LEGEA nr. 6 din 6 ianuarie 2020bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 3 din 6 ianuarie 2020  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Secţiunea 1 Dispoziții generale referitoare la bugetul asigurărilor sociale de stat și bugetul asigurărilor pentru șomaj pe anul 2020  +  Articolul 1Prezenta lege prevede și autorizează pentru anul bugetar 2020 veniturile pe capitole și subcapitole și cheltuielile pe destinații pentru bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru șomaj, bugetele fondurilor externe nerambursabile, sinteza bugetelor instituțiilor publice finanțate parțial din venituri proprii, precum și reglementări specifice exercițiului bugetar al anului 2020.  +  Secţiunea a 2-a Dispoziții referitoare la bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2020  +  Articolul 2(1) Sinteza veniturilor și cheltuielilor bugetare alocate pe surse de finanțare, detaliată la venituri pe capitole și subcapitole, iar la cheltuieli, pe părți, capitole și titluri este prevăzută în anexa nr. 1/03.(2) Cheltuielile bugetului asigurărilor sociale de stat, detaliate pe părți, capitole, subcapitole, paragrafe, respectiv titluri de cheltuieli, articole și alineate, după caz, sunt prevăzute în anexa nr. 2/03.(3) Sumele alocate din fonduri externe nerambursabile, detaliate la cheltuieli, pe capitole, subcapitole, paragrafe, respectiv titluri, articole și alineate, după caz, sunt prevăzute în anexa nr. 3/03.  +  Articolul 3(1) Bugetul asigurărilor sociale de stat aferent sistemului public de pensii se stabilește la venituri în sumă de 87.327.121 mii lei, iar la cheltuieli în sumă de 87.327.121 mii lei atât la credite de angajament, cât și la credite bugetare.(2) Sistemul de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale se stabilește la venituri în sumă de 162.337 mii lei, iar la cheltuieli în sumă de 137.860 mii lei, atât la credite de angajament, cât și la credite bugetare, cu un excedent de 24.477 mii lei. (3) Sinteza proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile și detalierea pe proiecte și programul de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare, detaliate, sunt prevăzute în anexele nr. 4/03 și 6/03.(4) Sinteza finanțării programelor bugetului asigurărilor sociale de stat cu detalierea pe fișele programelor este prevăzută în anexa nr. 5/03.  +  Secţiunea a 3-a Dispoziții referitoare la bugetul asigurărilor pentru șomaj pe anul 2020  +  Articolul 4(1) Sinteza veniturilor și cheltuielilor bugetare alocate pe surse de finanțare, detaliată la venituri pe capitole și subcapitole, iar la cheltuieli, pe părți, capitole și titluri este prevăzută în anexa nr. 1/04.(2) Cheltuielile bugetului asigurărilor pentru șomaj, detaliate pe părți, capitole, subcapitole, paragrafe, respectiv titluri de cheltuieli, articole și alineate, după caz, sunt prevăzute în anexa nr. 2/04.(3) Sumele alocate din fonduri externe nerambursabile, detaliate la cheltuieli, pe capitole, subcapitole, paragrafe, respectiv titluri, articole și alineate, după caz, sunt prevăzute în anexa nr. 3/04.  +  Articolul 5(1) Bugetul asigurărilor pentru șomaj, aferent sistemului asigurărilor pentru șomaj, se stabilește la venituri în sumă de 2.157.794 mii lei, iar la cheltuieli în sumă de 1.900.578 mii lei credite de angajament și în sumă de 1.900.864 mii lei credite bugetare, cu un excedent de 256.930 mii lei. (2) Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale instituit prin Legea nr. 200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale, cu modificările ulterioare, se stabilește la venituri în sumă de 1.258.657 mii lei, iar la cheltuieli în sumă de 11.465 mii lei, atât la credite de angajament, cât și la credite bugetare, cu un excedent de 1.247.192 mii lei.(3) Sinteza proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile și detalierea pe proiecte și programul de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare, detaliate, sunt prevăzute în anexele nr. 4/04 și 6/04.(4) Sinteza finanțării programelor bugetului asigurărilor pentru șomaj cu detalierea pe fișele programelor este prevăzută în anexa nr. 5/04.(5) Sinteza sumelor alocate pentru instituții publice finanțate parțial din venituri proprii este prevăzută în anexa nr. 7/04.  +  Capitolul II Responsabilități în aplicarea prezentei legi și dispoziții în gestionarea proiectelor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile  +  Secţiunea 1 Responsabilități în aplicarea prezentei legi  +  Articolul 6(1) În condițiile prevăzute de Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, pe parcursul întregului an, ordonatorul principal de credite poate efectua virări de credite de angajament și de credite bugetare între titlurile și articolele de cheltuieli din cadrul aceluiași capitol sau de la alte capitole, după caz, în vederea asigurării plății la scadență a cotizațiilor și contribuțiilor la organisme internaționale, a derulării corespunzătoare a programelor finanțate din fonduri ale Uniunii Europene postaderare.(2) Ordonatorul principal de credite comunică lunar Ministerului Finanțelor Publice modificările efectuate potrivit prevederilor alin. (1).  +  Articolul 7Sunt interzise virările de credite de angajament și credite bugetare între subdiviziunile de cheltuieli aprobate pentru sistemul public de pensii și cele pentru sistemul de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale.  +  Articolul 8Sunt interzise virările de credite de angajament și credite bugetare între subdiviziunile de cheltuieli aprobate pentru sistemul asigurărilor pentru șomaj și cele pentru Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale.  +  Articolul 9Se interzice ordonatorului principal de credite să efectueze virări de credite de angajament și credite bugetare de la titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice“ al capitolului 69.03 „Asigurări și asistență socială pentru accidente de muncă și boli profesionale“ și al capitolului 68.04 „Asigurări și asistență socială“ la celelalte titluri ale aceluiași capitol sau la alte capitole bugetare, precum și între alineatele acestui titlu de cheltuieli, după caz.  +  Secţiunea a 2-a Dispoziții referitoare la proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020  +  Articolul 10(1) În anul 2020 se autorizează ordonatorul principal de credite să introducă, în anexele la bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru șomaj și în bugetele instituțiilor finanțate parțial din bugetul asigurărilor pentru șomaj, după caz, în condițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările și completările ulterioare, proiecte noi aferente perioadei de programare bugetară 2014-2020.(2) În condițiile prevăzute de Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, pe parcursul întregului an, se autorizează ordonatorul principal de credite să efectueze virări de credite bugetare între titlurile, articolele și alineatele de cheltuieli din cadrul aceluiași capitol sau de la alte capitole pentru asigurarea creditelor bugetare necesare la titlul 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“, pentru finanțarea proiectelor noi cu încadrarea în nivelul total al creditelor bugetare aprobate prin bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetul asigurărilor pentru șomaj, după caz.