HOTĂRÂRE nr. 16 din 12 ianuarie 2017privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Externe
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 16 ianuarie 2017  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 40 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 11 și 20 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/2017 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1(1) Ministerul Afacerilor Externe, denumit în continuare M.A.E., este organ de specialitate al administrației publice centrale în subordinea Guvernului, cu personalitate juridică, având sediul în municipiul București, aleea Modrogan nr. 14, sectorul 1.(2) M.A.E. realizează politica externă a statului român, inclusiv prin îndeplinirea sarcinilor din sfera sa de competență care revin României în calitate de stat membru al Uniunii Europene și al Organizației Tratatului Atlanticului de Nord, și participă la promovarea intereselor economice ale României.(2^1) În vederea realizării politicii externe, MAE colaborează cu toate autoritățile publice cu atribuții în domeniul politicii externe. (la 14-01-2020, Articolul 1 a fost completat de Punctul 1, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 9 din 6 ianuarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 20 din 14 ianuarie 2020 ) (3) Pentru realizarea obiectivelor din domeniul său de activitate, M.A.E. exercită următoarele funcții:a) strategică, prin care contribuie la elaborarea și urmărește aplicarea Programului de guvernare în domeniul său de activitate; (la 14-01-2020, Litera a) din Alineatul (3) , Articolul 1 a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 9 din 6 ianuarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 20 din 14 ianuarie 2020 ) b) de reglementare, prin care asigură elaborarea cadrului normativ și de politici publice pentru realizarea obiectivelor din domeniul său de activitate;c) de reprezentare, prin care asigură, în numele statului și al Guvernului României, reprezentarea pe plan intern și extern în domeniul său de activitate;d) de autoritate de stat, prin care asigură urmărirea și controlul aplicării și respectării reglementărilor legale din domeniul său de activitate și a celor privind organizarea și funcționarea instituțiilor care își desfășoară activitatea în subordinea sa;e) de coordonare, prin care asigură coordonarea la nivel național și local a activității de implementare a obiectivelor de politică externă; de asemenea, asigură coordonarea în domeniul afacerilor europene în scopul participării României la procesul decizional al instituțiilor Uniunii Europene; (la 14-01-2020, Litera e) din Alineatul (3) , Articolul 1 a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 9 din 6 ianuarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 20 din 14 ianuarie 2020 ) f) de administrare, prin care asigură administrarea patrimoniului său, potrivit dispozițiilor legale.  +  Articolul 2În realizarea funcțiilor sale, M.A.E. are următoarele atribuții principale:1. apără și promovează pe plan extern drepturile și interesele statului român, ale cetățenilor și ale persoanelor juridice române, în conformitate cu legea română și dreptul internațional aplicabil, precum și cu practica internațională;2. inițiază și sprijină activități internaționale menite să ducă la dezvoltarea de relații pașnice și de cooperare cu toate statele, întemeiate pe principiile fundamentale și pe normele în vigoare ale dreptului internațional; promovează în plan internațional valorile democrației, ale statului de drept, respectarea drepturilor omului și libertăților fundamentale, colaborarea pașnică și solidaritatea umană;3. contribuie la promovarea intereselor naționale ale României în organizații și alte structuri internaționale;4. urmărește, analizează și semnalează aspecte privind evoluția relațiilor internaționale și coordonează activitățile de cooperare bilaterală și multilaterală;5. asigură legătura cu misiunile diplomatice și cu oficiile consulare din România, în conformitate cu dreptul internațional și cu practica internațională;6. organizează, îndrumă și controlează activitatea misiunilor diplomatice și a oficiilor consulare ale României;7. gestionează corespondența cu misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României în străinătate și cu autoritățile statelor de reședință; corespondența pe problematici sectoriale cu misiunile diplomatice se poate realiza și direct de către autoritățile naționale competente din administrația publică, cu informarea concomitentă a M.A.E.;8. elaborează sau, după caz, cooperează cu ministerele și cu celelalte autorități publice ale administrației publice centrale la elaborarea proiectelor de acte normative care au legătură cu relațiile externe ale României;9. avizează orice document și orice proiect elaborat la nivelul administrației publice centrale care are legătură cu relațiile externe ale României sau care are implicații asupra politicii externe a României, pentru asigurarea coerenței acțiunii de politică externă;10. contribuie la elaborarea și/sau avizează strategiile și programele guvernamentale și sectoriale, precum și proiectele de acte normative și orice alte documente vizând cetățenii români cu domiciliul/reședința în străinătate;11. contribuie la identificarea, avizează și urmărește, împreună cu autoritățile responsabile conform legii, implementarea proiectelor vizând cetățenii români cu domiciliul/reședința în străinătate;12. contribuie la elaborarea politicii statului român vizând românii de pretutindeni, la întărirea legăturilor cu aceștia și la păstrarea, dezvoltarea și exprimarea identității lor etnice, culturale, lingvistice și religioase, în conformitate cu dreptul internațional și Legea nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu respectarea legislației statului ai cărui cetățeni/rezidenți sunt. În acest scop:a) avizează strategiile și programele guvernamentale și sectoriale, precum și proiectele de acte normative și orice tipuri de documente vizând persoanele aparținând minorității române;b) contribuie la identificarea, avizează și urmărește implementarea, împreună cu autoritățile responsabile conform legii, a proiectelor vizând protejarea și promovarea identității etnice, culturale, lingvistice și religioase a persoanelor aparținând minorității române și conservarea patrimoniului cultural și păstrarea tradițiilor și a obiceiurilor în rândul persoanelor aparținând minorității române;c) negociază tratatele și alte documente internaționale care au incidență în domeniul protecției drepturilor persoanelor aparținând minorităților