dizolvarea DISTRIGAZ NORD - S.A. trebuie să fie înscrisă la oficiul registrului comerţului şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.  +  Articolul 34LichidareaDizolvarea DISTRIGAZ NORD - S.A. are ca efect deschiderea procedurii de lichidare.Lichidarea DISTRIGAZ NORD - S.A. şi repartizarea patrimoniului se fac în condiţiile legii şi cu respectarea procedurii prevăzute de lege.  +  Articolul 35LitigiileLitigiile de orice fel apărute între DISTRIGAZ NORD - S.A. şi persoanele fizice sau juridice, române sau străine, sunt de competenţa instanţelor judecătoreşti de drept comun din România.Litigiile născute din raporturile contractuale dintre DISTRIGAZ NORD - S.A. şi persoanele juridice române şi străine pot fi soluţionate şi prin arbitraj, potrivit legii.  +  Capitolul 10 Dispoziţii finale  +  Articolul 36Prevederile prezentului statut se completează cu dispoziţiile legale referitoare la societăţile comerciale cu capital de stat, cu cele ale Legii nr. 31/1990, republicată, precum şi cu cele ale Codului comercial şi ale celorlalte reglementări legale în vigoare.  +  Anexa 3.2 LISTAcuprinzând sucursalele DISTRIGAZ NORD - S.A.
           
    Nr. crt.Denumirea sucursalelorLocalitateaSediul
    1.Sucursala AlbaAlba IuliaStr. Olteniei nr. 21 A
    2.Sucursala AradAradstr. Iuliu Maniu nr. 82-84
    3.Sucursala BacăuBacăustr. Mihai Eminescu nr. 27
    4.Sucursala Baia MareBaia Marestr. Iuliu Maniu nr. 58
    5.Sucursala BistriţaBistriţaDrumul Cetăţii nr. 3
    6.Sucursala ClujCluj-Napocastr. Decebal nr. 93
    7.Sucursala DevaDevastr. Emanoil Gojdu nr. 85
    8.Sucursala IaşiIaşiStr. Uzinei nr. 7
    9.Sucursala MureşTârgu MureşStr. Barajului nr. 4
    10.Sucursala SibiuSibiuStr. Rusciorului nr. 40
    11.Sucursala SuceavaSuceavastr. Traian Vuia nr. 15/B
    12.Sucursala TimişoaraTimişoaraStr. Independenţei nr. 26-28
   +  Anexa 4.1 STATUTULSocietăţii Comerciale de Distribuţie a Gazelor Naturale "Distrigaz Sud" - S.A.  +  Capitolul 1 Denumirea, forma juridică, sediul, durata  +  Articolul 1DenumireaDenumirea societăţii este Societatea Comercială de Distribuţie a Gazelor Naturale "Distrigaz Sud" - S.A.În toate actele, facturile, scrisorile sau publicaţiile emanând de la Societatea Comercială de Distributiie a Gazelor Naturale "Distrigaz Sud" - S.A. se menţionează denumirea acesteia, precedată sau urmată de cuvintele "societate comercială pe acţiuni" sau de initialele "S.A.", capitalul social, din care cel efectiv vărsat potrivit ultimului bilanţ contabil aprobat, sediul, numărul de înmatriculare în registrul comerţului şi codul fiscal.  +  Articolul 2Forma juridicăSocietatea Comercială de Distribuţie a Gazelor Naturale "Distrigaz Sud" - S.A., denumita în continuare DISTRIGAZ SUD - S.A., este persoana juridică română având forma juridică de societate comercială pe acţiuni şi îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legile române şi cu prezentul statut.  +  Articolul 3SediulSediul DISTRIGAZ SUD - S.A. este în municipiul Bucureşti, str. Cavafii Vechi nr. 15, sectorul 3.Sediul DISTRIGAZ SUD - S.A. poate fi schimbat în alta localitate din România, pe baza hotărârii adoptate de adunarea generală a acţionarilor, potrivit legii.La data înfiinţării DISTRIGAZ SUD - S.A. are în componenta un număr de 11 sucursale teritoriale, prevăzute în anexa 4.2 la prezenta hotărâre.DISTRIGAZ SUD - S.A. poate înfiinţa în viitor filiale şi/sau sedii secundare fără personalitate juridică, cu aprobarea adunării generale a acţionarilor.  +  Articolul 4DurataDISTRIGAZ SUD - S.A. se constituie pentru o durată nelimitată, cu începere de la data înmatriculării acesteia în registrul comerţului.  +  Capitolul 2 Scopul şi obiectul de activitate  +  Articolul 5ScopulDISTRIGAZ SUD - S.A. are ca scop îndeplinirea strategiei comerciale stabilite pentru distribuţia gazelor naturale, prin efectuarea, cu respectarea legislaţiei române, de acte de comerţ corespunzătoare obiectului de activitate aprobat prin prezentul statut.  +  Articolul 6Obiectul de activitateDISTRIGAZ SUD - S.A. are ca obiect de activitate:1. distribuţia şi comercializarea gazelor naturale - cod 4020, 5151;2. dispecerizarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale şi controlul utilizării gazelor naturale de către consumator;3. importul-exportul de gaze, diversificarea surselor de gaze (gaze naturale prin conducte, gaze naturale lichefiate, gaze petroliere lichefiate) - cod 7420;4. proiectarea reţelelor şi instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale;5. prestarea de servicii la consumatorii de gaze naturale, inclusiv realizarea de investiţii la consumatori, din fondurile proprii, pentru utilizarea, în condiţii de eficienta, a gazelor naturale;6. cercetarea, proiectarea şi ingineria tehnologică pentru activitatea proprie şi pentru terţi - cod 7420, 7430;7. exploatarea reţelelor proprii de telecomunicaţii, teletransmisie, telemasura, telecomanda şi prestarea de servicii de operare pentru terţi - cod 6422, 6423;8. importul-exportul de materiale, piese de schimb, utilaje, echipamente şi tehnologii etc.;9. cooperarea intercomerciala în domeniul gazelor naturale;10. servicii de management şi marketing în domeniul gazelor naturale - cod 7414;11. verificarea metrologica a contoarelor prin laboratoare proprii - cod 7430;12. realizarea de operaţiuni financiare pe pieţele interne şi externe de capital şi de cooperare economică intercomerciala - cod 6522, 6523, 6603;13. operaţiuni de comision şi intermediere - cod 5112, 5114, 5119;14. activităţi specifice în domeniul protecţiei şi securităţii muncii, al sănătăţii personalului, precum şi al prevenirii şi stingerii incendiilor - cod 7460;15. efectuarea şi prestarea serviciilor de transport de mărfuri şi de persoane cu mijloacele proprii sau închiriate cod 6023, 6024;16. efectuarea de operaţiuni comerciale derivate din activităţile proprii;17. consultanţa şi asistenţă tehnică, lucrări de reparaţii, întreţinere şi exploatare, punere în funcţiune etc., precum şi valorificarea la intern a materialelor rezultate din stocuri, reparaţii, demolări, casări şi a produselor secundare rezultate din activitatea de baza - cod 7414, 3710, 3720;18. vânzarea, darea în locaţie şi închirierea de spaţii, terenuri şi bunuri proprii unor persoane fizice sau juridice, în condiţiile legii - cod 7012, 7020, 7032, 7110, 7121, 7123, 7133, 7134;19. operaţiuni de leasing, conform legislaţiei în vigoare - cod 6521;20. editarea de publicaţii şi lucrări tehnico-ştiinţifice, specifice activităţilor pe care le desfăşoară - cod 2211, 2215;21. construcţia, administrarea şi vânzarea de locuinţe, spaţii de cazare pentru personalul propriu şi pentru terţi cod 4521, 5511, 5523;22. prestarea de activităţi conexe legate de valorificarea patrimoniului propriu (turism, agrement, alimentaţie publică etc.) - cod 5511, 5512, 5523;23. operaţiuni de transport aerian şi aviaţie generală, precum şi prestări de servicii de acest gen către terţi - cod 6220;24. realizarea de activităţi sociale, medicale, de pregătire profesională şi specializare, hoteliere, servicii de alimentaţie publică, activităţi culturale, sportive, pentru personalul propriu şi pentru terţi - cod 6713, 8042, 8514, 9261, 9262;25. comerţ intern, magazine de prezentare şi desfacere, cantine - cod 5551, 5520, 511, 512, 513;26. gospodării-anexa pentru creşterea pasarilor şi animalelor, producerea şi comercializarea produselor animaliere şi vegetale - cod 013, 0130, 5211, 5552.  +  Capitolul 3 Capitalul social, acţiunile  +  Articolul 7Capitalul social iniţial al DISTRIGAZ SUD - S.A. la data înfiinţării este de 135.802.698.000 lei şi se constituie prin preluarea capitalului social al Filialei de distribuţie a gazelor naturale Societatea Comercială "Distrigaz Sud" - S.A. din cadrul Societăţii Comerciale a Gazelor Naturale "Romgaz" - S.A., conform bilanţului contabil la data de 31 decembrie 1999, fiind împărţit în 1.358.026 acţiuni nominative, fiecare acţiune în valoare de 100.000 lei.Capitalul social este în întregime deţinut de statul român, în calitate de acţionar unic, până la transmiterea acţiunilor din proprietatea statului către persoane fizice ori juridice, române sau străine, în condiţiile legii, şi este vărsat integral la data constituirii DISTRIGAZ SUD - S.A.În capitalul social nu sunt incluse bunuri de natura celor prevăzute la art. 135 alin. (4) din Constituţie şi de Legea nr. 213/1998.Ministerul Industriei şi Comerţului reprezintă statul ca acţionar unic la DISTRIGAZ SUD - S.A. şi exercită toate drepturile ce decurg din aceasta calitate.  +  Articolul 8Majorarea sau reducerea capitalului socialMajorarea capitalului social se face în condiţiile legii.Adunarea generală extraordinară a acţionarilor sau, în situaţia prevăzută la art. 14 ultimul alineat, consiliul de administraţie va putea decide majorarea capitalului social, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare la data majorării lui.Capitalul social va putea fi majorat prin: a) noi aporturi în numerar şi/sau în natura; b) încorporarea rezervelor (în care vor putea fi incluse diferenţele favorabile rezultate din reevaluarea patrimoniului social), cu excepţia rezervelor legale, precum şi a beneficiilor sau a primelor de emisiune; c) compensarea unor creanţe lichide şi exigibile ale terţilor asupra DISTRIGAZ SUD - S.A. cu acţiuni ale acesteia; d) alte surse stabilite de adunarea generală a acţionarilor ori de consiliul de administraţie, după caz, potrivit legii.Reducerea capitalului social se face în condiţiile legii.În cazul în care administratorii constata pierderea a jumătate din capitalul social, ei sunt obligaţi sa convoace, în termen de maximum 60 de zile, adunarea generală extraordinară a acţionarilor, care va decide fie reconstituirea capitalului social, fie limitarea lui la valoarea rămasă, fie dizolvarea DISTRIGAZ SUD - S.A.Reducerea capitalului social se va putea face numai după doua luni de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a hotărârii adunării generale extraordinare a acţionarilor ori, în situaţia prevăzută la art. 14 ultimul alineat, a hotărârii consiliului de administraţie, potrivit prevederilor legale.  +  Articolul 9AcţiunileDrepturile şi obligaţiile aferente acţiunilor aflate în proprietatea statului sunt exercitate de Ministerul Industriei şi Comerţului.Acţiunile nominative ale DISTRIGAZ SUD - S.A. vor cuprinde toate elementele prevăzute de lege.Acţiunile nominative emise de DISTRIGAZ SUD - S.A. vor fi în forma dematerializată, prin înscriere în cont. Conversia sau înstrăinarea acţiunilor se va putea realiza în condiţiile stabilite de adunarea generală a acţionarilor, cu respectarea prevederilor legale. În condiţiile legii, prin decizie a adunării generale a acţionarilor, vor putea fi emise acţiuni preferenţiale, cu dividend prioritar, fără drept de vot.Evidenta acţiunilor se va tine într-un registru numerotat, sigilat şi parafat de preşedintele consiliului de administraţie, registru care se păstrează la sediul DISTRIGAZ SUD - S.A. sub îngrijirea secretarului consiliului de administraţie.În registrul acţiunilor se pot efectua modificări numai cu respectarea prevederilor legale în vigoare.Acţiunile emise de DISTRIGAZ SUD - S.A. pot fi grevate de un drept de uzufruct sau pot fi gajate în condiţiile legii şi pot fi cotate la bursa şi tranzacţionate pe piaţa de capital.Persoanele fizice ori juridice, române sau străine, vor putea deţine acţiuni ale DISTRIGAZ SUD - S.A. potrivit reglementărilor în vigoare.  +  Articolul 10ObligaţiuniDISTRIGAZ SUD - S.A. este autorizata sa emita obligaţiuni în condiţiile legii.  +  Articolul 11Drepturi şi obligaţii decurgând din acţiuniFiecare acţiune subscrisă şi vărsată de acţionari, potrivit legii, cu excepţia acţiunilor preferenţiale, cu dividend prioritar, conferă acestora dreptul la un vot în adunarea generală a acţionarilor, dreptul de a alege şi de a fi aleşi în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului, conform prevederilor prezentului statut şi dispoziţiilor legale, respectiv alte drepturi prevăzute în statut.Deţinerea acţiunii certifica adeziunea de drept la statut.Drepturile şi obligaţiile legate de acţiuni urmează acţiunile în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane.Când o acţiune nominativă devine proprietatea mai multor persoane, nu se va înscrie transmiterea decât în condiţiile în care acestea desemnează un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultând din acţiuni.Obligaţiile DISTRIGAZ SUD - S.A. sunt garantate cu capital social al acesteia, iar acţionarii răspund în limita valorii acţiunilor pe care le deţin.Patrimoniul DISTRIGAZ SUD - S.A. nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligaţii personale ale acţionarilor.  +  Articolul 12Cesiunea şi pierderea acţiunilorAcţiunile sunt indivizibile cu privire la DISTRIGAZ SUD - S.A., care nu recunoaşte decât un singur proprietar pentru fiecare acţiune. Cesiunea parţială sau totală a acţiunilor între acţionari sau către terţi se efectuează în condiţiile şi cu procedura prevăzute de lege.Transmiterea dreptului de proprietate asupra acţiunilor nominative emise de DISTRIGAZ SUD - S.A. se realizează prin declaraţie făcuta în registrul acţionarilor, subscrisă de cedent şi de cesionar sau de mandatarii lor. De asemenea, transmiterea se mai poate realiza şi prin act autentic, cu efectuarea mentiunilor corespunzătoare în registrul acţionarilor.În cazul pierderii unor acţiuni proprietarul va trebui sa anunţe consiliul de administraţie şi sa facă public faptul prin presa, în cel puţin două ziare de larga circulaţie din localitatea în care se afla sediul principal al DISTRIGAZ SUD - S.A. Acţiunile pierdute se anulează. Anularea lor se va publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. După 6 luni acţionarul va putea obţine un duplicat al acţiunilor pierdute.  +  Capitolul 4 Adunarea generală a acţionarilor  +  Articolul 13ReprezentareÎn perioada în care statul este acţionar unic la DISTRIGAZ SUD - S.A., interesele acestuia în adunarea generală a acţionarilor vor fi reprezentate de Ministerul Industriei şi Comerţului.Reprezentanţii în adunarea generală a acţionarilor se numesc şi se revoca prin ordin al ministrului industriei şi comerţului.  +  Articolul 14AtribuţiiAdunarea generală a acţionarilor DISTRIGAZ SUD - S.A. este organul de conducere al acesteia, care decide asupra activităţii politicii sale economice.Adunările generale ale acţionarilor sunt ordinare şi extraordinare.Adunarea generală ordinară a acţionarilor are următoarele atribuţii principale: a) aproba propunerile privind strategia globală de dezvoltare, retehnologizare, modernizare, de restructurare economico-financiară a DISTRIGAZ SUD - S.A.; b) alege şi revoca cenzorii, conform prevederilor legale; c) propune descărcarea de gestiune a consiliului de administraţie; d) stabileşte nivelul remuneraţiei membrilor consiliului de administraţie, precum şi a cenzorilor; e) aproba bugetul de venituri şi cheltuieli al DISTRIGAZ SUD - S.A. pe exerciţiul financiar următor; f) stabileşte nivelul remuneraţiei directorului general al DISTRIGAZ SUD - S.A., precum şi premierea acestuia; g) aproba bilanţul contabil şi contul de profit şi pierderi, după analizarea rapoartelor consiliului de administraţie şi al cenzorilor; h) aproba repartizarea profitului conform legii; i) hotărăşte cu privire la folosirea dividendelor aferente acţiunilor gestionate, pentru restructurare şi dezvoltare; j) hotărăşte cu privire la contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe; stabileşte competentele şi nivelul de contractare a împrumuturilor bancare de pe piaţa interna şi externa, a creditelor comerciale şi a garanţiilor, inclusiv prin gajarea acţiunilor potrivit legii; k) hotărăşte cu privire la înfiinţarea sau la desfiinţarea subunitatilor, fuziunea, divizarea DISTRIGAZ SUD - S.A., participarea la constituirea de noi persoane juridice ori la asocierea cu alte persoane juridice sau fizice, din ţara sau din străînătate; l) analizează rapoartele consiliului de administraţie privind stadiul şi perspectivele referitoare la profit şi dividende, poziţia pe piaţa interna şi internaţionala, nivelul tehnic, calitatea, forta de muncă, protecţia mediului, relaţiile cu clienţii; m) se pronunţa asupra gestiunii administratorilor şi asupra modului de recuperare a prejudiciilor produse DISTRIGAZ SUD - S.A. de către aceştia; n) hotărăşte cu privire la gajarea sau la închirierea unor bunuri, unităţi ori sedii proprii; o) aproba regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie; p) aproba delegarile de competenţa pentru consiliul de administraţie; q) reglementează dreptul de preemţiune al acţionarilor şi al salariaţilor DISTRIGAZ SUD - S.A. cu privire la cesiunea acţiunilor şi aproba limitele şi condiţiile pentru cesionarea către salariaţii DISTRIGAZ SUD - S.A. a unui număr de acţiuni proprii; r) îndeplineşte orice alta atribuţie stabilită de lege în sarcina sa.Pentru atribuţiile menţionate la lit. c), e), g), h), i), k), l), m), n), o) adunarea generală ordinară a acţionarilor nu va putea lua hotărâri decât în urma obţinerii de către fiecare reprezentant a unui mandat special prealabil de la organul care l-a numit.Adunarea generală extraordinară a acţionarilor se întruneşte pentru a hotărî următoarele: a) schimbarea formei juridice a DISTRIGAZ SUD - S.A.; b) mutarea sediului DISTRIGAZ SUD - S.A.; c) schimbarea obiectului de activitate; d) majorarea capitalului social, precum şi reducerea sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acţiuni, în condiţiile legii; e) fuziunea cu alte societăţi comerciale sau divizarea DISTRIGAZ SUD - S.A.; f) dizolvarea anticipata a DISTRIGAZ SUD - S.A.; g) emisiunea de obligaţiuni; h) modificarea numărului de acţiuni sau a valorii nominale a acestora, precum şi cesiunea acţiunilor; i) orice alta modificare a actului constitutiv sau orice alta hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare a acţionarilor; j) aprobarea conversiei acţiunilor nominative emise în forma dematerializată în acţiuni nominative emise în forma materializata şi invers; k) aprobarea conversiei acţiunilor preferenţiale şi nominative dintr-o categorie în alta, în condiţiile legii.Pentru hotărârile adunării generale extraordinare a acţionarilor fiecare reprezentant trebuie să obţină un mandat special prealabil de la organul care l-a numit.Adunarea generală extraordinară a acţionarilor va putea delega consiliului de administraţie exerciţiul atribuţiilor sale menţionate la lit. b), c), d) şi j).  +  Articolul 15Convocarea adunării generale a acţionarilorAdunarea generală a acţionarilor se convoacă de preşedintele consiliului de administraţie sau de un membru al acestuia, pe baza împuternicirii date de preşedinte.Adunările generale ordinare ale acţionarilor au loc cel puţin o dată pe an, în cel mult două luni de la încheierea exerciţiului financiar, pentru examinarea bilanţului contabil şi a contului de profit şi pierderi pe anul precedent şi pentru stabilirea programului de activitate şi a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul în curs.Adunarea generală a acţionarilor va fi convocată ori de câte ori va fi nevoie, în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi cu dispoziţiile prezentului statut, cu cel puţin 15 zile înainte de data stabilită.Convocarea va cuprinde locul şi data ţinerii adunării generale a acţionarilor, precum şi ordinea de zi, cu menţionarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor acesteia.Când pe ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui sa cuprindă textul integral al propunerilor.Adunarea generală a acţionarilor se întruneşte la sediul DISTRIGAZ SUD - S.A. sau în alt loc indicat în convocare.Adunarea generală extraordinară a acţionarilor va fi convocată ori de câte ori este cazul, la solicitarea acţionarului unic sau la cererea consiliului de administraţie ori a cenzorilor.  +  Articolul 16Organizarea adunării generale a acţionarilorAdunarea generală ordinară a acţionarilor este constituită valabil şi poate lua hotărâri dacă la prima convocare acţionarii prezenţi sau reprezentaţi deţin cel puţin două treimi din capitalul social, iar la a doua convocare, dacă aceştia deţin cel puţin jumătate din capitalul social.Adunarea generală extraordinară a acţionarilor este constituită valabil şi poate lua hotărâri dacă la prima convocare acţionarii prezenţi sau reprezentaţi deţin cel puţin trei pătrimi din capitalul social, iar la a doua convocare, dacă aceştia deţin cel puţin jumătate din capitalul social.În ziua şi la ora precizate în convocare şedinţa adunării generale a acţionarilor va fi deschisă de preşedintele consiliului de administraţie sau, în lipsa acestuia, de cel care îi tine locul.Preşedintele consiliului de administraţie va desemna dintre acţionarii DISTRIGAZ SUD - S.A. un secretar al adunării generale a acţionarilor, care va verifica îndeplinirea cerinţelor legale şi statutare privind ţinerea adunării generale şi va întocmi procesul-verbal al şedinţei.Procesul-verbal va fi semnat de reprezentanţii statului, desemnaţi sa reprezinte interesele capitalului de stat (reprezentanţii Ministerului Industriei şi Comerţului) şi de secretarul care l-a întocmit.Procesul-verbal al adunării generale a acţionarilor se va scrie într-un registru sigilat şi parafat.La fiecare proces-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, listele de prezenta a acţionarilor, precum şi, după caz, mandatele speciale ale reprezentanţilor mandataţi de Ministerul Industriei şi Comerţului.La şedinţele ordinare şi extraordinare ale adunării generale a acţionarilor, în care se dezbat probleme referitoare la raporturile de muncă cu personalul DISTRIGAZ SUD - S.A., pot fi invitaţi şi reprezentanţii salariaţilor care nu sunt membri de sindicat şi care nu vor avea drept de vot.  +  Articolul 17Exercitarea dreptului de vot în adunarea generală a acţionarilorHotărârile adunărilor generale ale acţionarilor se iau prin vot deschis.Votul va fi nominal în cazul hotărârilor a căror valabilitate este condiţionată de existenta mandatelor speciale.Hotărârile se vor putea lua în condiţiile şi cu majoritatea prevăzute de lege pentru adunările generale ordinare sau, după caz, pentru cele extraordinare.La propunerea persoanei care prezidează adunarea generală a acţionarilor sau a unuia dintre membrii reprezentanţi ai adunării generale a acţionarilor se va putea decide ca votul să fie secret şi în alte cazuri, cu excepţia situaţiei în care este necesar votul nominal.Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administraţie şi a cenzorilor, pentru revocarea lor şi pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea administratorilor.Pentru a fi opozabile terţilor hotărârile adunării generale a acţionarilor vor fi depuse în termen de 15 zile la oficiul registrului comerţului, pentru a fi menţionate, în extras, în registru şi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.Ele nu vor putea fi executate înainte de aducerea la îndeplinire a formalităţilor prevăzute mai sus.Hotărârile luate de adunările generale ale acţionarilor în limitele legii şi ale statutului sunt obligatorii chiar şi pentru acţionarii care nu au luat parte la adunarea generală a acţionarilor sau care au votat împotriva.Acţionarii care nu sunt de acord cu hotărârile luate de adunările generale ale acţionarilor, cu privire la schimbarea obiectului de activitate, a sediului sau a formei juridice, au dreptul de a se retrage din DISTRIGAZ SUD - S.A. şi de a recupera contravaloarea acţiunilor pe care le poseda, conform prevederilor legale.  +  Capitolul 5 Consiliul de administraţie  +  Articolul 18OrganizareDISTRIGAZ SUD - S.A. este administrată de un consiliu de administraţie compus din 5 membri.Membrii consiliului de administraţie sunt numiţi pe o perioadă de 4 ani şi sunt revocaţi prin ordin al ministrului industriei şi comerţului şi sunt remuneraţi pentru aceasta calitate cu o indemnizaţie lunară.Consiliul de administraţie este condus de un preşedinte ales prin vot secret de către membrii consiliului de administraţie din rândul acestora.Membrii consiliului de administraţie pot avea calitatea de acţionar.În situaţia în care se creează un loc vacant în consiliul de administraţie, adunarea generală a acţionarilor propune un nou administrator în vederea ocupării acestuia. Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egala cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului sau.Consiliul de administraţie se întruneşte lunar la sediul DISTRIGAZ SUD - S.A. sau ori de câte ori este necesar, la convocarea preşedintelui sau a unei treimi din numărul membrilor săi.Consiliul de administraţie îşi desfăşoară activitatea în baza propriului regulament şi a reglementărilor legale în vigoare.Consiliul de administraţie este prezidat de preşedinte, iar în lipsa acestuia, de un membru, în baza mandatului preşedintelui. Preşedintele numeşte un secretar fie dintre membrii consiliului de administraţie, fie din afară acestuia.Conducerea DISTRIGAZ SUD - S.A. se asigura de un director general, care nu este şi preşedintele consiliului de administraţie.Pentru valabilitatea hotărârilor este necesară prezenta a cel puţin două treimi din numărul membrilor consiliului de administraţie, iar acestea se iau cu majoritatea simpla a membrilor prezenţi.Dezbaterile consiliului de administraţie au loc, conform ordinii de zi stabilite şi comunicate de preşedinte, cu cel puţin 7 zile înainte de data ţinerii şedinţei. Dezbaterile se consemnează în procesul-verbal al şedinţei, care se scrie într-un registru sigilat şi parafat de preşedintele consiliului de administraţie.Procesul-verbal se semnează de toţi membrii consiliului de administraţie şi de secretar. Pe baza procesului-verbal secretarul consiliului de administraţie redactează hotărârea acestuia, care se semnează de preşedinte.Consiliul de administraţie poate delega, prin regulamentul sau de organizare şi funcţionare, o parte din atribuţiile sale directorului general al DISTRIGAZ SUD - S.A. şi poate recurge, de asemenea, la experţi pentru soluţionarea anumitor probleme.În relaţiile cu terţii DISTRIGAZ SUD - S.A. este reprezentată de directorul general, pe baza şi în limitele împuternicirilor date de consiliul de administraţie, care semnează actele de angajare fata de aceştia.Preşedintele consiliului de administraţie este obligat sa pună la dispoziţie acţionarilor şi cenzorilor, la cererea acestora, toate documentele DISTRIGAZ SUD - S.A.Membrii consiliului de administraţie răspund individual sau solidar, după caz, fata de DISTRIGAZ SUD - S.A. pentru prejudiciile rezultate din infracţiuni sau abateri de la prevederile legale, pentru abatere de la statut sau pentru greşeli în administrarea acesteia. În astfel de situaţii ei vor putea fi revocaţi prin hotărâre a adunării generale a acţionarilor.Membrii consiliului de administraţie vor depune o garanţie, conform prevederilor legale.Sunt incompatibile cu calitatea de membru în consiliul de administraţie persoanele prevăzute în Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată.Nu pot fi directori ai DISTRIGAZ SUD - S.A. şi ai sucursalelor acesteia persoanele care sunt incompatibile potrivit Legii nr. 31/1990, republicată.  +  Articolul 19Atribuţiile consiliului de administraţie, ale directorului general şi ale directorilor executiviA. Consiliul de administraţie are, în principal, următoarele atribuţii: a) aproba structura organizatorică şi regulamentul de organizare şi funcţionare a DISTRIGAZ SUD - S.A.; b) aproba nivelul garanţiilor şi modul de constituire a acestora pentru directorul general, directorii executivi ai DISTRIGAZ SUD - S.A. şi pentru persoanele care au calitatea de gestionar; c) încheie acte juridice prin care să dobândească, sa înstrăineze, sa închirieze, sa schimbe sau sa constituie în garanţie bunuri aflate în patrimoniul DISTRIGAZ SUD - S.A., cu aprobarea adunării generale a acţionarilor, atunci când legea impune aceasta condiţie; d) aproba delegarile de competenţa pentru directorul general şi pentru persoanele din conducerea DISTRIGAZ SUD - S.A., în vederea executării operaţiunilor acesteia; e) aproba competentele sucursalelor, pe domenii de activitate (economic, comercial, tehnic, administrativ, financiar, juridic etc.), în vederea realizării obiectului de activitate; f) aproba încheierea oricăror contracte pentru care nu a delegat competenţa directorului general al DISTRIGAZ SUD - S.A.; g) supune anual adunării generale a acţionarilor, în termen de 60 de zile de la încheierea exerciţiului financiar, raportul cu privire la activitatea DISTRIGAZ SUD - S.A., bilanţul contabil şi contul de profit şi pierderi pe anul precedent, precum şi proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al DISTRIGAZ SUD - S.A. pe anul în curs; h) convoacă adunarea generală extraordinară a acţionarilor ori de câte ori este nevoie; i) aproba încheierea contractelor de import-export până la limita cuantumului valoric stabilit de adunarea generală a acţionarilor; j) stabileşte drepturile, obligaţiile şi responsabilităţile personalului DISTRIGAZ SUD - S.A., conform structurii organizatorice aprobate; k) stabileşte competentele şi nivelul de contractare a împrumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale pe termen scurt şi mediu şi aproba eliberarea garanţiilor; l) aproba numărul de posturi şi normativul de constituire a compartimentelor functionale şi de producţie, după caz; m) stabileşte şi aproba politici pentru protecţia mediului înconjurător, securitatea muncii, potrivit reglementărilor legale în vigoare; n) aproba documentele cu caracter de norme şi regulamentele care reglementează activităţile proprii; o) stabileşte strategia de marketing; p) stabileşte şi aproba, în limita bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat de adunarea generală a acţionarilor, modificări în structura acestuia, în limita competentelor pentru care a primit mandat; r) negociază contractul colectiv de muncă prin mandatarea directorului general şi aproba statutul personalului; s) avizează participarea la constituirea de noi persoane juridice sau la asocierea cu alte persoane juridice sau fizice din ţara; t) rezolva orice alte probleme stabilite de adunarea generală a acţionarilor.B. Directorul general reprezintă DISTRIGAZ SUD - S.A. în raporturile cu terţii şi este numit de consiliul de administraţie.Directorul general are, în principal, următoarele atribuţii: a) aplica strategia şi politicile de dezvoltare ale DISTRIGAZ SUD - S.A., stabilite de consiliul de administraţie; b) numeşte directorii executivi cu avizul consiliului de administraţie; c) angajează, promovează şi concediază personalul salariat, în condiţiile legii; d) numeşte, suspenda sau revoca directorii executivi şi directorii din cadrul sucursalelor; e) participa la negocierea contractului colectiv de muncă, a cărui negociere şi încheiere se desfăşoară în condiţiile legii, în limita mandatului dat de consiliul de administraţie; f) negociază, în condiţiile legii, contractele individuale de muncă; g) încheie acte juridice, în numele şi pe seama DISTRIGAZ SUD - S.A., în limitele împuternicirilor acordate de consiliul de administraţie; h) stabileşte îndatoririle şi responsabilităţile personalului DISTRIGAZ SUD - S.A., pe compartimente; i) aproba operaţiunile de încasări şi plati, potrivit competentelor legale şi prezentului statut; j) aproba operaţiunile de vânzare şi cumpărare de bunuri, potrivit competentelor legale şi prezentului statut; k) împuterniceşte directorii executivi, directorii din cadrul sucursalelor şi orice altă persoană sa exercite orice atribuţie din sfera sa de competenţa; l) rezolva orice alta problema pe care consiliul de administraţie a stabilit-o în sarcina sa.C. Directorii executivi şi directorii din cadrul sucursalelor sunt numiţi de directorul general şi se afla în subordinea acestuia, sunt funcţionari ai DISTRIGAZ SUD - S.A., executa operaţiunile acesteia şi sunt răspunzători fata de aceasta pentru îndeplinirea îndatoririlor lor, în aceleaşi condiţii ca şi membrii consiliului de administraţie.Atribuţiile directorilor executivi sunt stabilite prin regulamentul de organizare şi funcţionare a DISTRIGAZ SUD - S.A.  +  Capitolul 6 Comitetul de direcţie  +  Articolul 20Consiliul de administraţie poate delega o parte din atribuţiile sale unui comitet de direcţie, în condiţiile legii.Deciziile comitetului de direcţie se iau cu majoritatea absolută a voturilor membrilor săi.Comitetul de direcţie prezintă raportul sau de activitate consiliului de administraţie.  +  Capitolul 7 Gestiunea  +  Articolul 21CenzoriiGestiunea DISTRIGAZ SUD - S.A. este controlată de acţionari şi de 3 cenzori care sunt aleşi de adunarea generală a acţionarilor. Cel puţin unul dintre cenzori trebuie să fie expert contabil.În perioada în care statul deţine mai mult de 20% din capitalul social unul dintre cenzori va fi recomandat de Ministerul Finanţelor.Adunarea generală a acţionarilor alege, de asemenea, acelaşi număr de cenzori supleanţi, care îi vor înlocui, în condiţiile legii, pe cenzorii titulari.Pentru a putea exercita dreptul de control cenzorilor li se pot prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea DISTRIGAZ SUD - S.A., la situaţia patrimoniului, a profitului şi a pierderilor.Cenzorii au următoarele atribuţii principale: a) în cursul exerciţiului financiar verifica gospodărirea mijloacelor fixe şi a mijloacelor circulante, a portofoliului de efecte, casa şi registrele de evidenţa contabilă şi informează consiliul de administraţie despre neregulile constatate; b) la încheierea exerciţiului financiar controlează exactitatea inventarului, a documentelor şi a informaţiilor prezentate de consiliul de administraţie asupra conturilor DISTRIGAZ SUD - S.A., a bilanţului contabil şi a contului de profit şi pierderi, prezentând adunării generale a acţionarilor un raport scris; c) la lichidarea DISTRIGAZ SUD - S.A. controlează operaţiunile de lichidare; d) prezintă adunării generale a acţionarilor punctul lor de vedere cu privire la propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a statutului şi a obiectului de activitate ale DISTRIGAZ SUD - S.A.Cenzorii sunt obligaţi, de asemenea: a) sa facă, în fiecare luna şi inopinat, inspecţii ale casei şi sa verifice existenta titlurilor sau a valorilor care sunt proprietatea DISTRIGAZ SUD - S.A. sau care au fost primite în gaj, cauţiune sau în depozit; b) sa ia parte la adunările generale ordinare şi extraordinare ale acţionarilor, inserand în ordinea de zi propunerile pe care le vor crede necesare; c) să constate depunerea garanţiei din partea administratorilor; d) sa vegheze ca dispoziţiile legii şi ale statutului să fie îndeplinite de administratori şi de lichidatori.Cenzorii se întrunesc la sediul DISTRIGAZ SUD - S.A. şi iau decizii în unanimitate. Dacă nu se realizează unanimitatea, raportul cu divergenţe se înaintează adunării generale a acţionarilor.Cenzorii pot convoca adunarea generală extraordinară a acţionarilor, dacă aceasta nu a fost convocată de consiliul de administraţie, în cazul în care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutivi sau ori de câte ori considera necesar pentru alte situaţii privind încălcarea dispoziţiilor legale şi statutare.Atribuţiile, drepturile şi obligaţiile cenzorilor se completează cu dispoziţiile legale în acest domeniu.Cenzorii şi cenzorii supleanţi sunt numiţi de adunarea generală a acţionarilor pe o perioadă de maximum 3 ani şi pot fi realeşi.Sunt incompatibile cu calitatea de cenzor persoanele prevăzute în Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, şi în reglementările legale în vigoare.Cenzorii sunt obligaţi sa depună înainte de începerea activităţii o garanţie egala cu o treime din garanţia stabilită pentru membrii consiliului de administraţie.În caz de deces, împiedicare fizica sau legală, încetare sau renunţare la mandat a unui cenzor, cenzorul supleant cel mai în vârsta îl înlocuieşte.Dacă în acest mod numărul cenzorilor nu se poate completa, cenzorii rămaşi numesc altă persoană în locul vacant până la cea mai apropiată adunare generală a acţionarilor.În cazul în care nu mai rămâne în funcţie nici un cenzor, consiliul de administraţie va convoca adunarea generală a acţionarilor, care va proceda la numirea altor cenzori.Cenzorii vor trece într-un registru special deliberările, precum şi constatările făcute în exerciţiul mandatului lor.Revocarea cenzorilor se va putea face numai de adunarea generală a acţionarilor.  +  Capitolul 8 Activitatea DISTRIGAZ SUD - S.A.  +  Articolul 22Finanţarea activităţii propriiPentru îndeplinirea obiectului de activitate şi în conformitate cu atribuţiile stabilite DISTRIGAZ SUD - S.A. utilizează sursele de finanţare constituite conform legii, credite bancare şi alte surse financiare.  +  Articolul 23Exerciţiul financiarExerciţiul financiar începe la 1 ianuarie şi se încheie la 31 decembrie ale fiecărui an. Primul exerciţiu financiar începe la data înmatriculării DISTRIGAZ SUD - S.A. la registrul comerţului.  +  Articolul 24PersonalulPersonalul de conducere şi de execuţie din cadrul DISTRIGAZ SUD - S.A. este numit, angajat şi concediat de directorul general.Angajarea şi concedierea personalului din sucursalele DISTRIGAZ SUD - S.A. se face de conducătorii sucursalelor.Plata salariilor şi a impozitelor aferente, a cotelor de asigurări sociale, precum şi a altor obligaţii fata de bugetul de stat se va face potrivit legii.Drepturile şi obligaţiile personalului DISTRIGAZ SUD - S.A. se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare, prin contractul colectiv de muncă şi prin reglementări proprii.Drepturile de salarizare şi celelalte drepturi de personal se stabilesc prin contractul colectiv de muncă şi de consiliul de administraţie pentru personalul numit de acesta.  +  Articolul 25Amortizarea mijloacelor fixeAmortizarea activelor corporale şi necorporale din patrimoniul DISTRIGAZ SUD - S.A. se va calcula potrivit modului de amortizare stabilit de consiliul de administraţie în conformitate cu prevederile legale.  +  Articolul 26Evidenta contabila şi bilanţul contabilDISTRIGAZ SUD - S.A. va tine evidenţa contabilă în lei, va întocmi anual bilanţul contabil şi contul de profit şi pierderi, având în vedere normele metodologice elaborate de Ministerul Finanţelor.Bilanţul contabil şi contul de profit şi pierderi vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, conform prevederilor legale.  +  Articolul 27Calculul şi repartizarea profituluiProfitul DISTRIGAZ SUD - S.A. se stabileşte pe baza bilanţului contabil aprobat de adunarea generală a acţionarilor.Profitul impozabil se stabileşte în condiţiile legii.Profitul DISTRIGAZ SUD - S.A., rămas după plata impozitului pe profit, se va repartiza conform hotărârii adunării generale a acţionarilor şi dispoziţiilor legale în vigoare, pentru constituirea de fonduri destinate dezvoltării, investiţiilor, modernizării, cercetării sau de alte asemenea fonduri, precum şi pentru fondul cuvenit acţionarilor pentru plata dividendelor.DISTRIGAZ SUD - S.A. îşi constituie fond de rezerva şi alte fonduri în condiţiile legii.Plata dividendelor cuvenite acţionarilor se face de DISTRIGAZ SUD - S.A. în condiţiile legii, după aprobarea bilanţului contabil de către adunarea generală a acţionarilor.În cazul înregistrării de pierderi adunarea generală a acţionarilor va analiza cauzele şi va hotărî în consecinţa, potrivit legii.  +  Articolul 28RegistreleDISTRIGAZ SUD - S.A. va tine, prin grija membrilor consiliului de administraţie şi, respectiv, a cenzorilor, toate registrele prevăzute de lege.  +  Capitolul 9 Asocierea  +  Articolul 29DISTRIGAZ SUD - S.A. poate constitui, singura sau împreună cu alte persoane juridice ori fizice, române sau străine, alte societăţi comerciale sau alte persoane juridice, în condiţiile prevăzute de lege şi de prezentul statut.  +  Articolul 30DISTRIGAZ SUD - S.A. poate încheia contracte de asociere cu alte persoane juridice sau fizice, fără constituirea de noi persoane juridice, dacă asocierea este destinată realizării scopului şi obiectului sau de activitate.  +  Articolul 31Condiţiile de participare a DISTRIGAZ SUD - S.A. la constituirea de noi persoane juridice sau în contracte de asociere se vor stabili prin actele constitutive sau prin contractul de asociere, care vor fi aprobate de adunarea generală a acţionarilor şi, după caz, de consiliul de administraţie.  +  Articolul 32Modificarea formei juridiceModificarea formei juridice a DISTRIGAZ SUD - S.A. se va putea face numai în temeiul hotărârii adunării generale extraordinare a acţionarilor şi cu îndeplinirea tuturor formalităţilor prevăzute de lege.În perioada în care statul este acţionar unic transformarea formei juridice a DISTRIGAZ SUD - S.A. se va putea face numai cu aprobarea Ministerului Industriei şi Comerţului, prin reprezentanţii săi desemnaţi sa reprezinte interesele capitalului de stat.Noua societate comercială va îndeplini formalităţile legale de înregistrare şi publicitate cerute la înfiinţarea societăţilor comerciale.  +  Articolul 33DizolvareaDizolvarea DISTRIGAZ SUD - S.A. va avea loc în următoarele situaţii: a) imposibilitatea realizării obiectului sau de activitate; b) declararea nulităţii; c) hotărârea adunării generale a acţionarilor; d) pierderea unei jumătăţi din capitalul social, după ce s-a consumat fondul de rezerva pentru motive ce nu atrag raspunderi de orice natura, dacă adunarea generală a acţionarilor nu decide reconstituirea capitalului social sau reducerea lui la suma rămasă; e) deschiderea procedurii falimentului; f) când numărul acţionarilor scade sub minimul legal; g) alte cauze prevăzute de lege sau de prezentul statut.Dizolvarea DISTRIGAZ SUD - S.A. trebuie să fie înscrisă la oficiul registrului comerţului şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.  +  Articolul 34LichidareaDizolvarea DISTRIGAZ SUD - S.A. are ca efect deschiderea procedurii de lichidare.Lichidarea DISTRIGAZ SUD - S.A. şi repartizarea patrimoniului se fac în condiţiile legii şi cu respectarea procedurii prevăzute de lege.  +  Articolul 35LitigiileLitigiile de orice fel apărute între DISTRIGAZ SUD - S.A. şi persoanele fizice sau juridice, române sau străine, sunt de competenţa instanţelor judecătoreşti de drept comun din România.Litigiile născute din raporturile contractuale dintre DISTRIGAZ SUD - S.A. şi persoanele juridice, române şi străine, pot fi soluţionate şi prin arbitraj, potrivit legii.  +  Capitolul 10 Dispoziţii finale  +  Articolul 36Prevederile prezentului statut se completează cu dispoziţiile legale referitoare la societăţile comerciale cu capital de stat, cu cele ale Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, precum şi cu cele ale Codului comercial şi ale celorlalte reglementări legale în vigoare.  +  Anexa 4.2 LISTAcuprinzând sucursalele DISTRIGAZ SUD - S.A.
