HOTĂRÂRE nr. 21 din 16 ianuarie 2020pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 33 din 17 ianuarie 2020  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 139 din 2 martie 2010, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 4 alineatul (1), după punctul 63 se introduc patru noi puncte, punctele 64-67, cu următorul cuprins:64. încheie tratate internaționale la nivel departamental sau inițiază demersurile necesare încheierii tratatelor la nivel de stat sau de Guvern în domeniile de responsabilitate, în condițiile prevăzute de Legea nr. 590/2003 privind tratatele sau, după caz, Legea nr. 276/2011 privind procedura prin care România devine parte la tratatele încheiate între Uniunea Europeană și statele membre, pe de o parte, și state terțe sau organizații internaționale, pe de altă parte;65. încheie documente de cooperare internațională care nu sunt guvernate de dreptul internațional cu autorități având competențe echivalente din state membre ale Uniunii Europene sau state terțe, respectiv organizații internaționale, în domeniile de responsabilitate;66. asigură participarea, elaborează și fundamentează pozițiile României în procesul de negociere și adoptare a inițiativelor la nivel european, în domeniul său de activitate, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 34/2017 privind organizarea și funcționarea Sistemului național de gestionare a afacerilor europene în vederea participării României la procesul decizional al instituțiilor Uniunii Europene;67. asigură îndeplinirea, în domeniul de competență, a obligațiilor decurgând din calitatea României de stat membru al Uniunii Europene, inclusiv în ceea ce privește transpunerea și/sau crearea cadrului juridic de aplicare directă a actelor juridice obligatorii ale Uniunii Europene, implementarea și monitorizarea aplicării acestora.2. La articolul 7, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:(5) În îndeplinirea atribuțiilor sale, ministrul sănătății este ajutat de 5 secretari de stat, de un subsecretar de stat, de un secretar general și de 2 secretari generali adjuncți.3. Articolul 8 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 8(1) Secretarii de stat și subsecretarul de stat îndeplinesc în principal următoarele atribuții:a) coordonează activitatea structurilor din cadrul ministerului, stabilite prin ordin al ministrului sănătății;b) avizează documentele elaborate sau avizate de structurile din cadrul ministerului, pe care le coordonează;c) coordonează activitatea instituțiilor aflate în subordinea ministerului, stabilite prin ordin al ministrului sănătății.(2) Secretarii de stat și subsecretarul de stat se subordonează ministrului sănătății și îndeplinesc și alte atribuții stabilite prin ordin al ministrului sănătății.4. La articolul 13, alineatul (2) se abrogă.5. La articolul 13, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Numărul maxim de posturi este de 384, exclusiv demnitarii și posturile aferente cabinetului ministrului.6. La articolul 13, alineatul (3^1) se abrogă.7. Articolul 13^1 se abrogă.8. La articolul 14, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Statele de funcții pentru instituțiile din subordinea Ministerului Sănătății se aprobă prin ordin al ministrului sănătății, o dată pe an, în termen de 60 de zile de la aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli, cu încadrarea în normativele de personal și în bugetul de venituri și cheltuieli aprobat.9. Anexa nr. 1 se modifică și se înlocuiește cu anexa la prezenta hotărâre.  +  Articolul IIÎncadrarea în noua structură organizatorică se realizează în termen de minimum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, cu respectarea prevederilor legale aplicabile personalului contractual și funcționarilor publici în cazul reorganizării instituției publice.
  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  Raluca Turcan
  Ministrul sănătății,
  Victor Sebastian Costache
  Ministrul muncii și protecției sociale,
  Victoria Violeta Alexandru
  Ministrul afacerilor externe,
  Bogdan Lucian Aurescu
  p. Ministrul finanțelor publice,
  Sebastian Ioan Burduja,
  secretar de stat
  București, 16 ianuarie 2020.Nr. 21.  +  ANEXĂ^1)(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 144/2010)^1) Anexa este reprodusă în facsimil.
  STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
  a Ministerului Sănătății
  ----