ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 88 din 27 decembrie 2019pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 32/2015 privind înființarea Gărzilor forestiere
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1053 din 30 decembrie 2019  Având în vedere faptul că înființarea Gărzii Forestiere Naționale, ca direcție generală în subordinea autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, este inaplicabilă deoarece în structura acesteia există deja o entitate juridică, și anume Direcția generală păduri, care îndeplinește aceleași atribuții cu cele pe care ar urma să le realizeze Garda Forestieră Națională,ținând seama de faptul că Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 32/2015 privind înființarea Gărzilor forestiere, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2018, stabilește obligația pentru personalul Gărzii Forestiere Naționale de a promova un test de integritate, în vederea angajării în cadrul acestei structuri, test care nu a fost reglementat până în prezent printr-un act subsecvent, așa cum stabilește legea, iar în jurisprudența sa, în ceea ce privește evaluarea de integritate, prin Decizia nr. 818/2017, Curtea Constituțională a statuat că „(...) evaluarea activității și a conduitei unui funcționar public ține de statutul acestuia și, prin urmare, trebuie reglementată, potrivit art. 73 alin. (3) lit. j) din Constituție, prin lege organică“, având în vedere efectele acesteia asupra carierei funcționarilor publici,luând în considerare faptul că imposibilitatea coordonării Gărzilor forestiere prin Garda Națională Forestieră a dus la un ineficient control privind lupta împotriva tăierilor ilegale de masă lemnoasă din fondul forestier național și din vegetația forestieră de pe terenurile din afara acestuia, precum și la o gravă creștere a infracționalității în ceea ce privește furtul materialului lemnos, dar și prin faptul că se constată un număr tot mai mare de agresiuni împotriva pădurarilor, care își riscă în permanent viața luptând împotriva celor care taie în mod ilegal lemn din fondul forestier, raportat la faptul că în inventarul forestier național, care este principalul instrument de evaluare a resurselor forestiere, s-a constatat că în România se taie aproximativ 38 milioane metri cubi, valoare care este dublă decât cea prevăzută în actele de punere în valoare emise, conduce, pe de o parte, la pierderi semnificative în domeniul sănătății populației și, pe de altă parte, la grevarea bugetului de stat cu sume considerabile rezultate din exploatarea masei lemnoase, elemente care privesc siguranța națională a statului.Ca urmare a faptului că Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 32/2015, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2018, nu prevede decât pentru gărzile forestiere înființarea prin preluarea personalului de la comisariatele de regim silvic și cinegetic, iar pentru Garda Națională Forestieră nu se menționează o preluare a personalului din cadrul Direcției generale păduri, ar fi necesară desființarea Direcției generale păduri și eliberarea din funcția publică a celor 50 de funcționari publici încadrați în această structură.Având în vedere faptul că prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 68/2019 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative s-a reglementat înființarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, prin preluarea și comasarea autorităților publice centrale pentru mediu, ape și păduri, existente anterior, și este necesară crearea unei structuri organizatorice funcționale a Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, în termen de 40 de zile de la intrarea în vigoare a acesteia,luând în considerare faptul că elementele sus-menționate constituie premisele unei situații extraordinare, care impune adoptarea de măsuri imediate, în vederea stabilirii cadrului normativ adecvat și neadoptarea acestor măsuri ar avea consecințe negative asupra identificării unor soluții viabile de reglementare, implementare, monitorizare și control al regimului silvic și în special de reducere a tăierilor ilegale, precum și asupra reorganizării și funcționării corespunzătoare a Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, precum și în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public și constituie situații extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul IOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 32/2015 privind înființarea Gărzilor forestiere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 474 din 30 iunie 2015, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2018, se modifică după cum urmează: 1. Alineatele (4)-(6) ale articolului 1 se abrogă. 2. Articolul 3 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 3Numărul de posturi pentru Gărzile forestiere se aprobă prin hotărâre a Guvernului.3. Alineatele (5)-(9) ale articolului 6 se abrogă. 4. Articolul 7 se abrogă. 5. Alineatul (2) al articolului 8 va avea următorul cuprins: (2) Numărul mijloacelor de transport necesar realizării atribuțiilor Gărzilor se stabilește prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul IIÎn termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor va supune spre aprobare Guvernului proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 743/2015 privind organizarea și funcționarea Gărzilor forestiere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 709 din 22 septembrie 2015, cu modificările ulterioare, corespunzător modificărilor aduse prin prezenta ordonanță de urgență.
  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  Ministrul mediului, apelor și pădurilor,
  Costel Alexe
  Ministrul muncii și protecției sociale,
  Victoria Violeta Alexandru
  p. Ministrul finanțelor publice,
  Mironel Panțuroiu, secretar de stat
  București, 27 decembrie 2019.Nr. 88.----