DECRET nr. 133 din 2 aprilie 1949privind organizarea cooperaţiei
EMITENT
  • MAREA ADUNARE NAŢIONALA
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 15 bis din 2 aprilie 1949    PREZIDIUL MARII ADUNĂRI NAŢIONALE A REPUBLICII POPULARE ROMÂNEÎn temeiul art. 44, punctul 2 şi art. 45 din Constituţia Republicii Populare Române,Vazand decizia Consiliului de Miniştri cu Nr. 307 din 1949,Emite următorulDecret:  +  Capitolul 1 Dispoziţiuni generale  +  Articolul 1Cooperativele sînt organizaţii de mase ale celor ce muncesc de la oraşe şi sate, create din iniţiativa proprie a acestora, şi care, prin activitate şi mijloace comune, îşi satisfac trebuinţele de ordin economic şi cultural.Prin activitatea lor, cooperativele:Inlesnesc schimbul de produse între sat şi oraş, inlaturand pe speculanti. Contribuie la mărirea producţiei mărfurilor de larg consum. Folosesc, în larga măsura, materiile prime locale.Creează posibilitatea de a folosi în agricultura cele mai avansate cuceriri ale ştiinţei agrotehnice şi zootehnice, precum şi maşinile agricole.Organizează puncte de închiriere de unelte agricole pentru cooperatori. Contribuie la mărirea producţiei agricole.Organizează reincadrarea invalizilor în procesul de producţie.Cooperativele contribuie la dezvoltarea vieţii economice în folosul poporului şi la mărirea venitului naţional. Ele îşi desfăşoară activitatea în cadrul Planului de Stat şi constituie un factor important în lupta pentru construirea socialismului în Republica Populara Română.Statul acorda întregul sau sprijin pentru dezvoltarea cooperaţiei.  +  Articolul 2Scopul cooperativelor este: înlesnirea aprovizionarii asociaţiilor, valorificarea produselor acestora, înlesnirea creditului de care ei au nevoie, organizare a producţiei în comun înfiinţarea de întreprinderi proprii, precum şi orice alta activitate, legată de scopul lor.Se pot constitui: a) Cooperative de consum - aprovizionare, prelucrare şi desfacere; b) Cooperative de producţie mestesugareasca; c) Cooperative de producţie agricolă - gospodării agricole colective şi alte feluri de asociaţii.  +  Articolul 3Poate dobândi calitatea de asociat al cooperativei orice cetăţean, bărbat sau femei, fără deosebire de naţionalitate, religie sau rasa, care a împlinit vîrsta de 16 ani, dacă îndeplineşte condiţiunile prevăzute de statut.  +  Articolul 4Cooperative de consum, precum şi cele de producţie mestesugareasca se asociaza în uniuni, iar acestea se asociaza în Centrale ale uniunilor. Cooperativele îşi desfăşoară activitatea lor potrivit statutelor adoptate de adunările generale ale cooperativelor.Cooperative se organizează şi se conduc în activitatea lor după principiul centralismului democratic.  +  Articolul 5Organele cooperativelor îşi desfăşoară activitatea în colaborare cu autorităţile şi instituţiile de stat.  +  Articolul 6Mijloacele proprii ale cooperativelor se compun din: taxele de înscriere, părţile sociale vărsate de asociaţi, beneficiul provenit din activitatea economică a cooperativei şi din donaţii.  +  Capitolul 2 Constituirea cooperativelor şi a organelor de conducere.  +  Articolul 7Cooperativele sînt legal constituite după îndeplinirea următoarelor condiţiuni: a) Aprobarea actului constitutiv şi adoptarea statutului de către adunarea generală; b) Legalizarea semnaturilor asociaţilor de către organele puterii locale; c) Aprobarea infiintarii cooperativei de către Uniunea cooperativelor respective în conformitate cu normele stabilite de Centrala uniunilor; d) Înscrierea unităţii în registru de cooperative al judecătoriei populare.  +  Articolul 8Organul superior de conducere al cooperativei este adunarea generală, care alege consiliul cooperativei şi comisia de cenzori.  +  Capitolul 3 Despre Uniunile cooperativelor  +  Articolul 9Cooperativele se asociaza în Uniuni judeţene, iar cînd condiţiunile locale necesita aceasta, în Uniuni cuprinzînd mai multe judeţe.Uniunile reprezintă şi apara interesele cooperativelor asociate, îndrumă şi controlează activitatea lor şi fac operaţiuni economice.  +  Articolul 10Uniunile cooperativelor iau fiinta cu îndeplinirea formalităţilor prevăzute de prezenta lege. Înfiinţarea lor trebuie să fie aprobată de Centrala uniunilor cooperatiste respective.  +  Articolul 11Organul superior de conducere al Uniunii este adunarea generală, alcătuită din delegaţii cooperativelor asociate conform normelor ce se vor stabili prin instrucţiuni.În intervalul de timp dintre adunările generale Uniunile sînt conduse de comitete alese de adunarea generală.  +  Capitolul 4 Despre Centralele uniunilor cooperative  +  Articolul 12Uniunile judeţene ale cooperativelor se asociaza în Centralele uniunilor cooperative.  +  Articolul 13Centralele uniunilor cooperatiste se constituie conform prevederilor prezentei legi şi funcţionează în baza statutelor adoptate de congresele respective.Organul suprem al fiecărei Centrale este Congresul, constituit din delegaţi aleşi conform statutelor.În intervalul de timp dintre congrese, Centralele uniunilor cooperatiste sînt conduse de consilii, alese de către congres.  +  Articolul 14Centralele uniunilor cooperative au următoarele atributiuni: a) Îndrumă şi controlează Uniunile cooperativelor şi cooperativele respective; b) Reprezintă cooperativele şi Uniunile şi raporturile lor cu organele de Stat şi organizaţiile cooperatiste internaţionale; c) Dezvolta activitatea de educaţie a membrilor şi cadrelor cooperativelor, prin publicaţii şi alte mijloace, organizează cursuri cooperatiste şi colaborează cu ministerele de resort la organizarea şi funcţionare învăţămîntului cooperatist; d) Elaborează planul general de activitate al organizaţiilor cooperatiste asociate în cadrul planului de Stat şi urmăreşte executarea lui; e) Fac operaţiuni economice, în legătură cu scopul lor.  +  Capitolul 5 Înlesniri acordate cooperativelor  +  Articolul 15Pentru sprijinirea cooperativelor, Consiliul de Miniştri va stabili un regim de largi înlesniri fiscale, precum şi înlesniri la licitaţii, ca: preferinta, reduceri de garanţii, acordate de avansuri şi altele.  +  Articolul 16Consiliul de Miniştri va stabili pentru cooperatie un regim special de repartizare şi distribuire a produselor industriale, a materiilor prime şi mijloacelor de finanţare.  +  Articolul 17Litigiile dintre organizaţiile cooperatiste se rezolva de către organele superioare ale cooperaţiei prin comisii de arbitraj, constituite în acest scop şi ale căror hotărîri sînt obligatorii şi executorii.  +  Articolul 18Infracţiunile prin care se aduc prejudiciu organizaţiilor cooperatiste de orice fel se judeca cu urgenta şi precădere de tribunalul în circumscripţia căreia se afla sediul cooperativei.  +  Articolul 19Uniunile judeţene şi Centralele uniunilor pot reprezenta de drept unităţile sociale şi apara interesele acestora înaintea oricăror instanţe judecătoreşti, precum şi în faţa autorităţilor.  +  Articolul 20Organizaţiile cooperatiste vor fi reprezentate înaintea oricărei instanţe judecătoreşti sau oricărei autorităţi prin delegaţii împuterniciţi în scris.  +  Articolul 21Autentificarea actelor organizaţiilor cooperatiste se face de către organele puterii locale; Uniunile şi Centralele uniunilor cooperatiste au dreptul de a-şi autentifica actele prin doua semnături.Actele autentice sînt executorii, fără a mai fi nevoie de investirea cu formula executorie.  +  Articolul 22Organizaţiile cooperatiste vor urmări creanţele lor prin agenţi proprii, împuterniciţi de Ministerul Finanţelor, după normele procedurii fiscale.  +  Capitolul 6 Despre dizolvarea şi lichidarea cooperativelor  +  Articolul 23Organizaţiile cooperatiste de orice fel fuzionează sau se dizolva:Prin hotărîrea adunării generale, sauPrin decizia organelor superioare cooperatiste, dacă nu constata ca funcţionarea acestor cooperative nu este folositoare asociaţilor.În caz de dizolvare se va proceda la lichidarea patrimoniului cooperativelor în conformitate cu dispoziţiile statutare.  +  Capitolul 7 Dispoziţii finale şi tranzitorii  +  Articolul 24Actele încheiate de organele de îndrumare şi control ale Centralelor uniunilor cooperatiste şi ale Uniunilor, aprobate de consiliile acestora, fac proba deplina în justiţie pînă la înscrierea în fals.  +  Articolul 25Averea cooperativelor este apărată în conformitate cu prevederile legii patrimoniului public şi nu poate fi supusă naţionalizarii şi nici urmărită pentru creanţele personale ale membrilor lor.  +  Articolul 26În caz de abateri grave, Centralele uniunilor pot cere unităţilor subordonate dizolvarea consiliului cooperativei respective şi realegerea lui. În cazuri excepţionale pot numi comisii provizorii care vor conduce unitatea respectiva pînă la adunarea generală a asociaţilor sau delegaţilor acestora, care va trebui convocată în maximum 30 de zile de la data hotărîrii de dizolvare a consiliului, alegandu-se o noua conducere.  +  Articolul 27În scopul de a atrage în cooperatie masele largi ale celor ce muncesc din oraşe şi sate, precum şi pentru întărirea organizaţiilor cooperatiste şi intensificarea activităţii lor, se va face reinregistrarea membrilor cooperativelor şi controlul părţilor sociale vărsate. Se va proceda la realegerea consiliilor de conducere ale cooperativelor, alegerea organelor de conducere ale cooperativelor, alegerea organelor de conducere ale Uniunilor judeţene şi ale Centralelor uniunilor cooperatiste.Pentru a aduce la îndeplinire măsurile de mai sus se instituie o comisie formată din 5 - 7 cooperatori.  +  Articolul 28Drept norme pentru conducerea activităţii cooperativelor, pe lîngă dispoziţiile prezentei legi şi ale statutelor respective, sînt obligatorii atît instrucţiunile cat şi deciziile organelor superioare cooperatiste.  +  Articolul 29Legea pentru organizarea cooperaţiei din 1935, cu modificările ei ulterioare, precum şi orice dispoziţii din alte legi şi regulamente, contrare prevederilor prezentei legi, sînt şi rămîn abrogate.Dat în Bucureşti la 2 Aprilie 1949.C.I. PARHONMARIN FLOREA IONESCUPrim Vicepreşedinte al Consiliuluide Miniştri,Gh. Gheorghiu - DejMinistrul justiţiei,A. Bunaciu------------