INSTRUCȚIUNI din 25 septembrie 2017privind organizarea muncii persoanelor private de libertate
EMITENT
 • ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ A PENITENCIARELOR
 • Publicate în  MONITORUL OFICIAL nr. 904 bis din 17 noiembrie 2017  Notă
  Aprobate prin DECIZIA nr. 500.165 din 25 septembrie 2017, publicată în Monitorul Oficial nr. 904 din 17 noiembrie 2017.
   +  Capitolul I Dispoziții Generale  +  Articolul 1 Instrucțiunile privind organizarea muncii persoanelor private de libertate aflate în locurile de deținere din subordinea Administrației Naționale a Penitenciarelor vizează ansamblul operațiunilor desfășurate pentru planificarea, organizarea și contractarea forței de muncă, procedura și criteriile de selecționare la muncă, condițiile și baremele pentru repartizarea persoanelor private de libertate la activități cu caracter gospodăresc necesare penitenciarului, evidența participării persoanelor private de libertate la activitățile lucrative, acordarea drepturilor corespunzătoare muncii prestate și înregistrarea datelor în aplicația informatică de evidență a persoanelor private de libertate.  +  Articolul 2 Prin executarea pedepselor și a măsurilor educative privative de libertate se urmărește formarea unei atitudini corecte față de muncă, în vederea reintegrării în societate a persoanelor private de libertate, în scopul prevenirii săvârșirii de noi infracțiuni.  +  Articolul 3 Persoanelor private de libertate li se poate cere să muncească, în raport cu tipul regimului de executare, ținându-se seama de calificarea, deprinderile și aptitudinile acestora, de vârstă, starea de sănătate, măsurile de siguranță, precum și de programele destinate sprijinirii formării profesionale a acestora.  +  Articolul 4(1) În locurile de deținere, evidența activităților desfășurate de către persoanele private de libertate folosite la muncă se realizează în scris și în format electronic.(2) Evidența se realizează prin următoarele documente:a) procese-verbale de selecționare și repartizare la muncă a persoanelor private de libertate;b) tabele nominale cu persoanele private de libertate scoase la muncă;c) bonuri de lucru;d) registrul zilnic sau lunar privind mișcarea efectivelor;e) fișa de evidență a zilelor muncite și a termenului de liberare condiționată.(3) Evidența informatizată se realizează prin înregistrarea datelor în modulul de "organizarea muncii" din aplicația informatică de evidență a persoanelor private de libertate.  +  Articolul 5(1) În fiecare loc de deținere, în cadrul Biroului sau Serviciului Evidență Deținuți și Organizarea Muncii, funcționează o structură de organizarea muncii, ca organ de specialitate cu atribuții în domeniul aplicării dispozițiilor legale cu privire la folosirea la muncă a persoanelor private de libertate și acordarea drepturilor specifice.(2) Șeful Serviciului sau Biroului Evidență Deținuți și Organizarea Muncii din locurile de deținere din subordinea Administrației Naționale a Penitenciarelor are următoarele atribuții principale:a) coordonează și îndrumă personalul care desfășoară activitatea de organizarea muncii în cadrul serviciului sau biroului, verificând lucrările întocmite de acesta, precum și operațiunile de înregistrare efectuate în aplicația informatizată de evidență a persoanelor private de libertate - modulul "organizarea muncii";b) analizează actele normative, ordinele și dispozițiilor legale în vigoare, cu personalul din subordine;c) stabilește sarcini concrete pentru fiecare lucrător de organizarea muncii, în raport de care repartizează lucrările;d) întreprinde măsuri în vederea asigurării protecției datelor și documentelor din cadrul serviciului sau biroului;e) desemnează reprezentanți din cadrul serviciului sau biroului în comisia de selecționare și repartizare la muncă a persoanelor private de libertate;f) ia măsuri astfel încât, să fie distribuite către fiecare membru al comisiei de selecționare la muncă, înainte de întrunirea comisiei, tabelele listate cu personale private de libertate care urmează a fi analizate;g) verifică respectarea baremelor de folosire a persoanelor private de libertate la activități gospodărești în interesul locului de deținere și formulează propuneri în scris către directorul locului de deținere, astfel încât în orice moment să fie disponibile persoane private de libertate care să presteze astfel de activități, în vederea asigurării continuității folosirii la muncă, cu respectarea duratei muncii prestate și a timpului legal de odihnă;h) instruiește șefii punctelor de lucru cu privire la modul de întocmire a documentelor de evidență a muncii, precum tabele nominale de scoatere la muncă, bonuri de lucru și asigură verificarea corectitudinii și concordanței datelor înscrise în documentele respective;i) verifică și semnează lunar, tabelele nominale de scoatere la muncă a persoanelor private de libertate selecționate de către comisie, verifică adnotările efectuate în tabelele de muncă privind modificările intervenite (transferați, liberați, transferați în centrele de reținere și arestare preventivă din subordinea Ministerului Afacerilor Interne pentru desfășurarea de activități necesare organelor judiciare sau alte situații, precum și înscrierea acestora în baza de date;j) asigură transmiterea formularelor tipizate ale bonurilor de lucru către reprezentantul beneficiarului;k) verifică modul în care lucrătorul de organizarea muncii efectuează pontajul persoanelor private de libertate clasificate în regim deschis care desfășoară activități lucrative nesupravegheate în afara locului de deținere, în tabelele nominale de scoatere la muncă și în aplicația informatizată;l) verifică, avizează și răspunde de întocmirea și transmiterea la Administrația Națională a Penitenciarelor a situațiilor lunare privind folosirea la muncă a persoanelor private de libertate și realizările obținute;m) verifică datele înscrise în situațiile centralizatoare a prestărilor de servicii pe care le transmite în termenele stabilite compartimentului financiar-contabil în vederea întocmirii facturilor;n) verifică săptămânal fișa de evidență a zilelor muncite și a termenului de propunere pentru liberare condiționată, în vederea întocmirii lucrărilor necesare analizării în comisia de propuneri pentru liberare condiționată a persoanelor private de libertate;o) verifică și semnează lunar, fișele de evidență a zilelor muncite și a termenului de propunere pentru liberare condiționată completate cu datele corespunzătoare zilelor câștigate prin muncă și executate;p) verifică și semnează fișele de evidență a zilelor muncite și a termenului de propunere pentru liberare condiționată în caz de liberare, transfer, transfer în centrele de reținere și arestare preventivă din subordinea Ministerului Afacerilor Interne pentru desfășurarea de activități necesare organelor judiciare sau întreruperea executării pedepsei a persoanelor private de libertate;q) verifică fișele de evidență a zilelor muncite și a termenului de propunere pentru liberare condiționată pentru persoanele private de libertate care au venit prin transfer de la alte unități penitenciare, au revenit din transfer din centrele de reținere și arestare preventivă din subordinea Ministerului Afacerilor Interne sau din întreruperea executării pedepsei;r) înaintează trimestrial directorului unității, spre verificare și semnare, fișele de evidență a zilelor muncite și a termenului de propunere pentru liberare condiționată;s) avizează lunar și cu ocazia liberării, transferării, transferării în centrele de reținere și arestare preventivă din subordinea Ministerului Afacerilor Interne pentru desfășurarea de activități necesare organelor judiciare sau plecării în întreruperea executării pedepsei, modul de calcul al drepturilor bănești cuvenite persoanelor private de libertate în urma muncii prestate și semnează statele de plată pentru cele folosite la muncă remunerată, pe care le predă compartimentului financiar-contabil;t) propune directorului adjunct pentru siguranța deținerii si regim penitenciar transferarea unor persoane private de libertate din alte unități, pentru muncă, dacă în unitate nu au fost identificate persoane private de libertate care să îndeplinească condițiile de selecționare;u) ia măsuri pentru soluționarea cu operativitate a petițiilor, sesizărilor și cererilor persoanelor private de libertate privind folosirea la muncă și a drepturilor corespunzătoare.(3) Ofițerul instructor de Organizarea Muncii își desfășoară activitatea în cadrul structurilor de evidență deținuți din locurile de deținere aflate în subordinea Administrației Naționale a Penitenciarelor și are următoarele atribuții principale:a) îndrumă personalul care desfășoară activitatea de organizarea muncii în cadrul serviciului sau biroului, verificând lucrările întocmite de acesta, precum și operațiunile de înregistrare efectuate în aplicația informatizată de evidență a persoanelor private de libertate - modulul "organizarea muncii";b) verifică respectarea baremelor de folosire a persoanelor private de libertate la activități gospodărești în interesul locului de deținere și formulează propuneri în scris către directorul locului de deținere, astfel încât în orice moment să fie disponibile persoane private de libertate care să presteze astfel de activități, în vederea asigurării continuității folosirii la muncă, cu respectarea duratei muncii prestate și a timpului legal de odihnă;c) verifică lunar, tabelele nominale de scoatere la muncă a persoanelor private de libertate selecționate de către comisie, verifică adnotările efectuate în tabelele de muncă privind modificările intervenite (transferați, liberați, transferați în centrele de reținere și arestare preventivă din subordinea Ministerului Afacerilor Interne pentru desfășurarea de activități necesare organelor judiciare sau alte situații), precum și operarea acestora în baza de date;d) verifică modul în care lucrătorul de organizarea muncii efectuează pontajul persoanelor private de libertate clasificate în regim deschis care desfășoară activități lucrative nesupravegheate în afara locului de deținere în tabelele nominale de scoatere la muncă și în aplicația informatizată;e) răspunde de întocmirea situațiilor lunare privind folosirea la muncă a persoanelor private de libertate și realizările obținute;f) verifică lunar, fișele de evidență a zilelor muncite și a termenului de propunere pentru liberare condiționată completate cu datele corespunzătoare zilelor câștigate prin muncă și a celor executate efectiv;g) verifică fișele de evidență a zilelor muncite și a termenului de propunere pentru liberare condiționată în caz de liberare, transfer, transfer în centrele de reținere și arestare preventivă din subordinea Ministerului Afacerilor Interne pentru desfășurarea de activități necesare organelor judiciare sau întreruperea executării pedepsei a persoanelor private de libertate;h) verifică fișele de evidență a zilelor muncite și a termenului de propunere pentru liberare condiționată pentru persoanele private de libertate care au venit prin transfer de la alte unități penitenciare, au revenit din cercetări sau din întreruperea executării pedepsei;i) verifică lunar sau cu ocazia liberării, transferării, transferării în centrele de reținere și arestare preventivă din subordinea Ministerului Afacerilor Interne pentru desfășurarea de activități necesare organelor judiciare sau plecării în întreruperea executării pedepsei, modul de calcul al drepturilor bănești cuvenite persoanelor private de libertate în urma muncii prestate și semnează statele de plată pentru persoanele private de libertate folosite la muncă remunerată, pe care le predă compartimentului financiar-contabil;j) ia măsuri pentru soluționarea cu operativitate a petițiilor, sesizărilor și cererilor persoanelor private de libertate privind folosirea la muncă și a drepturilor corespunzătoare;k) prezintă șefului structurii analize și situații statistice.(4) Personalul care își desfășoară activitatea în cadrul structurilor de organizarea muncii din unitățile subordonate Administrației Naționale a Penitenciarelor are următoarele atribuții principale:a) verifică modul de întocmire de către șefii punctelor de lucru a documentelor de evidență a muncii, sub aspectul corectitudinii datelor înscrise, urmărind ca bonul de lucru să fie semnat atât de șeful punctului de lucru, cât și de reprezentantul beneficiarului, iar în tabelul nominal de scoatere la muncă să fie înscrise ora începerii și ora încetării lucrului, timpul afectat servirii mesei, ora sosirii în unitate, precum și timpul efectiv prestat. În acest sens, cel puțin o data pe săptămână, dar obligatoriu înainte de sfârșitul lunii, urmărește concordanța datelor înscrise zilnic în registrul de intrări-ieșiri din cadrul secției de deținere și din postul de control cu cele înscrise în tabelul nominal de scoatere la muncă în ceea ce privește ora plecării/sosirii din/în unitate, a servirii mesei și a întreruperii programului de lucru al persoanelor private de libertate folosite la muncă. Pentru certificarea verificării efectuate, semnează în documentele anterior menționate;b) întocmește tabelele cu persoanele private de libertate ce urmează a fi discutate în comisia de selecționare și repartizare la muncă, pe care le distribuie către fiecare membru înainte de întrunirea comisiei;c) participă la comisia de selecționare la muncă a persoanelor private de libertate și înscrie în procesul-verbal de selecționare la muncă persoanele private de libertate analizate în comisie, urmărind ca cele selecționate să-și dea acordul scris prin semnarea unui angajament cu privire la drepturile, obligațiile și interdicțiile pe care le au pe timpul cât desfășoară activitățile la care au fost repartizate;d) ține evidența persoanelor private de libertate folosite la activități cu caracter gospodăresc necesare penitenciarului în conformitate cu baremele de folosire a acestora;e) informează șeful structurii de evidență și ofițerul instructor cu privire la numărul de persoane private de libertate care trebuie folosite la activități cu caracter gospodăresc necesare locului de deținere, în vederea respectării dispozițiilor legale referitoare la durata muncii prestate și acordarea timpului legal de odihnă;f) întocmește tabelele nominale de scoatere la muncă a persoanelor private de libertate;g) efectuează, a doua zi pentru ziua anterioară, pontajul individual al persoanelor private de libertate care muncesc sau al formațiunii de lucru, în modulul specific din aplicația informatizată;h) efectuează pontajul persoanelor private de libertate clasificate în regim deschis, care desfășoară activități lucrative nesupravegheate în afara locului de deținere, în tabelele nominale de scoatere la muncă și în modulul specific din aplicația informatizată;i) totalizează orele înscrise în tabelele nominale de scoatere la muncă a persoanelor private de libertate la începutul fiecărei luni pentru luna anterioară, în vederea acordării drepturilor cuvenite în urma muncii prestate;j) completează la sfârșitul lunii și ori de câte ori este necesar, în caz de liberare, transfer, transfer în centrele de reținere și arestare preventivă din subordinea Ministerului Afacerilor Interne pentru desfășurarea de activități necesare organelor judiciare, întreruperea executării pedepsei, deces, fișa de evidență a zilelor muncite și a termenului de propunere pentru liberare condiționată cu datele corespunzătoare zilelor câștigate prin muncă și executate;k) completează și înaintează săptămânal, șefului structurii de evidență, fișa de evidență a zilelor muncite și a termenului de propunere pentru liberare condiționată, în vederea întocmirii lucrărilor necesare analizării în comisia de propuneri pentru liberare condiționată;l) înaintează lunar, șefului structurii de evidență, spre verificare și semnare, fișa de evidență a zilelor muncite și a termenului de propunere pentru liberare condiționată;m) înaintează șefului structurii de evidență, spre verificare și semnare, fișa de evidență a zilelor muncite și a termenului de propunere pentru liberare condiționată în caz de liberare, transfer, transfer în centrele de reținere și arestare preventivă din subordinea Ministerului Afacerilor Interne pentru desfășurarea de activități necesare organelor judiciare sau întrerupere a executării pedepsei;l) verifică fișele de evidență a zilelor muncite și a termenului de propunere pentru liberare condiționată pentru persoanele private de libertate care au venit prin transfer de la alte unități penitenciare sau au revenit din transfer în centrele de reținere și arestare preventivă din subordinea Ministerului Afacerilor Interne pentru desfășurarea de activități necesare organelor judiciare ori din întreruperea executării pedepsei, în prima zi lucrătoare după data transferului sau a revenirii;m) întocmește situația zilnică privind mișcarea efectivelor de persoane private de libertate;n) centralizează datele privind folosirea la muncă a persoanelor private de libertate și realizările obținute în cursul fiecărei luni, în vederea transmiterii situațiilor lunare către structura de specialitate din cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor;o) întocmește situația centralizatoare a prestărilor de servicii și o înaintează spre verificare șefului structurii de evidență urmând a fi înaintată compartimentului financiar în vederea emiterii facturilor;p) lunar și în cazul liberării, transferării, transferării în centrele de reținere și arestare preventivă din subordinea Ministerului Afacerilor Interne pentru desfășurarea de activități necesare organelor judiciare sau întreruperii executării pedepsei, calculează drepturile bănești cuvenite acestora și întocmește statele de plată pentru persoanele private de libertate folosite la muncă remunerată, pe care le înaintează spre avizare, în vederea predării la compartimentul financiar-contabilitate;q) la sfârșitul anului școlar și la finalizarea cursurilor de calificare și recalificare profesională înscrie zilele câștig acordate persoanelor private de libertate, în baza situației nominale transmise de serviciul educație și asistență psihosocială, în fișa de evidență a zilelor muncite și a termenului de propunere pentru liberare condiționată, precum și în aplicația informatizată;r) soluționează cererile, petițiile și sesizările privind folosirea la muncă a persoanelor private de libertate și acordarea drepturilor subsecvente;s) informează, de îndată, șeful structurii de evidență si organizarea muncii cu privire la orice aspect care vizează siguranța locului de deținere de care a luat la cunoștință în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu.t) verifica existenta tuturor documentelor necesare comisiei de selecționare la muncău) întocmește planificarea participării persoanelor private de libertate la activitățile lucrative în vederea respectării dispozițiilor prevăzute la art. 174 alin. (5) din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 254/2013 aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 157/2016, denumit în continuare Regulament, după consultarea sectoarelor interesate.(5) Personalul care își desfășoară activitatea în cadrul structurilor financiar- contabile din locurile de deținere aflate în subordinea Administrației Naționale a Penitenciarelor are următoarele atribuții principale în ceea ce privește organizarea muncii persoanelor private de libertate:a) întocmește facturile privind prestarea de servicii;b) urmărește încasarea la timp a facturilor emise și, în cazul în care se constată că acest termen nu a fost respectat, informează în scris directorul adjunct economico-administrativ;c) calculează majorări de întârziere și penalități în cazul depășirii termenului scadent de plată a facturilor;d) efectuează virarea veniturilor cuvenite persoanelor private de libertate și a impozitului pe venit aferent și consemnează pe numele acestora cota prevăzută de Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Lege, care urmează să fie încasată în momentul punerii în libertate;e) ține evidența contabilă a activității de producție bugetară, sens în care:(i.) ține evidența contractelor de furnizare de produse executate și servicii prestate;(ii.) ține evidența cheltuielilor de producție și a veniturilor realizate;(iii.) ține evidența materialelor primite de la beneficiari separat de cele aparținând locului de deținere;(iv.) întocmește documentele de livrare a produselor.  +  Capitolul II Planificarea, organizarea și contractarea forței de muncă  +  Articolul 6(1) Planificarea și organizarea muncii persoanelor aflate în executarea pedepselor sau a măsurilor privative de libertate se realizează urmărindu-se implicarea în astfel de activități a unui număr cât mai mare de persoane private de libertate și necesitatea îndeplinirii planului anual de venituri din prestări servicii, prevăzut în bugetul anual de venituri și cheltuieli al unității.