PROCEDURĂ din 20 decembrie 2019privind schimbarea furnizorului de energie electrică/gaze naturale de către clientul final
EMITENT
 • AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 17 din 13 ianuarie 2020  Notă
  Aprobată prin ORDINUL nr. 234 din 20 decembrie 2019, publicat în Monitorul Oficial nr. 17 din 13 ianuarie 2020.
   +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Secţiunea 1 Scop  +  Articolul 1 Procedura privind schimbarea furnizorului de energie electrică/gaze naturale de către clientul final, denumită în continuare procedură, stabilește etapele procesului de schimbare a furnizorului, modalitatea de stingere a obligațiilor de plată, precum și schimbul de date dintre clientul final și operatorii economici implicați în procesul de schimbare a furnizorului.  +  Secţiunea a 2-a Domeniu de aplicare  +  Articolul 2(1) Procedura se aplică clienților finali, furnizorilor de energie electrică/gaze naturale, denumiți în continuare furnizori, operatorilor de rețea și operatorului pieței de echilibrare din sectorul energiei electrice, după caz, implicați în procesul de schimbare a furnizorului.(2) Prezenta procedură nu se aplică în cazul:a) preluării clientului final de către furnizorul de ultimă instanță pentru furnizarea energiei electrice/gazelor naturale în regim de ultimă instanță;b) cedării consumatorilor izolați de gaze naturale de tip A sau de tip B operatorului de distribuție a gazelor naturale, concesionar al serviciului public de distribuție din unitatea administrativ-teritorială în care aceștia sunt situați.(3) Inițierea procesului conform procedurii de schimbare a furnizorului nu poate avea loc:a) în situația pierderii dreptului de folosință al titularului contractului de furnizare a gazelor naturale/energiei electrice asupra locului de consum;b) în ultimele 21 de zile înainte de expirarea duratei de valabilitate a contractului de furnizare, prevăzute în acesta.  +  Secţiunea a 3-a Definiții și abrevieri  +  Articolul 3(1) În sensul prezentei proceduri, termenii și expresiile de mai jos au următorul înțeles:a) contract de rețea/acces la sistem - contract pentru prestarea serviciului de distribuție/transport a/al energiei electrice/gazelor naturale, după caz;b) data schimbării efective a furnizorului - data de la care produce efecte contractul de furnizare a energiei electrice/gazelor naturale încheiat cu furnizorul nou;c) furnizor actual - furnizorul care desfășoară activitatea de furnizare a energiei electrice/gazelor naturale pentru clientul final până la data schimbării efective a furnizorului;d) furnizor nou - furnizorul care desfășoară activitatea de furnizare a energiei electrice/gazelor naturale pentru clientul final de la data schimbării efective a furnizorului;e) operator de rețea - operatorul de transport și de sistem, operatorul de distribuție, inclusiv al unui sistem de distribuție închis, operatorul conductelor de alimentare din amonte aferente producției de gaze naturale, în sistemul/rețeaua/ conducta căruia este racordat locul de consum al clientului final pentru care se solicită schimbarea efectivă a furnizorului de energie electrică/gaze naturale;f) procesul de schimbare a furnizorului - totalitatea etapelor prin care, pe parcursul derulării unui contract de furnizare a energiei electrice/gazelor naturale, clientul final decide denunțarea unilaterală a contractului încheiat cu furnizorul actual și încheie un contract de furnizare a energiei electrice/gazelor naturale cu un furnizor nou;g) sistarea procesului de schimbare a furnizorului - încetarea procesului de schimbare a furnizorului în situația în care, pe parcursul derulării procedurii de schimbare a furnizorului, clientul final anunță furnizorul nou că renunță la contractul încheiat.(2) Definițiile prevăzute la alin. (1) se completează cu definițiile din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, din Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la rețelele electrice de interes public, în vigoare, și din Regulamentul privind furnizarea gazelor naturale la clienții finali, în vigoare.