ORDONANȚĂ nr. 3 din 28 ianuarie 2020pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 83/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple și serviciilor publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 65 din 30 ianuarie 2020  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 1 pct. IV.2 din Legea nr. 262/2019 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.  +  Articolul IOrdonanța Guvernului nr. 83/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple și serviciilor publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 543 din 1 septembrie 2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 362/2002, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. Titlul se modifică și va avea următorul cuprins: ORDONANȚĂ privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de pașapoarte și serviciilor publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor2. La articolul 6, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 6(1) Serviciile publice comunitare de pașapoarte sunt structuri de prelucrare automată a datelor și valorificare a informațiilor prin proceduri informatice și au următoarele atribuții principale:a) primesc și soluționează cererile pentru eliberarea pașapoartelor simple, în conformitate cu prevederile legii, ale tratatelor și convențiilor internaționale la care România este parte;b) administrează și valorifică registrele județene, respectiv al municipiului București, de evidență a pașapoartelor simple și furnizează, la cererea justificată a persoanelor fizice sau juridice/entităților îndreptățite, date din cuprinsul acestora, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare, inclusiv a celor privind protecția datelor cu caracter personal;c) efectuează verificări în evidența pașapoartelor, la solicitarea Direcției generale de pașapoarte, cu privire la minorii de cetățenie română neînsoțiți sau supuși unor măsuri de protecție instituțională în străinătate, cetățenii români accidentați, spitalizați, decedați, aflați în situații care le pot pune în pericol viața, integritatea corporală sau sănătatea, sau care au încălcat legile statelor în care au călătorit, în scopul identificării ori, după caz, informării familiei sau reprezentantului legal cu privire la situația de dificultate în care se află cetățeanul român în străinătate;d) furnizează permanent, în cadrul Sistemului național informatic de evidență a pașapoartelor simple, informații necesare actualizării acestuia;e) pun în aplicare măsurile de limitare a exercitării dreptului la liberă circulație în străinătate, dispuse de organele competente, potrivit legii.3. La articolul 6, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins: (1^1) Identificarea ori, după caz, informarea familiei sau reprezentantului legal cu privire la situația de dificultate în care se află persoanele prevăzute la alin. (1) lit. c), precum și punerea în aplicare a măsurilor prevăzute la alin. (1) lit. e) pot fi realizate inclusiv prin deplasări efectuate în teren.4. La articolul 9, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 9(1) Direcția generală de pașapoarte are următoarele atribuții principale:a) coordonează și controlează activitatea de emitere, eliberare și evidență a pașapoartelor simple, în condițiile legii, desfășurată de serviciile publice comunitare de pașapoarte;b) elaborează proiecte de acte normative sau, după caz, colaborează la elaborarea proiectelor de acte normative, în vederea perfecționării prevederilor legale în domeniu, în acord cu reglementările europene și internaționale incidente;c) constituie, administrează, valorifică și actualizează Registrul național de evidență a pașapoartelor simple, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare, inclusiv a celor privind protecția datelor cu caracter personal;d) administrează Sistemul național informatic de evidență a pașapoartelor simple;e) personalizează, prin Centrul Național Unic de Personalizare a Pașapoartelor Electronice, pașapoartele simple electronice, pașapoartele diplomatice electronice și pașapoartele de serviciu electronice, precum și alte documente, în condițiile legii;f) coordonează activitățile privind aplicarea măsurilor de limitare a exercitării dreptului la liberă circulație în străinătate a cetățenilor români, în conformitate cu prevederile legale;g) îndeplinește funcția de autoritate națională de certificare pentru semnătură și de autoritate națională de certificare pentru verificare și cooperează cu instituții similare ale statelor membre ale Uniunii Europene, în calitate de punct național unic de contact, și cu Organizația Aviației Civile Internaționale, în calitate de operator al directorului național de chei publice, în vederea asigurării securității documentelor de călătorie electronice, prin garantarea autenticității și integrității datelor și creșterea nivelului de interoperabilitate a sistemelor de validare;h) stabilește și actualizează, cu consultarea Companiei Naționale «Imprimeria Națională» - S.A., elementele de securitate