HOTĂRÂRE nr. 1.002 din 30 decembrie 2019privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 12 din 9 ianuarie 2020  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 9 alin. (2) și art. 12 alin. (2) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 68/2019 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1(1) Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții, denumită în continuare Autoritatea, se organizează și funcționează ca organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Muncii și Protecției Sociale, prin preluarea activităților, atribuțiilor și structurilor Autorității Naționale pentru Persoanele cu Dizabilități și ale Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție, care se desființează.(2) Autoritatea își desfășoară activitatea la sediul din municipiul București, sectorul 1, bd. Magheru nr. 7.  +  Articolul 2Autoritatea este finanțată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii și Protecției Sociale.  +  Articolul 3(1) Autoritatea îndeplinește în domeniile proprii de competență următoarele funcții:a) de autoritate de stat - prin care exercită urmărirea modului în care sunt respectate și promovate, de către persoanele fizice sau juridice, de drept public ori privat, drepturile persoanelor cu dizabilități și drepturile copilului, precum și respectării legislației în domeniul adopției; b) de reprezentare - prin care asigură, în numele statului român, reprezentarea pe plan intern și extern în domeniul protecției drepturilor persoanelor cu dizabilități, al protecției drepturilor copilului și în domeniul adopției;c) de reglementare - prin care asigură elaborarea cadrului normativ necesar în vederea armonizării legislației din domeniile proprii de competență cu prevederile tratatelor și convențiilor internaționale la care România este parte și a îndeplinirii obligațiilor ce decurg din calitatea de stat membru al Uniunii Europene;d) de strategie - prin care asigură fundamentarea, elaborarea, supunerea spre aprobare Guvernului a documentelor de politici publice, precum și aplicarea strategiilor și a programelor de reformă în domeniul protecției și promovării drepturilor persoanelor cu dizabilități, al drepturilor copilului și al adopției, cu respectarea tratatelor internaționale la care România este parte;e) de monitorizare și control - prin care asigură controlul respectării legalității în domeniile sale de activitate, constată contravențiile pentru nerespectarea acesteia, aplică sancțiunile și, după caz, sesizează organele de urmărire penală, potrivit prevederilor legale în vigoare, și asigură îndrumarea metodologică a activității din domeniile sale de activitate;f) de administrare - prin care asigură gestionarea bunurilor din domeniul public și privat al statului, pe care le are în administrare.(2) Autoritatea este mecanismul de coordonare a implementării Convenției privind drepturile persoanelor cu dizabilități, adoptată la New York de Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite la 13 decembrie 2006, deschisă spre semnare la 30 martie 2007 și semnată de România la 26 septembrie 2007, ratificată prin Legea nr. 221/2010, cu modificările ulterioare, denumită în continuare Convenția privind drepturile persoanelor cu dizabilități.(3) Autoritatea este organismul responsabil cu supravegherea aplicării prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.107/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 iulie 2006 privind drepturile persoanelor cu handicap și ale persoanelor cu mobilitate redusă pe durata călătoriei pe calea aerului, cu excepția prevederilor art. 8.(4) Autoritatea monitorizează respectarea principiilor și drepturilor stabilite de Convenția Organizației Națiunilor Unite cu privire la drepturile copilului, adoptată de către Adunarea Generală a Națiunilor Unite la 20 noiembrie 1989, semnată de România la 26 ianuarie 1990 și ratificată prin Legea nr. 18/1990, republicată, cu modificările ulterioare, denumită în continuare Convenția cu privire la drepturile copilului.(5) Autoritatea este entitatea centrală română care trebuie să ducă la îndeplinire obligațiile prevăzute în Convenția privind competența, legea aplicabilă, recunoașterea, executarea și cooperarea cu privire la răspunderea părintească și măsurile privind protecția copiilor, adoptată la Haga la 19 octombrie 1996, ratificată prin Legea nr. 361/2007.