LEGE nr. 8 din 9 ianuarie 2020pentru modificarea și completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 10 ianuarie 2020  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  ARTICOL UNICLegea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 489 din 14 iunie 2018, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 170, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:(2^1) Organismele de gestiune colectivă, începând cu data de 1 ianuarie, au obligația de a publica trimestrial, până în ultima zi a primei luni ce urmează trimestrului de referință, prin afișare la sediul acestora, precum și în format electronic, pe pagina proprie de internet, pentru trimestrul anterior, sumele colectate pe categorii de utilizatori sau alți plătitori, sumele reținute, costul gestiunii și sumele repartizate pe categorii de titulari, proveniența acestora, modul de calcul al drepturilor, precum și reținerile aplicate.2. La articolul 190, litera e) se modifică și va avea următorul cuprins:e) încălcarea prevederilor art. 162 lit. b), e), g), i), k), l), p) și q), ale art. 170 alin. (2^1) și ale art. 172 alin. (1);Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  ION-MARCEL CIOLACU
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  TEODOR-VIOREL MELEȘCANU
  București, 9 ianuarie 2020.Nr. 8.----