cuprinse în pașapoartele simple, în acord cu reglementările europene și internaționale în materie;i) cooperează cu instituțiile competente în aplicarea Legii cetățeniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în scopul atestării, în condițiile legii, a calității de cetățean român, la solicitarea autorităților competente să elibereze documentele de identitate, de călătorie sau de stare civilă;j) efectuează verificări în evidența pașapoartelor, la solicitarea justificată a Ministerului Afacerilor Externe sau a misiunilor diplomatice și oficiilor consulare ale României, cu privire la minorii de cetățenie română neînsoțiți sau supuși unor măsuri de protecție instituțională în străinătate, cetățenii români accidentați, spitalizați, decedați, aflați în situații care le pot pune în pericol viața, integritatea corporală sau sănătatea, sau care au încălcat legile statelor în care au călătorit, în scopul identificării ori, după caz, informării familiei sau reprezentantului legal cu privire la situația de dificultate în care se află cetățeanul român în străinătate;k) desfășoară activități de resurse umane pentru serviciile publice comunitare de pașapoarte, conform competențelor stabilite în domeniul resurselor umane.5. La articolul 9, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins: (3) În exercitarea atribuțiilor legale specifice, Direcția generală de pașapoarte prelucrează automat date și valorifică informații prin proceduri informatice, cu respectarea prevederilor normative incidente.6. Articolul 9^1 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 9^1Materiile prime, tipăriturile speciale și echipamentele utilizate în activitatea de emitere, eliberare și evidență a pașapoartelor simple se asigură de Direcția generală de pașapoarte, conform contractelor încheiate în acest scop.7. După articolul 9^1 se introduc două noi articole, articolele 9^2 și 9^3, cu următorul cuprins:  +  Articolul 9^2(1) Registrul național de evidență a pașapoartelor simple, prevăzut la art. 9 alin. (1) lit. c), denumit în continuare RNEPS, cuprinde evidențe și înregistrări ale datelor cu caracter personal, precum și alte date obținute ca urmare a exercitării competențelor, potrivit legii.(2) Datele cuprinse în RNEPS sunt prelucrate în următoarele scopuri:a) emiterea, eliberarea și evidența pașapoartelor simple;b) evidența persoanelor cărora li s-a eliberat pașaport cu menționarea domiciliului în străinătate; c) atestarea, în condițiile legii, a calității de cetățean român;d) identificarea cetățenilor români aflați în situații de dificultate în străinătate și informarea familiei sau reprezentantului legal al acestora.(3) Datele prevăzute la alin. (1) nu pot fi prelucrate în alte scopuri decât cele prevăzute la alin. (2), cu excepția situațiilor prevăzute expres de lege și numai dacă sunt asigurate garanțiile necesare pentru protejarea drepturilor persoanelor vizate.(4) RNEPS este format din Sistemul național informatic de evidență a pașapoartelor simple și din evidența manuală a persoanelor care au solicitat/pentru care s-a solicitat eliberarea documentelor de călătorie românești sau față de care s-au dispus măsuri de limitare a exercitării dreptului la libera circulație în străinătate ori care s-au aflat în situații de dificultate în străinătate, precum și a persoanelor cărora li s-a aprobat cererea de acordare/redobândire/renunțare la cetățenia română ori cărora li s-a retras cetățenia română sau care au solicitat acordarea vizelor de ieșire din țară/acordarea dreptului de ședere pe teritoriul României.(5) Sistemul național informatic de evidență a pașapoartelor simple conține următoarele evidențe informatizate:a) evidența persoanelor care au solicitat/pentru care s-a solicitat eliberarea pașapoartelor simple;b) evidența persoanelor față de care s-au dispus măsuri de limitare a exercitării dreptului la libera circulație în străinătate;c) evidența persoanelor care s-au aflat în situațiile de dificultate în străinătate prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. j);d) evidența persoanelor cărora li s-a aprobat cererea de acordare, redobândire sau renunțare la cetățenia română ori cărora li s-a retras cetățenia română.(6) În vederea realizării scopurilor prevăzute la alin. (2), serviciile publice comunitare de pașapoarte și Direcția generală de pașapoarte înscriu în RNEPS următoarele date cu caracter personal:a) date privind pașapoartele emise: numărul, tipul, data și locul eliberării, autoritatea emitentă, perioada de valabilitate, anularea, pierderea, recuperarea, rebutarea, deteriorarea, furtul, retragerea;b) numele și numele anterior;c) date de identificare privind membrii de familie sau, după caz, reprezentanții legali/convenționali;d) sexul;e) data și locul nașterii;f) date privind cetățenia;g) semnătura;h) seria și numărul documentelor care atestă starea civilă și respectiv mențiunile înscrise în cuprinsul acestora, potrivit legii; i) datele cuprinse în documentele care fac dovada dreptului de ședere în străinătate, potrivit