LEGE nr. 259 din 24 decembrie 2019pentru modificarea și completarea Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1051 din 30 decembrie 2019  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul ILegea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 155 din 20 iulie 1995, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 5, după alineatul 2 se introduce un nou alineat, alineatul 3, cu următorul cuprins:Pentru structurile militare ale Ministerului Afacerilor Interne se elaborează ghiduri ale carierei specifice fiecărei arme, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului.2. La articolul 14^2, după alineatul 2 se introduce un nou alineat, alineatul 3, cu următorul cuprins: Dispozițiile art. 14^1 alin. 3, 5, 6 și 8^1 se aplică în mod corespunzător în situația acordării concediilor fără plată pentru formarea profesională, prevăzută la alin. 1.3. La articolul 20^1, alineatul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 20^1Cadrele militare în activitate numite în prima funcție/mutate în interesul serviciului, detașate și/sau împuternicite într-o altă garnizoană decât cea în care își au domiciliul și care nu dețin locuință proprietate personală în acea garnizoană, nici ei și nici soțiile sau soții acestora, în situația în care nu li se poate asigura spațiu de locuit corespunzător, au dreptul la o compensație lunară pentru chirie de până la 50% din solda lunară.4. La articolul 20^1, după alineatul 2^4 se introduce un nou alineat, alineatul 2^5, cu următorul cuprins:Prin rata lunară prevăzută la alin. 2^1 se înțelege suma tuturor costurilor lunare generate de contractul de credit ipotecar/imobiliar destinat achiziționării unei locuințe sau de contractul de vânzare-cumpărare cu plata în rate a unei locuințe conform scadențarului de plată, mai puțin cele legate de rambursările anticipate, eventualele dobânzi penalizatoare și alte costuri care nu se regăsesc în scadențarul de plată a ratelor lunare.5. La articolul 20^1, alineatul 3 se modifică și va avea următorul cuprins: Cuantumul concret al compensației prevăzute la alin. 1, 2 și 2^1, precum și condițiile de acordare a acesteia se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea ministrului apărării naționale.6. La articolul 35^8, alineatul 4 se modifică și va avea următorul cuprins: Nivelul structurilor la care se constituie consiliile de onoare, modul de constituire, procedurile de lucru ale acestora, precum și alte aspecte procedurale pentru aplicarea prevederilor prezentei secțiuni referitoare la procedura disciplinară se stabilesc prin ordin al ministrului apărării naționale, ministrului afacerilor interne, directorului Serviciului Român de Informații, directorului Serviciului de Telecomunicații Speciale, directorului Serviciului de Informații Externe, respectiv al directorului Serviciului de Protecție și Pază, după caz.7. La articolul 35^11 alineatul 2, litera d) se abrogă. 8. La articolul 36, alineatul 2 se modifică și va avea următorul cuprins: În Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul de Telecomunicații Speciale și Serviciul Român de Informații, pentru persoanele prevăzute la alin. 1 lit. e), g) și k) nu se aplică limita de vârstă de cel mult 45 de ani.9. La articolul 38, după alineatul 2 se introduce un nou alineat, alineatul 3, cu următorul cuprins:În Serviciul Român de Informații și Serviciul de Telecomunicații Speciale nu se aplică limita de vârstă prevăzută la alin. 1 lit. f).10. La articolul 40 alineatul 1, litera e) se modifică și va avea următorul cuprins:e) soldați și gradați profesioniști în activitate, în rezervă sau cu statut de rezervist voluntar, absolvenți ai studiilor postliceale sau superioare corespunzătoare specialităților militare, care au absolvit cursul de formare a subofițerilor, în condițiile stabilite prin ordin al ministrului apărării naționale;11. La articolul 40, după alineatul 2 se introduce un nou alineat, alineatul 3, cu următorul cuprins:În Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Român de Informații și Serviciul de Telecomunicații Speciale nu se aplică limita de vârstă prevăzută la alin. 1 lit. g).12. Articolul 41^2 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 41^2Persoanele care urmează să devină cadre militare în Serviciul de Telecomunicații Speciale în condițiile art. 36 alin. 1 lit. a)-c^1) și h), ale art. 38 alin. 1 lit. a) și d) și ale art. 40 alin. 1 lit. a), la admiterea într-o instituție de învățământ, încheie cu Serviciul de Telecomunicații Speciale contracte cu durata de 10 ani, în cazul ofițerilor, și, respectiv, 8 ani în cazul maiștrilor militari și subofițerilor, de la prima numire în funcție.13. La articolul 46, alineatul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:Acordarea gradelor celor prevăzuți la art. 36 alin. 1 lit. c)-g) și i)-k), art. 38 alin. 1 lit. b), c) și e)-h) și