LEGE nr. 13 din 9 ianuarie 2020pentru modificarea și completarea Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 10 ianuarie 2020  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul ILegea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 944 din 22 noiembrie 2006, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 1, literele ad) și ae) se modifică și vor avea următorul cuprins:ad) vânătoare - acțiunea de pândire, căutare, stârnire, urmărire, hăituire sau orice altă activitate având ca scop capturarea ori uciderea exemplarelor din speciile prevăzute în anexele nr. 1 și 2, aflate în stare de libertate; nu constituie acțiune de vânătoare capturarea autorizată a exemplarelor din speciile de interes cinegetic în scop științific, urmată de eliberarea acestora, și nici îndepărtarea sau imobilizarea animalelor care amenință viața ori integritatea corporală a persoanelor sau integritatea bunurilor acestora ori imobilizarea animalelor a căror viață ori integritate corporală este pusă în pericol în urma unei intervenții umane realizate cu orice mijloace legale de protecție și imobilizare de către personalul autorizat al Ministerului Afacerilor Interne în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu;ae) vânător - persoană fizică, membră a unei organizații vânătorești gestionare de faună cinegetică, posesoare a unui permis de vânătoare, care ocrotește, îngrijește și extrage fauna cinegetică în condițiile legii;2. La articolul 6 alineatul (1), după litera f) se introduce o nouă literă, litera f^1), cu următorul cuprins:f^1) acordă nivel de intervenție și prevenție anual, pentru prevenirea pagubelor și accidentelor la speciile din anexa nr. 2; nivelul prevenției se aprobă până cel târziu pe data de 15 mai a fiecărui an.3. La articolul 6 alineatul (1), după litera v) se introduce o nouă literă, litera w), cu următorul cuprins:w) stabilește modelul-cadru al acordului de colaborare între gestionarul fondului cinegetic și unitățile administrativ-teritoriale de pe raza fondului cinegetic. Acest acord-cadru conține în mod obligatoriu prevederi clare de colaborare și informare periodică a unităților administrativ-teritoriale de către gestionari cu privire la obligațiile ce îi revin privind evaluarea populațiilor din speciile de mamifere prevăzute în anexa nr. 2, realizarea cotei de recoltă, asigurarea hranei complementare, acțiunile de îndepărtare a faunei cinegetice la solicitarea utilizatorului terenurilor agricole, precum și asupra situațiilor în care se pot produce pagube proprietarilor de terenuri agricole sau animale domestice.4. La articolul 9, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:(5) Gestionarii fondului cinegetic, cu excepția regiilor publice de stat care au în gestiune fonduri cinegetice, pot face, de comun acord, schimb de gestiuni ori cesionări de contracte de gestionare către alți gestionari licențiați, cu avizul administratorului fondului cinegetic național. Schimbul sau cesionarea se realizează cu păstrarea clauzelor cuprinse în contractele inițiale, modificându-se doar titularii de contracte prin acte adiționale încheiate între administrator și gestionarii în cauză.5. Articolul 13 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 13(1) Pentru pagubele și/sau daunele produse de către exemplarele din speciile de faună de interes cinegetic, cuprinse în anexele nr. 1 și 2, se acordă despăgubiri.(2) Despăgubirile pentru pagubele produse culturilor agricole, silvice și animalelor domestice de către exemplarele din speciile de faună de interes cinegetic cuprinse în anexa nr. 1 se suportă după cum urmează:a) pentru pagubele produse în fondurile cinegetice și în intravilan - de gestionarul faunei cinegetice de pe cuprinsul fondurilor cinegetice în cauză, dacă acesta nu și-a îndeplinit obligațiile pentru prevenirea pagubelor;b) pentru pagubele produse în ariile naturale protejate, neincluse în fonduri cinegetice sau în care vânătoarea nu este admisă - de autoritatea publică centrală pentru protecția mediului, din bugetul aprobat cu această destinație.(3) Pentru situațiile în care gestionarul și-a realizat cota de recoltă pe sezonul încheiat, a asigurat hrana complementară, apa, după caz, și a efectuat 3 acțiuni de îndepărtare a faunei cinegetice la solicitarea utilizatorului terenului agricol, iar proprietarul a recoltat cultura agricolă până pe 15 decembrie a anului în curs, cu excepția pachetelor de agromediu, despăgubirile pentru pagubele produse de exemplare din speciile de faună cinegetică cuprinse în anexa nr. 1 se suportă de către autoritatea publică centrală care răspunde de vânătoare, prin structurile teritoriale de specialitate, din bugetul aprobat cu această destinație.(4) Proprietarii de culturi agricole/silvice nu sunt obligați să asigure paza culturilor agricole/silvice și să amplaseze mijloace de îndepărtat exemplarele din speciile de faună de interes cinegetic.