(3) Se autorizează ordonatorul principal de credite să introducă în bugetele prevăzute la alin. (1) creditele de angajament necesare implementării proiectelor noi la nivelul prevăzut în contractele/deciziile/ordinele de finanțare/avizele de principiu cu beneficiarii în cadrul programelor aferente perioadei de programare bugetară a Uniunii Europene 2014-2020.(4) Se autorizează ordonatorul principal de credite să introducă în fișele proiectelor creditele de angajament și creditele bugetare potrivit alin. (2) și (3) necesare implementării proiectelor noi, să majoreze creditele bugetare și creditele de angajament aferente estimărilor pentru anii 2021-2023 și anii ulteriori și, după caz, să modifice Programul de investiții publice.  +  Articolul 11(1) Ordonatorii de credite finanțați parțial din bugetul asigurărilor pentru șomaj care au calitatea de lider al unui parteneriat beneficiar al unui proiect finanțat din fonduri externe nerambursabile pot asigura prin bugetele proprii cofinanțarea publică pentru proiecte în condițiile stabilite prin acordul de parteneriat, anexă la memorandumul/contractul/ decizia/ordinul de finanțare.(2) În cazul proiectelor eligibile pentru finanțare în cadrul programelor/instrumentelor/facilităților/mecanismelor care nu sunt gestionate de către autorități ale administrației publice din România și ale căror reguli de implementare permit beneficiarilor solicitarea și obținerea de prefinanțări/avansuri, finanțarea cheltuielilor se asigură din bugetul propriu în limita necesarului rămas neacoperit de prefinanțările/avansurile primite conform acordurilor de finanțare.(3) În bugetul asigurărilor sociale de stat și bugetul asigurărilor pentru șomaj, la titlul 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“, respectiv la capitolele și subcapitolele corespunzătoare de cheltuieli potrivit destinației acestora, se cuprind și sumele aferente proiectelor care îndeplinesc criteriile de eligibilitate pentru finanțarea în cadrul programelor/ instrumentelor/facilităților/mecanismelor care nu sunt gestionate de către autorități ale administrației publice din România.(4) Se autorizează ordonatorul principal de credite să efectueze, în cursul întregului an, virări de credite de angajament și credite bugetare în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare aflate în derulare, inclusiv prin diminuarea cheltuielilor de natura investițiilor și majorarea cheltuielilor curente, astfel încât să asigure implementarea corespunzătoare a acestora și, după caz, să modifice Programul de investiții publice.(5) Proiectele de investiții finanțate în cadrul perioadei de programare bugetară a Uniunii Europene 2014-2020 se cuprind în buget cu respectarea prevederilor art. 43 din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 12(1) Pentru cota-parte din plățile efectuate aferente cheltuielilor eligibile a fi rambursate din programe aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene, politicilor comune agricolă și de pescuit sau din alte programe/instrumente/facilități/mecanisme postaderare, ordonatorul de credite care are calitatea de beneficiar va transmite o solicitare de rambursare autorității de management/gestiune a programului/instrumentului/facilității/ mecanismului în maximum o lună de la efectuarea plății în conformitate cu regulile specifice de eligibilitate a cheltuielilor, precum și cu prevederile contractului/deciziei/ordinului de finanțare. (2) Sumele aferente rambursărilor de fonduri externe nerambursabile postaderare primite de la Comisia Europeană și/sau a altor donatori externi se fac venit la bugetele din care au fost finanțate proiectele respective și se virează la aceste bugete conform reglementărilor Uniunii Europene și prevederilor legale naționale ce reglementează fiecare domeniu care intră în sfera de cuprindere a fondurilor externe nerambursabile postaderare de către autoritățile de management/gestiune ori de către alte autorități naționale abilitate în acest sens în cadrul unor programe/facilități/mecanisme sau instrumente postaderare, după caz. (3) Beneficiarii finanțați integral din bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetul asigurărilor pentru șomaj, după caz, care implementează proiecte finanțate în cadrul programelor/ instrumentelor/facilităților/mecanismelor care nu sunt gestionate de către autorități ale administrației publice din România virează în contul de venituri ale acestor bugete sumele primite ca rambursare a cheltuielilor efectuate în cadrul proiectelor respective, în termen de 5 zile lucrătoare de la data încasării acestora.  +  Articolul 13(1) Se interzice ordonatorului principal de credite să efectueze virări de credite de angajament și credite bugetare de la titlul 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“ la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiași capitol sau la alte capitole bugetare, cu excepția virărilor de credite de angajament și credite bugetare care pot fi efectuate pe tot parcursul anului, după caz, de la titlul 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“ la titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice“, în vederea asigurării sumelor reprezentând contribuția proprie și/sau cofinanțarea națională, aferentă proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile ale instituțiilor publice finanțate parțial din bugetul asigurărilor pentru șomaj.(2) În condițiile prevăzute de Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, pe parcursul întregului an, se autorizează ordonatorul principal de credite să efectueze virări de credite de angajament și credite bugetare neutilizate între titlurile, articolele și alineatele de cheltuieli din cadrul aceluiași capitol sau de la alte capitole pentru asigurarea fondurilor necesare la titlul 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“, pentru finanțarea proiectelor aflate în implementare, cu încadrarea în nivelul total al cheltuielilor aprobate prin bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetul asigurărilor pentru șomaj, după caz.(3) Se interzice instituțiilor publice finanțate parțial din bugetul asigurărilor pentru șomaj să efectueze virări de credite de angajament și credite bugetare de la titlul 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“.(4) Sumele prevăzute per total la alineatul „Finanțare externă nerambursabilă“ nu pot fi diminuate. (5) Virările și redistribuirile de credite de angajament și credite bugetare între și în cadrul proiectelor/programelor finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare prevăzute la alin. (1) și (2), precum și modificările și virările prevăzute la art. 10 alin. (2)-(4) se efectuează de către ordonatorul principal de credite și se comunică Ministerului Finanțelor Publice, concomitent cu transmiterea anexelor la bugetul asigurărilor sociale de stat și/sau bugetul asigurărilor pentru șomaj, după caz, modificate în mod corespunzător.