METODOLOGIE din 23 decembrie 2019de monitorizare a segregării școlare în învățământul preuniversitar
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII
 • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.056 bis din 31 decembrie 2019  Notă
  Aprobată prin ORDINUL nr. 5.633 din 23 decembrie 2019, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1.056 din 31 decembrie 2019.
   +  Capitolul I Dispoziții generale și definiții  +  Articolul 1(1) Prezenta metodologie reglementează monitorizarea segregării școlare, în conformitate cu Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, și cu Ordinul ministrului educației naționale nr. 6.134/2016 privind interzicerea segregării școlare în unitățile de învățământ preuniversitar.(2) Metodologia va fi implementată începând cu anul școlar 2019 - 2020, în unitățile de învățământ preuniversitar. În urma rezultatelor obținute, Comisia Națională pentru Desegregare și Incluziune Educațională analizează și formulează propuneri pentru îmbunătățirea sistemului de indicatori care sunt urmăriți anual prin Sistemul Informatic Integrat al Învățământului din România (SIIIR) și de către Agenția Română de Asigurare a Calității în învățământul Preuniversitar (ARACIP) pentru monitorizarea tuturor formelor de segregare școlară.  +  Articolul 2 Definițiile segregării școlare pe criteriul etnic, al dizabilității sau al cerințelor educaționale speciale, pe criteriul statutului socio-economic al familiilor, al mediului de rezidență și al performanțelor școlare ale beneficiarilor primari ai educației sunt reglementate de dispozițiile art. 4 - art. 8 din Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 6.143/2016 privind interzicerea segregării școlare în unitățile de învățământ preuniversitar.  +  Articolul 3 Prin prezenta metodologie, prin unitate de învățământ preuniversitar se înțelege orice unitate de învățământ preuniversitar, indiferent dacă are sau nu personalitate juridică sau este o structură arondată, întrucât monitorizarea și evaluarea segregării școlare nu este posibilă decât printr-o analiză individuală a fiecărei unități de învățământ preuniversitar, corespunzătoare fiecărei circumscripții școlare.  +  Articolul 4 Pentru prevenirea și/sau combaterea segregării școlare, unitățile de învățământ preuniversitar, indiferent de nivelurile de învățământ acoperite în activitatea lor, au obligația de a monitoriza repartizarea echilibrată a copiilor/elevilor în grupe/clase, clădiri, ultimele două bănci, pentru asigurarea diversității socio-culturale a comunității.  +  Articolul 5 În cadrul monitorizării segregării școlare, unitățile de învățământ preuniversitar, precum și toți factorii implicați au obligația să asigure protecția datelor cu caracter personal în procesele de colectare, procesare și comunicare a acestora, prevăzute în prezenta metodologie de monitorizare a segregării școlare.  +  Capitolul II Monitorizarea segregării școlare  +  Articolul 6 Fiecare unitate de învățământ preuniversitar are obligația monitorizării tuturor formelor de segregare școlară, așa cum acestea sunt definite prin Ordinul ministrului educației și cercetării științifice nr. 6.134/2016 privind interzicerea segregării școlare în unitățile de învățământ preuniversitar, începând cu anul școlar 2019 - 2020, în conformitate cu prezenta metodologie de monitorizare a segregării școlare.  +  Articolul 7(1) Inspectoratele școlare județene/al Municipiului București realizează o centralizare, la nivel de județ, a datelor privind segregarea școlară, date pe care le vor transmite Comisiei Naționale pentru Desegregare și Incluziune Educațională.(2) Datele centralizate la nivel național, precum și analizele de situație a tendințelor de segregare constituie baza pentru revizuirea Metodologiei de monitorizare a segregării școlare.  +  Articolul 8(1) La nivelul fiecărei unități de învățământ preuniversitar, persoana responsabilă de colectarea datelor din unitatea de învățământ este responsabilul Comisiei școlare pentru prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de corupție și discriminării în mediul școlar și promovarea interculturalității. În cazul în care există structură arondată unității cu personalitate juridică, se desemnează un membru al Comisiei ca persoană responsabilă pentru colectarea datelor la nivelul structurii școlare arondate. Responsabilitatea datelor introduse în platforma electronică intră în atribuțiile directorului unității de învățământ.(2) Pe parcursul aplicării prezentei metodologii, încărcarea datelor privind segregarea școlară se va face pe platforma electronică asigurată de UNICEF, în baza protocolului încheiat cu Ministerul Educației și Cercetării, sub nr. MEC 9570/05.06.2018 și al UNICEF 558/11.06.2018.(3) Modalitatea de colectare, încărcare și procesare electronică a datelor privind segregarea școlară, precum și calculul scorurilor de risc de segregare școlară sunt detaliate în Anexa 4, la prezenta metodologie.(4) La nivelul inspectoratului școlar județean/al Municipiului București, persoana responsabilă cu centralizarea datelor la nivelul județului este inspectorul școlar general.(5) La nivel național, persoanele responsabile cu centralizarea datelor, precum și de elaborarea raportului final privind implementarea prezentei metodologii, vor fi trei directori/inspectori/consilieri/experți ai MEC, desemnați de președintele CNDIE. Structura raportului final privind implementarea Metodologiei de monitorizare a segregării școlare este propusă de CNDIE. De asemenea, CNDIE adoptă raportul final la nivel național.  +  Articolul 9 Unitățile de învățământ preuniversitar demarează monitorizarea segregării școlare, începând cu prima zi a adoptării prezentului Ordin, potrivit calendarului cuprins în Anexa 5, parte integrantă din prezenta metodologie.  +  Capitolul III Etapele monitorizării segregării școlare și calendarul procesului de monitorizare a segregării școlare  +  Articolul 10 Activitățile de monitorizare a segregării școlare se realizează în două etape: monitorizarea restrânsă și monitorizarea extinsă. Prezenta metodologie nu restricționează în niciun fel posibilitatea unităților de învățământ preuniversitar de a urma întregul proces de monitorizare a segregării școlare (atât monitorizarea restrânsă, cât și monitorizarea extinsă) pentru a avea o imagine completă privind incluziunea sau segregarea școlară. Colectarea și raportarea datelor privind monitorizarea extinsă este obligatorie doar pentru acele unități de învățământ preuniversitar care au obținut scoruri peste pragul de risc în cadrul monitorizării restrânse.  +  Articolul 11 Atât monitorizarea restrânsă, cât și monitorizarea extinsă, urmăresc colectarea, raportarea și încărcarea datelor unității de învățământ preuniversitar referitoare la indicatorii cuprinși în Cadrul integrat de indicatori pentru monitorizarea segregării școlare, prevăzut în Anexa 2, la prezenta metodologie.  +  Articolul 12 Pentru monitorizarea restrânsă a segregării școlare, unitățile de învățământ preuniversitar vor colecta, raporta și încărca pe platforma electronică doar datele referitoare la indicatorii cuprinși în Cadrul integrat de indicatori pentru monitorizarea segregării școlare - monitorizarea restrânsă, prevăzut în Anexa 3, la prezenta metodologie.  +  Articolul 13 Pentru monitorizarea extinsă a segregării școlare, unitățile de învățământ preuniversitar vor completa raportarea datelor pentru toți ceilalți indicatori cuprinși în Cadrul integrat de indicatori pentru monitorizarea segregării școlare (Anexa 2). Calendarul procesului de monitorizare a segregării școlare este prevăzut în Anexa 5. Termenele stabilite sunt obligatorii.  +  Articolul 14 Raportul final privind monitorizarea segregării școlare și a calității serviciilor educaționale din România este elaborat de cei trei directori/inspectori/consilieri/experți din cadrul ministerului, desemnați de președintele CNDIE, în termenul prevăzut de Calendarul cuprins în Anexa 5, din prezenta metodologie.  +  Capitolul IV Evaluarea segregării școlare și calculul scorurilor unităților de învățământ  +  Articolul 15 În urma implementării prezentei metodologii de monitorizare a segregării școlare, în baza datelor raportate de către unitățile de învățământ preuniversitar, o unitate de învățământ preuniversitar poate obține maximum 5 (cinci) tipuri de scoruri (corespunzătoare fiecărui tip de segregare școlară: pe criteriul etnic, pe criteriul dizabilității/CES, pe criteriul statutului socio-economic al familiilor, pe criteriul performanțelor școlare sau pe criteriul mediului de rezidență al elevilor).  +  Articolul 16 Fiecărui tip de segregare îi corespund maximum 3 (trei) subscoruri (corespunzătoare fiecărei forme de segregare școlară, la nivelul clădirilor unității de învățământ - dacă activitatea didactică este organizată în mai multe clădiri, la nivelul claselor și la nivelul ultimelor două bănci - dacă este păstrată organizarea spațială tradițională a claselor pe șiruri paralele de bănci). Pentru criteriul etnic, la nivelul unității de învățământ preuniversitar, vor fi analizate disparitățile prin compararea procentului populației școlare care aparține fiecărei minorități etnice cu procentul populației aparținând fiecărei minorități naționale la nivelul unității administrativ-teritoriale, dar nu se va acorda un scor*1). *1) Un astfel de scor ar fi valid doar dacă se poate compara procentul populației școlare dintr-un anumit an de studiu (e.g. clasa a III-a) care aparține unei minorități naționale cu procentul populației care aparține acelei minorități naționale, corespunzătoare vârstei anului de studiu respectiv (e.g. vârstei de 9 ani), la nivelul circumscripției școlare. În acest moment nu știm să fie posibil ca INS să furnizeze astfel de date statistice.  +  Articolul 17 Modalitatea de evaluare a segregării școlare și de calcul a scorurilor este stabilită în Anexa nr. 4 - "Modalitatea de evaluare a segregării școlare și de calcul a scorurilor privind segregarea școlară pentru unitățile de învățământ preuniversitar" a prezentei metodologii.  +  Capitolul V Dispoziții finale și sancțiuni  +  Articolul 18 Unitățile de învățământ preuniversitar au obligația să respecte termenele stabilite de MEC, în vederea derulării activităților de monitorizare a segregării școlare și să încarce datele privind indicatorii de monitorizare. În cazul în care o unitate de învățământ preuniversitar observă o eroare materială privind datele raportate, aceasta are obligația de a raporta acea eroare către inspectoratul școlar căruia îi revine obligația de a opera corectura necesară, până în momentul finalizării centralizării la nivel județean.  +  Articolul 19 Refuzul unității de învățământ preuniversitar de a monitoriza formele de segregare școlară sau de a raporta datele necesare pentru monitorizarea tuturor formelor de segregare școlară, de asemenea, raportarea eronată, cu rea-credință, a indicatorilor urmăriți pentru identificarea oricărei forme de segregare școlară, precum și nerespectarea obligațiilor privind protecția datelor cu caracter personal în procesele de colectare, procesare și comunicare a acestora, prevăzute în Metodologia de monitorizare a segregării școlare, atrag răspunderea disciplinară, administrativă, civilă sau penală, după caz, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.  +  Articolul 20 În cazul în care o unitate de învățământ preuniversitar nu raportează, total sau parțial, datele solicitate prin prezenta metodologie, aceasta obține în mod automat toate scorurile maxime de risc de segregare (dacă neraportarea este totală) sau scorurile maxime de risc de segregare școlară pentru acele tipuri și forme de segregare școlară pentru care datele nu au fost raportate (dacă neraportarea este parțială). Excepție fac datele pentru a căror colectare este necesar acordul părinților/tutorilor/reprezentanților legali ai elevilor, iar aceștia au refuzat să ofere unității de învățământ informațiile solicitate.  +  Articolul 21 În implementarea prezentei metodologii se va ține cont atât de principiile care guvernează drepturile copilului (ex: interesul superior al copilului etc.), cât și de particularitățile specifice ale fiecărei unități de învățământ preuniversitar sau ale beneficiarilor direcți ai educației. De exemplu, frații gemeni (tripleți etc.) care doresc să învețe în aceeași clasă nu vor fi separați în mod mecanic pe baza vreunui criteriu de desegregare și repartizați în clase diferite.  +  Anexa nr. 2
  Cadru integrat de indicatori pentru monitorizarea segregării școlare
  I. Indicatori privind elevii  +  Indicatori - criteriu etnic (Art. 4, OMENCS 6134/2016)  +  Indicator1. Procentul antepreșcolarilor, preșcolarilor sau elevilor aparținând fiecărui grup etnic, la nivelul unității de învățământ preuniversitar*2) *2) Se verifică dacă grupa/clasa/unitatea de învățământ preuniversitar nu fac obiectul excepției prevăzute de Art. 4, al. 2, OMENCS 6134/2016.2. Procentul antepreșcolarilor, preșcolarilor sau elevilor aparținând fiecărui grup etnic, la nivelul fiecărei clădiri a unității de învățământ preuniversitar (acolo unde activitatea didactică se desfășoară în mai multe clădiri)3. Procentul antepreșcolarilor, preșcolarilor sau elevilor aparținând fiecărui grup etnic la nivelul fiecărei clase/grupe a unității de învățământ preuniversitar4. Procentul antepreșcolarilor, preșcolarilor sau elevilor aparținând fiecărui grup etnic așezați în ultimele două bănci ale fiecărei clase (acolo unde aranjarea spațială a clasei păstrează forma șirurilor de bănci).5. Procentul populației*3) aparținând fiecărui grup etnic la nivelul unității administrativ-teritoriale unde funcționează unitatea de învățământ preuniversitar *3) Ideal ar fi de identificat procentul copiilor de vârsta corespunzătoare ciclului/ciclurilor de educație acoperite de unitatea de învățământ preuniversitar (ante-preșcolar, preșcolar, primar, secundar inferior, secundar superior) aparținând fiecărui grup etnic reprezentat în unitatea de învățământ preuniversitar, la nivelul circumscripției școlare. Cum, totuși, nici INS, nici MEN (prin SIIIR) nu colectează date la nivelul circumscripției școlare, OMENCS 6134/2016 a păstrat raportarea la nivelul unității administrativ-teritoriale. Ca atare, în contextul dat, trebuie identificat procentul copiilor de vârsta corespunzătoare ciclului/ciclurilor de educație acoperite de unitatea de învățământ preuniversitar, aparținând fiecărui grup etnic reprezentat în unitatea de învățământ preuniversitar, la nivelul unității administrativ-teritoriale.6. Procentul elevilor absolvenți aparținând fiecărui grup etnic pentru fiecare ciclu de educație (clasa a IV-a/clasa a VIII-a/an terminal liceu sau școală profesională) la nivelul unității de învățământ preuniversitar, (calculat atât pe cohortă, cât și anual pentru