naționale;d) asigură copreședinția română a comisiilor mixte privind minoritățile naționale, stabilite în temeiul tratatelor internaționale la care România este parte;e) cooperează cu autoritățile publice și/sau cu alte persoane juridice relevante din statele de cetățenie/reședință ale persoanelor aparținând minorității române, precum și cu organizații internaționale, pentru asigurarea drepturilor persoanelor aparținând minorității naționale românești, conform normelor internaționale în materie;f) monitorizează modul în care autoritățile statelor de cetățenie/reședință își respectă obligațiile asumate în conformitate cu dreptul internațional pentru protejarea și promovarea drepturilor persoanelor aparținând minorității române;g) asigură elaborarea, promovarea și susținerea în plan internațional a poziției României în ceea ce privește protejarea și promovarea de către statele de cetățenie/reședință a drepturilor persoanelor aparținând minorității române și stabilește linii de acțiune în acest scop;h) contribuie, în orice alt mod prevăzut de lege, la păstrarea, promovarea și dezvoltarea identității etnice, lingvistice, culturale și religioase a persoanelor aparținând minorității române;13. coordonează, singur sau împreună cu ministerele/ instituțiile cu responsabilități în domeniu, procesul de raportare la mecanismele internaționale în domeniul drepturilor omului și coordonează procesul de raportare la mecanismele internaționale în domeniul protecției drepturilor persoanelor aparținând minorităților naționale, în conformitate cu obligațiile internaționale asumate de România;14. inițiază și/sau participă la negocierea tratatelor internaționale, în conformitate cu Legea nr. 590/2003 privind tratatele și Legea nr. 276/2011 privind procedura prin care România devine parte la tratatele încheiate între Uniunea Europeană și statele membre, pe de o parte, și state terțe sau organizații internaționale, pe de altă parte;15. prezintă Guvernului, singur sau, după caz, împreună cu celelalte ministere, propuneri privind semnarea, ratificarea, aprobarea ori acceptarea tratatelor, aderarea la acestea ori denunțarea lor, renunțarea la acestea sau retragerea, elaborează și efectuează schimbul instrumentelor de ratificare, depune instrumentele de ratificare, aderare ori de acceptare, notifică aprobarea sau acceptarea tratatelor internaționale și denunțarea lor, renunțarea la acestea ori retragerea, eliberează, în condițiile legii, documente certificând deplinele puteri, în conformitate cu Legea nr. 590/2003 și Legea nr. 276/2011;16. păstrează originalele tratatelor bilaterale la nivel statal și guvernamental, copiile certificate ale tratatelor multilaterale la care România este parte și originalele tratatelor al căror depozitar este România și îndeplinește obligațiile ce decurg din această calitate, în conformitate cu Legea nr. 590/2003;17. urmărește, în limitele competențelor stabilite prin lege, singur sau în colaborare cu alte ministere sau autorități ale administrației publice centrale sau cu autorități ale administrației publice locale, aplicarea prevederilor tratatelor internaționale la care România este parte și prezintă, în limitele competențelor stabilite prin lege, singur sau împreună cu acestea, propuneri pentru îndeplinirea întocmai și cu bună-credință a obligațiilor internaționale asumate de România, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 590/2003;18. avizează, din perspectivă de oportunitate, intențiile de negociere a înțelegerilor de cooperare ale autorităților administrației publice locale cu autorități similare din alte state și avizează, anterior semnării, proiectele de înțelegeri de cooperare pe care autoritățile administrației publice locale intenționează să le încheie cu autorități similare din alte state, în conformitate cu dispozițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare, și ale Legii nr. 590/2003;19. îndeplinește celelalte atribuții care îi revin conform Legii nr. 590/2003 și Legii nr. 276/2011;20. coordonează punerea în aplicare de către autoritățile române:a) a sancțiunilor internaționale obligatorii pentru România, adoptate prin rezoluții ale Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite și prin decizii și regulamente sau alte instrumente juridice ale Uniunii Europene;b) a sancțiunilor adoptate prin decizii unilaterale ale României;c) a sancțiunilor internaționale care nu au caracter obligatoriu pentru România, adoptate în cadrul unor organizații internaționale sau prin decizii unilaterale ale altor state, în măsura în care acestea devin obligatorii pentru România în conformitate cu dispozițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 217/2009, cu modificările și completările ulterioare;21. coordonează și pregătește întrunirile Consiliului interinstituțional, înființat în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 202/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 217/2009, cu modificările și completările ulterioare, precum și activitatea de modificare a cadrului legislativ specific;22. participă la realizarea și implementarea politicii externe și de securitate comună a Uniunii Europene și coordonează, în plan național, participarea României la politica de securitate și apărare comună, inclusiv la misiunile derulate sub egida Uniunii Europene. Coordonează participarea României la misiuni internaționale civile, urmărind îndeplinirea obiectivelor de politică externă și a angajamentelor asumate în plan internațional; decide cu privire la trimiterea, menținerea și retragerea experților români proveniți din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, precum și a celor din sectorul neguvernamental, în misiuni internaționale civile, în funcție de prioritățile de politică externă ale României și de specificul fiecărei misiuni; cooperează cu alte instituții guvernamentale în ceea ce privește participarea experților acestora la astfel de misiuni;23. asigură coordonarea sistemului național de gestionare a afacerilor europene din perspectiva participării României la procesul decizional al instituțiilor Uniunii Europene;24. asigură realizarea atribuțiilor care îi revin în conformitate cu Legea nr. 373/2013 privind cooperarea dintre Parlament și Guvern în domeniul afacerilor europene, respectiv în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 34/2017 privind organizarea și funcționarea Sistemului național de gestionare a afacerilor europene în vederea participării României la procesul decizional al instituțiilor Uniunii Europene;25. organizează și coordonează registrul mandatelor naționale elaborate