           
    Nr. crt.Denumirea sucursalelorLocalitateaSediul
    1.Sucursala BucureştiBucureştibd Mărăşeşti nr. 4-6, sectorul 4
    2.Sucursala BuzăuBuzăuStr. Unirii nr. 10
    3.Sucursala BraşovBraşovstr. Avram Iancu nr. 52-54
    4.Sucursala CraiovaCraiovastr. Bibescu nr. 59 A
    5.Sucursala FăgăraşFăgăraşAleea Gazului nr. 1
    6.Sucursala GalaţiGalaţistr. Mihai Bravu nr. 10
    7.Sucursala PiteştiPiteştiStr. Lânăriei nr. 7-9
    8.Sucursala PloieştiPloieştiBd Independenţei nr. 10
    9.Sucursala Târgu JiuTârgu Jiustr. Al.I. Cuza nr. 5
    10.Sucursala TârgovişteTârgoviştestr. Tudor Vladimirescu nr. 40
    11.Sucursala Râmnicu VâlceaRâmnicu Vâlceastr. Banu Mărăcine nr. 44 A
   +  Anexa 5 STATUTULSocietăţii Naţionale de Depozitare Subterana a Gazelor Naturale "Depogaz" - S.A.  +  Capitolul 1 Denumirea, forma juridică, sediul, durata  +  Articolul 1DenumireaDenumirea societăţii este Societatea Naţionala de Depozitare Subterana a Gazelor Naturale "Depogaz" - S.A.În toate actele, facturile, scrisorile sau publicaţiile emanând de la Societatea Naţionala de Depozitare Subterana a Gazelor Naturale "Depogaz" - S.A. se menţionează denumirea acesteia, precedată sau urmată de cuvintele "societate pe acţiuni" sau de initialele "S.A.", capitalul social, din care cel efectiv vărsat potrivit ultimului bilanţ contabil aprobat, sediul, numărul de înmatriculare în registrul comerţului şi codul fiscal.  +  Articolul 2Forma juridicăSocietatea Naţionala de Depozitare Subterana a Gazelor Naturale "Depogaz" - S.A., denumita în continuare DEPOGAZ - S.A., este persoana juridică română, având forma juridică de societate naţionala pe acţiuni, şi îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legile române şi cu prezentul statut.  +  Articolul 3SediulSediul DEPOGAZ - S.A. este în municipiul Ploieşti, str. Gheorghe Grigore Cantacuzino nr. 184, judeţul Prahova.Sediul DEPOGAZ - S.A. poate fi schimbat în alta localitate din România, pe baza hotărârii adoptate de adunarea generală a acţionarilor, potrivit legii.DEPOGAZ - S.A. poate înfiinţa în viitor filiale şi/sau sedii secundare fără personalitate juridică, cu aprobarea adunării generale a acţionarilor.  +  Articolul 4DurataDEPOGAZ - S.A. se constituie pentru o durată nelimitată, cu începere de la data înmatriculării acesteia în registrul comerţului.  +  Capitolul 2 Scopul şi obiectul de activitate  +  Articolul 5ScopulDEPOGAZ - S.A. are ca scop îndeplinirea strategiei pentru depozitarea subterana şi producţia gazelor naturale, prin efectuarea, cu respectarea legislaţiei române, de acte de comerţ corespunzătoare obiectului de activitate aprobat prin prezentul statut.  +  Articolul 6Obiectul de activitateDEPOGAZ - S.A. are ca obiect de activitate:1. depozitarea subterana a gazelor naturale - cod 6312;2. producţia de gaze naturale pentru:- asigurarea continuităţii fluxului de inmagazinare;- consumul tehnologic;- livrarea în sistemul de transport;3. cercetarea geologica pentru descoperirea rezervelor de petrol (gaze naturale, ţiţei şi condensat);4. punerea în producţie, intervenţii, reparaţii capitale ale sondelor ce echipeaza depozitele, precum şi ale sondelor de extracţie a zăcămintelor de gaze naturale pentru activitatea proprie şi pentru terţi;5. efectuarea de operaţiuni tehnologice speciale de echipare a sondelor de injecţie şi extracţie, precum şi a sondelor de producţie pentru activitatea proprie şi pentru terţi;6. comprimarea gazelor naturale în vederea exploatării depozitelor de gaze naturale şi a zăcămintelor cu presiuni scăzute;7. lucrări topografice pentru activitatea proprie şi pentru terţi;8. injectia apelor de zacamant rezultate din procesele de exploatare;9. proiectarea geologica de zacamant şi a instalaţiilor tehnologice de mica complexitate pentru procesele de injecţie-extracţie a gazelor naturale - cod 7420;10. efectuarea lucrărilor de redare în circuitul agricol a terenurilor degradate prin activităţi specifice, în interes propriu şi pentru terţi;11. lucrări de construcţii-montaj specifice activităţii de baza;12. întreţinerea, verificarea, revizia şi repararea instalaţiilor tehnologice ale sondelor şi conductelor aferente, ale echipamentelor şi sculelor specifice;13. exploatarea, întreţinerea drumurilor din patrimoniu, în condiţiile legii;14. exploatarea reţelelor proprii de telecomunicaţii, teletransmisie, telemasura, telecomanda şi prestarea de servicii de operare pentru terţi;15. dispecerizarea propriilor sisteme de colectare a gazelor naturale;16. operaţiuni de comercializare a gazelor şi a condensatului provenit din gaze, inclusiv importul-exportul de gaze;17. comerţ cu ridicată, cu excepţia autovehiculelor şi motocicletelor - cod 515;18. comerţ cu ridicată al produselor intermediare neagricole şi al deşeurilor - cod 5157;19. comerţ cu ridicată al combustibililor solizi, lichizi şi gazosi şi al produselor derivate - cod 5151;20. diversificarea tehnologiilor de depozitare a gazelor pentru LPG şi LNG;21. importul-exportul de materiale, piese de schimb, utilaje, echipamente şi tehnologii specifice obiectului de activitate;22. cooperări interne şi internaţionale în domeniul producţiei şi depozitarii subterane a gazelor naturale;23. operaţiuni de leasing, conform legislaţiei în vigoare;24. editarea de publicaţii şi lucrări tehnico-ştiinţifice, specifice activităţii pe care o desfăşoară;25. furnizarea de apa, energie electrica şi termica, în condiţiile legii - cod 4032, 4100;26. transporturi terestre, transporturi prin conducte, transporturi rutiere de mărfuri şi de persoane, pentru activitatea proprie şi pentru terţi;27. realizarea de activităţi sociale, medicale, culturale, sportive, hoteliere, servicii de alimentaţie publică pentru personalul propriu şi pentru terţi - cod 5511;28. activităţi specifice în domeniul securităţii şi protecţiei muncii, al sănătăţii personalului;29. activităţi specifice în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor;30. comerţ intern, magazine de prezentare şi desfacere, cantine - cod 5551;31. întreţinerea şi repararea autovehiculelor proprii şi pentru terţi;32. închirierea altor mijloace de transport;33. închirierea maşinilor şi echipamentelor;34. valorificarea pe plan local a gazelor provenite din sonde izolate sau din zăcăminte de joasa presiune (depletate), prin înfiinţarea de distributii de gaze în localităţile învecinate;35. activităţi de testări şi analize.  +  Capitolul 3 Capitalul social, acţiunile  +  Articolul 7Capitalul socialCapitalul social iniţial al DEPOGAZ - S.A. la data înfiinţării este de 108.023.785 mii lei şi se constituie prin preluarea capitalului social al Filialei de distribuţie a gazelor naturale Societatea Comercială "Distrigaz Sud" - S.A. din cadrul Societăţii Naţionale a Gazelor Naturale "Romgaz" - S.A., conform bilanţului contabil la data de 31 decembrie 1999, fiind împărţit în 1.080.237 acţiuni nominative, fiecare acţiune în valoare de 100.000 lei.Capitalul social este în întregime deţinut de statul român, în calitate de acţionar unic, până la transmiterea acţiunilor din proprietatea statului către persoane fizice sau juridice, române sau străine, în condiţiile legii, şi este vărsat integral la data constituirii DEPOGAZ - S.A.Ministerul Industriei şi Comerţului reprezintă statul ca acţionar unic la DEPOGAZ - S.A. şi exercită toate drepturile ce decurg din aceasta calitate.  +  Articolul 8Majorarea sau reducerea capitalului socialMajorarea capitalului social se face în condiţiile legii.Adunarea generală extraordinară a acţionarilor sau, în situaţia prevăzută la art. 14 ultimul alineat, consiliul de administraţie va putea decide majorarea capitalului social, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare la data majorării lui.Capitalul social va putea fi majorat prin: a) noi aporturi în numerar şi/sau în natura; b) încorporarea rezervelor (în care vor putea fi incluse diferenţele favorabile rezultate din reevaluarea patrimoniului social), cu excepţia rezervelor legale, precum şi a beneficiilor sau a primelor de emisiune; c) compensarea unor creanţe lichide şi exigibile ale terţilor asupra DEPOGAZ - S.A. cu acţiunile acesteia; d) alte surse stabilite de adunarea generală a acţionarilor ori de consiliul de administraţie, după caz, potrivit legii.Reducerea capitalului social se face în condiţiile legii.În cazul în care administratorii constata pierderea a jumătate din capitalul social, ei sunt obligaţi sa convoace, în termen de maximum 60 de zile, adunarea generală extraordinară a acţionarilor, care va decide fie reconstituirea capitalului social, fie limitarea lui la valoarea rămasă, fie dizolvarea DEPOGAZ - S.A.Reducerea capitalului social se va putea face numai după doua luni de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a hotărârii adunării generale extraordinare a acţionarilor ori, în situaţia prevăzută la art. 14 ultimul alineat, a consiliului de administraţie, potrivit prevederilor legale.  +  Articolul 9AcţiunileAcţiunile nominative ale DEPOGAZ - S.A. vor cuprinde toate elementele prevăzute de lege.Acţiunile nominative emise de DEPOGAZ - S.A. vor fi în forma dematerializată, prin înscriere în cont. În condiţiile legii, prin decizie a adunării generale a acţionarilor, vor putea fi emise acţiuni preferenţiale, cu dividend prioritar, fără drept de vot.Evidenta acţiunilor se va tine într-un registru numerotat, sigilat şi parafat de preşedintele consiliului de administraţie, registru care se păstrează la sediul DEPOGAZ - S.A., sub îngrijirea secretarului consiliului de administraţie.În registrul acţiunilor se pot efectua modificări numai cu respectarea prevederilor legale în vigoare.Acţiunile emise de DEPOGAZ - S.A. pot fi grevate pe un drept de uzufruct sau pot fi gajate, în condiţiile legii.Persoanele fizice sau juridice, române sau străine, vor putea deţine acţiuni ale DEPOGAZ - S.A. potrivit reglementărilor în vigoare.  +  Articolul 10ObligaţiuniDEPOGAZ - S.A. este autorizata sa emita obligaţiuni în condiţiile legii.  +  Articolul 11Drepturi şi obligaţii decurgând din acţiuniFiecare acţiune subscrisă şi vărsată de acţionari potrivit legii, cu excepţia acţiunilor preferenţiale, cu dividend prioritar, conferă acestora dreptul la un vot în adunarea generală a acţionarilor, dreptul de a alege şi de a fi aleşi în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului, conform prevederilor prezentului statut şi dispoziţiilor legale, respectiv alte drepturi prevăzute în statut.Deţinerea acţiunii certifica adeziunea de drept la statut.Drepturile şi obligaţiile legate de acţiuni urmează acţiunile în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane.Când o acţiune nominativă devine proprietatea mai multor persoane, nu se va înscrie transmiterea decât în condiţiile în care acestea desemnează un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultând din acţiuni.Obligaţiile DEPOGAZ - S.A. sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar acţionarii răspund în limita valorii acţiunilor pe care le deţin.Patrimoniul DEPOGAZ - S.A. nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligaţii personale ale acţionarilor.  +  Articolul 12Cesiunea acţiunilorAcţiunile sunt indivizibile cu privire la DEPOGAZ - S.A., care nu recunoaşte decât un singur proprietar pentru fiecare acţiune. Cesiunea parţială sau totală a acţiunilor între acţionari sau către terţi se efectuează în condiţiile şi cu procedura prevăzute de lege.Transmiterea dreptului de proprietate asupra acţiunilor nominative emise de DEPOGAZ - S.A. se realizează prin declaraţie făcuta în registrul acţionarilor, subscrisă de cedent şi de cesionar sau de mandatarii lor. De asemenea, transmiterea se mai poate realiza şi prin act autentic, cu efectuarea mentiunilor corespunzătoare în registrul acţionarilor.  +  Articolul 13Pierderea acţiunilorÎn cazul pierderii unor acţiuni proprietarul va trebui sa anunţe consiliul de administraţie şi sa facă public faptul prin presa, în cel puţin două ziare de larga circulaţie. Acţiunile pierdute se anulează. Anularea lor se va publică în Monitorul Oficial al României. După 6 luni acţionarul va putea obţine un duplicat al acţiunilor pierdute.  +  Capitolul 4 Adunarea generală a acţionarilor  +  Articolul 14AtribuţiiAdunarea generală a acţionarilor DEPOGAZ - S.A., este organul de conducere al acesteia, care decide asupra activităţii şi politicii ei economice. Reprezentanţii în adunarea generală a acţionarilor se numesc şi se revoca, după caz, prin ordin al ministrului industriei şi comerţului.Adunările generale ale acţionarilor sunt ordinare şi extraordinare.Adunarea generală ordinară a acţionarilor are următoarele atribuţii principale: a) aproba propunerile privind strategia globală de dezvoltare, retehnologizare, modernizare, de restructurare economico-financiară a DEPOGAZ - S.A.; b) numeşte şi revoca cenzorii, conform prevederilor legale; c) stabileşte nivelul remuneraţiei membrilor consiliului de administraţie şi a cenzorilor; d) aproba bugetul de venituri şi cheltuieli al DEPOGAZ - S.A. pe exerciţiul financiar următor; e) aproba bilanţul contabil şi contul de profit şi pierderi, după analizarea rapoartelor consiliului de administraţie şi al cenzorilor; f) aproba repartizarea profitului conform legii; g) hotărăşte cu privire la folosirea dividendelor aferente acţiunilor gestionate, pentru restructurare şi dezvoltare; h) hotărăşte cu privire la contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe; i) hotărăşte cu privire la înfiinţarea sau la desfiinţarea subunitatilor, fuziunea, divizarea DEPOGAZ - S.A., participarea la constituirea de noi persoane juridice sau la asocierea cu alte persoane juridice ori fizice din străînătate; j) analizează rapoartele consiliului de administraţie privind stadiul şi perspectivele referitoare la profit şi dividende, poziţia pe piaţa interna şi internaţionala, nivelul tehnic, calitatea, forta de muncă, protecţia mediului, relaţiile cu clienţii; k) se pronunţa asupra gestiunii administratorilor şi asupra modului de recuperare a prejudiciilor produse DEPOGAZ - S.A. de către aceştia; l) aproba regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie; m) stabileşte delegarile de competenţa pentru consiliul de administraţie; n) reglementează dreptul de preemţiune al acţionarilor şi al salariaţilor DEPOGAZ - S.A. cu privire la cesiunea acţiunilor şi aproba limitele şi condiţiile pentru cesionarea către salariaţii DEPOGAZ - S.A. a unui număr de acţiuni proprii; o) îndeplineşte orice alta atribuţie stabilită de lege în sarcina sa.Pentru atribuţiile menţionate la lit. c), d), e), f), g), h), j) şi k) adunarea generală a acţionarilor nu va putea lua hotărâri decât în urma obţinerii de către fiecare reprezen- tant a unui mandat special prealabil de la organul care l-a numit.Adunarea generală extraordinară a acţionarilor se întruneşte pentru a hotărî următoarele: a) schimbarea formei juridice a DEPOGAZ - S.A.; b) mutarea sediului DEPOGAZ - S.A.; c) schimbarea obiectului de activitate; d) majorarea capitalului social, precum şi reducerea sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acţiuni, în condiţiile legii; e) fuziunea cu alte societăţi naţionale sau divizarea DEPOGAZ - S.A.; f) dizolvarea anticipata a DEPOGAZ - S.A.; g) emisiunea de obligaţiuni; h) modificarea numărului de acţiuni sau a valorii nominale a acestora, precum şi cesiunea acţiunilor; i) orice alta modificare a actului constitutiv sau orice alta hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare a acţionarilor; j) aprobarea conversiei acţiunilor nominative, emise în forma dematerializată, în acţiuni nominative, emise în forma materializata, şi invers; k) aprobarea conversiei acţiunilor preferenţiale şi nominative dintr-o categorie în alta, în condiţiile legii.Pentru hotărârile adunării generale extraordinare a acţionarilor fiecare reprezentant trebuie să obţină un mandat special prealabil de la organul care l-a numit.Adunarea generală extraordinară a acţionarilor va putea delega consiliului de administraţie exerciţiul atribuţiilor sale menţionate la lit. d) şi j).  +  Articolul 15Convocarea adunării generale a acţionarilorAdunarea generală a acţionarilor se convoacă de preşedintele consiliului de administraţie sau de un membru al acestuia, pe baza împuternicirii date de preşedinte.Adunările generale ordinare ale acţionarilor au loc cel puţin o dată pe an, în cel mult două luni de la încheierea exerciţiului financiar, pentru examinarea bilanţului contabil şi a contului de profit şi pierderi pe anul precedent şi pentru stabilirea programului de activitate şi a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul în curs.Adunarea generală a acţionarilor va fi convocată ori de câte ori va fi nevoie, în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi cu dispoziţiile statutului, cu cel mult 15 zile înainte de data stabilită.Convocarea va cuprinde locul şi data ţinerii adunării generale a acţionarilor, precum şi ordinea de zi, cu menţionarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor acesteia.Când pe ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui sa cuprindă textul integral al propunerilor.Adunarea generală a acţionarilor se întruneşte la sediul DEPOGAZ - S.A. sau în alt loc indicat în convocare.Adunarea generală extraordinară a acţionarilor va fi convocată ori de câte ori este cazul, la solicitarea acţionarului unic sau la cererea consiliului de administraţie ori a cenzorilor.  +  Articolul 16Organizarea adunării generale a acţionarilorAdunarea generală ordinară a acţionarilor este constituită valabil şi poate lua hotărâri, dacă la prima convocare acţionarii prezenţi sau reprezentaţi deţin cel puţin două treimi din capitalul social, iar la a doua convocare, dacă aceştia deţin cel puţin jumătate din capitalul social.Adunarea generală extraordinară a acţionarilor este constituită valabil şi poate lua hotărâri, dacă la prima convocare acţionarii prezenţi sau reprezentaţi deţin cel puţin trei pătrimi din capitalul social, iar la a doua convocare, dacă aceştia deţin cel puţin jumătate din capitalul social.În ziua şi la ora precizate în convocare şedinţa adunării generale a acţionarilor va fi deschisă de preşedintele consiliului de administraţie sau, în lipsa acestuia, de cel care îi tine locul.Adunarea generală a acţionarilor va alege dintre acţionarii prezenţi un secretar, care va verifica lista de prezenta a acţionarilor, indicând capitalul social pe care îl reprezintă fiecare şi îndeplinirea tuturor formalităţilor cerute de lege şi de statut pentru ţinerea şedinţei şi va întocmi procesul-verbal al adunării generale a acţionarilor.Procesul-verbal va fi semnat de persoana care a prezidat şedinţa şi de secretarul care l-a întocmit.Procesul-verbal al adunării generale a acţionarilor se va scrie într-un registru sigilat şi parafat.La procesul-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, precum şi listele de prezenta a acţionarilor.La şedinţele ordinare şi extraordinare ale adunării generale a acţionarilor, în care se dezbat probleme referitoare la raporturile de muncă cu personalul DEPOGAZ - S.A., pot fi invitaţi şi reprezentanţii sindicatului şi/sau reprezentanţii salariaţilor care nu sunt membri de sindicat, care nu vor avea drept de vot.  +  Articolul 17Exercitarea dreptului de vot în adunarea generală a acţionarilorHotărârile adunărilor generale ale acţionarilor se iau prin vot deschis.La propunerea persoanei care prezidează adunarea generală a acţionarilor sau a unui grup de acţionari prezenţi ori reprezentaţi, care deţin cel puţin o pătrime din capitalul social, se va putea decide ca votul să fie secret.Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administraţie şi a cenzorilor, pentru revocarea lor şi pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea administratorilor.Pentru a fi opozabile terţilor hotărârile adunării generale a acţionarilor vor fi depuse în termen de 15 zile la oficiul registrului comerţului, pentru a fi menţionate, în extras, în registru şi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.Ele nu vor putea fi executate înainte de aducerea la îndeplinire a formalităţilor prevăzute mai sus.Hotărârile luate de adunările generale ale acţionarilor în limitele legii şi ale statutului sunt obligatorii chiar şi pentru acţionarii care nu au luat parte la adunarea generală a acţionarilor sau care au votat împotriva.Acţionarii care nu sunt de acord cu hotărârile luate de adunările generale ale acţionarilor cu privire la schimbarea obiectului de activitate, a sediului sau a formei juridice au dreptul de a se retrage din DEPOGAZ - S.A. şi de a recupera contravaloarea acţiunilor pe care le poseda, conform prevederilor legale.  +  Articolul 18ReprezentareÎn perioada în care statul este acţionar unic la DEPOGAZ - S.A. interesele acestuia vor fi reprezentate de Ministerul Industriei şi Comerţului.  +  Capitolul 5 Consiliul de administraţie  +  Articolul 19OrganizareDEPOGAZ - S.A. este administrată de un consiliu de administraţie compus din 5 membri.Membrii consiliului de administraţie sunt numiţi pe o perioadă de cel mult 4 ani şi sunt revocaţi, după caz, prin ordin al ministrului industriei şi comerţului şi sunt remuneraţi pentru aceasta calitate cu o indemnizaţie lunară.Administratorii pot avea calitatea de acţionar.În situaţia în care se creează un loc vacant în consiliul de administraţie, adunarea generală a acţionarilor propune un nou administrator în vederea ocupării acestuia. Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egala cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului sau.Consiliul de administraţie se întruneşte lunar la sediul DEPOGAZ - S.A. sau ori de câte ori este necesar, la convocarea preşedintelui sau a unei treimi din numărul membrilor săi. Consiliul de administraţie este prezidat de preşedinte, iar în lipsa acestuia, de un membru, în baza mandatului preşedintelui. Preşedintele numeşte un secretar fie dintre membrii consiliului de administraţie, fie din afară acestuia.Conducerea DEPOGAZ - S.A. se asigura de un director general, care nu este şi preşedintele consiliului de administraţie.Pentru valabilitatea deciziilor este necesară prezenta a cel puţin două treimi din numărul membrilor consiliului de administraţie, iar deciziile se iau cu majoritatea simpla a membrilor prezenţi.Dezbaterile consiliului de administraţie au loc, conform ordinii de zi stabilite şi comunicate de preşedinte.Dezbaterile se consemnează în procesul-verbal al şedinţei, care se scrie într-un registru, sigilat şi parafat de preşedintele consiliului de administraţie.Procesul-verbal se semnează de toţi membrii consiliului de administraţie şi de secretar. Pe baza procesului-verbal secretarul consiliului de administraţie redactează hotărârea acestuia, care se semnează de preşedinte.Consiliul de administraţie poate delega, prin regulamentul sau de organizare şi funcţionare, o parte din atribuţiile sale directorului general al DEPOGAZ - S.A. şi poate recurge, de asemenea, la experţi pentru soluţionarea anumitor probleme.În relaţiile cu terţii DEPOGAZ - S.A. este reprezentată de directorul general, pe baza şi în limitele împuternicirilor date de consiliul de administraţie, care semnează actele de angajare fata de aceştia.Preşedintele consiliului de administraţie este obligat sa pună la dispoziţie acţionarilor şi cenzorilor, la cererea acestora, toate documentele DEPOGAZ - S.A.Membrii consiliului de administraţie răspund individual sau solidar, după caz, fata de DEPOGAZ - S.A. pentru prejudiciile rezultate din infracţiuni sau abateri de la prevederile legale, pentru abatere de la statut sau pentru greşeli în administrarea acesteia. În astfel de situaţii ei vor putea fi revocaţi prin hotărâre a adunării generale a acţionarilor.Membrii consiliului de administraţie vor depune o garanţie, conform prevederilor legale.Sunt incompatibile cu calitatea de membru în consiliul de administraţie persoanele prevăzute în Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată.Nu pot fi directori ai DEPOGAZ - S.A. persoanele care sunt incompatibile potrivit Legii nr. 31/1990, republicată.  +  Articolul 20Atribuţiile consiliului de administraţie, ale directorului general şi ale directorilor executiviA. Consiliul de administraţie are, în principal, următoarele atribuţii: a) aproba structura organizatorică şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale DEPOGAZ - S.A.; b) numeşte şi eliberează din funcţie directorul general al DEPOGAZ - S.A.; c) aproba nivelul garanţiilor şi modul de constituire a acestora pentru directorul general, directorii executivi ai DEPOGAZ - S.A. şi pentru persoanele care au calitatea de gestionar; d) încheie acte juridice prin care să dobândească, sa înstrăineze, sa închirieze, sa schimbe sau sa constituie în garanţie bunuri aflate în patrimoniul DEPOGAZ - S.A., cu aprobarea adunării generale a acţionarilor, atunci când legea impune aceasta condiţie; e) stabileşte delegarile de competenţa pentru directorul general şi pentru persoanele din conducerea DEPOGAZ S.A., în vederea executării operaţiunilor acesteia; f) aproba încheierea oricăror contracte pentru care nu a delegat competenţa directorului general al DEPOGAZ - S.A.; g) supune anual adunării generale a acţionarilor, în termen de 60 de zile de la încheierea exerciţiului financiar, raportul cu privire la activitatea DEPOGAZ - S.A., bilanţul contabil şi contul de profit şi pierderi pe anul precedent şi proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al DEPOGAZ - S.A. pe anul în curs; h) convoacă adunarea generală extraordinară a acţionarilor ori de câte ori este nevoie; i) stabileşte drepturile, obligaţiile şi responsabilităţile personalului DEPOGAZ - S.A., conform structurii organizatorice aprobate; j) stabileşte competentele şi nivelul de contractare a împrumuturilor bancare curente, a creditelor naţionale pe termen scurt şi mediu şi aproba eliberarea garanţiilor; k) aproba numărul de posturi şi normativul de constituire a compartimentelor functionale şi de producţie; l) stabileşte şi aproba politici pentru protecţia mediului înconjurător, securitatea muncii, potrivit reglementărilor legale în vigoare; m) aproba documentele cu caracter de norme şi regulamentele care reglementează activităţile proprii; n) stabileşte strategia de marketing; o) stabileşte şi aproba, în limita bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat de adunarea generală a acţionarilor, modificări în structura acestuia, în limita competentelor pentru care a primit delegare; p) negociază contractul colectiv de muncă prin mandatarea directorului general şi aproba statutul personalului; r) avizează participarea la constituirea de noi persoane juridice sau la asocierea cu alte persoane juridice sau fizice din ţara; s) rezolva orice alte probleme stabilite de adunarea generală a acţionarilor.B. Directorul general reprezintă DEPOGAZ - S.A. în raporturile cu terţii şi este numit de consiliul de administraţie.Directorul general are, în principal, următoarele atribuţii: a) aplica strategia şi politicile de dezvoltare ale DEPOGAZ - S.A., stabilite de consiliul de administraţie; b) numeşte directorii executivi cu avizul consiliului de administraţie; c) angajează, promovează şi concediază personalul salariat în condiţiile legii; d) numeşte, suspenda sau revoca directorii executivi; e) participa la negocierea contractului colectiv de muncă, a cărui negociere şi încheiere se desfăşoară în condiţiile legii, în limita mandatului dat de consiliul de administraţie; f) negociază, în condiţiile legii, contractele individuale de muncă; g) încheie acte juridice, în numele şi pe seama DEPOGAZ - S.A., în limitele împuternicirilor acordate de consiliul de administraţie; h) stabileşte îndatoririle şi responsabilităţile personalului DEPOGAZ - S.A., pe compartimente; i) aproba operaţiunile de încasări şi plati, potrivit competentelor legale şi prezentului statut; j) aproba operaţiunile de vânzare şi cumpărare de bunuri, potrivit competentelor legale şi prezentului statut; k) împuterniceşte directorii executivi şi orice altă persoană sa exercite orice atribuţie din sfera sa de competenţa; l) rezolva orice alta problema pe care consiliul de administraţie a stabilit-o în sarcina sa.C. Directorii executivi sunt numiţi de directorul general şi se afla în subordinea acestuia, sunt funcţionari ai DEPOGAZ - S.A., executa operaţiunile acesteia şi sunt răspunzători fata de aceasta pentru îndeplinirea îndatoririlor lor, în aceleaşi condiţii ca şi administratorii.Atribuţiile directorilor executivi sunt stabilite prin regulamentul de organizare şi funcţionare a DEPOGAZ - S.A.  +  Capitolul 6 Comitetul de direcţie  +  Articolul 21Consiliul de administraţie poate delega o parte din atribuţiile sale unui comitet de direcţie, în condiţiile legii.Deciziile comitetului de direcţie se iau cu majoritatea absolută a voturilor membrilor săi.Comitetul de direcţie prezintă raportul sau de activitate consiliului de administraţie.  +  Capitolul 7 Gestiunea  +  Articolul 22CenzoriiGestiunea DEPOGAZ - S.A. este controlată de acţionari şi de 3 cenzori care sunt aleşi de adunarea generală a acţionarilor. Cel puţin unul dintre cenzori trebuie să fie expert contabil.În perioada în care statul deţine mai mult de 20% din capitalul social unul dintre cenzori va fi recomandat de Ministerul Finanţelor.Adunarea generală a acţionarilor alege, de asemenea, acelaşi număr de cenzori supleanţi, care îi vor înlocui, în condiţiile legii, pe cenzorii titulari.Pentru a putea exercita dreptul de control cenzorilor li se pot prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea DEPOGAZ - S.A., la situaţia patrimoniului, a profitului şi a pierderilor.Cenzorii au următoarele atribuţii principale: a) în cursul exerciţiului financiar verifica gospodărirea mijloacelor fixe şi a mijloacelor circulante, a portofoliului de efecte, casa şi registrele de evidenţa contabilă şi informează consiliul de administraţie despre neregulile constatate; b) la încheierea exerciţiului financiar controlează exactitatea inventarului, a documentelor şi a informaţiilor prezentate de consiliul de administraţie asupra conturilor DEPOGAZ - S.A., a bilanţului contabil şi a contului de profit şi pierderi, prezentând adunării generale a acţionarilor un raport scris; c) la lichidarea DEPOGAZ - S.A. controlează operaţiunile de lichidare; d) prezintă adunării generale a acţionarilor punctul lor de vedere cu privire la propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a statutului şi a obiectului de activitate ale DEPOGAZ - S.A.Cenzorii sunt obligaţi, de asemenea: a) sa facă, în fiecare luna şi inopinat, inspecţii ale casei şi sa verifice existenta titlurilor sau a valorilor care sunt proprietatea DEPOGAZ - S.A. sau care au fost primite în gaj, cauţiune sau în depozit; b) sa ia parte la adunările generale ordinare şi extraordinare ale acţionarilor, inserand în ordinea de zi propunerile pe care le vor crede necesare; c) să constate depunerea garanţiei din partea administratorilor; d) sa vegheze ca dispoziţiile legii şi ale statutului să fie îndeplinite de administratori şi de lichidatori.Cenzorii se întrunesc la sediul DEPOGAZ - S.A. şi iau decizii în unanimitate. Dacă nu se realizează unanimitatea, raportul cu divergenţe se înaintează adunării generale a acţionarilor.Cenzorii pot convoca adunarea generală extraordinară a acţionarilor, dacă aceasta nu a fost convocată de consiliul de administraţie, în cazul în care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutivi sau ori de câte ori considera necesar pentru alte situaţii privind încălcarea dispoziţiilor legale şi statutare.Atribuţiile, drepturile şi obligaţiile cenzorilor se completează cu dispoziţiile legale în acest domeniu.Cenzorii şi cenzorii supleanţi sunt numiţi de adunarea generală a acţionarilor pe o perioadă de maximum 3 ani şi pot fi realeşi.Sunt incompatibile cu calitatea de cenzor persoanele prevăzute în Legea nr. 31/1990, republicată.Cenzorii sunt obligaţi sa depună înainte de începerea activităţii o garanţie egala cu o treime din garanţia stabilită pentru membrii consiliului de administraţie.În caz de deces, împiedicare fizica sau legală, încetare sau renunţare la mandat a unui cenzor, cenzorul supleant cel mai în vârsta îl înlocuieşte.Dacă în acest mod numărul cenzorilor nu se poate completa, cenzorii rămaşi numesc altă persoană în locul vacant până la cea mai apropiată adunare generală a acţionarilor.În cazul în care nu mai rămâne în funcţie nici un cenzor, consiliul de administraţie va convoca adunarea generală a acţionarilor, care va proceda la numirea altor cenzori.Cenzorii vor trece într-un registru special deliberările, precum şi constatările făcute în exerciţiul mandatului lor.Revocarea cenzorilor se va putea face numai de adunarea generală a acţionarilor.  +  Capitolul 8 Activitatea DEPOGAZ - S.A.  +  Articolul 23Finanţarea activităţii propriiPentru îndeplinirea obiectului de activitate şi în conformitate cu atribuţiile stabilite DEPOGAZ - S.A. utilizează sursele de finanţare constituite conform legii, credite bancare şi alte surse financiare.  +  Articolul 24Exerciţiul financiarExerciţiul financiar începe la 1 ianuarie şi se încheie la 31 decembrie ale fiecărui an. Primul exerciţiu financiar începe la data înmatriculării DEPOGAZ - S.A. la registrul comerţului.  +  Articolul 25PersonalulPersonalul de conducere şi de execuţie din cadrul DEPOGAZ - S.A. este numit, angajat şi concediat de directorul general.Plata salariilor şi a impozitelor aferente, a cotelor de asigurări sociale, precum şi a altor obligaţii fata de bugetul de stat se va face potrivit legii.Drepturile şi obligaţiile personalului DEPOGAZ - S.A. se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare, prin contractul colectiv de muncă şi prin statutul personalului.Drepturile de salarizare şi celelalte drepturi de personal se stabilesc prin contractul colectiv de muncă şi de consiliul de administraţie pentru personalul numit de acesta.  +  Articolul 26Amortizarea mijloacelor fixeAmortizarea activelor corporale şi necorporale din patrimoniul DEPOGAZ - S.A. se va calcula potrivit modului de amortizare stabilit de consiliul de administraţie în conformitate cu prevederile legale.  +  Articolul 27Evidenta contabila şi bilanţul contabilDEPOGAZ - S.A. va tine evidenţa contabilă în lei, va întocmi anual bilanţul contabil şi contul de profit şi pierderi, având în vedere normele metodologice elaborate de Ministerul Finanţelor.Bilanţul contabil şi contul de profit şi pierderi vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, conform prevederilor legale.  +  Articolul 28Calculul şi repartizarea profituluiProfitul DEPOGAZ - S.A. se stabileşte pe baza bilanţului contabil aprobat de adunarea generală a acţionarilor.Profitul impozabil se stabileşte în condiţiile legii.Profitul DEPOGAZ - S.A., rămas după plata impozitului pe profit, se va repartiza conform hotărârii adunării generale a acţionarilor şi dispoziţiilor legale în vigoare, pentru constituirea de fonduri destinate dezvoltării, investiţiilor, modernizării, cercetării sau de alte asemenea fonduri, precum şi pentru fondul cuvenit acţionarilor pentru plata dividendelor.DEPOGAZ - S.A. îşi constituie fond de rezerva şi alte fonduri în condiţiile legii.Plata dividendelor cuvenite acţionarilor se face de DEPOGAZ - S.A. în condiţiile legii, după aprobarea bilanţului contabil de către adunarea generală a acţionarilor.În cazul înregistrării de pierderi adunarea generală a acţionarilor va analiza cauzele şi va hotărî în consecinţa, potrivit legii.  +  Articolul 29RegistreleDEPOGAZ - S.A. va tine, prin grija administratorilor şi, respectiv, a cenzorilor, toate registrele prevăzute de lege.  +  Capitolul 9 Asocierea  +  Articolul 30DEPOGAZ - S.A. poate constitui, singura sau împreună cu alte persoane juridice sau fizice, române ori străine, alte societăţi naţionale sau alte persoane juridice, în condiţiile prevăzute de lege şi de prezentul statut.  +  Articolul 31DEPOGAZ - S.A. poate încheia contracte de asociere cu alte persoane juridice sau fizice, fără constituirea de noi persoane juridice, dacă asocierea este destinată realizării scopului şi obiectului sau de activitate.  +  Articolul 32Condiţiile de participare a DEPOGAZ - S.A. la constituirea de noi persoane juridice sau în contracte de asociere se vor stabili prin actele constitutive sau prin contractul de asociere, care vor fi aprobate de adunarea generală a acţionarilor şi, după caz, de consiliul de administraţie.  +  Articolul 33Modificarea formei juridiceModificarea formei juridice a DEPOGAZ - S.A. se va putea face numai în temeiul hotărârii adunării generale extraordinare a acţionarilor şi cu îndeplinirea tuturor formalităţilor prevăzute de lege.În perioada în care statul este acţionar unic transformarea formei juridice a DEPOGAZ - S.A. se va putea face numai cu aprobarea Ministerului Industriei şi Comerţului, prin împuterniciţii desemnaţi sa reprezinte interesele capitalului de stat.Noua societate naţionala va îndeplini formalităţile legale de înregistrare şi publicitate cerute la înfiinţarea societăţilor naţionale.  +  Articolul 34DizolvareaDizolvarea DEPOGAZ - S.A. va avea loc în următoarele situaţii: a) imposibilitatea realizării obiectului sau de activitate; b) declararea nulităţii; c) hotărârea adunării generale a acţionarilor; d) pierderea unui jumătăţi din capitalul social, după ce s-a consumat fondul de rezerva pentru motive ce nu atrag raspunderi de orice natura, dacă adunarea generală a acţionarilor nu decide reconstituirea capitalului social sau reducerea lui la suma rămasă; e) deschiderea procedurii privind falimentul; f) când numărul acţionarilor scade sub minimul legal; g) alte cauze prevăzute de lege sau de prezentul statut.Dizolvarea DEPOGAZ - S.A. trebuie să fie înscrisă la oficiul registrului comerţului şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.  +  Articolul 35LichidareaDizolvarea DEPOGAZ - S.A. are ca efect deschiderea procedurii de lichidare.Lichidarea DEPOGAZ - S.A. şi repartizarea patrimoniului se fac în condiţiile legii şi cu respectarea procedurii prevăzute de lege.  +  Articolul 36LitigiileLitigiile de orice fel apărute între DEPOGAZ - S.A. şi persoanele fizice sau juridice, române ori străine, sunt de compententa instanţelor judecătoreşti de drept comun din România.Litigiile născute din raporturile contractuale dintre DEPOGAZ - S.A. şi persoanele juridice române şi străine pot fi soluţionate şi prin arbitraj, potrivit legii.  +  Capitolul 10 Dispoziţii finale  +  Articolul 37Prevederile prezentului statut se completează cu dispoziţiile legale referitoare la societăţile naţionale cu capital de stat, cu cele ale Legii nr. 31/1990, republicată, precum şi cu cele ale Codului comercial şi ale celorlalte reglementări legale în vigoare.  +  Anexa 6 INVENTARUL BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI
  Cod fiscal Denumire
  1. Ordonator principal de credite (Ministere sau autorităţi ale administraţiei publice centrale)
  2. Ordonator secundar de credite
  3. Ordonator tertiar de credite
  4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institute naţionale de cercetare dezvoltare, care funcţionează în baza OG 25/1995, aprobată prin Legea 51/1996, cu modifcarile ulterioare şi după caz societăţi cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public al statului
  Grupa 8 Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului
  *Font 6*
  ┌────┬───────────┬─────────────────────────────────┬─────────────────┬──────────┬───────────┬────┬─────────────────┬────────────────────────────────┬──────┐│ Nr │ Cod de │ │Descriere tehnică│Vecinătăţi│ │ │ │ Regim juridic │ Bun ││crt.│clasificare│ Denumire conducte gaze │ (pe scurt) │(după caz,│ Adresa │Anul│ Valoare de ├────────────────┬───────────────┤mobil/││ │ │ ├───────┬─────────┤ pe scurt │(regională)│P.F.│ inventar │ Situaţia │ Baza legală │imobil││ │ │ │ D │ L │ │ │ │ 31.07.99 │ juridică │ a luării în │ ││ │ │ │ (mm) │ (km) │ │ │ │ │ │ administ. │ │├────┼───────────┼─────────────────────────────────┼───────┴─────────┼──────────┼───────────┼────┼─────────────────┼────────────────┼───────────────┼──────┤│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 15 │├────┼───────────┼─────────────────────────────────┼───────┬─────────┼──────────┼───────────┼────┼─────────────────┼────────────────┼───────────────┼──────┤│ 1│ 8,17 │ERNEI-CORUNCA FIR 1 │ 500 │ 22,100 │ * │ CLUJ │1966│ 6.791.550.728│În administrare.│H.G. 491/aug 98│Imobil│├────┼───────────┼─────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────────┼────┼─────────────────┼────────────────┼───────────────┼──────┤│ 2│ 8,17 │ERNEI-CORUNCA FIR 1 │ 600 │ 1,280 │ * │ MEDIAS │1966│ 340.172.725│În administrare.│H.G. 491/aug 98│Imobil│├────┼───────────┼─────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────────┼────┼─────────────────┼────────────────┼───────────────┼──────┤│ 3│ 8,17 │OCOLIRE SUG CORUNCA │ 500 │ 0,790 │ * │ CLUJ │1985│ 1.007.411.023│În administrare.│H.G. 491/aug 98│Imobil│├────┼───────────┼─────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────────┼────┼─────────────────┼────────────────┼───────────────┼──────┤│ 4│ 8,17 │CORUNCA-COROI FIR 1 │ 600 │ 12,740 │ * │ CLUJ │1970│ 3.301.727.540│În administrare.│H.G. 491/aug 98│Imobil│├────┼───────────┼─────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────────┼────┼─────────────────┼────────────────┼───────────────┼──────┤│ 5│ 8,17 │COROI-BARCUT │ 700 │ 51,000 │ * │ CLUJ │1973│ 32.721.444.416│În administrare.│H.G. 491/aug 98│Imobil│├────┼───────────┼─────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────────┼────┼─────────────────┼────────────────┼───────────────┼──────┤│ 6│ 8,17 │DEVIERE COND 700 ZONA RETIS │ 700 │ 3,000 │ * │ MEDIAS │1976│ 1.412.991.870│În administrare.│H.G. 491/aug 98│Imobil│├────┼───────────┼─────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────────┼────┼─────────────────┼────────────────┼───────────────┼──────┤│ 7│ 8,17 │BARCUT- SINCA │ 700 │ 51,100 │ * │ BRASOV │1975│ 7.525.335.259│În administrare.│H.G. 491/aug 98│Imobil│├────┼───────────┼─────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────────┼────┼─────────────────┼────────────────┼───────────────┼──────┤│ 8│ 8,17 │TRAVERSARE OLT FAGARAS │ 700 │ 0,150 │ * │ BRASOV │1975│ 390.990.288│În administrare.│H.G. 491/aug 98│Imobil│├────┼───────────┼─────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────────┼────┼─────────────────┼────────────────┼───────────────┼──────┤│ 9│ 8,17 │SINCA-PALTIN │ 700 │ 10,600 │ * │ BRASOV │1974│ 2.307.830.342│În administrare.│H.G. 491/aug 98│Imobil│├────┼───────────┼─────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────────┼────┼─────────────────┼────────────────┼───────────────┼──────┤│ 10│ 8,17 │PALTIN-VARF DIHAM │ 700 │ 34,100 │ * │ BRASOV │1972│ 8.564.022.082│În administrare.│H.G. 491/aug 98│Imobil│├────┼───────────┼─────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────────┼────┼─────────────────┼────────────────┼───────────────┼──────┤│ 11│ 8,17 │VALEA CERBULUI-PLAT IN SINAIA │ 700 │ 19,700 │ * │ BRASOV │1973│ 10.694.591.370│În administrare.│H.G. 491/aug 98│Imobil│├────┼───────────┼─────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────────┼────┼─────────────────┼────────────────┼───────────────┼──────┤│ 12│ 8,17 │PLAT IZV SINAIA-FILIPESTI │ 700 │ 59,200 │ * │ BUCURESTI │1970│ 25.585.017.988│În administrare.│H.G. 491/aug 98│Imobil│├────┼───────────┼─────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────────┼────┼─────────────────┼────────────────┼───────────────┼──────┤│ 13│ 8,17 │TRAVERSARE PRAHOVA + CFR P │ 700 │ 1,410 │ * │ BUCURESTI │1996│ 4.388.955.000│În administrare.│H.G. 491/aug 98│Imobil│├────┼───────────┼─────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────────┼────┼─────────────────┼────────────────┼───────────────┼──────┤│ 14│ 8,17 │FILIPESTI-MANESTI II │ 500 │ 17,000 │ * │ BUCURESTI │1975│ 391.647.317│În administrare.│H.G. 491/aug 98│Imobil│├────┼───────────┼─────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────────┼────┼─────────────────┼────────────────┼───────────────┼──────┤│ 15│ 8,17 │MANESTI-BUCIUMENI │ 500 │ 38,000 │ * │ BUCURESTI │1969│ 9.790.277.552│În administrare.│H.G. 491/aug 98│Imobil│├────┼───────────┼─────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────────┼────┼─────────────────┼────────────────┼───────────────┼──────┤│ 16│ 8,17 │COROI-SENEREUS │ 600 │ 10,400 │ * │ MEDIAS │1969│ 13.446.770.017│În administrare.│H.G. 491/aug 98│Imobil│├────┼───────────┼─────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────────┼────┼─────────────────┼────────────────┼───────────────┼──────┤│ 17│ 8,17 │SENEREUS-SELEUS │ 600 │ 10,600 │ * │ MEDIAS │1970│ 4.092.610.422│În administrare.│H.G. 491/aug 98│Imobil│├────┼───────────┼─────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────────┼────┼─────────────────┼────────────────┼───────────────┼──────┤│ 18│ 8,17 │SELEUS-BARCUT │ 600 │ 22,600 │ * │ MEDIAS │1969│ 4.844.437.450│În administrare.│H.G. 491/aug 98│Imobil│├────┼───────────┼─────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────────┼────┼─────────────────┼────────────────┼───────────────┼──────┤│ 19│ 8,17 │DEVIERE COROI - SINCA │ 600 │ 3,000 │ * │ MEDIAS │1976│ 605.567.836│În administrare.│H.G. 491/aug 98│Imobil│├────┼───────────┼─────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────────┼────┼─────────────────┼────────────────┼───────────────┼──────┤│ 20│ 8,17 │BARCUT-S.T.C. SINCA │ 600 │ 49,900 │ * │ BRASOV │1969│ 8.876.652.858│În administrare.│H.G. 491/aug 98│Imobil│├────┼───────────┼─────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────────┼────┼─────────────────┼────────────────┼───────────────┼──────┤│ 21│ 8,17 │TRAVERSARE OLT FAGARAS │ 600 │ 0,150 │ * │ BRASOV │1969│ 163.621.532│În administrare.│H.G. 491/aug 98│Imobil│├────┼───────────┼─────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────────┼────┼─────────────────┼────────────────┼───────────────┼──────┤│ 22│ 8,17 │SINCA-PALTIN │ 600 │ 10,600 │ * │ BRASOV │1969│ 2.091.296.010│În administrare.│H.G. 491/aug 98│Imobil│├────┼───────────┼─────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────────┼────┼─────────────────┼────────────────┼───────────────┼──────┤│ 23│ 8,17 │TIGMANDRU-PCT B │ 500 │ 24,000 │ * │ MEDIAS │1957│ 7.410.560.453│În administrare.│H.G. 491/aug 98│Imobil│├────┼───────────┼─────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────────┼────┼─────────────────┼────────────────┼───────────────┼──────┤│ 24│ 8,17 │PCT B-RODBAV │ 500 │ 38,000 │ * │ MEDIAS │1964│ 636.811.514│În administrare.│H.G. 491/aug 98│Imobil│├────┼───────────┼─────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────────┼────┼─────────────────┼────────────────┼───────────────┼──────┤│ 25│ 8,17 │RODBAV-S.T.C. SINCA │ 500 │ 44,400 │ * │ BRASOV │1964│ 4.922.987.290│În administrare.│H.G. 491/aug 98│Imobil│├────┼───────────┼─────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────────┼────┼─────────────────┼────────────────┼───────────────┼──────┤│ 26│ 8,17 │TRAV.OLT FAGARAS │ 500 │ 0,150 │ * │ BRASOV │1964│ 80.485.088│În administrare.│H.G. 491/aug 98│Imobil│├────┼───────────┼─────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────────┼────┼─────────────────┼────────────────┼───────────────┼──────┤│ 27│ 8,17 │INTERCONECTARE 20-24 D GALATI │ 500 │ 0,01 │ * │ BRASOV │1992│ 240.136.212│În administrare.│H.G. 491/aug 98│Imobil│├────┼───────────┼─────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────────┼────┼─────────────────┼────────────────┼───────────────┼──────┤│ 28│ 8,17 │SINCA-ST.89 │ 500 │ 32,200 │ * │ BRASOV │1964│ 4.037.747.279│În administrare.│H.G. 491/aug 98│Imobil│├────┼───────────┼─────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────────┼────┼─────────────────┼────────────────┼───────────────┼──────┤│ 29│ 8,17 │ST.89-ST.216 │ 500 │ 6,700 │ * │ BRASOV │1961│ 130.113.311│În administrare.│H.G. 491/aug 98│Imobil│├────┼───────────┼─────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────────┼────┼─────────────────┼────────────────┼───────────────┼──────┤│ 30│ 8,17 │ST.216-VALEA CERBULUI │ 500 │ 22,200 │ * │ BRASOV │1951│ 13.656.120│În administrare.│H.G. 491/aug 98│Imobil│├────┼───────────┼─────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────────┼────┼─────────────────┼────────────────┼───────────────┼──────┤│ 31│ 8,17 │VALEA CERBULUI-PLATOU IZVOR │ 500 │ 15,700 │ * │ BRASOV │1996│ 30.874.988.153│În administrare.│H.G. 491/aug 98│Imobil│├────┼───────────┼─────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────────┼────┼─────────────────┼────────────────┼───────────────┼──────┤│ 32│ 8,17 │TRAVERSARE VALEA CERBULUI │ 500 │ 0,003 │ * │ BRASOV │1951│ 36.000│În administrare.│H.G. 491/aug 98│Imobil│├────┼───────────┼─────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────────┼────┼─────────────────┼────────────────┼───────────────┼──────┤│ 33│ 8,17 │TRAVERSARE VALEA CERBULUI │ 500 │ 0,003 │ * │ BRASOV │1951│ 36.000│În administrare.│H.G. 491/aug 98│Imobil│├────┼───────────┼─────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────────┼────┼─────────────────┼────────────────┼───────────────┼──────┤│ 34│ 8,17 │TRAVERSARE VALEA ALBA │ 500 │ 0,003 │ * │ BRASOV │1951│ 36.000│În administrare.│H.G. 491/aug 98│Imobil│├────┼───────────┼─────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────────┼────┼─────────────────┼────────────────┼───────────────┼──────┤│ 35│ 8,17 │TRAVERSARE CARBONIT SINAIA │ 500 │ 0,007 │ * │ BRASOV │1951│ 17.661│În administrare.│H.G. 491/aug 98│Imobil│├────┼───────────┼─────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────────┼────┼─────────────────┼────────────────┼───────────────┼──────┤│ 36│ 8,17 │SINAIA IZV-VALEA LARGA │ 500 │ 2,000 │ * │ BUCURESTI │1951│ 988.420│În administrare.│H.G. 491/aug 98│Imobil│├────┼───────────┼─────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────────┼────┼─────────────────┼────────────────┼───────────────┼──────┤│ 37│ 8,17 │VALEA LARGA-POSADA │ 500 │ 7,000 │ * │ BUCURESTI │1979│ 7.396.790.594│În administrare.│H.G. 491/aug 98│Imobil│├────┼───────────┼─────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────────┼────┼─────────────────┼────────────────┼───────────────┼──────┤│ 38│ 8,17 │TR. COND. 20' PRAHOVA-VAL │ 500 │ 0,075 │ * │ BUCURESTI │1979│ 279.114.798│În administrare.│H.G. 491/aug 98│Imobil│├────┼───────────┼─────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────────┼────┼─────────────────┼────────────────┼───────────────┼──────┤│ 39│ 8,17 │POSADA-BOBOLIA │ 500 │ 14,400 │ * │ BUCURESTI │1978│ 204.545.335│În administrare.│H.G. 491/aug 98│Imobil│├────┼───────────┼─────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────────┼────┼─────────────────┼────────────────┼───────────────┼──────┤│ 40│ 8,17 │BOBOLIA-TR RAU IALOMITA │ 500 │ 47,000 │ * │ BUCURESTI │1948│ 2.356.211.340│În administrare.│H.G. 491/aug 98│Imobil│├────┼───────────┼─────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────────┼────┼─────────────────┼────────────────┼───────────────┼──────┤│ 41│ 8,17 │TRAV. IALOMITA-LUCEANCA │ 500 │ 4,000 │ * │ BUCURESTI │1948│ 2.550.000│În administrare.│H.G. 491/aug 98│Imobil│├────┼───────────┼─────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────────┼────┼─────────────────┼────────────────┼───────────────┼──────┤│ 42│ 8,17 │TRAV CATUNU (ODARASTI) │ 500 │ 0,802 │ * │ BUCURESTI │1951│ 758.940│În administrare.│H.G. 491/aug 98│Imobil│├────┼───────────┼─────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────────┼────┼─────────────────┼────────────────┼───────────────┼──────┤│ 43│ 8,17 │LUCEANCA-BUCURESTI │ 500 │ 26,500 │ * │ BUCURESTI │1965│ 2.435.656.420│În administrare.│H.G. 491/aug 98│Imobil│├────┼───────────┼─────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────────┼────┼─────────────────┼────────────────┼───────────────┼──────┤│ 44│ 8,17 │COLIBI-PCT. B (FIR I) │ 500 │ 33,350 │ * │ MEDIAS │1950│ 4.896.171.835│În administrare.│H.G. 491/aug 98│Imobil│├────┼───────────┼─────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────────┼────┼─────────────────┼────────────────┼───────────────┼──────┤│ 45│ 8,17 │PCT B-N SAS-RODBAV │ 500 │ 38 │ * │ MEDIAS │1951│ 8.627.954│În administrare.│H.G. 491/aug 98│Imobil│├────┼───────────┼─────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────────┼────┼─────────────────┼────────────────┼───────────────┼──────┤│ 46│ 8,17 │RODBAV - M-TII PERSANI │ 500 │ 40,200 │ * │ BRASOV │1951│ 34.511.816│În administrare.│H.G. 491/aug 98│Imobil│├────┼───────────┼─────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────────┼────┼─────────────────┼────────────────┼───────────────┼──────┤│ 47│ 8,17 │TRAVERSARE OLT │ 500 │ 0,150 │ * │ BRASOV │1951│ 1.134.000│În administrare.│H.G. 491/aug 98│Imobil│├────┼───────────┼─────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────────┼────┼─────────────────┼────────────────┼───────────────┼──────┤│ 48│ 8,17 │M-TII PERSANI-ST.89 │ 500 │ 47,500 │ * │ BRASOV │1950│ 36.631.215│În administrare.│H.G. 491/aug 98│Imobil│├────┼───────────┼─────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────────┼────┼─────────────────┼────────────────┼───────────────┼──────┤│ 49│ 8,17 │M-TII PERSANI-ST.89 │ 500 │ 5,000 │ * │ BRASOV │1996│ 9.624.130.824│În administrare.│H.G. 491/aug 98│Imobil│├────┼───────────┼─────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────────┼────┼─────────────────┼────────────────┼───────────────┼──────┤│ 50│ 8,17 │COLIBI - PCT. B FIR 3 │ 500 │ 26,000 │ * │ MEDIAS │1960│ 4.125.286.223│În administrare.│H.G. 491/aug 98│Imobil│├────┼───────────┼─────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────────┼────┼─────────────────┼────────────────┼───────────────┼──────┤│ 51│ 8,17 │TRAV TARNAVA │ 500 │ 0,048 │ * │ MEDIAS │1960│ 5.986.005│În administrare.│H.G. 491/aug 98│Imobil│├────┼───────────┼─────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────────┼────┼─────────────────┼────────────────┼───────────────┼──────┤│ 52│ 8,17 │DELENI-N SASESC │ 500 │ 7,35 │ * │ MEDIAS │1960│ 53.407.679│În administrare.│H.G. 491/aug 98│Imobil│├────┼───────────┼─────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────────┼────┼─────────────────┼────────────────┼───────────────┼──────┤│ 53│ 8,17 │PCT. B-ROTBAV │ 350 │ 38,000 │ * │ MEDIAS │1940│ 180.388.690│În administrare.│H.G. 491/aug 98│Imobil│├────┼───────────┼─────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────────┼────┼─────────────────┼────────────────┼───────────────┼──────┤│ 54│ 8,17 │RODBAV-ST 89 │ 350 │ 86,100 │ * │ BRASOV │1940│ 1.143.332.614│În administrare.│H.G. 491/aug 98│Imobil│├────┼───────────┼─────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────────┼────┼─────────────────┼────────────────┼───────────────┼──────┤│ 55│ 8,17 │TRAVERSARE VLADENI │ 350 │ 0,050 │ * │ BRASOV │1940│ 72.000│În administrare.│H.G. 491/aug 98│Imobil│├────┼───────────┼─────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────────┼────┼─────────────────┼────────────────┼───────────────┼──────┤│ 56│ 8,17 │PCT. B-ROTBAV │ 250 │ 38,000 │ * │ MEDIAS │1947│ 2.052.536│În administrare.│H.G. 491/aug 98│Imobil│├────┼───────────┼─────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────────┼────┼─────────────────┼────────────────┼───────────────┼──────┤│ 57│ 8,17 │ROTBAV-M-TII PERSANI │ 250 │ 25,800 │ * │ BRASOV │1947│ 12.677.420│În administrare.│H.G. 491/aug 98│Imobil│├────┼───────────┼─────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────────┼────┼─────────────────┼────────────────┼───────────────┼──────┤│ 58│ 8,17 │M-TII PERSANI-PAD BISERICII │ 250 │ 34,200 │ * │ BRASOV │1947│ 782.116.000│În administrare.│H.G. 491/aug 98│Imobil│├────┼───────────┼─────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────────┼────┼─────────────────┼────────────────┼───────────────┼──────┤│ 59│ 8,17 │PADUREA BISERICII-ZARNESTI │ 300 │ 5,5 │ * │ BRASOV │1947│ 3.248.360│În administrare.│H.G. 491/aug 98│Imobil│├────┼───────────┼─────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────────┼────┼─────────────────┼────────────────┼───────────────┼──────┤│ 60│ 8,17 │TRAVERSARE C.F. CODLEA │ 250 │ 0,020 │ * │ BRASOV │1947│ 119.700│În administrare.│H.G. 491/aug 98│Imobil│├────┼───────────┼─────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────────┼────┼─────────────────┼────────────────┼───────────────┼──────┤│ 61│ 8,17 │TRAVERSARE GHIMBAV │ 250 │ 0,040 │ * │ BRASOV │1947│ 396.000│În administrare.│H.G. 491/aug 98│Imobil│├────┼───────────┼─────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────────┼────┼─────────────────┼────────────────┼───────────────┼──────┤│ 62│ 8,17 │TRAV A P VULCANITA (ZARNESTI) │ 250 │ 0,05 │ * │ BRASOV │1947│ 348.000│În administrare.│H.G. 491/aug 98│Imobil│├────┼───────────┼─────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────────┼────┼─────────────────┼────────────────┼───────────────┼──────┤│ 63│ 8,17 │ST 89-KM 5 PREDEAL │ 400 │ 8,200 │ * │ BRASOV │1956│ 203.458.727│În administrare.│H.G. 491/aug 98│Imobil│├────┼───────────┼─────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────────┼────┼─────────────────┼────────────────┼───────────────┼──────┤│ 64│ 8,17 │KM. 5-PL IZV SINAIA │ 400 │ 23,400 │ * │ BRASOV │1958│ 13.600.000│În administrare.│H.G. 491/aug 98│Imobil│├────┼───────────┼─────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────────┼────┼─────────────────┼────────────────┼───────────────┼──────┤│ 65│ 8,17 │TRAVERSARI PRAHOVA (SINAIA) │ 400 │ 0,195 │ * │ BRASOV │1946│ 276.000│În administrare.