ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 46 din 5 mai 2000pentru modificarea lit. a) din alin. (3) al art. 7 din Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind auditul intern şi controlul financiar preventiv
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 203 din 11 mai 2000    În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul UNICLitera a) din alineatul (3) al articolului 7 din Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind auditul intern şi controlul financiar preventiv, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 430 din 31 august 1999, se modifica şi va avea următorul cuprins:"a) certificarea trimestriala şi anuală, însoţită de raport de audit, a bilanţului contabil şi a contului de execuţie bugetară ale instituţiei publice, prin verificarea legalităţii, realităţii şi exactitatii evidentelor contabile şi ale actelor financiare şi de gestiune; certificarea se face înaintea aprobării de către conducătorul instituţiei publice în cauza a bilanţului contabil şi a contului de execuţie bugetară. Pentru anul 2000 prima certificare a bilanţului contabil şi a contului de execuţie bugetară ale instituţiei publice se efectuează la nivelul semestrului I;"PRIM-MINISTRUMUGUR CONSTANTIN ISARESCUContrasemnează:──────────────Ministrul finanţelor,Decebal Traian Remes──────────────