(6) Din sumele prevăzute la titlul 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“ se pot efectua cheltuieli curente și de capital pentru derularea corespunzătoare a proiectelor finanțate de la acest titlu.  +  Articolul 14(1) Se autorizează ordonatorul principal de credite al bugetului asigurărilor sociale de stat și bugetului asigurărilor pentru șomaj să includă în bugetul fondurilor externe nerambursabile creditele bugetare aferente sumelor primite în cursul anului sau disponibile din anul anterior și necuprinse în bugetul aprobat pe anul 2020 reprezentând fonduri externe nerambursabile, alți donatori și din alte facilități postaderare, precum și creditele de angajament necesare implementării proiectelor la nivelul prevăzut în contractele/deciziile/ordinele/acordurile de finanțare, atât în bugetul propriu, cât și al instituțiilor publice finanțate parțial din bugetul asigurărilor pentru șomaj.(2) Se autorizează ordonatorul principal de credite să introducă în anexele nr. 4/03 și nr. 4/04, după caz, creditele bugetare conform prevederilor alin. (1), să majoreze creditele de angajament necesare implementării proiectelor la nivelul prevăzut în contractele/deciziile/ordinele/acordurile de finanțare, repartizate pe ani, și să le comunice, în termen de 10 zile, Ministerului Finanțelor Publice.(3) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice ca, pe baza comunicărilor transmise de ordonatorul principal de credite, să aprobe repartizarea pe trimestre a sumelor prevăzute la alin. (1).  +  Capitolul III Dispoziții finale  +  Articolul 15Câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 este de 5.429 lei.  +  Articolul 16Cuantumul ajutorului de deces se stabilește, în condițiile legii, în cazul:a) asiguratului sau pensionarului, la 5.429 lei;b) unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului, la 2.715 lei.  +  Articolul 17În anul 2020 indicele de corecție prevăzut la art. 170 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, este de 1,41.  +  Articolul 18În anul 2020, cota contribuției pentru persoanele prevăzute la art. 20 alin. (1) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare, este 17% din contribuția asiguratorie pentru muncă reglementată la art. 220^3 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 19(1) Pentru plata drepturilor la domiciliul beneficiarilor, cheltuielile pentru transmiterea și achitarea drepturilor finanțate din bugetul asigurărilor sociale de stat se stabilesc prin aplicarea coeficientului de 1,1% asupra sumelor plătite.(2) Pentru plata drepturilor la domiciliul beneficiarilor, cheltuielile pentru transmiterea și achitarea drepturilor finanțate din bugetul asigurărilor pentru șomaj se stabilesc prin aplicarea coeficientului de 1% asupra sumelor plătite.(3) Cheltuielile stabilite prin aplicarea coeficienților prevăzuți la alin. (1) și (2) se suportă din bugetul din care se finanțează drepturile respective.  +  Articolul 20Tariful pentru un talon de plată la domiciliul beneficiarilor, în situația în care aceștia au optat pentru plata în cont curent sau în cont de card, este de 2,15 lei și se suportă din bugetul din care se finanțează dreptul respectiv.  +  Articolul 21Ordonatorul principal de credite al bugetului asigurărilor sociale de stat, respectiv al bugetului asigurărilor pentru șomaj are obligația să transmită Ministerului Finanțelor Publice detalierea în structură, pe funcții, a numărului maxim de posturi finanțat în condițiile legii și salariul mediu de bază pe funcții din anul 2020, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.  +  Articolul 22Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice, ca la solicitarea ordonatorului principal de credite, să introducă pe parcursul întregului an, în bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru șomaj, după caz, fișele de investiții aferente poziției „C - Alte cheltuieli de investiții“ în programul de investiții publice anexă la buget, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate.  +  Articolul 23(1) Creditele de angajament prevăzute în anexele la bugetul asigurărilor sociale de stat și bugetul asigurărilor pentru șomaj reprezintă limită maximă în cadrul căreia pot fi încheiate angajamentele legale astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 3 din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare.(2) Se autorizează ordonatorul principal de credite să detalieze la nivel de subcapitol și paragraf, precum și la nivel de articol și alineat creditele de angajament aprobate pe anul 2020 și să comunice Ministerului Finanțelor Publice, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.  +  Articolul 24Anexele nr. 1/03-6/03*) și nr. 1/04-7/04*) fac parte integrantă din prezenta lege.*) Anexele nr. 1/03-6/03 și nr. 1/04-7/04 sunt reproduse în facsimil.Această lege a fost adoptată în temeiul prevederilor art. 114 alin. (3) din Constituția României, republicată, în urma angajării răspunderii Guvernului în fața Camerei Deputaților și a Senatului, în ședința comună din data de 23 decembrie 2019.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  ION-MARCEL CIOLACU
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  TEODOR-VIOREL MELEȘCANU
  București, 6 ianuarie 2020.Nr. 6.  +  Anexa nr. 1/03MINISTERUL MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
  Sinteza veniturilor și cheltuielilor alocate pe surse și pe titluri
  pe anii 2020-2023
  - mii lei -
  CapitolSubcapitolParagrafGrupa/ TitluArticolAlineatDenumire indicatorProgram 2020Estimări 2021Estimări 2022Estimări 2023
  AB1234
  000103    VENITURI - TOTAL87.489.458104.551.317112.123.283120.884.144
  000203    I. VENITURI CURENTE76.179.76482.295.50490.047.31198.104.914
  200003    B.CONTRIBUTII DE ASIGURĂRI76.006.33382.117.04289.863.85097.916.684
  2003     CONTRIBUȚIILE ANGAJATORILOR538.284592.343641.352693.207
   01    Contribuții de asigurări sociale de stat datorate de angajatori389.716425.869457.840491.074
   09    Venituri din contribuția asiguratorie pentru muncă pentru accidente de muncă și boli profesionale148.568166.474183.512202.133
  2103     CONTRIBUȚIILE ASIGURAȚILOR75.468.04981.524.69989.222.49897.223.477
   01    Contribuții de asigurări sociale de stat datorate de asigurați80.371.47186.929.79895.161.579103.719.704
   04    Contribuții de asigurări sociale datorate de persoane asigurate pe bază de contract de asigurare267.365278.595290.296301.907
   07    Contribuția la fondul de pensii, administrat privat (se scade)-9.378.382-10.293.880-11.264.999-12.274.473
   13    Contribuția individuală de asigurări sociale datorată de persoanele care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală17.33119.02320.81722.683
   28    Contribuția de asigurări sociale datorată de persoanele fizice care realizează venituri în bază contractelor de activitate sportivă27.05029.69032.49135.403
   47    Contribuția de asigurări sociale datorată de persoanele care realizează venituri din salarii din domeniul construcțiilor3.745.6364.111.2784.499.1334.902.308
   48    Contribuții de asigurări aferente declarației unice417.578450.195483.181515.945
  290003    C.VENITURI NEFISCALE173.431178.462183.461188.230
  300003    C1.VENITURI DIN PROPRIETATE13.81114.21114.80715.399