și transmise cu privire la proiectele de acte legislative ale Uniunii Europene;26. coordonează, în plan național, participarea României la acțiunea externă a Uniunii Europene și aspectele legate de modificarea sau implementarea tratatelor constitutive ale Uniunii Europene, cu implicațiile instituționale care derivă din acestea;27. urmărește obiectivele la nivel UE rezultând din calitatea României de stat membru al Uniunii Europene;28. asigură reprezentarea României la Consiliul Afaceri Externe și la Consiliul Afaceri Generale, cu excepția Consiliului Afaceri Generale - coeziune;29. asigură, prin direcțiile de specialitate, reprezentarea României în domeniul de competență al M.A.E., la grupurile de lucru ale Consiliului Uniunii Europene;30. asigură coordonarea interministerială în vederea transpunerii directivelor Uniunii Europene și asigurării cadrului de aplicare directă a regulamentelor și deciziilor Uniunii Europene;31. avizează, în mod obligatoriu, proiectele de acte normative care urmăresc transpunerea sau asigurarea cadrului de aplicare directă în legislația națională a actelor legislative ale Uniunii Europene ori care au relevanță europeană și examinează, sub aspectul compatibilității cu reglementările Uniunii Europene, propunerile legislative în vederea formulării punctului de vedere al Guvernului asupra acestora;32. coordonează și supraveghează fundamentarea de către autoritățile și instituțiile publice a pozițiilor naționale care urmează a fi comunicate Comisiei Europene, în cadrul solicitărilor de informații ale acesteia, transmise prin intermediul bazei de date electronice constituite în acest scop;33. coordonează procesul de notificare electronică a legislației naționale care transpune dreptul Uniunii Europene;34. urmărește evoluția politicilor Uniunii Europene și propune măsuri pentru adaptarea politicilor României la acestea în vederea asigurării compatibilității acțiunilor autorităților române cu obligațiile rezultate din calitatea României de stat membru al Uniunii Europene;35. urmărește, în limitele de competență prevăzute de lege, împreună cu ministerele de linie și alte autorități ale administrației publice centrale, respectarea obligațiilor României în calitate de stat membru al Uniunii Europene;36. reprezintă coordonatorul național al Semestrului European și punctul tehnic de contact în problematica Strategiei «Europa 2020»;37. coordonează și este punctul de contact al Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării; prezidează Grupul interministerial pentru implementarea Strategiei și asigură secretariatul Forumului național pentru implementarea acesteia;38. reprezintă punctul național de contact pentru Oficiul TAIEX al Comisiei Europene;39. gestionează Centrul Național SOLVIT;40. este coordonator național al Sistemului de informare al pieței interne (I.M.I.) și coordonator al ariei legislative servicii din cadrul acestui sistem;41. reprezintă punctul național de contact cu Uniunea Europeană, care gestionează informații prin intermediul sistemelor informatice și de comunicații conectate la instituțiile europene; asigură diseminarea, în plan național, a informațiilor clasificate ale Uniunii Europene, primite de la instituțiile europene prin sisteme informatice sau în format hârtie, cu respectarea normelor de securitate ale Uniunii Europene și naționale; în vederea asigurării condițiilor tehnice și de securitate necesare protecției informațiilor clasificate ale Uniunii Europene, cooperează cu instituțiile naționale competente, potrivit atribuțiilor acestora;42. răspunde de aplicarea dispozițiilor Legii nr. 92/2002 pentru aprobarea participării României, cu drepturi depline, la Consiliul de Administrație al Colegiului Europei și a plății cotizației anuale, cu modificările ulterioare;43. exercită, în numele Guvernului României, prerogativele de Agent guvernamental pentru Curtea de Justiție a Uniunii Europene, pentru Tribunalul Uniunii Europene, precum și pentru Curtea de Justiție a Asociației Europene a Liberului Schimb și asigură, prin acesta, reprezentarea juridică a statului român în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene, a Tribunalului Uniunii Europene, a celorlalte instituții ale Uniunii Europene, în cadrul procedurilor prevăzute la art. 218 alin. (11),art. 256, art. 258-260, art. 263, 265 și art. 267-272 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în legătură cu etapele precontencioase sau contencioase, după caz, ale respectivelor proceduri, precum și în fața Curții de Justiție a Asociației Europene a Liberului Schimb;44. urmărește evoluția jurisprudenței Curții de Justiție a Uniunii Europene și prezintă rapoarte și informări periodice cu privire la chestiunile cu relevanță pentru România;45. exercită, în numele Guvernului României, prerogativele de Agent guvernamental pentru Curtea Europeană a Drepturilor Omului și asigură, prin acesta, reprezentarea intereselor statului român la Consiliul Europei în procedurile jurisdicționale, în procedurile de rezolvare pe cale amiabilă, în procedurile de aviz consultativ și în celelalte proceduri în fața Curții Europene a Drepturilor Omului, precum și în procedurile execuționale în fața Comitetului Miniștrilor în conformitate cu dispozițiile Convenției pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale și ale protocoalelor adiționale la aceasta;46. colaborează la elaborarea politicii României în domeniul relațiilor economice internaționale și contribuie la stabilirea și încheierea de parteneriate strategice în domenii-cheie, în concordanță cu prioritățile și interesele naționale ale României;47. coordonează, planifică și operaționalizează politica națională în domeniul cooperării internaționale pentru dezvoltare, conform legii;48. inițiază sau participă la negocierea și la încheierea tuturor documentelor internaționale care conțin prevederi referitoare la acordarea de fonduri financiare nerambursabile de la bugetul de stat către state terțe în curs de dezvoltare, care intră în categoria asistenței oficiale pentru dezvoltare, potrivit legii;49. asigură organizarea activității de prestare a serviciilor consulare și de acordare a asistenței și protecției consulare, în conformitate cu prevederile Legii nr. 62/2019 privind activitatea consulară; asigură finanțarea acțiunilor de gestionare a crizelor, alertelor consulare și reacție rapidă, în condițiile legii;50. coordonează, conform legii, prin Departamentul pentru controlul exporturilor, sistemul național de control al exporturilor, importurilor și al altor operațiuni cu produse militare, sistemul național de control