(2) Obiectivele prevăzute la alin. (1) se realizează prin întocmirea de către șeful structurii organizarea muncii sau persoana desemnată cu atribuții de coordonare a sectorului a unui plan trimestrial de activități, avându-se în vedere profilul unității, numărul persoanelor private de libertate care pot fi folosite la muncă, personalul de pază, escortare și supraveghere disponibil, spațiile de producție, dotările existente și celelalte activități care se desfășoară la nivelul unității.(3) Planul trimestrial de activități se avizează de directorii adjuncți și se aprobă de către directorul unității.(4) Folosirea la muncă a persoanelor private de libertate în regim de prestări servicii, pe bază de voluntariat, în caz de calamitate sau în alte cazuri, conform prevederilor art. 83, lit. f) din Lege, se face numai după încheierea contractelor între penitenciar, reprezentat prin directorul locului de deținere, în calitate de prestator și beneficiarul forței de muncă.(5) Folosirea la muncă a persoanelor private de libertate se face cu respectarea procedurii și criteriilor de selecționare și repartizare la muncă, asigurarea măsurilor de siguranță specifice fiecărui regim de executare, întocmirea documentelor de organizare și funcționare a punctelor de lucru, pregătirea și înzestrarea locurilor de muncă asigurarea măsurilor de securitate și sănătate în muncă, întocmirea documentelor de evidență a muncii și acordarea drepturilor cuvenite pentru munca prestată.(6) Se interzice folosirea la muncă a persoanelor private de libertate în interesul personalului administrației penitenciare. Interdicția se aplică în mod corespunzător contractelor de prestări servicii sau de voluntariat și muncii desfășurate în regie proprie în cadrul activităților de producție realizate în secții și ateliere ale locului de deținere pentru prestarea unor servicii sau executarea unor produse din materii prime și materiale asigurate de unitate sau după caz de către beneficiar.  +  Articolul 7(1) Modelele contractelor cadru pentru folosirea la muncă a persoanelor private de libertate în regim de prestări servicii, pe bază de voluntariat, în caz de calamitate și în alte cazuri conform prevederilor art. 83, lit. f) din Lege, sunt prevăzute în anexele nr. 1 A) - D).(2) Administrația locului de deținere poate adapta clauzele contractuale condițiilor concrete de desfășurare a activității, modificând unele prevederi ale modelelor de contracte, prevăzute la alin. (1), fără ca prin aceasta să anuleze sau să modifice natura juridică a contractului sau să contravină prevederilor legale în vigoare.  +  Articolul 8 Este interzisă folosirea persoanelor private de libertate la muncă în regim de prestări servicii, pe bază de voluntariat, în caz de calamitate sau în alte cazuri înainte de încheierea contractului, precum și nominalizarea în contracte a persoanelor private de libertate care urmează a desfășura activități lucrative.  +  Articolul 9(1) Încheierea contractelor de prestări servicii este precedată de informarea asupra solvabilității beneficiarului, verificarea posibilității încheierii contractului din punct de vedere al siguranței și negocierea clauzelor contractuale.(2) Negocierea contractului se realizează, din partea solicitantului, de reprezentanții săi legali, iar din partea locului de deținere de către directorul acestuia, directorul adjunct economico - administrativ, directorul adjunct pentru siguranță și regim, consilierul juridic și persoana responsabilă cu securitatea și sănătatea în muncă și protecția mediului.(3) Contractele de prestări servicii se negociază în condiții cât mai avantajoase pentru administrația locului de deținere, iar în conținutul acestora se stabilesc, în funcție de volumul lucrărilor: necesarul de persoane private de libertate, programul de lucru, tariful pe unitatea de timp sau pe produs. Tariful orar negociat nu poate fi sub nivelul celui aferent salariului minim brut pe economie.(4) Operatorii economici care nu fac dovada solvabilității prin documentele prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. a - c și alin. (3) din prezentele instrucțiuni pot fi contractați dacă nu au debite restante față de unitate și numai în situația în care achită anticipat, pentru întreaga perioadă de desfășurare a lucrărilor, contravaloarea acestora.(5) Operatorii economici care au obligații de plată restante către unități subordonate Administrației Naționale a Penitenciarelor pot încheia contracte de prestări servicii, în condițiile alineatului precedent și ale art. 10 din prezentele instrucțiuni, numai după achitarea integrală a debitelor restante.(6) Contractul se încheie între directorul locului de deținere operatorul economic, însă numai după avizarea de către directorul adjunct economico - administrativ, directorul adjunct pentru siguranță și regim, consilierul juridic, persoana desemnată pentru acordarea vizei de control financiar preventiv propriu și persoana responsabilă cu securitatea și sănătatea în muncă și protecția mediului.(7) În cazul contractelor de muncă pe bază de voluntariat sau în caz de calamitate prevederile alineatelor (3) și (4) referitoare la tarifele negociate și plata muncii prestate nu se aplică.  +  Articolul 10(1) La încheierea unui contract de prestări servicii desfășurate cu persoanele private de libertate beneficiarul persoană juridică, este obligat să prezinte următoarele documente:a) copie a certificatului de înregistrare și a certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului. Ambele documente trebuie să fie semnate pe fiecare pagină de către reprezentantul beneficiarului pentru conformitate cu originalul;b) declarație pe proprie răspundere că nu se află în nici una din situațiile prevăzute la art. 164, 165 și 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;c) dovada bonității financiare certificată prin ultimul bilanț contabil și achitarea unui avans lunar în cotă de 40%, în cazul penitenciarelor, ori 50%, în cazul centrelor educative sau de detenție, din valoarea lunară a prestației de servicii, cu regularizarea lunară a acestuia, avans ce va fi folosit pentru plata veniturilor din prestări servicii ale persoanelor private de libertate. Prin excepție de la obligația de achitare a avansului lunar, acoperirea cotei de 40%, în cazul penitenciarelor, ori 50%, în cazul centrelor educative sau de detenție, se poate realiza prin plata facturilor emise la jumătate de lună, în termen de 15 zile calendaristice de la data emiterii, numai în cazul beneficiarului persoană juridică pentru care, în urma verificărilor efectuate, se constată că, în ultimele 24 de luni, nu a înregistrat obligații de plată lunare restante față de unitate. (la 02-03-2018, Litera c) din Alineatul (1) , Articolul 10 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din DECIZIA nr. 363 din 22 februarie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 194 din 02 martie 2018 ) d) declarație pe proprie răspundere că nu are obligații de plată restante către unități subordonate Administrației Naționale a Penitenciarelor.(2) Instituțiile publice nu au obligația prezentării documentelor prevăzute la aliniatul 1 lit. a)-c).(3) Beneficiarii persoane fizice sunt obligați să prezinte actul de identitate și să achite în avans contravaloarea estimată a serviciilor, în cazul în care perioada de derulare a contractului este mai mică de o lună. Pentru contractele ce urmează să se deruleze pe o perioadă mai mare de o lună, beneficiarul va achita în avans, în luna în curs, contravaloarea estimată a lucrărilor ce urmează a fi realizate în luna următoare.(4) Contractele de voluntariat se pot încheia în condițiile și pentru activitățile prevăzute la art.180 din Regulament.(5) Persoanele private de libertate pot fi folosite la muncă pentru înlăturarea efectelor generate de calamități, la cererea organelor administrației publice locale și în urma aprobării directorului general al Administrației Naționale a Penitenciarelor. În acest sens, directorul locului de deținere transmite spre aprobare solicitarea scrisă la care se anexează, în copie, procesul-verbal de calamitate încheiat de autoritățile publice locale.(6) Pentru prevenirea producerii unor evenimente negative, la încheierea contractelor de prestări servicii care implică desfășurarea unor activități lucrative în mediu toxic se va avea în vedere necesitatea asigurării unor spații și a unei aerisiri corespunzătoare, avizarea de specialitate și cunoașterea efectelor adverse ale utilizării anumitor substanțe chimice în cadrul procesului de producție.(7) În raport de natura lucrărilor efectuate și perioada de derulare a activităților productive, se va urmări includerea în contractele încheiate cu operatorii economici a unor clauze cu privire la formarea profesională a persoanelor private de libertate folosite la muncă, în scopul dobândirii uneia sau mai multor competențe specifice, a unei calificări conform standardului ocupațional și recunoscută pe piața muncii. Cheltuielile ocazionate de participarea la aceste cursuri de calificare sunt suportate de operatorii economici.(8) În cazul îndeplinirii corespunzătoare a îndatoririlor la locul de muncă și a participării constante la muncă, la cererea persoanelor private de libertate, operatorul economic poate eliberarea o recomandare în care să se menționeze calitatea lucrărilor, experiența și dobândirea competențelor ca urmare a muncii prestate. În cazul în care beneficiarul este de acord cu eliberarea unei astfel de recomandări, aceasta se transmite solicitantului.  +  Articolul 11(1) Obligațiile și drepturile ce revin administrațiilor locurilor de deținere, operatorilor economici sau persoanelor fizice care folosesc persoane private de libertate la muncă, sunt stipulate în contracte.(2) Directorul locului de deținere și reprezentantul beneficiarului vor analiza, ori de câte ori se impune, modul cum sunt respectate clauzele contractuale, stabilind măsuri în vederea eliminării eventualelor deficiențe.(3) În cazul în care beneficiarul nu a achitat factura de prestări servicii, contractul se reziliază începând cu data de 21 a lunii în care trebuia efectuată plata.(4) În perioada derulării contractului se fac plăți parțiale, cu condiția ca acestea să fie acoperitoare pentru plata lunară a veniturilor cuvenite persoanelor private de libertate. În caz contrar, se va proceda la rezilierea contractului conform alineatului precedent.  +  Articolul 12(1) În contractele de prestări servicii încheiate cu agenți economici va fi stipulată obligația ca, pe cheltuiala lor, aceștia să asigure instruirea si toate măsurile în domeniul securității și sănătății în muncă și în domeniul situațiilor de urgență pentru persoanele private de libertate și personalul de pază și supraveghere.(2) Responsabilul cu securitatea muncii din unitate urmărește respectarea de către beneficiarul forței de muncă a tuturor prevederilor legale referitoare la securitatea și sănătatea în muncă și sesizează directorul unității atunci când constată încălcarea dispozițiilor legale.(3) Pe timpul desfășurării activităților lucrative la punctul de lucru fișele colective/individuale de instruire în domeniul securității și sănătății în muncă se păstrează de șeful punctului de lucru.  +  Articolul 13 Fiecare contract se înregistrează la secretariatul locului de deținere și în modulul specific din aplicația informatizată de evidență a persoanelor private de libertate, în rubricile anume destinate.  +  Capitolul III Procedura și criteriile de selecționare și repartizare la muncă  +  Secţiunea 1 Procedura și criteriile generale  +  Articolul 14(1) Selecționarea și repartizarea persoanelor private de libertate la muncă se efectuează în raport de următoarele criterii:a) starea de sănătate;b) regimul de executare;c) vârstă;d) riscul pentru siguranța penitenciarului;e) conduita persoanei private de libertate;f) calificare profesională;g) deprinderi și aptitudini;h) interdicțiile ce decurg din hotărârea de condamnare;i) cauzele aflate pe rolul instanțelor de judecată care pot influența comportamentul persoanei private de libertate;j) timpul avut la dispoziție pentru cunoașterea suficientă a persoanei private de libertate;k) asigurarea timpului necesar desfășurării programelor destinate sprijinirii formării profesionale a persoanei private de libertate.(2) Activitatea de selecționare și repartizare la muncă se realizează de către comisia prevăzută la art. 174 alin. (1) din Regulament.(3) La lucrările comisiei participă și personalul responsabil cu securitatea muncii.(4) Secretariatul comisiei va fi asigurat de persoana desemnata de directorul locului de deținere din cadrul structurii organizarea muncii.  +  Articolul 15(1) Pentru selecționarea persoanelor private de libertate la muncă, secretarul comisiei întocmește tabele cu persoanele private de libertate care vor fi analizate în următoarea comisie, având în vedere criteriile prevăzute la art. 14 alin. (1). Pentru întocmirea tabelelor cu persoanele private de libertate care vor fi analizate în următoarea comisie în vederea folosirii la activități cu caracter gospodăresc necesare penitenciarului vor fi avute în vedere, suplimentar, criteriile și interdicțiile prevăzute la art. 23 și art. 24.(2) Tabelele se distribuie fiecărui membru al comisiei, cu cel puțin 24 de ore înainte de întrunirea comisiei, pentru a fi în măsură să prezinte în cadrul ședinței de lucru documentele pe care le gestionează, după cum urmează: reprezentantul sectorului regim penitenciar prezintă dosarul disciplinar, fișa de evidență a drepturilor, sancțiunilor disciplinare aplicate și a recompenselor acordate și formularul privind istoricul escortării, reprezentantul sectorului medical - dosarul medical, reprezentantul sectorului educație și asistență psihosocială - dosarul de educație și asistență psihosocială, iar reprezentantul serviciului sau biroului evidență și organizarea muncii - documentarul penal și fișa de evidență a zilelor considerate executate pe baza muncii depuse ori ca urmare a cursurilor de instruire școlară și formare profesională.  +  Articolul 16(1) Secretarul comisiei înscrie persoanele private de libertate în procesul-verbal de selecționare la muncă întocmit conform anexei nr. 2 consemnând mențiunile făcute cu ocazia analizării de către membrii comisiei, respectiv "selecționat" sau "neselecționat" și motivul neselecționării, locul de muncă, precum și opiniile divergente.(2) Secretarul comisiei înscrie în procesul-verbal de selecționare la muncă avizul responsabilului cu securitatea muncii, pozitiv sau negativ, cu privire la desfășurarea activității într-un anumit loc de muncă. Avizul responsabilului cu securitatea muncii are caracter consultativ.(3) Cu ocazia selecționării, secretarul comisiei solicită persoanelor private de libertate selecționate semnarea, în fața comisiei, a angajamentului prevăzut în anexa nr. 3 care cuprinde drepturile, obligațiile și interdicțiile pe perioada desfășurării activităților lucrative.(4) În situația refuzului de muncă, secretarul comisiei completează procesul-verbal prevăzut de art. 174 alin. (8) din Regulament.(5) După încheierea ședinței de lucru, secretarul comisiei înaintează spre aprobare directorului unității procesul-verbal de selecționare la muncă, după care întocmește tabelele nominale cu persoanele private de libertate scoase la muncă.(6) Analizând procesul-verbal de selecționare, directorul unității poate să aprobe sau să respingă propunerile formulate.  +  Articolul 17(1) La solicitarea motivată a personalului locului de deținere sau a persoanei private de libertate în cauză, directorul adjunct pentru siguranța deținerii și regim penitenciar poate dispune oprirea temporară de la muncă.(2) Șeful secției de deținere îl informează în scris pe directorul adjunct pentru siguranța deținerii și regim penitenciar cu privire la persoanele private de libertate implicate în activități lucrative sau asimilate acestora cărora le-au fost întocmite rapoarte de incident sau cu privire la care există date sau informații care justifică reanalizarea oportunității menținerii sau, după caz, a opririi temporare de la muncă.(3) Oprirea temporară de la muncă se dispune, prin rezoluție, de către directorul adjunct pentru siguranța deținerii și regim penitenciar și produce efecte până la data discutării în prima comisie de selecționare la muncă.(4) Retragerea de la muncă sau schimbarea locului de muncă al persoanei private de libertate se aprobă de directorul locului de deținere la propunerea comisiei prevăzută la art. 174 alin. (1) din Regulament.(5) Motivele refuzului persoanei private de libertate de a continua munca la punctul de lucru la care a fost repartizată, precum și ale retragerii de la muncă, vor fi avute în vedere de către comisia de selecționare la muncă la o viitoare analiză a acesteia.  +  Articolul 18(1) Transferarea persoanelor private de libertate în vederea folosirii la muncă se realizează cu aprobarea directorului general al Administrației Naționale a Penitenciarelor, la propunerea comisiei pentru individualizarea regimului de executare a pedepselor privative de libertate din penitenciarul din care sunt transferate.(2) În cazul în care propunerea de transferare în vederea folosirii la muncă se face ca urmare a cererii persoanei private de libertate, propunerea va fi însoțită de menționarea condițiilor în care aceasta execută pedeapsa, respectiv corespunzătoare sau necorespunzătoare conform art. 55^1 alin. (2) și (3) din Lege.(3) Persoanele private de libertate propuse a fi transferate vor fi analizate de către un reprezentant al locului de deținere de destinație având în vedere criteriile și interdicțiile specifice regimului de muncă ce va fi prestată. Acesta analizează dosarele individuale ale persoanelor private de libertate care urmează a fi transferate si le solicită semnarea unui acord privind transferarea în vederea folosirii la muncă, care se clasează în dosarele individuale ale celor în cauză. Cu același prilej se va urmări și dacă persoanele private de libertate ce urmează a fi transferate se află în curs de cercetare pentru săvârșirea unei abateri disciplinare sau sunt cuprinse în alte activități care impun menținerea în locul de deținere.(4) La propunerile de transfer se înaintează nota de solicitare întocmită de conducerea penitenciarului de destinație în care se menționează și activitatea la care urmează a fi folosite persoanele private de libertate cu privire la care s-a propus transferul, iar în cazul prevăzut la alin. (2) vor fi menționate condițiile de executare a pedepsei care vor fi asigurate acestora, respectiv corespunzătoare sau necorespunzătoare, conform art. 55^1 alin. (2) și (3) din Lege.(5) În cazul în care după formularea propunerilor de transfer au intervenit elemente noi, de natură a influența selecționarea la muncă, conducerea penitenciarului de origine informează unitatea de destinație sau, după caz, Administrația Națională a Penitenciarelor pentru a dispune în consecință.(6) Selecționarea și repartizarea la muncă a persoanelor private de libertate transferate se realizează de către comisia constituită în acest sens la nivelul unității de destinație.  +  Articolul 19(1) Penitenciarele spital pot folosi la activități lucrative persoanele condamnate care execută pedeapsa privativă de libertate într-un singur regim de executare, după caz semideschis sau închis.(2) Penitenciarele spital pot caza în alte spații decât cele destinate internării persoanelor cu afecțiuni medicale, persoane condamnate în vederea folosirii la activități cu caracter gospodăresc, cu aprobarea directorului general al Administrației Naționale a Penitenciarelor.(3) Ținerea evidenței muncii prestate și acordarea drepturilor corespunzătoare sunt realizate de administrația penitenciarului spital.(4) Prevederile art. 18 din prezentele instrucțiuni se aplică în mod corespunzător.  +  Articolul 20(1) În cazul penitenciarelor spital care nu pot caza persoane condamnate în vederea folosirii la muncă, penitenciarul aflat în proximitate asigură numărul necesar de persoane condamnate pentru desfășurarea activităților gospodărești în cadrul penitenciarului-spital, la solicitarea unității spitalicești.(2) Persoanele condamnate sunt propuse de către un reprezentant al penitenciarului-spital, iar selecționarea și repartizarea la muncă se realizează de comisia constituită la nivelul penitenciarului, unitate în custodia căreia rămân persoanele condamnate repartizate la muncă.(3) Ținerea evidenței muncii prestate și acordarea drepturilor corespunzătoare se asigură de penitenciar, pe baza tabelelor nominale de scoatere la muncă completate zilnic de persoanele desemnate de penitenciarul spital.(4) Programul de lucru se stabilește de comun acord între penitenciar și penitenciarul-spital, având în vedere desfășurarea corespunzătoare a activităților necesare bunei funcționări a penitenciarului spital.