(3) Abrevierile utilizate în cadrul prezentei proceduri au următoarele semnificații:a) ANRE - Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei;b) CLC - cod loc de consum gaze naturale;c) FA - furnizor actual;d) FN - furnizor nou;e) OR - operator de rețea;f) POD - punct de livrare energie electrică;g) PRE - parte responsabilă cu echilibrarea.  +  Capitolul II Procesul de schimbare a furnizorului  +  Secţiunea 1 Condiții generale  +  Articolul 4Procesul de schimbare a furnizorului se desfășoară pentru unul sau mai multe locuri de consum ale unui client final.  +  Articolul 5(1) În procesul de schimbare a furnizorului de către un client final sunt implicați: clientul final, FA, FN, OR și PRE, după caz, care au obligația de a acționa astfel încât schimbarea efectivă a furnizorului să se producă în termen de maximum 21 de zile calendaristice de la data notificării de către clientul final, cu respectarea condițiilor contractuale. (2) Schimburile de informații între FN, OR și FA sunt efectuate în format electronic de tip XML sau prin intermediul aplicației web, pusă la dispoziție de OR.(3) Prin derogare de la prevederile alin. (2), până la data de 30 iunie 2020, schimburile de informații între FN, OR și FA pot fi transmise și în format electronic editabil (Word, Excel).  +  Articolul 6(1) FN notifică OR, în numele clientului final, în orice zi lucrătoare, inițierea schimbării efective a furnizorului.(2) Data schimbării efective a furnizorului poate fi orice zi calendaristică, fără a se depăși termenul prevăzut la art. 5 alin. (1).  +  Articolul 7Procesul de schimbare a furnizorului este gratuit pentru clientul final, fiind interzisă perceperea oricăror taxe sau tarife legate de declanșarea sau parcurgerea acestuia.  +  Secţiunea a 2-a Etapele procesului  +  Articolul 8(1) Inițierea procesului de schimbare a furnizorului are loc la data la care clientul final a solicitat schimbarea furnizorului prin transmiterea notificării prevăzute la art. 10 alin. (1). (2) Contractul de furnizare încheiat cu FN produce efecte de la data schimbării efective a furnizorului.(3) Contractul de furnizare a energiei electrice/gazelor naturale încheiat cu FA încetează la data schimbării efective a furnizorului. Încetarea contractului de furnizare prin denunțare unilaterală de către clientul final nu are niciun efect asupra obligațiilor decurgând din executarea contractului până la momentul încetării acestuia.(4) Pe baza contractului de furnizare încheiat cu clientul final, FN are obligația de a întreprinde demersurile necesare încheierii contractului de rețea/acces la sistem.(5) La solicitarea clientului final adresată FN odată cu încheierea contractului de furnizare, în condițiile reglementarilor în vigoare, prin derogare de la prevederile alin. (4), clientul final realizează direct demersurile necesare încheierii cu OR a contractului de rețea/acces la sistem.  +  Articolul 9(1) Anterior încheierii contractului de furnizare a energiei electrice/gazelor naturale, potențialul FN poate solicita OR, numai cu acordul scris și explicit al clientului final, o verificare a datelor de identificare ale clientului final și ale locului de consum al acestuia și transmiterea capacității rezervate și a istoricului de consum lunar pentru ultimele 12 luni. (2) OR verifică datele transmise de potențialul FN prevăzute la alin. (1) și în termen de maximum două zile lucrătoare de la primirea solicitării confirmă/infirmă corectitudinea acestora și transmite FN capacitatea rezervată și istoricul de consum lunar pentru ultimele 12 luni aferente locului de consum.(3) În situația în care în urma verificării efectuate de OR se constată că datele de identificare ale clientului final și ale locului de consum nu corespund cu cele din baza de date a OR, potențialul FN comunică clientului final acest rezultat în termen de maximum două zile lucrătoare de la data la care a intrat în posesia acestora. Procedura se reia după soluționarea de către clientul final a problemelor referitoare la neconcordanța acestor date.  +  Articolul 10(1) În vederea schimbării efective a furnizorului, odată cu încheierea contractului de furnizare cu FN clientul final completează și depune la FN notificarea privind schimbarea furnizorului, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1.(2) Prin notificarea prevăzută la alin. (1) clientul final împuternicește FN să notifice OR schimbarea furnizorului la locul său de consum și să notifice FA denunțarea unilaterală a contractului de furnizare încheiat de clientul final cu FA, cu respectarea condițiilor contractuale. (3) După primirea notificării prevăzute la alin. (1), FN este responsabil cu informarea clientului final cu privire la derularea procesului de schimbare a furnizorului. La solicitarea clientului final, FN are obligația de a-i transmite datele și informațiile primite de la OR și FA, în termen de maximum două zile lucrătoare de la data la care a intrat în posesia acestora.  +  Articolul 11(1) La depunerea notificării prevăzute la art. 10 alin. (1), FN transmite FA notificarea de denunțare unilaterală a contractului încheiat între clientul final și FA, cu respectarea condițiilor contractuale. (2) FA are obligația să permită clientului final schimbarea efectivă a furnizorului în termen de 21 de zile de la primirea notificării prevăzute la alin. (1).(3) În termen de maximum o zi lucrătoare de la înregistrarea notificării prevăzute la art. 10 alin. (1), FN are obligația să transmită la OR, în format electronic, notificarea de schimbare a furnizorului pentru locul de consum al clientului final. OR are obligația să confirme FN în maximum o zi lucrătoare primirea notificării și să transmită numărul cu care a fost înregistrată aceasta. (4) Notificarea de schimbare a furnizorului transmisă de FN către OR trebuie să conțină cel puțin următoarele informații corecte și complete:a) datele de identificare ale clientului final;b) adresa locului de consum și POD/CLC;c) denumirea FN;d) perioada de valabilitate a contractului încheiat cu FN;e) tipul contractului de furnizare încheiat cu FN, respectiv cu servicii sau fără servicii reglementate incluse;f) data propusă pentru schimbarea efectivă a furnizorului.  +  Articolul 12(1) OR verifică și validează corectitudinea datelor prevăzute la art. 11 alin. (4) și transmite FN și FA, în format electronic, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la primirea notificării de schimbare a furnizorului prevăzute la art. 11 alin. (3), o notificare cu privire la efectuarea schimbării furnizorului prin care confirmă data schimbării efective a furnizorului. Această notificare constituie pentru FA notificare pentru încetarea contractului de rețea/acces la sistem pentru acel loc de consum de la data schimbării efective a furnizorului și pentru FN notificare pentru încheierea contractului de rețea/acces la sistem pentru acel loc de consum de la data schimbării efective a furnizorului.(2) FN de gaze naturale are obligația să transmită clientului final notificarea OR cu privire la schimbarea furnizorului, în termen de o zi lucrătoare de la primirea acesteia.(3) Dacă pentru locul de consum de gaze naturale nu există contract de acces la sistem și/sau instalația de utilizare nu este pusă în funcțiune, OR notifică FN, FA și clientul final cu privire la aceasta, urmând ca furnizarea gazelor naturale de către FN să aibă loc după remedierea situației.  +  Articolul 13(1) Pentru clienții finali de gaze naturale cu consum mare și pentru clienții noncasnici mari de energie electrică, OR are obligația să pună la dispoziția FA și FN indexul echipamentului de măsurare stabilit prin citire, în ziua în care are loc schimbarea efectivă a furnizorului.(2) Pentru clienții finali de gaze naturale cu consum mic și pentru clienții casnici și clienții noncasnici mici de energie electrică, OR are obligația să pună la dispoziția FA și FN indexul echipamentului de măsurare stabilit prin citire, autocitire de către clientul final sau estimat de către OR, valabil la data schimbării efective a furnizorului.