ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 115 din 20 septembrie 2001 privind reglementarea unor măsuri de asigurare a fondurilor necesare în vederea furnizarii energiei termice și a gazelor naturale pentru populație
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 612 din 28 septembrie 2001  Notă
  Forma consolidată a ORDONANȚEI DE URGENȚĂ nr. 115 din 20 septembrie 2001, publicate în Monitorul Oficial nr. 612 din 28 septembrie 2001, la data de 28 decembrie 2002 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: LEGEA nr. 84 din 26 februarie 2002; ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 205 din 28 decembrie 2002.
  Conținutul acestui act aparține exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamț și nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
  În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituția României,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul 1(1) Pentru asigurarea fondurilor necesare în vederea producerii energiei termice în sistem centralizat, agenții economici producători de energie termica și agenții economici distribuitori de energie termica sau agenții economici producători și distribuitori de energie termica au obligația sa deschidă, împreună cu agenții economici distribuitori de gaze naturale și, respectiv, cu agenții economici distribuitori de alți combustibili, conturi de tip "ESCROW" la o societate bancară comercială convenită de comun acord. (la 28-12-2002, Alineatul (1) din Articolul 1 a fost modificat de Punctul 1, Articolul UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 205 din 28 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 962 din 28 decembrie 2002 ) (2) Refuzul agenților economici producători și/sau distribuitori de energie termica de a deschide conturi de tip "ESCROW" cu distribuitorii de gaze naturale și, respectiv, cu distribuitorii de alți combustibili conduce la sistarea livrărilor de gaze naturale și de alți combustibili și, respectiv, de energie termica și la aplicarea sancțiunilor prevăzute la alin. (4). (la 28-12-2002, Alineatul (2) din Articolul 1 a fost modificat de Punctul 1, Articolul UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 205 din 28 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 962 din 28 decembrie 2002 ) (3) În conturile de tip «ESCROW», prevăzute la alin. (1), beneficiarii de energie termică vor vira sumele aferente energiei termice consumate, iar autoritățile administrației publice locale vor vira subvențiile pentru acoperirea diferențelor de preț și de tarif pentru energia termică livrata populației, ajutoarele bănești pentru energia termică livrată populației, precum și ajutoarele bănești pentru energia termică ce se acordă categoriilor defavorizate ale populației, potrivit legii. Agenții economici producători și/sau distribuitori de energie termică sunt obligați sa înscrie în facturile privind livrarea energiei termice conturile de tip «ESCROW» în care vor încasa valoarea acesteia. (la 01-03-2002, Alin. (3) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 84 din 26 februarie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 153 din 1 martie 2002 ) (4) Încasarea de către agenții economici producători și/sau distribuitori de energie termica a sumelor de la beneficiari și a fondurilor de la bugetele locale, acordate conform legii, în alte conturi decât cele de tip «ESCROW» constituie contravenție și se sancționează cu amenzi cuprinse între 50 milioane lei și 100 milioane lei. Constatarea contravențiilor și aplicarea amenzilor se fac de către organele cu atribuții de control ale Ministerului Finanțelor Publice și ale autorităților administrației publice locale. (la 01-03-2002, Alin. (4) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 84 din 26 februarie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 153 din 1 martie 2002 ) (5) Din conturile de tip "ESCROW" se vor face viramente în conturile curente ale agenților economici, în stricta concordanță cu partea procentuală a fiecăruia, convenită și stipulată în contractul care stă la baza deschiderii conturilor de tip "ESCROW".(6) Din sumele încasate de agenții economici producători de energie termica aflați în administrarea consiliilor județene și locale se vor asigura cu prioritate rambursarea creditelor externe contractate cu garanția statului pentru finanțarea achiziționării combustibilului tehnologic, precum și plata dobânzilor, comisioanelor și a altor costuri aferente acestora. (la 28-12-2002, Articolul 1 a fost completat de Punctul 2, Articolul UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 205 din 28 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 962 din 28 decembrie 2002 )  +  Articolul 2(1) Începând cu anul 2002 subvențiile pentru acoperirea diferențelor de preț și de tarif la energia termică livrată populației se suportă astfel:a) 45% din sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, alocate cu aceasta destinație bugetelor locale;b) 55% din resursele bugetelor locale, constituite potrivit legii.