(5) Penitenciarul spital asigură, conform prevederilor legale, instructajul și condițiile de securitatea muncii, precum și echipamentul individual de protecție pentru persoanele condamnate, în funcție de natura și caracteristicile activității efective.(6) Baremele prevăzute în anexa nr. 6 a prezentelor instrucțiuni pentru penitenciarele menționate la alin. (1) se suplimentează corespunzător cu numărul de persoane condamnate necesar desfășurării activităților gospodărești în penitenciarele spital.(7) În acest caz, acordarea recompenselor pentru persoanele condamnate folosite la activități gospodărești în cadrul penitenciarelor spital se realizează de către comisia penitenciarului, cu avizul șefului secției unde acestea sunt cazate, la propunerea personalului penitenciarului spital care desfășoară activități directe cu persoanele condamnate, după caz. Propunerea de recompensare se formulează ținând cont de numărul creditelor comunicat de penitenciar și se avizează de către directorul penitenciarului spital.(8) Predarea - primirea persoanelor condamnate, asigurarea măsurilor de siguranță pe durata efectuării activităților lucrative în penitenciarul spital, acordarea recompenselor persoanelor condamnate, asigurarea măsurilor preventive din punct de vedere epidemiologic, desfășurarea activităților lucrative neprevăzute în afara orelor de program în penitenciarul spital, precum și alte aspecte de interes comun se realizează în baza protocoalelor de colaborare încheiate între penitenciar și penitenciarul spital.  +  Articolul 21(1) Participarea persoanelor private de libertate la cursuri de instruire școlară sau de calificare și recalificare profesională, nu exclude implicarea acestora în activități lucrative, indiferent de regimul de prestare a muncii.(2) Persoanele private de libertate care participă atât la cursuri de școlarizare sau formare profesională cât și la activități lucrative, indiferent de natura acestora, beneficiază distinct de drepturile în zile considerate ca executate, în condițiile Legii.  +  Articolul 22(1) Selecționarea și repartizarea persoanelor private de libertate la muncă conform art. 83, alin. (1), lit. a)-f) din Lege se efectuează în raport de criteriile generale prevăzute la art. 14, alin. (1).  +  Secţiunea 2 Selecționarea persoanelor private de libertate la activități cu caracter gospodăresc necesare penitenciarului  +  Articolul 23 Selecționarea persoanelor private de libertate la activitățile cu caracter gospodăresc necesare penitenciarului, inclusiv a camerelor de arest de la instanțele de judecată, este permisă cu respectarea baremelor prevăzute în anexa nr. 6 a prezentelor instrucțiuni.  +  Articolul 24 Se interzice folosirea la activități cu caracter gospodăresc necesare penitenciarului a persoanelor private de libertate care:a) sunt încadrate în categoria persoanelor private de libertate care prezintă risc pentru siguranța penitenciarului;b) au săvârșit în ultimii 10 ani infracțiuni de evadare sau tentativă de evadare;c) au fost sancționate pentru abateri disciplinare grave sau foarte grave și nu au fost recompensate cu ridicarea măsurii disciplinare.d) sunt cunoscute ca fiind lideri sau membrii marcanți ai grupărilor de criminalitate organizată sau teroriste, potrivit datelor consemnate în documentele aflate la dosarul individual sau furnizate de organele abilitate ori personalul din sistemul administrației penitenciare.e) au fost condamnate pentru infracțiuni comise în penitenciar în pedeapsa actuală.  +  Articolul 25(1) Solicitările de repartizare a persoanelor private de libertate la activități în interesul locului de deținere, altele decât cele prevăzute în baremul stabilit prin anexa nr. 6, precum și solicitările motivate de suplimentare a numărului persoanelor private de libertate prevăzute în barem pentru anumite activități se aprobă de către directorul general al Administrației Naționale a Penitenciarelor.(2) Baremul de folosire menționat în dreptul fiecărei activități privește numărul maxim de persoane private de libertate care vor fi folosite pentru efectivul sau activitatea respectivă și se va reduce corespunzător în funcție de gradul de mecanizare și automatizare al procesului de producție și în condițiile în care unitatea are personal încadrat pentru activitatea respectivă.(3) Unitățile care au în administrare alte spații situate în exteriorul locului de deținere vor prezenta spre aprobare Administrației Naționale a Penitenciarelor propuneri motivate privind necesarul de forță de muncă pentru desfășurarea de activități gospodărești în aceste spații.(4) Directorul unității poate aproba desfășurarea anumitor activități gospodărești cu program de lucru în schimburi, cu respectarea pentru fiecare schimb a baremului de folosire la muncă a persoanelor private de libertate.  +  Articolul 26(1) Activitățile lucrative desfășurate de persoanele private de libertate se organizează potrivit programului de lucru întocmit de coordonatorul sectorului unde se desfășoară activitatea și aprobat de către directorul locului de deținere.(2) Persoanele private de libertate repartizate să desfășoare activități cu caracter gospodăresc în interesul locului de deținere în interiorul secțiilor de deținere sunt menționate nominal de către agentul supraveghetor în registrul intrări-ieșiri constituit la nivelul secției.(3) Din mențiunile înscrise trebuie să reiasă orele efectiv lucrate de persoanele private de libertate, activitatea la care au fost folosite, și, dacă este cazul, locurile unde s- au deplasat, astfel încât la sfârșitul programului de lucru, să se poată efectua pontarea acestora, șefului secției de deținere revenindu-i sarcina de a certifica alături de supraveghetor orele înscrise în tabelul nominal de scoatere la muncă.  +  Articolul 27(1) Repartizarea persoanelor private de libertate la activitățile gospodărești de menținere a stării de curățenie și igienă pentru alte unități din sistemul administrației penitenciare, cu excepția situației prevăzute la art. 20 din prezenta decizie, se realizează cu aprobarea directorului general al Administrației Naționale a Penitenciarelor, la solicitarea motivată a unității în care persoanele private de libertate urmează a desfășura activitatea și cu acordul locului de deținere în care se află respectivele persoane private de libertate.(2) Selecționarea și repartizarea la muncă, evidența muncii și acordarea drepturilor corespunzătoare muncii prestate în cazul persoanelor private de libertate repartizate la activitățile gospodărești de menținere a stării de curățenie și igienă pentru alte unități din sistemul administrației penitenciare se realizează de către personalul locului de deținere în care se află respectivele persoane private de libertate.  +  Secţiunea 3 Selecționarea persoanelor private de libertate la activități de planton pe timp de noapte la nivelul camerei de deținere, de sprijinire și însoțire a persoanelor private de libertate cu afecțiuni invalidante care se încadrează în gradul I de invaliditate sau în grad de handicap grav ori în stare de neputința din cauza vârstei sau a altor afecțiuni medicale și de întărire a supravegherii la punctele de lucru și pe perimetrele locurilor de deținere  +  PARAGRAFUL 1 Dispoziții comune  +  Articolul 28 La selecționarea persoanelor private de libertate la activități de planton pe timp de noapte la nivelul camerei de deținere și de sprijinire și însoțire a persoanelor private de libertate cu afecțiuni invalidante care se încadrează în gradul I de invaliditate sau în grad de handicap grav sau în stare de neputința din cauza vârstei sau a altor afecțiuni medicale sunt avute în vedere criteriile și interdicțiile prevăzute la art. 23 și 24 din prezenta decizie, precum și necesitatea respectării regimului de executare și a criteriilor de separare.  +  Articolul 29(1) Directorii locurilor de deținere dispun evaluarea lunară a conduitei și preocupărilor manifestate de persoanele private de libertate folosite la activități de planton, sprijinire și însoțire, în vederea luării măsurilor concrete de prevenire, remediere sau înlăturare a aspectelor negative ce decurg din analiza efectuată.(2) Evaluarea persoanelor private de libertate folosite la activități de planton și însoțire se face pentru fiecare secție de deținere în parte de către șeful serviciului pentru aplicarea regimurilor și șeful serviciului educație, cu participarea șefilor de secție, educatorilor, psihologilor, asistenților sociali și medicului, după caz.(3) Concluziile evaluării lunare și, dacă este cazul, măsurile ce se impun, se consemnează într-un proces-verbal care va fi înaintat spre avizare directorului unității.  +  PARAGRAFUL 2 Dispoziții aplicabile serviciului de planton  +  Articolul 30 Persoanele private de libertate selecționate pentru efectuarea serviciului de planton își dau consimțământul scris și semnează în acest sens angajamentul prevăzut în anexa nr. 4.  +  Articolul 31(1) Serviciul de planton se poate organiza în spațiile de deținere unde sunt cazate cel puțin 10 persoane private de libertate.(2) Dacă există indicii cu privire la producerea unor evenimente negative, pentru prevenirea incendiilor și a inundațiilor, precum și pentru semnalizarea situațiilor ce necesită acordarea de prim ajutor, serviciul de planton se poate executa și în spațiile în care numărul persoanelor private de libertate este mai mic de 10.  +  Articolul 32(1) Serviciul de planton se execută numai pe timp de noapte, în două schimburi, organizate în intervalul orar 22°°-06°°, prin folosirea succesivă a unui număr de două persoane private de libertate. Participarea acestora la alte activități lucrative sau asimilate acestora, în interiorul sau exteriorul penitenciarului, este posibilă numai cu condiția respectării programului de lucru și a dispozițiilor legale privind durata muncii prestate.(2) Planificarea și instruirea plantoanelor se efectuează de către șeful secției de deținere sau de o altă persoană desemnată de directorul locului de deținere, acolo unde nu este prevăzută această funcție.(3) Obligația verificării modului în care plantoanele își îndeplinesc atribuțiile și a consemnării în documentele operative a aspectelor constatate îi revine supraveghetorului secției de deținere. Carnetele posturilor sunt completate, în mod corespunzător, cu aceste îndatoriri specifice de către șefii secțiilor de deținere.(4) În situații deosebite, schimbarea plantonului planificat în serviciu se face numai cu aprobarea șefului de tură și se consemnează în documentele operative.(5) Ținerea evidenței timpului afectat desfășurării activității de planton se face pe baza tabelului nominal de scoatere la muncă, completat zilnic de supraveghetorul din serviciul de noapte și avizat de șeful secției de deținere.(6) Persoanele private de libertate față de care s-a declanșat procedura disciplinară nu pot fi planificate în serviciul de planton până la definitivarea procedurii disciplinare. După finalizarea procedurii disciplinare, șeful secției de deținere formulează propuneri directorului locului de deținere cu privire la oportunitatea menținerii calității de planton a celui în cauză.  +  PARAGRAFUL 3 Dispoziții aplicabile activității de sprijinire și însoțire a persoanelor private de libertate cu afecțiuni invalidante care se încadrează în gradul I de invaliditate sau în grad de handicap grav sau care se află în stare de neputința din cauza vârstei sau a altor afecțiuni medicale  +  Articolul 33(1) Selecționarea însoțitorilor se realizează de către comisia prevăzută la art. 174 alin. (1) din Regulament, care se întrunește la sesizarea medicului unității, din oficiu sau la cererea persoanelor private de libertate cu afecțiuni invalidante care se încadrează în gradul I de invaliditate sau în grad de handicap grav sau care se află în stare de neputința din cauza vârstei sau a altor afecțiuni medicale.(2) Persoanele private de libertate selecționate își dau consimțământul scris și semnează în acest sens angajamentul prevăzut în anexa nr. 5.(3) Unei persoane private de libertate cu afecțiuni invalidante care se încadrează în gradul I de invaliditate sau în grad de handicap grav sau care se află în stare de neputința din cauza vârstei sau a altor afecțiuni medicale îi corespunde o persoană privată de libertate însoțitor.(4) Însoțitorii persoanelor private de libertate care prezintă risc pentru siguranța penitenciarului sunt exceptați de la îndeplinirea criteriului prevăzut de art. 24 lit. a)(5) Instruirea însoțitorilor se efectuează de către personalul medical care va aduce la cunoștința șefului secției de deținere sau persoanei desemnate de directorul locului de deținere acolo unde nu este prevăzută această funcție, sarcinile pe care le au însoțitorii.(6) Supraveghetorul secției și personalul medical verifică modul cum însoțitorii își îndeplinesc atribuțiile și consemnează constatările în documentele operative.  +  Articolul 34(1) Ținerea evidenței timpului afectat sprijinirii sau însoțirii persoanelor private de libertate cu afecțiuni invalidante care se încadrează în gradul I de invaliditate sau în grad de handicap grav ori care se află în stare de neputința din cauza vârstei sau a altor afecțiuni medicale se face pe baza tabelului nominal de scoatere la muncă, completat zilnic de supraveghetorii de pe secție și avizat de șeful secției de deținere(2) Timpul afectat însoțirii este echivalent cu 8 ore zilnic și nu poate depăși 40 de ore pe săptămână.  +  Secţiunea 4 Dispoziții aplicabile persoanelor condamnate folosite la activități de întărire a supravegherii la punctele de lucru și pe perimetrele locurilor de deținere  +  Articolul 35(1) Atunci când situația operativă impune folosirea persoanelor condamnate la activități de întărire a supravegherii la punctele de lucru și pe perimetrele locurilor de deținere, la selecționarea și repartizarea acestora se au în vedere dispozițiile art. 23 și 24 și îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții:a) să fie clasificate în regim deschis;b) să nu se fi sustras în orice mod de la executarea pedepselor sau măsurilor privative de libertate;c) să mențină constant legătura cu membrii familiei;d) să nu fie în curs de cercetare, urmărire penală sau judecată pentru săvârșirea altor infracțiuni.(2) La selecționarea persoanelor condamnate prevăzute la alin. (1), se au în vedere și informațiile de specialitate cuprinse în Dosarul de Educație și Asistență Psihosocială, precum și alte informații din aplicația informatică de evidență a persoanelor private de libertate.(3) Persoanele condamnate folosite la activități de întărire a supravegherii la punctele de lucru și pe perimetrele locurilor de deținere au doar atribuții de alarmare a personalului locului de deținere cu privire la producerea unor evenimente negative, sens în care nu li se stabilesc atribuții care să presupună folosirea mijloacelor de imobilizare, urmărirea persoanelor private de libertate ori intervenția în orice mod.(4) În centrele de detenție și în centrele educative, pentru desfășurarea activităților prevăzute la alin.(1), pot fi folosite numai persoane internate cu vârsta de peste 21 ani, cu respectarea criteriilor de selecționare de la alineatele (1)-(3).  +  Secţiunea 5 Constituirea formațiunilor de lucru  +  Articolul 36(1) Administrația locului de deținere pune la dispoziția beneficiarilor forța de muncă contractată, care poate fi organizată în formațiuni de lucru.(2) Persoanele private de libertate clasificate în regim deschis pot desfășura individual activități lucrative nesupravegheate în exteriorul și interiorul locului de deținere.(3) Zilnic, șeful biroului sau serviciului evidență și organizarea muncii sau persoana desemnată de acesta va urmări scoaterea persoanelor private de libertate la muncă.(4) Formațiunile de lucru constituite își vor desfășura activitatea sub directa coordonare a șefilor punctelor de lucru, cu excepția situației prevăzute la alin. (2).  +  Articolul 37 Lucrătorul de organizarea muncii înregistrează în modulul specific de organizarea muncii din aplicația informatizată de evidență a persoanelor private de libertate, componența nominală a formațiunii de lucru și datele referitoare la persoanele private de libertate și listează tabelele nominale cu cei repartizați la muncă.  +  Articolul 38(1) Schimbările sau completările în cadrul formațiunilor de lucru se fac atunci când este necesar de către comisia prevăzută la art. 174 alin. (1) din Regulament, cu aprobarea directorului locului de deținere și se efectuează prin biroul sau serviciul evidență și organizarea muncii.(2) Analizarea persoanelor private de libertate în comisia de selecționare la muncă nu este necesară în cazul reorganizării formațiunilor de lucru prin trecerea acestora de la un punct de lucru la altul, dacă se prestează activități de aceeași natură și în același regim de muncă, în condiții similare celor anterioare reorganizării, în locații care prezintă aceleași caracteristici și riscurile la locul de muncă nu s-au modificat.(3) Analizarea în comisia de selecționare la muncă se impune:a) în cazul schimbării naturii activității desfășurate precum și a caracteristicilor și riscurilor locului de muncă;b) în situația în care noua activitate implică o calificare specială;c) în cazul retragerii persoanei private de libertate de la punctul de lucru sau a trecerii unei persoane private de libertate de la un punct de lucru la altul;d) în situația modificării regimului de prestare a muncii;e) în cazul în care criteriile de selecționare care au stat la baza analizei inițiale nu mai sunt aplicabile;f) în cazul persoanelor private de libertate care au revenit din transfer temporar sau au absentat o perioadă mai mare din cadrul formațiunii de lucru din motive medicale sau din alte cauze.  +  Capitolul IV Evidența muncii persoanelor private de libertate și a drepturilor corespunzătoare  +  Secţiunea 1 Dispoziții comune  +  Articolul 39(1) Evidența muncii persoanelor private de libertate se ține individual iar când lucrările ce se execută nu pot fi defalcate, aceasta se ține pe formațiuni de lucru.(2) Evidența primară a muncii se realizează prin bonuri de lucru, evidența orelor prestate prin tabelul nominal cu persoanele private de libertate scoase la muncă, tabelul nominal cu persoanele private de libertate care desfășoară activități lucrative nesupravegheate în afara locului de deținere iar evidența individuală a drepturilor corespunzătoare muncii prestate prin fișa de evidență a zilelor muncite și a termenului de propunere pentru liberare condiționată și statul de plată privind sumele cuvenite persoanelor private de libertate pentru munca prestată.  +  Articolul 40(1) Tabelul nominal cu persoanele private de libertate scoase la muncă se întocmește, conform modelului stabilit în Regulamentul prevăzut în art. 15 alin. (3) din Lege de către lucrătorul de organizarea muncii în două exemplare, unul pentru zilele cu soț, iar altul pentru zilele fără soț.(2) Prin grija șefului biroului sau serviciului evidență și organizarea muncii, exemplarul corespunzător zilei în care se scot persoanele private de libertate la muncă, se înmânează șefului punctului de lucru, iar celălalt exemplar se preia de către acesta pentru efectuarea și înregistrarea pontajului persoanelor private de libertate în aplicația informatizată de evidență a persoanelor private de libertate.(3) În situația în care, după constituirea formațiunilor de lucru, în cursul lunii se introduc noi persoane private de libertate, se vor întocmi tabele nominale distincte cu acestea, care constituie anexe la tabelul de bază. Pe aceste tabele se va trece același număr al formațiunii de lucru sau denumirea punctului de lucru.(4) Zilnic, șeful punctului de lucru va consemna în rubricile special destinate: ora plecării din unitate, ora începerii lucrului, timpul afectat servirii mesei, ora încetării lucrului și ora sosirii în unitate. Datele înscrise sunt certificate prin semnătură de șeful punctului de lucru.(5) În dreptul fiecărei persoane private de libertate - pe orizontală și corespunzător zilei în care se lucrează - pe verticală - șeful punctului de lucru înscrie, la sfârșitul zilei de muncă, orele efectiv prestate (numărul de ore lucrate efectiv pentru desfășurarea activităților productive, exclusiv orele de întrerupere). Timpul afectat instructajului de protecție și securitatea muncii se consideră "ore efectiv prestate".(6) Numărul orelor consemnate în tabelul nominal ca efectiv prestate trebuie să corespundă cu intervalul de timp rezultat dintre ora începerii și încetării lucrului, cu scăderea timpului afectat servirii mesei și a perioadelor de întrerupere a activității.(7) Programul de lucru reprezintă numărul de ore prevăzute pentru participarea persoanelor private de libertate la activități lucrative și se stabilește având în vedere dispozițiile legale privind durata muncii prestate, particularitățile activității desfășurate, anotimp și distanța punctului de lucru față de locul de deținere. Programul de lucru se stabilește de către directorul locului de deținere și reprezentantul beneficiarului și se menționează în contract, părțile având obligația de a lua măsurile organizatorice pentru ca acesta să fie respectat.