al operațiunilor cu produse cu dublă utilizare; supraveghează și coordonează activitățile privind aplicarea prevederilor Convenției privind interzicerea dezvoltării, producerii, stocării și folosirii armelor chimice și distrugerea acestora, semnată la Paris la 13 ianuarie 1993, ratificată prin Legea nr. 125/1994, precum și a oricăror tratate internaționale relevante în domeniu;51. asigură asistență permanentă și coordonare în domeniul relațiilor internaționale pentru toate ministerele, inclusiv prin intermediul consilierilor diplomatici, care își desfășoară activitatea pe lângă membrii Guvernului;52. formulează norme și asigură sprijin instituțiilor centrale de stat în materie de protocol și curtoazie internațională. În acest scop, participă în cadrul Consiliului Protocolului Național conform reglementărilor legale în vigoare;53. îndeplinește atribuțiile care îi revin potrivit legii cu privire la scrisorile de acreditare și de rechemare, cererile de agrement și de exequatur;54. îndeplinește, în conformitate cu dispozițiile legale, atribuțiile care revin României în calitate de stat acreditar în baza Convenției de la Viena privind relațiile diplomatice, adoptată la Viena la 18 aprilie 1961, ratificată prin Decretul nr. 566/1968, și ale Convenției de la Viena privind relațiile consulare, adoptată la Viena la 24 aprilie 1963;55. păstrează sigiliul de stat al României;56. realizează demersurile și ia măsurile necesare pentru pregătirea și participarea României la expoziții mondiale și internaționale;57. avizează, din punctul de vedere al oportunității, deplasările în străinătate, în interes de serviciu, ale demnitarilor și asimilaților acestora din administrația publică, precum și mandatele acestora și este informat în legătură cu rezultatele principale ale acestor vizite, pentru a putea urmări într-o manieră sistematică și coerentă obiectivele de politică externă ale României;58. poate încheia contracte de comodat potrivit prevederilor Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, cu reprezentanțele din România ale organizațiilor internaționale, având ca obiect imobile proprietate privată a statului, deținute de M.A.E. în condițiile legii, necesare pentru desfășurarea activităților acestora, conform obligațiilor asumate de România;59. contractează, în condițiile legii, servicii de specialitate, inclusiv servicii de consultanță pentru realizarea unor activități în vederea îndeplinirii atribuțiilor sale;60. editează publicații de specialitate;61. orice alte atribuții specifice stabilite prin acte normative pentru domeniul său de activitate. (la 14-01-2020, Articolul 2 a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 9 din 6 ianuarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 20 din 14 ianuarie 2020 )  +  Articolul 3(1) M.A.E. contribuie la promovarea imaginii României în lume.(1^1) Abrogat. (la 14-01-2020, Alineatul (1^1) din Articolul 3 a fost abrogat de Punctul 4, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 9 din 6 ianuarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 20 din 14 ianuarie 2020 ) (2) M.A.E. organizează pe plan intern și internațional și finanțează acțiuni de comunicare publică, de diplomație publică și de diplomație culturală, activități de cercetare științifică și dezbateri pe teme de politică externă și relații internaționale, activități arhivistice specifice, de protecție a informațiilor și securitate cibernetică, în conformitate cu prioritățile M.A.E. și cu obiectivele de politică externă ale României, cum ar fi, dar fără a se limita la: (la 01-08-2017, Partea introductivă a Alineatului (2) din Articolul 3 a fost modificată de Punctul 2 al ARTICOLULUI UNIC din HOTĂRÂREA nr. 546 din 27 iulie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 625 din 01 august 2017 ) a) congrese, conferințe, forumuri sau reuniuni internaționale, campanii și evenimente de comunicare pe plan intern;b) campanii și evenimente de promovare a intereselor și a imaginii țării noastre pe plan extern; (la 14-01-2020, Litera b), alin. (2) din Articolul 3 a fost modificată de Punctul 5, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 9 din 6 ianuarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 20 din 14 ianuarie 2020 ) c) campanii și evenimente de promovare culturală;d) gestionarea și valorificarea științifică a arhivei M.A.E.; e) gestionarea sistemelor aferente protecției informațiilor clasificate; f) aniversarea unor evenimente la nivel național, european sau mondial;g) Abrogată; (la 14-01-2020, Litera g), alin. (2) din Articolul 3 a fost abrogată de Punctul 6, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 9 din 6 ianuarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 20 din 14 ianuarie 2020 ) h) participarea la festivaluri internaționale ori evenimente organizate cu prilejul vizitelor bilaterale sau al reuniunilor multilaterale; (la 14-01-2020, Litera h), alin. (2) din Articolul 3 a fost modificată de Punctul 5, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 9 din 6 ianuarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 20 din 14 ianuarie 2020 ) i) evenimente destinate promovării comunităților românești din străinătate;j) reuniunea anuală a diplomației române.k) dezbateri științifice pe teme de politică externă, drept internațional și afaceri europene, în parteneriat cu institute de cercetare, laboratoare de idei sau think-tankuri, comunitate universitară, precum și alte instituții publice și private, din țară sau străinătate; (la 14-01-2020, Litera k), alin. (2) din Articolul 3 a fost modificată de Punctul 5, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 9 din 6 ianuarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 20 din 14 ianuarie 2020 ) l) parteneriate de cercetare științifică cu institute de cercetare, laboratoare de idei sau think tank-uri, comunitate universitară, precum și alte instituții publice și private, din țară sau străinătate, care desfășoară programe și proiecte de cercetare științifică privind aspecte de politică externă și relații internaționale. (la 01-08-2017, Alineatul (2) din Articolul 3 a fost completat de Punctul 3, ARTICOL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 546 din 27 iulie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 625 din 01 august 2017 ) (3) Acțiunile și activitățile prevăzute la alin. (1^1) și (2) se finanțează din fondurile aprobate M.A.E. prin legile bugetare anuale. (la 01-08-2017, Alineatul (3) din Articolul 3 a fost modificat de Punctul 4 al ARTICOLULUI UNIC din HOTĂRÂREA nr. 546 din 27 iulie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 