LEGE nr. 136 din 12 iulie 2019pentru abrogarea alin. (1),(2) și (4) ale art. 40 din Ordonanța Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 17 iulie 2019  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul ILa articolul 40 din Ordonanța Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 625 din 2 septembrie 2011, cu modificările și completările ulterioare, alineatele (1), (2) și (4) se abrogă.  +  Articolul IIOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75 din 21 ianuarie 2005, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 1, alineatele (2), (8) și (11) se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) Operatorii economici prevăzuți la alin. (1), denumiți în continuare utilizatori, cu excepția celor care utilizează aparate de marcat electronice fiscale care potrivit prevederilor art. 3 alin. (2^1) nu înglobează constructiv dispozitivul de imprimare, au obligația să emită bonuri fiscale cu aparate de marcat electronice fiscale și să le înmâneze clienților. La solicitarea clienților, utilizatorii vor elibera acestora și factură...................................................................................................(8) În cazul defectării aparatelor de marcat electronice fiscale, până la repunerea în funcțiune a acestora, operatorii economici utilizatori sunt obligați să înregistreze într-un registru special, întocmit în acest sens, toate operațiunile efectuate și să emită chitanțe, în condițiile legii, pentru respectivele operațiuni și facturi, la cererea clientului. Obligația privind înregistrarea operațiunilor efectuate într-un registru special nu se aplică operatorilor economici care desfășoară activitatea de transport în regim de taxi, precum și celor care utilizează pentru înregistrarea veniturilor aparate de marcat electronice care sunt integrate în echipamente nesupravegheate...................................................................................................(11) Operatorii economici prevăzuți la alin. (1), cu excepția celor care utilizează aparate de marcat electronice fiscale care potrivit prevederilor art. 3 alin. (2^1) nu înglobează constructiv dispozitivul de imprimare, sunt obligați să afișeze la loc vizibil un anunț detaliat de atenționare a clienților cu privire la obligația respectării dispozițiilor prevăzute la alin. (9), (10) și (10^1). Modelul și conținutul anunțului se aprobă prin ordin al ministrului finanțelor publice.2. La articolul 2, litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:c) serviciul public de transport persoane cu metroul, precum și serviciul public de transport local de persoane prin curse regulate, autorizat să fie efectuat în interiorul unei localități, pe bază de bilete sau abonamente tipărite, conform legii; serviciul public de transport persoane cu metroul este asimilat cu transportul local;3. La articolul 2, litera p) se abrogă.4. La articolul 2, după litera q) se introduce o nouă literă, litera r), cu următorul cuprins:r) transportul rutier internațional contra cost de persoane.5. La articolul 3, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (2^1) și (2^2), cu următorul cuprins:(2^1) Prin excepție de la dispozițiile alin. (2), în cazul aparatelor de marcat electronice fiscale integrate în echipamente nesupravegheate de tipul automatelor comerciale ce funcționează pe bază de plăți cu cardul, precum și de acceptatoare de bancnote sau monede, după caz, cu excepția celor care sunt integrate în automatele utilizate pentru livrarea de produse energetice, astfel cum acestea sunt definite în titlul VIII din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, înglobarea constructivă a dispozitivului de imprimare și a afișajului client nu este obligatorie.(2^2) Configurația, precum și caracteristicile tehnice și funcționale ale aparatelor de marcat electronice fiscale integrate în echipamente nesupravegheate se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență.6. La articolul 3 alineatul (3), litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:c) imprimarea, memorarea și emiterea electronică de: bonuri fiscale, rapoarte fiscale de închidere zilnică, jurnale electronice, rapoarte de sinteză și rapoarte memorie fiscală, pentru aparatele de marcat electronice fiscale definite la alin. (2); în cazul aparatelor de marcat electronice fiscale care potrivit dispozițiilor alin. (2^1) nu înglobează constructiv dispozitivul de imprimare, îndeplinirea funcției de imprimare de bonuri fiscale, de rapoarte fiscale de închidere zilnică, precum și de alte tipuri de documente prevăzute de lege nu este obligatorie;7. La articolul 4, alineatul (8) se modifică și va avea următorul cuprins:(8) Registrul special prevăzut la art. 1 alin. (8) și raportul fiscal de închidere zilnică sunt documente avute în vedere de către organele fiscale cu ocazia verificării veniturilor care stau la baza determinării impozitelor și taxelor datorate bugetului de stat. Registrul special prevăzut la art. 1 alin. (8) se arhivează și se păstrează pe o perioadă de 10 ani, iar raportul fiscal de închidere zilnică, pe o perioadă de 5 ani. Obligația privind arhivarea și păstrarea raportului fiscal de închidere zilnică pe o perioadă de 5 ani nu se aplică operatorilor economici care utilizează aparate de marcat electronice fiscale care potrivit dispozițiilor art. 3 alin. (2^1) nu înglobează constructiv dispozitivul de imprimare.8. La articolul 4 alineatul (10), după litera g) se introduce o nouă literă, litera h), cu următorul cuprins:h) la schimbarea adresei de la locul de instalare a aparatelor de marcat care potrivit dispozițiilor art. 3 alin. (2^1) nu înglobează constructiv dispozitivul de imprimare.9. La articolul 10, litera o) se modifică și va avea următorul cuprins:o) nerespectarea obligației de către utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale de a păstra și arhiva rola jurnal/dispozitivul de memorare a jurnalului electronic, după caz, raportul fiscal de închidere zilnică și registrul special prevăzut la art. 1 alin. (8), cu excepția activității de transport în regim de taxi, precum și a vânzărilor realizate cu aparate de marcat electronice fiscale care sunt integrate în echipamente nesupravegheate, unde nu se utilizează registrul special;10. La articolul 12, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 12(1) Controlul funcționării și utilizării aparatelor de marcat electronice fiscale, constatarea contravențiilor, precum și aplicarea sancțiunilor se fac de către structurile din cadrul Ministerului Finanțelor Publice, Agenției Naționale de Administrare Fiscală și organele sale subordonate, stabilite prin ordin al ministrului finanțelor publice, respectiv al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală, de către structurile competente din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române și organele sale subordonate, precum și de către Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier.  +  Articolul III(1) Operatorii de transport rutier care efectuează transport de persoane prin servicii regulate în transportul rutier național, cu excepțiile prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum aceasta a fost modificată și completată prin prezenta lege, au obligația să doteze autovehiculele cu care execută aceste servicii cu aparatele de marcat electronice fiscale prevăzute la art. 3 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi.(2) Până la data de 31 decembrie 2020, operatorii economici care efectuează livrări de bunuri sau prestări de servicii prin intermediul automatelor comerciale ce funcționează pe bază de plăți cu cardul, precum și de acceptatoare de bancnote sau monede, după caz, au obligația de a dota automatele comerciale cu aparatele de marcat electronice fiscale prevăzute la art. 3 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare. (la 09-01-2020, Alineatul (2) din Articolul III a fost modificat de Articolul XII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 1 din 6 ianuarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 11 din 09 ianuarie 2020 )  +  Articolul IVÎn termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Guvernul modifică și completează corespunzător Normele metodologice pentru aplicarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, la propunerea Ministerului Finanțelor Publice și Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  ION-MARCEL CIOLACU
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
  București, 12 iulie 2019.Nr. 136.------