(8) Pentru persoanele private de libertate care nu sunt prezente la muncă în tabelul nominal de scoatere la muncă se consemnează motivul (liberat - L, aflat în permisiune de ieșire din penitenciar - PI, scutit medical - SM, prezentați la instanță - I, transferat în centrele de reținere și arestare preventivă din subordinea Ministerului Afacerilor Interne pentru desfășurarea de activități necesare organelor judiciare - TR CRAP, transferat - TR, oprit de la muncă - O, vizită V, comunicări online CO, refuz - R, audiere videoconferință - AV).(9) Se interzice efectuarea de modificări precum ștergeri, completări, adăugiri în tabele nominale de scoatere la muncă. Intervalul rămas nelucrat până la sfârșitul lunii, va fi barat de lucrătorul de organizarea muncii, menționând motivul pentru care nu a mai fost pontat.(10) La sfârșitul lunii, lucrătorul de organizarea muncii totalizează orele efectiv prestate din ambele tabele nominale de scoatere la muncă în rubrica "total ore prestate", atât individual pe orizontală, cât și pe întreaga formațiune de lucru.  +  Articolul 41(1) Bonul de lucru este documentul de evidență primară specific activităților lucrative desfășurate în regim de prestări servicii care se întocmește zilnic de către șeful punctului de lucru și se contrasemnează de reprezentantul beneficiarului.(2) Bonul de lucru se întocmește în două exemplare, unul pentru locul de deținere iar celălalt pentru operatorul economic, după modelul prevăzut în anexele nr. 7a și 7b, cu respectarea următoarei proceduri:a) În cazul în care plata lucrărilor se va face în funcție de un tarif fix orar, bonul de lucru prevăzut în anexa nr.7 a) se va completa astfel:– se indică denumirea operatorului economic și a punctului de lucru;– numele, prenumele si semnătura reprezentantului beneficiarului;– numele, prenumele si semnătura șefului punctului de lucru;– numărul formațiunii de lucru;– în coloana 1 - "lucrarea executată" - se înscrie denumirea lucrării sau a lucrărilor executate;– în coloana 2 - "număr total deținuți" - se înscrie numărul persoanelor private de libertate direct productive;– în coloana 3 - "total ore prestate" - se înscriu orele lucrate de persoanele private de libertate direct productive;– în coloana 4 "tarif orar (brut) negociat" se înscrie tariful orar brut negociat consemnat în contract;– în coloana 5 "valoare totală" se înscrie rezultatul înmulțirii col. 3 și 4 (V.T = T.O.P x T.O.N).b) În cazul în care munca este normată, bonul de lucru prevăzut în anexa nr. 7 b se va completa astfel:– se indică denumirea operatorului economic și a punctului de lucru;– numele, prenumele si semnătura șefului punctului de lucru;– numele, prenumele si semnătura reprezentantului beneficiarului;– numărul formațiunii de lucru;– zilnic, se consemnează cu exactitate efectivul de persoane private de libertate scoase la muncă;– în coloana 1 - "lucrarea executată" se va trece denumirea lucrării executate - corespunzătoare simbolului de normă;– în coloana 2 - "categoria lucrării" - se înscrie dacă este cazul categoria în care se încadrează lucrarea executată;– în coloana 3 - "U/M" - se înscrie unitatea de măsură în care se exprimă lucrarea executată; metri, metri pătrați, metri cubi, kilograme, tone, hectare, bucăți sau altele– în coloana 4 - "N.T." - norma de timp, care reprezintă timpul normat necesar executării unei unități de măsură din lucrarea de executat.– în coloana 5 - "cantitatea executată", se înscrie cantitatea executată din lucrare în timpul programului zilnic de muncă;– în coloana 6 - "timp acordat" se înscrie numărul total de ore acordate care rezultă din înmulțirea cantității executate (col.5) cu norma de timp (col.4) - (T.A= C.E x N.T);– în coloana 7 - "preț unitar" - se trece prețul manoperei pentru o unitate de măsură;– în coloana 8 - "valoarea totală", se înscrie valoarea totală a lucrărilor rezultată prin înmulțirea cantității executate (col.5) cu prețul unitar (col.7) - (V.L = C.E x P.U).(3) Toate datele cerute de formular vor fi înscrise citeț și trebuie să corespundă realității.(4) Șeful biroului sau serviciului evidență și organizarea muncii are obligația de a instrui temeinic șefii punctelor de lucru sau după caz reprezentanții beneficiarilor în legătură cu modul de înregistrare a datelor în bonurile de lucru și de a verifica zilnic corectitudinea și concordanța acestor înscrisuri cu celelalte documente de evidență a muncii persoanelor private de libertate. Numai după această verificare, datele înscrise în bonurile de lucru se introduc în aplicația informatizată, pentru fiecare formațiune de lucru sau persoană privată de libertate.  +  Articolul 42(1) În ambele modalități de calcul, pe bază de tarif orar sau prin normare, valoarea totală înscrisă în bonurile de lucru reprezintă fondul de venituri din prestări servicii.(2) Fondul de venituri din prestări servicii, reprezentând contravaloarea muncii persoanelor private de libertate la care se adaugă cota de TVA, stă la baza calculării și întocmirii situației centralizatoare a prestărilor de servicii și a facturii.(3) Facturile se întocmesc de către compartimentul financiar în baza situației centralizatoare a prestărilor de servicii emise de structura de organizarea muncii.(4) Factura și situația centralizatoare a prestărilor de servicii se emit în ultima zi lucrătoare a lunii în care a fost efectuată prestația și cuprind valoarea manoperei determinate pe baza tarifului negociat și cota de TVA aplicată asupra manoperei. Aceste documente se înaintează operatorului economic, spre verificare si semnare. Plata contravalorii serviciilor se efectuează în termen de 20 de zile calendaristice de la data emiterii facturii.(5) Compartimentul financiar-contabil calculează impozitul pe veniturile persoanelor private de libertate, potrivit prevederilor legale.(6) Plata veniturilor ce se cuvin persoanelor private de libertate ca urmare a muncii prestate se efectuează lunar, odată cu virarea la bugetul de stat a impozitului pe venit, dar nu mai târziu de data de 25 a lunii în curs pentru luna anterioară.  +  Articolul 43 Zilnic la începerea programului de lucru lucrătorul de organizarea muncii întocmește "Situația mișcării zilnice a efectivelor de persoane private de libertate", prevăzută la anexa nr. 8, ce cuprinde întregul efectiv existent în penitenciar, efectivele folosite la activități lucrative pe regimuri de prestarea muncii și efectivele nefolosite la muncă.  +  Articolul 44(1) La sfârșitul fiecărei luni se calculează mediile lunare ale efectivelor de persoane private de libertate folosite la muncă și a celor nefolosite. Pentru zilele de sâmbătă și duminică se vor lua în calcul efectivele folosite și cele nefolosite din ziua de vineri iar pentru zilele de sărbători legale cele din ziua anterioară lor.(2) Media lunară a mișcării zilnice a efectivelor stă la baza întocmirii situației folosirii la muncă a persoanelor private de libertate, scriptic și informatic.(3) Până la data de 10 a lunii următoare, pentru luna trecută, biroul sau serviciul evidență și organizarea muncii transmite structurii de specialitate din cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor situația folosirii la muncă a persoanelor private de libertate și a veniturilor obținute, precum și situația defalcată pe beneficiari a folosirii la muncă remunerată.(4) Situațiile statistice prevăzute la alin. (3) se transmit prin e-mail, conform machetelor prezentate în anexele nr. 9 a, 9 b și 9 c, numai după ce un exemplar listat al acestora a fost avizat de șeful biroului sau serviciului evidență și organizarea muncii, directorul adjunct pentru siguranța deținerii si regim penitenciar, directorul adjunct economico - administrativ și aprobat de directorul unității. Situațiile listate se clasează în dosare constituite în cadrul biroului sau serviciului evidență și organizarea muncii din unitate.  +  Articolul 45(1) "Fișa de evidență a zilelor muncite și a termenului de liberare condiționată" parte componentă a documentarului penal, se întocmește de lucrătorul de evidență din cadrul biroului sau serviciului evidență și organizarea muncii, cu datele de identitate, numărul matricol și celelalte date ce vizează situația juridică, data expirării în termen a pedepsei și data la care expiră fracțiunea de pedeapsă obligatoriu a fi executată efectiv, fracțiunea totală, în vederea acordării liberării condiționate conform prevederilor Codului Penal.(2) La sfârșitul fiecărei luni și ori de câte ori este necesar, în caz de transfer, liberare, deces, întreruperea executării pedepsei, transferare în centrele de reținere și arestare preventivă din subordinea Ministerului Afacerilor Interne pentru desfășurarea de activități necesare organelor judiciare sau alte situații de acest fel lucrătorul de organizarea muncii completează, în baza tabelelor nominale de scoatere la muncă, datele corespunzătoare zilelor câștigate prin muncă și executate, cu două zecimale, în fișa de evidență.(3) Fișa de evidență se semnează trimestrial de directorul locului de deținere și lunar de către șeful biroului sau serviciului evidență și organizarea muncii și lucrătorul de la organizarea muncii, precum și cu ocazia modificărilor în situația juridică, liberării, transferării, transferării în centrele de reținere și arestare preventivă din subordinea Ministerului Afacerilor Interne pentru desfășurarea de activități necesare organelor judiciare și întreruperii executării pedepsei.(4) În cazul transferării persoanei private de libertate în alt loc de deținere, lucrătorul de organizarea muncii verifică concordanța datelor înscrise în fișa de evidență a zilelor muncite cu cele înregistrate în aplicația informatică și o predă lucrătorului de evidență pentru a fi atașată la dosar.  +  Articolul 46 În vederea întocmirii lucrărilor necesare analizării în comisia de propuneri pentru liberare condiționată, fișa de evidență a zilelor muncite și a termenului de liberare condiționată se completează de către lucrătorul de organizarea muncii și se înaintează săptămânal șefului biroului sau serviciului evidență și organizarea muncii.  +  Secţiunea 2 Evidența muncii persoanelor private de libertate clasificate în regim deschis care desfășoară activități lucrative nesupravegheate în afara locului de deținere  +  PARAGRAFUL 1 În cazul în care persoanele private de libertate sunt însoțite la/de la punctul de lucru de reprezentantul beneficiarului  +  Articolul 47(1) Pontajul persoanelor private de libertate clasificate în regim deschis care desfășoară activități lucrative nesupravegheate în afara locului de deținere se efectuează în baza Tabelului nominal cu persoanele private de libertate folosite la activități lucrative nesupravegheate în afara locului de deținere prevăzut în anexa nr. 10 care se întocmește de către lucrătorul de organizarea muncii în două exemplare, unul pentru zilele cu soț, iar altul pentru zilele fără soț, se avizează de către directorul adjunct pentru siguranța deținerii și regim penitenciar, medicul unității, șeful biroului sau serviciului evidență și organizarea muncii și reprezentantul serviciului educație și se aprobă de către directorul locului de deținere.(2) Prin grija șefului biroului sau serviciului evidență și organizarea muncii, exemplarul corespunzător zilei în care persoanele private de libertate se deplasează la muncă se înmânează șefului de tură sau, după caz, șeful secției exterioare iar celălalt exemplar se preia de către lucrătorul de organizarea muncii pentru efectuarea pontajului persoanelor private de libertate și înregistrarea acestuia în aplicația informatizată.(3) Cu ocazia ieșirii din locul de deținere, șeful de tură sau șeful secției exterioare remite persoanelor private de libertate documentele de legitimare și predă reprezentantului beneficiarului tabelul nominal prevăzut în anexa nr. 10.(4) Tabelul nominal cu persoanele private de libertate folosite la activități lucrative nesupravegheate în exteriorul locului de deținere este completat zilnic de reprezentantul beneficiarului cu ora începerii lucrului, ora încetării lucrului și timpul afectat servirii mesei, fiind restituit șefului de tură sau șefului secției exterioare, odată cu bonul de lucru, la revenirea de la punctul de lucru. Ora plecării din unitate și ora revenirii se completează de către lucrătorul de organizarea muncii pe baza datelor înscrise în registrul de intrări - ieșiri din postul de control.(5) Bonul de lucru este întocmit zilnic, în două exemplare, de către reprezentantul beneficiarului, cu respectarea procedurii prevăzută în art. 41 alin. (2) și (3).(6) Prevederile art. 40 alin. (3) și (5) - (10) și ale art. 41 alin. (3) și (4) se aplică în mod corespunzător.  +  PARAGRAFUL 2 În cazul în care persoanele private de libertate nu sunt însoțite de reprezentantul beneficiarului la/de la punctul de lucru  +  Articolul 48(1) Evidența zilnică a timpului lucrat este ținută de către reprezentantul beneficiarului prin înscrierea nominală a persoanelor private de libertate și a numărului de ore efectiv lucrate de fiecare dintre acestea pe verso-ul bonului de lucru. Datele înscrise sunt certificate prin semnătură și ștampilă.(2) Bonul de lucru, completat atât cu datele prevăzute de imprimat cât și pe verso cu date referitoare la orele prestate de persoanele private de libertate se înmânează unui reprezentant al locului de deținere cel târziu în ultima zi lucrătoare din săptămână. În caz de liberare, transfer, transferare în centrele de reținere și arestare preventivă din subordinea Ministerului Afacerilor Interne pentru desfășurarea de activități necesare organelor judiciare, întreruperea executării pedepsei, la solicitarea șefului biroului sau serviciului evidență și organizarea muncii, bonul de lucru se transmite de îndată.(3) Lucrătorul de organizarea muncii efectuează pontajul persoanelor private de libertate în tabelul nominal prevăzut în anexa nr. 10, în baza datelor înscrise în bonurile de lucru, de către reprezentantul beneficiarului.(4) Dispozițiile art. 47 alin. (1) și (2) se aplică în mod corespunzător.  +  PARAGRAFUL 3 Alte dispoziții aplicabile persoanelor private de libertate clasificate în regim deschis care desfășoară activități lucrative nesupravegheate în afara locului de deținere  +  Articolul 49(1) Formularele tipizate ale bonurilor de lucru se transmit reprezentantului beneficiarului, prin grija șefului serviciului evidență și organizarea muncii.(2) Bonul de lucru se completează zilnic, de către reprezentantul beneficiarului, în două exemplare, unul pentru locul de deținere, iar celălalt pentru operatorul economic.(3) În cazul în care persoanele private de libertate întârzie, la revenirea în unitate, șeful de tură sau șeful secției exterioare întocmește, pe baza informațiilor transmise de reprezentantul beneficiarului, un proces - verbal în care se menționează durata întârzierii și cauzele acesteia.(4) Se interzice efectuarea de modificări precum ștersături, completări, adăugiri în tabelul nominal prevăzut în anexa nr. 10, deținerea acestuia ori a bonului de lucru de către persoanele private de libertate.(5) Pentru verificarea prezenței la punctul de lucru și a corectitudinii datelor înscrise în documentul sus-menționat sau în bonul de lucru, directorul locului de deținere dispune periodic efectuarea unor controale la punctul de lucru al căror rezultat este consemnat în registrul de control constituit la nivelul fiecărui loc de deținere.  +  Capitolul V Calculul zilelor muncite și a celor considerate executate ca urmare a muncii prestate sau a instruirii școlare și formării profesionale  +  Articolul 50(1) Partea din durata pedepsei care este considerată executată pe baza muncii prestate sau a instruirii școlare și a formării profesionale în vederea acordării liberării condiționate se calculează în condițiile legii de executare a pedepselor privative de libertate.(2) Determinarea părții din durata pedepsei care este considerată executată ca urmare a muncii prestate se face ținând cont exclusiv de durata muncii și programul de lucru stabilit, independent de procentul în care au fost îndeplinite normele de producție.  +  Articolul 51(1) Lucrătorul de organizarea muncii totalizează orele lucrate de persoana privată de libertate în baza tabelului nominal de scoatere la muncă și le transformă în zile.(2) Numărul zilelor lucrate în cursul lunii se stabilește prin împărțirea numărului total de ore efectiv prestate de fiecare persoană privată de libertate la programul de lucru, stabilit conform prevederilor legale. Zilele de repaus și cele în care persoanele private de libertate nu sunt scoase la muncă nu se iau în calcul ca zile lucrate.(3) Numărul zilelor considerate executate ca urmare a muncii prestate se determină prin aplicarea fracției prevăzută de lege pentru regimul de muncă și programul de lucru al persoanelor private de libertate la numărul zilelor lucrate.(4) În cazul în care unei formațiuni de lucru sau unei persoane private de libertate i se schimbă regimul de lucru în cursul lunii, calculul zilelor lucrate și a celor considerate executate ca urmare a muncii prestate se face pentru fiecare perioadă în parte, după care se totalizează.(5) La calculul fracțiunilor de executat în vederea analizării în comisia de propuneri pentru liberare condiționată se va ține cont întotdeauna de cifra întreagă rezultată.(6) Activitățile lucrative desfășurate între orele 22,00 și 06,00, indiferent de durata acestora, sunt considerate muncă pe timp de noapte, pentru care persoanele private de libertate beneficiază de drepturile prevăzute de lege în mod corespunzător.  +  Articolul 52(1) Instruirea școlară a persoanelor private de libertate se organizează în unitățile sistemului penitenciar în conformitate cu prevederile legii de executare a pedepselor privative de libertate.(2) Persoanele private de libertate care participă la cursurile de școlarizare pentru formele de învățământ general obligatoriu beneficiază, în vederea acordării liberării condiționate, de zile considerate executate pentru absolvirea unui an școlar în condițiile Legii nr. 254/2013.(3) În cazul participării persoanelor private de libertate la cursuri de școlarizare în cadrul programului"A doua șansă", acestea beneficiază în vederea acordării liberării condiționate de zile considerate ca executate, în condițiile legii de executare a pedepselor.(4) În cazul participării persoanelor private de libertate la cursurile de calificare ori recalificare profesională organizate în condițiile legii, acestea beneficiază de zile considerate executate la absolvirea unui astfel de curs.(5) La absolvirea anului școlar și la finalizarea cursurilor de calificare și recalificare profesională, sectorul educație și asistență psihosocială înaintează sectorului evidență și organizarea muncii situația nominală a persoanelor private de libertate care au absolvit, în vederea acordării zilelor câștig.  +  Capitolul VI Calculul veniturilor obținute ca urmare a muncii prestate de persoanelor private de libertate  +  Articolul 53(1) Pentru munca prestată pe bază de contract de prestări servicii, în regie proprie sau conform art. 83 alin. (1) lit. f) din Lege, persoanele private de libertate sunt remunerate.(2) Constituie muncă în regie proprie activitățile de producție realizate în cadrul secțiilor și atelierelor de producție aparținând unităților penitenciare, precum și în cadrul lucrărilor de investiții și reparațiilor capitale desfășurate în unitățile penitenciare.(3) Pentru activitățile prestate în regie proprie, persoanele private de libertate sunt remunerate la nivelul salariului minim brut pe economie, în raport cu programul de muncă și după caz, cu gradul de realizare a normei de lucru.(4) Persoanele private de libertate selecționate și repartizate la muncă remunerată pot renunța, la cerere, la procentul de 40% din veniturile realizate din munca prestată, în favoarea penitenciarului.(5) Persoanele private de libertate selecționate și repartizate la muncă remunerată care au renunțat, la cerere, la procentul de 40% din veniturile realizate din munca prestată, sunt evidențiate distinct în aplicația informatizată, având reguli specifice de calculare a zilelor considerate ca executate în vederea acordării liberării condiționate.(6) În situația prevăzută la alin.(4), se întocmește situația centralizatoare a sumelor cuvenite administrației, conform art. 87 alin. (4) din Lege și prevăzută în anexa nr.14 b), în care se menționează nominal persoanele private de libertate care au renunțat în favoarea penitenciarului la veniturile realizate din muncă, punctul de lucru, valoarea salariului brut și cota de 40% ce se cuvenea acestuia. Statele de plată, prevăzute în anexa 14 a), împreună cu situația centralizatoare a sumelor cuvenite administrației se predau compartimentului financiar conform art. 59 alin. (4).  +  Articolul 54(1) Evidența veniturilor obținute de persoanele private de libertate se urmărește pe baza Situației centralizatoare a prestărilor de servicii întocmite în acest sens, al cărui model este prezentat în anexa nr. 11.(2) Lucrătorul de organizarea muncii efectuează calculul veniturilor din prestări servicii obținute, pe baza indicatorilor de mai jos, după cum urmează:a) efectivul mediu de persoane private de libertate folosite pe formațiune de lucru - se determină ca raport între totalul orelor efectiv prestate și totalul orelor lucrătoare din luna respectivă la care se adaugă orele lucrate peste programul normal de lucru, inclusiv în zilele de repaus;b) fondul de venituri din prestări servicii - se obține prin însumarea valorilor totale din bonurile de lucru și reprezintă contravaloarea muncii persoanelor private de libertate;c) venitul mediu brut realizat de o persoană privată de libertate - se obține prin împărțirea fondului de venituri din prestări servicii obținut în luna respectivă la efectivul mediu de persoane private de libertate folosite pe formațiune de lucru;d) venitul mediu brut orar realizat de o persoană privată de libertate - se obține prin împărțirea fondului de venituri din serviciile prestate în luna respectivă la totalul orelor efectiv prestate;e) salariul minim brut orar pe economie - este stabilit prin hotărâri ale guvernului;f) indicele de salarizare - se obține prin împărțirea venitului mediu brut orar realizat la salariul minim brut orar pe economie sau prin împărțirea venitului mediu brut realizat pe persoană privată de libertate la salariul minim brut pe economie;g) venitul brut lunar - se obține prin înmulțirea tarifului orar negociat cu numărul de ore lucrate în luna respectivă.  +  Articolul 55 Calculul drepturilor bănești pentru persoanele private de libertate folosite la muncă remunerată se face la tariful orar negociat sau, după caz, la tariful orar corespunzător salariului minim pe economie, din care 40% revin persoanei condamnate și 60% revin administrației penitenciarului, constituind venituri proprii care se încasează, se contabilizează și se utilizează potrivit dispozițiilor legale privind finanțele publice.  +  Articolul 56(1) Calculul veniturilor cuvenite persoanelor private de libertate folosite la muncă în regim de prestări servicii se face la tariful orar negociat, ținând cont de numărul de ore lucrate.(2) În cazul în care munca este normată, calculul veniturilor cuvenite persoanelor private de libertate se face, după caz, la tariful negociat pe unitate de timp sau unitate de măsură, ținând cont de gradul de îndeplinire a normelor de producție. Normele de lucru se stabilesc pe baza probelor de lucru efectuate în prezența persoanelor delegate de ambele părți contractante și se consemnează într-un proces-verbal din care să reiasă și denumirea operațiunii desfășurate, norma de timp stabilită pe unitatea de măsură și tariful pe unitate de măsură.(3) În cazul în care munca normată este remunerată pe bază de tarif orar negociat, calculul veniturilor cuvenite persoanelor private de libertate se face ținând cont de numărul total de ore realizate în funcție de gradul de îndeplinire a normelor de producție. Dacă munca prestată poate fi defalcată pe operațiune, unitate de măsură sau cantitate executată, pentru ținerea zilnică a evidenței muncii prestate, a orelor realizate (acordate) și a sumelor de bani cuvenite fiecărei persoane private de libertate, se întocmește o situație centralizatoare prevăzută la anexa nr.12 care se anexează la tabelul nominal de scoatere la muncă și urmează traseul acestuia.(4) În situația în care munca normată este remunerată diferențiat, pe unitate de măsură calculul veniturilor cuvenite persoanelor private de libertate se face, ținând cont de unitățile de măsură realizate. Pentru ținerea evidenței muncii prestate șeful punctului de lucru, completează pentru fiecare persoană privată de libertate o situație centralizatoare după modelul celei prevăzute în anexa nr. 13 care se anexează la tabelul nominal de scoatere la muncă.(5) În cazul în care pentru realizarea unei operațiuni, persoanele private de libertate lucrează în formațiuni de lucru iar activitățile ce se desfășoară nu pot fi defalcate, pentru determinarea numărului mediu de ore realizate de fiecare persoană privată de libertate, numărul total de ore realizate de fiecare formațiune de lucru se împarte la numărul de persoane private de libertate din echipa respectivă. Calculul numărului mediu de ore realizate de fiecare persoană privată de libertate se face la sfârșitul fiecărei luni sau la finalizarea comenzii precum și la liberare, transfer, transferare în centrele de reținere și arestare preventivă din subordinea Ministerului Afacerilor Interne pentru desfășurarea de activități necesare organelor judiciare sau întreruperea executării pedepsei ori în cazul modificării numărului de persoane private de libertate care compun formațiunea de lucru.  +  Articolul 57(1) Pentru persoanele private de libertate folosite la muncă în regie proprie și remunerate la nivelul salariului minim brut pe economie calculul drepturilor în bani se face la tariful orar corespunzător salariului minim brut pe economie ținând cont de numărul total de ore lucrate.(2) În cazul în care munca este normată, calculul veniturilor cuvenite persoanelor private de libertate se face la tariful orar corespunzător salariului minim pe economie, ținând cont de numărul total de ore realizate în funcție de gradul de îndeplinire a normelor de producție.(3) În cazul în care munca este normată și poate fi defalcată pe operațiune/unitate de măsură/cantitate executată, pentru ținerea zilnică a evidenței muncii prestate, a orelor realizate (acordate) și a sumelor de bani cuvenite fiecărei persoane private de libertate, se întocmește situația centralizatoare prevăzută în anexa nr. 12 care se anexează la tabelul nominal de scoatere la muncă. Normele de timp necesare desfășurării fiecărei operațiunii sau realizării unui produs se stabilesc pe baza probelor de lucru efectuate în prezența unei comisii desemnate de directorul unității și se materializează într-un proces-verbal.(4) Prevederile art. 56 alin. (5) din prezentele Instrucțiuni se aplică în mod corespunzător.  +  Articolul 58(1) În cazul activităților de producție bugetară, la sfârșitul lunii sau la finalizarea comenzii responsabilul sectorului producție bugetară întocmește un centralizator al produselor executate care cuprinde: denumirea produsului, beneficiarul, unitatea de măsură, cantitatea, fazele operaționale, normele de timp calculate după fișa tehnică a fiecărui produs executat și norma de timp totală, valoarea manoperei, preț unitar produs, valoare totală produs precum și o situație nominală cu persoanele private de libertate folosite la muncă în cadrul atelierului de producție, care cuprinde: orele lucrate, orele realizate (conform centralizatorului cu produsele executate în cursul lunii), gradul de îndeplinire a normei de producție și venitul brut realizat. Aceasta se întocmește în mod obligatoriu și la liberare, transfer, transferare în centrele de reținere și arestare preventivă din subordinea Ministerului Afacerilor Interne pentru desfășurarea de activități necesare organelor judiciare sau întreruperea executării pedepsei și stă la baza emiterii statului de plată.(2) Prevederile art. 50, 51 și 57alin. (2) și (3) referitoare la calculul zilelor considerate ca executate și a veniturilor obținute ca urmare a muncii prestate se aplică în mod corespunzător.  +  Articolul 59(1) La sfârșitul fiecărei luni, la liberare, transfer, transferare în centrele de reținere și arestare preventivă din subordinea Ministerului Afacerilor Interne pentru desfășurarea de activități necesare organelor judiciare, întreruperea executării pedepsei, precum și la încetarea contractului de prestări servicii sau finalizarea comenzii, lucrătorul de organizarea muncii efectuează calculul veniturilor obținute de persoanele private de libertate folosite la muncă remunerată.(2) Sumele cuvenite fiecărei persoane private de libertate se evidențiază în "Statul de plată privind sumele cuvenite persoanelor private de libertate pentru munca prestată" prevăzut în anexa nr. 14 a).(3) Statul de plată se întocmește de lucrătorul de organizarea muncii, se verifică și se semnează de șeful biroului sau serviciului de evidență și organizarea muncii, poartă viza de control financiar preventiv, se avizează de directorul adjunct economico- administrativ și se aprobă de ordonatorul terțiar de credite.(4) Statele de plată se predau compartimentului financiar până la data de 17 a fiecărei luni, sau în cursul zilei respective pentru persoanele private de libertate care urmează a fi transferate, liberate, transferate în centrele de reținere și arestare preventivă din subordinea Ministerului Afacerilor Interne pentru desfășurarea de activități necesare organelor judiciare sau puse în libertate prin întreruperea executării pedepsei.  +  Articolul 60 Directorii locurilor de deținere care nu realizează venituri din prestări servicii, înaintează semestrial, un referat motivat privind cauzele nefolosirii la muncă remunerată a persoanelor private de libertate, demersurile efectuate de administrația locului de deținere în vederea încheierii de contracte de prestări servicii și măsurile propuse.  +  Capitolul VII Dispoziții aplicabile persoanelor care execută măsura educativă a internării într-un centru de detenție, într-un centru educativ sau în cazul persoanelor care continuă executarea măsurii educative într-un penitenciar  +  Articolul 61(1) Persoanele față de care s-a dispus măsura educativă a internării într-un centru educativ, într-un centru de detenție sau care continuă executarea măsurii educative în penitenciar pot presta o muncă, în condițiile legislației muncii, potrivită cu dezvoltarea fizică, aptitudinile și cunoștințele lor, dacă nu le este periclitată sănătatea, dezvoltarea și pregătirea școlară și profesională, numai cu avizul medicului(2) Durata muncii prestate de minorii internați poate fi de cel mult 6 ore zilnic și nu poate depăși 30 de ore săptămânal.(3) Minorii internați nu pot presta muncă pe timpul nopții sau în locuri de muncă grele, vătămătoare sau periculoase.  +  Articolul 62(1) Activitățile lucrative desfășurate de persoanele internate conform art. 83, alin. (1) lit. a), b) și f) din Lege sunt remunerate pe bază de tarife diferențiate pe categorii de activități, dar nu mai puțin decât nivelul salariului minim pe economie.(2) Din remunerația muncii persoanei sancționate cu măsura educativă a internării într-un centru educativ sau de detenție, 50 % revine acesteia, care poate folosi pe timpul internării cota prevăzută de legislația în vigoare privind executarea măsurii educative, iar 50% la revine administrației centrului sau penitenciarului, care se încasează, se contabilizează și se utilizează potrivit dispozițiilor legale privind finanțele publice.  +  Articolul 63(1) Prevederile Legii nr. 254/2013 si ale Regulamentului de aplicare a acesteia referitoare la regimurile de prestare a muncii se aplică în mod corespunzător și persoanelor care execută măsura educativă a internării într-un centru de detenție sau într-un centru educativ, precum și în cazul persoanelor care continuă executarea măsurii educative într-un penitenciar.(2) Dispozițiile capitolelor I - VI și VIII - X din prezenta decizie se aplică în mod corespunzător, ținând cont de particularitățile folosirii la activități lucrative a persoanelor care execută măsura educativă a internării într-un centru de detenție, într-un centru educativ sau în cazul persoanelor care continuă executarea măsurii educative într-un penitenciar.  +  Capitolul VIII Înregistrarea datelor în aplicația informatică de evidență a persoanelor private de libertate  +  Articolul 64 Modulul de organizarea muncii din aplicația informatizată de evidență a persoanelor private de libertate permite administrarea beneficiarilor, a contractelor încheiate cu beneficiarii, a bonurilor de lucru emise către beneficiari, a detașamentelor de persoane private de libertate, pontajul individual sau pe formațiune de lucru, transferul drepturilor în bani, zile câștigate prin muncă și credite, în urma activităților pontate, după cum urmează:a) Beneficiari - pentru un beneficiar se pot defini mai multe contracte. Pot fi definiți ca beneficiari atât penitenciarele cât și alți beneficiari externi, persoane fizice sau juridice.b) Valoarea contractului - Se calculează în funcție de perioada contractată, tariful negociat și numărul persoanelor private de libertate ce fac obiectul contractului.c) Activități contract - reprezintă activitatea ce se derulează în baza contractului încheiat.d) Pontajul - se face atât pe venituri cât și pe zile câștigate, diferențiat pentru activitățile prestate în regim de prestări servicii și în regie proprie și activitățile desfășurate în interesul locului de deținere, pe bază de voluntariat și în caz de calamitate. Dacă este cazul, aplicația asigură posibilitatea pontării orelor suplimentare astfel încât acestea să poată fi luate în calculul veniturilor obținute și a zilelor câștigate.e) Bonuri de lucru - pentru fiecare zi de muncă desfășurată în interesul unui beneficiar, penitenciarul emite un bon de lucru care este semnat de beneficiar, prin care este recunoscută munca desfășurată și obligația de plată a beneficiarului. Situațiile centralizatoare a prestărilor de servicii sunt emise în baza bonurilor de lucru. Acestea pot fi generate de aplicație sau introduse manual.f) Pontaj individual - pentru pontarea unei singure persoane private de libertate se poate opta pentru pontajul individual. În acest sens, se selectează persoana privată de libertate prin introducerea numelui și se alege varianta pentru pontaj, după cum urmează:– Zilnic (se bifează ziua care urmează a fi pontată);– Săptămânal (se bifează zilele din săptămână care urmează a fi pontate);– Lunar (se bifează zilele din lună care urmează a fi pontate);– Perioada (se bifează perioada pentru care se va face pontajul, prin alegerea datelor de început și de sfârșit). Pentru efectuarea pontajului se selectează "Pontaj" se alege "Beneficiarul", "Contractul" și "Activitatea" care se pontează. Pentru a șterge înregistrările de pontaj se selectează "Șterge Pontaj".g) Pontaj detașament - Pontajul pe o formațiune de lucru funcționează în același mod ca și cel individual, însă înregistrările de pontaj se adaugă pentru fiecare persoană privată de libertate din detașamentul selectat. În acest sens, se selectează formațiune de lucru din lista celor definite, se selectează ziua pentru care se pontează și se bifează persoanele private de libertate pentru care se dorește pontarea. Pentru efectuarea pontajului se selectează "Pontaj" se alege "Beneficiarul", "Contractul" și "Activitatea" care se pontează. La apăsarea butonului "pontează perioada" se poate indica o perioadă și un mod de distribuire a valorii pontate pe zilele din perioada de referință. Valoarea introdusă se împarte în funcție de modul ales (cu distribuția valorii pe toată perioada pe fiecare persoană privată de libertate sau cu distribuția valorii pe toată perioada și toate persoanele private de libertate selectate) și se adaugă câte o înregistrare de pontaj pentru fiecare persoană privată de libertate din detașament în fiecare zi din perioada specificată. Pentru a șterge înregistrările de pontaj se selectează "Șterge Pontaj".h) Transfer drepturi - După efectuarea pontajului pe o anumită lună se pot transfera automat drepturile (bani și zile câștigate) prin accesarea meniului *Transfer drepturi*. În acest sens, se selectează luna pentru care se transferă drepturile și data cu care se adaugă înregistrările CEC pentru transferul de bani. Transferul de drepturi se poate face pentru o persoană privată de libertate sau pentru toate persoanele private de libertate interne, după cum urmează:a) pentru o persoană privată de libertate se adaugă automat, pentru luna selectată, o înregistrare cu veniturile realizate și o înregistrare cu zilele câștigate în urma muncii prestate. Dacă se face un nou transfer de drepturi pentru o persoană privată de libertate pe aceeași lună, înregistrările generate anterior sunt șterse și sunt adăugate noile înregistrări.b) pentru toate persoanele private de libertate interne se efectuează aceleași operațiuni descrise mai sus pentru fiecare persoană privată de libertate internă.i) Preselecția de muncă - face posibilă căutarea în baza de date a persoanelor private de libertate după: studii, calificare, situație juridică, aptitudinea de muncă, vârstă, sex, regim de executare.  +  Capitolul IX Soluționarea litigiilor apărute în legătură cu executarea contractelor de folosire la muncă  +  Articolul 65 Soluționarea litigiilor de orice natură ivite între părți după încheierea contractului se face pe cale amiabilă, prin negocierea obiecțiunilor ridicate de una dintre acestea și prin evaluarea argumentelor prezentate.  +  Articolul 66(1) În vederea formulării cererii de chemare în judecată și înaintării acesteia la instanța judecătorească competentă, biroul sau serviciul evidență și organizarea muncii structura de producție si venituri proprii, precum si serviciul financiar-contabil pun la dispoziția consilierului juridic al unității copii semnate și ștampilate pentru conformitate cu originalul ale următoarelor documente:– contractul încheiat între părți;– actele de evidență a muncii prestate, respectiv bonuri de lucru, situații centralizatoare ale prestărilor de servicii, facturi - semnate de părțile contractante;– documentele întocmite pentru încasarea sumelor în litigiu;– situația centralizatoare, calculată de serviciul financiar, din care să rezulte, detaliat, valoarea debitului și a penalităților de întârziere pretinse,– notificarea de punere în întârziere a debitorului persoană fizică sau, după caz, invitația pentru conciliere și procesul-verbal încheiat în urma concilierii directe cu debitorul persoană juridică;– alte acte ce au fost întocmite pe parcursul derulării contractului;(2) Actele originale se păstrează în evidența locului de deținere, prin grija compartimentului organizarea muncii si, după caz, a serviciului financiar.  +  Capitolul X Dispoziții finale  +  Articolul 67(1) Majorarea salariului minim pe țară conform hotărârilor emise de Guvernul României implică, dacă este cazul, și renegocierea tarifelor orare, întocmindu-se acte adiționale la contractele încheiate.(2) Veniturile obținute din munca persoanelor private de libertate folosite la activități productive pe bază de contracte de prestări servicii la diverși agenți economici, persoane fizice sau juridice, reprezintă un indicator de evaluare a eficienței manageriale. În acest sens, semestrial, până la data de 15 iulie a anului în curs pentru primele 6 luni ale anului și 15 ianuarie a anului următor, pentru anul în curs, directorul unității transmite o informare scrisă cu privire la gradul de realizare a veniturilor din prestări servicii cu persoanele private de libertate prevăzute în buget și cauzele procentului redus de îndeplinire a acestora, dacă este cazul, precum și măsurile dispuse în vederea suplimentării veniturilor prin folosirea la muncă a persoanelor private de libertate în regim de prestări servicii.  +  Articolul 68(1) Directorii locurilor de deținere au obligația să întreprindă măsuri corespunzătoare pentru asigurarea protecției tuturor documentelor din biroul sau serviciul de evidență și de organizarea muncii și a datelor înregistrate în modulul specific din aplicația informatizată de evidență a persoanelor private de libertate, sens în care, numește prin decizie de zi pe unitate, personalul care are acces la aceste documente și în încăperea destinată activității de organizarea muncii.(2) Dosarele cuprinzând actele de evidență a folosirii la muncă a persoanelor private de libertate și a realizărilor valorice, se păstrează la sectorul evidență deținuți și organizarea muncii sau după caz, la arhiva unității. În situațiile care impun scoaterea lor în afara sectorului sau din arhivă, aceasta se va face pe bază de condică, verificându-se atât la predare, cât și la primire, existența tuturor documentelor.  +  Articolul 69 Prevederile prezentelor Instrucțiuni se aplică în mod corespunzător și persoanelor arestate preventiv, ținând cont de particularitățile participării la activități lucrative, de instruire școlară și formare profesională ce derivă din lege și Regulamentul de aplicare a legii.  +  Articolul 70Anexele nr. 1 - 14 fac parte integrantă din prezentele instrucțiuni.  +  Anexa nr. 1Ala decizia ANP nr. ....... din ...... PENITENCIARUL BENEFICIARUL
  CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII
  (pentru operatori economici - persoane juridice)
  Nr. ........ din .........
