SCRISOARE DE ÎNȚELEGERE din 6 iunie 2019privind avansul pentru pregătirea Proiectului de dezvoltare propus, "Cartierul pentru justiție", dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare*)
EMITENT
 • ACT INTERNAȚIONAL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 8 din 8 ianuarie 2020  BANCA MONDIALĂArup Banerji,director regional pentru operațiuni,Țările Uniunii Europene Europa și Asia CentralăData: 30 mai 2019Excelenței saledl Eugen Orlando Teodorovici,ministrul finanțelor publiceMinisterul Finanțelor Publice,Bd. Libertății nr. 16, sectorul 5,050706, BucureștiRomâniaRe: Romania: Scrisoare de înțelegere privind avansul pentru pregătirea Proiectului de dezvoltare propus, „Cartierul pentru justiție“Avans de pregătire a Proiectului nr. P497-0001**)Excelență,Răspunzând solicitării de asistență financiară transmise de Ministerul Finanțelor Publice la data de 18 septembrie 2018 în numele României („Beneficiar“), sunt încântat să vă informez că Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare („Banca Mondială“) propune acordarea unui avans către Beneficiar în cadrul Facilității de pregătire a proiectelor a Băncii Mondiale pentru o sumă care nu depășește două milioane cinci sute mii dolari S.U.A. (2.500.000 $ S.U.A.) („avans“), în termenii și condițiile stabilite sau la care se face referire în această scrisoare de înțelegere privind avansul („scrisoare de înțelegere“), care include anexa atașată, pentru a sprijini în finanțarea activităților descrise în anexă („activități“). Obiectivele acestor activități sunt îndreptate spre sprijinirea pregătirii Proiectului de dezvoltare „Cartierul pentru justiție“ propus, conceput să grupeze câteva instituții dispersate din sistemul judiciar și activități judiciare într-o singură locație.Beneficiarul declară, prin confirmarea acordului său mai jos, că: (a) înțelege faptul că prevederile avansului nu constituie și nu presupun niciun angajament din partea BIRD de a sprijini finanțarea Proiectului; și (b) este autorizat să participe la acest acord și să implementeze activitățile, să ramburseze avansul și să își îndeplinească celelalte obligații în cadrul acestei scrisori de înțelegere, toate în concordanță cu prevederile acestei scrisori de înțelegere.Vă rugăm să confirmați acordul Beneficiarului privind cele de mai sus prin semnarea și datarea de către un oficial autorizat al Beneficiarului a exemplarului atașat al acestei scrisori de înțelegere și returnarea acestuia către Banca Mondială. La primirea de către Banca Mondială a acestui exemplar contrasemnat, această scrisoare de înțelegere va deveni efectivă în conformitate cu articolul V din anexa la această scrisoare de înțelegere, cu condiția însă că propunerea acestei scrisori de înțelegere va fi considerată retrasă dacă Banca Mondială nu a primit acest exemplar contrasemnat în termen de 240 de zile de la data semnării acestei scrisori de înțelegere de către Banca Mondială, cu excepția cazului în care Banca Mondială a stabilit o dată ulterioară pentru acest scop.Cu stimă,BANCA INTERNAȚIONALĂ PENTRU RECONSTRUCȚIE ȘI DEZVOLTAREPrin ..........................................Arup Banerji,director regional pentru operațiuni,Țările Uniunii EuropeneEuropei și Asiei CentraleDe acord:MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICEPrin:Nume: Eugen Orlando TeodoroviciTitlu: ministrul finanțelor publiceData: 6 iunie 2019cc: Excelenței sale dna Ana Birchall, ministru al justiției interimar, Ministerul Justiției din RomâniaAtașamente:(1) „Condiții generale pentru avansurile acordate de Banca Mondială în cadrul Facilității de pregătire a proiectelor“, datate 31 iulie 2010;(2) Scrisoare de tragere pentru avans, cu aceeași dată ca și prezenta scrisoare de înțelegere, împreună cu „Ghidul privind tragerile pentru finanțarea proiectelor de investiții“, datat februarie 2017;(3) „Instrucțiuni privind prevenirea și combaterea fraudei și corupției în proiecte finanțate de împrumuturile BIRD și creditele și granturile IDA“, datate 15 octombrie 2006 și revizuite în ianuarie 2011 și începând cu 1 iulie 2016;(4) „Regulamentul Băncii Mondiale privind achizițiile pentru Împrumutații finanțărilor de proiecte de investiții“, datat 1 iulie 2016, revizuit în noiembrie 2017 și în august 2018. *) Prezenta scrisoare de înțelegere a fost ratificată prin Legea nr. 261/2019, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1058 din 31 decembrie 2019.**) Traducere.APP nr. P497-0001  +  ANEXĂ  +  Articolul ICondiții standard; definiții1.01. Condiții standard. „Condițiile generale pentru avansuri acordate de Banca Mondială în cadrul facilităților de pregătire a proiectelor“, datate 31 iulie 2010 („Condițiile generale“) constituie parte integrantă a acestei scrisori de înțelegere.1.02. Definiții. Cu excepția cazului în care contextul necesită alt înțeles, termenii scriși cu majusculă în prezenta scrisoare de înțelegere au înțelesurile atribuite lor în Condițiile generale sau în prezenta scrisoare de înțelegere.(a) „DIPFIE“ înseamnă Direcția pentru implementarea proiectelor finanțate din împrumuturi externe din cadrul MJ sau orice alt succesor legal al acestuia, care va servi ca UIP pentru proiect.(b) „Ghiduri MSS“ sau „MSSG“ înseamnă ghidurile privind mediul, sănătatea și siguranța ale grupului Băncii Mondiale publicate la adresa www.ifc.org/ehsguidelines, după cum aceste ghiduri sunt actualizate din când în când.(c) „Cartierul pentru justiție“ înseamnă „Cartierul pentru justiție“, dezvoltarea planificată care va găzdui instituțiile legate de sistemul judiciar selectate și utilizările asociate, și care va fi situat în municipiul București, sectorul 3, mărginit de Bd. Unirii, bd. Octavian Goga și bd. Mircea Vodă, conform Planului urbanistic zonal sector 3 (PUZ) aprobat prin Decizia Consiliului General al Municipiului București nr. 49 din 31 ianuarie 2019.(d) „MJ“ înseamnă Ministerul de justiție al Beneficiarului sau orice alt succesor legal al acestuia, care va fi Entitatea de implementare a Proiectului și a activităților ce urmează a se realiza din acest avans.(e) „Costuri operaționale“ înseamnă cheltuielile asociate, acceptabile Băncii Mondiale, efectuate pentru implementarea activităților, incluzând consumabile de birou, comisioane bancare, instrumente de comunicare, cheltuieli de publicitate, servicii de traducere și de interpretare, transport, cheltuieli de deplasare, închiriere auto și cheltuieli pentru combustibili, cheltuieli cu închirierea birourilor, cheltuieli cu utilitățile și întreținerea, cheltuieli de relocare, cheltuieli de întreținere și reparații echipamente birou, costuri pentru tipărire și publicații și cheltuieli cu diurna și cazarea pentru personalul UIP, costuri de asigurare bunuri și salarii pentru personalul de sprijin pentru Proiect, cu excepția salariilor personalului Beneficiarului încadrat în serviciul public.(f) „UIP“ înseamnă Unitatea de implementare a Proiectului care va fi responsabilă pentru managementul financiar, achiziții și pregătirea rapoartelor de progres și a celor financiare, a rapoartelor anuale, precum și de monitorizarea zilnică și implementarea activităților Proiectului și a activităților realizate în cadrul prezentului avans, după caz.(g) „Manual operațional al Proiectului“ înseamnă manualul operațional pregătit de Beneficiar, prin MJ, acceptabil Băncii Mondiale și la care se face referire în secțiunea 2.01 partea (2)(ii) a anexei la această scrisoare de înțelegere, după cum acesta poate fi modificat din când în când cu acordul prealabil al Băncii Mondiale.