ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 4 din 16 ianuarie 2020privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 38 din 20 ianuarie 2020  Având în vedere că prin intermediul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 68/2019 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările ulterioare, în cadrul aparatului de lucru al Guvernului s-a înființat Autoritatea pentru Digitalizarea României, luând în considerare că Autoritatea pentru Digitalizarea României se constituie ca structură cu atribuții în domeniul digital, prin preluarea activității și structurilor specializate în acest domeniu de la Agenția pentru Agenda Digitală a României din subordinea Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale, ținând cont de faptul că, în prezent, se regăsesc în sarcina Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale o serie de obiective și atribuții care impactează sau se află în legătură strânsă cu activitatea de digitalizare a administrației publice, cum ar fi: definirea politicilor și strategiilor în domeniile tehnologiei informației și comunicațiilor, elaborarea obiectivelor strategice și operaționale, precum și implementarea politicilor europene în aceste domenii, evaluarea și operarea programelor și proiectelor de guvernare electronică și administrație electronică, coordonarea politicilor privind asigurarea interoperabilității sistemelor informatice din administrația publică și gestionarea eficientă a resurselor necesare, dezvoltarea coerentă a infrastructurii informaționale naționale a administrației publice, exercitarea calității de unică autoritate publică în organizarea și coordonarea la nivel național a implementării programelor și proiectelor de guvernare electronică și administrație electronică, dar și elaborarea politicii în vederea asigurării administrării, gestionării și utilizării eficiente a numelor de domenii,având în vedere că realizarea în mod eficient a digitalizării serviciilor publice în perioada următoare necesită crearea unui cadru instituțional adecvat desfășurării acțiunilor pentru implementarea coerentă și unitară a politicilor în domeniu, având în vedere că lipsa unei coordonări în ceea ce privește procesul de digitalizare a administrației publice poate avea ca efect o suprapunere a proiectelor care vizează acest domeniu, generând o creștere a cheltuielilor la nivelul administrației publice, luând în considerare efectele negative care pot rezulta în lipsa neremedierii situațiilor evidențiate și care pot consta în ratarea obiectivelor asumate prin Agenda Digitală pentru România 2020, aplicarea de sancțiuni ca rezultat al procedurilor de infringement declanșate împotriva României, aflate în diferite faze, blocarea oricărui proiect public major din domeniul tehnologiei informației și societății informaționale,ținând cont de faptul că toate aceste elemente vizează interesul public și constituie situații extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, necesitând măsuri urgente în vederea operaționalizării Autorității pentru Digitalizarea României, astfel încât aceasta să poată acționa în scopului reducerii sau chiar eliminării efectelor procedurilor de infringement declanșate de către Comisa Europeană,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul I(1) Autoritatea pentru Digitalizarea României, structură cu personalitate juridică, în coordonarea primministrului, preia activitățile și structurile din domeniul tehnologiei informației, societății informaționale și cadrului național de interoperabilitate de la Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale. (2) Orice atribuții exercitate de Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale, stabilite potrivit actelor normative în vigoare, acordurilor internaționale sau altor acte încheiate potrivit dispozițiilor legale aplicabile și corespunzătoare activităților preluate potrivit alin. (1), vor fi exercitate de către Autoritatea pentru Digitalizarea României.  +  Articolul II(1) Secretariatul General al Guvernului realizează politica Guvernului în domeniul securității cibernetice și stabilește la nivel național strategiile și politicile publice în domeniul securității cibernetice.(2) Centrul Național de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică - CERT-RO, denumit în continuare CERT-RO, va elabora propuneri de acte normative în domeniul său de activitate și le va înainta spre inițiere Secretariatului General al Guvernului.(3) Resursele financiare necesare pentru funcționarea CERT-RO se asigură din venituri proprii prevăzute la art. 24 alin. (6^1) din Legea nr. 362/2018 privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și sistemelor informatice, cu modificările și completările ulterioare, și, în completare, din subvenții de la bugetul de stat prin bugetul Secretariatului General al Guvernului.(4) Prin excepție de la alin. (3), până la data de 31 decembrie 2021 finanțarea CERT-RO se asigură integral de la bugetul de stat.(5) Cuantumul tarifului pentru serviciile prevăzute la art. 24 alin. (6^1) din Legea nr. 362/2018, cu modificările și completările ulterioare, se stabilește prin ordin al secretarului general al Guvernului, la propunerea directorului general al CERT-RO, și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul IIIInstitutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - ICI București, persoană juridică română de drept public, organizată în baza Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare, funcționează în coordonarea Secretariatului General al Guvernului.  +  Articolul IV(1) În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor și Secretariatul General al Guvernului încheie protocol de predare-preluare pentru aplicarea măsurilor prevăzute la art. I, care va cuprinde obligatoriu prevederile bugetare neutilizate pe anul 2020, aferente activităților domeniului tehnologiei informației, societății informaționale și cadrului național de interoperabilitate.(2) În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor și Secretariatul General al Guvernului încheie protocol de predare-preluare pentru aplicarea măsurilor prevăzute la art. II, care va cuprinde obligatoriu prevederile bugetare și execuția de casă pe anul 2020, aferente CERT-Ro. Predarea-preluarea patrimoniului se efectuează pe baza situațiilor financiare întocmite potrivit art. 28 alin. (1^1) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(3) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice să introducă modificările în structura bugetului de stat și în volumul și structura bugetelor ordonatorilor principali de credite pe anul 2020, corespunzător prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, după caz, la propunerea ordonatorilor principali de credite, pe baza protocoalelor de predare-preluare prevăzute la alin. (1) și (2).(4) În termen de 5 zile de la aprobarea modificărilor prevăzute la alin. (3) se autorizează Secretariatul General al Guvernului și Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor să introducă modificările corespunzătoare în bugetul propriu și în anexele la acesta și să le comunice Ministerului Finanțelor Publice.(5) Până la încheierea protocoalelor prevăzute la alin. (1) și (2), finanțarea cheltuielilor curente și de capital ale CERT-RO și ale activităților și structurilor în domeniul tehnologiei informației, societății informaționale și cadrului național de interoperabilitate preluate de Autoritatea pentru Digitalizarea României se asigură din bugetul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor.  +  Articolul VAlineatele (5^1) și (7) ale articolului 24 din Legea nr. 362/2018 privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și sistemelor informatice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 21 din 9 ianuarie 2019, cu modificările și completările ulterioare, se abrogă.
  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  Secretarul general al Guvernului,
  Antonel Tănase
  Președintele Autorității pentru Digitalizarea României,
  Ioan-Sabin Sărmaș
  Ministrul transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor,
  Lucian Nicolae Bode
  p. Ministrul finanțelor publice,
  Sebastian Ioan Burduja,
  secretar de stat
  București, 16 ianuarie 2020.Nr. 4.----