(6) Autoritatea este entitatea centrală română care trebuie să ducă la îndeplinire obligațiile prevăzute de Convenția asupra protecției copiilor și cooperării în materia adopției internaționale, încheiată la Haga la 29 mai 1993, ratificată prin Legea nr. 84/1994, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 4(1) În exercitarea funcțiilor sale, Autoritatea îndeplinește următoarele atribuții cu caracter general:a) elaborează și supune spre aprobare Guvernului, prin Ministerul Muncii și Protecției Sociale, strategiile naționale în domeniile de competență;b) elaborează proiecte de acte normative în domeniile de competență;c) elaborează și asigură reprezentare la susținerea rapoartelor prevăzute de Convenția cu privire la drepturile copilului și de Convenția privind drepturile persoanelor cu dizabilități și urmărește și ia măsurile necesare pentru punerea în aplicare a recomandărilor;d) coordonează activitățile și măsurile de implementare a obiectivelor strategiilor naționale din domeniu;e) monitorizează implementarea strategiilor autorităților administrației publice locale privind dezvoltarea de servicii sociale în domeniile de competență;f) evaluează impactul aplicării obiectivelor strategice și ia măsurile necesare sau, după caz, propune Guvernului, cu aprobarea Ministerului Muncii și Protecției Sociale, luarea măsurilor necesare pentru îmbunătățirea obiectivelor sau, după caz, a activităților de implementare a acestora;g) colectează, prelucrează și diseminează date statistice în domeniile de competență;h) elaborează și fundamentează programe în domeniul protecției și promovării persoanelor cu dizabilități, al protecției drepturilor copilului și al adopției;i) propune Guvernului, în condițiile legii, recunoașterea utilității publice pentru asociațiile, fundațiile și federațiile cu activitate în domeniul de competență;j) încheie, prin Ministerul Muncii și Protecției Sociale, tratate internaționale, la nivel departamental, sau inițiază demersurile necesare încheierii tratatelor la nivel de stat sau de Guvern, în domeniile de responsabilitate, în condițiile prevăzute de Legea nr. 590/2003 privind tratatele;k) încheie, cu aprobarea Ministerului Muncii și Protecției Sociale și cu avizul Ministerului Afacerilor Externe, documente de cooperare internațională care nu sunt guvernate de dreptul internațional cu autorități având competențe echivalente din state membre Uniunii Europene sau state terțe, respectiv organizații internaționale în domeniile de responsabilitate.(2) În domeniul protecției și promovării drepturilor persoanelor cu dizabilități, Autoritatea îndeplinește următoarele atribuții specifice:a) coordonează la nivel central activitățile de protecție și promovare a drepturilor persoanelor cu dizabilități și asigură urmărirea aplicării unitare a reglementărilor din acest domeniu;b) elaborează standarde, metodologii, norme, instrucțiuni și proceduri de lucru, precum și alte instrumente de evaluare și de monitorizare necesare organizării și funcționării sistemului de protecție și promovare a drepturilor persoanelor cu dizabilități;c) coordonează transpunerea prevederilor Directivei (UE) 2019/882 a Parlamentului European și a Consiliului din 17 aprilie 2019 privind cerințele de accesibilitate aplicabile produselor și serviciilor;d) evaluează necesarul serviciilor sociale pentru persoanele cu dizabilități și avizează strategiile județene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului București privind dezvoltarea de servicii sociale, precum și planurile de acțiune ale acestora din domeniul dizabilității;e) acordă aviz de înființare pentru centrele de zi și rezidențiale publice și private pentru persoanele adulte cu dizabilități;f) avizează și monitorizează implementarea planurilor de restructurare a centrelor rezidențiale pentru persoane adulte cu dizabilități;g) acționează pentru dezvoltarea alternativelor de tip familial la protecția instituționalizată a persoanelor cu dizabilități, respectiv pentru diversificarea serviciilor în comunitate;h) licențiază serviciile sociale pentru persoanele cu dizabilității, organizate, în condițiile legii, de către autoritățile publice sau organismele private acreditate, și asigură, la nivel național, evidența acestora;i) avizează, după caz, standardele ocupaționale pentru ocupațiile din domeniul protecției și promovării drepturilor persoanelor cu dizabilități;j) autorizează interpreții în limbajul mimico-gestual al persoanelor cu deficiență de auz sau în limbajul specific