HOTĂRÂRE nr. 8 din 6 ianuarie 2020pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 12 din 9 ianuarie 2020  Având în vedere prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 68/2019 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative,în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICHotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 52 din 28 ianuarie 2009, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează: 1. La articolul 2 alineatul (2), litera y) se abrogă. 2. La articolul 2 alineatul (2), după litera ee) se introduce o nouă literă, litera ff), cu următorul cuprins: ff) de administrare a monopolului de stat privind organizarea și exploatarea activității de jocuri de noroc pe teritoriul României, exercitată prin Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc.3. La articolul 3 alineatul (1), punctul 109^1 se modifică și va avea următorul cuprins: 109^1. inițiază și derulează, în condițiile legii, în mod centralizat, achizițiile publice pentru echipamente, bunuri și servicii din domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor pentru Agenția Națională de Administrare Fiscală și Direcția generală de administrare a marilor contribuabili, în baza referatelor de necesitate și a specificațiilor tehnice întocmite de către Centrul Național pentru Informații Financiare;4. La articolul 3 alineatul (1), după punctul 138 se introduce un nou punct, punctul 139, cu următorul cuprins: 139. prin Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc, acordă dreptul de organizare și funcționare, monitorizează, supraveghează și controlează activitățile din domeniul jocurilor de noroc și activitățile conexe, așa cum sunt reglementate de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările și completările ulterioare.5. La articolul 10, alineatele (3) și (11) se modifică și vor avea următorul cuprins: (3) Ministrul finanțelor publice îndeplinește, în domeniul de activitate al ministerului, atribuțiile generale prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare.……………………………………………………………………(11) Cabinetele demnitarilor se organizează și funcționează potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare. Personalul din cadrul cabinetelor demnitarilor are statut de personal contractual.6. La articolul 12, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins: (2) Secretarul general îndeplinește atribuțiile prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare.7. La articolul 13, alineatul (7) se abrogă. 8. La articolul 13, după alineatul (9) se introduc două noi alineate, alineatele (10) și (11), cu următorul cuprins: (10) În subordinea Ministerului Finanțelor Publice se organizează și funcționează Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc, organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, finanțat de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanțelor Publice. Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc, prin Ministerul Finanțelor Publice, are drept de inițiativă legislativă în domeniul său de competență.(11) În subordinea Ministerului Finanțelor Publice funcționează Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, organ de specialitate cu personalitate juridică, independent și autonom din punct de vedere operațional și funcțional. Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, prin Ministerul Finanțelor Publice, are drept de inițiativă legislativă în domeniul său de competență.9. Anexele nr. 1 și 2 se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 1 și 2 la prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  Ministrul finanțelor publice,
  Vasile-Florin Cîțu
  București, 6 ianuarie 2020.Nr. 8.  +  Anexa nr. 1^*)*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 34/2009)
  STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
  a Ministerului Finanțelor Publice
   +  Anexa nr. 2(Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 34/2009)
  UNITĂȚILE
  aflate în subordinea, administrarea sau sub autoritatea Ministerului Finanțelor Publice
  și societățile la care Ministerul Finanțelor Publice exercită calitatea de reprezentant al statului ca acționar
  Numărul maxim de posturi
  A. Unități care funcționează în subordinea Ministerului Finanțelor Publice
  I. Cu finanțare de la bugetul de stat
  1. Agenția Națională de Administrare Fiscală27.582*)
  2. Oficiul Național pentru Achiziții Centralizate43**)
  3. Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc211***)
  4. Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor130
  II. Cu finanțare din venituri proprii și, în completare, subvenții de la bugetul de stat
  1. Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar ****)21****)
  B. Instituții și activități care funcționează pe lângă Ministerul Finanțelor Publice
  1. Tipărirea și difuzarea publicației „Revista Finanțe Publice și Contabilitate“ *****)
  C. Companii naționale, societăți naționale și societăți aflate în administrarea sau sub autoritatea Ministerului Finanțelor Publice, la care acesta exercită calitatea de reprezentant al statului ca acționar
  1. Compania Națională „Imprimeria Națională“ - S.A.
  2. CEC BANK - S.A.
  3. Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A.
  4. Fondul Român de Contragarantare S.A.******)
  5. Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii - F.N.G.C.I.M.M. S.A. - IFN și filialele sale *******)
  *) În numărul maxim de posturi sunt incluși președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală, vicepreședinții și posturile aferente cabinetelor demnitarilor. **) În numărul maxim de posturi nu este inclus demnitarul. ***) În numărul maxim de posturi sunt incluși președintele, vicepreședintele, secretarul general și posturile aferente cabinetului președintelui. ****) Conform Legii nr. 162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative. În numărul maxim de posturi este inclus președintele. *****) Conform Hotărârii Guvernului nr. 1.515/2002 privind înființarea pe lângă Ministerul Finanțelor Publice a unei activități finanțate integral din venituri proprii, cu modificările și completările ulterioare. ******) Conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 23/2009 privind înființarea Fondului Român de Contragarantare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 312/2009, cu modificările ulterioare.*******) Conform Hotărârii Guvernului nr. 1.211/2001 privind înființarea Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii S.A. - IFN, republicată, cu modificările ulterioare.
  ----