│H.G. 491/aug 98│Imobil│├────┼───────────┼─────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────────┼────┼─────────────────┼────────────────┼───────────────┼──────┤│ 66│ 8,17 │PL IZV SINAIA-BREAZA │ 400 │ 25,500 │ * │ BUCURESTI │1965│ 5.028.277.258│În administrare.│H.G. 491/aug 98│Imobil│├────┼───────────┼─────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────────┼────┼─────────────────┼────────────────┼───────────────┼──────┤│ 67│ 8,17 │TRAV. S PRAHOVA+CF POSADA │ 400 │ 1,600 │ * │ BUCURESTI │1996│ 3.972.323.332│În administrare.│H.G. 491/aug 98│Imobil│├────┼───────────┼─────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────────┼────┼─────────────────┼────────────────┼───────────────┼──────┤│ 68│ 8,17 │BREAZA-CAMPINA │ 400 │ 8,312 │ * │ BUCURESTI │1981│ 3.114.324.580│În administrare.│H.G. 491/aug 98│Imobil│├────┼───────────┼─────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────────┼────┼─────────────────┼────────────────┼───────────────┼──────┤│ 69│ 8,17 │COND IRMPS POIANA CAMPINA │ 400 │ 1,000 │ * │ BUCURESTI │1995│ 2.478.700.345│În administrare.│H.G. 491/aug 98│Imobil│├────┼───────────┼─────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────────┼────┼─────────────────┼────────────────┼───────────────┼──────┤│ 70│ 8,17 │CAMPINA-NEDELEA │ 400 │ 19,530 │ * │ BUCURESTI │1928│ 10.954.050│În administrare.│H.G. 491/aug 98│Imobil│├────┼───────────┼─────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────────┼────┼─────────────────┼────────────────┼───────────────┼──────┤│ 71│ 8,17 │SILISTEA-BRADEANU │ 500 │ 100,274 │ * │ BRAILA │1966│ 18.064.275.109│În administrare.│H.G. 491/aug 98│Imobil│├────┼───────────┼─────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────────┼────┼─────────────────┼────────────────┼───────────────┼──────┤│ 72│ 8,17 │BRADEANU-GARBOVI │ 500 │ 22,000 │ * │ BRAITA │1965│ 3.785.300.030│În administrare.│H.G. 491/aug 98│Imobil│├────┼───────────┼─────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────────┼────┼─────────────────┼────────────────┼───────────────┼──────┤│ 73│ 8,17 │TRAV. AERIANA VALEA SARATA │ 500 │ 0,042 │ * │ BRAILA │1990│ 382.167.895│În administrare.│H.G. 491/aug 98│Imobil│├────┼───────────┼─────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────────┼────┼─────────────────┼────────────────┼───────────────┼──────┤│ 74│ 8,17 │GARBOVI-COSERENI │ 500 │ 17,347 │ * │ BRAILA │1965│ 6.721.152.766│În administrare.│H.G. 491/aug 98│Imobil│├────┼───────────┼─────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────────┼────┼─────────────────┼────────────────┼───────────────┼──────┤│ 75│ 8,17 │COSERENI-BUCURESTI │ 500 │ 38,000 │ * │ BUCURESTI │1965│ 5.240.875.975│În administrare.│H.G. 491/aug 98│Imobil│├────┼───────────┼─────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────────┼────┼─────────────────┼────────────────┼───────────────┼──────┤│ 76│ 8,17 │TRAV. COSERENI │ 500 │ 0,210 │ * │ BUCURESTI │1965│ 139.224.873│În administrare.│H.G. 491/aug 98│Imobil│├────┼───────────┼─────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────────┼────┼─────────────────┼────────────────┼───────────────┼──────┤│ 77│ 8,17 │SILISTEA-JUGUREANU │ 800 │ 60,800 │ * │ BRAILA │1989│ 132.353.427.711│În administrare.│H.G. 491/aug 98│Imobil│├────┼───────────┼─────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────────┼────┼─────────────────┼────────────────┼───────────────┼──────┤│ 78│ 8,17 │JUGUREANU-RUSETU │ 800 │ 11,9 │ * │ BRAILA │1990│ 88.675.006.949│În administrare.│H.G. 491/aug 98│Imobil│├────┼───────────┼─────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────────┼────┼─────────────────┼────────────────┼───────────────┼──────┤│ 79│ 8,17 │RUSETU-GARBOVI │ 800 │ 33,000 │ * │ BRAILA │1993│ 1.823.867.601│În administrare.│H.G. 491/aug 98│Imobil│├────┼───────────┼─────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────────┼────┼─────────────────┼────────────────┼───────────────┼──────┤│ 80│ 8,17 │GARBOVI-COSERENI │ 800 │ 25,500 │ * │ BRAILA │1989│ 11.056.837.721│În administrare.│H.G. 491/aug 98│Imobil│├────┼───────────┼─────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────────┼────┼─────────────────┼────────────────┼───────────────┼──────┤│ 81│ 8,17 │COSERENI-CUPLARE INEl │ 800 │ 38 │ * │ BUCURESTI │1990│ 35.465.304.840│În administrare.│H.G. 491/aug 98│Imobil│├────┼───────────┼─────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────────┼────┼─────────────────┼────────────────┼───────────────┼──────┤│ 82│ 8,17 │TRAV. IALOMITA-COSRENI │ 800 │ 0,150 │ * │ BUCURESTI │1990│ 2.191.559.111│În administrare.│H.G. 491/aug 98│Imobil│├────┼───────────┼─────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────────┼────┼─────────────────┼────────────────┼───────────────┼──────┤│ 83│ 8,17 │TRAV. BALTA COLCEAG │ 800 │ 0,180 │ * │ BUCURESTI │1990│ 1.553.600.176│În administrare.│H.G. 491/aug 98│Imobil│├────┼───────────┼─────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────────┼────┼─────────────────┼────────────────┼───────────────┼──────┤│ 84│ 8,17 │TRAV. BALTA MOSTISTEA │ 800 │ 0,120 │ * │ BUCURESTI │1990│ 1.188.145.342│În administrare.│H.G. 491/aug 98│Imobil│├────┼───────────┼─────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────────┼────┼─────────────────┼────────────────┼───────────────┼──────┤│ 85│ 8,17 │TRAV. CANAL MOSTISTEA │ 800 │ 0,126 │ * │ BUCURESTI │1990│ 669.636.472│În administrare.│H.G. 491/aug 98│Imobil│├────┼───────────┼─────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────────┼────┼─────────────────┼────────────────┼───────────────┼──────┤│ 86│ 8,17 │TRAV. VALEA SINDRILITA │ 800 │ 0,125 │ * │ BUCURESTI │1990│ 993.621.630│În administrare.│H.G. 491/aug 98│Imobil│├────┼───────────┼─────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────────┼────┼─────────────────┼────────────────┼───────────────┼──────┤│ 87│ 8,17 │TRAV. VALEA PASAREA │ 800 │ 0,155 │ * │ BUCURESTI │1990│ 937.560.729│În administrare.│H.G. 491/aug 98│Imobil│├────┼───────────┼─────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────────┼────┼─────────────────┼────────────────┼───────────────┼──────┤│ 88│ 8,17 │CORUNCA-COROI FIR 2 │ 600 │ 12,200 │ * │ CLUJ │1974│ 4.251.624.325│În administrare.│H.G. 491/aug 98│Imobil│├────┼───────────┼─────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────────┼────┼─────────────────┼────────────────┼───────────────┼──────┤│ 89│ 8,17 │OCOLIRE S.U. CORUNCA F2 │ 500 │ 0,710 │ * │ CLUJ │1985│ 726.307.517│În administrare.│H.G. 491/aug 98│Imobil│├────┼───────────┼─────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────────┼────┼─────────────────┼────────────────┼───────────────┼──────┤│ 90│ 8,17 │CORUNCA-COROI FIR 1 │ 600 │ 1,340 │ * │ MEDIAS │1974│ 531.646.523│În administrare.│H.G. 491/aug 98│Imobil│├────┼───────────┼─────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────────┼────┼─────────────────┼────────────────┼───────────────┼──────┤│ 91│ 8,17 │COLENTINA-BOBESTI │ 700 │ 20,200 │ * │ BUCURESTI │1965│ 3.124.825.831│În administrare.│H.G. 491/aug 98│Imobil│├────┼───────────┼─────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────────┼────┼─────────────────┼────────────────┼───────────────┼──────┤│ 92│ 8,17 │BOBESTI-JILAVA │ 700 │ 16,000 │ * │ BUCURESTI │1966│ 3.521.229.220│În administrare.│H.G. 491/aug 98│Imobil│├────┼───────────┼─────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────────┼────┼─────────────────┼────────────────┼───────────────┼──────┤│ 93│ 8,17 │JILAVA-BUCIUMENI │ 700 │ 31,000 │ * │ BUCURESTI │1967│ 6.334.912.159│În administrare.│H.G. 491/aug 98│Imobil│├────┼───────────┼─────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────────┼────┼─────────────────┼────────────────┼───────────────┼──────┤│ 94│ 8,17 │BUCIUMENI-COLENTINA │ 700 │ 23,400 │ * │ BUCURESTI │1967│ 5.600.080.732│În administrare.│H.G. 491/aug 98│Imobil│├────┼───────────┼─────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────────┼────┼─────────────────┼────────────────┼───────────────┼──────┤│ 95│ 8,17 │DEVIERE INEL ZONA MAGURELE │ 700 │ 3,200 │ * │ BUCURESTI │1972│ 287.924.926│În administrare.│H.G. 491/aug 98│Imobil│├────┼───────────┼─────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────────┼────┼─────────────────┼────────────────┼───────────────┼──────┤│ 96│ 8,17 │DEVIERE INEL ZONA CHIAJNA │ 700 │ 2,500 │ * │ BUCURESTI │1990│ 494.159.344│În administrare.│H.G. 491/aug 98│Imobil│├────┼───────────┼─────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────────┼────┼─────────────────┼────────────────┼───────────────┼──────┤│ 97│ 8,17 │TRAV. DAMBOVITA-INELBUC │ 700 │ 0,150 │ * │ BUCURESTI │1990│ 588.078.775│În administrare.│H.G. 491/aug 98│Imobil│├────┼───────────┼─────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────────┼────┼─────────────────┼────────────────┼───────────────┼──────┤│ 98│ 8,17 │BARBUNCESTI-SATU NOU │ 400 │ 23,15 │ * │ BRAILA │1969│ 4.392.769.149│În administrare.│H.G. 491/aug 98│Imobil│├────┼───────────┼─────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────────┼────┼─────────────────┼────────────────┼───────────────┼──────┤│ 99│ 8,17 │SATU NOU-BUZAU │ 250 │ 4,675 │ * │ BRAILA │1969│ 465.334.760│În administrare.│H.G. 491/aug 98│Imobil│├────┼───────────┼─────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────────┼────┼─────────────────┼────────────────┼───────────────┼──────┤│ 100│ 8,17 │BUZAU-ALBESTI │ 400 │ 15,05 │ * │ BRAILA │1970│ 2.630.149.819│În administrare.│H.G. 491/aug 98│Imobil│├────┼───────────┼─────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────────┼────┼─────────────────┼────────────────┼───────────────┼──────┤│ 101│ 8,17 │ALBESTI-MOISICA │ 500 │ 2,88 │ * │ BRAILA │1985│ 2.603.591.290│În administrare.│H.G. 491/aug 98│Imobil│├────┼───────────┼─────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────────┼────┼─────────────────┼────────────────┼───────────────┼──────┤│ 102│ 8,17 │JUGUREANU-SLOBOZIA │ 500 │ 40,89 │ * │ BRAILA │1970│ 10.536.741.003│În administrare.│H.G. 491/aug 98│Imobil│├────┼───────────┼─────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────────┼────┼─────────────────┼────────────────┼───────────────┼──────┤│ 103│ 8,17 │TRAVERSARE IALOMITA LA SLOBOZIA │ 500 │ 0,129 │ * │ BRAILA │1970│ 412.730.898│În administrare.│H.G. 491/aug 98│Imobil│├────┼───────────┼─────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────────┼────┼─────────────────┼────────────────┼───────────────┼──────┤│ 104│ 8,17 │SLOBOZIA-CALARASI │ 400 │ 40,191 │ * │ BRAILA │1976│ 11.500.225.078│În administrare.│H.G. 491/aug 98│Imobil│├────┼───────────┼─────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────────┼────┼─────────────────┼────────────────┼───────────────┼──────┤│ 105│ 8,17 │ST 89 RASNOV-ST 216 │ 300 │ 5 │ * │ BRASOV │1940│ 8.675.158│În administrare.│H.G. 491/aug 98│Imobil│├────┼───────────┼─────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────────┼────┼─────────────────┼────────────────┼───────────────┼──────┤│ 106│ 8,17 │ST 216-SRM PREDEAL │ 300 │ 7 │ * │ BRASOV │1940│ 2.391.300│În administrare.│H.G. 491/aug 98│Imobil│├────┼───────────┼─────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────────┼────┼─────────────────┼────────────────┼───────────────┼──────┤│ 107│ 8,17 │PREDEAL-SINAIA │ 300 │ 29 │ * │ BRASOV │1947│ 8.874.940│În administrare.│H.G. 491/aug 98│Imobil│├────┼───────────┼─────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────────┼────┼─────────────────┼────────────────┼───────────────┼──────┤│ 108│ 8,17 │TRAV PRAHOVA SINAIA │ 300 │ 0,1 │ * │ BRASOV │1946│ 276.000│În administrare.│H.G. 491/aug 98│Imobil│├────┼───────────┼─────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────────┼────┼─────────────────┼────────────────┼───────────────┼──────┤│ 109│ 8,17 │INTERCONECT 16-12T BUSTENI │ 400 │ 0,002 │ * │ BRASOV │1977│ 57.136.779│În administrare.│H.G. 491/aug 98│Imobil│├────┼───────────┼─────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────────┼────┼─────────────────┼────────────────┼───────────────┼──────┤│ 110│ 8,17 │TRAV PRAHOVA LA CAMPINA │ 300 │ 0,1 │ * │ BUCURESTI │1965│ 17.847.670│În administrare.│H.G. 491/aug 98│Imobil│├────┼───────────┼─────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────────┼────┼─────────────────┼────────────────┼───────────────┼──────┤│ 111│ 8,17 │CODLEA-RAU OLT │ 250 │ 22,2 │ * │ BRASOV │1974│ 1.696.255.686│În administrare.│H.G. 491/aug 98│Imobil│├────┼───────────┼─────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────────┼────┼─────────────────┼────────────────┼───────────────┼──────┤│ 112│ 8,17 │TRAVERSARE RIU OLT LA BOD │ 250 │ 0,06 │ * │ BRASOV │1985│ 235.566.248│În administrare.│H.G. 491/aug 98│Imobil│├────┼───────────┼─────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────────┼────┼─────────────────┼────────────────┼───────────────┼──────┤│ 113│ 8,17 │RAU OLT-SF. GHEORGHE │ 250 │ 20,8 │ * │ BRASOV │1974│ 2.100.006.604│În administrare.│H.G. 491/aug 98│Imobil│├────┼───────────┼─────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────────┼────┼─────────────────┼────────────────┼───────────────┼──────┤│ 114│ 8,17 │TRAV AERIANA PIRIU TIMIS SEC │ 500 │ 0,02 │ * │ BRASOV │1985│ 269.160.162│În administrare.│H.G. 491/aug 98│Imobil│├────┼───────────┼─────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────────┼────┼─────────────────┼────────────────┼───────────────┼──────┤│ 115│ 8,17 │RACORD SRM BRASOV 1 │ 500 │ 7,5 │ * │ BRASOV │1964│ 150.000.000│În administrare.│H.G. 491/aug 98│Imobil│├────┼───────────┼─────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────────┼────┼─────────────────┼────────────────┼───────────────┼──────┤│ 116│ 8,17 │RACORD SRM BRASOV 2 │ 500 │ 20,2 │ * │ BRASOV │1985│ 9.833.684.845│În administrare.│H.G. 491/aug 98│Imobil│├────┼───────────┼─────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────────┼────┼─────────────────┼────────────────┼───────────────┼──────┤│ 117│ 8,17 │RACORD SRM HOGHIZ │ 300 │ 20,3 │ * │ BRASOV │1975│ 2.488.557.971│În administrare.│H.G. 491/aug 98│Imobil│├────┼───────────┼─────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────────┼────┼─────────────────┼────────────────┼───────────────┼──────┤│ 118│ 8,17 │COND BEIA- HOGHIZ │ 300 │ 26,68 │ * │ BRASOV │1977│ 2.801.583.765│În administrare.│H.G. 491/aug 98│Imobil│├────┼───────────┼─────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────────┼────┼─────────────────┼────────────────┼───────────────┼──────┤│ 119│ 8,17 │SINAIA-CARPINIS │ 500 │ 7,4 │ * │ BRASOV │1974│ 1.085.653.541│În administrare.│H.G. 491/aug 98│Imobil│├────┼───────────┼─────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────────┼────┼─────────────────┼────────────────┼───────────────┼──────┤│ 120│ 8,17 │CARPINIS-FIENI │ 500 │ 31,4 │ * │ BRASOV │1975│ 4.103.705.447│În administrare.│H.G. 491/aug 98│Imobil│├────┼───────────┼─────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────────┼────┼─────────────────┼────────────────┼───────────────┼──────┤│ 121│ 8,17 │BUNESTI-PALOS │ 150 │ 15,6 │ * │ BRASOV │1980│ 177.786.009│În administrare.│H.G. 491/aug 98│Imobil│├────┼───────────┼─────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────────┼────┼─────────────────┼────────────────┼───────────────┼──────┤│ 122│ 8,17 │SRM BRAZI-SRM VEST │ 500 │ 5,715 │ * │ BUCURESTI │1997│ 3.601.757.847│În administrare.│H.G. 491/aug 98│Imobil│├────┼───────────┼─────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────────┼────┼─────────────────┼────────────────┼───────────────┼──────┤│ 123│ 8,17 │BRAZI-RAU TELEAJEN │ 500 │ 20,7 │ * │ BUCURESTI │1997│ 16.385.530.787│În administrare.│H.G. 491/aug 98│Imobil│├────┼───────────┼─────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────────┼────┼─────────────────┼────────────────┼───────────────┼──────┤│ 124│ 8,17 │TRAV AERIANA RAU TELEAJEN │ 500 │ 0,2 │ * │ BUCURESTI │1998│ 121.164.285│În administrare.│H.G. 491/aug 98│Imobil│├────┼───────────┼─────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────────┼────┼─────────────────┼────────────────┼───────────────┼──────┤│ 125│ 8,17 │GURA SUTII- BUCURESTI │ 400 │ 66,4 │ * │ BUCURESTI │1958│ 6.571.380.967│În administrare.│H.G. 491/aug 98│Imobil│├────┼───────────┼─────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────────┼────┼─────────────────┼────────────────┼───────────────┼──────┤│ 126│ 8,17 │DEV. GURA SUTII Z. DOMNESTI │ 500 │ 3,8 │ * │ BUCURESTI │1996│ 4.378.313.659│În administrare.│H.G. 491/aug 98│Imobil│├────┼───────────┼─────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────────┼────┼─────────────────┼────────────────┼───────────────┼──────┤│ 127│ 8,17 │DEV. GURA SUTII Z. CHIAJNA │ 400 │ 2,5 │ * │ BUCURESTI │1990│ 32.782.484│În administrare.│H.G. 491/aug 98│Imobil│├────┼───────────┼─────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────────┼────┼─────────────────┼────────────────┼───────────────┼──────┤│ 128│ 8,17 │TRAV AER GURA SUTII-CHIAJNA │ 400 │ 0,3 │ * │ BUCURESTI │1990│ 57.598.528│În administrare.│H.G. 491/aug 98│Imobil│├────┼───────────┼─────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────────┼────┼─────────────────┼────────────────┼───────────────┼──────┤│ 129│ 8,17 │TRAVERS COND GHINESTI │ 400 │ 0,4 │ * │ BUCURESTI │1957│ 724.900│În administrare.│H.G. 491/aug 98│Imobil│├────┼───────────┼─────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────────┼────┼─────────────────┼────────────────┼───────────────┼──────┤│ 130│ 8,17 │RACORD SRM TITAN │ 500 │ 4,2 │ * │ BUCURESTI │1965│ 910.661.181│În administrare.│H.G. 491/aug 98│Imobil│├────┼───────────┼─────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────────┼────┼─────────────────┼────────────────┼───────────────┼──────┤│ 131│ 8,17 │RACORD SRM FULGERU │ 150 │ 2,4 │ * │ BUCURESTI │1963│ 195.604.889│În administrare.│H.G. 491/aug 98│Imobil│├────┼───────────┼─────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────────┼────┼─────────────────┼────────────────┼───────────────┼──────┤│ 132│ 8,17 │RACORD SRM SCAIENI │ 300 │ 0,22 │ * │ BUCURESTI │1995│ 36.627.588│În administrare.│H.G. 491/aug 98│Imobil│├────┼───────────┼─────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────────┼────┼─────────────────┼────────────────┼───────────────┼──────┤│ 133│ 8,17 │NEDELEA-BLEJOI │ 300 │ 18,4 │ * │ BUCURESTI │1958│ 9.448.740│În administrare.│H.G. 491/aug 98│Imobil│├────┼───────────┼─────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────────┼────┼─────────────────┼────────────────┼───────────────┼──────┤│ 134│ 8,17 │DEVIERE BLEJOI │ 300 │ 2,7 │ * │ BUCURESTI │1995│ 2.687.914.175│În administrare.│H.G. 491/aug 98│Imobil│├────┼───────────┼─────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────────┼────┼─────────────────┼────────────────┼───────────────┼──────┤│ 135│ 8,17 │DEVIERE BLEJOI-SCAIENI │ 250 │ 1 │ * │ BUCURESTI │1993│ 1.166.369.307│În administrare.│H.G. 491/aug 98│Imobil│├────┼───────────┼─────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────────┼────┼─────────────────┼────────────────┼───────────────┼──────┤│ 136│ 8,17 │RACORD VLADENI │ 300 │ 6,375 │ * │ BUCURESTI │1944│ 2229.835│În administrare.