(2) În execuție sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat se aloca în aceleași proporții prevăzute la alin. (1) lit. a), cu condiția prezentării documentelor care confirma plati efectuate în acest scop de autoritățile administrației publice locale din bugetele acestora. (la 01-03-2002, Alin. (2) al articolului 2 a fost modificat de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 84 din 26 februarie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 153 din 1 martie 2002 )  +  Articolul 3Pentru energia termică furnizată populației prin sisteme centralizate consiliile locale și, respectiv, Consiliul General al Municipiului București pot stabili prețuri mai mari decât prețul național de referința, diminuând astfel subvențiile pentru acoperirea diferențelor de preț și de tarif și majorând în mod corespunzător ajutoarele bănești acordate populației, potrivit legii.  +  Articolul 4(1) Pentru suportarea cheltuielilor suplimentare determinate de creșterea prețului la gaze naturale autoritățile administrației publice locale acordă, în perioada 1 noiembrie - 31 decembrie 2001, ajutoare bănești familiilor cu venituri mici care utilizează gazele naturale pentru încălzirea locuințelor, astfel:a) familiilor al căror venit mediu net lunar pe membru de familie se situează până la 900.000 lei, o sumă de 400.000 lei, dar nu mai mare decât cheltuielile cu încălzirea și apa caldă menajeră, confirmate de asociația de proprietari/chiriași ori în factura individuală;b) familiilor al căror venit mediu net lunar pe membru de familie se situează între 900.001 lei și 1.100.000 lei, o sumă de 240.000 lei, dar nu mai mare decât cheltuielile cu încălzirea și apa caldă menajeră, confirmate de asociația de proprietari/chiriași ori în factura individuală.c) familiilor al căror venit mediu net lunar pe membru de familie se situează între 1.100.001 lei și 1.400.000 lei, o sumă de 120.000 lei, dar nu mai mare decât cheltuielile cu încălzirea și apa caldă menajeră, confirmate de asociația de proprietari/chiriași ori în factura individuală.(2) Modalitățile de stabilire, de verificare, de plată a ajutoarelor bănești și de sancționare sunt cele prevăzute de Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 162/1999 privind instituirea prețului național de referință pentru energia termică furnizată populației prin sisteme centralizate, precum și pentru acordarea de ajutoare bănești pentru categoriile defavorizate ale populației.(3) Acordarea ajutoarelor bănești prevăzute la alin. (1) se asigură din bugetele locale.  +  Articolul 5În aplicarea prevederilor prezentei ordonanțe de urgență Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și, respectiv, Ministerul Industriei și Resurselor pot emite precizări metodologice care se vor aproba prin ordin al ministrului, cu avizul Ministerului Finanțelor Publice.  +  Articolul 6(1) Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se abrogă:a) prevederile art. 3 din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 162/1999 privind instituirea prețului național de referința pentru energia termica furnizată populației prin sisteme centralizate, precum și pentru acordarea de ajutoare bănești pentru categoriile defavorizate ale populației;b) prevederile Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 62/2001 privind conversia în acțiuni a unor sume datorate statului;c) prevederile Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 195/2000 privind scutirea de la plata taxelor vamale pentru instalații, echipamente, utilaje și părți ale acestora, know-how, precum și combustibili energetici care se importa prin credite externe contractate cu garanția statului de companii și societăți naționale, instituții publice și societăți comerciale, aprobată și modificată prin Legea nr. 353/2001. Abrogarea nu produce efecte pentru combustibilii energetici importați de Societatea Comercială «Termoelectrica» - S.A., prevederile Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 195/2000 aplicându-se în acest caz, prin excepție, până la 1 martie 2002. (la 01-03-2002, Litera c) a alin. (1) al art. 6 a fost modificată de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 84 din 26 februarie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 153 din 1 martie 2002 ) (2) Începând cu data de 1 ianuarie 2002 se abrogă și prevederile art. 4 alin. (1) din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 162/1999.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:
  Ministrul muncii și solidarității sociale,
  Marian Sarbu
  Ministrul finanțelor publice,
  Mihai Nicolae Tanasescu
  Ministrul industriei și resurselor,
  Dan Ioan Popescu
  Ministrul administrației publice,
  Octav Cozmanca