(3) Dacă echipamentul de măsurare/contorul este cu telecitire, integrat într-un sistem de transmitere la distanță a indexurilor, OR preia indexul teletransmis aferent datei schimbării efective a furnizorului. (4) Indexul echipamentului de măsurare stabilit în conformitate cu prevederile alin. (1), (2) și (3) este transmis de către OR la FA și FN, în termen de maximum 8 zile lucrătoare; acest index stă la baza regularizării obligațiilor de plată după data schimbării efective a furnizorului.  +  Articolul 14(1) OR are obligația să încheie cu FN ori, după caz, în condițiile legislației în vigoare, direct cu clientul final, în termen de maximum 5 zile de la transmiterea datelor conform art. 11 alin. (4), contractul de rețea/de acces la sistem, care produce efecte la data intrării în vigoare a noului contract de furnizare. (2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), în cazul în care OR are încheiat contract de rețea cu FN pentru alte locuri de consum, se încheie în termen de maximum 5 zile un act adițional la contractul de rețea/de acces la sistem existent, conform reglementărilor în vigoare. (3) În cazul în care pentru locul de consum respectiv clientul final este titularul contractului de rețea/de acces la sistem și nu solicită preluarea acestuia de către FN, contractul de rețea/de acces la sistem existent rămâne în vigoare.  +  Articolul 15După încheierea contractului de rețea conform prevederilor art. 14, în termen de maximum două zile lucrătoare, PRE a FN de energie electrică solicită operatorului de transport și de sistem înregistrarea locului de consum în PRE respectivă, conform reglementărilor în vigoare. Operatorul de transport și de sistem are obligația de a efectua toate operațiunile necesare astfel încât data schimbării PRE sau a structurii PRE să coincidă cu data de la care contractul de furnizare a energiei electrice încheiat cu FN începe să producă efecte.  +  Secţiunea a 3-a Sistarea procesului de schimbare a furnizorului  +  Articolul 16(1) Procesul de schimbare a furnizorului se sistează dacă:a) în termen de maximum 14 zile de la data înregistrării la FN a notificării de schimbare a furnizorului prevăzute la art. 10 alin. (1), contractul de furnizare cu FN nu a produs efecte, iar clientul final revine asupra notificării de schimbare a furnizorului prin transmiterea FN a unei notificări în acest sens; FN transmite notificarea la OR și FA în maximum o zi de la primirea acesteia de la clientul final;b) pe parcursul derulării acestuia, OR primește de la alt furnizor decât FN o altă notificare de schimbare a furnizorului pentru același loc de consum.(2) În situațiile prevăzute la alin. (1), OR are obligația ca în termen de o zi lucrătoare de la primirea și înregistrarea notificărilor să transmită tuturor părților implicate, în format electronic, o notificare de sistare a procesului de schimbare a furnizorului, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 2.  +  Secţiunea a 4-a Regularizarea obligațiilor de plată după schimbarea efectivă a furnizorului  +  Articolul 17(1) Pe baza datelor de consum determinate conform prevederilor art. 13:a) FA emite factura cu decontul final de lichidare și o transmite clientului final în termen de maximum 42 de zile de la data schimbării efective a furnizorului;b) FN determină cantitatea de energie electrică/gaze naturale consumată pe care o va factura clientului final de la data schimbării efective a furnizorului, în conformitate cu prevederile contractului de furnizare încheiat cu acesta;c) OR emite factura de regularizare pentru serviciul prestat pentru FA până la data schimbării efective a furnizorului în cazul schimbării partenerului contractual;d) OR determină cantitatea de energie electrică/gaze naturale vehiculată pe care o va folosi la emiterea primei facturi pentru serviciul prestat noului partener contractual în baza contractului de rețea/acces la sistem.