625 din 01 august 2017 ) (4) În vederea realizării acțiunilor și activităților prevăzute la alin. (2) pot fi finanțate următoarele categorii de cheltuieli:a) cheltuieli de protocol, potrivit legislației în vigoare în materie;b) achiziții publice de produse, servicii sau lucrări necesare realizării acțiunilor și activităților prevăzute la alin. (2), efectuate în condițiile legii;c) încheierea, în condițiile legii, de contracte civile cu participanții la acțiunile de comunicare, diplomație publică și culturală, la dezbaterile și activitățile de cercetare științifică, precum și la activitățile arhivistice, de protecție a informațiilor și securitate cibernetică prevăzute la alin. (2), prin care să fie suportate cheltuielile de cazare, transport intern și/sau internațional, masă și onorariu ori diurnă, după caz; (la 01-08-2017, Litera c) din Alineatul (4) , Articolul 3 a fost modificată de Punctul 5 al ARTICOLULUI UNIC din HOTĂRÂREA nr. 546 din 27 iulie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 625 din 01 august 2017 ) d) taxe de participare, afiliere sau alte contribuții aferente acțiunilor și activităților prevăzute la alin. (2);e) editarea și tipărirea de lucrări de specialitate și volume de documente diplomatice.  +  Articolul 4(1) M.A.E. avizează, în mod obligatoriu, acțiunile pe care le inițiază celelalte ministere și autorități ale administrației publice centrale și locale în probleme care țin de activitatea lor specifică, dar care au legătură cu relațiile internaționale ale României, înainte de încheierea documentelor aferente sau desfășurarea acestor acțiuni, și este informat asupra rezultatelor respectivelor acțiuni.(2) M.A.E. avizează în prealabil, în mod obligatoriu, în conformitate cu Legea nr. 590/2003 și Legea nr. 276/2011, proiectele de tratate și alte înțelegeri internaționale pe care le încheie ministerele și autoritățile administrației publice centrale, precum și proiectele de documente de cooperare internațională pe care le încheie autoritățile administrației publice locale cu autorități similare din alte state.(3) M.A.E. avizează acțiunile și pozițiile promovate în cadrul activităților Uniunii Europene de către celelalte ministere și autorități ale administrației publice centrale, pe domeniile lor de competență. Ministerele și celelalte autorități ale administrației publice centrale au obligația de a informa M.A.E. despre rezultatele participării reprezentanților români la activitățile Uniunii Europene. (la 14-01-2020, Alineatul (3) din Articolul 4 a fost modificat de Punctul 7, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 9 din 6 ianuarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 20 din 14 ianuarie 2020 )  +  Articolul 5(1) Ministrul afacerilor externe conduce întreaga activitate a M.A.E. și îl reprezintă în raporturile cu celelalte autorități publice, cu persoanele fizice și juridice din țară și din străinătate, precum și în justiție.(2) Ministrul afacerilor externe poate delega atribuțiile prevăzute la alin. (1) secretarilor de stat, subsecretarului de stat, secretarului general, secretarului general adjunct și/sau altor persoane cu funcții de conducere din M.A.E., în raport cu obiectul delegării, în condițiile legii.(3) Ministrul afacerilor externe îndeplinește, în domeniul de activitate al M.A.E., atribuțiile generale prevăzute de lege.(4) Ministrul afacerilor externe răspunde de întreaga activitate a M.A.E. în fața Guvernului, precum și, în calitate de membru al Guvernului, în fața Parlamentului, și cooperează cu Președintele României, având în vedere atribuțiile acestuia în domeniul politicii externe stabilite în plan constituțional. (la 14-01-2020, Alineatul (4) din Articolul 5 a fost modificat de Punctul 8, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 9 din 6 ianuarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 20 din 14 ianuarie 2020 ) (5) Ministrul afacerilor externe are calitatea de ordonator principal de credite.(6) Ministrul afacerilor externe poate delega calitatea de ordonator principal de credite secretarilor de stat, subsecretarului de stat, secretarului general, secretarului general adjunct și/sau altor persoane împuternicite în acest scop. Prin ordin al ministrului afacerilor externe se vor preciza limitele și condițiile delegării.(7) În exercitarea atribuțiilor sale, ministrul afacerilor externe emite ordine și instrucțiuni în condițiile legii.  +  Articolul 6Structura din cadrul Ministerului Afacerilor Externe responsabilă de gestionarea domeniului afacerilor europene funcționează potrivit art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 68/2019 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative. (la 14-01-2020, Articolul 6 a fost modificat de Punctul 9, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 9 din 6 ianuarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 20 din 14 ianuarie 2020 )  +  Articolul 7(1) Ministrul afacerilor externe este ajutat în activitatea sa de 4 secretari de stat și un subsecretar de stat.(2) Atribuțiile secretarilor de stat și ale subsecretarului de stat se stabilesc prin ordin al ministrului afacerilor externe. (la 14-01-2020, Articolul 7 a fost modificat de Punctul 10, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 9 din 6 ianuarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 20 din 14 ianuarie 2020 )  +  Articolul 8(1) În condițiile art. 1 din Ordonanța Guvernului nr. 94/1999 privind participarea României la procedurile în fața Curții Europene a Drepturilor Omului și a Comitetului Miniștrilor ale Consiliului Europei și exercitarea dreptului de regres al statului în urma hotărârilor și convențiilor de rezolvare pe cale amiabilă, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2001, cu modificările și completările ulterioare, în cadrul M.A.E. funcționează Agentul guvernamental pentru Curtea Europeană a Drepturilor Omului, cu rang de director general, subordonat ministrului afacerilor externe. Acesta are în subordine o direcție generală pentru activitatea Agentului guvernamental. (la 14-01-2020, Alineatul (1) din Articolul 8 a fost modificat de Punctul 11, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 9 din 6 ianuarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 20 din 14 ianuarie 2020 ) (2) Atribuțiile Agentului guvernamental pentru Curtea Europeană a Drepturilor Omului se stabilesc prin ordin al ministrului afacerilor externe.  +  Articolul 9(1) În cadrul M.A.E. funcționează, în coordonarea directă a ministrului afacerilor externe, Agentul guvernamental pentru Curtea de Justiție a Uniunii Europene, pentru Tribunalul Uniunii Europene, precum și pentru Curtea de Justiție a Asociației Europene a Liberului Schimb, prin intermediul căruia se asigură reprezentarea juridică a statului român în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene, a Tribunalului Uniunii Europene, a celorlalte instituții ale Uniunii Europene și în fața Curții de Justiție a Asociației Europene a Liberului Schimb. (la 14-01-2020, Alineatul (1) din Articolul 9 a fost modificat de Punctul 12, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 9 din 6 ianuarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 20 din 14 ianuarie 2020 ) (2) Agentul guvernamental are rang de subsecretar de stat, fiind numit și eliberat din funcție prin decizie a prim-ministrului.(3) Agentul guvernamental are în subordine o structură specializată în contenciosul Uniunii Europene, precum și o structură specializată în compatibilizarea legislației naționale cu dreptul Uniunii Europene.(4) Agentul guvernamental poate delega personalului din structura specializată în contenciosul Uniunii Europene aflată în subordinea sa atribuțiile privind reprezentarea României în fața Curții de Justiție, a Tribunalului Uniunii Europene, a celorlalte instituții ale Uniunii Europene, precum și a Curții de Justiție a Asociației Europene a Liberului Schimb.(5) În activitatea de reprezentare, agentul guvernamental este sprijinit de un grup de lucru interinstituțional specializat.(6) În cadrul activității de reprezentare, agentul guvernamental coordonează procesul de stabilire a pozițiilor naționale și întocmește actele necesare.(7) În scopul exercitării atribuțiilor agentului guvernamental, autoritățile și instituțiile publice sunt obligate să trimită, la cererea și în termenul stabilit de acesta, toate actele, datele și informațiile solicitate.  +  Articolul 10(1) În M.A.E. își desfășoară activitatea un secretar general și un secretar general adjunct, numiți potrivit legii.(2) Secretarul general și secretarul general adjunct exercită atribuțiile stabilite de lege și pot îndeplini și alte însărcinări încredințate de ministru.  +  Articolul 11(1) În cadrul M.A.E. funcționează, în subordinea directă a ministrului, Corpul de control și evaluare diplomatică al afacerilor externe, condus de un inspector general și de un inspector general adjunct.(2) Corpul de control și evaluare diplomatică al afacerilor externe are următoarele atribuții:a) desfășoară o activitate permanentă de prevenire, verificare și evaluare a modului în care sunt respectate și aplicate prevederile legale și normele de deontologie și etică diplomatică în funcționarea misiunilor diplomatice, oficiilor consulare și institutelor culturale ale României în exterior, precum și a structurilor specifice, departamente, direcții și servicii independente din centrala M.A.E. și unitățile subordonate, ținând seama de atribuțiile și sarcinile pe care acestea le au, potrivit legii;b) îndeplinește rol operațional de exercitare a autorității de stat a ministrului afacerilor externe în materie de investigare în cadrul cercetării disciplinare prealabile a faptelor comise de toate categoriile de personal încadrate în M.A.E. și unitățile subordonate, având competența de a verifica și modul de respectare a normelor de deontologie și etică diplomatică, cu excepția situației în care legea prevede expres o altă procedură; (la 14-01-2020, Litera b) din Alineatul (2) , Articolul 11 a fost modificată de Punctul 13, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 9 din 6 ianuarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 20 din 14 ianuarie 2020 ) c) îndeplinește rol strategic privind implementarea Strategiei naționale anticorupție și exercită orice alte atribuții în domeniul controlului și evaluării performanțelor diplomatice stabilite de ministrul afacerilor externe, în condițiile legii.  +  Articolul 12(1) Structura organizatorică a M.A.E. este prevăzută în anexa nr. 1. În cadrul acesteia, prin ordin al ministrului afacerilor externe, se pot înființa și desființa direcții, servicii și birouri, în condițiile prevăzute de lege. (2) Ministrul afacerilor externe poate numi și elibera din funcție reprezentanți cu însărcinări speciale, cu rang de director general, director general adjunct sau director, precum și alți reprezentanți speciali, cu încadrarea în numărul total de posturi. Numirea, respectiv eliberarea din funcția de reprezentant cu însărcinări speciale sau de reprezentant special, precum și condițiile exercitării mandatului acestora se stabilesc prin ordin al ministrului.(3) Ministrul afacerilor externe poate înființa, organiza și desființa, prin ordin, structuri specifice sau grupuri de lucru pentru realizarea unor activități sau operațiuni în domeniile de competență ale M.A.E.(4) Pentru realizarea obiectivelor Ministerului Afacerilor Externe sau pentru elaborarea unor proiecte specifice, ministrul afacerilor externe poate constitui, prin ordin, pe perioade determinate, consilii de experți sau colective de lucru formate din specialiști.(5) Prin ordin al ministrului afacerilor externe se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al M.A.E., în condițiile legii. (6) Numărul maxim de posturi din cadrul M.A.E. este de 2.434, exclusiv demnitarii, cabinetul ministrului, cabinetele secretarilor de stat și cabinetul subsecretarului de stat, din care 946 în Centrala M.A.E., exclusiv demnitarii, cabinetul ministrului, cabinetele secretarilor de stat și cabinetul subsecretarului de stat.(7) În contextul demersurilor de pregătire și exercitare de către România a președinției Consiliului Uniunii Europene, numărul maxim de posturi din cadrul M.A.E. prevăzut la alin. (6) se suplimentează, pentru perioada 1 august 2017-31 decembrie 2019, cu 60 de posturi în Centrala M.A.E.(8) Numărul maxim de posturi prevăzut pentru serviciul exterior este de 1.488. (la 14-01-2020, Articolul 12 a fost modificat de Punctul 14, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 9 din 6 ianuarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 20 din 14 ianuarie 2020 )  +  Articolul 13(1) În coordonarea ministrului afacerilor externe funcționează, ca organ consultativ, Colegiul M.A.E., precum și alte organe consultative, constituite în condițiile legii.(2) Componența și regulamentul de funcționare ale Colegiului M.A.E. se aprobă prin ordin al ministrului afacerilor externe.(3) Colegiul M.A.E. se întrunește, de regulă, trimestrial sau ori de câte ori este nevoie, la cererea și sub președinția ministrului afacerilor externe, pentru dezbaterea unor probleme importante privind activitatea M.A.E.  +  Articolul 14(1) M.A.E. este încadrat cu personal diplomatic și consular, cu personal pe funcții de execuție specifice M.A.E. și cu alte categorii de personal contractual, precum și cu funcționari publici. (la 30-05-2018, Alineatul (1) din Articolul 14 a fost modificat de Punctul 4, ARTICOL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 356 din 16 mai 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 448 din 30 mai 2018 ) (2) Înființarea, desființarea și schimbarea rangului misiunilor diplomatice și oficiilor consulare se fac potrivit legii. Înființarea și desființarea institutelor culturale românești din străinătate se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea M.A.E., a Ministerului Culturii și a Institutului Cultural Român, în condițiile legii. (la 14-01-2020, Alineatul (2) din Articolul 14 a fost modificat de Punctul 15, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 9 din 6 ianuarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 20 din 14 ianuarie 2020 ) (3) Numirea atașaților apărării și a personalului care este încadrat în birourile atașaților apărării se face de către ministrul apărării naționale, cu respectarea procedurilor de acreditare specifice M.A.E.(4) Numirea personalului cu atribuții de promovare economică și a atașaților de turism se face de către ministrul economiei, energiei și mediului de afaceri, cu avizul M.A.E. (la 14-01-2020, Alineatul (4) din Articolul 14 a fost modificat de Punctul 15, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 9 din 6 ianuarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 20 din 14 ianuarie 2020 ) (5) Numirea atașaților de afaceri interne și a personalului care este încadrat în birourile atașaților de afaceri interne se face de către ministrul afacerilor interne, cu avizul M.A.E.(6) Abrogat. (la 14-01-2020, Alineatul (6) din Articolul 14 a fost abrogat de Punctul 16, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 9 din 6 ianuarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 20 din 14 ianuarie 2020 ) (7) Numirea atașaților pe probleme de muncă și sociale se face de către ministrul muncii și protecției sociale, cu avizul M.A.E. (la 14-01-2020, Alineatul (7) din Articolul 14 a fost modificat de Punctul 15, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 9 din 6 ianuarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 20 din 14 ianuarie 2020 ) (8) Numirea atașaților agricoli se face de către ministrul agriculturii și dezvoltării rurale, cu avizul M.A.E.(9) Abrogat. (la 14-01-2020, Alineatul (9) din Articolul 14 a fost abrogat de Punctul 16, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 9 din 6 ianuarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 20 din 14 ianuarie 2020 )  +  Articolul 15(1) Institutele culturale românești din străinătate funcționează în subordonare administrativă față de M.A.E.(2) În bugetul M.A.E. sunt cuprinse fondurile necesare funcționării administrative a institutelor culturale românești din străinătate.(3) M.A.E. asigură condițiile necesare pentru derularea programelor și proiectelor institutelor culturale românești din străinătate, cu încadrarea în fondurile prevăzute la alin. (2).(4) M.A.E. asigură transportul, în regim de curier diplomatic, al materialelor documentare necesare activității pe linie administrativă a acestor institute.  +  Articolul 16(1) Șeful misiunii diplomatice este reprezentant unic al României în statul în care este acreditat.(2) Personalul trimis în misiune în străinătate acționează sub îndrumarea șefului misiunii diplomatice.(3) Personalul cu atribuții de promovare economică, atașații apărării și personalul încadrat în birourile atașaților apărării, atașații de afaceri interne și personalul încadrat în birourile atașaților de afaceri interne, atașații pe probleme de muncă și sociale, atașații agricoli, atașații de turism, precum și reprezentanții altor instituții sunt supuși autorității șefului misiunii diplomatice în care își desfășoară activitatea și acționează sub îndrumarea acestuia pentru îndeplinirea atribuțiilor aferente domeniului specific de activitate, stabilite de autoritatea trimițătoare. (la 14-01-2020, Alineatul (3) din Articolul 16 a fost modificat de Punctul 17, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 9 din 6 ianuarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 20 din 14 ianuarie 2020 ) (4) Personalul prevăzut la alin. (3) este învestit cu atribuții de consiliere a șefului misiunii diplomatice pe linia relațiilor bilaterale dintre România și statul de acreditare, potrivit domeniilor de competență ale instituțiilor trimițătoare.  +  Articolul 17Personalul M.A.E. poate fi trimis în cadrul organizațiilor internaționale, în condițiile legii.  +  Articolul 18(1) Reprezentarea României la Uniunea Europeană se asigură de către Reprezentanța Permanentă a României pe lângă Uniunea Europeană, cu sediul la Bruxelles.(2) Reprezentanța Permanentă a României pe lângă Uniunea Europeană este condusă de Reprezentantul Permanent, ambasador extraordinar și plenipotențiar, sau, pe timpul absenței acestuia, de locțiitorul său de drept.(3) Reprezentanța Permanentă a României pe lângă Uniunea Europeană este alcătuită din secțiuni politice și de specialitate, în funcție de politicile Uniunii Europene și organizarea în cadrul Consiliului Uniunii Europene, precum și din secțiuni logistice. Structura Reprezentanței Permanente a României pe lângă Uniunea Europeană se aprobă, în condițiile legii, prin ordin al ministrului afacerilor externe.  +  Articolul 19(1) Pentru încadrarea pe posturile structurilor prevăzute la art. 18 alin. (3), ministerele și celelalte instituții publice desemnează, în limita posturilor alocate, specialiști care să își desfășoare activitatea în cadrul Reprezentanței Permanente a României pe lângă Uniunea Europeană, pentru îndeplinirea atribuțiilor specifice, în vederea participării la activitățile Uniunii Europene.(2) Modul de alocare a posturilor în schema Reprezentanței permanente în aplicarea alin. (1) este prevăzut în anexa nr. 2. (3) Propunerile ministerelor și ale altor instituții publice pentru trimiterea în misiune permanentă în străinătate sunt validate de către M.A.E., conform procedurilor specifice pentru trimiterea în misiune permanentă în străinătate.(4) Pe durata misiunii lor, specialiștii desemnați să își desfășoare activitatea potrivit alin. (1) și (2) sunt detașați la M.A.E., în condițiile legii, și se subordonează șefului Reprezentanței Permanente a României pe lângă Uniunea Europeană.