art. 40 alin. 1 lit. b)-e) și g) se poate face în tot cursul anului.14. La articolul 53, după alineatul 4 se introduce un nou alineat, alineatul 5, cu următorul cuprins:Pentru merite deosebite în atingerea unor obiective deosebite în activitate, cadrul militar din Ministerul Afacerilor Interne poate fi avansat în gradul militar imediat următor, înaintea îndeplinirii stagiului minim, în condițiile stabilite prin ordin al ministrului afacerilor interne.15. La articolul 55, după alineatul 2 se introduce un nou alineat, alineatul 3, cu următorul cuprins:Pentru a fi propuși la înaintarea în grad, la termen, ofițerii în activitate din Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul de Telecomunicații Speciale și Serviciul Român de Informații trebuie să fie încadrați/împuterniciți cu cel puțin un an înainte de data la care se fac înaintările în grad în funcții prevăzute în statele de organizare cu grad superior celui pe care îl au.16. La articolul 56 alineatul 1 punctul C, litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:b) să fi absolvit cursuri de capacitate pentru gradul de colonel sau comandor. Admiterea la acest curs se face pe bază de examen. Se exceptează de la această condiție locotenent-coloneii și căpitan-comandorii care dețin titlul de doctor ori au absolvit o formă de învățământ postacademic, postuniversitar sau un masterat în țară sau în străinătate, stabilite prin ordin al ministrului apărării naționale;17. La articolul 73, alineatul 5 se modifică și va avea următorul cuprins:Metodologia întocmirii aprecierilor de serviciu, în timp de pace, precum și sistemul de apreciere în timp de război se stabilesc prin ordin al ministrului apărării naționale, ministrului afacerilor interne, directorului Serviciului Român de Informații, directorului Serviciului de Telecomunicații Speciale, directorului Serviciului de Informații Externe, respectiv al directorului Serviciului de Protecție și Pază. Aprecierea se exprimă prin unul dintre următoarele calificative: «excepțional», «foarte bun», «bun», «corespunzător», «mediocru» sau «necorespunzător18. La articolul 76, alineatul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 76Mutarea cadrelor militare în activitate dintr-o unitate în alta, precum și în cadrul aceleiași unități se efectuează o singură dată pe an, cu excepția situațiilor deosebite stabilite prin ordin al ministrului apărării naționale.19. Articolul 77^1 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 77^1Cadrele militare în activitate pot îndeplini, temporar, prin împuternicire, atribuțiile unei alte funcții vacante, în condițiile stabilite prin ordin al conducătorului instituției, pentru o perioadă de până la 6 luni, interval care poate fi prelungit cu aprobarea conducătorului instituției, în aceleași condiții.Cadrele militare în activitate din Ministerul Apărării Naționale pot îndeplini, temporar, prin împuternicire, atribuțiile unei alte funcții vacante, în condițiile stabilite prin ordin al ministrului apărării naționale, pentru o perioadă de până la 6 luni, interval care poate fi prelungit cu aprobarea ministrului apărării naționale până la cel mult un an.Cadrele militare în activitate pot îndeplini, temporar, prin împuternicire, atribuțiile unei alte funcții al cărei titular lipsește o perioadă mai mare de o lună, în condițiile stabilite prin ordin al ministrului apărării naționale, până la încetarea situației care a condus la vacantarea temporară a funcției.Pe timpul exercitării atribuțiilor funcțiilor în care au fost împuternicite, cadrele militare au obligațiile și drepturile corespunzătoare funcțiilor respective.Prin excepție de la prevederile alin. 1, în Ministerul Afacerilor Interne, prelungirea perioadei de împuternicire se aprobă potrivit competențelor de gestiune a resurselor umane.20. La articolul 85, alineatul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:Trecerea în rezervă sau direct în retragere se face din oficiu, în condițiile prevăzute la alin. 1 lit. a), b), d), e), e^1), f), i^1), l), m) și n), la cererea cadrului militar, în situația prevăzută la alin. 1 lit. a^1), la propunerea consiliilor de onoare, în condițiile prevăzute la alin. (1) lit. i) și j), iar în celelalte condiții, la propunerea comandanților unităților din care fac parte, înaintată ierarhic.21. La articolul 85, după alineatul 2 se introduce un nou alineat, alineatul 2^1, cu următorul cuprins:În Ministerul Afacerilor Interne, trecerea în rezervă sau direct în retragere din oficiu, în condițiile prevăzute la alin. 1 lit. e), m) și n), se dispune după expirarea perioadei de punere la dispoziție, atunci când nu s-a putut realiza numirea într-o funcție corespunzătoare.22. La articolul 86, alineatele 2^2 și 2^3 se modifică și vor avea următorul cuprins:Prevederile alin. 2 se aplică exclusiv Ministerului Apărării Naționale.Generalii