(2) În situația în care factura prevăzută la alin. (1) lit. a) conține un sold pozitiv, clientul final are obligația să achite contravaloarea acesteia până la termenul scadent.(3) În situația în care factura prevăzută la alin. (1) lit. a) conține un sold negativ, FA are obligația să returneze clientului final suma datorată, în termen de 5 zile calendaristice de la data emiterii acesteia.(4) După încetarea contractului de furnizare a energiei electrice, factura de regularizare a contravalorii certificatelor verzi se comunică de către FA clientului final în termenele și condițiile prevăzute de actele normative aplicabile în vigoare. (5) În situația în care factura prevăzută la alin. (1) lit. a) și factura de regularizare a contravalorii certificatelor verzi prevăzută la alin. (4) conțin un sold pozitiv, clientul final are obligația să achite contravaloarea acestora până la termenul scadent. (6) În situația în care factura prevăzută la alin. (1) lit. a) și factura de regularizare a contravalorii certificatelor verzi prevăzută la alin. (4) conțin un sold negativ, FA are obligația să returneze clientului final sumele datorate, în condițiile stabilite prin contract, în termen de maximum 5 zile de la data emiterii acestora.  +  Secţiunea a 5-a Reguli privind schimbarea furnizorului în cazul locului de consum cu mai mulți furnizori  +  Articolul 18(1) În cazul în care pentru un singur loc de consum clientul final de energie electrică are achiziționată energia electrică simultan de la mai mulți furnizori, schimbarea unuia dintre furnizorii actuali se realizează astfel:a) cu respectarea prevederilor prezentei proceduri, dacă are loc schimbarea furnizorului care asigură echilibrarea consumului de energie electrică pentru locul de consum respectiv;b) doar cu notificarea, cu cel puțin 21 de zile înainte de data schimbării, dacă se schimbă oricare dintre furnizorii care nu asigură echilibrarea consumului de energie electrică pentru locul de consum respectiv.(2) În cazul în care un loc de consum, pentru care clientul final de energie electrică are încheiat contract de furnizare cu un singur furnizor de energie electrică, îndeplinește condiția ca alimentarea cu energie electrică să se realizeze simultan pe baza mai multor contracte de furnizare a energiei electrice negociate și clientul final optează pentru mai mulți furnizori, schimbarea furnizorului actual se va efectua cu acel furnizor care va asigura și echilibrarea consumului de energie electrică, respectiv care va asigura compensarea abaterilor consumului față de cantitatea totală contractată.  +  Articolul 19În situația în care pentru un singur loc de consum clientul final de gaze naturale își asigură necesarul de gaze naturale la acel loc de consum simultan de la mai mulți furnizori, în conformitate cu prevederile art. 14 alin. (2) din Regulamentul privind furnizarea gazelor naturale la clienții finali, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 29/2016, cu modificările ulterioare, procesul de schimbare a furnizorului se aplică în raport cu fiecare FA.  +  Capitolul III Dispoziții finale  +  Articolul 20(1) Furnizorii și OR au obligația, după caz, în conformitate cu reglementările în vigoare, să țină evidența tuturor schimbărilor efective de furnizori de energie electrică/gaze naturale din zona proprie de licență și să raporteze aceste date ANRE.(2) Furnizorii și OR au obligația să păstreze toate documentele aferente schimbării furnizorului pentru o perioadă de 3 ani, în conformitate cu prevederile legale în vigoare aplicabile activității de arhivare. (3) Un loc de consum neracordat la rețeaua de alimentare cu energie electrică/gaze naturale, inclusiv locul de consum deconectat de la rețea, nu poate fi alimentat cu energie electrică/gaze naturale decât după racordare, respectiv după eliminarea cauzei deconectării și reconectare.  +  Anexa nr. 1la procedurăCătre ......................................................... (denumirea furnizorului nou)
  NOTIFICARE
  nr. ................... din data de ...................