│H.G. 491/aug 98│Imobil│├────┼───────────┼─────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────────┼────┼─────────────────┼────────────────┼───────────────┼──────┤│ 137│ 8,17 │COND VLADENI-MANESTI 2 │ 300 │ 2,264 │ * │ BUCURESTI │1944│ 850.360│În administrare.│H.G. 491/aug 98│Imobil│├────┼───────────┼─────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────────┼────┼─────────────────┼────────────────┼───────────────┼──────┤│ 138│ 8,17 │COND G SUTII-BRATESTI │ 150 │ 8,5 │ * │ BUCURESTI │1961│ 1.744.980│În administrare.│H.G. 491/aug 98│Imobil│├────┼───────────┼─────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────────┼────┼─────────────────┼────────────────┼───────────────┼──────┤│ 139│ 8,17 │BRATESTI- UDRESTI │ 200 │ 8,3 │ * │ BUCURESTI │1963│ 318.195.709│În administrare.│H.G. 491/aug 98│Imobil│├────┼───────────┼─────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────────┼────┼─────────────────┼────────────────┼───────────────┼──────┤│ 140│ 8,17 │UDRESTI-RAZVAD │ 250 │ 5,8 │ * │ BUCURESTI │1971│ 348.756.859│În administrare.│H.G. 491/aug 98│Imobil│├────┼───────────┼─────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────────┼────┼─────────────────┼────────────────┼───────────────┼──────┤│ 141│ 8,17 │COND FILIPESTI-RANAD │ 500 │ 21,2 │ * │ BUCURESTI │1970│ 4.879.725.585│În administrare.│H.G. 491/aug 98│Imobil│├────┼───────────┼─────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────────┼────┼─────────────────┼────────────────┼───────────────┼──────┤│ 142│ 8,17 │BRATASANCA-GARA PL VEST │ 350 │ 15,1 │ * │ BUCURESTI │1951│ 7.397.730│În administrare.│H.G. 491/aug 98│Imobil│├────┼───────────┼─────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────────┼────┼─────────────────┼────────────────┼───────────────┼──────┤│ 143│ 8,17 │GARA PL V-SRM VEST │ 400 │ 0,16 │ * │ BUCURESTI │1989│ 476.821.257│În administrare.│H.G. 491/aug 98│Imobil│├────┼───────────┼─────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────────┼────┼─────────────────┼────────────────┼───────────────┼──────┤│ 144│ 8,17 │RAC SRM KM 65 PLOIESTI (10,12,16)│ 300 │ 0,33 │ * │ BUCURESTI │1964│ 234.340│În administrare.│H.G. 491/aug 98│Imobil│├────┼───────────┼─────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────────┼────┼─────────────────┼────────────────┼───────────────┼──────┤│ 145│ 8,17 │COND BLEJOI-PLEASA │ 250 │ 3,3 │ * │ BUCURESTI │1964│ 1.612.822│În administrare.│H.G. 491/aug 98│Imobil│├────┼───────────┼─────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────────┼────┼─────────────────┼────────────────┼───────────────┼──────┤│ 146│ 8,17 │COND FILIPESTI-TELEAJEN │ 250 │ 13,4 │ * │ BUCURESTI │1964│ 14.353.655│În administrare.│H.G. 491/aug 98│Imobil│├────┼───────────┼─────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────────┼────┼─────────────────┼────────────────┼───────────────┼──────┤│ 147│ 8,17 │COND FINTA- PASTIRNACU │ 500 │ 5,9 │ * │ BUCURESTI │1964│ 6.964.301│În administrare.│H.G. 491/aug 98│Imobil│├────┼───────────┼─────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────────┼────┼─────────────────┼────────────────┼───────────────┼──────┤│ 148│ 8,17 │FILIPESTI-NEDELEA │ 400 │ 3,2 │ * │ BUCURESTI │1965│ 3.223.608│În administrare.│H.G. 491/aug 98│Imobil│├────┼───────────┼─────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────────┼────┼─────────────────┼────────────────┼───────────────┼──────┤│ 149│ 8,17 │SUBTRAV PRAHOVA FILIPESTI TG │ 300 │ 1,75 │ * │ BUCURESTI │1959│ 1.253.546│În administrare.│H.G. 491/aug 98│Imobil│├────┼───────────┼─────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────────┼────┼─────────────────┼────────────────┼───────────────┼──────┤│ 150│ 8,17 │NEDELEA-PLOIESTI │ 400 │ 12,156 │ * │ BUCURESTI │1965│ 12.322.964│În administrare.│H.G. 491/aug 98│Imobil│├────┼───────────┼─────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────────┼────┼─────────────────┼────────────────┼───────────────┼──────┤│ 151│ 8,17 │COND SRM KM 65-SRM PLOIESTI V │ 300 │ 4,5 │ * │ BUCURESTI │1964│ 3.551.453│În administrare.│H.G. 491/aug 98│Imobil│├────┼───────────┼─────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────────┼────┼─────────────────┼────────────────┼───────────────┼──────┤│ 152│ 8,17 │MANESTI-BRAZI FIR 2 │ 500 │ 13,012 │ * │ BUCURESTI │1961│ 3.573.465.431│În administrare.│H.G. 491/aug 98│Imobil│├────┼───────────┼─────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────────┼────┼─────────────────┼────────────────┼───────────────┼──────┤│ 153│ 8,17 │TRAV COND F2 MAN-BRAZI │ 500 │ 0,262 │ * │ BUCURESTI │1959│ 1.064.815│În administrare.│H.G. 491/aug 98│Imobil│├────┼───────────┼─────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────────┼────┼─────────────────┼────────────────┼───────────────┼──────┤│ 154│ 8,17 │MANESTI-BRAZI FIR 1 │ 500 │ 13,7 │ * │ BUCURESTI │1961│ 3.802.898.817│În administrare.│H.G. 491/aug 98│Imobil│├────┼───────────┼─────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────────┼────┼─────────────────┼────────────────┼───────────────┼──────┤│ 155│ 8,17 │TRAVERS COND F1 MANESTI-BRAZI │ 500 │ 0,262 │ * │ BUCURESTI │1959│ 1.064.815│În administrare.│H.G. 491/aug 98│Imobil│├────┼───────────┼─────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────────┼────┼─────────────────┼────────────────┼───────────────┼──────┤│ 156│ 8,17 │CORD PM BUTIMANU MAGISTRALE │ 300 │ 0,98 │ * │ BUCURESTI │1976│ 135.715.089│În administrare.│H.G. 491/aug 98│Imobil│├────┼───────────┼─────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────────┼────┼─────────────────┼────────────────┼───────────────┼──────┤│ 157│ 8,17 │RACORD SRM TITAN NORD │ 500 │ 4,2 │ * │ BUCURESTI │1977│ 1.802.220.560│În administrare.│H.G. 491/aug 98│Imobil│├────┼───────────┼─────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────────┼────┼─────────────────┼────────────────┼───────────────┼──────┤│ 158│ 8,17 │CORD SRM TITU │ 150 │ 8,3 │ * │ BUCURESTI │1971│ 479.328.706│În administrare.│H.G. 491/aug 98│Imobil│├────┼───────────┼─────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────────┼────┼─────────────────┼────────────────┼───────────────┼──────┤│ 159│ 8,17 │ILEANA-SAT CRANG │ 200 │ 17,2 │ * │ BUCURESTI │1981│ 3.752.486.212│În administrare.│H.G. 491/aug 98│Imobil│├────┼───────────┼─────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────────┼────┼─────────────────┼────────────────┼───────────────┼──────┤│ 160│ 8,17 │SAT CRANG-SRM TITAN │ 200 │ 31,96 │ * │ BUCURESTI │1982│ 7.782.645.675│În administrare.│H.G. 491/aug 98│Imobil│├────┼───────────┼─────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────────┼────┼─────────────────┼────────────────┼───────────────┼──────┤│ 161│ 8,17 │COND PM COZIENI │ 200 │ 0,2 │ * │ BUCURESTI │1982│ 69.756.320│În administrare.│H.G. 491/aug 98│Imobil│├────┼───────────┼─────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────────┼────┼─────────────────┼────────────────┼───────────────┼──────┤│ 162│ 8,17 │FILIPESTI-GHIRDOVENI │ 400 │ 11,2 │ * │ BUCURESTI │1978│ 2.035.095.063│În administrare.│H.G. 491/aug 98│Imobil│├────┼───────────┼─────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────────┼────┼─────────────────┼────────────────┼───────────────┼──────┤│ 163│ 8,17 │GHIRDOVENI-SRM MORENI │ 200 │ 2 │ * │ BUCURESTI │1971│ 203.712.549│În administrare.│H.G. 491/aug 98│Imobil│├────┼───────────┼─────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────────┼────┼─────────────────┼────────────────┼───────────────┼──────┤│ 164│ 8,17 │RACORD SRM CET VEST │ 500 │ 1,7 │ * │ BUCURESTI │1987│ 5.779.222.945│În administrare.│H.G. 491/aug 98│Imobil│├────┼───────────┼─────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────────┼────┼─────────────────┼────────────────┼───────────────┼──────┤│ 165│ 8,17 │RACORD SRM INMT │ 100 │ 5,6 │ * │ BUCURESTI │1988│ 152.635.181│În administrare.│H.G. 491/aug 98│Imobil│├────┼───────────┼─────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────────┼────┼─────────────────┼────────────────┼───────────────┼──────┤│ 166│ 8,17 │COND V CALUGAREASCA-TELEAJEN │ 300 │ 9,3 │ * │ BUCURESTI │1989│ 6.018.031.154│În administrare.│H.G. 491/aug 98│Imobil│├────┼───────────┼─────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────────┼────┼─────────────────┼────────────────┼───────────────┼──────┤│ 167│ 8,17 │CORD SRM MAGURELE │ 500 │ 1,1 │ * │ BUCURESTI │1983│ 1.544.518.738│În administrare.│H.G. 491/aug 98│Imobil│├────┼───────────┼─────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────────┼────┼─────────────────┼────────────────┼───────────────┼──────┤│ 168│ 8,17 │RACORD SRM FUNDULEA │ 80 │ 0,8 │ * │ BUCURESTI │1984│ 188.930.582│În administrare.│H.G. 491/aug 98│Imobil│├────┼───────────┼─────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────────┼────┼─────────────────┼────────────────┼───────────────┼──────┤│ 169│ 8,17 │COND LASLAU-ST US COROI │ 500 │ 6,5 │ * │ MEDIAS │1974│ 2.554.118.374│În administrare.│H.G. 491/aug 98│Imobil│├────┼───────────┼─────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────────┼────┼─────────────────┼────────────────┼───────────────┼──────┤│ 170│ 8,17 │COND LEG PROD 24-2B │ 400 │ 1,45 │ * │ MEDIAS │1975│ 373.202.266│În administrare.│H.G. 491/aug 98│Imobil│├────┼───────────┼─────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────────┼────┼─────────────────┼────────────────┼───────────────┼──────┤│ 171│ 8,17 │LASLAU-ZAGAR │ 500 │ 5 │ * │ MEDIAS │1983│ 6.656.879.639│În administrare.│H.G. 491/aug 98│Imobil│├────┼───────────┼─────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────────┼────┼─────────────────┼────────────────┼───────────────┼──────┤│ 172│ 8,17 │ZAGAR-SENEREUS │ 500 │ 2,7 │ * │ MEDIAS │1984│ 219.475.735│În administrare.│H.G. 491/aug 98│Imobil│├────┼───────────┼─────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────────┼────┼─────────────────┼────────────────┼───────────────┼──────┤│ 173│ 8,17 │COND KM 65-SRM TELEAJEN │ 500 │ 9,4 │ * │ BUCURESTI │1964│ 11.201.908│În administrare.│H.G. 491/aug 98│Imobil│├────┼───────────┼─────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────────┼────┼─────────────────┼────────────────┼───────────────┼──────┤│ 174│ 8,17 │COND. JUGUREANU-MOISICA F1 │ 300 │ 34,5 │ * │ BRAILA │1968│ 4.000.598.893│În administrare.│H.G. 491/aug 98│Imobil│├────┼───────────┼─────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────────┼────┼─────────────────┼────────────────┼───────────────┼──────┤│ 175│ 8,17 │COND JUGUREANU MOISICA F2 │ 400 │ 34,186 │ * │ BRAILA │1980│ 11.084.219.875│În administrare.│H.G. 491/aug 98│Imobil│├────┼───────────┼─────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────────┼────┼─────────────────┼────────────────┼───────────────┼──────┤│ 176│ 8,17 │COND PM GIRBOVI │ 250 │ 7,625 │ * │ BRAILA │1965│ 624.047.692│În administrare.│H.G. 491/aug 98│Imobil│├────┼───────────┼─────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────────┼────┼─────────────────┼────────────────┼───────────────┼──────┤│ 177│ 8,17 │COND GURA SUTII-GAESTI │ 400 │ 16 │ * │ BUCURESTI │1998│ 14.909.499.787│În administrare.│H.G. 491/aug 98│Imobil│├────┼───────────┼─────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────────┼────┼─────────────────┼────────────────┼───────────────┼──────┤│ 178│ 8,17 │COND CODLEA BOD │ 200 │ 13,2 │ * │ BRASOV │1941│ 3.330.368│În administrare.│H.G. 491/aug 98│Imobil│├────┼───────────┼─────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────────┼────┼─────────────────┼────────────────┼───────────────┼──────┤│ 179│ 8,17 │RACORD CRISTIAN-POIANA BV │ 150 │ 9,2 │ * │ BRASOV │1963│ 1.298.749│În administrare.│H.G. 491/aug 98│Imobil│├────┼───────────┼─────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────────┼────┼─────────────────┼────────────────┼───────────────┼──────┤│ 180│ 8,17 │COND CODLEA-UZ R FELDIOARA │ 200 │ 13,3 │ * │ BRASOV │1970│ 499.082.352│În administrare.│H.G. 491/aug 98│Imobil│├────┼───────────┼─────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────────┼────┼─────────────────┼────────────────┼───────────────┼──────┤│ 181│ 8,17 │RACORD ST IZOL SINCA │ 80 │ 4,6 │ * │ BRASOV │1985│ 70.080.556│În administrare.│H.G. 491/aug 98│Imobil│├────┼───────────┼─────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────────┼────┼─────────────────┼────────────────┼───────────────┼──────┤│ 182│ 8,17 │COND HIRLESTI-T. ALBENI │ 250 │ 12,8 │ * │ BUCURESTI │1961│ 364.183.333│În administrare.│H.G. 491/aug 98│Imobil│├────┼───────────┼─────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────────┼────┼─────────────────┼────────────────┼───────────────┼──────┤│ 183│ 8,17 │RACORD 10-12' KM 65 │ 300 │ 0,114 │ * │ BUCURESTI │1958│ 45.600│În administrare.│H.G. 491/aug 98│Imobil│├────┼───────────┼─────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────────┼────┼─────────────────┼────────────────┼───────────────┼──────┤│ 184│ 8,17 │RACORD SRM PAULESTI │ 200 │ 0,856 │ * │ BUCURESTI │1964│ 23.291│În administrare.│H.G. 491/aug 98│Imobil│├────┼───────────┼─────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────────┼────┼─────────────────┼────────────────┼───────────────┼──────┤│ 185│ 8,17 │RACORD SANATORIU MOROIENI │ 80 │ 2,41 │ * │ BRASOV │1956│ 148.780│În administrare.│H.G. 491/aug 98│Imobil│├────┼───────────┼─────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────────┼────┼─────────────────┼────────────────┼───────────────┼──────┤│ 186│ 8,17 │RAC. SRM PIRIUL RECE PREDEAL │ 50 │ 1,32 │ * │ BRASOV │1951│ 84.840│În administrare.│H.G. 491/aug 98│Imobil│├────┼───────────┼─────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────────┼────┼─────────────────┼────────────────┼───────────────┼──────┤│ 187│ 8,17 │RACORD SRM SPITAL AZUGA │ 50 │ 0,12 │ * │ BRASOV │1962│ 7.080│În administrare.│H.G. 491/aug 98│Imobil│├────┼───────────┼─────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────────┼────┼─────────────────┼────────────────┼───────────────┼──────┤│ 188│ 8,17 │RACORD SRM AZUGA │ 150 │ 0,15 │ * │ BRASOV │1947│ 3.530│În administrare.│H.G. 491/aug 98│Imobil│├────┼───────────┼─────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────────┼────┼─────────────────┼────────────────┼───────────────┼──────┤│ 189│ 8,17 │RACORD SRM PREDEAL │ 300 │ 0,064 │ * │ BRASOV │1951│ 27.520│În administrare.│H.G. 491/aug 98│Imobil│├────┼───────────┼─────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────────┼────┼─────────────────┼────────────────┼───────────────┼──────┤│ 190│ 8,17 │RACORD SANATORIU PREDEAL │ 125 │ 0,044 │ * │ BRASOV │1951│ 7.260│În administrare.│H.G. 491/aug 98│Imobil│├────┼───────────┼─────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────────┼────┼─────────────────┼────────────────┼───────────────┼──────┤│ 191│ 8,17 │RACORO SRM VLADENI │ 125 │ 0,05 │ * │ BRASOV │1958│ 7.617│În administrare.│H.G. 491/aug 98│Imobil│├────┼───────────┼─────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────────┼────┼─────────────────┼────────────────┼───────────────┼──────┤│ 192│ 8,17 │CONDUCTA RACORD INJECTIE BRASOV │ 250 │ 0,5 │ * │ BRASOV │1994│ 205.085.777│În administrare.│H.G. 491/aug 98│Imobil│├────┼───────────┼─────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────────┼────┼─────────────────┼────────────────┼───────────────┼──────┤│ 193│ 8,17 │RACORD SRM RASNOV │ 200 │ 0,6 │ * │ BRASOV │1975│ 51.071.947│În administrare.│H.G. 491/aug 98│Imobil│├────┼───────────┼─────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────────┼────┼─────────────────┼────────────────┼───────────────┼──────┤│ 194│ 8,17 │COND PM ROSIORU │ 300 │ 2,895 │ * │ BRAILA │1966│ 487.434.462│În administrare.│H.G. 491/aug 98│Imobil│├────┼───────────┼─────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────────┼────┼─────────────────┼────────────────┼───────────────┼──────┤│ 195│ 8,17 │RACORD SRM BOBOC │ 80 │ 0,35 │ * │ BRAILA │1987│ 322.890.381│În administrare.│H.G. 491/aug 98│Imobil│├────┼───────────┼─────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────────┼────┼─────────────────┼────────────────┼───────────────┼──────┤│ 196│ 8,17 │RACORD SRM SCULE RASNOV │ 200 │ 0,5 │ * │ BRASOV │1958│ 356.940│În administrare.│H.G. 491/aug 98│Imobil│├────┼───────────┼─────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────────┼────┼─────────────────┼────────────────┼───────────────┼──────┤│ 197│ 8,17 │RACORD SRM BOD │ 100 │ 0,01 │ * │ BRASOV │1942│ 8.160│În administrare.│H.G. 491/aug 98│Imobil│├────┼───────────┼─────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────────┼────┼─────────────────┼────────────────┼───────────────┼──────┤│ 198│ 8,17 │COND CAMPINA-SRM CAMPINA │ 500 │ 0,478 │ * │ BUCURESTI │1998│ 2.038.378.054│În administrare.│H.G. 491/aug 98│Imobil│├────┼───────────┼─────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────────┼────┼─────────────────┼────────────────┼───────────────┼──────┤│ 199│ 8,17 │RACORD SRM TUNARI │ 500 │ 0,15 │ * │ BUCURESTI │1982│ 50.014.790│În administrare.│H.G. 491/aug 98│Imobil│├────┼───────────┼─────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────────┼────┼─────────────────┼────────────────┼───────────────┼──────┤│ 200│ 8,17 │RACORD SRM ICME BUCURESTI │ 200 │ 0,15 │ * │ BUCURESTI │1986│ 260.230.060│În administrare.│H.G. 491/aug 98│Imobil│├────┼───────────┼─────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────────┼────┼─────────────────┼────────────────┼───────────────┼──────┤│ 201│ 8,17 │COND ASPIRATIE BUTIMANU │ 300 │ 0,98 │ * │ BUCURESTI │1987│ 378.794.661│În administrare.│H.G. 491/aug 98│Imobil│├────┼───────────┼─────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────────┼────┼─────────────────┼────────────────┼───────────────┼──────┤│ 202│ 8,17 │PALTIN-PODUL DAMBOVICIOAREI │ 600 │ 40,500 │ * │ BRASOV │1968│ 8.675.662.990│În administrare.│H.G. 491/aug 98│Imobil│├────┼───────────┼─────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────────┼────┼─────────────────┼────────────────┼───────────────┼──────┤│ 203│ 8,17 │TRAV. RAU LA PODUL DAMBOVICIOAREI│ 600 │ 0,050 │ * │ BRASOV │1968│ 2.743.975│În administrare.│H.G. 491/aug 98│Imobil│├────┼───────────┼─────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────────┼────┼─────────────────┼────────────────┼───────────────┼──────┤│ 204│ 8,17 │POD DAMBOVICIOAREI-MATEIAS │ 600 │ 16,000 │ * │ BRASOV │1968│ 3.529.551.218│În administrare.│H.G. 491/aug 98│Imobil│├────┼───────────┼─────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────────┼────┼─────────────────┼────────────────┼───────────────┼──────┤│ 205│ 8,17 │TR. RAU DAMBOVITA LA RUCAR │ 600 │ 0,350 │ * │ BRASOV │1968│ 29.477.941│În administrare.│H.G. 491/aug 98│Imobil│├────┼───────────┼─────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────────┼────┼─────────────────┼────────────────┼───────────────┼──────┤│ 206│ 8,17 │TR. RAU DAMBOVITA LA DRAGOSLAVE │ 600 │ 0,200 │ * │ BRASOV │1968│ 36.927.774│În administrare.│H.G. 491/aug 98│Imobil│├────┼───────────┼─────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────────┼────┼─────────────────┼────────────────┼───────────────┼──────┤│ 207│ 8,17 │MATEIAS-SCHITU GOLESTI │ 600 │ 20,000 │ * │ CRAIOVA │1968│ 9.786.995.167│În administrare.│H.G. 491/aug 98│Imobil│├────┼───────────┼─────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────────┼────┼─────────────────┼────────────────┼───────────────┼──────┤│ 208│ 8,17 │TRAVERSARE RAU TARGULUI │ 600 │ 0,130 │ * │ CRAIOVA │1968│ 84.046.750│În administrare.