al persoanelor cu surdo-cecitate, în baza unei metodologii aprobate prin ordin comun al ministrului muncii și protecției sociale și al ministrului educației și cercetării, la propunerea Autorității, cu consultarea organizațiilor neguvernamentale din domeniul surdocecității, și ține evidența interpreților autorizați într-un registru specific;k) autorizează unitățile protejate, monitorizează activitatea acestora și asigură evidența la nivel național a acestora;l) identifică nevoile de formare a personalului implicat în protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilități, elaborează tematici de instruire și organizează programe de formare profesională continuă a acestuia conform dispozițiilor Ordonanței Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;m) coordonează metodologic și monitorizează activitatea de evaluare complexă și pe cea de încadrare în grad și tip de handicap;n) avizează componența nominală a comisiilor de evaluare a persoanelor adulte cu handicap județene, respectiv ale sectoarelor municipiului București;o) gestionează Registrul electronic național al persoanelor adulte cu dizabilități;p) finanțează proiecte ale organizațiilor neguvernamentale cu activitate în domeniul protecției persoanelor cu dizabilități, în condițiile legii;q) asigură sume de la bugetul de stat organizațiilor neguvernamentale prevăzute la art. 98 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în condițiile legii;r) asigură, prin transferuri de la bugetul de stat la bugetele direcțiilor generale județene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului București de asistență socială și protecția copilului, sumele aferente plății dobânzii la creditele acordate persoanelor cu dizabilități, precum și asigurării gratuității la transportul interurban al persoanelor cu dizabilități, în condițiile Legii nr. 448/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare;s) asigură secretariatul Consiliului de analiză și Comisiei superioare de evaluare a persoanelor adulte cu handicap.(3) În domeniul protecției și promovării drepturilor copilului, Autoritatea îndeplinește următoarele atribuții specifice:a) centralizează și sintetizează informațiile referitoare la respectarea principiilor și normelor stabilite de Convenția cu privire la drepturile copilului și constituie baze de date relevante;b) asigură controlul, coordonarea și îndrumă metodologic activitățile serviciilor destinate prevenirii separării copilului de părinții săi, ale celor de protecție specială a copilului separat, precum și activitățile desfășurate de comisiile pentru protecția copilului;c) elaborează metodologii, norme, instrucțiuni și proceduri de lucru, precum și alte instrumente de evaluare și de monitorizare necesare organizării și funcționării serviciilor destinate prevenirii separării copilului de părinții săi și protecției speciale a copilului separat;d) licențiază serviciile destinate prevenirii separării copilului de părinții săi, precum și protecției speciale a copilului separat, organizate, în condițiile legii, de furnizorii de servicii sociale, și asigură la nivel național evidența acestor servicii;e) monitorizează respectarea drepturilor copilului și asigură controlul în ceea ce privește aplicarea legislației din domeniul protecției și promovării drepturilor copilului și modul în care sunt respectate drepturile copilului de către instituțiile publice, de celelalte persoane juridice și de persoanele fizice, în conformitate cu legislația în vigoare;f) sesizează instituțiile competente în vederea stabilirii, potrivit legii, a răspunderii disciplinare, materiale, contravenționale sau penale, în cazul în care, în exercitarea atribuțiilor, Autoritatea ia cunoștință despre încălcarea unor prevederi legale în domeniu;g) propune autorităților competente suspendarea ori încetarea activităților care pun în pericol grav și iminent sănătatea sau dezvoltarea fizică ori psihică a copilului;h) asigură coordonarea și realizarea activităților privind repatrierea minorilor români identificați neînsoțiți sau în dificultate pe teritoriul altor state, în conformitate cu prevederile legale naționale și internaționale în domeniu;i) asigură coordonarea activităților privind susținerea adecvată a interesului superior al copiilor străini solicitanți de azil sau neînsoțiți de către părinți sau un alt reprezentant legal, identificați pe teritoriul României, și colaborează cu autoritățile și instituțiile