  3103     VENITURI DIN DOBÂNZI13.81114.21114.80715.399
   05    Venituri din dobânzi ale bugetului asigurărilor sociale de stat42434445
   06    Venituri din dobânzi ale sistemului de asigurări de accidente de muncă și boli profesionale13.76914.16814.76315.354
  330003    C2.VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII159.620164.251168.654172.831
  3303     VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ȘI ALTE ACTIVITĂȚI87.81290.35993.90595.304
   08    Venituri din prestări de servicii145150154158
   11    Contribuția pentru bilete de tratament și odihnă87.66790.20993.75195.146
  3603     DIVERSE VENITURI71.80873.89274.74977.527
   01    Venituri din aplicarea prescripției extinctive9.2269.61410.01810.418
   03    Sume din recuperarea debitelor provenite din drepturile necuvenite20.60321.46922.37123.265
   50    Alte venituri41.97942.80942.36043.844
  410003    IV.SUBVENȚII11.309.69422.255.81322.075.97222.779.230
  420003    SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE11.309.69422.255.81322.075.97222.779.230
  4203     SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT11.309.69422.255.81322.075.97222.779.230
   24    Subvenții primite de bugetul asigurărilor sociale de stat11.309.69422.255.81322.075.97222.779.230
  490301    Venituri sistem public de pensii87.327.121104.370.675111.925.008120.666.657
  490302    Venituri sistem accidente de muncă și boli profesionale162.337180.642198.275217.487
   08    FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE TOTAL VENITURI1.020   
  4808     SUME PRIMITE DE LA UE/ALȚI DONATORI ÎN CONTUL PLĂȚILOR EFECTUATE ȘI PREFINANȚĂRI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-20201.020   
   15    Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020 (APC)1.020   
  5000     TOTAL GENERAL    
        I. Credite de angajament87.466.001104.539.377112.109.896120.857.439
        II. Credite bugetare87.466.001104.539.377112.109.896120.857.439
     01  CHELTUIELI CURENTE    
        I. Credite de angajament87.453.401104.534.377112.104.896120.852.439
        II. Credite bugetare87.453.401104.534.377112.104.896120.852.439
      10  TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL     
        I. Credite de angajament370.000407.000447.700447.700
        II. Credite bugetare370.000407.000447.700447.700
     20  TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII    
        I. Credite de angajament572.929650.000700.000750.000
        II. Credite bugetare572.929650.000700.000750.000
     30  TITLUL III DOBÂNZI    
        I. Credite de angajament5.0055.0055.0055.005
        II. Credite bugetare5.0055.0055.0055.005
     51  TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE    
        I. Credite de angajament12   
        II. Credite bugetare12   
      55  TITLUL VII ALTE TRANSFERURI     
        I. Credite de angajament187187187187
        II. Credite bugetare187187187187
     57  TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ    
        I. Credite de angajament86.500.000103.470.032110.949.800119.647.290
        II. Credite bugetare86.500.000103.470.032110.949.800119.647.290
     58  TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020    
        I. Credite de angajament3.180   
        II. Credite bugetare3.180   
     59  TITLUL XI ALTE CHELTUIELI    
        I. Credite de angajament2.0882.1532.2042.257
        II. Credite bugetare2.0882.1532.2042.257
     70  CHELTUIELI DE CAPITAL    
        I. Credite de angajament12.6005.0005.0005.000
        II. Credite bugetare12.6005.0005.0005.000
     71  TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE    
        I. Credite de angajament12.6005.0005.0005.000
        II. Credite bugetare12.6005.0005.0005.000
  5003     BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT    
        I. Credite de angajament87.464.981104.539.377112.109.896120.857.439
        II. Credite bugetare87.464.981104.539.377112.109.896120.857.439
     01  CHELTUIELI CURENTE    
        I. Credite de angajament87.452.381104.534.377112.104.896120.852.439
        II. Credite bugetare87.452.381104.534.377112.104.896120.852.439
     10  TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL    
        I. Credite de angajament370.000407.000447.700447.700
        II. Credite bugetare370.000407.000447.700447.700
     20  TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII    
        I. Credite de angajament572.929650.000700.000750.000
        II. Credite bugetare572.929650.000700.000750.000
     30  TITLUL III DOBÂNZI    
        I. Credite de angajament5.0055.0055.0055.005
        II. Credite bugetare5.0055.0055.0055.005
     51  TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE    
        I. Credite de angajament12   
        II. Credite bugetare12   
     55  TITLUL VII ALTE TRANSFERURI    
        I. Credite de angajament187187187187
        II. Credite bugetare187187187187
     57  TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ    
        I. Credite de angajament86.500.000103.470.032110.949.800119.647.290
        II. Credite bugetare86.500.000103.470.032110.949.800119.647.290
     58  TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020    
        I. Credite de angajament2.160   
        II. Credite bugetare2.160   
     59  TITLUL XI ALTE CHELTUIELI    
        I. Credite de angajament2.0882.1532.2042.257
        II. Credite bugetare2.0882.1532.2042.257
     70  CHELTUIELI DE CAPITAL    
        I. Credite de angajament12.6005.0005.0005.000
        II. Credite bugetare12.6005.0005.0005.000
     71  TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE    
        I. Credite de angajament12.6005.0005.0005.000
        II. Credite bugetare12.6005.0005.0005.000
  680003    Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE    
        I. Credite de angajament87.464.981104.539.377112.109.896120.857.439
        II. Credite bugetare87.464.981104.539.377112.109.896120.857.439
     01  CHELTUIELI CURENTE    
        I. Credite de angajament87.452.381104.534.377112.104.896120.852.439
        II. Credite bugetare87.452.381104.534.377112.104.896120.852.439
     10  TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL    
        I. Credite de angajament370.000407.000447.700447.700
        II. Credite bugetare370.000407.000447.700447.700
     20  TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII    
        I. Credite de angajament572.929650.000700.000750.000
        II. Credite bugetare572.929650.000700.000750.000
     30  TITLUL III DOBÂNZI    
        I. Credite de angajament5.0055.0055.0055.005
        II. Credite bugetare5.0055.0055.0055.005
     51  TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE    
        I. Credite de angajament12   
        II. Credite bugetare12   
     55  TITLUL VII ALTE TRANSFERURI    
        I. Credite de angajament187187187187
        II. Credite bugetare187187187187
     57  TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ    
        I. Credite de angajament86.500.000103.470.032110.949.800119.647.290
        II. Credite bugetare86.500.000103.470.032110.949.800119.647.290