anul final de ciclu) și, din acest procent, procentul celor care s-au înscris la Evaluarea Națională la finalul clasei a VIII-a/care s-au înscris la examenul de bacalaureat7. Curriculum-ul la decizia școlii din unitatea de învățământ preuniversitar reflectă cultura și istoria minorităților naționale existente în populația școlară8. Personalul de conducere a unității de învățământ preuniversitar și cadrele didactice ale unității de învățământ preuniversitar au urmat cursuri despre cultura și istoria minorităților naționale care se regăsesc în unitatea de învățământ și exemple de astfel de cursuri9. Unitatea de învățământ preuniversitar desfășoară activități extracurriculare care reflectă cultura și istoria minorităților naționale10. Unitatea de învățământ preuniversitar este dotată cu materiale care reflectă cultura și istoria minorităților național (cărți, periodice sau alte resurse educaționale în biblioteca unității de învățământ preuniversitar etc.)11. Numărul cererilor depuse pentru înscrierea la disciplina limba maternă și numărul elevilor înscriși la această disciplină (pentru fiecare minoritate națională), la nivelul unității de învățământ.  +  Indicatori - criteriul dizabilității (Art. 5, OMENCS 6134/2016)  +  Indicator12. Procentul antepreșcolarilor, preșcolarilor sau elevilor cu dizabilități care au numai dosar DGASPC/situații medicale speciale, la nivelul unității de învățământ preuniversitar13. Procentul antepreșcolarilor, preșcolarilor sau elevilor cu CES care au numai certificat de orientare CJRAE, la nivelul unității de învățământ preuniversitar14. Procentul antepreșcolarilor, preșcolarilor sau elevilor care au și dosar DGASPC/situații medicale speciale și certificat de orientare CJRAE, la nivelul unității de învățământ preuniversitar15. Procentul antepreșcolarilor, preșcolarilor sau elevilor cu dizabilități care au numai dosar DGASPC/situații medicale speciale, la nivelul fiecărei clădiri a unității de învățământ preuniversitar (acolo unde activitatea didactică se desfășoară în mai multe clădiri)16. Procentul antepreșcolarilor, preșcolarilor sau elevilor cu CES care au numai certificat de orientare CJRAE, la nivelul fiecărei clădiri a unității de învățământ preuniversitar (acolo unde activitatea didactică se desfășoară în mai multe clădiri)17. Procentul antepreșcolarilor, preșcolarilor sau elevilor care au și dosar DGASPC/situații medicale speciale și certificat de orientare CJRAE, la nivelul fiecărei clădiri a unității de învățământ preuniversitar (acolo unde activitatea didactică se desfășoară în mai multe clădiri)18. Procentul antepreșcolarilor, preșcolarilor sau elevilor cu dizabilități care au numai dosar DGASPC/situații medicale speciale, la nivelul fiecărei clase/grupe*4) a unității de învățământ preuniversitar *4) Se verifică dacă grupa/clasa nu face obiectul excepției prevăzute de Art. 5, al. 4, OMENCS 6134/2016.19. Procentul antepreșcolarilor, preșcolarilor sau elevilor cu CES care au numai certificat de orientare CJRAE, la nivelul fiecărei clase/grupe*5) a unității de învățământ preuniversitar *5) Se verifică dacă grupa/clasa nu face obiectul excepției prevăzute de Art. 5, al. 4, OMENCS 6134/2016.20. Procentul antepreșcolarilor, preșcolarilor sau elevilor care au și dosar DGASPC/situații medicale speciale și certificat de orientare CJRAE, la nivelul fiecărei clase/grupe*6) a unității de învățământ preuniversitar *6) Se verifică dacă grupa/clasa nu face obiectul excepției prevăzute de Art. 5, al. 4, OMENCS 6134/2016.21. Procentul antepreșcolarilor, preșcolarilor sau elevilor cu dizabilități care au numai dosar DGASPC/situații speciale medicale, așezați în ultimele două bănci ale fiecărei clase*7) (acolo unde aranjarea spațială a grupei/clasei păstrează forma șirurilor de bănci). *7) Doar din clasele care nu fac obiectul excepției prevăzute de Art. 5, al. 4, OMENCS 6134/2016.22. Procentul antepreșcolarilor, preșcolarilor sau elevilor cu CES care au numai certificat de orientare CJRAE, așezați în ultimele două bănci ale fiecărei clase*8) (acolo unde aranjarea spațială a grupei/clasei păstrează forma șirurilor de bănci). *8) Doar din clasele care nu fac obiectul excepției prevăzute de Art. 5, al. 4, OMENCS 6134/2016.23. Procentul antepreșcolarilor, preșcolarilor sau elevilor care au și dosar DGASPC/situații medicale speciale și certificat de orientare CJRAE, așezați în ultimele două bănci ale fiecărei clase*9) (acolo unde aranjarea spațială a grupei/clasei păstrează forma șirurilor de bănci) *9) Doar din clasele care nu fac obiectul excepției prevăzute de Art. 5, al. 4, OMENCS 6134/2016.24. Procentul elevilor absolvenți cu dizabilități numai cu dosar DGASPC/situații medicale speciale pentru fiecare ciclu de educație (clasa a IV-a/clasa a VIII-a/an terminal liceu sau școală profesională) la nivelul unității de învățământ preuniversitar, (calculat atât pe cohortă, cât și anual pentru anul final de ciclu) și, din acest procent, procentul celor care s-au înscris la Evaluarea Națională la finalul clasei a VIII-a/care s-au înscris la examenul de bacalaureat.25. Procentul elevilor absolvenți cu CES numai cu certificat CJRAE pentru fiecare ciclu de educație (clasa a IV-a/clasa a VIII-a/an terminal liceu sau școală profesională) la nivelul unității de învățământ preuniversitar, (calculat atât pe cohortă, cât și anual pentru anul final de ciclu) și, din acest procent, procentul celor care s-au înscris la Evaluarea Națională la finalul clasei a VIII-a/care s-au înscris la examenul de bacalaureat26. Procentul elevilor absolvenți care au și dosar DGASPC/situații medicale speciale și certificat de orientare CJRAE pentru fiecare ciclu de educație (clasa a IV-a/clasa a VIII-a/an terminal liceu sau școală profesională) la nivelul unității de învățământ preuniversitar, (calculat atât pe cohortă, cât și anual pentru anul final de ciclu) și, din acest procent, procentul celor care s-au înscris la Evaluarea Națională la finalul clasei a VIII-a/care s-au înscris la examenul de bacalaureat27. Unitatea de învățământ preuniversitar este dotată cu facilități/modalități de accesibilizare pentru elevii cu dizabilități (enumerați ce facilități/modalități de accesibilitate există)  +  Indicatori - criteriul statutului socio-economic al familiilor (Art. 6, OMENCS 6134/2016)  +  Indicator28. Nivelul mediu ani de educație formală a părinților antepreșcolarilor, preșcolarilor sau elevilor la nivel de unitate de învățământ.29. Nivelul mediu ani de educație formală a părinților antepreșcolarilor, preșcolarilor sau elevilor pe clădire (acolo unde activitatea didactică se desfășoară în mai multe clădiri)30. Nivelul mediu ani de educație formală a părinților antepreșcolarilor, preșcolarilor sau elevilor pe grupă/clasă31. Nivelul mediu ani de educație formală a părinților antepreșcolarilor, preșcolarilor sau elevilor așezați în ultimele două bănci (acolo unde aranjarea spațială a grupei/clasei păstrează forma șirurilor de bănci).32. Procentul antepreșcolarilor, preșcolarilor sau elevilor pentru care s-a întocmit dosarul pentru bursă socială, pentru acordarea gratuită de rechizite sau pentru alte forme de ajutor, indiferent dacă beneficiază de acestea sau nu (restricții financiare), la nivel de unitate de învățământ.33. Procentul antepreșcolarilor, preșcolarilor sau elevilor pentru care s-a întocmit dosarul pentru bursă socială, pentru acordarea gratuită de rechizite sau pentru alte