cu atribuții în domeniu, de la nivel central sau local;j) identifică nevoile de formare a personalului implicat în protecția și promovarea drepturilor copilului și elaborează și organizează programe de formare profesională continuă a personalului implicat în protecția și promovarea drepturilor copilului, conform dispozițiilor Ordonanței Guvernului nr. 129/2000, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(4) În domeniul adopției, Autoritatea îndeplinește următoarele atribuții specifice:a) asigură controlul și îndrumarea metodologică a activităților desfășurate în cadrul procedurilor de adopție de către direcțiile generale de asistență socială și protecția copilului și organismele private și sesizează instituțiile competente în vederea stabilirii, potrivit legii, a răspunderii disciplinare, materiale, contravenționale sau penale, în cazul în care, în exercitarea atribuțiilor, Autoritatea ia cunoștință despre încălcarea unor prevederi legale în domeniu;b) duce la îndeplinire obligațiile prevăzute de art. 15 din Convenția europeană revizuită în materia adopției de copii, adoptată la Strasbourg la 27 noiembrie 2008 și semnată de România la Strasbourg la 4 martie 2009, ratificată prin Legea nr. 138/2011;c) constituie evidența centralizată a copiilor pentru care a fost încuviințată deschiderea procedurii de adopție și a familiilor sau persoanelor care și-au manifestat dorința de a adopta copii și care sunt apte să adopte, în conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2004 privind procedura adopției, republicată, cu modificările și completările ulterioare;d) autorizează organismele private străine și române să desfășoare activități în domeniul adopției;e) efectuează notificările și comunicările prevăzute de Legea nr. 273/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în cadrul procedurii adopției internaționale;f) eliberează certificate care atestă că adopția internațională a copilului cu reședința obișnuită în România de către o persoană/familie cu reședința obișnuită în străinătate a fost încuviințată conform normelor impuse de Convenția asupra protecției copiilor și cooperării în materia adopției internaționale;g) urmărește în condițiile stabilite de lege evoluția copilului și a relațiilor dintre acesta și adoptator/familia adoptatoare, în cazul adopției internaționale a copilului cu reședința obișnuită în România de către o persoană/familie cu reședința obișnuită în străinătate;h) sprijină copiii adoptați în demersurile lor de a-și cunoaște originile și propriul trecut, colaborând în acest scop cu alte persoane juridice publice sau private.(5) În domeniul economico-financiar, Autoritatea îndeplinește următoarele atribuții specifice:a) gestionează bunurile proprietate publică și privată a statului pe care le are în administrare;b) gestionează sau, după caz, monitorizează gestionarea fondurilor alocate pentru finanțarea programelor din domeniile sale de activitate;c) finanțează programe de interes național în domeniile sale de activitate;d) propune și fundamentează necesarul de fonduri pentru asigurarea finanțării adecvate a serviciilor sociale destinate persoanelor cu dizabilități, a celor destinate prevenirii separării copilului de părinții săi, precum și protecției speciale a copilului.(6) Autoritatea îndeplinește orice alte atribuții stabilite prin acte normative în domeniile sale de activitate.  +  Articolul 5(1) Autoritatea facilitează dialogul cu cetățenii pe domeniile sale de competență și promovează și implementează mecanisme de consultare a acestora.(2) Autoritatea preia și soluționează, potrivit reglementărilor în vigoare, cererile, reclamațiile, sesizările sau propunerile formulate în scris sau prin poștă electronică.  +  Articolul 6(1) În vederea asigurării accesului persoanelor cu dizabilități, în condiții de egalitate cu ceilalți, la mediul fizic, informațional și comunicațional, Autoritatea identifică surse de cofinanțare din fonduri europene nerambursabile pentru sprijinirea persoanelor cu dizabilități în accesarea și utilizarea de tehnologii și dispozitive asistive și tehnologii de acces, altele decât cele finanțate prin Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, precum și prin acordarea de subvenții, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.(2) Procedura de acordare a subvențiilor prevăzute la alin. (1) se aprobă prin ordin comun al ministrului muncii și protecției sociale, al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, cu avizul Ministerului Fondurilor Europene.  +  Articolul 7(1) Autoritatea este condusă de un președinte, cu rang de secretar de stat, numit și eliberat din funcție prin decizie a prim-ministrului, la propunerea ministrului muncii și protecției sociale.(2) Președintele reprezintă Autoritatea în raporturile cu Guvernul, cu ministerele și celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, cu autoritățile administrației publice locale, cu alte instituții publice, precum și cu orice persoane juridice și fizice, române sau străine.(3) Președintele este ordonator secundar de credite, în condițiile prevăzute de lege.(4) În exercitarea atribuțiilor sale, președintele emite ordine și instrucțiuni.(5) Președintele răspunde în fața ministrului muncii și protecției sociale pentru întreaga activitate a Autorității.(6) Președintele este ajutat în activitatea de conducere a Autorității de un vicepreședinte și de un secretar general.  +  Articolul 8Secretarul general al Autorității îndeplinește atribuțiile și responsabilitățile prevăzute la art. 61 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare. Acesta poate îndeplini și alte atribuții prevăzute de Regulamentul de organizare și funcționare al Autorității ori încredințate de președinte, în condițiile legii.  +  Articolul 9(1) Pe lângă președinte, funcționează ca organ consultativ Consiliul de coordonare în domeniul protecției drepturilor persoanelor cu dizabilități, al drepturilor copiilor și al adopției, denumit în continuare Consiliul.(2) Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului se aprobă prin ordin al președintelui Autorității.(3) Consiliul are următoarele atribuții principale:a) monitorizează implementarea politicilor publice naționale în domeniul protecției și promovării drepturilor persoanelor cu dizabilități, al drepturilor copiilor și al adopției prin cooperarea dintre instituțiile și organizațiile ai căror reprezentanți îl compun;b) monitorizează aplicarea legislației în domeniul protecției drepturilor persoanelor cu dizabilități, al drepturilor copiilor și al adopției;c) formulează propuneri privind îmbunătățirea cadrului normativ în domeniul protecției drepturilor persoanelor cu dizabilități, al drepturilor copiilor și al adopției;d) formulează propuneri privind îmbunătățirea și consolidarea relațiilor interinstituționale dintre autoritățile publice implicate în domeniul persoanelor cu dizabilități, al protecției și promovării drepturilor copilului și al adopției;e) monitorizează programele pentru prevenirea și eliminarea celor mai grave forme ale muncii copilului.  +  Articolul 10(1) Consiliul este alcătuit din câte un reprezentant cu funcție de conducere al următoarelor instituții și organisme:a) Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții, prin președinte;b) Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației;c) Ministerul Afacerilor Interne;d) Ministerul Educației și Cercetării;e) Ministerul Sănătății;f) Casa Națională de Asigurări de Sănătate, prin vicepreședinte;g) Ministerul Finanțelor Publice;h) Ministerul Fondurilor Europene;i) Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor;j) Ministerul Justiției;k) Ministerul Afacerilor Externe;l) Avocatul Poporului;m) Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România;n) Asociația directorilor de servicii publice specializate în asistență socială și protecția copilului;o) Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Copil;p) Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Servicii Sociale;q) Consiliul Național al Dizabilității din România;r) Centrul de Resurse Juridice;s) Colegiul Național al Asistenților Sociali din România;ș) Colegiul Psihologilor din România;t) Colegiul Medicilor din România.(2) Reprezentanții ministerelor prevăzute la alin. (1) lit. b)-e) și g)-k) sunt funcționari publici desemnați prin ordin de ministru.  +  Articolul 11(1) Consiliul se întrunește semestrial și ori de câte ori este nevoie, la convocarea președintelui Autorității, în prezența a cel puțin jumătate din numărul reprezentanților.(2) Lucrările Consiliului sunt conduse de președintele Autorității.(3) La lucrările Consiliului pot participa, la invitația președintelui Autorității, reprezentanți ai copiilor, asociații, organizații și federații ale persoanelor cu dizabilități, precum și reprezentanți ai altor autorități sau instituții publice decât cele prevăzute la art. 10 alin. (1), specialiști și reprezentanți ai societății civile, precum și reprezentanți ai mass-mediei.