│H.G. 491/aug 98│Imobil│├────┼───────────┼─────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────────┼────┼─────────────────┼────────────────┼───────────────┼──────┤│ 209│ 8,17 │TR AER RAU ARGESEL │ 600 │ 0,025 │ * │ CRAIOVA │1972│ 1.137.506.235│În administrare.│H.G. 491/aug 98│Imobil│├────┼───────────┼─────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────────┼────┼─────────────────┼────────────────┼───────────────┼──────┤│ 210│ 8,17 │SCHITU GOLESTI-SLATIOARELE │ 500 │ 44,347 │ * │ CRAIOVA │1967│ 15.094.733.764│În administrare.│H.G. 491/aug 98│Imobil│├────┼───────────┼─────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────────┼────┼─────────────────┼────────────────┼───────────────┼──────┤│ 211│ 8,17 │SLATIOARELE-VATA │ 400 │ 18,384 │ * │ CRAIOVA │1967│ 4.761.000.847│În administrare.│H.G. 491/aug 98│Imobil│├────┼───────────┼─────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────────┼────┼─────────────────┼────────────────┼───────────────┼──────┤│ 212│ 8,17 │VATA-CORBU │ 300 │ 28,375 │ * │ CRAIOVA │1965│ 3.594.947.554│În administrare.│H.G. 491/aug 98│Imobil│├────┼───────────┼─────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────────┼────┼─────────────────┼────────────────┼───────────────┼──────┤│ 213│ 8,17 │TRAV. SUBT. RAU DOAMNEI │ 500 │ 0,265 │ * │ CRAIOVA │1967│ 114.581.145│În administrare.│H.G. 491/aug 98│Imobil│├────┼───────────┼─────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────────┼────┼─────────────────┼────────────────┼───────────────┼──────┤│ 214│ 8,17 │TRAV. RAU ARGES │ 500 │ 0,231 │ * │ CRAIOVA │1967│ 118.854.260│În administrare.│H.G. 491/aug 98│Imobil│├────┼───────────┼─────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────────┼────┼─────────────────┼────────────────┼───────────────┼──────┤│ 215│ 8,17 │TRAV. RAU COTMEANA │ 400 │ 0,180 │ * │ CRAIOVA │1967│ 54.982.461│În administrare.│H.G. 491/aug 98│Imobil│├────┼───────────┼─────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────────┼────┼─────────────────┼────────────────┼───────────────┼──────┤│ 216│ 8,17 │SCHITU GOLESTI-STALPENI │ 500 │ 27,000 │ * │ CRAIOVA │1976│ 12.334.619.844│În administrare.│H.G. 491/aug 98│Imobil│├────┼───────────┼─────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────────┼────┼─────────────────┼────────────────┼───────────────┼──────┤│ 217│ 8,17 │DEVIERE SCHITU GOLESTI-STALPENI │ 500 │ 1,5 │ * │ CRAIOVA │1975│ 1.154.025.375│În administrare.│H.G. 491/aug 98│Imobil│├────┼───────────┼─────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────────┼────┼─────────────────┼────────────────┼───────────────┼──────┤│ 218│ 8,17 │STALPEN-PITESTI SUD │ 600 │ 27,739 │ * │ CRAIOVA │1977│ 9.811.553.950│În administrare.│H.G. 491/aug 98│Imobil│├────┼───────────┼─────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────────┼────┼─────────────────┼────────────────┼───────────────┼──────┤│ 219│ 8,17 │PITESTI SUD-CORBU │ 500 │ 44,443 │ * │ CRAIOVA │1976│ 18.776.188.318│În administrare.│H.G. 491/aug 98│Imobil│├────┼───────────┼─────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────────┼────┼─────────────────┼────────────────┼───────────────┼──────┤│ 220│ 8,17 │SCHITU GOLESTI-TIGVENI │ 600 │ 39,226 │ * │ CRAIOVA │1967│ 11.923.258.127│În administrare.│H.G. 491/aug 98│Imobil│├────┼───────────┼─────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────────┼────┼─────────────────┼────────────────┼───────────────┼──────┤│ 221│ 8,17 │TIGVENI-GOVORA │ 600 │ 24,838 │ * │ CRAIOVA │1969│ 7.194.435.736│În administrare.│H.G. 491/aug 98│Imobil│├────┼───────────┼─────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────────┼────┼─────────────────┼────────────────┼───────────────┼──────┤│ 222│ 8,17 │TRAV. ARGES │ 600 │ 0,378 │ * │ CRAIOVA │1967│ 207.764.115│În administrare.│H.G. 491/aug 98│Imobil│├────┼───────────┼─────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────────┼────┼─────────────────┼────────────────┼───────────────┼──────┤│ 223│ 8,17 │TRAV. VILSAN │ 500 │ 0,114 │ * │ CRAIOVA │1967│ 39.555.821│În administrare.│H.G. 491/aug 98│Imobil│├────┼───────────┼─────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────────┼────┼─────────────────┼────────────────┼───────────────┼──────┤│ 224│ 8,17 │TRAV. BRATIA │ 500 │ 0,155 │ * │ CRAIOVA │1967│ 72.796.088│În administrare.│H.G. 491/aug 98│Imobil│├────┼───────────┼─────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────────┼────┼─────────────────┼────────────────┼───────────────┼──────┤│ 225│ 8,17 │TRAV. DOAMNEI │ 500 │ 0,260 │ * │ CRAIOVA │1987│ 136.818.870│În administrare.│H.G. 491/aug 98│Imobil│├────┼───────────┼─────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────────┼────┼─────────────────┼────────────────┼───────────────┼──────┤│ 226│ 8,17 │TRAV. TOPOLOG │ 500 │ 0,250 │ * │ CRAIOVA │1967│ 85.307.226│În administrare.│H.G. 491/aug 98│Imobil│├────┼───────────┼─────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────────┼────┼─────────────────┼────────────────┼───────────────┼──────┤│ 227│ 8,17 │TRAV. OLT │ 400 │ 1,787 │ * │ CRAIOVA │1967│ 1.138.891.189│În administrare.│H.G. 491/aug 98│Imobil│├────┼───────────┼─────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────────┼────┼─────────────────┼────────────────┼───────────────┼──────┤│ 228│ 8,17 │GOVORA-DRAGASANI │ 400 │ 50,070 │ * │ CRAIOVA │1973│ 12.848.772.764│În administrare.│H.G. 491/aug 98│Imobil│├────┼───────────┼─────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────────┼────┼─────────────────┼────────────────┼───────────────┼──────┤│ 229│ 8,17 │RACORD SLATIOARELE-PITESTI │ 500 │ 7 │ * │ CRAIOVA │1967│ 2.093.402.073│În administrare.│H.G. 491/aug 98│Imobil│├────┼───────────┼─────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────────┼────┼─────────────────┼────────────────┼───────────────┼──────┤│ 230│ 8,17 │RACORD SRM VALEA IASULUI │ 80 │ 0,73 │ * │ CRAIOVA │1972│ 26.135.449│În administrare.│H.G. 491/aug 98│Imobil│├────┼───────────┼─────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────────┼────┼─────────────────┼────────────────┼───────────────┼──────┤│ 231│ 8,17 │RACORD SRM C LUNG MUSCEL (ARO) │ 100 │ 5,172 │ * │ CRAIOVA │1971│ 226.278.983│În administrare.│H.G. 491/aug 98│Imobil│├────┼───────────┼─────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────────┼────┼─────────────────┼────────────────┼───────────────┼──────┤│ 232│ 8,17 │RACORD SRM ELECTRO ARGES │ 200 │ 0,02 │ * │ CRAIOVA │1978│ 27.255.104│În administrare.│H.G. 491/aug 98│Imobil│├────┼───────────┼─────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────────┼────┼─────────────────┼────────────────┼───────────────┼──────┤│ 233│ 8,17 │LAUNELE-COTMEANA │ 100 │ 14,8 │ * │ CRAIOVA │1978│ 840.181.339│În administrare.│H.G. 491/aug 98│Imobil│├────┼───────────┼─────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────────┼────┼─────────────────┼────────────────┼───────────────┼──────┤│ 234│ 8,17 │COTMEANA-DRAGANU │ 200 │ 7,9 │ * │ CRAIOVA │1979│ 955.776.434│În administrare.│H.G. 491/aug 98│Imobil│├────┼───────────┼─────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────────┼────┼─────────────────┼────────────────┼───────────────┼──────┤│ 235│ 8,17 │DRAGANU PAPUCESTI │ 200 │ 20 │ * │ CRAIOVA │1978│ 2.256.622.909│În administrare.│H.G. 491/aug 98│Imobil│├────┼───────────┼─────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────────┼────┼─────────────────┼────────────────┼───────────────┼──────┤│ 236│ 8,17 │INTE FIR 2-SRM COLIBASI 2 │ 250 │ 0,9 │ * │ CRAIOVA │1978│ 264.934.368│În administrare.│H.G. 491/aug 98│Imobil│├────┼───────────┼─────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────────┼────┼─────────────────┼────────────────┼───────────────┼──────┤│ 237│ 8,17 │RACORD SRM C.C. │ 250 │ 1,2 │ * │ CRAIOVA │1972│ 1.027.316.411│În administrare.│H.G. 491/aug 98│Imobil│├────┼───────────┼─────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────────┼────┼─────────────────┼────────────────┼───────────────┼──────┤│ 238│ 8,17 │VATA-PITESTI SUD │ 200 │ 23,156 │ * │ CRAIOVA │1966│ 3.370.740.309│În administrare.│H.G. 491/aug 98│Imobil│├────┼───────────┼─────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────────┼────┼─────────────────┼────────────────┼───────────────┼──────┤│ 239│ 8,17 │RACORD SRM PITESTI SUD │ 300 │ 0,76 │ * │ CRAIOVA │1961│ 675.166.103│În administrare.│H.G. 491/aug 98│Imobil│├────┼───────────┼─────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────────┼────┼─────────────────┼────────────────┼───────────────┼──────┤│ 240│ 8,17 │COND VATA CORBU │ 250 │ 28,526 │ * │ CRAIOVA │1960│ 3.447.503.679│În administrare.│H.G. 491/aug 98│Imobil│├────┼───────────┼─────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────────┼────┼─────────────────┼────────────────┼───────────────┼──────┤│ 241│ 8,17 │COND PM CIURESTI │ 250 │ 5,32 │ * │ CRAIOVA │1961│ 644.130.947│În administrare.│H.G. 491/aug 98│Imobil│├────┼───────────┼─────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────────┼────┼─────────────────┼────────────────┼───────────────┼──────┤│ 242│ 8,17 │HOREZANI-OPORELU │ 500 │ 84,000 │ * │ CRAIOVA │1961│ 16.323.019.606│În administrare.│H.G. 491/aug 98│Imobil│├────┼───────────┼─────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────────┼────┼─────────────────┼────────────────┼───────────────┼──────┤│ 243│ 8,17 │OPORELU-TEUL ALBENI │ 500 │ 68,000 │ * │ CRAIOVA │1960│ 10.619.313.084│În administrare.│H.G. 491/aug 98│Imobil│├────┼───────────┼─────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────────┼────┼─────────────────┼────────────────┼───────────────┼──────┤│ 244│ 8,17 │TRAV. OLTET │ 500 │ 0,080 │ * │ CRAIOVA │1960│ 5.395.487│În administrare.│H.G. 491/aug 98│Imobil│├────┼───────────┼─────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────────┼────┼─────────────────┼────────────────┼───────────────┼──────┤│ 245│ 8,17 │ST. OLT │ 500 │ 0,300 │ * │ CRAIOVA │1960│ 15.808.154│În administrare.│H.G. 491/aug 98│Imobil│├────┼───────────┼─────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────────┼────┼─────────────────┼────────────────┼───────────────┼──────┤│ 246│ 8,17 │ALBENI-MAGURELE │ 500 │ 52,600 │ * │ BUCURESTI │1960│ 6.646.346.040│În administrare.│H.G. 491/aug 98│Imobil│├────┼───────────┼─────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────────┼────┼─────────────────┼────────────────┼───────────────┼──────┤│ 247│ 8,17 │COND GRADINARI-DRAGOMIRESTI │ 500 │ 7,3 │ * │ BUCURESTI │1963│ 1.441.676.199│În administrare.│H.G. 491/aug 98│Imobil│├────┼───────────┼─────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────────┼────┼─────────────────┼────────────────┼───────────────┼──────┤│ 248│ 8,17 │DEALU-CASCIOREANCA │ 500 │ 1,300 │ * │ BUCURESTI │1967│ 5.176.148.468│În administrare.│H.G. 491/aug 98│Imobil│├────┼───────────┼─────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────────┼────┼─────────────────┼────────────────┼───────────────┼──────┤│ 249│ 8,17 │PADUREA-HOBAIA │ 500 │ 2,500 │ * │ BUCURESTI │1965│ 2.665.073.880│În administrare.│H.G. 491/aug 98│Imobil│├────┼───────────┼─────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────────┼────┼─────────────────┼────────────────┼───────────────┼──────┤│ 250│ 8,17 │HUREZAN-TETOIU │ 500 │ 30,480 │ * │ CRAIOVA │1983│ 28.600.825.802│În administrare.│H.G. 491/aug 98│Imobil│├────┼───────────┼─────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────────┼────┼─────────────────┼────────────────┼───────────────┼──────┤│ 251│ 8,17 │TETOIU-OVESELU │ 500 │ 14,000 │ * │ CRAIOVA │1981│ 9.743.326.718│În administrare.│H.G. 491/aug 98│Imobil│├────┼───────────┼─────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────────┼────┼─────────────────┼────────────────┼───────────────┼──────┤│ 252│ 8,17 │OVESELU-GUSOIENI │ 500 │ 19,550 │ * │ CRAIOVA │1982│ 14.862.695.488│În administrare.│H.G. 491/aug 98│Imobil│├────┼───────────┼─────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────────┼────┼─────────────────┼────────────────┼───────────────┼──────┤│ 253│ 8,17 │GUSOIENI-DRAGASANI │ 500 │ 19,000 │ * │ CRAIOVA │1979│ 10.888.852.381│În administrare.│H.G. 491/aug 98│Imobil│├────┼───────────┼─────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────────┼────┼─────────────────┼────────────────┼───────────────┼──────┤│ 254│ 8,17 │DRAGASANI-CORBU │ 500 │ 43,710 │ * │ CRAIOVA │1981│ 28.762.420.254│În administrare.│H.G. 491/aug 98│Imobil│├────┼───────────┼─────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────────┼────┼─────────────────┼────────────────┼───────────────┼──────┤│ 255│ 8,17 │CORBU-POPESTI │ 500 │ 25,850 │ * │ CRAIOVA │1983│ 23.166.357.375│În administrare.│H.G. 491/aug 98│Imobil│├────┼───────────┼─────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────────┼────┼─────────────────┼────────────────┼───────────────┼──────┤│ 256│ 8,17 │POPESTI-ALBENI │ 500 │ 5 │ * │ CRAIOVA │1982│ 3.756.368.366│În administrare.│H.G. 491/aug 98│Imobil│├────┼───────────┼─────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────────┼────┼─────────────────┼────────────────┼───────────────┼──────┤│ 257│ 8,17 │TRAV. RAU HUNGREA │ 500 │ 0,080 │ * │ CRAIOVA │1981│ 202.671.329│În administrare.│H.G. 491/aug 98│Imobil│├────┼───────────┼─────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────────┼────┼─────────────────┼────────────────┼───────────────┼──────┤│ 258│ 8,17 │ST. OLTET │ 500 │ 0,240 │ * │ CRAIOVA │1982│ 527.419.997│În administrare.│H.G. 491/aug 98│Imobil│├────┼───────────┼─────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────────┼────┼─────────────────┼────────────────┼───────────────┼──────┤│ 259│ 8,17 │TRAV. RAU CERNA │ 500 │ 0,130 │ * │ CRAIOVA │1982│ 1.261.764.586│În administrare.│H.G. 491/aug 98│Imobil│├────┼───────────┼─────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────────┼────┼─────────────────┼────────────────┼───────────────┼──────┤│ 260│ 8,17 │TRAV. RAU VEDEA │ 500 │ 0,240 │ * │ CRAIOVA │1982│ 119.479.119│În administrare.│H.G. 491/aug 98│Imobil│├────┼───────────┼─────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────────┼────┼─────────────────┼────────────────┼───────────────┼──────┤│ 261│ 8,17 │TRAV. RAU TELEORMAN │ 500 │ 0,260 │ * │ CRAIOVA │1982│ 973.243.718│În administrare.│H.G. 491/aug 98│Imobil│├────┼───────────┼─────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────────┼────┼─────────────────┼────────────────┼───────────────┼──────┤│ 262│ 8,17 │TRAV. COTMEANA │ 500 │ 0,080 │ * │ CRAIOVA │1982│ 211.433.972│În administrare.│H.G. 491/aug 98│Imobil│├────┼───────────┼─────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────────┼────┼─────────────────┼────────────────┼───────────────┼──────┤│ 263│ 8,17 │TRAV. ARGES LA POPESTI │ 500 │ 0,25 │ * │ BUCURESTI │1982│ 227.143.900│În administrare.│H.G. 491/aug 98│Imobil│├────┼───────────┼─────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────────┼────┼─────────────────┼────────────────┼───────────────┼──────┤│ 264│ 8,17 │ALBENI-BUCURESTI │ 500 │ 71,000 │ * │ BUCURESTI │1982│ 32.949.989.725│În administrare.│H.G. 491/aug 98│Imobil│├────┼───────────┼─────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────────┼────┼─────────────────┼────────────────┼───────────────┼──────┤│ 265│ 8,17 │HUREZANI-CORBU │ 500 │ 124,379 │ * │ CRAIOVA │1982│ 83.591.234.374│În administrare.│H.G. 491/aug 98│Imobil│├────┼───────────┼─────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────────┼────┼─────────────────┼────────────────┼───────────────┼──────┤│ 266│ 8,17 │TRAV. SUBTR. CERNA │ 300 │ 0,130 │ * │ CRAIOVA │1982│ 69.428.769│În administrare.│H.G. 491/aug 98│Imobil│├────┼───────────┼─────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────────┼────┼─────────────────┼────────────────┼───────────────┼──────┤│ 267│ 8,17 │TR. RAU PESCEANA │ 300 │ 0,090 │ * │ CRAIOVA │1982│ 385.871.556│În administrare.│H.G. 491/aug 98│Imobil│├────┼───────────┼─────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────────┼────┼─────────────────┼────────────────┼───────────────┼──────┤│ 268│ 8,17 │TR. RAU PESCEANA │ 300 │ 0,080 │ * │ CRAIOVA │1982│ 329.730.410│În administrare.│H.G. 491/aug 98│Imobil│├────┼───────────┼─────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────────┼────┼─────────────────┼────────────────┼───────────────┼──────┤│ 269│ 8,17 │TR. RAU PESCEANA │ 300 │ 0,130 │ * │ CRAIOVA │1982│ 339.102.481│În administrare.│H.G. 491/aug 98│Imobil│├────┼───────────┼─────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────────┼────┼─────────────────┼────────────────┼───────────────┼──────┤│ 270│ 8,17 │TRAV. RAU CUNGREA │ 300 │ 0,240 │ * │ CRAIOVA │1982│ 1.301.816.914│În administrare.│H.G. 491/aug 98│Imobil│├────┼───────────┼─────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────────┼────┼─────────────────┼────────────────┼───────────────┼──────┤│ 271│ 8,17 │TRAV. RAU OLTET │ 300 │ 0,300 │ * │ CRAIOVA │1982│ 397.571.255│În administrare.│H.G. 491/aug 98│Imobil│├────┼───────────┼─────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────────┼────┼─────────────────┼────────────────┼───────────────┼──────┤│ 272│ 8,17 │TRAV. RAU OLTET │ 300 │ 0,180 │ * │ CRAIOVA │1982│ 2.056.423.110│În administrare.│H.G. 491/aug 98│Imobil│├────┼───────────┼─────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────────┼────┼─────────────────┼────────────────┼───────────────┼──────┤│ 273│ 8,17 │TRAV. RAU OLT │ 300 │ 0,550 │ * │ CRAIOVA │1983│ 217.106.323│În administrare.│H.G. 491/aug 98│Imobil│├────┼───────────┼─────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────────┼────┼─────────────────┼────────────────┼───────────────┼──────┤│ 274│ 8,17 │TRAV. VEDEA │ 300 │ 0,240 │ * │ CRAIOVA │1982│ 998.241.769│În administrare.│H.G. 491/aug 98│Imobil│├────┼───────────┼─────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────────┼────┼─────────────────┼────────────────┼───────────────┼──────┤│ 275│ 8,17 │CORBU-TR. MAGURELE │ 500 │ 88,800 │ * │ CRAIOVA │1965│ 18.180.761.691│În administrare.│H.G. 491/aug 98│Imobil│├────┼───────────┼─────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────────┼────┼─────────────────┼────────────────┼───────────────┼──────┤│ 276│ 8,17 │CORBU-TR. MAGURELE │ 500 │ 88,800 │ * │ CRAIOVA │1997│ 11.423.541.498│În administrare.│H.G. 491/aug 98│Imobil│├────┼───────────┼─────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────────┼────┼─────────────────┼────────────────┼───────────────┼──────┤│ 277│ 8,17 │HUREZANI-BIBESTI │ 500 │ 16,500 │ * │ CRAIOVA │1997│ 12.045.671.141│În administrare.│H.G. 491/aug 98│Imobil│├────┼───────────┼─────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────────┼────┼─────────────────┼────────────────┼───────────────┼──────┤│ 278│ 8,17 │BIBESTI-ISALNITA │ 500 │ 52,295 │ * │ CRAIOVA │1976│ 21.677.907.408│În administrare.│H.G. 491/aug 98│Imobil│├────┼───────────┼─────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────────┼────┼─────────────────┼────────────────┼───────────────┼──────┤│ 279│ 8,17 │TRAV. COCOROVA │ 500 │ 0,155 │ * │ CRAIOVA │1976│ 181.995.716│În administrare.│H.G. 491/aug 98│Imobil│├────┼───────────┼─────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────────┼────┼───