forme de ajutor, indiferent dacă beneficiază de acestea sau nu (restricții financiare), pe clădire (acolo unde activitatea didactică se desfășoară în mai multe clădiri).34. Procentul antepreșcolarilor, preșcolarilor sau elevilor pentru care s-a întocmit dosarul pentru bursă socială, pentru acordarea gratuită de rechizite sau pentru alte forme de ajutor, indiferent dacă beneficiază de acestea sau nu (restricții financiare), pe grupă/clasă.35. Procentul preșcolarilor sau elevilor pentru care s-a întocmit dosarul pentru bursă socială, pentru acordarea gratuită de rechizite sau pentru alte forme de ajutor, indiferent dacă beneficiază de acestea sau nu (restricții financiare) așezați în ultimele două bănci (acolo unde aranjarea spațială a clasei păstrează forma șirurilor de bănci).36. Procentul antepreșcolarilor, preșcolarilor sau elevilor instituționalizați sau în plasament familial la nivel de unitate de învățământ.37. Procentul antepreșcolarilor, preșcolarilor sau elevilor instituționalizați sau în plasament familial pe clădire (acolo unde activitatea didactică se desfășoară în mai multe clădiri).38. Procentul antepreșcolarilor, preșcolarilor sau elevilor instituționalizați sau în plasament familial pe grupă/clasă.39. Procentul antepreșcolarilor, preșcolarilor sau elevilor instituționalizați sau în plasament familial așezați în ultimele două bănci (acolo unde aranjarea spațială a clasei păstrează forma șirurilor de bănci).40. Procentul antepreșcolarilor, preșcolarilor sau elevilor proveniți din familii monoparentale, la nivel unitate de învățământ.41. Procentul antepreșcolarilor, preșcolarilor sau elevilor proveniți din familii monoparentale, pe clădire (acolo unde activitatea didactică se desfășoară în mai multe clădiri).42. Procentul antepreșcolarilor, preșcolarilor sau elevilor proveniți din familii monoparentale, pe grupă/clasă.43. Procentul antepreșcolarilor, preșcolarilor sau elevilor proveniți din familii monoparentale așezați în ultimele două bănci (acolo unde aranjarea spațială a clasei păstrează forma șirurilor de bănci).44. Procentul antepreșcolarilor, preșcolarilor sau elevilor care se află în întreținerea bunicilor sau a altor membri ai familiei, la nivel de unitate de învățământ.45. Procentul antepreșcolarilor, preșcolarilor sau elevilor care se află în întreținerea bunicilor sau a altor membri ai familiei, pe clădire (acolo unde activitatea didactică se desfășoară în mai multe clădiri)46. Procentul antepreșcolarilor, preșcolarilor sau elevilor care se află în întreținerea bunicilor sau a altor membri ai familiei, pe grupă/clasă.47. Procentul antepreșcolarilor, preșcolarilor sau elevilor care se află în întreținerea bunicilor sau a altor membri ai familiei așezați în ultimele două bănci (acolo unde aranjarea spațială a clasei păstrează forma șirurilor de bănci)48. Procentul elevilor absolvenți pentru care s-a întocmit dosarul pentru bursă socială, pentru acordarea gratuită de rechizite sau pentru alte forme de ajutor, indiferent dacă beneficiază de acestea sau nu (restricții financiare), pentru fiecare ciclu de educație (clasa a IV-a/clasa a VIII-a/an terminal liceu sau școală profesională) la nivelul unității de învățământ preuniversitar, (calculat atât pe cohortă, cât și anual pentru anul final de ciclu) și din acest procent, procentul celor care s-au înscris la Evaluarea Națională la finalul clasei a VIII-a/care s-au înscris la examenul de bacalaureat.  +  Indicatori - criteriul performanțelor școlare ale elevilor (Art. 7, OMENCS 6134/2016)  +  Indicator49. Procentul elevilor prevenind din repetenție, pe fiecare clasă.50. Procentul elevilor de clasă pregătitoare care au frecventat grădinița, pe fiecare clasă pregătitoare51. Media de intrare la liceu, pentru fiecare filieră, profil, specializare/calificare/program de studiu, la nivel de unitate de învățământ.52. Media de intrare la liceu, pentru fiecare filieră, profil, specializare/calificare/program de studiu, pentru fiecare colectiv format.53. Programele de studiu (de tip "intensiv", "bilingv", sportiv etc.), care au presupus examene/proceduri de selecție a elevilor la intrarea în clasa pregătitoare sau clasa a V-a, la nivel de unitate de învățământ.  +  Indicatori - criteriul mediului de rezidență al elevilor (Art. 8, OMENCS 6134/2016)  +  Indicator54. Procentul elevilor de liceu provenind din mediul rural, la nivel de filieră, la nivelul unității de învățământ, pentru toate colectivele de clasa a IX-a constituite în cadrul filierei respective.55. Procentul elevilor de liceu provenind din mediul rural, la nivel de profil, la nivelul unității de învățământ, pentru toate colectivele de clasa a IX-a constituite în cadrul profilului respectiv.56. Procentul elevilor de liceu provenind din mediul rural, la nivel de calificare/specializare, la nivelul unității de învățământ, pentru toate colectivele de clasa a IX-a constituite în cadrul calificării/specializării respective.57. Procentul elevilor de liceu provenind din mediul rural, la nivel de program de studiu, la nivelul unității de învățământ, pentru toate colectivele de clasa a IX-a constituite în cadrul programului de studiu respectiv.58. Procentul elevilor de liceu provenind din mediul rural, la nivel de clasă (fiecare colectiv de clasa a IX-a constituit în liceul respectiv).59. Procentul elevilor absolvenți de liceu provenind din mediul rural, la nivelul unității de învățământ preuniversitar, (calculat atât pe cohortă, cât și anual pentru anul final de ciclu) și, din acest procent, procentul celor care s-au înscris la examenul de bacalaureat.II. Alți indicatori privind elevii (pentru toate criteriile)  +  Indicator60. Unitatea de învățământ preuniversitar are în PDI/PAS, cel puțin, o țintă strategică pentru promovarea diversității etnice, a incluziunii educaționale și pentru prevenirea și combaterea discriminării și segregării școlare, țintă strategică detaliată în Planul Operațional (precizați criteriul/criteriile de segregare pe care îl/le abordează ținta strategică).61. Procentul antepreșcolarilor, preșcolarilor și elevilor aparținând fiecărui grup etnic care au participat la activități extrașcolare (competiții, concursuri, excursii, serbări etc.) la nivelul unității de învățământ preuniversitar, în anul școlar precedent, pentru fiecare activitate extrașcolară.62. Procentul antepreșcolarilor, preșcolarilor și elevilor cu dizabilități numai cu dosar DGASPC/situații medicale speciale care au participat la activități extrașcolare (competiții, concursuri, excursii, serbări etc.) la nivelul unității de învățământ preuniversitar, în anul școlar precedent, pentru fiecare activitate extrașcolară.63. Procentul antepreșcolarilor, preșcolarilor și elevilor cu CES numai cu certificat CJRAE care au participat la activități extrașcolare (competiții, concursuri, excursii, serbări etc.) la nivelul unității de învățământ preuniversitar, în anul școlar precedent, pentru fiecare activitate extrașcolară.64. Procentul antepreșcolarilor, preșcolarilor și elevilor care au și dosar DGASPC/situații medicale speciale și certificat de orientare CJRAE care au participat la activități extrașcolare (competiții, concursuri, excursii, serbări etc.) la nivelul unității de învățământ preuniversitar, în anul școlar precedent, pentru fiecare activitate extrașcolară.65. Procentul antepreșcolarilor, preșcolarilor și elevilor pentru care s-a întocmit dosarul pentru bursă socială, pentru