legii;j) culoarea ochilor și înălțimea;k) date privind starea de sănătate, în situația persoanelor prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. j), după caz, a minorilor care au solicitat/pentru care s-a solicitat eliberarea unui pașaport simplu temporar în vederea deplasării în străinătate pentru a urma un tratament medical, precum și a persoanelor majore care au solicitat/pentru care s-a solicitat, din motive de sănătate, eliberarea unui pașaport simplu temporar, în condițiile Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate, cu modificările și completările ulterioare;l) numărul de telefon și/sau adresa de poștă electronică, în funcție de opțiunea persoanei;m) adresa de domiciliu/reședință;n) profesia;o) imaginea facială și impresiunile digitale;p) codul numeric personal;q) seria și numărul actului de identitate românesc sau al documentului de identitate străin;r) date referitoare la adopție din documente privind încredințarea în vederea adopției/încuviințarea adopției; s) numărul permisului de conducere, după caz.(7) RNEPS se actualizează cu următoarele date, comunicate, în condițiile legii, de autoritățile competente:a) date privind cetățenia: numărul documentului care atestă parcurgerea procedurii de acordare/redobândire/retragere a cetățeniei române și, respectiv, renunțare la această calitate;b) date din certificatul de cetățenie/adeverința de pierdere a cetățeniei române: autoritatea emitentă, data depunerii jurământului de credință față de România, data pierderii cetățeniei; c) date privind săvârșirea de infracțiuni;d) date privind condamnări penale/măsuri de siguranță/ măsuri preventive/măsuri educative, dispuse de autoritățile/ organele competente; e) date privind ocrotirea persoanei fizice și măsurile de protecție specială a copilului.(8) În calitate de creator și deținător de arhivă, Direcția generală de pașapoarte gestionează evidența manuală constituită pe principiul familiei, începând cu anul 1949, aceasta cuprinzând acte oficiale sau particulare, cereri, memorii, petiții, dovezi, declarații, adeverințe și alte documente realizate în decursul timpului, în legătură cu regimul pașapoartelor, al călătoriilor în străinătate efectuate de cetățenii români, regimul străinilor în România și probleme de cetățenie.(9) Direcția generală de pașapoarte și serviciile publice comunitare de pașapoarte furnizează date din RNEPS, la solicitarea justificată a persoanelor fizice sau juridice/entităților îndreptățite, a instituțiilor ori autorităților publice, în cadrul unor acțiuni de interes public reglementate prin acte normative sau în vederea îndeplinirii unor obligații legale, cu respectarea principiilor proporționalității și necesității și cu asigurarea tuturor garanțiilor adecvate pentru respectarea drepturilor persoanelor vizate, în conformitate cu dispozițiile legale privind protecția datelor cu caracter personal.(10) Direcția generală de pașapoarte furnizează date din Sistemul național informatic de evidență a pașapoartelor simple în Sistemul informatic național de semnalări, potrivit legislației speciale.  +  Articolul 9^3(1) Prelucrările de date cu caracter personal efectuate de Direcția generală de pașapoarte și serviciile publice comunitare de pașapoarte se realizează cu respectarea prevederilor legale aplicabile în domeniul protecției persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.(2) Direcția generală de pașapoarte și instituțiile prefectului pentru serviciile publice comunitare de pașapoarte sunt operatori de date cu caracter personal pentru prelucrările efectuate în scopurile prevăzute la art. 9^2 alin. (2).8. Capitolul IV „Eliberarea pașapoartelor în sistem de ghișeu unic“, alcătuit din articolele 12, 12^1 și 13, se abrogă.9. La articolul 15, alineatele (1) și (2) se abrogă. 10. La articolul 15^1, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 15^1(1) Personalul Direcției generale de pașapoarte și al serviciilor publice comunitare de pașapoarte este constituit din polițiști și personal contractual.  +  Articolul IIÎn cuprinsul actelor normative în vigoare, denumirea „serviciile publice comunitare pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple/serviciul public comunitar pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple“ se înlocuiește cu denumirea „serviciile publice comunitare de pașapoarte/serviciul public comunitar de pașapoarte“.  +  Articolul IIIOrdonanța Guvernului nr. 83/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple și serviciilor publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 543 din 1 septembrie 2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 362/2002, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta ordonanță, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.
  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  Ministrul afacerilor interne,
  Marcel Ion Vela
  Ministrul afacerilor externe,
  Bogdan Lucian Aurescu
  Ministrul finanțelor publice,
  Vasile-Florin Cîțu
  București, 28 ianuarie 2020.Nr. 3.-----