(h) „Politici asiguratorii“ înseamnă Politicile operaționale (PO) și Procedurile Băncii Mondiale (PB), și anume OP/BP 4.01 (Evaluare de mediu), OP/BP 4.11 (Resurse fizice culturale), OP/BP 4.12 (Strămutarea involuntară); acestea pot fi găsite la adresa https://policies.worldbank.org.  +  Articolul IIImplementarea activităților2.01. Descrierea activităților. Activitățile pentru implementarea cărora se acordă avansul constau în următoarele părți:  +  Partea 1. Planificare, inginerie și proiectareAsigurarea de sprijin pentru elaborarea unei strategii de regenerare urbană a amplasamentului, care va îngloba principii de proiectare și construcție eficiente energetic și robuste, studii de fezabilitate și lucrări de proiectare în vederea dezvoltării Cartierului pentru justiție și a infrastructurii aferente. Mai exact, activitățile vor include:(a) executarea unei investigații geotehnice a amplasamentului Cartierului pentru justiție prin, între altele: lucrări de forare, studii de investigare a caracteristicilor solului, studiu geofizic, analize de risc seismic, expertiză a capacității fundației existente, în conformitate cu prevederile specifice ale legislației naționale aplicabile;(b) stabilirea coridorului de expropriere preidentificat prin, între altele: (i) determinarea estimărilor financiare ale costurilor terenurilor din cadrul coridorului de expropriere în conformitate cu prevederile specifice ale legislației naționale aplicabile; (ii) materializarea/încadrarea coridorului de expropriere pe amplasament; reflectarea coridorului de expropriere în documentația de urbanism existentă etc.; și (iii) stabilirea utilizării permise a amplasamentului; și(c) pregătirea planificării și proiectării detaliate prin, între altele: (i) întocmirea documentelor necesare pentru aprobarea planului, incluzând elaborarea proiectului de dezvoltare urbană a amplasamentului și planificarea detaliată, elaborarea studiilor tehnice, precum și pregătirea documentelor de proprietate și cadastru; (ii) finalizarea tuturor studiilor și a documentației necesare pentru obținerea autorizației de construire, incluzând tema de proiectare, studiu de prefezabilitate și studiu de fezabilitate, în conformitate cu cerințele specifice ale legislației naționale și locale aplicabile.  +  Partea 2. Sprijin pentru managementul proiectuluiSprijinirea UIP în derularea atât a activităților de planificare și stabilire a fezabilității, cât și a activităților ulterioare de dezvoltare a amplasamentului care vor include, între altele: (i) pregătirea tuturor documentelor necesare pentru respectarea Politicilor asiguratorii ale Băncii Mondiale; (ii) elaborarea Manualului operațional al Proiectului; și (iii) pregătirea strategiilor și activităților de comunicare aferente Proiectului.2.02. Realizarea activităților în mod general. (a) Beneficiarul își declară angajamentul față de obiectivele activităților. În acest scop, Beneficiarul va realiza activitățile prin MJ („Entitatea de implementare“) în conformitate cu prevederile: (i) articolului II din Condițiile generale; (ii) prezentului articol II; și (iii) „Instrucțiunilor privind prevenirea și combaterea fraudei și corupției în proiecte finanțate de împrumuturile BIRD și creditele și granturile IDA“, datate 15 octombrie 2006 și revizuite în ianuarie 2011 și începând cu 1 iulie 2016.2.03. Aranjamente instituționale și de altă natură. În scopul realizării activităților, Beneficiarul, prin MJ:(a) va menține pe toată perioada de implementare a activităților o unitate de implementare a Proiectului în cadrul MJ (DIPFIE), cu personal profesionist într-un număr adecvat și cu termeni de referință, calificări și funcții acceptabile Băncii Mondiale. DIPFIE va asigura aspectele administrative, contabile, legate de achiziții și aspectele de management financiar ale activităților; și(b) se va asigura că termenii de referință pentru orice serviciu de consultanță legat de asistența tehnică furnizată conform secțiunii 2.01 din această scrisoare de înțelegere vor fi satisfăcători Băncii și, în acest scop, astfel de termeni de referință trebuie să solicite ca recomandările transmise printr-o astfel de consultanță și asistență tehnică să fie în concordanță cu Politicile asiguratorii ale Băncii Mondiale.2.04. Politici asiguratorii.