(5) Specialiștilor desemnați de ministere și de alte instituții centrale pentru a-și desfășura activitatea în cadrul Reprezentanței Permanente a României pe lângă Uniunea Europeană li se acordă, pe perioada misiunii în exterior, grade diplomatice, în condițiile legii.(6) M.A.E., potrivit celor prevăzute la lit. B din anexa nr. 2, va desemna personal diplomatic și personal de specialitate și administrativ pentru încadrarea pe posturile structurilor prevăzute la art. 18 alin. (3).(7) Instituțiile din care sunt detașați specialiștii pot stabili în sarcina acestora atribuții specifice activității instituțiilor în cauză, în vederea participării la activitățile Uniunii Europene, cu informarea prealabilă a Reprezentantului Permanent și a M.A.E.  +  Articolul 20Prin ordin al ministrului afacerilor externe se stabilesc situațiile și modurile de utilizare a spațiilor disponibile la misiunile diplomatice ale României.  +  Articolul 21În subordinea M.A.E. funcționează Institutul Diplomatic Român, instituție publică cu personalitate juridică. Activitatea Institutului Diplomatic Român este finanțată din venituri proprii și din subvenții acordate de la bugetul de stat.  +  Articolul 22În subordinea M.A.E. funcționează Agenția de Cooperare Internațională pentru Dezvoltare, instituție publică cu personalitate juridică. Activitatea Agenției de Cooperare Internațională pentru Dezvoltare este finanțată din subvenții acordate de la bugetul de stat și din venituri proprii.  +  Articolul 23(1) În coordonarea M.A.E. își desfășoară activitatea Comisia Fulbright, organizație binațională, nonprofit, care administrează schimburile educaționale și științifice dintre Guvernul României și Guvernul Statelor Unite ale Americii.(2) MAE virează Comisiei Fulbright sumele aprobate în buget în scopul desfășurării activităților prevăzute la alin. (1).  +  Articolul 24În coordonarea M.A.E. funcționează Institutul European din România, instituție publică cu personalitate juridică.  +  Articolul 25(1) Prin bugetul M.A.E. se finanțează de la bugetul de stat, potrivit legii, funcționarea instituțiilor prevăzute la pct. I din anexa nr. 3.(2) Din venituri proprii și din subvenții de la bugetul de stat se finanțează instituțiile prevăzute la pct. II din anexa nr. 3.(3) M.A.E. sprijină activitatea instituțiilor cu preocupări în domeniul relațiilor internaționale, prevăzute la pct. III din anexa nr. 3.  +  Articolul 26Încadrarea personalului în numărul maxim de posturi și în noua structură organizatorică se face în termenele și cu respectarea condițiilor prevăzute de legislație pentru fiecare categorie de personal.  +  Articolul 27Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 28La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 8/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Externe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 34 din 15 ianuarie 2013, cu modificările și completările ulterioare, se abrogă. Notă
  Reproducem mai jos prevederile art. V din HOTĂRÂREA nr. 9 din 6 ianuarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 20 din 14 ianuarie 2020:Articolul VÎn termen de 3 zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, numărul maxim de posturi din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, respectiv numărul de posturi prevăzut pentru Centrala Ministerului Afacerilor Externe se majorează cu 60 de posturi.

  PRIM-MINISTRU
  SORIN MIHAI GRINDEANU
  Contrasemnează:
  Ministrul afacerilor externe,
  Teodor-Viorel Meleșcanu
  Ministrul delegat pentru afaceri europene,
  Ana Birchall
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administrației publice și fondurilor europene,
  Sevil Shhaideh
  Ministrul finanțelor publice,
  Viorel Ștefan
  Ministrul muncii și justiției sociale,
  Lia-Olguța Vasilescu
  București, 12 ianuarie 2017.Nr. 16.  +  Anexa nr. 1
  STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
  a Ministerului Afacerilor Externe
  (la 14-01-2020, Anexa nr. 1 a fost modificată de Punctul 18, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 9 din 6 ianuarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 20 din 14 ianuarie 2020 )
   +  Anexa nr. 2
  STRUCTURA POSTURILOR
  din cadrul Reprezentanței Permanente a României pe lângă Uniunea Europeană
  A.
  - Ministerul Afacerilor Interne4 posturi
  - Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale8 posturi, din care:
  • Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor2 posturi
  - Ministerul Apărării Naționale2 posturi
  - Ministerul Culturii1 post
  - Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației7 posturi
  - Ministerul Fondurilor Europene4 posturi
  - Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri6 posturi
  - Ministerul Educației și Cercetării2 posturi
  - Ministerul Finanțelor Publice5 posturi
  - Ministerul Justiției4 posturi*)
  - Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor3 posturi
  - Ministerul Muncii și Protecției Sociale4 posturi
  - Ministerul Sănătății1 post
  - Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor4 posturi
  - Consiliul Concurenței2 posturi
  - Banca Națională a României1 post
  Total:58 de posturi
  *) Din care un post de înalt reprezentant.
  B. Ministerul Afacerilor Externe, din care:
  - personal diplomatic31 de posturi diplomatice
  - personal administrativ27 de posturi de specialitate și administrative
  Total:58 de posturi
  Total general (A+B): 116 posturi
  (la 14-01-2020, Anexa nr. 2 a fost modificată de Punctul 18, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 9 din 6 ianuarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 20 din 14 ianuarie 2020 )
   +  Anexa nr. 2^1Abrogată. (la 14-01-2020, Anexa nr. 2^1 a fost abrogată de Punctul 19, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 9 din 6 ianuarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 20 din 14 ianuarie 2020 )  +  Anexa nr. 3
  INSTITUȚIILE
  a căror finanțare este asigurată și prin bugetul Ministerului Afacerilor Externe
  I. Instituții finanțate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Afacerilor Externe:– Comisia Fulbright.II. Instituții finanțate din venituri proprii și din subvenții de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Afacerilor Externe:1. Institutul Diplomatic Român (36 de posturi);2. Agenția de Cooperare Internațională pentru Dezvoltare (30 de posturi); 3. Institutul European din România (56 de posturi).III. Instituții cu preocupări în domeniul relațiilor internaționale sprijinite de către Ministerul Afacerilor Externe:1. Asociația de Drept Internațional și Relații Internaționale;2. Asociația Internațională de Studii Sud-Est Europene;3. Casa Americii Latine.