ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 48 din 5 mai 2000privind comasarea Agenţiei Române de Dezvoltare şi a Agenţiei Naţionale pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii cu Agenţia Naţionala pentru Dezvoltare Regionala
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 203 din 11 mai 2000    În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă Agenţia Română de Dezvoltare şi Agenţia Naţionala pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii se comaseaza, prin absorbţie, cu Agenţia Naţionala pentru Dezvoltare Regionala.  +  Articolul 2 (1) Agenţia Naţionala pentru Dezvoltare Regionala dobândeşte drepturile şi preia obligaţiile Agenţiei Române de Dezvoltare şi ale Agenţiei Naţionale pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, care îşi încetează activitatea. (2) Agenţia Naţionala pentru Dezvoltare Regionala preia activul şi pasivul Agenţiei Române de Dezvoltare şi ale Agenţiei Naţionale pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, pe bază de protocol. (3) Fondurile alocate Agenţiei Române de Dezvoltare şi Agenţiei Naţionale pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, conform programelor aflate în derulare, vor fi gestionate de Agenţia Naţionala pentru Dezvoltare Regionala.  +  Articolul 3Domeniul de activitate al Agenţiei Naţionale pentru Dezvoltare Regionala îl constituie: a) diminuarea dezechilibrelor regionale existente, stimularea dezvoltării echilibrate şi prevenirea producerii de noi dezechilibre; b) stimularea infiintarii de noi întreprinderi şi a dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii; c) promovarea investiţiilor străine şi a privatizării; d) stimularea reconstructiei zonelor defavorizate; e) corelarea politicii de dezvoltare regionala cu politicile sectoriale guvernamentale de dezvoltare, precum şi de amenajare a teritoriului, conform planurilor de amenajare a teritoriului naţional, aprobate prin lege; f) stimularea cooperării externe a regiunilor de dezvoltare, de tip transfrontalier, interregional sau la nivelul euroregiunilor.  +  Articolul 4 (1) Agenţia Naţionala pentru Dezvoltare Regionala este condusă de un preşedinte cu rang de secretar de stat, ajutat de 2 vicepreşedinţi cu rang de subsecretar de stat, numiţi prin decizie a primului-ministru. (2) Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Dezvoltare Regionala îndeplineşte, conform legii, funcţia de ordonator principal de credite. (3) Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Dezvoltare Regionala este, de drept, membru în Consiliul de administraţie al Fondului Proprietăţii de Stat.  +  Articolul 5Personalul Agenţiei Române de Dezvoltare şi al Agenţiei Naţionale pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii va fi preluat de Agenţia Naţionala pentru Dezvoltare Regionala şi se considera transferat începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.  +  Articolul 6Reorganizarea Agenţiei Naţionale pentru Dezvoltare Regionala, inclusiv atribuţiile şi competentele acesteia, se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 7 (1) Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abroga orice dispoziţie contrară. (2) Pe aceeaşi dată denumirile "Agenţia Română de Dezvoltare" şi "Agenţia Naţionala pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii" din actele normative se înlocuiesc cu denumirea "Agenţia Naţionala pentru Dezvoltare Regionala".PRIM-MINISTRUMUGUR CONSTANTIN ISARESCUContrasemnează:──────────────Ministru de stat,preşedintele Consiliului de CoordonareEconomico-Financiară,Mircea Ciumarap. Ministrul funcţiei publice,Ioan Onisei,secretar de statMinistrul finanţelor,Decebal Traian RemesMinistrul munciişi protecţiei sociale,Smaranda Dobrescu──────────────