acordarea gratuită de rechizite sau pentru alte forme de ajutor, indiferent dacă beneficiază de acestea sau nu (restricții financiare), care au participat la activități extrașcolare (competiții, concursuri, excursii, serbări etc.) la nivelul unității de învățământ preuniversitar, în anul școlar precedent, pentru fiecare activitate extrașcolară.66. Procentul elevilor de liceu provenind din mediul rural care au participat la activități extrașcolare (competiții, concursuri, excursii, serbări etc.) la nivelul unității de învățământ preuniversitar, în anul școlar precedent, pentru fiecare activitate extrașcolară.67. Procentele elevilor înscriși la biblioteca școlară în anul școlar precedent pentru elevii aparținând fiecărui grup etnic, pentru elevii cu CES (defalcat pe cei cu dosar DGASPC/situații medicale speciale, pe cei cu certificat CJRAE și pe cei care au și dosar DGASPC și certificat CJRAE), pentru elevii pentru care s-a întocmit dosarul pentru bursă socială, pentru acordarea gratuită de rechizite sau pentru alte forme de ajutor, indiferent dacă beneficiază de acestea sau nu (restricții financiare) și, la nivelul ciclului de educație secundară superioară, pentru elevii din mediul rural.III. Indicatori privind cadrele didactice  +  Indicator68. Procentul cadrelor didactice calificate la nivelul unității de învățământ preuniversitar.69. Procentul cadrelor didactice care au gradul didactic II la nivelul unității de învățământ preuniversitar.70. Procentul cadrelor didactice care au gradul didactic I la nivelul unității de învățământ preuniversitar.71. Procentul cadrelor didactice suplinitoare la nivelul unității de învățământ preuniversitar.72. Procentul cadrelor didactice, de la nivelul unității de învățământ preuniversitar, care au fracțiuni de normă.73. Vechimea medie a cadrelor didactice la nivelul unității de învățământ preuniversitar.74. Procentul cadrelor didactice care au beneficiat de programe de formare continuă centrate pe lucrul cu copiii din grupurile vulnerabile, pe managementul diversității/istoria și cultura minorităților naționale și/sau prevenirea discriminării sau pe echitate sau echitate de gen în educație (inclusiv enumerarea acestor programe de formare și a furnizorilor lor).75. Procentul directorilor (director general, directori generali adjuncți) care au beneficiat de programe de formare continuă centrate pe lucrul cu copiii din grupurile vulnerabile, pe managementul diversității/istoria și cultura minorităților naționale și/sau prevenirea discriminării sau pe echitate sau echitate de gen în educație (inclusiv enumerarea acestor programe de formare și a furnizorilor lor).IV. Indicatori privind organismele de conducere și serviciile de sprijin disponibile  +  Indicator76. Procentul părinților aparținând fiecărui grup etnic reprezentat în Consiliul de administrație al unității de învățământ preuniversitar și în Comitetul de părinți al fiecărei clase.77. Procentul părinților elevilor cu dizabilități numai cu dosar DGASPC/situații medicale speciale reprezentați în Consiliul de Administrație al unității de învățământ preuniversitar și în Comitetul de Părinți al fiecărei clase.78. Procentul părinților elevilor cu CES numai cu certificat CJRAE reprezentați în Consiliul de administrație al unității de învățământ preuniversitar și în Comitetul de Părinți al fiecărei clase.79. Procentul părinților elevilor care au și dosar DGASPC/situații medicale speciale și certificat CJRAE reprezentați în Consiliul de administrație al unității de învățământ preuniversitar și în Comitetul de Părinți al fiecărei clase.80. Procentul părinților elevilor pentru care s-a întocmit dosarul pentru bursă socială, pentru acordarea gratuită de rechizite sau pentru alte forme de ajutor, indiferent dacă beneficiază de acestea sau nu (restricții financiare), reprezentați în Consiliul de Administrație al unității de învățământ preuniversitar și în Comitetul de Părinți al fiecărei clase.81. La nivel de liceu, procentul părinților elevilor din mediul rural reprezentați în Consiliul de administrație al liceului și în Comitetul de Părinți al fiecărei clase.82. Existența la nivelul unității de învățământ a unui mediator școlar.83. Enumerarea serviciilor de sprijin oferite în cadrul unității respective de învățământ preuniversitar antepreșcolarilor, preșcolarilor sau elevilor cu CES și familiilor acestora (inclusiv numărul profesioniștilor care furnizează astfel de servicii în unitatea de învățământ preuniversitar).84. Enumerarea serviciilor de sprijin oferite în cadrul comunității locale ante-preșcolarilor, preșcolarilor sau elevilor cu CES și familiilor acestora (inclusiv numărul profesioniștilor care furnizează astfel de servicii în unitatea de învățământ preuniversitar).V. Indicatori privind calitatea infrastructurii și a dotărilor unității de învățământ preuniversitar  +  Indicator85. Starea fizică a clădirii/clădirilor unității de învățământ preuniversitar.86. Starea fizică a sălilor de clasă.87. Starea fizică a mobilierului școlar (pe fiecare clasă).88. Unitatea de învățământ preuniversitar are sursă proprie de apă potabilă sau este branșată la sistemul public de alimentare cu apă potabilă?89. Câte laboratoare funcționale are școala?90. Câte volume conține biblioteca școlară?91. Există săli de clasă care nu sunt încălzite pe perioada rece?92. Unitatea de învățământ preuniversitar dispune de sală/teren de sport?VI. Indicatori privind ethosul școlar  +  Indicator93. Școala are o politică clară pentru promovarea incluziunii educaționale, a diversității și prevenirea sau combaterea discriminării și segregării școlare?94. Ce materiale expuse în avizierele școlare sau prin alte modalități de afișare accesibile tuturor elevilor reflectă diversitatea elevilor, inclusiv istoria și cultura minorităților naționale?95. Ce resurse educaționale folosite în cadrul unității de învățământ preuniversitar reflectă diversitatea elevilor inclusiv istoria și cultura minorităților opționale?96. Ce aspecte din Planul de Dezvoltare Instituțională a unității de învățământ preuniversitar reflectă diversitatea elevilor, inclusiv istoria și cultura minorităților naționale?97. Ce cursuri, în Curriculumul la decizia școlii (CDS), reflectă diversitatea elevilor, inclusiv istoria și cultura minorităților naționale?98. Ce activități extracurriculare care reflectă cultura și istoria minorităților naționale sau care promovează diversitatea/incluziunea educațională se desfășoară în unitatea de învățământ preuniversitar?99. Unitatea de învățământ preuniversitar a încheiat parteneriate cu organizațiile neguvernamentale pentru promovarea incluziunii și diversității școlare, inclusiv a istoriei și culturii minorităților naționale?100. Ce strategii didactice adaptate la diversitatea (eterogenitatea) nevoilor copiilor/elevilor dintr-o grupă/clasă, inclusiv la prezentarea istoriei și culturii minorităților naționale, sunt folosite de către cadrele didactice din unitatea de învățământ preuniversitar?101. Se predau, în unitatea de învățământ preuniversitar, disciplinele limba maternă și istoria și tradițiile minorităților naționale reprezentate în populația școlară și câți elevi sunt înscriși la aceste discipline?102. În școală au fost constatate în trecut fenomene de segregare școlară (pe oricare din criteriile enunțate în OMENCS 6134/2016)?103. Școala a elaborat și pus în implementare vreun plan de desegregare școlară?