(5) Despăgubirile pentru pagubele și/sau daunele produse de către exemplarele din speciile de faună de interes cinegetic cuprinse în anexa nr. 2 se suportă de autoritatea publică centrală pentru protecția mediului, din bugetul aprobat cu această destinație. Dacă există un protocol interinstituțional cu autoritatea publică centrală pentru protecția mediului, plata se poate face și prin intermediul consiliului județean.(6) Gestionarii fondurilor cinegetice care intervin în baza derogării acordate de autoritatea publică centrală pentru protecția mediului în vederea relocării unui exemplar din speciile de faună cuprinse în anexa nr. 2 vor primi despăgubiri ce vor fi suportate de autoritatea publică centrală pentru protecția mediului. Dacă există un protocol interinstituțional cu autoritatea publică centrală pentru protecția mediului, plata se poate face și prin intermediul consiliului județean. Modalitatea de calcul al despăgubirilor se va stabili prin hotărâre a Guvernului. (7) Despăgubirile pentru pagubele produse în urma accidentelor de circulație în care sunt implicate exemplare din speciile de faună de interes cinegetic cuprinse în anexele nr. 1 și 2 se suportă de către administratorul drumului, dacă nu sunt montate indicatoare «atenție animale» sau de către conducătorul autovehiculului în cazul existenței acestui indicator.(8) Constatarea pagubelor, evaluarea acestora și stabilirea răspunderii civile se realizează de către comisia de constatare în termen de maximum 72 de ore de la depunerea cererii scrise de către persoana păgubită la unitatea administrativ-teritorială pe teritoriul căreia s-au/s-a produs paguba și/sau dauna. (9) Plățile despăgubirilor către beneficiari se fac în termen de maximum 30 de zile de la data comunicării deciziei de plată de către conducătorul structurilor teritoriale de specialitate ale autorității publice centrale care răspunde de vânătoare sau ale autorității publice centrale pentru protecția mediului, în funcție de domeniul de competență. Decizia de plată se emite în termen de 10 zile lucrătoare de la constatarea pagubelor și/sau daunelor.6. După articolul 13 se introduce un nou articol, articolul 13^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 13^1(1) În cazul atacurilor exemplarelor din speciile prevăzute în anexele nr. 1 și 2, soldate cu rănirea/decesul unei persoane fizice, se vor acorda victimei despăgubiri de către autoritatea publică centrală care răspunde de vânătoare și/sau de către autoritatea publică centrală care răspunde de mediu, care vor acoperi cheltuielile de spitalizare, cheltuielile de înmormântare, veniturile nete nerealizate în perioada în care victima a fost în incapacitate temporară de muncă, de la momentul producerii incidentului, precum și daune morale. (2) Daunele morale prevăzute la alin. (1) vor fi proporționale cu zilele de inactivitate raportate la salariul în plată avut. În cazul în care victima nu este salariată se va acorda o sumă proporțională cu echivalentul salariului minim pe economie obținut de o persoană în activitate. (3) În cazul decesului, se vor acorda sume compensatorii pentru familia victimei, reprezentând echivalentul unui salariu minim pe economie până la vârsta pensionării.7. La articolul 14, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Prejudiciul prevăzut la alin. (1) constă în scăderea nivelului numeric al faunei cinegetice față de efectivul optim și se calculează de experți tehnici judiciari în vânătoare, conform valorilor de despăgubiri prevăzute în anexele nr. 1 și 2.8. La articolul 15 alineatul (1), literele a), b) și d) se modifică și vor avea următorul cuprins:a) 72% din tarif, proprietarilor terenurilor;b) 25% din tarif, bugetului de stat;................................................................................................d) unitățile de învățământ de stat cu profil cinegetic și unitățile de cercetare științifică de stat cu profil cinegetic care gestionează fonduri cinegetice sunt scutite de la plata tarifului de gestionare pentru cotele de 25% și 3%.9. La articolul 17, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Studiile de evaluare a efectivelor speciilor sedentare admise la vânătoare se întocmesc anual de către personalul cu specializare silvică sau cinegetică, angajat al gestionarului fondurilor cinegetice, sub coordonarea autorității publice centrale care răspunde de vânătoare.10. La articolul 18, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 18(1) Gestionarii sunt obligați să asigure protecția faunei cinegetice din fondurile cinegetice contractate cu personal cu atribuții specifice, pe fiecare fond cinegetic, care îndeplinește condițiile legii și ale reglementărilor administratorului.11. La articolul 19, alineatul (2^1) se modifică și va avea următorul cuprins:(2^1) Evaluarea populațiilor din speciile prevăzute în anexa nr. 2 se realizează de către gestionar împreună cu structurile teritoriale ale autorității publice centrale care răspunde de protecția mediului, cu anunțarea prealabilă a reprezentanților administratorului faunei cinegetice și administratorilor sau custozilor ariilor naturale protejate, după caz.12. La articolul 19, după alineatul (2^1) se introduce un nou alineat, alineatul (2^2), cu următorul cuprins:(2^2) În activitatea de evaluare a populațiilor din speciile prevăzute în anexa nr. 2 pot participa, după anunțarea cu minimum 30 de zile înainte și reprezentanții județeni ai autorității publice centrale care răspunde de agricultură, reprezentanți ai unităților administrativ-teritoriale pe raza cărora se află fondurile cinegetice și un reprezentant al proprietarilor de terenuri.13. La articolul 23 alineatul (1), litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:c) pășunatul animalelor domestice în terenul agricol între 6 decembrie și 24 aprilie, cu excepția cazurilor în care proprietarul animalelor domestice este proprietar sau deține cu orice titlu terenul agricol sau are acordul scris al deținătorului de teren agricol pe care se pășunează și care este înregistrat la unitatea administrativ-teritorială;14. La articolul 34, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 34(1) În interesul protejării faunei și florei sălbatice, al conservării habitatelor naturale, pentru prevenirea producerii unor daune importante, în interesul sănătății și securității publice sau pentru alte rațiuni de interes public major, pe suprafețele din perimetrul intravilan construit sau împrejmuit, aeroporturi, gări, unități militare, recoltarea exemplarelor din speciile de faună sălbatică, a pisicilor și a câinilor hoinari se realizează în condițiile prezentei legi și ale cotelor de recoltă sau ale derogărilor aprobate de gestionarul fondului cinegetic limitrof, pe baza unui contract de prestări servicii, cu respectarea prevederilor legale în domeniul achizițiilor publice, la solicitarea consiliului local sau a administrației suprafeței împrejmuite, după caz, și cu acordul prealabil al proprietarului de teren.15. La articolul 39 alineatul (1), litera ad) se modifică și va avea următorul cuprins:ad) utilizarea, pentru tirul pe timp de noapte, a dispozitivelor de ochire care funcționează pe principiul laser, a sistemelor de ochire pe timp de noapte cuprinzând convertizoare sau amplificatoare electronice de lumină reziduală, a dispozitivelor de vedere în infraroșu și a dispozitivelor cu termoviziune, cu excepția utilizării dispozitivelor de iluminare a țintelor pentru vânarea speciilor mistreț, șacal și vulpe, cu derogare de la autoritatea publică centrală care răspunde de mediu. 16. La articolul 42 alineatul (1), literele m) și o) se modifică și vor avea următorul cuprins:m) vânătoarea la lumina farurilor sau a dispozitivelor de iluminare, cu excepția situațiilor de urgență stabilite prin derogări acordate de autoritatea publică centrală care răspunde de mediu pentru recoltarea exemplarelor din specia mistreț în vederea prevenirii pagubelor sau pentru combaterea epizootiilor, și vânătoarea prin folosirea dispozitivelor prevăzute la art. 39 alin. (1) lit. ad);................................................................................................o) utilizarea, indiferent de scop, a substanțelor chimice care provoacă intoxicarea, sterilitatea sau moartea exemplarelor de faună cinegetică, cu excepția situațiilor prevăzute la art. 1 lit. ad);17. La articolul 43, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 43(1) Constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la o lună la un an sau cu amendă nerespectarea prevederilor art. 6 alin. (1) lit. f^1) și art. 39 alin. (1) lit. g) și z).  +  Articolul IIModalitatea de acordare a despăgubirilor pentru pagubele sau daunele produse de speciile de faună cinegetică din anexele nr. 1 și 2 la Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta lege, se adoptă prin hotărâre a Guvernului, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.  +  Articolul IIIReactualizarea delimitării fondurilor cinegetice și stabilirea suprafețelor acestora pe categorii de proprietari și de folosință se face în condițiile Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta lege, de către administrator, în termen de un an de la intrarea în vigoare a prezentei legi și/sau ori de câte ori este necesar ca urmare a modificării condițiilor de mediu sau a structurii suprafețelor fondurilor cinegetice.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  ION-MARCEL CIOLACU
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  TEODOR-VIOREL MELEȘCANU
  București, 9 ianuarie 2020.Nr. 13.----