și amiralii din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, Serviciului Român de Informații, Serviciului de Informații Externe, Serviciului de Telecomunicații Speciale și Serviciului de Protecție și Pază sunt menținuți în activitate după împlinirea vârstei standard de pensionare, până la vârsta de 60 de ani, sau sunt trecuți în rezervă, la cerere, în condițiile prevederilor legale în vigoare.23. La articolul 86, după alineatul 4 se introduc două noi alineate, alineatele 5 și 6, cu următorul cuprins:După împlinirea vârstei de 60 de ani, generalii și amiralii din Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Român de Informații și Serviciul de Informații Externe pot fi menținuți în activitate până la împlinirea vârstei de 62 de ani, la cerere, dacă starea de sănătate le permite rezolvarea în foarte bune condiții a atribuțiilor ce le revin, cu aprobarea conducătorului instituției.Cadrele militare din Ministerul Afacerilor Interne, altele decât cele prevăzute la alin. 5, sunt menținute în activitate după împlinirea vârstei standard de pensionare până la vârsta de 60 de ani, la cererea acestora, după cum urmează:a) cu aprobarea ministrului afacerilor interne, pentru ofițeri;b) cu aprobarea inspectorilor generali/similari, pentru maiștri militari și subofițeri;c) prevederile cuprinse la lit. a) și b) se aplică și cadrelor militare care au obținut o aprobare în prealabil.24. Articolul 86^1 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 86^1Prin excepție de la prevederile art. 86, personalul militar de specialitate medico-sanitar, indiferent de gradul militar deținut, poate fi menținut în activitate după împlinirea vârstei standard de pensionare, la cerere, cu aprobarea conducătorului instituției, până la împlinirea vârstei de pensionare stabilită pentru personalul de specialitate medico-sanitar civil.25. La articolul 89, alineatul 4 se modifică și va avea următorul cuprins:Cadrele militare în activitate din Serviciul Român de Informații, Serviciul de Telecomunicații Speciale și Serviciul de Protecție și Pază se pun la dispoziție când sunt trimise în judecată sau sunt judecate de către instanțele judecătorești în stare de libertate pentru fapte în legătură cu exercitarea atribuțiilor funcțiilor în care sunt încadrate sau împuternicite.26. La articolul 90, alineatul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:Dispozițiile alin. 1 nu se aplică celor care urmează să fie trecuți în rezervă potrivit prevederilor art. 85 alin. 1 lit. g), h), j), k), l), m) și n), art. 87 și 88.27. La articolul 109, alineatele 3, 12 și 13 se modifică și vor avea următorul cuprins:Dispozițiile art. 2 alin. 2^1 lit. A, lit. A^1, lit. B lit. a) și b), art. 5 alin. 2, art. 36 alin. 1 lit. i) și alin. 3, art. 37 lit. e), art. 38 alin. 2, art. 40 alin. 2, art. 41^1, art. 48 alin. 2 și 3, art. 50 alin. 5, art. 51 alin. 2, art. 53 alin. 4, art. 75 alin. 2-4, art. 75^1, art. 77^1 alin. 2, art. 85 alin. 1 lit. e^1) și art. 108^1 se aplică în exclusivitate cadrelor militare din structurile Ministerului Apărării Naționale...................................................................................................Dispozițiile art. 89 alin. 5 se aplică în exclusivitate cadrelor militare din Ministerul Apărării Naționale, Serviciul de Informații Externe și Ministerul Afacerilor Interne.Dispozițiile art. 2 alin. 2, art. 48 alin. 1, art. 51 alin. 1, art. 52 alin. 1, art. 55 alin. 1 privind durata îndeplinirii funcției, art. 56-59, art. 62, art. 77^1 alin. (1), art. 80 și 81 nu se aplică ofițerilor, maiștrilor militari și subofițerilor din structurile Ministerului Apărării Naționale.28. La articolul 109, alineatul 14 se abrogă.29. La articolul 109, după alineatul 15 se introduce un nou alineat, alineatul 16, cu următorul cuprins:Dispozițiile art. 95 nu se aplică ofițerilor, maiștrilor militari și subofițerilor din Serviciul Român de Informații, Serviciul de Informații Externe, Serviciul de Telecomunicații Speciale și Serviciul de Protecție și Pază.30. La articolul 110, alineatul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:În situația transferului prevăzut la alin. 1, precum și în cazul rechemării în activitate în termen de 60 de zile de la data trecerii în rezervă, instituția la care se transferă/încadrează preia toate drepturile și obligațiile care decurg din contractele și angajamentele încheiate potrivit art. 41^1, 41^2, 91 și 91^1 și aflate în derulare la data transferului/încadrării.  +  Articolul IILegea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 155 din 20 iulie 1995, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv cu modificările și completările aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  FLORIN IORDACHE
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  TEODOR-VIOREL MELEȘCANU
  București, 24 decembrie 2019.Nr. 259.----