  - Model -
   +  Articolul 1 Părțile contractului Între ...... cu sediul în ...... strada ...... nr. ...... județul/sectorul ......, C.I.F./C.U.I. ......, telefon ...... cont ...... deschis la ...... reprezentat prin ...... director, în calitate de prestator de servicii cu persoane private de libertate și ........... cu sediul/în ........... strada ........... nr. ........... județul/sectorul ..........., C.I.F./C.U.I. ........... nr. telefon . ........... cont ........... deschis la ..........., reprezentat(ă) prin ........... în calitate de director și denumită în contract beneficiar, se încheie prezentul contract, cu respectarea următoarelor clauze:  +  Articolul 2 Obiectul contractului Contractul are ca obiect asigurarea de către prestator a efectivului de persoane private de libertate prevăzut la art. 5, în vederea prestării unor lucrări de ........... la punctul de lucru ........... situat în localitatea ........... la ........... km față de locul de deținere.  +  Articolul 3 Durata contractului Durata contractului este de ........... de la ........... până la ...........  +  Articolul 4 Valoarea contractului Valoarea estimată a contractului este de ........... lei, exclusiv T.V.A.  +  Articolul 5 Obligațiile părților(1) Prestatorul se obligă:a) - să pună la dispoziția beneficiarului efectivul de persoane private de libertate, solicitat; Programul de lucru zilnic este de ........... ore, în care (nu/-) se include pauza de masă de ........... min și (nici/-) durata transportului. Programul de lucru se organizează astfel:– ora ........... - începerea lucrului– ora ........... - încetarea lucruluib) - să asigure disciplina muncii în rândul persoanelor private de libertate;c) să verifice ca beneficiarul și persoanele private de libertate să respecte obligațiile care le revin, pe linia securității și sănătății în muncă, conform dispozițiilor legale; (la 02-03-2018, Litera c) din Alineatul (1) , Articolul 5 , Anexa nr. 1A a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din DECIZIA nr. 363 din 22 februarie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 194 din 02 martie 2018 ) d) - să asigure paza și supravegherea persoanelor private de libertate conform prevederilor legale.(2) Beneficiarul se obligă:a) să facă dovada bonității financiare certificată prin ultimul bilanț contabil și să achite un avans lunar în procent de 40% din valoarea lunară a prestației de servicii, respectiv 50% în cazul centrelor de detenție și centrelor educative, cu regularizarea acestuia lunară;b) să folosească persoanele private de libertate numai la lucrările menționate la art. 2, cu respectarea prevederilor Legii de executare a pedepselor și a Regulamentului de aplicare al acesteia;c) să obțină, în situațiile când este cazul, avizele sau autorizațiile legale (sanitar, sanitar-veterinar, P.S.I., de protecția mediului, securitate și sănătate în muncă etc.), înainte de începerea activității cu persoanele private de libertate și să le pună le dispoziția prestatorului;d) să facă cunoscut prestatorului personalul însărcinat cu conducerea și asistența tehnică a lucrărilor, în vederea instruirii acestuia cu privire la relațiile și comportarea față de persoanele private de libertate și pentru aprobarea accesului la punctul de lucru;e) să informeze administrația locului de deținere dacă programul de lucru stabilit nu se desfășoară integral din motive organizatorice, din cauza timpului nefavorabil, ori din alte cauze;f) să asigure surse de apă potabilă, spații pentru servirea hranei, grupuri sanitare, materialele igienico-sanitare, și, dacă este cazul, spațiu de depozitare a echipamentului individual de protecție și amenajările impuse pentru executarea pazei la locul de muncă;g) să pună la dispoziția prestatorului, la începerea lucrărilor, programarea activităților ce urmează a se executa;h) să asigure conducerea și asistența tehnică a lucrărilor la care sunt folosite persoane private de libertate;i) să asigure cu mijloace de transport amenajate corespunzător deplasarea persoanelor private de libertate și a personalului de pază și supraveghere la și de la locul de muncă, după caz;j) să pună la dispoziția prestatorului planul de prevenire și protecție corespunzător locului de muncă/postului de lucru;k) să realizeze și să consemneze în fișele colective/individuale de instruire,efectuarea instruirii în domeniul securității și sănătății în muncă și în domeniul managementului situațiilor de urgență pentru persoanele private de libertate și pentru personalul de pază și supraveghere.l) să pună la dispoziția prestatorului (șefului punctului de lucru) instrucțiunile proprii de securitate și sănătate în muncă corespunzător activităților prestate;m) să ia măsuri de încetare a activității și să colaboreze cu personalul de pază și supraveghere pentru evacuarea persoanelor private de libertate în caz de producere a unei situații de pericol grav și iminent (incendii, explozii, intoxicații);n) să asigure, dacă este cazul, transportul hranei persoanelor private de libertate;o) să asigure transportul persoanelor private de libertate accidentate ca urmare a unui accident de muncă la infirmeria locului de deținere sau la cel mai apropiat spital;p) să suporte plata asigurărilor pentru accidente de muncă și boli profesionale, dacă în urma cercetării a fost găsit răspunzător de producerea unui accident ale cărui victime sunt persoane private de libertate sau personal al locului de deținere, conform Legii nr. 319/2006 privind sănătatea și securitatea în muncă.r) să aducă de îndată la cunoștință reprezentanților penitenciarului orice incident în legătură cu activitatea prestată de persoanele private de libertate, respectarea programului de lucru sau încălcarea de către acesta a obligațiilor și interdicțiilor ce decurg din Legea de executare a pedepselor și Regulamentul de aplicare al acesteia;s) să asigure, conform prevederilor legale, condițiile de protecție a muncii precum și alimentația și echipamentul individual de protecție pentru persoanele private de libertate și pentru personalul de pază și supraveghere, în funcție de natura și caracteristicile activității efective;t) să informeze în scris administrația locului de deținere, cu cel puțin o zi înainte, cu privire la încetarea sau suspendarea temporară a activității pe punctul de lucru.u) să informeze șeful punctului de lucru și/sau ofițerul cu securitatea și sănătatea în muncă despre producerea oricărui eveniment în care sunt implicate persoane private de libertate sau personal de pază și supraveghere.  +  Articolul 6 Plata muncii prestate1) Tariful negociat este de ........... lei/oră (- /........... lei/oră-normă)/persoană privată de libertate, la care se adaugă cota legală de TVA, care se aplică la valoarea totală a prestațiilor;2) Dacă este cazul tariful orar prevăzut la alin. (1) se va modifica prin act adițional în situația modificării salariului minim brut pe țară;3) Evidența primară a muncii prestate de către persoanele private de libertate este ținută de prestator prin bonuri de lucru, un exemplar al acestora fiind predat zilnic reprezentantului beneficiarului pentru a fi contrasemnat. Documentul astfel întocmit și semnat, constituie confirmarea cantității și calității muncii prestate și a faptului că lucrările sunt executate la cerere.4) În ultima zi lucrătoare a lunii sau, în cursul lunii la finalizarea contractului, valoarea totală care rezultă din documentele de evidență se înscrie în situația centralizatoare a prestărilor de servicii, urmând ca aceasta să fie semnată de persoanele autorizate din partea beneficiarului și a prestatorului.5) Situațiile centralizatoare a prestărilor de servicii și facturile se emit în ultima zi lucrătoare a lunii în care a fost efectuată prestația, se înregistrează la prestator și se înaintează beneficiarului pentru verificare și semnare. Acestea vor cuprinde:– valoarea manoperei determinate pe baza tarifului negociat;– cota de TVA aplicată asupra valorii manoperei.6) Plata contravalorii serviciilor se va efectua (numerar la casieria unității/în contul bancar prevăzut la art. 1) ..........., în termen de 20 de zile calendaristice de la emiterea facturii de către prestator.7) În cazul în care beneficiarul nu achită sumele datorate la termenul scadent, se obligă a plăti o penalitate de ........... % calculată la suma de plată pentru fiecare zi de întârziere.8) În situația neachitării la termenul scadent a facturilor emise de prestator, beneficiarul este de drept pus în întârziere, potrivit art. 1523 din Codul Civil, fără a mai fi necesară o notificare.9) Totalul penalităților pentru întârziere în decontare, calculate conform alin. (7) pot depăși cuantumul sumei asupra căreia sunt calculate.10) În cazul în care, timp de 2 luni consecutiv, beneficiarul nu a achitat facturile de prestări servicii contractul se reziliază începând cu data de 21 a lunii în care trebuia efectuată a doua plată.11) În perioada derulării contractului, se pot face plăți parțiale dar nu mai mult de 2 luni consecutiv cu condiția ca acestea să fie acoperitoare pentru plata lunară a veniturilor cuvenite persoanelor private de libertate. În caz contrar, se va proceda la rezilierea contractului conform alineatului precedent.  +  Articolul 7 Răspunderea contractuală(1) Beneficiarul răspunde de desfășurarea activității economice în condiții de legalitate și de respectarea prevederilor legale în domeniul protecției mediului și a muncii.(2) Lucrările executate necorespunzător de către persoanele private de libertate ca urmare a nerespectării indicațiilor tehnice date de beneficiar se refac fără plată. Constatarea calității necorespunzătoare a lucrărilor și stabilirea cauzelor acestora, se face de către cele două părți și se consemnează într-un proces-verbal.(3) Persoanele private de libertate răspund pentru pagubele produse din vina lor la locul de muncă. Cercetarea administrativă în legătură cu pagubele produse, se efectuează de către o comisie formată din reprezentanți ai ambelor părți.(4) În cazul adoptării unor acte normative privind amnistierea unor infracțiuni sau grațierea unor pedepse, ori în alte situații speciale, prestatorul este obligat să informeze de îndată beneficiarul, iar în termen de 30 zile să stabilească numărul persoanelor private de libertate pe care îl poate pune la dispoziție, în raport de situația creată.  +  Articolul 8 Alte clauze(1) Amenajările speciale, precum și dispunerea acestora, se menționează în raportul preliminar de recunoaștere a punctului de lucru.(2) Modificarea clauzelor contractului se poate face numai cu acordul ambelor părți, prin act adițional. Denunțarea unilaterală a contractului are loc din inițiativa oricăreia dintre părți și se face în formă scrisă, cu arătarea motivelor.(3) În cazul apariției unor situații deosebite sau condiții nefavorabile executării lucrărilor prevăzute la art. 2, părțile pot conveni de comun acord sistarea lucrărilor și reprogramarea acestora.(4) Cercetarea oricărui accident de muncă în care sunt implicate persoane private de libertate sau personalul de pază și supraveghere, se va face de către o comisie comună formată din reprezentați ai ambelor părți.(5) Accidentele de muncă produse la beneficiar se înregistrează de către partea (beneficiar sau prestator) care, în urma cercetării, a fost găsită răspunzătoare de producerea accidentului.(6) În situația în care beneficiarul forței de muncă nu respectă clauzele contractuale sau dispozițiile legale privind condițiile de folosire la muncă a persoanelor private de libertate, directorul locului de deținere va solicita în scris ca în termen de 24 de ore beneficiarul să ia măsuri pentru respectarea acestora. Dacă în acest termen nu se iau masurile necesare, directorul locului de deținere poate dispune retragerea parțială sau totală a persoanelor private de libertate.(7) În cazul în care, în termen de 30 de zile de la retragerea persoanelor private de libertate, beneficiarul nu îndeplinește obligațiile prevăzute la alin. (6), prestatorul va putea cere constatarea rezilierii contractului, fără vreo altă formalitate și fără să fie necesar acordul beneficiarului.(8) Litigiile izvorâte din încheierea, modificarea, executarea sau încetarea contractului sunt de competența instanțelor judecătorești, dacă părțile contractului nu le pot rezolva pe cale amiabilă. Prezentul contract s-a încheiat astăzi ........... în două exemplare, din care unul pentru prestator iar altul pentru beneficiar. PRESTATOR Director BENEFICIAR Director Avizat, Director Ec - Admin ........... Director adjunct SDRP ........... Consilier Juridic ........... Control Financiar Preventiv ........... Responsabil SSM și protecția mediului. ...........
   +  Anexa nr. 1B la decizia ANP nr. ..... din ........... PENITENCIARUL BENEFICIARUL
  CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII
  (pentru persoane fizice)
  - Model -
  Nr. ...... din ........  +  Articolul 1 Părțile contractului Între ........... cu sediul în ........... strada ........... nr........... . județul/sectorul ..........., C.I.F./C.U.I........... ., telefon ........... cont ........... deschis la ........... reprezentat prin ........... director, în calitate de prestator de servicii cu deținuți și ............ cu sediul/în ........... strada ........... nr. .......... . județul/sectorul ..........., C.I.F./C.U.I........... nr. telefon ........... cont ........... deschis la ..........., reprezentat(ă) prin în calitate de director și denumită în contract beneficiar, se încheie prezentul contract, cu respectarea următoarelor clauze:  +  Articolul 2 Obiectul contractului Contractul are ca obiect asigurarea de către prestator a efectivului de persoane private de libertate prevăzut la art. 5 în vederea prestării unor lucrări de ........... la punctul de lucru ........... situat în localitatea ........... la ........... km față de locul de deținere.  +  Articolul 3 Durata contractului Durata contractului este de ........... de la ........... până la ...........  +  Articolul 4 Valoarea contractului Valoarea estimată a contractului este de ........... lei, exclusiv T.V.A.  +  Articolul 5 Obligațiile părților(1) Prestatorul se obligă:a) - să pună la dispoziția beneficiarului efectivul de persoane private de libertate solicitat; Programul de lucru zilnic este de ........... ore, în care (nu/-) se include pauza de masă de ........... min și (nici/-) durata transportului. Programul de lucru se organizează astfel:– ora ........... - începerea lucrului– ora ........... - încetarea lucruluib) - să asigure disciplina muncii în rândul persoanelor private de libertate;c) să verifice ca beneficiarul și persoanele private de libertate să respecte obligațiile care le revin, pe linia securității și sănătății în muncă, conform dispozițiilor legale; (la 02-03-2018, Litera c) din Alineatul (1) , Articolul 5 , Anexa nr. 1B a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din DECIZIA nr. 363 din 22 februarie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 194 din 02 martie 2018 ) d) - să asigure paza și supravegherea persoanelor private de libertate conform prevederilor legale.(2) Beneficiarul se obligă:a) să folosească persoanele private de libertate, numai la lucrările menționate la art. 2, cu respectarea prevederilor Legii de executare a pedepselor și a Regulamentului de aplicare al acesteia;b) să obțină, în situațiile când este cazul, avizele sau autorizațiile legale (sanitar, sanitar-veterinar, P.S.I., de protecția mediului, securitate și sănătate în muncă etc.), înainte de începerea activității cu persoanele private de libertate și să le pună la dispoziția prestatorului;c) să facă cunoscut prestatorului, personalul însărcinat cu conducerea și asistența tehnică a lucrărilor, în vederea instruirii acestuia cu privire la relațiile și comportarea față de persoanele private de libertate și pentru aprobarea accesului la punctul de lucru;d) să informeze administrația locului de deținere dacă programul de lucru stabilit nu se desfășoară integral din motive organizatorice, din cauza timpului nefavorabil, ori din alte cauze;e) să asigure surse de apă potabilă, spații pentru servirea hranei, grupuri sanitare, materialele igienico-sanitare, și, dacă este cazul, spațiu de depozitare a echipamentului individual de protecție și amenajările impuse pentru executarea pazei la locul de muncă;f) să pună la dispoziția prestatorului, la începerea lucrărilor, programarea activităților ce urmează a se executa;g) să asigure conducerea și asistența tehnică a lucrărilor la care sunt folosite persoanele private de libertate;h) să asigure cu mijloace de transport amenajate corespunzător deplasarea persoanelor private de libertate și a personalului de pază și supraveghere la și de la locul de muncă, după caz;i) să asigure, conform prevederilor legale, condițiile de protecție a muncii precum și alimentația și echipamentul individual de protecție pentru persoanele private de libertate și pentru personalul de pază și supraveghere, în funcție de natura și caracteristicile activității efective;j) să realizeze și să consemneze în fișele colective/individuale de instruire, efectuarea instruirii în domeniul securității și sănătății în muncă și în domeniul managementului situațiilor de urgență pentru persoanele private de libertate și pentru personalul de pază și supraveghere.k) să pună la dispoziția prestatorului (șefului punctului de lucru) instrucțiunile proprii de securitate și sănătate în muncă corespunzător activităților prestate;l) să ia măsuri de încetare a activității și să colaboreze cu personalul de pază și supraveghere pentru evacuarea persoanelor private de libertate în caz de producere a unei situații de pericol grav și iminent (incendii, explozii, intoxicații)m) să asigure, dacă este cazul, transportul hranei pentru persoanele private de libertate;n) să asigure transportul persoanelor private de libertate accidentate ca urmare a unui accident de muncă la infirmeria locului de deținere sau la cel mai apropiat spital;o) să aducă de îndată la cunoștință reprezentanților penitenciarului orice incident în legătură cu activitatea prestată de către persoanele private de libertate, respectarea programului de lucru sau încălcarea de către acesta a obligațiilor și interdicțiilor ce decurg din Legea de executare a pedepselor și Regulamentul de aplicare al acesteia;p) să suporte plata asigurărilor pentru accidente de muncă și boli profesionale, dacă în urma cercetării a fost găsit răspunzător de producerea unui accident ale cărui victime sunt persoane private de libertate sau personal al locului de deținere, conform Legii nr. 319/2006 privind sănătatea și securitatea în muncă;q) să informeze în scris administrația locului de deținere, cu cel puțin o zi înainte, cu privire la încetarea sau suspendarea temporară a activității pe punctul de lucru;r) să informeze șeful punctului de lucru și/sau ofițerul cu securitatea și sănătatea în muncă despre producerea oricărui eveniment în care sunt implicate persoane private de libertate sau personal de pază și supraveghere.  +  Articolul 6 Modul de plată(1) Tariful negociat este de ........... lei/oră (- /... lei/oră-normă)/deținut, la care se adaugă cota legală de TVA care se aplică la valoarea totală a prestațiilor;(2) Dacă este cazul tariful orar prevăzut la alin. (1) se va modifica prin act adițional în cazul modificării salariului minim brut pe țară;(3) La încheierea contractului beneficiarul (persoana fizică) este obligat să achite anticipat prestatorului contravaloarea estimată a serviciilor. Pentru contractele ce urmează să se deruleze pe o perioadă mai mare de o lună, beneficiarul va achita în avans, în luna în curs, contravaloarea estimată a lucrărilor ce urmează a fi realizate în luna următoare.(4) Suma estimată de ........... lei a fost achitată în numerar/prin virament (chitanța/O.P. nr........... . din ...........)(5) Evidența primară a muncii prestate de către persoanele private de libertate este ținută de prestator prin bonuri de lucru, un exemplar al acestora fiind predat zilnic reprezentantului beneficiarului pentru a fi contrasemnat. Documentul astfel întocmit și semnat, constituie confirmarea cantității și calității muncii prestate și a faptului că lucrările sunt executate la cerere;(6) În ultima zi lucrătoare a lunii sau, în cursul lunii la finalizarea contractului, valoarea totală care rezultă din documentele de evidență se înscrie în situația centralizatoare a prestărilor de servicii, urmând ca aceasta să fie semnată de beneficiar și prestator;(7) Regularizarea financiară se face în funcție de suma achitată la începerea lucrărilor și valoarea reală a situației centralizatoare a prestărilor de servicii.  +  Articolul 7 Răspunderea contractuală(1) Beneficiarul răspunde de desfășurarea activității economice în condiții de legalitate și de respectarea prevederilor legale în domeniul protecției mediului și a muncii.(2) Lucrările executate necorespunzător de către persoanele private de libertate ca urmare a nerespectării indicațiilor tehnice date de beneficiar se refac fără plată. Constatarea calității necorespunzătoare a lucrărilor și stabilirea cauzelor acestora, se face de către cele două părți și se consemnează într-un proces-verbal.(3) Persoanele private de libertate răspund pentru pagubele produse din vina lor la locul de muncă. Cercetarea administrativă în legătură cu pagubele produse, se efectuează de către o comisie formată din delegați împuterniciți de ambele părți.(4) În cazul adoptării unor acte normative privind amnistierea unor infracțiuni sau grațierea unor pedepse, ori în alte situații speciale, prestatorul este obligat să informeze de îndată beneficiarul, iar în termen de 30 zile să stabilească numărul de persoane private de libertate pe care îl poate pune la dispoziție, în raport de situația creată.  +  Articolul 8 Alte clauze(1) Amenajările speciale, precum și dispunerea acestora, se menționează în raportul preliminar de recunoaștere a punctului de lucru.(2) Modificarea clauzelor contractului se poate face numai cu acordul ambelor părți, prin act adițional. Denunțarea unilaterală a contractului are loc din inițiativa oricăreia dintre părți și se face în formă scrisă, cu arătarea motivelor.(3) În cazul apariției unor situații deosebite sau condiții nefavorabile executării lucrărilor prevăzute la art. 2, părțile pot conveni de comun acord sistarea lucrărilor și reprogramarea acestora.(4) Cercetarea oricărui accident de muncă în care sunt implicate persoane private de libertate sau personalul de pază și supraveghere, se va face de către o comisie comună formată din reprezentați ai ambelor părți.(5) În situația în care beneficiarul forței de muncă nu respectă clauzele contractuale sau dispozițiile legale privind condițiile de folosire la muncă a deținuților, directorul locului de deținere va solicita în scris ca în termen de 24 de ore beneficiarul să ia măsuri pentru respectarea acestora. Dacă în acest termen nu se iau masurile necesare, directorul locului de deținere poate dispune retragerea parțială sau totală a persoanelor private de libertate.(6) În cazul în care, în termen de 30 de zile de la retragerea persoanelor private de libertate, beneficiarul nu îndeplinește obligațiile prevăzute la art. 5, prestatorul va putea cere constatarea rezilierii contractului, fără vreo altă formalitate și fără să fie necesar acordul beneficiarului.(7) Litigiile izvorâte din încheierea, modificarea, executarea sau încetarea contractului sunt de competența instanțelor judecătorești, dacă părțile contractului nu le pot rezolva pe cale amiabilă. Prezentul contract s-a încheiat astăzi ........ în două exemplare, din care unul pentru prestator iar altul pentru beneficiar. PRESTATOR Director BENEFICIAR Director Avizat, Director Ec - Admin ........... Director adjunct SDRP ........... Consilier Juridic ........... Control Financiar Preventiv ........... Responsabil SSM și protecția mediului ...........
   +  Anexa nr. 1C la decizia ANP nr. .......... PENITENCIARUL BENEFICIARUL
  CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII ÎN CAZ DE CALAMITATE
  Nr. .......... din ...........