     58  TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020    
        I. Credite de angajament2.160   
        II. Credite bugetare2.160   
     59  TITLUL XI ALTE CHELTUIELI    
        I. Credite de angajament2.0882.1532.2042.257
        II. Credite bugetare2.0882.1532.2042.257
     70  CHELTUIELI DE CAPITAL    
        I. Credite de angajament12.6005.0005.0005.000
        II. Credite bugetare12.6005.0005.0005.000
     71  TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE    
        I. Credite de angajament12.6005.0005.0005.000
        II. Credite bugetare12.6005.0005.0005.000
  6803     ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ    
        I. Credite de angajament87.327.121104.370.675111.925.008120.666.657
        II. Credite bugetare87.327.121104.370.675111.925.008120.666.657
     01  CHELTUIELI CURENTE    
        I. Credite de angajament87.314.621104.365.775111.920.108120.661.757
        II. Credite bugetare87.314.621104.365.775111.920.108120.661.757
     10  TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL    
        I. Credite de angajament355.211384.112420.356420.356
        II. Credite bugetare355.211384.112420.356420.356
     20  TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII    
        I. Credite de angajament570.375646.795696.761746.761
        II. Credite bugetare570.375646.795696.761746.761
     30  TITLUL III DOBÂNZI    
        I. Credite de angajament5.0005.0005.0005.000
        II. Credite bugetare5.0005.0005.0005.000
     55  TITLUL VII ALTE TRANSFERURI    
        I. Credite de angajament187187187187
        II. Credite bugetare187187187187
     57  TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ    
        I. Credite de angajament86.379.820103.327.748110.795.820119.487.416
        II. Credite bugetare86.379.820103.327.748110.795.820119.487.416
     58  TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020    
        I. Credite de angajament2.160   
        II. Credite bugetare2.160   
     59  TITLUL XI ALTE CHELTUIELI    
        I. Credite de angajament1.8681.9331.9842.037
        II. Credite bugetare1.8681.9331.9842.037
     70  CHELTUIELI DE CAPITAL    
        I. Credite de angajament12.5004.9004.9004.900
        II. Credite bugetare12.5004.9004.9004.900
     71  TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE    
        I. Credite de angajament12.5004.9004.9004.900
        II. Credite bugetare12.5004.9004.9004.900
  6903     ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE DE MUNCĂ ȘI BOLI PROFESIONALE    
        I. Credite de angajament137.860168.702184.888190.782
        II. Credite bugetare137.860168.702184.888190.782
     01  CHELTUIELI CURENTE    
        I. Credite de angajament137.760168.602184.788190.682
        II. Credite bugetare137.760168.602184.788190.682
      10  TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL     
        I. Credite de angajament14.78922.88827.34427.344
        II. Credite bugetare14.78922.88827.34427.344
     20  TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII    
        I. Credite de angajament2.5543.2053.2393.239
        II. Credite bugetare2.5543.2053.2393.239
     30  TITLUL III DOBÂNZI    
        I. Credite de angajament5555
        II. Credite bugetare5555
     51  TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE    
        I. Credite de angajament12   
        II. Credite bugetare12   
     57  TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ    
        I. Credite de angajament120.180142.284153.980159.874
        II. Credite bugetare120.180142.284153.980159.874
     59  TITLUL XI ALTE CHELTUIELI    
        I. Credite de angajament220220220220
        II. Credite bugetare220220220220
     70  CHELTUIELI DE CAPITAL    
        I. Credite de angajament100100100100
        II. Credite bugetare100100100100
     71  TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE    
        I. Credite de angajament100100100100
        II. Credite bugetare100100100100
  9903     EXCEDENT/DEFICIT24.47711.94013.38726.705
  990310    Excedent/Deficit sistem public de pensii    
  990311    Excedent/Deficit sistem accidente de muncă și boli profesionale24.47711.94013.38726.705
  5008     FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE    
        I. Credite de angajament1.020   
        II. Credite bugetare1.020   
     01  CHELTUIELI CURENTE    
        I. Credite de angajament1.020   
        II. Credite bugetare1.020   
     58  TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020    
        I. Credite de angajament1.020   
        II. Credite bugetare1.020   
  6808     ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ    
        I. Credite de angajament1.020   
        II. Credite bugetare1.020   
     01  CHELTUIELI CURENTE    
        I. Credite de angajament1.020   
        II. Credite bugetare1.020   
     58  TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020    
        I. Credite de angajament1.020   
        II. Credite bugetare1.020   
   +  Anexa nr. 2/03MINISTERUL MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
  Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate
  pe anii 2020-2023
  (sume alocate din Bugetul asigurărilor sociale de stat)
  CapitolSubcapitolParagrafGrupa/ TitluArticolAlineatDenumire indicatorProgram 2020Estimări 2021Estimări 2022Estimări 2023
  AB1234
  5003     BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT    
        I. Credite de angajament87.464.981104.539.377112.109.896120.857.439
        II. Credite bugetare87.464.981104.539.377112.109.896120.857.439
     01  CHELTUIELI CURENTE    
        I. Credite de angajament87.452.381104.534.377112.104.896120.852.439
        II. Credite bugetare87.452.381104.534.377112.104.896120.852.439
     10  TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL    
        I. Credite de angajament370.000407.000447.700447.700
        II. Credite bugetare370.000407.000447.700447.700
      01 Cheltuieli salariale în bani    
        II. Credite bugetare356.078   
       01Salarii de bază    
        II. Credite bugetare292.961   
       05Sporuri pentru condiții de muncă    
        II. Credite bugetare33.300   
       06Alte sporuri    
        II. Credite bugetare2.600   
       12Indemnizații plătite unor persoane din afara unității    
        II. Credite bugetare610   
       13Drepturi de delegare    
        II. Credite bugetare727   
       17Indemnizații de hrana    
        II. Credite bugetare11.970   
       30Alte drepturi salariale în bani    
        II. Credite bugetare13.910   
      02 Cheltuieli salariale în natură    
        II. Credite bugetare5.080   
       04Locuința de serviciu folosită de salariat și familia sa    
        II. Credite bugetare20   
       06Vouchere de vacanță    
        II. Credite bugetare5.060   
      03 Contribuții    
        II. Credite bugetare8.842   
       01Contribuții de asigurări sociale de stat    
        II. Credite bugetare830   
       02Contribuții de asigurări de șomaj    
        II. Credite bugetare74   
       03Contribuții de asigurări sociale de sănătate    
        II. Credite bugetare310   