(a) Beneficiarul, prin MJ, se asigură că: (i) toate serviciile de consultanță legate de asistența tehnică, proiectarea și capacitatea instituțională în cadrul activităților, a căror aplicare ar putea avea implicații asupra mediului, de natură socială, de sănătate și siguranță, se realizează numai în conformitate cu termenii de referință revizuiți și considerați satisfăcători de către Bancă; și (ii) astfel de termeni de referință impun activităților de asistență tehnică, proiectare și consolidare a capacității instituționale să țină seama de cerințele Politicilor asiguratorii aplicabile și de ghidurile MSS.(b) Beneficiarul, prin MJ, menține pe parcursul implementării activităților și face publică disponibilitatea unui mecanism de soluționare a reclamațiilor, în forma și conținutul satisfăcătoare pentru Bancă, de a asculta și de a determina în mod corect și cu bună-credință toate reclamațiile ridicate în legătură cu activitățile și ia toate măsurile necesare pentru punerea în aplicare a măsurilor luate printr-un astfel de mecanism într-o manieră satisfăcătoare pentru Bancă.2.05. Monitorizarea, raportarea și evaluarea activităților. Beneficiarul, prin MJ, monitorizează și evaluează progresul activităților în conformitate cu prevederile secțiunii 2.08 din Condițiile generale.2.06. Managementul financiar.(a) Beneficiarul, prin MJ, se asigură că un sistem de management financiar este menținut în conformitate cu prevederile secțiunii 2.09 din Condițiile generale.(b) Beneficiarul, prin MJ, se asigură că rapoarte financiare intermediare neauditate pentru activități sunt pregătite și furnizate Băncii Mondiale nu mai târziu de 45 (patruzeci și cinci) de zile de la sfârșitul fiecărui semestru calendaristic, care să acopere semestrul respectiv, într-o formă și cu un conținut satisfăcătoare Băncii.c. (i) Beneficiarul, prin MJ, va avea situațiile financiare auditate în conformitate cu prevederile secțiunii 2.09 (b) din Condițiile generale. Auditarea situațiilor financiare trebuie să acopere perioada avansului, începând cu anul fiscal în care prima tragere în cadrul avansului a fost efectuată. Situațiile financiare auditate pentru o astfel de perioadă vor fi transmise Băncii Mondiale în termen de cel mult șase luni după sfârșitul anului fiscal al Beneficiarului în care are loc data de refinanțare.(ii) Fără a contraveni prevederilor paragrafului (i) din aceasta secțiune, Banca Mondială poate solicita un audit al situațiilor financiare înaintea datei de refinanțare, care să acopere perioada indicată în solicitarea Băncii. Situațiile financiare auditate pentru o astfel de perioadă vor fi furnizate Băncii Mondiale nu mai târziu de șase luni după terminarea perioadei respective.2.07. Achiziții. Toate serviciile de consultanță și serviciile, altele decât cele de consultanță, necesare pentru derularea activităților și care vor fi finanțate din avans vor fi achiziționate în conformitate cu prevederile conținute sau la care se face referire în Ghidul privind achizițiile al Băncii Mondiale pentru Împrumutații în cadrul finanțărilor pentru proiecte de investiții, datat iulie 2016, revizuit în noiembrie 2017 și începând cu august 2018 (Ghidul privind achizițiile) și prevederile Planului de achiziții pentru activități al Beneficiarului, datat 1 martie 2019 (Planul de achiziții), la care se face referire în cadrul secțiunii IV a Ghidului privind achizițiile, așa cum acesta poate fi actualizat periodic în acord cu Banca Mondială.  +  Articolul IIITragerea avansului3.01. Cheltuieli eligibile. Beneficiarul poate trage sumele din avans în conformitate cu prevederile: (a) articolului III din Condițiile generale; (b) prezenta secțiune; și (c) altor instrucțiuni suplimentare pe care Banca Mondială le poate specifica prin notificare către Beneficiar (inclusiv „Ghidul Băncii Mondiale privind disponibilizarea sumelor pentru finanțarea proiectelor de investiții“, datat februarie 2017, astfel cum a fost revizuit periodic de către Banca Mondială și așa cum este aplicabil prezentei scrisori de înțelegere în baza instrucțiunilor respective), pentru a finanța 100% din cheltuielile eligibile, așa cum este prevăzut în tabelul următor. Tabelul specifică fiecare categorie de cheltuieli eligibile care pot fi finanțate din sumele avansului („categoria“), suma din avans alocată pe fiecare categorie și procentul de cheltuieli care urmează să fie finanțat pentru cheltuielile eligibile din fiecare categorie.
  CategoriaSuma alocată din avans (exprimată în dolari)Procentul din cheltuieli care urmează să fie finanțat (inclusiv taxe)
  (1) Servicii de consultanță, servicii, altele decât cele de consultanță, și costuri operaționale2.500.000100%
  SUMA TOTALĂ2.500.000
  3.02. Condiții de tragere. Fără a contraveni prevederilor secțiunii 3.01 a acestei scrisori de înțelegere, nu se va efectua nicio tragere pentru plăți efectuate înaintea datei contrasemnării acestei scrisori de înțelegere de către Beneficiar.3.03. Data de refinanțare. Data de refinanțare este 31 decembrie 2021.
   +  Articolul IVTermenii avansului4.01. Dobânda. Beneficiarul va plăti dobândă pentru soldul tras al avansului la o rată, pentru fiecare perioadă de dobândă, egală cu rata de referință plus marja fixă; cu toate acestea, rata dobânzii nu poate, în niciun caz, fi mai mică de zero procente (0%) pe an. Dobânda se va acumula de la respectivele date când sumele avansului sunt trase și vor fi achitate în arierate în conformitate cu prevederile secțiunii 4.02 din această scrisoare de înțelegere. Datele de determinare a perioadei de dobândă sunt 1 ianuarie și 1 iulie ale fiecărui an. 4.02. Rambursare. Soldul tras al avansului va fi rambursat de către Beneficiar către Banca Mondială (împreună cu dobânda acumulată la acesta) în conformitate cu prevederile articolului IV din Condițiile generale și cu următoarele prevederi: (a) refinanțarea în cadrul acordului de refinanțare: Dacă, la sau înainte de data de refinanțare, un acord de refinanțare a fost semnat de către toate părțile sale, atunci suma integrală a soldului tras al avansului va fi rambursată Băncii Mondiale (împreună cu dobânda acumulată în avans până la data rambursării) de îndată ce acordul de refinanțare intră în vigoare, prin tragerea de către Banca Mondială a unei sume din împrumutul de refinanțare echivalente cu soldul tras al avansului plus dobânzile aferente, în conformitate cu prevederile din acordul de refinanțare.