   +  Articolul 1 Părțile contractului Între ........... cu sediul în ........... strada ........... nr........... județ/sector ..........., C.I.F./C.U.I........... nr. telefon ..........., reprezentată prin ........... director, în calitate de prestator de servicii cu persoane private de libertate și Instituția publică ........... cu sediul/în ........... strada ........... nr........... . județ/sector, C.I.F./C.U.I........... . nr. telefon, reprezentată prin ........... în calitate de ........... și denumită în contract beneficiar, se încheie prezentul contract, cu respectarea următoarelor clauze:  +  Articolul 2 Obiectul contractului(1) Contractul are ca obiect asigurarea de către prestator a efectivului de persoane private de libertate prevăzut la art. 5 în vederea prestării unor lucrări de ........... la punctul de lucru ..........., conform aprobării Administrației Naționale a Penitenciarelor nr. .....(2) Aceste lucrări se desfășoară în folosul ........... pentru înlăturarea urmărilor calamității declarate prin ...........  +  Articolul 3 Durata contractului Durata contractului este de ........... de la ........... până la ..........  +  Articolul 4 Valoarea contractului Prestația se va executa fără plată.  +  Articolul 5 Obligațiile părților(1) Prestatorul se obligă:a) să pună la dispoziția beneficiarului un efectivul de ........... persoane private de libertate solicitat. Programul de lucru zilnic este de ........... ore, în care (nu/-) se include pauza de masă de ........... min și (nici/-) durata transportului. Programul de lucru se organizează astfel: În perioada de la ........... până la...........– ora ........... începerea lucrului– ora ........... încetarea lucruluib) să asigure disciplina muncii în rândul persoanelor private de libertate;c) să verifice ca beneficiarul și persoanele private de libertate să respecte obligațiile care le revin, pe linia securității și sănătății în muncă, conform dispozițiilor legale; (la 02-03-2018, Litera c) din Alineatul (1) , Articolul 5 , Anexa nr. 1C a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din DECIZIA nr. 363 din 22 februarie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 194 din 02 martie 2018 ) d) să asigure paza și supravegherea persoanelor private de libertate conform prevederilor legale, în funcție de clasificarea deținuților în regimuri de executare a pedepselor.(2) Beneficiarul se obligă:a) să folosească persoanele private de libertate numai la lucrările menționate la art. 2, cu respectarea prevederilor Legii de executare a pedepselor și a regulamentului de aplicare a acesteia;b) să obțină, în situațiile când este cazul, autorizațiile sau avizele legale (sanitar, sanitar-veterinar, P.S.I., de protecția mediului etc.), necesare pentru funcționarea punctului de lucru, înainte de începerea activității cu deținuții;c) să facă cunoscut prestatorului, personalul însărcinat cu conducerea și asistența tehnică a lucrărilor, în vederea instruirii acestuia cu privire la relațiile și comportarea față de persoanele private de libertate și pentru aprobarea accesului la punctul de lucru;d) să asigure surse de apă potabilă, spații pentru servirea hranei, grupuri sanitare, materialele igienico-sanitare, și dacă este cazul, spații de depozitare a echipamentului individual de protecție și amenajările impuse pentru executarea pazei la locul de muncă;e) să pună la dispoziția prestatorului, la începerea lucrărilor, programarea activităților ce urmează a se executa;f) să asigure conducerea și asistența tehnică a lucrărilor la care sunt folosite persoane private de libertate;g) să asigure cu mijloace de transport corespunzătoare deplasarea persoanelor private de libertate și a personalului de pază și supraveghere la și de la locul de muncă, după caz;h) să asigure, conform prevederilor legale, condițiile de securitate și sănătate în muncă precum și alimentația și echipamentul individual de protecție pentru persoanele private de libertate și pentru personalul de pază și supraveghere, în funcție de natura și caracteristicile activității efective;i) să realizeze și să consemneze în fișele colective/individuale de instruire efectuarea instruirii în domeniul securității și sănătății în muncă și în domeniul managementului situațiilor de urgență pentru persoanele private de libertate și pentru personalul de pază și supravegherej) să pună la dispoziția prestatorului/șef punct de lucru instrucțiunile proprii de securitate și sănătate în muncă corespunzător activităților prestate;k) să ia măsuri de încetare a activității și să colaboreze cu personalul de pază și supraveghere pentru evacuarea persoanelor private de libertate cu respectarea Legii de executare a pedepselor și a Regulamentului de aplicare al acesteia în caz de producere a unei situații de pericol grav și iminent (incendii, explozii, intoxicații)l) să asigure transportul hranei pentru persoanele private de libertate, după caz;m) să asigure transportul persoanelor private de libertate accidentate ca urmare a unui accident de muncă la infirmeria locului de deținere sau la cel mai apropiat spital;n) să ia măsuri în vederea respectării de către persoanele private de libertate care prestează muncă în regim deschis a obligațiilor și interdicțiilor prevăzute de Legea de executare a pedepselor și Regulamentul de aplicare a acesteia și să aducă de îndată la cunoștință reprezentanților penitenciarului orice incident în legătură cu activitatea prestată de deținuți, prezența acestora sau încălcarea de către acesta a obligațiilor și interdicțiilor prevăzute de dispozițiile sus-amintite;o) să suporte plata asigurărilor pentru accidente de muncă și boli profesionale, dacă în urma cercetării a fost găsit răspunzător de producerea unui accident ale cărui victime sunt persoane private de libertate sau personal al locului de deținere, conform Legii nr. 319/2006 privind sănătatea și securitatea în muncă;p) să informeze șeful punctului de lucru și/sau ofițerul cu securitatea și sănătatea în muncă despre producerea oricărui eveniment în care sunt implicate persoane private de libertate sau personal de pază și supraveghere.  +  Articolul 6 Răspunderea contractuală(1) Beneficiarul răspunde de desfășurarea activității economice în condiții de legalitate și de respectarea prevederilor legale în domeniul protecției mediului și a muncii.(2) Persoanele private de libertate răspund pentru pagubele produse din vina lor la locul de muncă. Cercetarea administrativă în legătură cu pagubele produse, se efectuează de către o comisie formată din delegați împuterniciți de ambele părți.  +  Articolul 7 Alte clauze(1) Amenajările speciale, precum și dispunerea acestora, se menționează în raportul preliminar de recunoaștere a punctului de lucru.(2) Modificarea clauzelor contractului se poate face numai cu acordul ambelor părți, prin act adițional. Denunțarea unilaterală a contractului are loc din inițiativa oricăreia dintre părți și se face în formă scrisă, cu arătarea motivelor.(3) În cazul apariției unor situații deosebite sau condiții nefavorabile executării lucrărilor prevăzute la art. 2, părțile pot conveni de comun acord sistarea lucrărilor și reprogramarea acestora.(4) Cercetarea oricărui accident de muncă în care sunt implicate persoane private de libertate sau personalul de pază și supraveghere, se va face de către o comisie comună formată din reprezentați ai ambelor părți.(5) În situația în care beneficiarul forței de muncă nu respectă clauzele contractuale sau dispozițiile legale privind condițiile de folosire la muncă a persoanelor private de libertate, administrația locului de deținere va solicita ca în termen de 24 de ore beneficiarul să ia măsuri pentru respectarea acestora. Dacă în acest termen nu se iau masurile necesare, directorul locului de deținere poate dispune retragerea parțială sau totală a persoanelor private de libertate.(6) În cazul în care, în termen de 30 de zile de la retragerea persoanelor private de libertate, beneficiarul nu îndeplinește obligațiile prevăzute la art. (5), prestatorul va putea cere constatarea rezilierii contractului, fără vreo altă formalitate și fără să fie necesar acordul beneficiarului.(7) Litigiile izvorâte din încheierea, modificarea, executarea sau încetarea contractului sunt de competența instanțelor judecătorești, dacă părțile contractului nu le pot rezolva pe cale amiabilă. Prezentul contract s-a încheiat astăzi ........... în două exemplare, din care unul pentru prestator iar altul pentru beneficiar. PRESTATOR Director BENEFICIAR Director Avizat, Director Ec - Admin ........... Director adjunct SDRP ........... Consilier Juridic ........... Control Financiar Preventiv ........... Responsabil SSM și protecția mediului ...........
   +  Anexa nr. 1D la decizia ANP nr. ......... UNITATEA BENEFICIARUL
  CONTRACT DE VOLUNTARIAT
  Nr......... din .........
  - model -
   +  Articolul 1 Părțile contractului Penitenciarul ..........., cu sediul în ..........., str........... nr..........., județul ..........., CIF ..........., CUI ..........., telefon ..........., cont ..........., deschis la ..........., reprezentat prin ..........., director, în calitate de prestator de activități cu persoane private de libertate, și ............, cu sediul în ..........., str............ nr........... ., județul ..........., CIF ..........., CUI ..........., telefon ..........., reprezentată prin ..........., în calitate de ..........., denumită în contract beneficiarul voluntariatului.  +  Articolul 2 Obiectul contractului Prezentul contract are ca obiect asigurarea de către prestator a efectivului de persoane private de libertate, prevăzut la art. 5, în vederea efectuării unor lucrări de ........... în regim de voluntariat.  +  Articolul 3 Durata contractului Prezentul contract se încheie de la ......... până la ...........  +  Articolul 4 Valoarea contractului Activitățile prestate în regim de voluntariat nu se remunerează.  +  Articolul 5 Obligațiile părților(1) Prestatorul se obligă:a) să pună la dispoziția beneficiarului voluntariatului un efectiv de ........... persoane private de libertate. Programul de lucru zilnic este de ........... ore, în care se includ/nu se includ pauza de masă și durata transportului. Programul de lucru se organizează astfel:– ora ........... - începerea lucrului;– ora ........... - încetarea lucrului;b) să asigure respectarea disciplinei în rândul persoanelor private de libertate;c) să verifice ca beneficiarul și persoanele private de libertate să respecte obligațiile care le revin, pe linia securității și sănătății în muncă, conform dispozițiilor legale; (la 02-03-2018, Litera c) din Alineatul (1) , Articolul 5 , Anexa nr. 1D a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din DECIZIA nr. 363 din 22 februarie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 194 din 02 martie 2018 ) d) să asigure paza și supravegherea persoanelor private de libertate, având în vedere regimul de executare în care sunt incluse;e) să informeze beneficiarul voluntariatului cu privire la imposibilitatea punerii la dispoziție a persoanelor private de libertate la un moment dat;f) să asigure persoanelor private de libertate două zile consecutive pe săptămână pentru odihnă.(2) Beneficiarul voluntariatului se obligă:a) să folosească persoane private de libertate numai la lucrările menționate la art. 2, cu respectarea prevederilor legii privind executarea pedepselor și ale Regulamentului de aplicare a acesteia.b) să obțină, în situațiile când este cazul, avizele legale (sanitar, sanitar-veterinar, PSI, de protecție a mediului etc.) necesare pentru funcționarea punctului de lucru, înainte de începerea activității cu persoanele private de libertate;c) să facă cunoscut prestatorului personalul însărcinat cu conducerea și asistența tehnică a lucrărilor, în vederea instruirii acestuia cu privire la relațiile și comportarea față de persoanele private de libertate și pentru aprobarea accesului la punctul de lucru;d) să asigure surse de apă potabilă, spații pentru servirea hranei, grupuri sanitare, materialele igienico-sanitare și, dacă este cazul, să realizeze amenajările impuse pentru executarea pazei la locul de muncă;e) să pună la dispoziția prestatorului, la începerea lucrărilor, programarea activităților ce urmează a se executa;f) să asigure conducerea și asistența tehnică a lucrărilor la care sunt folosite persoane private de libertate;g) să asigure cu mijloace de transport corespunzătoare deplasarea persoanelor private de libertate și a personalului de pază și supraveghere la și de la locul de muncă, după caz;h) să asigure, conform prevederilor legale, condițiile de protecție a muncii, precum și alimentația și echipamentul de protecție pentru persoanele private de libertate și pentru personalul de pază și supraveghere, în funcție de natura și de caracteristicile activității efective;i) să realizeze și să consemneze în fișele colective/individuale de instruire efectuarea instruirii în domeniul securității și sănătății în muncă și în domeniul managementului situațiilor de urgență pentru persoanele private de libertate și pentru personalul de pază și supraveghere;j) să asigure transportul hranei pentru persoanele private de libertate, după caz;k) să asigure transportul persoanelor private de libertate accidentate ca urmare a unui accident de muncă la infirmeria locului de deținere sau la cel mai apropiat spital;l) să suporte plata asigurărilor pentru accidente de muncă și boli profesionale, dacă în urma cercetării a fost găsit răspunzător de producerea unui accident ale cărui victime sunt persoane private de libertate sau personal al locului de deținere, conform Legii nr. 319/2006 privind sănătatea și securitatea în muncă.m) să ia măsuri în vederea respectării de către persoanele private de libertate a obligațiilor și interdicțiilor prevăzute Regulamentul de aplicare a Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul și să aducă de îndată la cunoștință reprezentanților penitenciarului orice incident în legătură cu activitatea prestată de persoanele private de libertate, prezența acestora sau încălcarea de către acestea a obligațiilor și interdicțiilor prevăzute de dispozițiile sus-amintite;n) să prezinte, cu prilejul încheierii prezentului contract, o declarație autentică pe propria răspundere conform căreia desfășurarea activităților ce fac obiectul contractului de voluntariat nu intră în sarcina unor operatori economici privați, în baza contractelor cu titlu oneros încheiate de aceștia cu persoane juridice de drept public;o) să asigure utilaje, materiale și scule necesare desfășurării activității de voluntariat;p) să elibereze la terminarea perioadei de voluntariat un certificat nominal care să recunoască prestarea activității de voluntar, precum și experiența și aptitudinile dobândite.q) să informeze șeful punctului de lucru și/sau ofițerul cu securitatea și sănătatea în muncă despre producerea oricărui eveniment în care sunt implicate persoane private de libertate sau personal de pază și supraveghere.  +  Articolul 6 Evidența primară a muncii prestate Evidența primară a muncii prestate de către persoanele private de libertate este ținută de prestator (bonuri de lucru, foi de lucru în acord, rapoarte de lucru etc.). Un exemplar al documentului de evidență va fi predat zilnic reprezentantului beneficiarului voluntariatului pentru a fi contrasemnat. Documentul astfel întocmit și semnat constituie confirmarea cantității și calității muncii prestate, la cererea beneficiarului voluntariatului.  +  Articolul 7 Răspunderea contractuală(1) Beneficiarul voluntariatului răspunde de desfășurarea activității economice în condiții de legalitate și de respectarea prevederilor legale în domeniul protecției mediului și al securității muncii.(2) Persoanele private de libertate răspund pentru pagubele produse din vina lor la locul de muncă, potrivit Legii nr. 254/2013. Cercetarea administrativă în legătură cu pagubele produse se efectuează de către o comisie formată din reprezentanți ai ambelor părți.  +  Articolul 8 Alte clauze(1) Amenajările speciale, precum și dispunerea acestora se menționează în raportul preliminar de recunoaștere a punctului de lucru.(2) Modificarea clauzelor prezentului contract se poate face numai cu acordul ambelor părți, prin act adițional. Denunțarea unilaterală a prezentului contract are loc din inițiativa oricăreia dintre părți și se face în formă scrisă, cu precizarea motivelor.(3) În cazul apariției unor situații deosebite sau condiții nefavorabile executării lucrărilor prevăzute la art. 2, părțile pot conveni de comun acord sistarea lucrărilor și reprogramarea acestora.(4) Cercetarea oricărui accident de muncă în care sunt implicate persoane private de libertate sau personalul de pază și supraveghere se va face de către o comisie comună formată din reprezentați ai ambelor părți.(5) Accidentele de muncă produse la beneficiarul voluntariatului se înregistrează de către partea (beneficiarul voluntariatului sau prestator) răspunzătoare de conducerea și/sau de organizarea activității care a avut ca urmare producerea accidentului.(6) În situația în care beneficiarul voluntariatului nu respectă clauzele contractuale sau dispozițiile legale privind condițiile de folosire la muncă a deținuților, administrația locului de deținere va solicita ca în termen de 24 de ore beneficiarul voluntariatului să ia măsuri pentru respectarea acestora. Dacă în acest termen nu se iau măsurile necesare, directorul locului de deținere poate dispune retragerea parțială sau totală a persoanelor private de libertate.(7) În cazul în care, în termen de 30 de zile de la retragerea persoanelor private de libertate, beneficiarul voluntariatului nu îndeplinește obligațiile prevăzute la alin. (5), prestatorul va putea cere constatarea rezilierii contractului, fără vreo altă formalitate și fără să fie necesar acordul beneficiarului voluntariatului.(8) Litigiile izvorâte din încheierea, modificarea, executarea sau încetarea prezentului contract sunt de competența instanțelor judecătorești, dacă părțile contractului nu le pot rezolva pe cale amiabilă. Prezentul contract s-a încheiat astăzi, ..........., în două exemplare, dintre care unul pentru prestator, iar altul pentru beneficiarul voluntariatului. PRESTATOR Director, ............ BENEFICIARUL VOLUNTARIATULUI Director, ............ Avizat, Director Ec - Admin ........... Director adjunct SDRP ........... Consilier Juridic ........... Control Financiar Preventiv ........... Responsabil SSM și protecția mediului ...........
   +  Anexa nr. 2 la decizia ANP nr. ......... Aprob Director
  Proces-verbal privind persoanele private de libertate analizate în
  comisia de selecționare și repartizare la muncă în data de ...........
  Penitenciarul ...........
  Nr. crt.Nume, prenume/data nașterii/ părinți Secția /Cam Condamnare/ Faptă/ domiciliul Regimul de executare Risc pentrusigu- ranța penit.Studii/Califi-care Situație discipli- nară Aptitudine muncă Zile câștig Propozabil liberare condiționată Hotărâre Comisie2*)PunctlucruOpinii separate*3)
  1. 1 ........... 2 ........... 3 ........... 4 ........... 5 ........... 6 ...........
  2.
  Comisia*4):1. Director adjunct siguranța deținerii și regim penitenciar - președinte ...........2. Reprezentant sector reintegrare socială - membru ...........3. Reprezentant serviciul regim penitenciar - membru ...........4. Reprezentant biroul/serviciul evidență și organizarea muncii - membru ...........5. Reprezentant sectorul medical - membru ...........6. Personal de specialitate pentru verificarea aptitudinilor (după caz) - membru ...........7. Secretar ........... Responsabil cu securitatea muncii ........... Notă
  *1 Zilele câștigate până la data analizării în comisie
  *2 Se menționează hotărârea finală, după caz, selecționat/neselecționat și motivul neselecționării
  *3 Se completează doar dacă este cazul, iar motivului se reține în scris în cuprinsul procesului verbal
  *4 Se menționează numele în clar și semnătura membrilor comisiei
   +  Anexa nr. 3 la decizia ANP nr. ........ Unitatea ...........
  ANGAJAMENT*1)
  Notă
  *1 Conținutul angajamentului se completează cu drepturi, obligații și interdicții specifice naturii muncii prestate și categoriei juridice din care face parte persoana privată de libertate.
  Subsemnatul ........... condamnat/arestat preventiv/internat ........... ani pentru săvârșirea infracțiunii de ........... născut la - ........... fiul lui ........... și al ........... repartizat în regim*) ..........., sunt de acord să fiu selecționat la muncă la punctul de lucru ..........., sens în care mi s-a adus la cunoștință că am următoarele drepturi, obligații și interdicții: Notă
  * Pentru deținuții clasificați în regim deschis se vor include și drepturi, obligații și interdicții specifice posibilității de a desfășura activități lucrative nesupravegheate în afara locului de deținere, ce decurg din Legea nr. 254/2013 și din Regulamentul de aplicare a Legii.
  Drepturi: ● dreptul la remunerare pentru munca prestată în regim de prestări servicii și în regie proprie în condițiile realizării normelor de producție; ● dreptul la zile câștig conform art. prevederile Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, ținând cont de regimul de prestare a muncii, programul de muncă și perioada de desfășurare; ● dreptul la două zile de odihnă săptămânal în conformitate cu prevederile Legii nr. 254/2013; ● dreptul la echipament individual de protecție și la normă de hrană specifică în funcție de condițiile locului de muncă; Obligații: ● să îndeplinesc în bune condiții activitățile lucrative la care am fost repartizat, respectând cu strictețe normele de protecție a muncii, de prevenire si stingere a incendiilor si cele de protejare a mediului; ● să mă conformez restricțiilor ce decurg din Legea nr. 254/2013, din Regulamentul de aplicare al acesteia, din ordinele și deciziile emise în baza acestora și din Regulamentul de ordine interioară al locului de deținere; ● să execut dispozițiile legale date de personalul locului de deținere; ● să mă supun percheziției cu ocazia plecării și revenirii de la punctul de lucru și ori de câte ori este necesar; ● să efectuez si să mențin ordinea si curățenia la locul de muncă si în celelalte locuri în care am acces; ● să respect programul zilnic de muncă; ● să manifest grijă fața de integritatea bunurilor din proprietatea publică si privată; ● să respect regulile de igienă individuală și colectivă, precum și indicațiile medicului; ● să acord respectul cuvenit personalului locului de deținere si celui de la punctul de lucru; ● să nu desfășor acțiuni care urmăresc aducerea de prejudicii administrației penitenciare sau altor persoane; ● să respect itinerariile de deplasare specifice locului de muncă; ● să manifest o atitudine cuviincioasă față de ceilalți deținuți sau orice altă persoană cu care intru în contact; ● să am o ținuta decentă, curată si îngrijită; Interdicții: ● exercitarea de acte de violența asupra personalului, asupra celorlalți deținuți, precum și asupra oricăror alte persoane; ● organizarea, sprijinirea sau participarea la revolte, răzvrătiri, acte de nesupunere pasive sau active ori alte acțiuni violente, în grup, de natură să pericliteze ordinea, disciplina si siguranța locului de deținere și a punctului de lucru; ● inițierea sau participarea la acte de sustragere de la executarea măsurilor privative de libertate; ● deținerea, comercializarea sau consumul de stupefiante, băuturi alcoolice ori de substanțe toxice sau ingerarea fără lege prescripție medicală de medicamente de natură a crea tulburări de comportament; ● instigarea altor deținuți la săvârșirea de abateri disciplinare; ● stabilirea de relații cu deținuți sau persoane din interiorul ori exteriorul locului de deținere, cu scopul de a împiedica înfăptuirea justiției sau aplicarea normelor regimului de executare a măsurilor privative de libertate; ● exprimarea de insulte, amenințări, direct sau indirect, verbal ori în scris la adresa personalului, familiilor acestora, autorităților, persoanelor care execută activități în locul de deținere sau se afla în vizită ori a altor persoane, inclusiv a deținuților; ● sustragerea sau distrugerea unor bunuri sau valori de la locul de muncă ori aparținând locului de deținere, personalului, persoanelor care execută activități în locul de deținere sau se află în vizită, precum și a bunurilor aparținând altor persoane, inclusiv deținuților; ● prezența în zone interzise sau la ore nepermise în anumite spații din locul de deținere, stabilite prin regulamentul de ordine interioară, precum și nerespectarea orei de revenire în locul de deținere; ● procurarea sau deținerea de bani, medicamente, telefoane mobile, bunuri sau alte valori în alte condiții decât cele admise; ● substituirea identității unei alte persoane; ● împiedicarea cu intenție a desfășurării activităților care se derulează în locul de deținere sau la punctul de lucru; ● confecționarea și deținerea de obiecte interzise; ● obținerea sau încercarea de obținere, prin violență, constrângere, promisiuni, servicii, cadouri sau alte mijloace, de avantaje morale ori materiale de la personal, de la persoanele care execută misiuni la locul de deținere sau care se află în vizită ori de la ceilalți deținuți; ● comunicarea cu exteriorul, în alte condiții și prin alte metode decât cele stabilite prin reglementările în vigoare; ● utilizarea în mod necorespunzător sau în alte scopuri a bunurilor puse la dispoziție de administrația locului de deținere sau de beneficiar; ● autoagresiunea în orice mod și prin orice mijloace; ● practicarea jocurilor de noroc cu scopul de a obține foloase; ● fumatul în alte locuri decât cele permise; ● exprimarea, în public, prin gesturi sau acte obscene ori care atrag oprobriul; ● orice manifestare cu caracter discriminatoriu, care aduce atingere demnității umane; ● comercializarea sau schimbul de bunuri ori obiecte. Alte referiri: ● posibilitatea încheierii unui contract de asigurare privind contribuția la bugetul asigurărilor sociale de stat pentru veniturile realizate din munca prestată, pe perioada executării pedepsei; ● posibilitatea de a opta pentru un anumit loc de muncă sau de a solicita schimbarea locului de muncă în condițiile art. 174. alin. 6 din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 254/2013; ● posibilitatea de a face plângere, sau, după caz, contestație împotriva măsurilor privitoare la exercitarea drepturilor ce decurg din Legea nr. 254/2013, luate de către administrația penitenciarului. DATA SEMNĂTURA
   +  Anexa nr. 4 la decizia ANP nr. ......... Unitatea ...........