       04Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale    
        II. Credite bugetare33   
       06Contribuții pentru concedii și indemnizații    
        II. Credite bugetare135   
       07Contribuția asiguratorie pentru muncă    
        II. Credite bugetare7.450   
       08Contribuții plătite de angajator în numele angajatului    
        II. Credite bugetare10   
     20  TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII    
        I. Credite de angajament572.929650.000700.000750.000
        II. Credite bugetare572.929650.000700.000750.000
      01 Bunuri și servicii    
        II. Credite bugetare44.751   
       01Furnituri de birou    
        II. Credite bugetare5.082   
       02Materiale pentru curățenie    
        II. Credite bugetare173   
       03Încălzit, iluminat și forță motrică    
        II. Credite bugetare7.230   
       04Apa, canal și salubritate    
        II. Credite bugetare827   
       05Carburanți și lubrifianți    
        II. Credite bugetare770   
       06Piese de schimb    
        II. Credite bugetare442   
       07Transport    
        II. Credite bugetare10   
       08Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet    
        II. Credite bugetare8.390   
       09Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional    
        II. Credite bugetare407   
       30Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare    
        II. Credite bugetare21.420   
      02 Reparații curente    
        II. Credite bugetare981   
      03 Hrana    
        II. Credite bugetare210   
       01Hrana pentru oameni    
        II. Credite bugetare210   
      04 Medicamente și materiale sanitare    
        II. Credite bugetare610   
       01Medicamente    
        II. Credite bugetare100   
       02Materiale sanitare    
        II. Credite bugetare150   
       03Reactivi    
        II. Credite bugetare300   
       04Dezinfectanți    
        II. Credite bugetare60   
      05 Bunuri de natura obiectelor de inventar    
        II. Credite bugetare882   
       03Lenjerie și accesorii de pat    
        II. Credite bugetare50   
       30Alte obiecte de inventar    
        II. Credite bugetare832   
      06 Deplasări, detașări, transferări    
        II. Credite bugetare518   
       01Deplasări interne, detașări, transferări    
        II. Credite bugetare172   
       02Deplasări în străinătate    
        II. Credite bugetare346   
      11 Cărți, publicații și materiale documentare    
        II. Credite bugetare84   
      12 Consultanță și expertiză    
        II. Credite bugetare8   
      13 Pregătire profesională    
        II. Credite bugetare222   
      14 Protecția muncii    
        II. Credite bugetare151   
      25 Cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din acțiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale    
        II. Credite bugetare11.337   
      30 Alte cheltuieli    
        II. Credite bugetare513.175   
       01Reclama și publicitate    
        II. Credite bugetare39   
       02Protocol și reprezentare    
        II. Credite bugetare116   
       03Prime de asigurare non-viață    
        II. Credite bugetare313   
       04Chirii    
        II. Credite bugetare2.480   
       06Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor    
        II. Credite bugetare509.951   
       09Executarea silită a creanțelor bugetare    
        II. Credite bugetare10   
       30Alte cheltuieli cu bunuri și servicii    
        II. Credite bugetare266   
     30  TITLUL III DOBÂNZI    
        I. Credite de angajament5.0055.0055.0055.005
        II. Credite bugetare5.0055.0055.0055.005
      03 Alte dobânzi    
        II. Credite bugetare5.005   
       02Dobânda datorată trezoreriei statului    
        II. Credite bugetare5.005   
     51  TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE    
        I. Credite de angajament12   
        II. Credite bugetare12   
      01 Transferuri curente    
        II. Credite bugetare12   
       21Transferuri din sumele alocate sistemului de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale, către fondul național unic de asigurări sociale de sănătate, reprezentând contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu medical din cauză de accident de muncă sau boală profesională    
        II. Credite bugetare11   
       44Transferuri din sumele alocate sistemului de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale, către bugetul fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, pentru concedii și indemnizații datorate persoanelor aflate în incapacitate temporară de muncă din cauză de accident de muncă sau boală profesională    
        II. Credite bugetare1   
     55  TITLUL VII ALTE TRANSFERURI     
        I. Credite de angajament187187187187
        II. Credite bugetare187187187187
      02 B. Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale)    
        II. Credite bugetare187   
       01Contribuții și cotizații la organisme internaționale    
        II. Credite bugetare187   
     57  TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ    
        I. Credite de angajament86.500.000103.470.032110.949.800119.647.290
        II. Credite bugetare86.500.000103.470.032110.949.800119.647.290
      01 Asigurări sociale    
        II. Credite bugetare84.911.136   
      02 Ajutoare sociale     
        II. Credite bugetare1.588.864   
       01Ajutoare sociale în numerar    
        II. Credite bugetare1.202.920   
       02Ajutoare sociale în natură    
        II. Credite bugetare385.944   
     58  TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020    
        I. Credite de angajament2.160   
        II. Credite bugetare2.160   
      15 Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020    
        II. Credite bugetare2.160   
       01Finanțarea națională    
        II. Credite bugetare680   
       02Finanțare externă nerambursabilă    
        II. Credite bugetare1.020   
       03Cheltuieli neeligibile    
        II. Credite bugetare460   
     59  TITLUL XI ALTE CHELTUIELI    
        I. Credite de angajament2.0882.1532.2042.257
        II. Credite bugetare2.0882.1532.2042.257
      17 Despăgubiri civile    
        II. Credite bugetare510   
      40 Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate    
        II. Credite bugetare1.578   
     70  CHELTUIELI DE CAPITAL    
        I. Credite de angajament12.6005.0005.0005.000
        II. Credite bugetare12.6005.0005.0005.000
     71  TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE    
        I. Credite de angajament12.6005.0005.0005.000
        II. Credite bugetare12.6005.0005.0005.000
      01 Active fixe    
        II. Credite bugetare10.100   
       02Mașini, echipamente și mijloace de transport    
        II. Credite bugetare8.525   
       03Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale    
        II. Credite bugetare1.075   
       30Alte active fixe    
        II. Credite bugetare500   
      03 Reparații capitale aferente activelor fixe    
        II. Credite bugetare2.500   