(b) rambursarea în absența unui acord de refinanțare: Dacă, la data sau înainte de data de refinanțare, nu a fost semnat niciun acord de refinanțare de către toate părțile sale sau dacă până la această dată a fost semnat, dar nu a intrat în vigoare, atunci:(i) în cazul în care soldul tras al avansului nu depășește 50.000 USD, acesta va fi rambursat de către Beneficiar Băncii Mondiale (împreună cu dobânda acumulată la soldul tras al avansului până la data rambursării), la o dată pe care Banca Mondială o precizează într-o notificare adresată Beneficiarului, care, în niciun caz, nu va fi mai devreme de 60 de zile de la data expedierii acestei notificări; și(ii) în cazul în care soldul tras al avansului depășește 50.000 USD, suma (împreună cu dobânda acumulată la soldul tras al avansului până la data notificării) (soldul agregat) va fi plătită de către Beneficiar Băncii Mondiale în zece rate semestriale aproximativ egale, în sumele și la datele (datele de plată) pe care Banca Mondială le va specifica într-o notificare către Beneficiar. În niciun caz, prima dată de plată nu va fi stabilită mai devreme de 60 de zile de la data (data notificării) de expediere a unei astfel de notificări. Beneficiarul va plăti dobândă pentru soldul agregat la o rată, pentru fiecare perioadă de dobândă, egală cu rata de referință plus marja fixă, plătibilă în arierate la fiecare dată de plată. Fără a contraveni celor de mai sus, în cazul în care o anumită sumă a soldului agregat rămâne neplătită la data scadenței și o astfel de neplată continuă pe o perioadă de treizeci de zile, atunci Beneficiarul va plăti rata dobânzii de întârziere pentru această sumă restantă în loc de rata dobânzii specificată mai sus în acest subparagraf (ii) până la achitarea integrală a sumei restante. Dobânda la rata dobânzii de întârziere se acumulează din prima zi a fiecărei perioade de dobândă neplătite și se plătește semestrial în arierate la fiecare dată de plată;  +  Articolul VIntrarea în efectivitate; terminare5.01. Prezentul acord nu va intra în vigoare decât după ce au fost furnizate Băncii Mondiale dovezi satisfăcătoare pentru Banca Mondială conform cărora această scrisoare de înțelegere semnată în numele Beneficiarului a fost ratificată în mod corespunzător de către România.5.02. Cu excepția cazului în care Beneficiarul și Banca Mondială vor conveni altfel, prezenta scrisoare de înțelegere va intra în vigoare la data la care Banca Mondială trimite notificare Beneficiarului cu privire la acceptarea dovezilor necesare conform secțiunii 5.01 („Data intrării în vigoare“). În cazul în care, înainte de data intrării în vigoare, a avut loc orice eveniment care ar fi îndreptățit Banca Mondială să suspende dreptul Beneficiarului de a efectua retrageri din contul avansului, dacă această scrisoare de înțelegere ar fi fost în vigoare, Banca Mondială poate amâna expedierea notificării la care se face referire în această secțiune până când acest eveniment (sau evenimente) a (sau au) încetat să existe.5.03. Terminare pentru neintrare în vigoare. Prezenta scrisoare de înțelegere și toate obligațiile care revin părților încetează, dacă nu au intrat în vigoare până la data care cade la 240 de zile de la data prezentei scrisori de înțelegere, cu excepția cazului în care Banca Mondială, luând în considerare motivele întârzierii, stabilește o dată ulterioară pentru scopul prezentei secțiuni. Banca Mondială va notifica imediat Beneficiarului o astfel de dată ulterioară.  +  Articolul VIReprezentantul Beneficiarului. Adrese6.01. Reprezentantul Beneficiarului. Reprezentantul Beneficiarului la care se face referire în secțiunea 9.02 din Condițiile generale este ministrul finanțelor publice.6.02. Adresa Beneficiarului. Adresa Beneficiarului la care se face referire în secțiunea 9.01 din Condițiile generale este:6.03. Adresa Băncii Mondiale. Adresa Băncii Mondiale la care se face referire în secțiunea 9.01 din Condițiile generale este:Ministerul Finanțelor PubliceBd. Libertății nr. 16, sectorul 5București, 050706RomâniaTelefon Fax: + 4021 2261000/3199759 + 4021 3122509Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare1818 H Street, N.W.Washington, D.C. 20433Statele Unite ale AmericiiTelefon Fax: 248423 (MCI) sau (1)-202-477-639164145 (MCI)
  ----