   +  Anexa nr. 3
  Cadru integrat de indicatori pentru monitorizarea segregării școlare- monitorizare restrânsă
  I. Indicatori privind elevii  +  Indicatori - criteriu etnic (Art. 4, OMENCS 6134/2016)  +  Indicator1. Procentul antepreșcolarilor, preșcolarilor sau elevilor aparținând fiecărui grup etnic, la nivelul unității de învățământ preuniversitar*1) *1) Se verifică dacă grupa/clasa/unitatea de învățământ preuniversitar nu fac obiectul excepției prevăzute de Art. 4, al. 2, OMENCS 6134/2016.2. Procentul antepreșcolarilor, preșcolarilor sau elevilor aparținând fiecărui grup etnic, la nivelul fiecărei clădiri a unității de învățământ preuniversitar (acolo unde activitatea didactică se desfășoară în mai multe clădiri)3. Procentul antepreșcolarilor, preșcolarilor sau elevilor aparținând fiecărui grup etnic la nivelul fiecărei clase/grupe a unității de învățământ preuniversitar4. Procentul antepreșcolarilor, preșcolarilor sau elevilor aparținând fiecărui grup etnic așezați în ultimele două bănci ale fiecărei clase (acolo unde aranjarea spațială a clasei păstrează forma șirurilor de bănci).5. Procentul populației*2) aparținând fiecărui grup etnic la nivelul unității administrativ-teritoriale unde funcționează unitatea de învățământ preuniversitar. *2) Ideal ar fi de identificat procentul copiilor de vârsta corespunzătoare ciclului/ciclurilor de educație acoperite de unitatea de învățământ preuniversitar (ante-preșcolar, preșcolar, primar, secundar inferior, secundar superior) aparținând fiecărui grup etnic reprezentat în unitatea de învățământ preuniversitar, la nivelul circumscripției școlare. Cum, totuși, nici INS, nici MEN (prin SIIIR) nu colectează date la nivelul circumscripției școlare, OMENCS 6134/2016 a păstrat raportarea la nivelul unității administrativ-teritoriale. Ca atare, în contextul dat, trebuie identificat procentul copiilor de vârsta corespunzătoare ciclului/ciclurilor de educație acoperite de unitatea de învățământ preuniversitar, aparținând fiecărui grup etnic reprezentat în unitatea de învățământ preuniversitar, la nivelul unității administrativ-teritoriale.6. Procentul elevilor absolvenți aparținând fiecărui grup etnic pentru fiecare ciclu de educație (clasa a IV-a/clasa a VIII-a/an terminal liceu sau școală profesională) la nivelul unității de învățământ preuniversitar, (calculat atât pe cohortă, cât și anual pentru anul final de ciclu) și, din acest procent, procentul celor care s-au înscris la Evaluarea Națională la finalul clasei a VIII-a/care s-au înscris la examenul de bacalaureat.7. Curriculum-ul la decizia școlii din unitatea de învățământ preuniversitar reflectă cultura și istoria minorităților naționale existente în populația școlară8. Personalul de conducere a unității de învățământ preuniversitar și cadrele didactice ale unității de învățământ preuniversitar au urmat cursuri despre cultura și istoria minorităților naționale care se regăsesc în unitatea de învățământ și exemple de astfel de cursuri9. Unitatea de învățământ preuniversitar desfășoară activități extracurriculare care reflectă cultura și istoria minorităților naționale10. Unitatea de învățământ preuniversitar este dotată cu materiale care reflectă cultura și istoria minorităților naționale (cărți, periodice sau alte resurse educaționale în biblioteca unității de învățământ preuniversitar etc.)11. Numărul cererilor depuse pentru înscrierea la disciplina limba maternă și numărul elevilor înscriși la această disciplină (pentru fiecare minoritate națională), la nivelul unității de învățământ.  +  Indicatori - criteriul dizabilității (Art. 5, OMENCS 6134/2016)  +  Indicator12. Procentul antepreșcolarilor, preșcolarilor sau elevilor cu dizabilități care au numai dosar DGASPC, la nivelul unității de învățământ preuniversitar13. Procentul antepreșcolarilor, preșcolarilor sau elevilor cu CES care au numai certificat de orientare CJRAE, la nivelul unității de învățământ preuniversitar14. Procentul antepreșcolarilor, preșcolarilor sau elevilor care au și dosar DGASPC și certificat de orientare CJRAE, la nivelul unității de învățământ preuniversitar15. Procentul antepreșcolarilor, preșcolarilor sau elevilor cu dizabilități care au numai dosar DGASPC, la nivelul fiecărei clădiri a unității de învățământ preuniversitar (acolo unde activitatea didactică se desfășoară în mai multe clădiri)16. Procentul antepreșcolarilor, preșcolarilor sau elevilor cu CES rare au numai certificat de orientare CJRAE, la nivelul fiecărei clădiri a unității de învățământ preuniversitar (acolo unde activitatea didactică se desfășoară în mai multe clădiri)17. Procentul antepreșcolarilor, preșcolarilor sau elevilor care au și dosar DGASPC și certificat de orientare CJRAE, la nivelul fiecărei clădiri a unității de învățământ preuniversitar (acolo unde activitatea didactică se desfășoară în mai multe clădiri)18. Procentul antepreșcolarilor, preșcolarilor sau elevilor cu dizabilități care au numai dosar DGASPC, la nivelul fiecărei clase/grupe*3) a unității de învățământ preuniversitar. *3) Se verifică dacă grupa/clasa nu face obiectul excepției prevăzute de Art. 5, al. 4, OMENCS 6134/2016.19. Procentul antepreșcolarilor, preșcolarilor sau elevilor cu CES care au numai certificat de orientare CJRAE, la nivelul fiecărei clase/grupe*4) a unității de învățământ preuniversitar *4) Se verifică dacă grupa/clasa nu face obiectul excepției prevăzute de Art. 5, al. 4, OMENCS 6134/2016.20. Procentul antepreșcolarilor, preșcolarilor sau elevilor care au și dosar DGASPC și certificat de orientare CJRAE, la nivelul fiecărei clase/grupe*5) a unității de învățământ preuniversitar *5) Se verifică dacă grupa/clasa nu face obiectul excepției prevăzute de Art. 5, al. 4, OMENCS 6134/2016.21. Procentul antepreșcolarilor, preșcolarilor sau elevilor cu dizabilități care au numai dosar DGASPC, așezați în ultimele două bănci ale fiecărei clase*6) (acolo unde aranjarea spațială a grupei/clasei păstrează forma șirurilor de bănci). *6) Doar din clasele care nu fac obiectul excepției prevăzute de Art. 5, al. 4, OMENCS 6134/2016.22. Procentul antepreșcolarilor, preșcolarilor sau elevilor cu CES care au numai certificat de orientare CJRAE, așezați în ultimele două bănci ale fiecărei clase*7) (acolo unde aranjarea spațială a grupei/clasei păstrează forma șirurilor de bănci). *7) Doar din clasele care nu fac obiectul excepției prevăzute de Art. 5, al. 4, OMENCS 6134/2016.23. Procentul antepreșcolarilor, preșcolarilor sau elevilor care au și dosar DGASPC și certificat de orientare CJRAE, așezați în ultimele două bănci ale fiecărei clase*8) (acolo unde aranjarea spațială a grupei/clasei păstrează forma șirurilor de bănci) *8) Doar din clasele care nu fac obiectul excepției prevăzute de Art. 5, al. 4, OMENCS 6134/2016.24. Procentul elevilor absolvenți cu dizabilități numai cu dosar DGASPC/situații medicale speciale pentru fiecare ciclu de educație (clasa a IV-a/clasa a VIII-a/an terminal liceu sau școală profesională) la nivelul unității de învățământ preuniversitar, (calculat atât pe cohortă, cât și anual pentru anul final de ciclu) și, din acest procent, procentul celor care s-au înscris la Evaluarea Națională la finalul clasei a VIII-a/care s-au înscris la examenul de bacalaureat.25. Procentul elevilor absolvenți cu CES numai cu certificat CJRAE pentru fiecare ciclu de educație (clasa a IV-a/clasa a VIII-a/an terminal liceu sau școală profesională) la nivelul unității de învățământ preuniversitar, (calculat atât pe cohortă, cât