  privind schimbarea furnizorului
  Energie electrică [] Gaze naturale []
  În conformitate cu prevederile art. 10 alin. (1) din Procedura privind schimbarea furnizorului de energie electrică/gaze naturale de către clientul final, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 234/2019,clientul final [pentru persoana fizică se va scrie].....................…….........……, având cod client ......................., act de identitate (B.I./C.I./pașaport) seria ........…nr. ….......………, eliberat la data de ….............… de către …........................, codul numeric personal ………........……., domiciliat în localitatea ............……..…….……., str. …………........ nr. ……, bl. ………, sc. ……, et. …., ap. ………, județul ………………...., tel. …….., e-mail ......,[pentru persoana juridică se va scrie]...................................., având cod client ......................, cod unic de înregistrare ............................., cu sediul în localitatea ……..........………., str. ….............……… nr. .…, bl. .…, sc. .…, et. .…, ap. .…, județul ………........., tel. ..............., fax ..........., e-mail ................., reprezentată legal prin ........................, prin prezenta împuternicesc pe ........................................................................: (denumirea furnizorului nou cu care s-a încheiat un contract de furnizare) a) să inițieze, în numele și pe seama noastră, procesul de schimbare efectivă a furnizorului, pentru următoarele locuri de consum:
  Nr. crt.POD/CLCAdresa locului de consumCategoria de consum (casnic/noncasnic)
  1
  2
  ......
  b) să notifice ............(denumirea furnizorului actual)............ cu privire la denunțarea unilaterală aContractului de furnizare nr. ......./data ......... încheiat cu acesta.Data propusă pentru schimbarea efectivă a furnizorului este ......................................................... .Mențiuni privind contractul încheiat cu furnizorul actual: [] energie electrică1. Perioada de valabilitate a contractului:[] determinată: de la ....................... până la ....................[] nedeterminată2. Modalitatea de transmitere a notificării de denunțare unilaterală a contractului .............................[] gaze naturale1. Perioada de valabilitate a contractului:[] determinată: de la ....................... până la .......................[] nedeterminată2. Termenul și condițiile de denunțare unilaterală a contractului .........................................................3. Modalitatea de transmitere a notificării de denunțare unilaterală a contractului ..............................Mențiuni privind contractul încheiat cu furnizorul nou:[] energie electricăPerioada de valabilitate a contractului:[] determinată: de la ....................... până la .......................[] nedeterminată[] gaze naturale1. Perioada de valabilitate a contractului:[] determinată: de la ....................... până la .......................[] nedeterminată2. Tipul contractului de furnizare:[] cu servicii reglementate incluse[] fără servicii reglementate incluse
  Client final/Reprezentant legal al clientului final,...................................................................(numele și prenumele).......................................(semnătura)
   +  Anexa nr. 2 la procedură Către................................................................... (clientul final) ................................................................... (furnizorul actual) ................................................................... (furnizorul nou cu care s-a încheiat un nou contract de furnizare) ................................................................... (alt furnizor nou de la care s-a primit o notificare de schimbare a furnizorului)
  NOTIFICARE
  nr. ............ din data de ...............
  de sistare a procesului de schimbare a furnizorului
  Energie electrică []  Gaze naturale []
  În conformitate cu prevederile art. 16 din Procedura privind schimbarea furnizorului de energie electrică/gaze naturale de către clientul final, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 234/2019,vă notificăm faptul că pentru clientul final [pentru persoana fizică se va scrie].....................….........……, având cod client ................, act de identitate (B.I./C.I./pașaport) seria ..… nr. …………, eliberat la data de …..…… de către …………., codul numeric personal ……………., domiciliat în localitatea ........………….……., str. ……....……...... nr. .…, bl. .…, sc. .…, et. .…, ap. ...., județul ………………...., tel. ….......................….., e-mail ….......................…..,[pentru persoana juridică se va scrie].....................….........……, având cod client ................, cod unic de înregistrare ............................, cu sediul în localitatea ……..............………., str. ……....……...... nr. .…, bl. .…, sc. .…, et. .…, ap. .…, județul …………...., tel. .................., fax .............., e-mail .............., reprezentată legal prin ..................., s-a primit o nouă solicitare de schimbare a furnizorului/o revenire la notificarea privind schimbarea furnizorului actual, pentru următoarele locuri de consum:
  Nr. crt.POD/CLCAdresa locului de consumCategoria de consum (casnic/noncasnic)
  1
  2
  ......
  Operator de rețea,...................................................................(denumirea operatorului de rețea)
  ----