ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 9 din 19 februarie 2019pentru modificarea și completarea Legii nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii, precum și pentru modificarea art. 58 alin. (1) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 143 din 22 februarie 2019  Întrucât alocația de stat pentru copii este un drept constituțional ca formă de ocrotire a statului acordată tuturor copiilor, fără discriminare, care asigură familiilor cu copii venituri suplimentare ce pot asigura creșterea și îngrijirea copiilor, într-un mediu de viață cât mai adecvat creșterii și dezvoltării armonioase a acestora,având în vedere faptul că, în România, alocația de stat pentru copii reprezintă 4% din valoarea salariului minim brut pe țară garantat în plată, sub media statelor membre ale Uniunii Europene care se situează la 9% din venitul salarial minim, și că riscul de sărăcie în rândul copiilor este de 32,2% în anul 2017 față de media Uniunii Europene de 20,2%,întrucât Legea nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care instituie acordarea acestui drept și stabilește cuantumul alocației a fost modificată ultima dată în anul 2015, cuantumul crescând de la 42 lei la 84 lei, pentru copiii care au împlinit vârsta de 2 ani, și de la 84 lei la 200 lei, pentru copiii până la vârsta de 2 ani și copiii cu dizabilități,având în vedere faptul că proiectul de lege a bugetului de stat pentru anul 2019 a fost aprobat cu un amendament care vizează suplimentarea bugetului Ministerului Muncii și Justiției Sociale în vederea majorării cuantumului alocației de stat pentru copii, măsurile necesar și urgent a fi luate sunt modificarea Legii nr. 61/1993, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și majorarea cuantumului alocației de stat pentru copii. De asemenea, pentru asigurarea corelării actelor normative care reglementează dreptul la alocație de stat pentru copii este necesară și modificarea Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare.În considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public, cu influență directă asupra creșterii nivelului de trai a celor 3,6 milioane de copii ce primesc, în prezent, alocația de stat, și constituie situații de urgență și extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul ILegea nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 767 din 14 noiembrie 2012, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 3, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 3(1) Alocația de stat pentru copii se stabilește în cuantum de: a) 600 lei pentru copiii cu vârsta de până la 2 ani sau de până la 3 ani, în cazul copilului cu handicap; b) 300 lei pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 2 ani și 18 ani, precum și pentru tinerii prevăzuți la art. 1 alin. (3); c) 600 lei pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 3 ani și 18 ani, în cazul copilului cu handicap. (la 01-02-2020, Alineatul (1) din Articolul 3, Punctul 1., Articolul I a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din LEGEA nr. 14 din 14 ianuarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 22 din 14 ianuarie 2020 ) Notă
  Conform art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 2 din 16 ianuarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 31 din 16 ianuarie 2020, se prorogă intrarea în vigoare a art. I pct. 1 din Legea nr. 14/2020 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 9/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii, precum și pentru modificarea art. 58 alin. (1) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 22 din 14 ianuarie 2020, până la data de 1 august 2020.
  2. La articolul 3, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:(4) Cuantumurile alocației de stat pentru copii, prevăzute la alin. (1), se majorează anual prin hotărâre a Guvernului. (la 01-02-2020, Alineatul (4) din Articolul 3, Punctul 2., Articolul I a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 14 din 14 ianuarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 22 din 14 ianuarie 2020 )
   +  Articolul IIPrevederile art. I pct. 1 se aplică începând cu drepturile aferente lunii următoare intrării în vigoare a Legii bugetului de stat pe 2019.  +  Articolul IIIAlineatul (1) al articolului 58 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1 din 3 ianuarie 2008, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 58(1) Copiii cu handicap, inclusiv copiii cu handicap de tip HIV/SIDA, beneficiază de alocație de stat în condițiile și în cuantumul prevăzut de lege.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul muncii și justiției sociale,
  Marius-Constantin Budăi
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  București, 19 februarie 2019.Nr. 9.-----