și anual pentru anul final de ciclu) și, din acest procent, procentul celor care s-au înscris la Evaluarea Națională la finalul clasei a VIII-a/care s-au înscris la examenul de bacalaureat26. Procentul elevilor absolvenți care au și dosar DGASPC/situații medicale speciale și certificat de orientare CJRAE pentru fiecare ciclu de educație (clasa a IV-a/clasa a VIII-a/an terminal liceu sau școală profesională) la nivelul unității de învățământ preuniversitar, (calculat atât pe cohortă, cât și anual pentru anul final de ciclu) și, din acest procent, procentul celor care s-au înscris la Evaluarea Națională la finalul clasei a VIII-a/care s-au înscris la examenul de bacalaureat27. Unitatea de învățământ preuniversitar este dotată cu facilități/modalități de accesibilizare pentru elevii cu dizabilități (enumerați ce facilități/modalități de accesibilitate există)  +  Indicatori - criteriul statutului socio-economic al familiilor (Art. 6, OMENCS 6134/2016)  +  Indicator28. Nivelul mediu ani de educație formală a părinților antepreșcolarilor, preșcolarilor sau elevilor la nivel de unitate de învățământ.29. Nivelul mediu ani de educație formală a părinților, antepreșcolarilor, preșcolarilor sau elevilor pe clădire (acolo unde activitatea didactică se desfășoară în mai multe clădiri)30. Nivelul mediu ani de educație formală a părților antepreșcolarilor, preșcolarilor sau elevilor pe grupă/clasă31. Nivelul mediu ani de educație formală a părinților antepreșcolarilor, preșcolarilor sau elevilor așezați în ultimele două bănci (acolo unde aranjarea spațială a grupei/clasei păstrează forma șirurilor de bănci).32. Procentul antepreșcolarilor, preșcolarilor sau elevilor pentru care s-a întocmit dosarul pentru bursă socială, pentru acordarea gratuită rechizite sau pentru alte forme de ajutor, indiferent dacă beneficiază de acestea sau nu (restricții financiare), la nivel de unitate de învățământ.33. Procentul antepreșcolarilor, preșcolarilor sau elevilor pentru care s-a întocmit dosarul pentru bursă socială, pentru acordarea gratuită de rechizite sau pentru alte forme de ajutor, indiferent dacă beneficiază de acestea sau nu (restricții financiare), pe clădire (acolo unde activitatea didactică se desfășoară în mai multe clădiri).34. Procentul antepreșcolarilor, preșcolarilor sau elevilor pentru care s-a întocmit dosarul pentru bursă socială, pentru acordarea gratuită de rechizite sau pentru alte forme de ajutor, indiferent dacă beneficiază de acestea sau nu (restricții financiare), pe grupă/clasă.35. Procentul preșcolarilor sau elevilor pentru care s-a întocmit dosarul pentru bursă socială, pentru acordarea gratuită de rechizite sau pentru alte forme de ajutor, indiferent dacă beneficiază de acestea sau nu (restricții financiare) așezați în ultimele două bănci (acolo unde aranjarea spațială a clasei păstrează forma șirurilor de bănci).36. Procentul antepreșcolarilor, preșcolarilor sau elevilor instituționalizați sau în plasament familial la nivel de unitate de învățământ.37. Procentul antepreșcolarilor, preșcolarilor sau elevilor instituționalizați sau în plasament familial pe clădire (acolo unde activitatea didactică se desfășoară în mai multe clădiri).38. Procentul antepreșcolarilor, preșcolarilor sau elevilor instituționalizați sau în plasament familial pe grupă/clasă.39. Procentul antepreșcolarilor, preșcolarilor sau elevilor instituționalizați sau în plasament familial așezați în ultimele două bănci (acolo unde aranjarea spațială a clasei păstrează forma șirurilor de bănci).40. Procentul antepreșcolarilor, preșcolarilor sau elevilor proveniți din familii monoparentale, la nivel unitate de învățământ.41. Procentul antepreșcolarilor, preșcolarilor sau elevilor proveniți din familii monoparentale, pe clădire (acolo unde activitatea didactică se desfășoară în mai multe clădiri).42. Procentul antepreșcolarilor, preșcolarilor sau elevilor proveniți din familii monoparentale, pe grupă/clasă.43. Procentul antepreșcolarilor, preșcolarilor sau elevilor proveniți din familii monoparentale așezați în ultimele două bănci (acolo unde aranjarea spațială a clasei păstrează forma șirurilor de bănci).44. Procentul antepreșcolarilor, preșcolarilor sau elevilor care se află în întreținerea bunicilor sau a altor membri ai familiei, la nivel de unitate de învățământ.45. Procentul antepreșcolarilor, preșcolarilor sau elevilor care se află în întreținerea bunicilor sau a altor membri ai familiei, pe clădire (acolo unde activitatea didactică se desfășoară în mai multe clădiri)46. Procentul antepreșcolarilor, preșcolarilor sau elevilor care se află în întreținerea bunicilor sau a altor membri ai familiei, pe grupă/clasă.47. Procentul antepreșcolarilor, preșcolarilor sau elevilor care se află în întreținerea bunicilor sau a altor membri ai familiei așezați în ultimele două bănci (acolo unde aranjarea spațială a clasei păstrează forma șirurilor de bănci)48. Procentul elevilor absolvenți pentru care s-a întocmit dosarul pentru bursă socială, pentru acordarea gratuită de rechizite sau pentru alte forme de ajutor, indiferent dacă beneficiază de acestea sau nu (restricții financiare), pentru fiecare ciclu de educație (clasa a IV-a/clasa a VIII-a/an terminal liceu sau școală profesională) la nivelul unității de învățământ preuniversitar, (calculat atât pe cohortă, cât și anual pentru anul final de ciclu) și din acest procent, procentul celor care s-au înscris la Evaluarea Națională la finalul clasei a VIII-a/care s-au înscris la examenul de bacalaureat.  +  Indicatori - criteriul performantelor școlare ale elevilor (Art. 7, OMENCS 6134/2016)  +  Indicator49. Procentul elevilor provenind din repetenție, pe fiecare clasă.50. Procentul elevilor de clasă pregătitoare care au frecventat grădinița, pe fiecare clasă pregătitoare.51. Media de intrare la liceu, pentru fiecare filieră, profil, specializare/calificare/program de studiu, la nivel de unitate de învățământ.52. Media de intrare la liceu, pentru fiecare filieră, profil, specializare/calificare/program de studiu, pentru fiecare colectiv format.  +  Indicatori - criteriul mediului de rezidență al elevilor (Art. 8, OMENCS 6134/2016)  +  Indicator53. Procentul elevilor de liceu provenind din mediul rural, la nivel de filieră, la nivelul unității de învățământ, pentru toate colectivele de clasa a IX-a constituite în cadrul filierei respective.54. Procentul elevilor de liceu provenind din mediul rural, la nivel de profil, la nivelul unității de învățământ, pentru toate colectivele de clasa a IX-a constituite în cadrul profilului respectiv.55. Procentul elevilor de liceu provenind din mediul rural, la nivel de calificare/specializare, la nivelul unității de învățământ, pentru toate colectivele de clasa a IX-a constituite în cadrul calificării/specializării respective.56. Procentul elevilor de liceu provenind din mediul rural, la nivel de program de studiu, la nivelul unității de învățământ, pentru toate colectivele de clasa a IX-a constituite în cadrul programului de studiu respectiv.57. Procentul elevilor de liceu provenind din mediul rural, la nivel de clasă (fiecare colectiv de clasa a IX-a constituit în liceul respectiv).58. Procentul elevilor absolvenți de liceu provenind din mediul rural, la nivelul unității de învățământ preuniversitar, (calculat atât pe cohortă, cât și anual pentru anul final de ciclu) și, din acest procent, procentul celor care s-au înscris la examenul de bacalaureat.II. Alți indicatori privind elevii (pentru toate criteriile)  +  Indicator59. Unitatea de învățământ preuniversitar are în PDI/PAS, cel puțin, o țintă strategică pentru promovarea diversității etnice, a incluziunii educaționale și pentru prevenirea și combaterea discriminării și segregării școlare, țintă strategică, detaliată în Planul Operațional (precizați criteriul/criteriile de segregare pe care îl/le abordează ținta strategică).III. Indicatori privind cadrele didactice  +  Indicator60. Procentul cadrelor didactice calificate, la nivelul unității de învățământ preuniversitar61. Procentul cadrelor didactice, de la nivelul unității de învățământ preuniversitar, care au gradul didactic II62. Procentul cadrelor didactice, de la nivelul unității de învățământ preuniversitar, care au doctorat/gradul didactic I63. Procentul cadrelor didactice suplinitoare, de la nivelul unității de învățământ preuniversitar64. Procentul cadrelor didactice, de la nivelul unității de învățământ preuniversitar, care au fracțiuni de normă
