ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 47 din 5 mai 2000pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 23/1995 privind instituirea sistemului de marcare pentru tigarete, produse din tutun şi băuturi alcoolice
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 203 din 11 mai 2000    În temeiul prevederilor art. 107 şi ale art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1Ordonanţa Guvernului nr. 23/1995 privind instituirea sistemului de marcare pentru tigarete, produse din tutun şi băuturi alcoolice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 374 din 23 decembrie 1997, cu modificările şi completările ulterioare, se modifica şi se completează după cum urmează:1. La articolul 4, alineatele 6, 7 şi 8 se abroga.2. Alineatul 4 al articolului 5 va avea următorul cuprins:"Nu se eliberează licenţe de atestare a dreptului de marcare agenţilor economici, producători interni sau importatori, alţii decât cei de vinuri, tuica şi rachiuri naturale, care înregistrează obligaţii bugetare reprezentând impozite, taxe, contribuţii, amenzi, majorări de întârziere şi alte sume datorate şi neachitate la termenul legal de plată. Nu se considera obligaţii bugetare neachitate la termenul legal: a) sumele pentru care agenţii economici au obţinut, în conformitate cu prevederile legale, înlesniri la plata acestora; b) sumele stabilite în urma controalelor efectuate de organele fiscale de specialitate şi care se afla în diferite stadii de contestare sau de soluţionare de către instanţele judecătoreşti; c) sumele care fac obiectul hotărârilor de suspendare a executării, pronunţate de instanţele judecătoreşti."3. La articolul 5, alineatul 7 se abroga.4. Articolul 7 se completează cu un alineat cu următorul cuprins:"Nu sunt supuse, de asemenea, obligaţiei de marcare prin timbre produsele din tutun care se exporta în regim de export temporar în vederea depersonalizarii acestora, pentru a fi reimportate în scopul testarii pieţei. Testarea nu se va efectua prin comercializarea acestor produse, ci prin mijloace specifice cercetării de piaţa. Loturile folosite în acest scop nu pot depăşi cantitatea de 200.000 bucăţi tigarete."5. Articolul 12^1 va avea următorul cuprins:"Art. 12^1. - Agenţii economici producători interni sau importatori de produse supuse marcarii, care deţin licenta de atestare a dreptului de marcare în cursul unui an şi cărora li se eliberează astfel de licenţe şi în anul imediat următor, cu valabilitate începând din data de 1 ianuarie, pot utiliza sau repatria marcajele aprobate şi comandate în cursul anului precedent, până la data de 31 martie a anului în curs. După expirarea acestui termen marcajele aprobate şi provenite din anul precedent îşi pierd valabilitatea.Agenţii economici care deţin licenta de atestare a dreptului de marcare în cursul unui an, dar nu au obţinut o astfel de licenţă cu valabilitate începând cu data de 1 ianuarie a anului imediat următor pot utiliza marcajele aprobate în anul precedent numai în limita termenului de valabilitate a licenţei în baza căreia şi-au procurat marcajele."6. După articolul 13 se introduce articolul 13^1 cu următorul cuprins:"Art. 13^1. - Produsele din tutun legal confiscate sau intrate potrivit legii în proprietatea privată a statului se predau cu titlu gratuit producătorilor interni de tigarete, în conformitate cu prevederile legale în domeniu.Cantităţile de băuturi alcoolice supuse sistemului de marcare, legal confiscate sau intrate potrivit legii în proprietatea privată a statului, vor fi distruse cu respectarea prevederilor legale.Cheltuielile aferente operaţiunii de distrugere se acoperă din bugetul Ministerului Finanţelor din venituri încasate ca urmare a valorificării altor bunuri legal confiscate."7. Litera j) a articolului 15 va avea următorul cuprins:"j) nereturnarea de către producătorii interni a marcajelor neutilizate în termenul legal;"  +  Articolul 2Pentru anul 2000 atât cantităţile de produse din tutun, cat şi cantităţile de băuturi alcoolice legal confiscate, care au fost marcate potrivit legii cu marcaje speciale realizate de Regia Autonomă "Imprimeria Naţionala", mai pot fi comercializate numai până la data de 1 septembrie 2000. După această dată comercializarea acestor produse este interzisă, iar băuturile alcoolice ce se regăsesc în aceasta situaţie vor fi distruse, cu respectarea prevederilor legale.  +  Articolul 3Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă sunt interzise atât utilizarea, cat şi tipărirea marcajelor speciale folosite în cazul marcarii produselor din tutun şi a băuturilor alcoolice legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului.  +  Articolul 4Cantităţile de alcool şi de băuturi alcoolice în vrac, confiscate sau intrate în proprietatea privată a statului, vor fi valorificate potrivit legislaţiei în vigoare în domeniu. Valorificarea acestor produse de organele fiscale teritoriale către agenţii economici - care le achiziţionează numai în scopul prelucrării - se va efectua la preţuri evaluate la nivelul preţurilor practicate pe piaţa în perioada respectiva, mai puţin accizele aferente.  +  Articolul 5Ordonanţa Guvernului nr. 23/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi cu cele aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, va fi republicată, după aprobarea prin lege, în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o noua numerotare.PRIM-MINISTRUMUGUR CONSTANTIN ISARESCUContrasemnează:──────────────Ministrul finanţelor,Decebal Traian Remes────────────