ORDIN nr. 5.633 din 23 decembrie 2019pentru aprobarea Metodologiei de monitorizare a segregării școlare în învățământul preuniversitar
EMITENT
  • MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1056 din 31 decembrie 2019    În temeiul prevederilor art. 2 alin. (4) și ale art. 3 lit. a) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,în conformitate cu art. 23 din Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 6.134/2016 privind interzicerea segregării școlare în unitățile de învățământ preuniversitar, potrivit dispozițiilor Hotărârii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației și Cercetării, cu modificările și completările ulterioare,în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 68/2019 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, ministrul educației și cercetării emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Metodologia de monitorizare a segregării școlare în învățământul preuniversitar, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin. *) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1056 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial“, București, șos. Panduri nr. 1.  +  Articolul 2Direcția generală educație timpurie, învățământ primar și gimnazial, Direcția generală învățământ secundar superior și educație permanentă, Direcția generală minorități și relația cu Parlamentul, inspectoratele școlare județene/ Inspectoratul școlar al municipiului București și unitățile de învățământ preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul educației și cercetării,
    Cristina Monica Anisie
    București, 23 decembrie 2019.Nr. 5.633.  +  ANEXĂMETODOLOGIEde monitorizare a segregării școlare în învățământul preuniversitar