  680003    Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE    
        I. Credite de angajament87.464.981104.539.377112.109.896120.857.439
        II. Credite bugetare87.464.981104.539.377112.109.896120.857.439
     01  CHELTUIELI CURENTE    
        I. Credite de angajament87.452.381104.534.377112.104.896120.852.439
        II. Credite bugetare87.452.381104.534.377112.104.896120.852.439
     10  TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL    
        I. Credite de angajament370.000407.000447.700447.700
        II. Credite bugetare370.000407.000447.700447.700
     20  TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII    
        I. Credite de angajament572.929650.000700.000750.000
        II. Credite bugetare572.929650.000700.000750.000
     30  TITLUL III DOBÂNZI    
        I. Credite de angajament5.0055.0055.0055.005
        II. Credite bugetare5.0055.0055.0055.005
     51  TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE    
        I. Credite de angajament12   
        II. Credite bugetare12   
     55  TITLUL VII ALTE TRANSFERURI    
        I. Credite de angajament187187187187
        II. Credite bugetare187187187187
     57  TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ    
        I. Credite de angajament86.500.000103.470.032110.949.800119.647.290
        II. Credite bugetare86.500.000103.470.032110.949.800119.647.290
     58  TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020    
        I. Credite de angajament2.160   
        II. Credite bugetare2.160   
     59  TITLUL XI ALTE CHELTUIELI    
        I. Credite de angajament2.0882.1532.2042.257
        II. Credite bugetare2.0882.1532.2042.257
     70  CHELTUIELI DE CAPITAL    
        I. Credite de angajament12.6005.0005.0005.000
        II. Credite bugetare12.6005.0005.0005.000
     71  TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE    
        I. Credite de angajament12.6005.0005.0005.000
        II. Credite bugetare12.6005.0005.0005.000
  6803     ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ    
        I. Credite de angajament87.327.121104.370.675111.925.008120.666.657
        II. Credite bugetare87.327.121104.370.675111.925.008120.666.657
     01  CHELTUIELI CURENTE    
        I. Credite de angajament87.314.621104.365.775111.920.108120.661.757
        II. Credite bugetare87.314.621104.365.775111.920.108120.661.757
     10  TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL    
        I. Credite de angajament355.211384.112420.356420.356
        II. Credite bugetare355.211384.112420.356420.356
      01 Cheltuieli salariale în bani    
        II. Credite bugetare341.971   
       01Salarii de bază    
        II. Credite bugetare281.561   
       05Sporuri pentru condiții de muncă    
        II. Credite bugetare32.000   
       06Alte sporuri    
        II. Credite bugetare2.500   
       12Indemnizații plătite unor persoane din afara unității    
        II. Credite bugetare600   
       13Drepturi de delegare    
        II. Credite bugetare700   
       17Indemnizații de hrană    
        II. Credite bugetare11.500   
       30Alte drepturi salariale în bani    
        II. Credite bugetare13.110   
      02 Cheltuieli salariale în natură    
        II. Credite bugetare4.900   
       04Locuința de serviciu folosită de salariat și familia sa    
        II. Credite bugetare20   
       06Vouchere de vacanță    
        II. Credite bugetare4.880   
      03 Contribuții    
        II. Credite bugetare8.340   
       01Contribuții de asigurări sociale de stat    
        II. Credite bugetare800   
       02Contribuții de asigurări de șomaj    
        II. Credite bugetare70   
       03Contribuții de asigurări sociale de sănătate    
        II. Credite bugetare300   
       04Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale    
        II. Credite bugetare30   
       06Contribuții pentru concedii și indemnizații    
        II. Credite bugetare130   
       07Contribuția asiguratorie pentru muncă    
        II. Credite bugetare7.000   
       08Contribuții plătite de angajator în numele angajatului    
        II. Credite bugetare10   
     20  TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII    
        I. Credite de angajament570.375646.795696.761746.761
        II. Credite bugetare570.375646.795696.761746.761
      01 Bunuri și servicii    
        II. Credite bugetare43.323   
       01Furnituri de birou    
        II. Credite bugetare5.000   
       02Materiale pentru curățenie    
        II. Credite bugetare167   
       03Încălzit, iluminat și forță motrică    
        II. Credite bugetare7.030   
       04Apa, canal și salubritate    
        II. Credite bugetare800   
       05Carburanți și lubrifianți    
        II. Credite bugetare550   
       06Piese de schimb    
        II. Credite bugetare434   
       07Transport    
        II. Credite bugetare5   
       08Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet    
        II. Credite bugetare8.300   
       09Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional    
        II. Credite bugetare407   
       30Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare    
        II. Credite bugetare20.630   
      02 Reparații curente    
        II. Credite bugetare970   
      03 Hrană    
        II. Credite bugetare210   
       01Hrană pentru oameni    
        II. Credite bugetare210   
      04 Medicamente și materiale sanitare    
        II. Credite bugetare610   
       01Medicamente    
        II. Credite bugetare100   
       02Materiale sanitare    
        II. Credite bugetare150   
       03Reactivi    
        II. Credite bugetare300   
       04Dezinfectanți    
        II. Credite bugetare60   
      05 Bunuri de natura obiectelor de inventar    
        II. Credite bugetare865   
       03Lenjerie și accesorii de pat    
        II. Credite bugetare50   
       30Alte obiecte de inventar    
        II. Credite bugetare815   
      06 Deplasări, detașări, transferări    
        II. Credite bugetare430   
       01Deplasări interne, detașări, transferări    
        II. Credite bugetare150   
       02Deplasări în străinătate    
        II. Credite bugetare280   
      11 Cărți, publicații și materiale documentare    
        II. Credite bugetare77   
      12 Consultanță și expertiză    
        II. Credite bugetare8   
      13 Pregătire profesională    
        II. Credite bugetare200   
      14 Protecția muncii    
        II. Credite bugetare146   
      25 Cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din acțiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale    
        II. Credite bugetare11.320   
      30 Alte cheltuieli    
        II. Credite bugetare512.216   
       01Reclama și publicitate    
        II. Credite bugetare33   
       02Protocol și reprezentare    
        II. Credite bugetare110   
       03Prime de asigurare non-viață    
        II. Credite bugetare247   
       04Chirii    
        II. Credite bugetare2.420   
       06Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor    