(4) În realizarea atribuțiilor prevăzute la art. 9 alin. (3), Consiliul adoptă, cu votul majorității membrilor, hotărâri cu caracter de recomandare.(5) Serviciile administrative, precum și activitatea de secretariat a Consiliului sunt asigurate de către Autoritate.  +  Articolul 12(1) În structura Autorității funcționează Comisia superioară de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, cu activitate de coordonare metodologică și monitorizare a activității de evaluare și încadrare în grad și tip de handicap.(2) Pe lângă Autoritate funcționează Consiliul de analiză a problemelor persoanelor cu handicap.(3) Comisia superioară de evaluare a persoanelor adulte cu handicap prevăzută la alin. (1) și Consiliul de analiză prevăzut la alin. (2) funcționează în forma, componența și cu atribuțiile prevăzute la art. 90^1, 90^2, respectiv la art. 92 din Legea nr. 448/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 13(1) Personalul Autorității este format din funcționari publici și personal contractual numit, respectiv încadrat, potrivit legii.(2) Numărul maxim de posturi al Autorității este 131, exclusiv demnitarii.  +  Articolul 14(1) Organigrama Autorității este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.(2) În cadrul organigramei, prin ordin al președintelui Autorității, se pot organiza servicii, birouri și alte compartimente și se poate stabili numărul posturilor aferente, cu respectarea prevederilor legale și încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat.(3) Regulamentul de organizare și funcționare a Autorității, precum și statul de funcții se aprobă prin ordin al președintelui acesteia.  +  Articolul 15(1) Autoritatea preia activitățile, atribuțiile, structurile și personalul Autorității Naționale pentru Persoanele cu Dizabilități și ale Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție.(2) Încadrarea personalului în numărul de posturi și în noua organigramă a Autorității Naționale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții se face cu respectarea termenelor și a procedurii aplicabile fiecărei categorii de personal, prin ordin al președintelui Autorității, în termen de minimum 30 de zile și maximum 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.(3) Autoritatea preia pe bază de protocol patrimoniul Autorității Naționale pentru Persoanele cu Dizabilități și al Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție.(4) Bunurile și alte active aferente activității Autorității Naționale pentru Persoanele cu Dizabilități și a Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție se transferă prin protocol din gestiunea celor două instituții desființate în gestiunea Autorității.  +  Articolul 16La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă:a) Hotărârea Guvernului nr. 299/2014 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 289 din 18 aprilie 2014, cu modificările și completările ulterioare;b) Hotărârea Guvernului nr. 50/2015 privind organizarea, funcționarea și atribuțiile Autorității Naționale pentru Persoanele cu Dizabilități, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 88 din 2 februarie 2015, cu modificările și completările ulterioare;c) Hotărârea Guvernului nr. 617/2004 privind înființarea și organizarea Comitetului național director pentru prevenirea și combaterea exploatării copiilor prin muncă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 391 din 3 mai 2004, cu modificările și completările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  Raluca Turcan
  Ministrul muncii și protecției sociale,
  Victoria Violeta Alexandru
  Ministrul lucrărilor publice, dezvoltării și administrației,
  Ion Ștefan
  Ministrul afacerilor interne,
  Marcel Ion Vela
  Ministrul educației și cercetării,
  Cristina Monica Anisie
  Ministrul afacerilor externe,
  Bogdan Lucian Aurescu
  Ministrul sănătății,
  Victor Sebastian Costache
  Ministrul fondurilor europene,
  Ioan Marcel Boloș
  Ministrul transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor,
  Lucian Nicolae Bode
  Ministrul finanțelor publice,
  Vasile-Florin Cîțu
  București, 30 decembrie 2019.Nr. 1.002.  +  ANEXĂ^1)^1) Anexa este reprodusă în facsimil.(Numărul maxim de posturi este 131, exclusiv demnitarii.)
  ORGANIGRAMA
  Autorității Naționale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții
  -----