   +  Anexa nr. 4
  Modalitatea de evaluare a segregării școlare și de calcul a scorurilor
  privind segregarea școlară pentru unitățile de învățământ preuniversitar
  În general, o unitate de învățământ preuniversitar poate obține un maximum de 5 scoruri, câte unul pentru fiecare din următoarele tipuri de segregare școlară (pe criteriul etnic, pe criteriul dizabilității/CES, pe criteriul statutului socio-economic al părinților, pe criteriul performanțelor școlare, pe criteriul mediului de rezidență al elevilor). Scorul pentru un criteriu de desegregare va fi scorul cel mai mare obținut de unitatea de învățământ preuniversitar la oricare dintre următoarele trei forme de segregare școlară: la nivelul clădirilor, la nivelul claselor, la nivelul ultimelor două bănci. Doar unitățile de învățământ preuniversitar care acoperă și ciclul secundar superior pot să aibă 5 (cinci) scoruri (incluzând criteriul mediului de rezidență al elevilor), în timp ce unitățile de învățământ preuniversitar care acoperă doar ciclurile de educație timpurie (antepreșcolar sau preșcolar) pot avea maximum 3 (trei) scoruri (întrucât în cazul acestora este fără obiect analiza segregării școlare pe criteriul performanțelor școlare sau al mediului de rezidență al copiilor). Pentru fiecare tip de segregare școlară, fiecare unitate de învățământ preuniversitar are 3 (trei) scoruri, câte unul pentru fiecare din următoarele forme de segregare școlară (la nivelul clădirilor acolo unde activitatea didactică a unei școli se desfășoară în mai multe clădiri, la nivelul claselor și la nivelul ultimelor două bănci acolo unde este păstrată aranjarea spațială a clasei pe rânduri de bănci). * La nivelul unității de învățământ nu se acordă un scor, dar în fișa școlii va fi analizat decalajul dintre procentul populației școlare aparținând unei minorități naționale și procentul populației de copii aparținând acelei minorități naționale la nivelul unității administrativ teritoriale. Datele statistice privind populația de copii aparținând unei minorități naționale la nivelul unității administrativ teritoriale se vor obține de la INS. De principiu, pentru toate formele de segregare școlară, pragul de risc este ales convențional de la o variație egală sau mai mare de 10 puncte procentuale. Acest prag de risc va stabili care sunt școlile pentru care este obligatorie monitorizarea extinsă conform articolului 10 din prezenta metodologie. Scorul înregistrat la nivelul fiecărei școli, în funcție de fiecare formă de segregare calculează, de principiu, ca diferență între procentele calculate în fiecare caz, după formula: SCOR = procent reprezentat de grupul de elevi în risc a) clădire/ b) clasă/ c) bănci - (minus) procent reprezentat de grupul de elevi în risc a) în unitatea de învățământ, la nivel de structură școlară b) în cadrul nivelului educațional din care face parte clasa I, a II-a, a III-a etc. c) în cadrul nivelului educațional din care face parte clasa - I, a II-a, a III-a etc.)| (modul)/(împărțit la) 10. Grupul de elevi în risc este definit, conform metodologiei prezente, de criteriul apartenenței etnice, criteriul dizabilității/CES, criteriul statutului socio-economic al familiei, criteriul performanței școlare respectiv criteriul mediului de rezidență. Acest scor poate lua o valoare de la 0 la 10. În cadrul procesului de monitorizare, scorul poate fi calculat și în funcție de alte repere dacă acestea vor fi relevante pentru a surprinde cât mai adecvat situația segregării școlare. În urma aplicării metodologiei de monitorizare a segregării școlare, dacă este cazul, vor fi ajustate și calibrate modalitățile de calcul ale scorurilor sau ale pragul de risc.
   +  Anexa nr. 5
  Calendarul activităților cuprinse în metodologia de monitorizare a segregării școlare
  Nr.Crt.ActivitateResponsabil*)Termen
  1.Colectarea și încărcarea datelor privind indicatorii cuprinși în Cadrul integrat de indicatori pentru monitorizarea segregării școlare - monitorizarea restrânsă (Anexa 3) de către unitățile de învățământ selectate;Responsabilul Comisiei școlare pentru prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de corupție și discriminării in mediul școlar și promovarea interculturalității (pentru școlile cu PJ) / Membrul Comisiei desemnat (pentru fiecare școală structură arondată)În termen de 20 de zilelucrătoare de la adoptarea prezentului ordin
  2.Centralizarea datelor la nivel județean (monitorizare restrânsă)**)Inspectorul Școlar GeneralÎn termen de 10 de zilelucrătoare de la încheierea monitorizării restrânse
  3Notificarea unităților de învățământ care vor fi incluse în etapa monitorizării extinse**)Inspectorul Școlar GeneralLa împlinireatermenuluipentrucentralizarea datelor la nivel județean
  4Colectarea și încărcarea datelor privind indicatorii cuprinși în Cadrul integrat de indicatori pentru monitorizarea segregării școlare - monitorizarea extinsă prin completarea datelor solicitate pentru ceilalți indicatori cuprinși în Anexa 2Președintele Comisiei școlare pentru prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de corupție și discriminării în mediul școlar și promovarea interculturalității (pentru școlile cu PJ) / Membrul Comisiei desemnat (pentru fiecare școală structură arondată)În termen de 20 de zilelucrătoare de la notificare
  5Centralizarea datelor la nivel județean (monitorizare extinsă)**)Inspectorul Școlar GeneralÎn termen de 10 zile lucrătoare de lacentralizarea datelor la nivel județean
  6Transmiterea raportului județean centralizat către CNDIEInspectorul Școlar GeneralLa împlinireatermenuluipentrucentralizarea datelor la nivel județean
  7Centralizarea datelor la nivelul CNDIE și finalizarea raportului agregat pentru toate cele 3 județe selectate pentru testarea pe terenTrei directori/ inspectori/ consilieri/ experți ai MEC din următoarele direcții, desemnați de Președintele CNDIE.În termen de 15 zile lucrătoare de la centralizarea datelor la nivel județean
  *) Prin "responsabil" se înțelege persoana care are responsabilitatea juridică a implementării unei activități (sarcinile concrete pentru colectarea și încărcarea datelor sunt distribuite de conducerea unității de învățământ). **) Procesul de centralizare a datelor (precum și procesul de notificare a unităților de învățământ pentru completarea datelor, acolo unde dintr-un motiv sau altul, unitățile de învățământ au omis încărcarea vreunei date solicitate sau notificarea includerii în etapa monitorizării extinse) se va realiza cu ajutorul aplicației IT.
  ------