        II. Credite bugetare509.196   
       09Executarea silită a creanțelor bugetare    
        II. Credite bugetare10   
       30Alte cheltuieli cu bunuri și servicii    
        II. Credite bugetare200   
     30  TITLUL III DOBÂNZI    
        I. Credite de angajament5.0005.0005.0005.000
        II. Credite bugetare5.0005.0005.0005.000
      03 Alte dobânzi    
        II. Credite bugetare5.000   
       02Dobânda datorată trezoreriei statului    
        II. Credite bugetare5.000   
     55  TITLUL VII ALTE TRANSFERURI    
        I. Credite de angajament187187187187
        II. Credite bugetare187187187187
      02 B. Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale)    
        II. Credite bugetare187   
       01Contribuții și cotizații la organisme internaționale    
        II. Credite bugetare187   
     57  TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ    
        I. Credite de angajament86.379.820103.327.748110.795.820119.487.416
        II. Credite bugetare86.379.820103.327.748110.795.820119.487.416
      01 Asigurări sociale    
        II. Credite bugetare84.831.806   
      02 Ajutoare sociale    
        II. Credite bugetare1.548.014   
       01Ajutoare sociale în numerar    
        II. Credite bugetare1.177.700   
       02Ajutoare sociale în natură    
        II. Credite bugetare370.314   
     58  TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020    
        I. Credite de angajament2.160   
        II. Credite bugetare2.160   
      15 Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020    
        II. Credite bugetare2.160   
       01Finanțarea națională    
        II. Credite bugetare680   
       02Finanțare externă nerambursabilă    
        II. Credite bugetare1.020   
       03Cheltuieli neeligibile    
        II. Credite bugetare460   
     59  TITLUL XI ALTE CHELTUIELI    
        I. Credite de angajament1.8681.9331.9842.037
        II. Credite bugetare1.8681.9331.9842.037
      17 Despăgubiri civile    
        II. Credite bugetare400   
      40 Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate    
        II. Credite bugetare1.468   
     70  CHELTUIELI DE CAPITAL    
        I. Credite de angajament12.5004.9004.9004.900
        II. Credite bugetare12.5004.9004.9004.900
     71  TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE    
        I. Credite de angajament12.5004.9004.9004.900
        II. Credite bugetare12.5004.9004.9004.900
      01 Active fixe    
        II. Credite bugetare10.000   
       02Mașini, echipamente și mijloace de transport    
        II. Credite bugetare8.500   
       03Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale    
        II. Credite bugetare1.000   
       30Alte active fixe    
        II. Credite bugetare500   
      03 Reparații capitale aferente activelor fixe    
        II. Credite bugetare2.500   
   03    Pensii și ajutoare pentru bătrânețe    
        II. Credite bugetare84.831.806   
   04    Asistență acordată persoanelor în vârstă    
        II. Credite bugetare370.314   
   09    Ajutoare pentru urmași    
        II. Credite bugetare1.177.700   
   15    Prevenirea excluderii sociale    
        II. Credite bugetare187   
    50   Alte cheltuieli în domeniul prevenirii excluderii sociale    
        II. Credite bugetare187   
   50    Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale    
        II. Credite bugetare947.114   
    02   Cheltuieli cu transmiterea și plata drepturilor    
        II. Credite bugetare509.196   
    03   Alte cheltuieli de administrare fond    
        II. Credite bugetare437.918   
  6903     ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE DE MUNCĂ ȘI BOLI PROFESIONALE    
        I. Credite de angajament137.860168.702184.888190.782
        II. Credite bugetare137.860168.702184.888190.782
     01  CHELTUIELI CURENTE    
        I. Credite de angajament137.760168.602184.788190.682
        II. Credite bugetare137.760168.602184.788190.682
     10  TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL    
        I. Credite de angajament14.78922.88827.34427.344
        II. Credite bugetare14.78922.88827.34427.344
      01 Cheltuieli salariale în bani    
        II. Credite bugetare14.107   
       01Salarii de bază    
        II. Credite bugetare11.400   
       05Sporuri pentru condiții de muncă    
        II. Credite bugetare1.300   
       06Alte sporuri    
        II. Credite bugetare100   
       12Indemnizații plătite unor persoane din afara unității    
        II. Credite bugetare10   
       13Drepturi de delegare    
        II. Credite bugetare27   
       17Indemnizații de hrană    
        II. Credite bugetare470   
       30Alte drepturi salariale în bani    
        II. Credite bugetare800   
      02 Cheltuieli salariale în natură    
        II. Credite bugetare180   
       06Vouchere de vacanță    
        II. Credite bugetare180   
      03 Contribuții    
        II. Credite bugetare502   
       01Contribuții de asigurări sociale de stat    
        II. Credite bugetare30   
       02Contribuții de asigurări de șomaj    
        II. Credite bugetare4   
       03Contribuții de asigurări sociale de sănătate    
        II. Credite bugetare10   
       04Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale    
        II. Credite bugetare3   
       06Contribuții pentru concedii și indemnizații     
        II. Credite bugetare5   
       07Contribuția asiguratorie pentru muncă    
        II. Credite bugetare450   
     20  TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII    
        I. Credite de angajament2.5543.2053.2393.239
        II. Credite bugetare2.5543.2053.2393.239
      01 Bunuri și servicii    
        II. Credite bugetare1.428   
       01Furnituri de birou    
        II. Credite bugetare82   
       02Materiale pentru curățenie    
        II. Credite bugetare6   
       03Încălzit, iluminat și forță motrică    
        II. Credite bugetare200   
       04Apa, canal și salubritate    
        II. Credite bugetare27   
       05Carburanți și lubrifianți    
        II. Credite bugetare220   
       06Piese de schimb    
        II. Credite bugetare8   
       07Transport    
        II. Credite bugetare5   
       08Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet    
        II. Credite bugetare90   
       30Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare    
        II. Credite bugetare790   
      02 Reparații curente    
        II. Credite bugetare11   
      05 Bunuri de natură obiectelor de inventar    
        II. Credite bugetare17   
       30Alte obiecte de inventar    
        II. Credite bugetare17   
      06 Deplasări, detașări, transferări    
        II. Credite bugetare88   
       01Deplasări interne, detașări, transferări    
        II. Credite bugetare22   
       02Deplasări în străinătate    
        II. Credite bugetare66   
      11 Cărți, publicații și materiale documentare    
        II. Credite bugetare7   
      13 Pregătire profesională    
        II. Credite bugetare22   
      14 Protecția muncii    
        II. Credite bugetare5