  ANGAJAMENT
  Subsemnatul ..........., născut la data de ........... fiul lui ........... și al ..........., condamnat la ........... închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de ........... sunt de acord să execut serviciul de planton în camera de deținere și mă angajez să îndeplinesc în mod corespunzător sarcinile ce-mi revin, astfel:1. Să informez imediat supraveghetorul cu privire la orice eveniment apărut în timpul executării serviciului de planton, după cum urmează:– tentative de suicid, evadare, altercații fizice sau verbale între persoanele private de libertate, autoagresiuni, acțiuni de distrugere, incendiere, deținere de obiecte interzise, sau consum de alcool, stupefiante ori alte substanțe interzise;– necesitatea acordării primului ajutor persoanelor private de libertate;– practicarea jocurilor de noroc;– defecțiuni ale instalațiilor electrice, sanitare sau de încălzire din cameră;– orice alte situații de nerespectare a programului de odihnă pe timpul nopții.2. În caz de incendiu sau calamități naturale, din proprie inițiativă să dau deșteptarea tuturor persoanelor private de libertate din cameră.3. Să urmăresc ca lumina de veghe să fie aprinsă în permanență iar lampa de veghe să nu fie obturată cu diverse obiecte;4. Să verific periodic prezența celorlalte persoane private de libertate și starea camerei și să informez supraveghetorul secției de deținere cu privire la orice problemă constatată;5. Să urmăresc să nu fie sustrase bunuri din bagajul persoanelor private de libertate sau din camera de alimente;6. Să execut serviciul de planton echipat în ținută decentă;7. Să execut serviciul de planton cu conștiinciozitate urmărind să nu fie deranjat somnul celorlalte persoane private de libertate;8. La controalele efectuate de către personalul penitenciarului să-i informez pe aceștia cu privire la starea de spirit din camera de deținere. Mi s-a adus la cunoștință faptul că îmi este interzis:– să dorm pe timpul executării serviciului de planton;– să mă sustrag în orice mod de la executarea serviciului;– să fumez în alte locuri decât cele permise sau să desfășor activități care ar putea perturba programul de odihnă;– să exercit presiuni de orice natură asupra persoanelor private de libertate sau asupra personalului de supraveghere. Data ........... Semnătura ...........
   +  Anexa nr. 5 la decizia ANP nr. .......... Unitatea ...........
  ANGAJAMENT
  Subsemnatul ........... născut la data de ........... fiul lui ........... și al ..........., condamnat la ........... închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de ........... sunt de acord să execut serviciul de însoțitor/sprijinire al persoanei private de libertate ........... și mă angajez: Să îndeplinesc în mod corespunzător sarcinile stabilite de medicul șef al unității și obligațiile generale ce-mi revin cu privire la persoana private de libertate însoțită, după cum urmează:– efectuarea toaletei zilnice;– schimbarea lenjeriei de pat și de corp;– alimentarea;– pregătirea în vederea examinării medicale;– transportul;– acordarea ajutorului necesar efectuării necesităților fiziologice;– anunțarea supraveghetorului de pe secție cu privire la orice situație deosebită apărută în starea de sănătate a persoanei private de libertate însoțite;– ...................................... ...................................... ......................................1*) Notă
  *1 Se menționează sarcinile specifice stabilite de medicul unității
  Mi s-a adus la cunoștință faptul că în timpul însoțirii persoanei private de libertate ........... îmi este interzis:– să întârzii nejustificat îndeplinirea oricărei obligații asumate prin angajament;– să exercit presiuni de orice natură asupra persoanei private de libertate însoțite în scopul obținerii de avantaje morale sau materiale. Data ........... Semnătura ...........
   +  Anexa nr. 6 la Decizia ANP. nr. ......... din ...........
  LISTA BAREMELOR
  privind folosirea efectivelor de persoane private de
  libertate la activitățile gospodărești necesare penitenciarului
  Nr. crt. Denumirea meseriei Criterii de folosire
  I. Ativități desfășurate pentru preparaea și distribuirea hranei persoanelor private de libertate
  1. - bucătari sau ajutori de bucătari - 4 deținuți pentru bucătăriile la care se prepară hrana pentru până la 200 de persoane private de libertate - 5 deținuți pentru 201-500 persoane private de libertate - 6 deținuți pentru 501-800 persoane private de libertate - 7 deținuți pentru 801-1.100 persoane private de libertate - 8 deținuți pentru 1.101-1.300 persoane private de libertate - 9 deținuți pentru 1.301-1.500 persoane private de libertate - 10 deținuți pentru 1.501-2.000 persoane private de libertate- 11 deținuți pentru un efectiv de peste 2.000 persoane private de libertate - 1 deținut pentru prepararea hranei deținuților de alte religii, în situațiile când se impune. - 1 deținut pentru prepararea hranei deținuților alocați la regim alimentar pentru diabet zaharat sau alte afecțiuni pentru care este prescris de către medicul unității un regim alimentar specific.
  2. - muncitori necalificați: a) - pentru pregătirea preliminară a alimentelor; b) - pentru transportul hranei la locurile de servire; c) - pentru distribuirea hranei la camerele de detenție sau sălile de mese și spălat vesela; - câte 2 pentru 100 persoane private de libertate; - 3 pentru fiecare cărucior de transportat hrana; - câte 5 pentru 200 deținuți, la unitățile care nu dispun de cărucioare pentru transportul hranei; - 1 pentru fiecare secție de deținere; - 2 peste numărul total al secțiilor de deținere din unitate pentru acordarea timpului liber corespunzător; - 2-3 pentru fiecare secție de deținere unde există sală de mese;
  3. - brutari pentru pâine - 4 deținuți pentru brutăriile în care se obține pâinea pentrupână la 200 persoane private de libertate; - 2-3 deținuți în plus pentru fiecare 200 persoane private de libertate pentru care se obține pâinea, peste efectivul inițial de 200 deținuți,
  4. - măcelar - 3 -4 deținuți în funcție de nevoile unității, numai pentru sacrificare și tranșare;
  II. Ateliere de cizmărie, croitorie, frizerie și spălătorie
  5. - frizer - 1 pentru fiecare punct de primire deținuți - 1 pentru 200 persoane private de libertate;
  6. - croitori - 1 pentru 200 persoane private de libertate;
  7. - cizmari - 1 pentru 200 persoane private de libertate;
  8. - spălători și călcători lenjerie și echipament (operațiuni manuale) - 2 pentru 250 persoane private de libertate, în funcție de nevoi;
  9. - spălători și călcători lenjerie și echipament (operațiuni mecanice)- 1 pentru fiecare utilaj din dotare, în funcție de nevoi;
  10. Muncitori necalificați: - pentru igienizarea lenjeriei și echipamentului; - pentru transportul lenjeriei pe secțiile de deținere. - 1 pentru 250 persoane private de libertate; - 2-3 persoane private de libertate pe unitate;
  III. Activități desfășurate pentru întreținere, funcționare, conservare și reparații curente a instalațiilor, utilajelor și a clădirilor, manipulare materiale, precum și pentru menținerea stării de curățenie și igienă în interiorul și exteriorul locului de deținere, a camerelor de arest de la instanțele de judecată sau a altor unități aparținând sistemului administrației penitenciare
  11. - ajutor electrician de întreținere- 1 pentru 200 locuri de lampă
  12. - instalator sanitar și încălzire - 1 pentru 100 robinete
  13. - tâmplar/geamgiu - 1-2 persoane private de libertate pe unitate, în funcție de nevoi
  14. - dulgher/dogar - 1/unitate
  15. - mecanic - 1 pentru reparații universale - 1 pentru grupul electrogen - 1 pentru utilaje diferite
  16. - lăcătuș mecanic - 1-3/unitate
  17. - ajutor fochist la cazane/ centrală pentru încălziri centrale cu apă caldă sau abur de joasă presiune - 3 persoane private de libertate pe schimb
  18. - ajutor fochist injectoare la blocurile alimentare - 1 persoană privată de libertate pentru instalația de injectare de la fiecare bucătărie/schimb.
  19. - electromecanic de întreținere pentru decantor, hidrofor, grup electrogen, stație de epurarea apei- 2 pe schimb pentru fiecare instalație
  20. - vidanjor - 2 pentru fiecare unitate la care sunt în funcțiune W.C - uri vidanjabile.
  21. - fierar - potcovar - 1/unitate;
  22. - tinichigiu construcții - 2 pentru fiecare unitate;
  23. - zidar - 5 pentru fiecare unitate;
  24. - zugrav - 5 pentru fiecare unitate;
  25. - faianțar - 5 pentru fiecare unitate;
  26. - mozaicar - 2 pentru fiecare unitate;
  27. - parchetar - 1 pentru fiecare unitate;
  28. - sobar - teracotist - 1 pentru fiecare unitate;
  29. - instalator - 2 pentru fiecare unitate;
  30. - strungar - 1 pentru fiecare utilaj;
  31. - sudor electric - sudor autogen - 2 pentru fiecare unitate; - 2 pentru fiecare unitate;
  32. Manipulanți pentru: - depozite de echipament, alimente,furaje, cazarmare - 1-3 pentru fiecare depozit;
  - depozitul de carburanți și lubrifianți - 2 persoane private de libertate pentru fiecare depozit de carburanți și lubrifianți;
  - însilozat produse și pregătirea conservelor pentru iarnă - în funcție de nevoi;
  - sortarea și trierea produselor - în funcție de nevoi;
  - încărcarea - descărcarea mijloacelor de transport marfă - în funcție de nevoi;
  33. Activitatea de menținere a stării de curățenie și igienă a:
  - punctului primire deținuți; - în funcție de nevoi;
  - sectorului administrativ - în funcție de nevoi;
  - curților interioare - în funcție de nevoi;
  - secțiilor de deținere; - în funcție de nevoi;
  - garderobei pentru cadre - în funcție de nevoi;
  - camerelor de oaspeți din incinta unității - în funcție de nevoi;
  - zonei administrative exterioare, postului de control, punctelor de acces unitate, zona perimetru, bazei sportive, curților de plimbare, sectorului vizite. - în funcție de nevoi;
  - a camerelor de arest de la instanțele de judecată - în funcție de nevoi; la solicitarea instanței;
  - a altor unități aparținând sistemului administrației penitenciare - conform aprobării directorului general al ANP;
  34. - tăietor lemne - 2 persoane private de libertate pe zi în unitățile în care se impune
  35. - ciubucitor saltele - 1 persoană privată de libertate pe zi pentru ciubucitul și repararea a 5 saltele.
  36. - frigotehnist - 1 pentru fiecare unitate;
  IV. Activități de întreținere a mijloacelor auto, ambarcațiuni, precum și ateliere de tinichigerie, lăcătușerie și altele asemenea
  37. - mecanici auto, ajutor electri- cieni auto sau spălători auto - 3 la fiecare unitate cu până la 10 mijloace de transport auto în exploatare. - 5 la fiecare unitate cu peste 10 mijloace de transport auto în exploatare. - 3 pentru fiecare grupă de 10 mijloace de transport auto în exploatare la unitățile cu peste 20 autovehicule.
  38. - întreținere ambarcațiuni - în funcție de nevoi;
  39. - vopsitori - tinichigii; - strungar; - frezor; - ajutor electrician; - tâmplar carosier - tapițer - lăcătuș - sudor electric și autogen - vulcanizator - 2 pentru fiecare atelier; - 2 pentru fiecare atelier; - 1 pentru fiecare utilaj; - 1 pentru fiecare utilaj; - 1 pentru fiecare utilaj; - 1 pentru fiecare utilaj; - în funcție de nevoi; - 1 la nevoie pentru parcul auto cu peste 40 mijloace de transport auto - 1 la nevoie pentru parcul auto cu peste 40 mijloace de transport auto; - 1 pentru fiecare unitate, în funcție de nevoi;
  V. Activități de sprijin și suport
  40. Activități religioase - 2 persoane private de libertate la unitățile cu capele;
  41. Activității și programe de educație*) - activități de educație - activități cultural - artistice - activități ocupaționale - activități sportive - activități tehnice în cadrul studioului radio-TV - 1 persoană privată de libertate pentru fiecare club sau activitate desfășurată; - 2 persoane private de libertate pentru fiecare club sau activitate desfășurată; - 1 persoană privată de libertate pentru fiecare club sau activitate desfășurată; - 2 persoane private de libertate pentru 200 persoane private de libertate; - 2 persoane private de libertate pentru fiecare 500 persoane private de libertate;
  42. Activitatea sectorului medical a) pentru penitenciare - 1 persoană privată de libertate pentru dezinfecția a 40 grupuri sanitare; - 1 persoană privată de libertate pentru fiecare cabinet medical (dezinfecție - curățenie); - 1 persoană privată de libertate pentru însoțirea și îngrijirea fiecărei persoane private de libertate care se încadrează în gradul I de invaliditate sau în grad de handicapgrav sau care se află în stare de neputința din cauza vârstei sau a altor afecțiuni medicale, în funcție de necesitățile specifice; - 1 persoană privată de libertate educator pentru sănătate/ secția de deținere b) pentru penitenciarele spital - 1 persoană privată de libertate pentru dezinfecția a 80 de paturi convenționale (paturi fizice + încăperi fără paturi); - 1 persoană privată de libertate brancardier la 50 de paturi;- 2 persoane private de libertate îngrijitori pentru curățenieîn camere/50 paturi; - 1 persoană privată de libertate îngrijitor pentru îngrijire pacienți/25 de paturi; - 1 persoană privată de libertate la 200 mp pentru curățenia pe secții, compartimentele/laboratoarele de diagnostic, radiologie, explorări funcționale, bloc operator, precum și pentru însoțirea și transportul bolnavilor la cabinetele medicale pentru investigații și tratament;
  VI. Alte activități în interesul locului de deținere în funcție de necesitățile specifice
  43. - pentru întărirea supravegherii pe perimetrul locului de deținere - în funcție de nevoi, se pot repartiza persoane private de libertate care execută pedeapsa în regim deschis
  44. - pentru întărirea supravegherii la punctele de lucru - în funcție de nevoi, se pot repartiza persoane private de libertate care execută pedeapsa în regim deschis
  45. - activități de planton pe timp de noapte în camerele de deținere - 3 persoane private de libertate/cameră. Serviciul de planton se execută pe timp de noapte, în două schimburi, organizate în intervalul orar 22°°-06°°. prin folosirea succesivă a unui număr de 2 persoane private de libertate.
  VII. Deservirea bucătăriilor de unitate (popotelor), unde se prepară hrana pentru personal
  46. - bucătar - până la 3 persoane private de libertate pentru fiecare bucătărie de unitate;
  - ajutor bucătar - până la 3 deținuți pentru fiecare bucătărie de unitate;
  - cofetar - 1 persoană privată de libertate pentru fiecare bucătărie de unitate
  - ospătar - până la 3 persoane private de libertate pentru fiecare sală de mese.
  - mezelar sau carmangier - 1 persoană privată de libertate pentru fiecare bucătărie de unitate
  - muncitori necalificați, pentru spălat vesela și pregătit alimentele - până la 3 persoane private de libertate pentru fiecare bucătărie de unitate
  VIII. Deservirea unităților care dețin câini de serviciu
  47. Pentru îngrijirea câinilor de serviciu, pregătirea hranei și întreținerea spațiilor de cazare (adăposturi și padocuri) - 2 persoane private de libertate pentru 1-5 câini de serviciu
  48. Îngrijitor cai și conductor hipo - 1 pentru fiecare atelaj în funcțiune; - 1 pentru îngrijirea a 10 cai și tineret cabalin.
  Notă
  *) 1 persoană privată de libertate la fiecare secție de deținere exterioară pentru fiecare tip de activitate.
  Specia și categoria Norme de muncă pentru 1 îngrijitor - capete -
  IX. Activități lucrative prestate în cadrul GAZ - sector zootehnic
  49. a) bovine - vaci de lapte - viței de la înțărcare la 12 luni - taurine la îngrășat 8 25 20
  50. b) porcine - scroafe lactante cu purcei până la înțărcare - tineret porcin - porci la îngrășat 16 80 80
  51. c) ovine - oi mame - tineret an precedent sau curent - ovine la îngrășat 80 160 160
  52. d) păsări - găini ouătoare - pui pentru carne - 1 persoană privată de libertate pentru fiecare hală de păsări;
  53. e) preparator brânzeturi - 1 persoană privată de libertate, în funcție de nevoi;
  54. f) stupi - în funcție de nevoi;
  X. Activități lucrative prestate în cadrul GAZ - sector vegetal
  Cultura Efectiv mediu zilnic/ha
  55. a) - cultura mare b) - legumicultură c) - solarii și sere d) - masă verde - în funcție de nevoi; - în funcție de nevoi; - în funcție de nevoi; - în funcție de nevoi;
  Denumirea meseriei Criterii de folosire
  - mecanic pentru micro FNC - mecanic utilaje agricole - observare culturi în câmp instalații si echipamente pentru prevenirea sustragerilor sau distrugerilor - 1 pentru fiecare utilaj; - 3 pentru fiecare 10 utilaje aflate în dotare. - în funcție de nevoi
   +  Anexa nr. 7a) la decizia ANP nr. .......... Punctul de Lucru .......... Beneficiar ........... Efectiv ...........
  BON DE LUCRU
  În data de ...........
  Art. normativLucrarea executată Nr. total persoane private de libertateTotal ore prestateTarif orar brut negociat Valoarea totală*1)
  0 1 2 3 4 5
  Notă
  *1 Valoarea totală = total ore prestate x tarif orar brut negociat
  Reprezentantul beneficiarului ........... (Nume și prenume în clar) Semnătura: ........... Șef punct de lucru ........... (Grad, nume prenume în clar) Semnătura: ...........
   +  Anexa nr. 7b) la decizia ANP nr. ........... Punctul de Lucru .......... Beneficiar ........... Efectiv ...........
  BON DE LUCRU
  În data de ...........
  Art. normativLucrarea executatăCategoriaU/MN/TCantitateaexecutată Timp acordat/realizat*1) Preț unitarValoarea totală*2)
  (P.u)
  0 1 2 3 4 5 6 7 8
  Notă
  *1 Timp acordat/realizat = cantitatea executată x norma de timp
  *2 Valoarea totală = cantitatea executată x prețul unitar (p.u.)
  Reprezentantul beneficiarului ........... (Nume și prenume în clar) Semnătura: ........... Șef punct de lucru .............. (Grad, nume prenume în clar) Semnătura: ...........
   +  Anexa nr. 8 la decizia ANP nr. ...........
  Situație privind mișcarea zilnică a
  efectivelor de persoane private de libertate în luna ......
  Nr. crt. Data 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10111213141516171819202122232425262728293031 Media
  1 Efectivul total
  2 Prestări servicii*)
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21 Total prestări servicii
  22 Producție bugetară
  23 Reparații capitale, investiții
  24 Total regie proprie
  25 Deservire
  26 Întărire a supravegherii
  27 Plantoane
  28 Însoțitori
  29 GAZ
  30 Alte activități gospodărești
  31 Total muncă activități gospodărești
  32 Calamitate
  33 Voluntariat
  34 Alte cazuri conform legii
  35 Total folosiți la muncă
  36 Total nefolosiți la muncă
  a Inapți
  b Scutiți medical
  c Internați în spital
  d Aflați în carantină